หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 36)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Men’s Ancestors

 

          About two million years ago, our ape-like ancestors in Africa began to make tools by chipping flakes from pieces of flint.  In so doing they took           1          gigantic leap forwards along the path                      2         civilization.  They had begun to invent things, a         3        that set them apart from the other animals.  They had begun to          4         their environment for their own          5        .  And ever since human beings have been        6       their lives by making practical use of their discoveries and inventions –           7        , by technology.

          The progress of technology was generally very slow          8         about two centuries ago.  Then, in the 1700’s, the          9         began to quicken, and a series of inventions, first in textile-making, led to what is known         10         the Industrial Revolution.

 

1. (a) the

    (b) some

    (c) no

    (d) a    (หนึ่งก้าว)

2. (a) in

    (b) of

    (c) to    (ไปสู่, สู่)

    (d) for

3. (a) cut    (รอยตัด, รอยมีดบาด)

    (b) life    (ชีวิต)

    (c) trait    (ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, สันดาน, อุปนิสัย, จำนวนเล็กน้อย)

    (d) consequence    (ผลลัพธ์ที่ตามมา)

4. (a) destroy    (ทำลาย)

    (b) ignore    (ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่)

    (c) appreciate    (ชื่นชม, ยกย่อง, เห็นคุณค่า)

    (d) change    (เปลี่ยนแปลง)

5. (a) safety    (ความปลอดภัย)

    (b) benefit    (ผลประโยชน์, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, สิทธิพิเศษ, การแสดงการกุศล)

    (c) children    (ลูกๆ, เด็กๆ)

    (d) problem    (ปัญหา)

6. (a) improving    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

    (b) extending    (ขยายออกไป, ต่อออกไป, แผ่ออกไป)

    (c) rescuing    (ช่วยชีวิต, ช่วยให้รอดตาย)

    (d) neglecting    (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอดทิ้ง)

7. (a) in other words    (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ, อธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือ)

    (b) on the contrary    (ในทางตรงข้าม)

    (c) in addition    (นอกจากนั้น)

    (d) nonetheless    (อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม)

8. (a) for    (เป็นเวลา)

    (b) when    (เมื่อ)

    (c) in    (ใน)

    (d) until    (จนกระทั่ง)

9. (a) number    (จำนวน)

    (b) machine    (เครื่องจักร)

    (c) adventure    (การผจญภัย)

    (d) pace    (จังหวะก้าว, อัตราความก้าวหน้า (ของเทคโนฯ), ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, อัตราการเคลื่อนไหว)

10. (a) with    (กับ, ด้วย)

      (b) about    (เกี่ยวกับ)

      (c) as    (ในฐานะ, ว่าเป็น)

      (d) for    (สำหรับ)

 

(คำแปล)                                                           บรรพบุรุษของมนุษย์

 

          ประมาณ ๒ ล้านปีล่วงมาแล้ว  บรรพบุรุษ (ancestors) ที่คล้ายลิงไร้หาง (มนุษย์วานร) (ape-like) ของเราในแอฟริกา  เริ่มทำเครื่องมือโดยการสกัด (ตัด) (chipping) แผ่นบางๆ (ชิ้นเล็กๆ) (flakes) จากก้อน (pieces) ของหินเหล็กไฟ (flint)  (โดย) ในการทำเช่นนั้น  พวกเขา (บรรพบุรุษ) ได้ทำ การ  ก้าวกระโดด (leap) (ก้าว) ใหญ่ผิดปกติ (ใหญ่มาก) (gigantic) ไปข้างหน้า (forwards)       ๑        ตามเส้นทาง           ๒        อารยธรรม,  พวกเขาได้เริ่มต้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆ, (ซึ่งเป็น)           ๓        ที่แยกพวกเขา (ทำให้พวกเขาแตกต่าง) (set them apart) จากสัตว์ชนิดอื่นๆ,  พวกเขาเริ่มต้นที่จะ        ๔         สภาพแวดล้อมของตนเพื่อ           ๕          ของตนเอง, และตั้งแต่นั้นมา  มนุษย์์ได้กำลัง          ๖        ชีวิตของพวกเขาโดยการใช้ประโยชน์ได้จริงๆ กับ (making practical use of) การค้นพบ (discoveries) และการประดิษฐ์คิดค้น (inventions) ของพวกตน –           ๗          โดยเทคโนโลยี

          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยทั่วไปแล้วเชื่องช้าอย่างมาก          ๘         ประมาณ ๒ ศตวรรษที่ผ่านมา,  หลังจากนั้น (Then) ในศตวรรษที่ ๑๗          ๙         เริ่มเร็วขึ้น (quicken),  และการประดิษฐ์คิดค้นที่ต่อเนื่องกันไป (เป็นชุดๆ) (a series of inventions),  สิ่งแรกคือในด้านการผลิตสิ่งทอ (หรือวัตถุดิบที่นำมาผลิตสิ่งทอ) (textile-making),  ได้นำไปสู่สิ่งที่รู้จักกัน        ๑๐      การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป