หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 168)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The Loch Ness Challenge

 

          Have you ever heard of Scotland’s Loch Ness Monster?  Well, this year I took part          1        a different kind of Loch Ness Monster: it was a ‘monster’ charity cycle race – 106 kilometers long!

          The event is held every year and          2         cycle around the lake on traffic-free roads.  The idea of the race is to          3         money for the cancer support charity Macmillan.  I decided to do the race in                4         of my grandfather, who died from cancer two years ago.  I asked all my friends and family to           5        me for as much money as they could.  In the end, we were able to          6        over 400 pounds to Macmillan.  The best way to organize and collect the money is to         7        up a webpage through a specially-designed website.  There are loads of them on the Internet.

          A word of warning:  I would have done more training if I          8        known how steep some of the hills were!  My ankles and feet were          9       by the end of the day (they soon went back to their normal size, you’ll be pleased to know!)

          Would I do it again?  Of course!  In fact, I’ve already entered next year’s race.  Maybe I’ll see you there!

 

1. (a) on

    (b) at

    (c) in    (ใน)

    (d) of

    (e) with

2. (a) members    (สมาชิก)

    (b) supporters    (ผู้สนับสนุน)

    (c) public    (สาธารณชน, ชุมชน, ประชาชน)

    (d) drivers    (ผู้ขับขี่, นักขับรถ)

    (e) participants    (ผู้เข้าร่วม, ผู้ร่วมกระทำ)

3. (a) provide    (ให้, จัดหาให้, จัดให้มี)

    (b) bring    (นำมา)

    (c) have    (มี)

    (d) raise    (หา (เงิน), รวบรวมเงิน, เพาะปลูก (พืช), เลี้ยง (สัตว์, เด็ก), ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ, สร้าง, ตั้งเสา, สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนขั้น, เพิ่มค่า, ระดมพล, ปลุก, ยั่วยุ)

    (e) borrow    (ขอยืม)

4. (a) reminder    (สิ่งช่วยให้จำได้, สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึง)

    (b) reminding    (เตือนความจำ, เตือน, ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

    (c) remembering    (จำได้, จดจำ, ระลึกได้, รำลึกได้, หวนคิด, ส่งความระลึกถึงให้, ให้รางวัล, ให้ของขวัญ, เตือนความจำ)

    (d) consideration    (“In consideration of”  =  “เมื่อพิจารณาถึง”)

    (e) memory    (“In memory of”  =  “เพื่อเป็นการระลึกถึง, เพื่อเตือนใจให้นึกถึง, เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่”)

5. (a) recommend    (แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, มอบ)

    (b) suggest    (แนะนำ, เสนอ, เสนอแนะ, ชักชวน, บอกเป็นนัย, แย้ม, กระตุ้น, ชวนให้นึกถึง)

    (c) sponsor    (เป็นสปอนเซอร์, อุปถัมภ์, ส่งเสริม, ประกัน, ค้ำประกัน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม, ผู้ประกัน, ผู้ค้ำประกัน”)

    (d) offer    (ให้, มอบ, ถวาย, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, กล่าวว่าจะยกให้, บอกขาย, ขอแต่งงาน, ประมูล, ให้คำแนะนำ)

    (e) lend    (ให้ยืม)

6. (a) award    (มอบรางวัล, มอบให้, ตัดสิน)

    (b) help    (ช่วย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

    (c) donate    (บริจาค, มอบให้, ให้, อภินันทนาการ)

    (d) pass    (ผ่าน, นำส่ง, ถ่ายทอด, เดินผ่าน, ผ่านไป, ข้าม, แซง, ล้ำหน้า, ล่วง, พ้น, อนุมัติ, อนุญาต, สอบไล่ได้, ประสบความสำเร็จ)

    (e) deposit    (ฝากเงิน, ฝากไว้, วางลง, สะสม, ทับถม, กอง)

7. (a) make    (“Make up”  =  “ประกอบขึ้นเป็น, ประดิษฐ์ขึ้น, สร้างขึ้น, กุเรื่อง, ชดเชย, แต่งหน้า, เสริมสวย”)

    (b) take    (“Take up”  =  “พิจารณา, ปรึกษาหารือ, เริ่มต้น, กินเนื้อที่, ใช้, ยกขึ้น, ตอบรับ, ตอบตกลง”)

    (c) set    (“Set up”  =  “จัดทำ, จัดตั้ง”)

    (d) use    (“Use up”  =  “ใช้หมดไป”)

    (e) call    (“Call up”  =  “โทรศัพท์ถึง............”)

8. (a) am

    (b) had    (“Had known”  =  “ได้ทราบ”)  (ใช้  “Past perfect tense” (Subject + Had + Verb 3) ใน  If clause”  ของ  If clause”  แบบที่ 3  เนื่องจากเหตุการณ์จริงเกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  กล่าวคือ  ในประโยคกล่าวว่า  “ผมคงจะได้ฝึกซ้อมมากกว่านี้  ถ้าผมได้รู้ว่าเนินเขาบางลูกสูงชันเพียงใด”  แต่เหตุการณ์ที่เกิดจริง  คือ  “ผมมิได้ฝึกซ้อมมากนัก  เพราะไม่รู้ว่าเนินเขาสูงชัน”)

    (c) was

    (d) have

    (e) were

9. (a) swollen    (บวม, พองตัว, ขยายใหญ่, โอ้อวด, คุยโว, ทะนงตัว, โอหัง)

    (b) dislocated    (ย้ายจากที่เดิม, เคลื่อนจากที่เดิม, แพลง, สับสน, ยุ่งเหยิง, ออกจากตำแหน่งเดิม, ออกจากที่ซ่อน)

    (c) broken    (แตก, หัก)

    (d) amputated    (ถูกตัดออก)

    (e) scratched    (ข่วน, เกา, ขูด, ขีด, ตะกุย, คุ้ยเขี่ย, เป็นรอยข่วน-ขูด-ขีด)

 

(คำแปล)                                                ความท้าทายของทะเลสาบล็อคเนส

 

            คุณเคยได้ยินเรื่องสัตว์ประหลาด (สัตว์ใหญ่แบบไดโนเสาร์) (Monster) ในทะเลสาบล็อคเนสของประเทศสกอตแลนด์หรือไม่  อ้อ  ปีนี้ผมมีส่วนร่วม (took part)           ๑         ประเภทที่แตกต่างออกไปของสัตว์ประหลาดล็อคเนส,  มันเป็นการแข่งขันรถจักรยาน (cycle race) การกุศล (charity) สัตว์ประหลาด – (ระยะทาง) ยาว ๑๐๖ กิโลเมตร  (ใช้ชื่อนี้เนื่องจากแข่งขันบนถนนรอบทะเลสาบล็อคเนส  ซึ่งเชื่อกันว่ามีสัตว์ประหลาดยุคไดโนเสาร์อาศัยอยู่)

            งาน (event) นี้ถูกจัดขึ้น (held) ทุกปี  และ           ๒        ขี่รถจักรยาน (cycle) รอบๆ ทะเลสาบบนถนนซึ่งไม่มีการจราจร (ไม่มีพาหนะและผู้คนที่สัญจรไปมา) (traffic-free),  ความคิดเห็น (เป้าหมาย) (idea) ของการแข่งขัน  คือ  เพื่อ          ๓        เงินสำหรับการกุศล (มูลนิธิสงเคราะห์) (charity) แมคมิลแลน (เพื่อ) ให้ความช่วยเหลือโรคมะเร็ง (cancer support)  ผมตัดสินใจเข้าแข่งขัน (do the race) เพื่อ          ๔        ถึงปู่ของผม  ผู้ซึ่งตายด้วยโรคมะเร็ง (died from cancer) สองปีล่วงมาแล้ว  โดยผมได้ขอร้อง (asked) ให้เพื่อนและทุกคนในครอบครัวของผม         ๕        เงินแก่ผมมากเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้,  ในตอนสุดท้าย  เราสามารถ          ๖        เงินกว่า ๔๐๐ ปอนด์แก่ (มูลนิธิ) แมคมิลแลน  ทั้งนี้  วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบ (organize) และรวบรวม (collect) เงิน  คือ         ๗        เว็บเพ็จผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งถูกออกแบบเป็นพิเศษ (specially-designed)  โดยมีสิ่งเหล่านี้จำนวนมาก (loads) บนอินเตอร์เน็ต

          คำเตือน (A word of warning) :  ผมคงจะได้ฝึกฝน (ขี่จักรยาน) มากยิ่งขึ้น  ถ้าผม          ๘         ทราบว่าเนินเขาบางลูก (ที่รถจักรยานวิ่งผ่าน) สูงชัน (steep) เพียงใด (แต่ผมก็มิได้ฝึก เพราะไม่รู้ว่าเนินเขาสูงชัน)  ทั้งนี้  ข้อเท้า (ankles) และเท้าของผม           ๙        ในตอนสิ้นวัน (by the end of the day)  (ข้อเท้าและเท้าในไม่ช้าได้กลับสู่ขนาดปกติ (went back to their normal size)  คุณคงดีใจนะที่ได้ทราบ – เรื่องนี้) 

          ผมจะทำมันอีกไหม (แข่งรถจักรยานรอบทะเลสาบ)  แน่นอน (Of course),  ตามความเป็นจริง (In fact)  ผมได้เข้าร่วม (ลงทะเบียน, สมัครเข้าร่วม) (entered) การแข่งขันของปีหน้าเรียบร้อยแล้ว  บางที (Maybe) ผมจะพบ (see) คุณที่นั่น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป