หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 159)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The Significance of Nature

 

          Exposure to nature helps increase people’s positive health outcomes even when interest in nature isn’t high and when socio-economic        1       is considered.  More green space to enjoy equates  communities with        2      , a more proactive attitude, and a better ability to bounce back from hardships, according to the report.

          In one analysis, researchers          3         parks to be linked to greater trust and cooperation among community members when           4         to areas without them.

          In general, communities with less green space           5         the opposite: more cases of depression among residents, higher blood pressure average, and an (a)           6         prevalence of anxiety disorders.

          At the individual level, access to nature bolsters           7         of people who underwent surgery,                   8         people’s immune systems, and helps promote           9         activity and independence across all ages.  Areas with less nature to explore        10       higher rates of childhood obesity and cardiovascular diseases.

 

1. (a) growth    (ความเติบโต)

    (b) impact    (ผลกระทบ)

    (c) relation    (ความสัมพันธ์)

    (d) development    (การพัฒนา)

    (e) status    (สถานภาพ, ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)

2. (a) increased mental disorder    (ความผิดปกติทางจิตเพิ่มขึ้น)

    (b) poorer mental health    (สุขภาพจิตแย่ลง)

    (c) prolonged mental problems    (ปัญหาทางจิตที่ยืดเยื้อ)

    (d) better mental health    (สุขภาพจิตดีขึ้น)

    (e) severe mental illness    (ความเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง)

3. (a) thought    (คิด)

    (b) expected    (หวัง, คาดหวัง)

    (c) hoped    (หวัง)

    (d) required    (ต้องการ, ประสงค์, ปรารถนา, ขอร้อง, เรียกร้อง)

    (e) found    (พบ, ค้นพบ, หา, สืบหา, ค้น, สอบค้น, พบความลับ, เห็นว่า, ตัดสิน, ลงความเห็น)

4. (a) happened    (เกิดขึ้น)

    (b) attended    (เอาใจใส่)

    (c) suggested    (แนะนำ)  

    (d) compared    (เปรียบเทียบ)  (ลดรูปมาจาก  “When it is compared”)

    (e) recommended    (แนะนำว่าดี)

5. (a) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

    (b) overhear    (แอบฟัง)

    (c) show    (แสดง)

    (d) focus    (มุ่งเน้น, มุ่งความสนใจ)

    (e) boast    (คุยโม้, โอ้อวด)

6. (a) reduced    (ลดลง)

    (b) improved    (ดีขึ้น)

    (c) increased    (เพิ่มขึ้น)

    (d) classified    (ถูกจำแนกประเภท, ถูกแยกหมวดหมู่)

    (e) established    (ถูกสร้าง, ถูกสถาปนา)

7. (a) rates recovery    (การฟื้นคืนสภาพเดิมของอัตรา)  (เรียงคำผิด)  (หรืออาจตอบ  “Rates of recovery”  ก็ได้)

    (b) recovery rates    (อัตราการฟื้นคืนสภาพเดิม, อัตราการกลับสู่สภาพปกติ,  อัตราการหายจากไข้)

    (c) recovery ratings    (การจัดอันดับการฟื้นคืนสภาพเดิม หรือกลับสู่สภาพปกติ)

    (d) discovery rates    (อัตราการค้นพบ)

    (e) discovery ratings    (การจัดอันดับการค้นพบ)

8. (a) improves    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, ดีขึ้น)

    (b) diminishes    (ทำให้ลดลง, ลดลง)

    (c) deteriorates    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

    (d) covers    (ครอบคลุม, ปกคลุม, คลุม, เดินทางได้............ไมล์)

    (e) disturbs    (รบกวน, รื้อ, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ไม่สบายใจ)

9. (a) school    (ที่โรงเรียน)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความที่ตามมากล่าวว่า  “ทั่วทุกวัย”)

    (b) domestic    (ภายในประเทศ, เกี่ยวกับบ้าน, เกี่ยวกับงานบ้าน, เกี่ยวกับครอบครัว, ชอบชีวิตในบ้าน, เชื่อง, เกี่ยวกับประเทศของตน)

    (c) mental    (เกี่ยวกับจิตใจหรือสติปัญญา หรือสมอง, ทางด้านจิตใจหรือสติปัญญา หรือสมอง)

    (d) physical    (ทางด้านกายภาพ, เกี่ยวกับร่างกาย, เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา, ทางวัตถุ, โดยรูปร่าง)

    (e) sexual    (ทางเพศ, เกี่ยวกับเพศ)

10. (a) result from    (เป็นผลมาจาก)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่ได้ใจความ  คือ  “พื้นที่ที่มีธรรมชาติน้อยให้สำรวจ  เป็นผลมาจากอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของความอ้วนในวัยเด็กและโรคหลอดเลือดหัวใจ  ซึ่งที่ถูกต้องพูดว่า  “ส่งผลให้เกิด”)

      (b) decrease    (ทำให้ลดลง, ลดน้อยลง)

      (c) hinder    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, เป็นอุปสรรคต่อ)

      (d) result of    (ผลลัพธ์ของ)  (“Result”  ในที่นี้เป็นคำนาม  จึงไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากทำให้ประโยคขาดคำกริยา)

      (e) result in    (ส่งผลให้เกิด, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

(คำแปล)                                                   ความสำคัญของธรรมชาติ

 

            การสัมผัสกับธรรมชาติ (Exposure to nature) ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพในทางบวก (positive health outcomes)  แม้กระทั่งเมื่อ (even when) ความสนใจในธรรมชาติจะไม่สูง  และเมื่อ                ๑        ทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic) ได้รับการพิจารณา (คำนึงถึง) (considered) (หมายถึง  ไม่ว่าฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะสูงหรือต่ำ  การได้สัมผัสกับธรรมชาติจะช่วยให้สุขภาพของคนดีขึ้นทั้งนี้  พื้นที่สีเขียวที่มากขึ้นเพื่อ (ให้ผู้คนได้) สนุกสนาน (More green space to enjoy) ทำให้ชุมชนเท่ากับ (equates communities with) (หมายถึง ทำให้ชุมชนมี)            ๒       ,  ทัศนคติเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น (more proactive attitude),  และความสามารถที่ดีขึ้นที่จะฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างรวดเร็ว (better ability to bounce back) จากความยากลำบาก (ในชีวิต) (hardships),  (ทั้งหมดนี้) ตามที่รายงานได้กล่าวไว้ (according to the report) (หมายถึง  ชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น  จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น, มีทัศนคติเชิงรุกมากขึ้น และมีความสามารถฟื้นคืนสภาพเดิมฯ)

            ในการวิเคราะห์หนึ่ง  นักวิจัย           ๓          ว่าสวนสาธารณะจะถูกเกี่ยวโยง (linked) กับความไว้วางใจ (ความเชื่อใจ) (trust) และความร่วมมือที่มากขึ้น (greater) ในบรรดาสมาชิกของชุมชน (community members)  เมื่อ (มันถูก)           ๔        กับพื้นที่ (areas) ที่ปราศจากมัน (สวนสาธาร ณะ)    

            โดยทั่วไป (In general)  ชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่า  จะ          ๕        สิ่งที่ตรงกันข้าม (the opposite)  กล่าวคือ  กรณีที่มากกว่ากันของความซึมเศร้า-หดหู่ (more cases of depression) ของผู้อาศัยในชุมชนนั้น (residents),  ค่าเฉลี่ยของความดันเลือดที่สูงกว่า (higher  blood pressure averages),  และความแพร่หลาย-ดาษดื่น (prevalence) (ซึ่ง)         ๖        ของความผิดปกติ (disorders) ด้านความวิตกกังวล (anxiety)

            ในระดับตัวบุคคล (At the individual level)  การเข้าถึงธรรมชาติ (access to nature) เพิ่ม (bolsters)          ๗        ของผู้คนผู้ซึ่งได้รับการผ่าตัด (underwent surgery),          ๘        ระบบภูมิคุ้มกัน (immune systems) ของคน (ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันฯ ดีขึ้น)  และช่วยส่งเสริม (helps promote) กิจกรรมและความอิสระ (ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร) (independence)            ๙         (ของผู้คน) ทั่วทุกวัย (across all ages),  ทั้งนี้  พื้นที่ซึ่งมีธรรมชาติให้สำรวจตรวจค้นน้อยกว่ากัน (Areas with less nature to explore)           ๑๐        อัตราที่สูงขึ้นของความอ้วนในวัยเด็ก (childhood obesity)  และโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular diseases)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป