หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 40)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Academy Award

 

          The Academy of Motion Picture Arts and Sciences was founded in May, 1927.  The Academy                         1         several thousand people in every area of movie making.  Its main purpose is to help the movie industry improve the art and science of           2        .  The Academy also honors           3        film achievements with its Academy Awards.  The members of the Academy vote on winners.

          Once each year in Hollywood, California, small gold statues          4         for the best performances by actors and actresses in leading and supporting roles and for best direction, music costume design,                5         writing, sound recording, and other areas of          6         .  An award is also given for the best movie of the year.           7        award is a 13.5-inch-high statue of a man, nicknamed “Oscar.”  This statue weighs 8.5 pounds, and is made of bronze           8         a layer of gold.

          The first movie to win an Oscar was Wings in 1928.  In recent years, The Sound of Music won the Best Picture of 1965.  Oliver won in 1968.  Julie Andrews won the Best Actress award in 1964, as Mary Poppins.  In 1962 Patty Duke, then a          9        , won the Oscar as Best Supporting Actress, for her role as          10         Helen Keller in The Miracle Worker.

 

1. (a) is made by    (ถูกสร้างโดย – คน)

    (b) is made from   (ถูกสร้างหรือทำมาจาก)  (แปรรูปมาแล้ว  ไม่เห็นเนื้อวัตถุที่ใช้ทำ  เช่น  ขนมปังทำมาจากข้าวสาลี)

    (c) is made of    (ถูกสร้างหรือทำมาจาก)  (ยังมองเห็นเนื้อวัตถุที่ใช้ทำ  เช่น บ้านสร้างด้วยไม้)

    (d) is made up of    (ประกอบด้วย

2. (a) film making    (การสร้างภาพยนตร์)  (ไม่ต้องเติม “S” หลัง “Film”)

    (b) film doing    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (c) films making    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (d) films doing    (ไม่ใช้รูปนี้)

3. (a) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, บำรุงความสุข, โอ่อ่า)

    (b) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์)

    (c) vociferous    (ซึ่งร้องหนวกหู, ซึ่งร้องดัง, เสียงขรม, เสียงดังเอะอะโวยวาย, ตะโกนร้อง)

    (d) outstanding    (เด่น, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก)

4. (a) are provided    (ถูกจัดหา, ถูกมอบให้)

    (b) are chosen    (ถูกเลือก)

    (c) are investigated    (ถูกสืบสวน-สอบสวน)

    (d) are awarded    (ถูกมอบรางวัล, ถูกมอบให้เป็นรางวัล)

5. (a) photograph    (ภาพถ่าย, รูปถ่าย)

    (b) photography    (เทคนิคการถ่ายภาพ, การถ่ายภาพ, การถ่ายรูป)

    (c) photographer    (ช่างภาพ, ตากล้อง)

    (d) photographic    (เกี่ยวกับการถ่ายภาพ)

6. (a) produce    (ผลิต, สร้าง, ผลผลิตทางการเกษตร)

    (b) producer    (ผู้ผลิต, ผู้สร้าง)

    (c) product    (ผลิตภัณฑ์, ผลผลิตทางอุตสาหกรรม)

    (d) production    (การสร้าง, การผลิต)

7. (a) Each    (แต่ละ)

    (b) Each of the    (แต่ละ)  (ต้องใช้  “Each of the awards”)

    (c) All    (ทั้งหมด)  (ต้องใช้  “All awards”)

    (d) All of the    (ทั้งหมด)  (ต้องใช้  “All awards”)

8. (a) covering with

    (b) covering by

    (c) covered with    (ปกคลุมด้วย)  (ลดรูปมาจากอนุประโยค  “which is covered with”)

    (d) covered by    (ปกคลุม หรือคลุมโดย)  (คน)

9. (a) child actress    (นักแสดงหญิงวัยเด็ก)

    (b) children actress    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (c) child’s actress    (นักแสดงหญิงของเด็ก)

    (d) children’s actress    (นักแสดงหญิงของเด็กหลายคน)

10. (a) the young, blind and deaf    (สาวซึ่งตาบอดและหูหนวก)  (“the young”  =  “คนหนุ่มหรือสาว”  ถือเป็นคำนามพหูพจน์  โดยข้อความข้างบนลดรูปมาจาก  “the young, who are blind and deaf”)

      (b) the young, the blind and deaf

      (c) the young, the blind and the deaf    (คนหนุ่มสาว, คนตาบอด และคนหูหนวก)

      (d) the young, blind and the deaf

 

(คำแปล)                                                                   รางวัลอคาเดมี่

          สถาบัน (วิทยสถาน) (Academy) แห่งศิลปะและศาสตร์ของภาพยนตร์ (motion picture) ได้ถูกก่อตั้ง (founded) ในเดือนพฤษภาคม ๑๙๒๗  สถาบันนี้         ๑       ผู้คนหลายพันคนในทุกสาขา (area) ของการสร้างภาพยนตร์ (movie-making)  ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ (purpose) สำคัญที่สุด (main) ของมัน  คือช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ปรับปรุง (improve) ศิลปะและศาสตร์ (science) ของ                   ๒       (และ)  สถาบันฯ ยังให้เกียรติแก่ (honors) ความสำเร็จด้านภาพยนตร์ (film achievements) ซึ่ง         ๓       อีกด้วย  ด้วยรางวัลของสถาบัน (Academy Awards),  สมาชิกของสถาบันฯ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก (vote on) ผู้ชนะ (ได้รับรางวัล)

          หนึ่งครั้งในแต่ละปี (once each year) ในเมืองฮอลลีวูด  รัฐแคลิฟอเนียร์,  รูปปั้น(statues) สีทองขนาดเล็ก          ๔         สำหรับการแสดงที่ดีที่สุด (ยอดเยี่ยม) (best performance) โดยนักแสดงชายและหญิงในบทบาท (roles) นำ (leading) และตัวประกอบ (supporting) และสำหรับการกำกับ (ภาพยนตร์) (direction), ดนตรี, การออกแบบเสื้อผ้า (costume design), การเขียน            ๕        , การบันทึกเสียง (sound recording) ที่ดีที่สุด  และสาขาอื่นๆ ของ           ๖          (ภาพยนตร์)  รางวัล (award) ยังถูกมอบให้สำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (best movie) แห่งปีอีกด้วย  โดย         ๗        รางวัลเป็นรูปปั้นของผู้ชายสูง ๑๓.๕ นิ้ว  มีชื่อเล่น (nicknamed) ว่า  “ออสคาร์)  รูปปั้นนี้มีน้ำหนัก (weighs) ๘.๕ ปอนด์  และถูกสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ (bronze) (ซึ่งถูก)            ๘          ชั้น (layer) ของทอง

          ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รางวัลออสคาร์  คือ  “วิงส์” ในปี ๑๙๒๘  และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ (In recent years) (ภาพยนตร์) “มนตร์รักเพลงสวรรค์”  ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ๑๙๖๕,  (ภาพยนตร์) “โอลิเวอร์” ได้รางวัลในปี ๑๙๖๘,  จูลี แอนดรูว์สได้รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress) ในปี ๑๙๖๔  ในบทบาทของ (as) แมรี  ป๊อปปิน,  ในปี ๑๙๖๒ แพตตี้ ดุ๊ก  ซึ่งในขณะนั้นเป็น          ๙         ได้รางวัลนักแสดงหญิงตัวประกอบยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)  สำหรับบทบาทของเธอในฐานะ            ๑๐         (ที่ชื่อ) เฮเลน เคลเลอร์  ในภาพยนตร์เรื่อง “คนงานมหัศจรรย์

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป