หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 180)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Some Facts about Scientific Literature

 

          At least 50 percent of the world’s scientific literature is in languages which more than half the world’s scientists cannot read.  That is to say, the greater part of       1      is published is incomprehensible, without          2       , to most of those who might otherwise benefit from it.  The total              3         output of new materials is estimated to be between one and two million separate pieces, so the          4         of new literature which is readable only after language          5        have been surmounted is probably well over half a million texts a year.

          Language barriers         6       all scientists, but they are much more formidable for some that others.  For example, a Spanish scientist who cannot read any language          7        his own is separated from more than nine-tenths of the world’s current scientific literature, while an Englishman knowing no         8        language is barred from only about one-third.  English is in fact the most commonly       9        language in scientific publications.           10        suggest that it probably accounts for between one half and two-thirds of the total, with          11         variations from subject to subject.

 

1. (a) which    (ซึ่ง, ที่)

    (b) that    (ซึ่ง, ที่)

    (c) whom    (ผู้ซึ่ง)

    (d) why    (ทำไม, เหตุผล)

    (e) what    (สิ่งที่, อะไร)  (“What is published” (สิ่งที่ถูกตีพิมพ์)  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของ  “Preposition”  คือ  “Of”)

    (f) when    (เมื่อไร)

2. (a) interpretation    (การแปลความหมายโดยทางวาจา, การแปลแบบใช้ล่าม, การอธิบาย, การชี้แจง)

    (b) suggestion    (คำแนะนำ, การแนะนำ, การชี้แนะ, การเสนอ, การเสนอแนะ, การบอกเป็นนัย)

    (c) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

    (d) translation    (การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง, การแปลความหมาย, การถอดความ, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล, การเปลี่ยนแปลง, การย้าย)

    (e) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

    (f) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

3. (a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

    (b) global    (ระดับโลก, ของโลก, เกี่ยวกับโลก)

    (c) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

    (d) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

    (e) annual    (รายปี, ประจำปี)

    (f) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

    (g) natural    (ตามธรรมชาติ, ทางธรรมชาติ, โดยธรรมชาติ)

4. (a) number    (จำนวน, ปริมาณ)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์  เช่น  “Boys, Men, Cars”)

    (b) item    (รายการในบัญชี, สิ่งของในรายการ, ข่าว, มาตรา, ข้อ, เรื่อง, อัน, ชิ้น)

    (c) piece    (ชิ้น, อัน, แผ่น, ท่อน, ก้อน, ผืน, ตอน, พับ, ม้วน, ผลงาน, รายการ, อย่าง)

    (d) amount    (จำนวน, ปริมาณ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้  เช่น  “Literature”)

    (e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, กอง, ส่วนของมรดก, สินเดิมของหญิง, ชะตา, เคราะห์)

    (f) list    (รายการ, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบาญ, รายชื่อหลักทรัพย์, แผ่นยาว, ลายเส้น, แถบยาว, แถบสี, คันนา)

5. (a) proficiencies    (ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว)

    (b) courses    (หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, (อาหาร) จานหนึ่ง, (ยา, การบรรยาย) ชุดหนึ่ง, เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, เส้นทางการเดินเรือ, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ)

    (c) barriers    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

    (d) skills    (ทักษะ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง)

    (e) competencies    (= competences)  (ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง)

    (f) emphases    (การเน้นความสำคัญ, การเน้นหนัก, สิ่งที่มีความสำคัญ, ความเด่น, การเน้นคำ)  

6. (a) help    (ช่วย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

    (b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

    (c) face    (เผชิญหน้ากับ, เผชิญหน้าโดยตรง, หันหน้าไปทาง)

    (d) foresee     (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

    (e) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

    (f) intoxicate    (ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น)

7. (a) as well as    (เช่นเดียวกันกับ, และ)

    (b) except    (ยกเว้น, นอกจาก, ไม่รวม, ไม่นับ)

    (c) including    (รวมทั้ง)

    (d) in addition to    (นอกเหนือจาก)

    (e) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

    (f) together with    (พร้อมทั้ง, พร้อมกับ)

8. (a) local    (ท้องถิ่น, เป็นของท้องถิ่น, เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, มีผลเฉพาะแห่ง, (รถ) ซึ่งจอดทุกสถานี, (ความคิด) คับแคบ)

    (b) foreign    (ต่างประเทศ, ต่างชาติ, ภายนอกประเทศ, ต่างถิ่น, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งมาจากสิ่งหรือแหล่งอื่น, แปลก, ไม่คุ้นเคย)

    (c) native    (ของพื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด, ของท้องถิ่น, เกี่ยวกับคนพื้นเมือง, โดยสันดาน, เกี่ยวกับถิ่นกำเนิด, เป็นไปตามธรรมชาติ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

    (d) universal    (สากล, เกี่ยวกับจักรวาล, ทั้งหมด, ทั่วไป, มีผลทั่วไป, ทุกหนทุกแห่ง, ทั้งมวล, ทุกแขนง, ทุกสาขา, เกี่ยวกับทุกชนชั้น)

    (e) sign    (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, เครื่องหมายทั่วไป, เครื่องหมายแสดง, เครื่องแสดง, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, อาการ, ร่องรอย, รอยเท้า)  (“Sign language”  =  “ภาษาใบ้, ภาษามือ”)

    (f) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

9. (a) used    (ใช้, เคย)

    (b) spoken    (พูด)

    (c) written    (เขียน)

    (d) found    (พบ, ค้นพบ, เจอ, หา, สืบหา, สอบค้น, พบความลับ, เห็นว่า, ตัดสิน, ลงความเห็น)

    (e) mentioned    (เอ่ยถึง, กล่าวถึง)

    (f) advertised    (โฆษณา)

10. (a) Studies    (การศึกษา)

      (b) Expectations    (การคาดหวัง, การมุ่งหวัง, การคาดหมาย, การคาดคิด, การปรารถนา, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความหวัง)

      (c) Judgements    (การพิจารณา, การพิจารณาคดี, การติดสิน, การวินิจฉัย, การชี้ขาด, การลงความเห็น, ความเห็น, คำวินิจฉัย)

      (d) Estimates    (ค่าโดยประมาณ, ราคาประเมิน, การประมาณ, การประเมิน, ความคิดเห็น)

      (e) Predictions    (การทำนาย, คำทำนาย, การพยากรณ์, คำพยากรณ์, การบอกล่วงหน้า)

      (f) Hypotheses    (สมมติฐาน)

11. (a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

      (b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

      (c) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

      (d) despicable    (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

      (e) considerable   (มากมาย, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

      (f) audible    (สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน, ดังพอที่จะได้ยิน)

 

(คำแปล)                               ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์

 

        อย่างน้อย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของสิ่งตีพิมพ์ (ผลงานเขียน, บทความ, เรื่องเขียนเฉพาะสาขา) (literature) ทางวิทยาศาสตร์ของโลก  อยู่ใน (เขียนเป็น) ภาษาซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ของโลกไม่สามารถอ่านได้อาจกล่าวได้ว่า (That is to say) ส่วนใหญ่ (greater part) ของ       ๑         ถูกตีพิมพ์  ไม่สามารถเข้าใจได้ (incomprehensible), โดยปราศจาก           ๒       , แก่ (สำหรับ) ส่วนใหญ่ของบุคคล (most of those) ผู้ซึ่งอาจจะ, ไม่เช่นนั้นแล้ว (สามารถเข้าใจความหมายของบทความ) (otherwise), ได้รับประโยชน์ (benefit) จากมัน (สิ่งที่ถูกตีพิมพ์, บทความ) (หมายถึง  ถ้านักวิทยาศาสตร์อ่านบทความเข้าใจ  โดยไม่อุปสรรคด้านภาษา  เขาก็อาจจะได้รับประโยชน์จากมัน),  โดยงานที่ผลิตออกมา (output)         ๓       ทั้งหมด  ของบทความ (เอกสาร) (materials) ใหม่ๆ ได้รับการประมาณการ (ประเมินค่า) (estimated) ว่าอยู่ระหว่างหนึ่งและสองล้านชิ้น (pieces) แยกจากกัน (เด่นชัด, ชัดเจน) (separate)  ดังนั้น         ๔        ของสิ่งตีพิมพ์ (literature) ใหม่ๆ  ซึ่งสามารถอ่านได้ (readable) เฉพาะเมื่อภายหลัง          ๕        ทางด้านภาษาได้ถูกเอาชนะ (พิชิต) (surmounted) แล้ว  บางทีอาจจะมากกว่า (probably well over) ครึ่งล้านบทความ (หนังสือ, แบบเรียน, ข้อ ความ) (texts) ต่อปี

            อุปสรรคทางด้านภาษา           ๖        นักวิทยาศาสตร์ทุกคน  แต่มัน (อุปสรรค) น่ากลัว (น่าเกรงขาม, ยากลำบาก, เอาชนะได้ยาก) (formidable) สำหรับบางคน  มากกว่าคนอื่นๆ มากมายทีเดียว (คือ  เป็นอุปสรรคแก่ผู้คนมากน้อยต่างกัน)  ตัวอย่างเช่น  นักวิทยาศาสตร์ชาวสเปน  ผู้ซึ่งไม่สามารถอ่านภาษาใดๆ            ๗        ภาษาของตนเอง (his own)  จะถูกแยก (separated) จากเกินกว่าเก้าในสิบ (nine-tenths) (๙๐ เปอร์เซ็นต์) ของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน (current) ของโลก  (คือ  ไม่สามารถเข้าใจสิ่งตีพิมพ์ฯ ในภาษาอื่น  จำนวนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์)  ในขณะที่ผู้ชายชาวอัง กฤษซึ่งไม่รู้ภาษา        ๘        จะถูกสกัดกั้น (ห้าม) (barred) (ไม่ให้เข้าใจบทความ) จากเพียงประมาณหนึ่งในสาม (about one-third) (ของบทความทั้งหมด) เท่านั้น (คือ  สามารถเข้าใจสองในสาม หรือ ๖๗ เปอร์เซ็นต์ของบทความฯ),  ทั้งนี้  ภาษาอังกฤษตามความเป็นจริง (in fact) แล้ว  เป็นภาษาซึ่งถูก          ๙       ร่วมกัน (เป็นธรรมดาสามัญ, ทั่วไป) (commonly) ที่สุดในสิ่งตีพิมพ์ (การพิมพ์โฆษณา) (publications) ทางวิทยาศาสตร์,  โดย          ๑๐        บอกเป็นนัย (ชี้แนะ, บ่งชี้, เสนอ, เสนอแนะ)  ว่ามัน (ภาษาอังกฤษ) บางที (เป็นไปได้) (probably) มีส่วนรับผิดชอบ (มีส่วนทำให้เกิด) (accounts for) (ความเข้าใจสิ่งตีพิมพ์) ระหว่างครึ่งหนึ่ง (one half) และสองในสาม (two-thirds) ของจำนวน (สิ่งตีพิมพ์) ทั้งหมด (total),  โดยมีความแตกต่างกัน (การผันแปร) (variations) อย่าง           ๑๑        จากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาหนึ่ง (from subject to subject) (คือ  ความเข้าใจสิ่งตีพิมพ์มิได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจภาษาเพียงอย่างเดียว  แต่ยังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาด้วย)     

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป