หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 35)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Australia

 

          Most of the people of Australia are of British          1        .  Since World War II more than two million people from Europe have          2        to Australia.  In addition,          3        about 40,000 aborigines, a dark-skinned people          4         ancestors were the first inhabitants of Australia.

          More than half the people of Australia         5        in cities.           6        live in small towns or villages, or in lonely farms called stations.  Some stations are many miles          7         other farms, and the people use radios and aircraft to          8         .

          Mining and manufacturing provide more than          9         of Australia’s wealth.  The rest is provided by farming.  The country exports great         10        of whole and wheat.  It also has many cattle and produces much butter and cheese.

 

1. (a) source    (แหล่ง, แหล่งที่มา, แหล่งกำเนิด, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูล, ราก, ต้นน้ำ, แหล่งข้อมูล, แหล่งข่าว, ผู้ให้ข่าว)  (“Source”  ใช้กับสิ่งของ, ไม่ใช้กับคนและสัตว์)

    (b) resource    (ทรัพยากร, ทรัพย์สมบัติ, แหล่งที่มา, หนทาง, วิธีการ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์)

    (c) origin    (ต้นตอ, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น, ที่มา, บ่อเกิด, มูลเหตุ, การเกิด, รากฐาน, ระยะแรกเริ่ม, จุดเดิม)  (“Origin”  ช้กับทั้งคน, สัตว์ และสิ่งของ  ว่ามาจากแหล่งหรือต้นกำเนิดใด)

    (d) capacity   (ความจุ, ปริมาณความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า)

2. (a) settled    (ตั้งรกรากถิ่นฐาน, ตั้งหลักฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, ทำให้สงบ, ทำให้หยุดต่อต้าน, ตัดสินใจ, สงบลง, พัก, พักผ่อน, ค่อยๆ จมลง, นอนก้น)  (ต้องใช้  “…...….settled in Australia”)

    (b) transferred    (โอนย้าย, ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน, โอน)

    (c) inhabited    (อาศัยอยู่ใน, อยู่ใน, มีอยู่ใน)  (ต้องใช้ “….....…..inhabited Australia”)

    (d) emigrated    (อพยพออก, อพยพไปอยู่นอกประเทศ, อพยพไปอยู่ต่างถิ่น ย้ายไปอยู่ต่างถิ่น)

3. (a) there is    (มี)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้  หรือนามนับได้  เอกพจน์)

    (b) there are    (มี)  (ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์)

    (c) there has    (รูปนี้ไม่มีใช้)

    (d) there have    (รูปนี้ไม่มีใช้)

4. (a) who    (ผู้ซึ่ง)  (ใช้กับคน  และเป็นประธานของอนุประโยค)

    (b) of which    (ใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับสัตว์ หรือสิ่งของ) 

    (c) whose    (ผู้ซึ่ง (บรรพบุรุษ) ของพวกตน)

    (d) where    (ที่ซึ่ง)

5. (a) lives    (ใช้กับประธานเอกพจน์)  

    (b) live    (อาศัยอยู่, อาศัย, มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิตอยู่, อยู่ในความทรงจำ, อยู่ได้ด้วย, กิน, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, มีอายุ, ผ่านชีวิต, ผ่านพ้นอันตราย)  (ใช้กับประธานพหูพจน์  และประโยคถัดไปก็ใช้  “Live”  เช่นเดียวกัน)

    (c) is living    (กำลังอาศัยอยู่)  (ใช้กับประธานเอกพจน์)   

    (d) are living    (กำลังอาศัยอยู่)  (ใช้กับประธานพหูพจน์)      

6. (a) Another    (อีกคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง)

    (b) Many other    (คนอื่นๆ อีกจำนวนมาก)  (ต้องใช้  “Many others”)

    (c) The rest    (ส่วนที่เหลือ, ส่วนอื่น, ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย, ส่วนที่เป็นกำไร, ทุนสำรอง)

    (d) the other    (คนที่เหลืออีกเพียง ๑ คนในกลุ่มที่กล่าวไปแล้ว) 

7. (a) than    (มากกว่า)

    (b) from    (จาก)

    (c) far from    (ห่างไกลจาก)

    (d) distant    (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน, ที่แยกกัน, ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย, (ใจ) ลอย)

8. (a) look out    (ระมัดระวัง, มองออกไปข้างนอก)

    (b) protect themselves    (ปกป้องคุ้มครองตนเอง)

    (c) catch up    (ตามทัน – ในเรื่องเดิน, การเรียน ฯลฯ)

    (d) keep in touch    (ติดต่อกัน – อยู่เสมอ)

9. (a) two-third    (รูปนี้ไม่มีใช้)

    (b) two-thirds    (สองในสาม, สองส่วนสาม)

    (c) third-two    (รูปนี้ไม่มีใช้)

    (d) three parts    (สามส่วน)  (ไม่บอกว่าจากทั้งหมดกี่ส่วน)

10. (a) harvests    (การเก็บเกี่ยว, ฤดูเก็บเกี่ยว, ผลที่เก็บเกี่ยว, ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้, ผล, ดอกผล)

      (b) parcels    (หีบ, ห่อ, ห่อวัตถุ, ห่อเล็ก, ก้อน, รายการสินค้า, ที่ดินส่วนหนึ่ง)

      (c) numbers    (ปริมาณ)  (ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์)

      (d) quantities    (ปริมาณ)  (ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้  พหูพจน์  และคำนามนับไม่ได้  เช่น “wool, wheat”)

 

(คำแปล)                                                                ออสเตรเลีย

 

          ประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลียมี         ๑        เป็นคนอังกฤษ (British), ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่   ผู้คนมากกว่า ล้านคนจากทวีปยุโรปได้          ๒       สู่ประเทศออสเตรเลีย  นอกจากนั้น (In addition)           ๓        ชาวอะบอริจจินประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน, ซึ่งเป็นคนผิวดำคล้ำ (dark-skinned)        ๔        บรรพบุรุษ (ancestors) (ของพวกเขา) เป็นผู้อยู่อาศัย (พลเมือง) (inhabitants) ของออสเตรเลีย   

          มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของออสเตรเลีย          ๕        ในเมืองใหญ่,          ๖        อาศัยอยู่ในเมืองหรือหมู่บ้านเล็กๆ  หรือในฟาร์ม (ไร่นา) ที่โดดเดี่ยว (ไกลผู้คน) (lonely) ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์(stations) (โดย) ฟาร์มดังกล่าวบางแห่งอยู่          ๗         ฟาร์มอื่นๆ เป็นระยะทางหลายไมล์  และผู้คนใช้วิทยุและเครื่องบิน  (aircraft) เพื่อที่จะ          ๘        .

          การทำเหมืองแร่ (mining) และการผลิตสินค้า (manufacturing) จัดหา (ให้(provide) มากกว่า          ๙        ของความมั่งคั่ง (ทรัพย์สิน) (wealth) ของออสเตรเลีย  (หมายถึง  ทำรายได้ให้กับประเทศ)  ส่วนที่เหลือได้รับการจัดหาโดยการทำฟาร์ม  (มีรายได้มาจากการทำฟาร์ม)  (ทั้งนี้)  ประเทศส่งออกขนแกะ (wool) และข้าวสาลี  (wheat)  ใน          ๑๐        มาก, มัน (ออสเตรเลีย) ยังมีฝูงปศุสัตว์  (วัวควาย) (cattle)  จำนวนมาก  และผลิตเนยเหลว (butter) และเนยแข็ง (cheese) จำนวนมากด้วย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป