หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 38)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The Best Way to Use the Phone

 

          Few devices save more minutes – or waste so many more – than the telephone.  To discourage callers who don’t know when it’s time to          1         the phone, R. Alec MacKenzie, author of New Time Management Methods, suggests         2       a time limit, then signaling the        3        of your conversation with a phrase such as “Before we hang up………”.  You can save          4        more time by not taking every           5         call.

          Before you make a          6        , keep its purpose clear.  If you need to         7         more than one subject, jot them           8         , then stay on track.  Busy people appreciate          9         .  Keep a record of when people you call regularly are         10         busy and call them at those times.  Even better, make appointments to call important contacts.

 

1. (a) sleep on    (นอนหลับ, พักเอาไว้เพื่อใช้เวลาพิจารณา)

    (b) hang on    (ยึดให้แน่น, เกาะให้แน่น, เก็บรักษาให้ดี)

    (c) turn off    (ปิด – ไฟ, วิทยุ, ทีวี)

    (d) get off    (หยุดคุย, วางหู, ลงจาก)

2. (a) doing    (การทำ)

    (b) setting    (การตั้ง, การกำหนด)

    (c) taking    (การใช้เวลา)

    (d) putting    (การสวมใส่, การวาง)

3. (a) middle    (ตอนกลาง)

    (b) reason    (เหตุผล)

    (c) end    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบสิ้น, ตอนปลาย, ตอนท้าย)

    (d) topic    (หัวเรื่อง)

4. (a) even    (แม้กระทั่ง, แม้ว่า, อย่างราบเรียบ, ยิ่งกว่านั้น)

    (b) very    (มาก)

    (c) only    (เพียง.....................เท่านั้น)

    (d) so    (ดังนั้น)

5. (a) ongoing    (ที่ดำเนินต่อไป, ที่กำลังดำเนินอยู่)

    (b) incoming    {(โทรฯ) เข้ามา, เข้ามาข้างใน, ที่กำลังเข้ารับตำแหน่ง}

    (c) official    (เป็นทางการ)

    (d) public    (สาธารณะ)

6. (a) call    (โทรศัพท์, เรียก)

    (b) noise    (เสียง)

    (c) mistake    (ความผิด)

    (d) promise    (สัญญา)

7. (a) find    (หา, พบ, เจอ, สืบหา, ค้น, ค้นพบ, เห็นว่า, ตัดสิน, ลงความเห็น)

    (b) speak    (พูด)

    (c) cover    (ครอบคลุม, ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, ป้องกัน, คุ้มกัน, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้)

    (d) receive    (ได้รับ)

8. (a) down    (“Jot down”  =  จดลงไป, บันทึกลงไป)

    (b) over

    (c) up

    (d) in

9. (a) conversations    (การสนทนา)

    (b) entertainment    (ความบันเทิง, ความเพลิดเพลิน)

    (c) qualities    (คุณภาพ)

    (d) directness    (ความตรงไปตรงมา, ความตรงประเด็น, ความเปิดเผย, ความแน่นอน, ความเด็ดขาด)

10. (a) really    (จริงๆ, อย่างแท้จริง)

      (b) quite    (มาก)

      (c) often    (บ่อยๆ)

      (d) least    (น้อยที่สุด)

 

(คำแปล)                                                    วิธีที่ดีที่สุดในการใช้โทรศัพท์

 

          เครื่องมือ (อุปกรณ์) (devices) น้อยชิ้นประหยัด (save) นาทีได้มากกว่า – หรือทำให้สิ้นเปลือง (waste) นาทีมากกว่า – โทรศัพท์ (อย่างมากมาย), ทั้งนี้  เพื่อขัดขวาง (ทำให้ท้อใจ) (discourage) ผู้โทรศัพท์ (caller) ผู้ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรเป็นเวลาที่จะ          ๑         โทรศัพท์, อาร์. อเล็ก แมคเคนซี่, ผู้เขียน (author) หนังสือเรื่อง “วิธีบริหารจัดการเวลาแบบใหม่”, แนะนำ           ๒         เวลาแบบจำกัด, และต่อจากนั้นให้ส่งสัญญาณ (signaling)           ๓         การสนทนาของคุณด้วยวลี (phrase) เช่น “ก่อนที่เราจะวางหูโทรศัพท์(hang up)..........”  ทั้งนี้  คุณสามารถประหยัด          ๔         เวลามากขึ้นโดยไม่รับ (taking) การโทรฯ             ๕         ทุกครั้ง (คือ  ให้รับโทรศัพท์เป็นบางครั้งเท่านั้น)  

          ก่อนที่คุณทำการ (ทำ)          ๖        ,  รักษาวัตถุประสงค์ (purpose) ของมันให้ชัดเจน,  ถ้าคุณต้องการที่จะ          ๗        มากกว่าหนึ่งเรื่อง (subject) ให้จด (บันทึก) (jot) มัน          ๘         (ทุกเรื่อง),  หลังจากนั้น  ให้อยู่บนราง (ตรงประเด็น) (stay on track) (คือ คุยเฉพาะแต่เรื่องที่จดไว้)  ทั้งนี้  ผู้คนที่มีธุระยุ่ง  ชื่นชม (ยกย่อง, เห็นคุณค่า) (appreciate)          ๙        (นอกจากนั้น) ให้เก็บประวัติ (record) ของเมื่อคนที่คุณโทรฯ ไปคุยเป็นประจำ (regularly) มีธุระยุ่ง         ๑๐       ,  และให้โทรฯ ไปหาพวกเขาตามเวลาเหล่านั้น, และจะดียิ่งกว่านั้น (even better) ให้ทำการนัดหมาย (make appointments) เพื่อที่จะโทรฯ ติดต่อเรื่องสำคัญ (call important contacts)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป