หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 41)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Night Animals

 

          If you go into the forest at night, you will hear many animals moving around, calling and hunting.  But you cannot see them because your eyes do not have          1         cells which          2         light from the moon and stars.  But more than sixty per cent of all the world’s mammals have these cells.  These mammals sleep during the day and           3         food and play at night.  Many kinds of frogs and birds                4         insects at night.  Some kinds of snakes have special cells to feel the heat which mammals make with their           5        .  These snakes           6          small mammals at night very easily.

          But how can you watch the night animals?  Some zoos have special houses where they keep night animals.  The houses have red lights          7         to use during the day.  The animals cannot see the red lights,          8        they think it is night.  But you can see the animals run and          9        in the trees and over the rocks.  After you go home, the zoo         10        white lights inside the houses, the animals think it is day, and they sleep.       

 

1. (a) official    (อย่างเป็นทางการ)

    (b) social    (ทางสังคม)

    (c) special    (พิเศษ)

    (d) commercial    (ทางการค้า, เกี่ยวกับการค้า)

2. (a) modify    (ม้อด-ดะ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

    (b) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

    (c) magnify    (ขยาย, เพิ่มขนาด, ทำให้ใหญ่ขึ้น, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ)

    (d) simplify    (ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้เข้าใจง่าย, ทำให้ชัดเจน, ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง)

3. (a) look after    (ดูแล, เลี้ยงดู, เอาใจใส่)

    (b) look up    (ค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม)

    (c) look into    (สืบสวน, สอบสวน, พิจารณา)

    (d) look for    (มองหา, ค้นหา)

4. (a) search for    (ค้นหา)

    (b) care for    (ดูแล, เอาใจใส่, ชอบ, อยาก)

    (c) ask for    (ขอ, ถามหา)

    (d) hunt for    (ล่า)

5. (a) shapes    (รูปร่าง)

    (b) sizes    (ขนาด)

    (c) bodies    (ลำตัว, ร่างกาย, ลำต้น, ศพ, ซากศพ, เนื้อแท้, ส่วนสำคัญ, เนื้อหาสำคัญ)

    (d) foods    (อาหาร)

6. (a) catch    (จับ – สัตว์, แมลง)

    (b) seize    (ซีซ)  (จับกุม, จับตัว, ยึด, ฉวย, ชิง)

    (c) arrest    (จับกุม, ทำให้หยุด, กั้น, ยับยั้ง)

    (d) capture    (จับได้, ยึดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

7. (a) indoors    (ในร่ม)

    (b) inside    (ข้างใน, ภายใน)

    (c) outside    (ข้างนอก, ภายนอก)

    (d) outdoors    (กลางแจ้ง)

8. (a) though    (แม้ว่า)

    (b) so    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

    (c) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

    (d) because    (เพราะว่า)

9. (a) flow    (ไหล, ไหลเวียน, ออกจาก, หลั่ง, ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน, ทำให้ไหล, ท่วม, ไหลบ่า)

    (b) fly    (บิน)

    (c) flee    (หนี, หลบหนี, หลบหนีจาก)

    (d) file    (จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร, ยื่นคำร้อง, เดินเป็นแถวตรง, ยื่นเสนอ)

10. (a) turns up    (เปิดเสียง (ทีวี) ให้ดังยิ่งขึ้น)

      (b) turns down    (หรี่เสียง (วิทยุ) ให้เบาลง)

      (c) turns on    (เปิด – ไฟ, วิทยุ, ทีวี)

      (d) turns off    (ปิด – ไฟ, วิทยุ, ทีวี)

 

(คำแปล)                                                            สัตว์กลางคืน

          ถ้าคุณเข้าไปในป่าในตอนกลางคืน  คุณจะได้ยินสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวไปมา  (moving around) (โดย) ส่งเสียงเรียก (calling) และล่าเหยื่อ (hunting)  แต่คุณไม่สามารถมองเห็นพวกมัน  เพราะว่าตาของคุณไม่มีเซล          ๑        ซึ่ง          ๒         แสงจากดวงจันทร์และดวงดาว,  แต่ว่ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals) ทุกชนิดในโลกมีเซล (พิเศษ) เหล่านี้,  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้นอนหลับในเวลากลางวัน (day) และ           ๓         อาหารและเล่นในเวลากลางคืน (night)  ทั้งนี้  กบ (frogs) และนกหลายชนิด         ๔       แมลงในเวลากลางคืน  ส่วนงูบางชนิดมีเซลพิเศษที่จะรู้สึก (สัมผัส) (feel) ความร้อน  ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสร้างด้วย          ๕         ของมัน (หมายถึง  ความร้อนจากภายในร่างกายของสัตว์ฯ)  งูเหล่านี้           ๖         สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในเวลากลางคืนได้อย่างง่ายดายมาก

          แต่คุณจะสามารถดู (ชม) สัตว์กลางคืนได้อย่างไรสวนสัตว์ (zoos) บางแห่งมีบ้าน (กรงสัตว์ขนาดใหญ่) พิเศษ  ที่ซึ่งสวนสัตว์เลี้ยงสัตว์กลางคืนเอาไว้  บ้านเหล่านี้มีแสงสีแดง (อยู่)          ๗         เพื่อใช้ในระหว่างเวลากลางวัน,  พวกสัตว์ไม่สามารถมองเห็นแสงสีแดง (ที่เปิดเวลากลางวันเพื่อหลอกสัตว์  ให้เห็นว่ามืดหรือเป็นเวลากลางคืน),          ๘         พวกมัน (สัตว์) เลยคิดว่าเป็นเวลากลางคืน  (จึงออกหากิน),  แต่คุณสามารถมองเห็นสัตว์วิ่งและ          ๙        อยู่บนต้นไม้และเหนือก้อนหิน  (ที่อยํ่ในบ้านหรือกรงพิเศษ),  (และ) ภายหลังที่คุณกลับบ้าน  สวนสัตว์จะ           ๑๐         ไฟสีขาวข้างในบ้าน (กรง),  (ทำให้) พวกสัตว์คิดว่าเป็นเวลากลางวัน  และพวกมันเลยนอน 

*****หมายเหตุ  -  วิธีดังกล่าวทำให้ผู้ไปเที่ยวสวนสัตว์เวลากลางวันสามารถมองเห็นสัตว์กลางคืนต่างๆ ออกหากิน  เนื่องจากพวกมันถูกหลอกโดยแสงไฟให้ออกหากิน  เพราะคิดว่าเป็นเวลากลางคืน,  และเมื่อนักท่องเที่ยวกลับบ้านแล้ว  สัตว์ก็ถูกหลอกด้วยแสงสีขาว  ให้นึกว่าเป็นเวลากลางวัน  และเข้านอน 

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป