หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 42)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Shelters

 

          Shelter is a place for protection, it is one of man’s three most important          1        .  The       2         are food and clothing.  Shelter protects man from wind and rain, and from the          3        and cold.  It          4         him against insects and wild animals, and helps protect him from        5       dangers.  Man could not live long without shelter,          6         in a few places where the          7        is always mild.

          Natural shelter, such as a cave, may, may provide          8         from the weather.  But      9        shelter, such as tents, houses, and apartments,         10        comfortable homes for the enjoyment of family life. 

 

1. (a) instruments    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

    (b) wishes    (ความปรารถนา, ความอยากได้)

    (c) valuables    (ของมีค่า, สิ่งมีค่า)

    (d) needs    (ความต้องการ, สิ่งที่ต้องการ, ความจำเป็น, สิ่งที่ขาดแคลน, ความคับขัน, ความขัดสน, ความยากจนมาก)

2. (a) other    (“The other”  =  “ที่เหลือสุดท้าย (คนเดียว, สิ่งเดียว) จากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว” เช่น  เขามีหมา ๒ ตัว  ตัวหนึ่งสีดำ, “the other”  มีสีขาว)

    (b) another    (อีกคนหนึ่ง, อีกสิ่งหนึ่ง)

    (c) anothers    (รูปนี้ไม่มีใช้)

    (d) others    (สิ่งอื่นๆ)  (“The others”  =  “สิ่งอื่นๆ ที่เหลือ (ตั้งแต่ ๒ สิ่งขึ้นไป) จากจำนวนทั้งหมดที่ได้พูดไปแล้ว  ทั้งนี้  ความต้องการที่สำคัญของมนุษย์มี อย่าง กล่าวไปแล้ว อย่าง  คือ  ที่พัก  ที่เหลืออีก อย่าง (the others) คือ  อาหารและเครื่องนุ่งห่ม)

3. (a) difficulty   (ความยากลำบาก)

    (b) hot    (ร้อน)  (เป็นคำคุณศัพท์)

    (c) heat    (ความร้อน)  (เป็นคำนาม)

    (d) sky    (ท้องฟ้า)

4. (a) hinders    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

    (b) charges    (กล่าวหา, ฟ้องร้อง, เรียกเก็บเงิน, โจมตี, พุ่งเข้าไป, พุ่งไปข้างหน้า, บรรจุ, อัดไฟ, ทำให้เต็ม)

    (c) shields    (เป็นโล่ป้องกัน, ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, ซ่อน, ซ่อนเร้น)  (ในที่นี้เป็นคำกริยา)

    (d) advises    (แนะนำ – ให้ระวังแมลง)

5. (a) another    (อีกคนหนึ่ง, อีกอย่างหนึ่ง)  (ใช้ขยายนามนับได้ เอกพจน์)

    (b) the other    (อื่นๆ ที่เหลือจากที่กล่าวแล้ว)  (ดูคำอธิบายในข้อ ๒, “D”)

    (c) all    (ทั้งหมด, ทุกชนิด)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากที่พักมิได้คุ้มครองมนุษย์จากอันตรายทุกชนิด)

    (d) other    (อื่นๆ)  (เป็นคุณศัพท์ขยายนาม  “Dangers”)

6. (a) including    (รวมทั้ง)

    (b) otherwise    (มิฉะนั้น)

    (c) except    (ยกเว้น)

    (d) consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

7. (a) air    (อากาศ)  (ในแต่ละวัน  และอยู่รอบๆ ตัวเรา)

    (b) climate    (ภูมิอากาศ)  (หมายถึงอากาศที่เกิดเป็นเวลายาวนานในพื้นที่กว้างใหญ่)

    (c) food    (อาหาร)

    (d) illness    (ความเจ็บไข้ได้ป่วย)

8. (a) protection    (ความคุ้มครอง, การปกป้อง, การอารักขา)

    (b) difference    (ความแตกต่าง)

    (c) withdrawal   (การถอน (เงิน, ทหาร), การถอนออก, การดึงกลับ, การเอากลับ, การหด, การเลิก)

    (d) safety    (ความปลอดภัย)

9. (a) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

    (b) dilapidated    (ชำรุดทรุดโทรม, ปรักหักพัง, เน่าเปื่อย)

    (c) permanent    (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

    (d) man-made    (ที่สร้างโดยมนุษย์, ที่มนุษย์สร้าง)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากตรงข้ามกับ  “ที่พักตามธรรมชาติ”)

10. (a) sells    (ขาย)

      (b) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

      (c) provides    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

      (d) represents    (เป็นตัวแทน, แทน, พูดแทน, แสดง, แสดงให้เห็น, เป็นตัวอย่าง, เป็นเครื่องหมาย, หมายถึง, เท่ากับ)

 

(คำแปล)                                                                  ที่พักอาศัย

 

          ที่พักอาศัยเป็นสถานที่สำหรับความปกป้องคุ้มครอง  มันเป็นหนึ่งใน         ๑        ที่สำคัญที่สุด อย่างของมนุษย์ (man),          ๒        (ที่เหลือ)  คือ  อาหารและเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้า) (clothing),  ที่พักอาศัยคุ้มครองมนุษย์จากลมและฝน  และจาก          ๓        และความเย็น (หนาว) (cold)  มัน           ๔         มนุษย์จากแมลงและสัตว์ป่า (wild)  และช่วยปกป้องเขาจากอันตราย          ๕         ทั้งนี้  มนุษย์มิสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานโดยปราศจากที่พักอาศัย          ๖         ในสถานที่ไม่กี่แห่ง (few places)  ที่ซึ่ง          ๗        ไม่รุนแรง (ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป) (mild) อยู่เสมอ

          ที่พักตามธรรมชาติ  เช่น  ถ้ำ (cave)  อาจให้           ๘         จากอากาศ  แต่ที่พักอาศัย         ๙       เช่น  กระโจม,  บ้าน  และอพาร์ตเมนต์         ๑๐      ที่พัก (ที่อยู่อาศัย) (homes) ที่สะดวกสบาย (comfortable) สำหรับความสนุกสนานของชีวิตครอบครัว (family life)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป