หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 24)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Hotel Reservation

               People stay in hotels for business and personal travel.  But with room         1       being so high, many travelers are staying home.  Since high costs can preclude travel,          2        travelers know they can save money and get the best rates for a room by making         3        well in advance of the beginning of their trip.  When you make a reservation, the hotel staff will ask you to notify them as soon as there is any         4         in your travel plans.  To avoid any surprises, it is a good idea to call and          5        the availability of your room and the rate you were quoted.

               In         6        a hotel, first think about the kinds of service you will need or like to have.  You naturally         7        a clean, well-lit room.  You naturally expect that a         8        will clean your room daily even in the smallest hotels.  Large hotel chains         9        the most services, such as a         10      , health club, or money exchange.  The front desk clerks will tell you about such services when you                      11         at the hotel.

 

1. (a) size    (ขนาด)

    (b) reservation    (การจอง)

    (c) expectation    (ความคาดหวัง)

    (d) struggle    (การต่อสู้, การดิ้นรน, การแข่งขัน)

    (e) rates    (อัตรา – ค่าห้องพัก)

2. (a) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

    (b) delayed    (ล่าช้า)

    (c) domestic    (ภายในประเทศ)

    (d) smart    (ฉลาด)

    (e) frequent    (บ่อยๆ)

3. (a) mistakes    (ความผิด)

    (b) calculations    (การคำนวณ)

    (c) reservations    (การจอง)

    (d) decisions    (การตัดสินใจ)

    (e) considerations    (การพิจารณา)

4. (a) problem    (ปัญหา)

    (b) increase    (การเพิ่มขึ้น)

    (c) question    (คำถาม)

    (d) change    (การเปลี่ยนแปลง)

    (e) doubt    (ความสงสัย, ความฉงน, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์, ความไม่ไว้วางใจ, ความไม่แน่นอน)

5. (a) inquire    (ถาม, ถามหา, สอบถาม, สืบสวน, สอบสวน)

    (b) reserve    (จอง)

    (c) confirm    (ยืนยัน)

    (d) cancel    (ยกเลิก)

    (e) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา, เลื่อนออกไป)

6. (a) travelling to    (การเดินทางไปที่)

    (b) selecting    (การเลือก)

    (c) leaving    (การออกจาก)

    (d) staying in    (การพักใน)

    (e) calling up    (การโทรศัพท์ไปที่)

7. (a) expect    (คาดหวัง)

    (b) dislike    (ไม่ชอบ)

    (c) discover    (ค้นพบ)

    (d) rent    (เช่า)

    (e) sleep soundly in    (นอนหลับสบายใน)

8. (a) cook    (พ่อครัว, คนปรุงอาหาร)

    (b) hotel manager    (ผู้จัดการโรงแรม)

    (c) waiter    (ผู้รับใช้ (ในร้านอาหาร), ผู้ปรนนิบัติ, ผู้คอย)

    (d) housekeeper    (คนหรือพนักงานดูแลบ้านหรือโรงแรม)

    (e) janitor    (แจ๊น-นิ-เท่อะ)  (ภารโรง, คนเฝ้าประตู, คนดูแลอาคาร)

9. (a) display    (แสดง, แสดงให้เห็น)

    (b) sell    (ขาย)

    (c) invent    (ประดิษฐ์, สร้าง, คิดค้น)

    (d) anticipate    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

    (e) offer    (เสนอ, มอบ, ให้, ถวาย, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, กล่าวว่าจะยกให้, ขอแต่งงาน)

10. (a) kitchen    (ครัว)

      (b) restroom    (ห้องน้ำ)

      (c) parking lot    (ลานจอดรถ)

      (d) pool    (สระ (ว่าย) น้ำ, หนองน้ำ, แอ่งน้ำ, บ่อน้ำ)

      (e) bank    (ธนาคาร)

11. (a) check out    (จ่ายเงินและออกจากโรงแรมหรือที่พัก)

      (b) check in    {ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแรม)}

      (c) stay    (พัก)

      (d) make a reservation    (จอง)

      (e) rent a room    (เช่าห้อง)

 

(คำแปล)                                                           การจองโรงแรม    

               ผู้คนพักในโรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและส่วนตัว,  แต่ด้วย                 ค่าห้องพักสูงมาก  นักท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังพักที่บ้าน (แบบโฮมสเตย์  แทนที่จะพักโรงแรม)  (หรือพักอยู่ที่บ้านตนเองโดยไม่เดินทาง)  ทั้งนี้  เนื่องจากค่าใช้จ่าย  (costs) ที่สูงสามารถขัดขวาง (preclude) การเดินทาง  (หรือทำให้การเดินทางเป็นไปไม่ได้),  นักท่องเที่ยว (ซึ่ง)          ๒       รู้ว่าพวกเขาสามารถประหยัดเงินและได้อัตราดี  (ถูก)  ที่สุดสำหรับห้องพัก  โดยทำ                (ห้องพัก) เป็นการล่วงหน้า  (in advance)  ก่อนการเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขา,  อนึ่ง  เมื่อคุณทำการจอง  (ห้องพัก) พนักงานโรงแรมจะขอร้องให้คุณแจ้ง  (notify)  แก่พวกเขาในทันทีที่มี           ใดๆ ในแผนการเดินทางของคุณ,  และเพื่อหลีกเลี่ยง  (avoid)  สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ (surprises) ใดๆ  มันเป็นความคิดที่ดีที่จะโทรศัพท์  (call)  (เพื่อสอบถาม) และ          ๕        การสามารถหาได้  (availability)  ของห้องพักของคุณ (การสามารถจองห้องพักได้)  รวมทั้งอัตรา (ค่าห้องพัก) ที่คุณถูกแจ้งราคา (quoted)

               ใน                โรงแรม,  ประการแรก  คิดถึงเกี่ยวกับชนิดของการบริการ (service) ที่คุณจะต้องการหรืออยากได้,  คุณโดยธรรมชาติ (ตามธรรมดา) (naturally) แล้ว          ๗        (จะได้) ห้องพักที่สะอาดและ (มี) แสงไฟสว่าง (well-lit)  และคุณมักคาดหวังโดยธรรมชาติว่า       ๘       จะทำความสะอาดห้องของคุณเป็นรายวัน (daily)  แม้กระทั่งในโรงแรมที่เล็กที่สุด,  อนึ่ง  กลุ่มธุรกิจ (โรงแรมขนาดใหญ่) ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (chains)          ๙        บริการมากที่สุด  เช่น         ๑๐      , สโมสรสุขภาพ (health club)  หรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา  (money exchange)  ทั้งนี้  เสมียน (clerks) โต๊ะหน้า (ของโรงแรม – ที่แขกมาติดต่อ) (front desk) จะบอกคุณเกี่ยวกับการบริการดังกล่าวเมื่อคุณ         ๑๑        ที่โรงแรม

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป