หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 171)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Something about North Korea

 

          North Korea, which is officially          1        as the Democratic People’s Republic of Korea, is an unusual and secretive           2         country.  The ordinary people of North Korea rarely have any                           3        with the outside world because it is impossible for them to         4        overseas or access the Internet.  The          5         of the world knows very little about what life is like in North Korea because it is not part of the wider          6        community.  Kim Jong-un, who is currently the          7        leader of North Korea, is the third member of the Kim family to          8         the Republic since it was          9        in 1948.  The          10        city is called Pyongyang and is         11        in the south-west of the country.

 

1. (a) described    (อธิบาย, บอก, พรรณนา, บรรยาย, แถลง, ระบุ, วาด)

    (b) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศสงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย)

    (c) accepted    (ยอมรับ)

    (d) known    (รู้จัก)

    (e) identified    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

2. (a) beautiful    (สวยงาม)

    (b) industrial    (อุตสาหกรรม, เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, ด้านอุตสาหกรรม)

    (c) agricultural    (เกษตรกรรม)

    (d) destitute    (ยากจน, ขัดสน, อดอยาก, ขาดแคลน)

    (e) socialist    (สังคมนิยม, นักสังคมนิยม)

3. (a) relation    (ความสัมพันธ์)

    (b) compliance    (การยอมตาม, การปฏิบัติตาม, การยินยอม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วมมือ, การเชื่อฟัง)

    (c) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

    (d) contact    (การติดต่อ, การคบหาสมาคม, การพบปะ, การสัมผัส, จุดเชื่อม, คนรู้จักหรือคุ้นเคย, ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ)

    (e) cooperation    (ความร่วมมือ) 

4. (a) stay    (พักอยู่, อาศัยอยู่, อยู่, คงอยู่, หยุด, ยั้ง, ระงับ, ยับยั้ง)

    (b) study    (ศึกษา)

    (c) work    (ทำงาน)

    (d) marry    (แต่งงาน)

    (e) travel    (เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร, เดินทางด้วยเท้า, เคลื่อน, เคลื่อนย้าย, ส่ง, ถ่ายทอด)

5. (a) majority    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, จำนวนที่มากกว่า, คะแนนเสียงข้างมาก, ตำแหน่งพันตรี, นิติภาวะ)

    (b) most    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, ที่สุด)

    (c) rest    (ส่วนที่เหลือ, ส่วนอื่น, ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย, ส่วนที่เป็นกำไร, ทุนสำรอง, การพักผ่อน, การพัก, การหยุดพัก, การนอน, การนิ่งเฉย, การอยู่เฉย)

    (d) country    (ประเทศ)

    (e) people    (ผู้คน, ประชาชน, พลเมือง, ราษฎร)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากเป็นคำพหูพจน์  แต่กริยาเป็นเอกพจน์  คือ  “Knows”)

6. (a) industrial    (ทางอุตสาหกรรม, ด้านอุตสาหกรรม, เกี่ยวกับอุตสาหกรรม)

    (b) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

    (c) global    (โลก, ทั่วโลก, เกี่ยวกับโลกทั้งหมด, ทั้งหมด, ถ้วนทั่ว, เป็นรูปโลก)

    (d) slovenly   (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ)

    (e) hasty    (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

7. (a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

    (b) supreme    (มีอำนาจสูงสุด, สุดยอด, สุดขีด, สำคัญที่สุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด)

    (c) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

    (d) benevolent    (ใจบุญ, เมตตา, กรุณา, ชอบทำบุญ)

    (e) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ, ชำนาญ, ฉลาด)

8. (a) lead    (นำ (ประเทศ), พา, จูง, ชักจูง, จูงให้, ทำให้เกิดขึ้น, ล่อให้เกิดขึ้น, นำหน้า, พูดนำ, สั่ง, บัญชา, เป็นหัวหน้า)

    (b) command    (บัญชา, บัญชาการ, สั่ง, สั่งการ, ควบคุม, มีอำนาจเหนือ)

    (c) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

    (d) defame    (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

    (e) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

9. (a) eliminated    (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น, คัดออก)

    (b) prohibited    (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

    (c) established    (สถาปนา, สร้างขึ้น, ก่อตั้ง, ตั้งขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์)

    (d) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

    (e) compelled    (บังคับ)

10. (a) biggest    (ใหญ่ที่สุด)

      (b) remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, โดดเดี่ยว, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ยาวนาน, ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

      (c) richest    (ร่ำรวยที่สุด)

      (d) capital    (เมืองหลวง, เงินทุน, พวกนายทุน, ตัวเขียนใหญ่, หัวเสา, ยอดเสา)

      (e) coastal    (ตามแนวชายฝั่ง, ใกล้ชายฝั่ง, เกี่ยวกับชายฝั่ง)

11. (a) reproduced    (ขยายพันธุ์, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ผลิตซ้ำ)

      (b) concentrated    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

      (c) restricted    (จำกัด)

      (d) ridiculed    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

      (e) located    (ตั้งอยู่, ตั้งรกราก, กำหนดที่ตั้ง, หาที่ตั้ง)

 

(คำแปล)                             บางสิ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ

 

            เกาหลีเหนือ  ซึ่งถูก          ๑        อย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  เป็นประเทศ        ๒       ผิดธรรมดา (ไม่ธรรมดา) (unusual) และมีความลับ (ไม่เปิดเผยให้ใครรู้) (secretive),  ประชาชนธรรมดา (สามัญ, ปกติ) (ordinary) ของเกาหลีเหนือไม่ใคร่จะ (rarely) มี                        ๓         กับโลกภายนอก (outside world)  เพราะว่ามันเป็นไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะ         ๔        ต่างประเทศ (นอกประเทศ, โพ้นทะเล) (overseas) หรือเข้าถึง (access) อินเตอร์เน็ต,            ๕        ของโลกรู้น้อยมากเกี่ยวกับว่าชีวิตเป็นอย่างไร (what life is like) ในเกาหลีเหนือ  เพราะว่ามันมิได้เป็นส่วนหนึ่ง (part) ของสังคม (ชุมชน) (community)           ๖         ที่กว้างขึ้นคิมจองอึน  ผู้ซึ่งปัจจุบัน (currently) เป็นผู้นำที่           ๗         ของเกาหลีเหนือ  เป็นสมาชิกคนที่ ของตระกูล (สกุล, ครอบครัว) (family) คิม  ซึ่ง           ๘         สาธารณรัฐตั้งแต่ที่มันได้รับการ          ๙        ในปี ๑๙๔๘         ๑๐        มีชื่อว่า (is called) เปียงยางและ          ๑๑       ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป