หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 157)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Sour Grapes

 

            One hot summer’s day, a fox was strolling through an orchard.  He was very hungry and thirsty.  Just          1        he spied a beautiful bunch of sunripened grapes hanging high on a vine that trailed from the branches of a tall tree.  The grapes were bursting with juice,           2         the fox’s mouth watered.

            “Just          3         thing to quench my thirst.” he thought as he jumped for them.  But he missed by a long way.           

            Again and again he jumped, but each time he just missed the delicious prize.            4        , worn out with his useless efforts, the fox stalked off, nose in the air, muttering scornfully.  “Well, I                                 5          wanted those grapes anyway.  I am sure they are sour.”

 

1. (a) now    (“Just now”  =  “ในขณะนี้, ในปัจจุบัน”)

    (b) after    (“Just after”  =  “ภายหลัง, หลังจากที่”  ถ้าเลือกข้อนี้  ข้อความทั้ง หมดจะเป็นเพียงประโยคย่อย (Subordinate clause) เท่านั้น  จึงจำเป็นต้องมีประโยคใหญ่ (Main clause) ตามมา  เพื่อให้ทั้งประโยคเป็นประโยคที่สมบูรณ์  คือมีทั้งประ โยคใหญ่และย่อย)

    (c) when    (“Just when”  =  “เมื่อ”  คำอธิบายเหมือนกับในข้อ  “B”)

    (d) as    (“Just as”  =  “ในขณะที่”  คำอธิบายเหมือนกับในข้อ  “B”)

    (e) then    (“Just then”  =  “ในตอนนั้นเอง, ในขณะนั้นเอง, ดังนั้น, ครั้งนั้น, ถ้าเป็นเช่นนั้น, อีกประการหนึ่ง”)

2. (a) while    (ในขณะที่)

    (b) if    (ถ้า)

    (c) where    (ที่ซึ่ง)

    (d) and    (และ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากใช้เชื่อม ๒ ข้อความ คือ “องุ่นกำลังปริ (bursting) ด้วยน้ำองุ่น (juice)”  และ  “ปากของหมาจิ้งจอกน้ำลายไหล (watered))

    (e) although    (แม้ว่า)

3. (a) any    (ใดๆ)

    (b) a    (หนึ่ง, เดียว)

    (c) some    (บาง (คน, สิ่ง, ตัว), บ้าง)      

    (d) the    (มัน – หมายถึงองุ่น)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากใช้ขยาย “Thing” เพื่อแสดงการเน้นย้ำว่า  “เป็นสิ่ง (องุ่นที่เห็นอยู่บนต้น) ที่จะดับความกระหายของฉัน”  ซึ่งหมายถึง  องุ่นพวงที่หมาจิ้งจอกมองเห็น)

    (e) not    (ไม่)

4. (a) Surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

    (b) Next    (ต่อไป, ถัดไป)

    (c) At last    (ในที่สุด)

    (d) Even then    (แม้กระทั่งในตอนนั้น)

    (e) Hopefully    (เต็มไปด้วยความหวัง)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความที่ตามมา  กล่าวว่า  “หมดแรง”  (worn out) ด้วยความพยายามที่ไร้ผล (useless efforts)”)

5. (a) still    (ยังคง)

    (b) never    (ไม่เคย)

    (c) really    (จริงๆ,  อย่างแท้จริง)

    (d) often    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง)

    (e) particularly    (เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ)

 

องุ่นเปรี้ยว

 

            ในวันที่ร้อนของฤดูร้อนหนึ่ง  หมาจิ้งจอก (fox) ตัวหนึ่งกำลังเดินทอดน่อง (เดินเล่น, เดินเตร่) (strolling) ผ่านเข้าไปใน (through) สวนผลไม้ (orchard),  มันหิว  (hungry) และกระหายน้ำ (thirsty) มาก,             ๑          มันมองเห็น (spied) พวง (bunch) ที่สวยงามของผลองุ่น (grapes) ซึ่งสุกด้วยถูกแสงอาทิตย์แผดเผา (sunripened) ห้อย (hanging) สูงอยู่บนต้นองุ่น (vine)  ซึ่งเลื้อย (trailed) จากกิ่งก้าน (branches) ของต้นไม้สูงต้นหนึ่ง  โดยผลองุ่นนั้นกำลังปริ (bursting) ด้วยน้ำองุ่น (juice) (หมายถึง สุกงอม),            ๒         ปากของหมาจิ้งจอกตัวนั้นก็น้ำลายไหล (watered)

                        ๓          เป็นสิ่งที่จะดับ (ระงับ) (quench) ความกระหาย (thirst) ของข้า”  มันคิดในขณะที่มันกระโดด (jumped) เพื่อ (งับ) องุ่นเหล่านั้น  แต่มันก็พลาด  (missed) (จากพวงองุ่น) ไปไกลโข (by a long way) ทีเดียว

            มันกระโดดแล้วกระโดดอีก (Again and again he jumped)  แต่ว่าแต่ละครั้งมันก็พลาดรางวัล (ลาภลอย) (prize) ซึ่งอร่อย (delicious) (พวงนั้น),            ๔        ,  เมื่อมันหมดแรง (เหน็ดเหนื่อย) (worn out) ด้วยความพยายามที่ไร้ผล (useless efforts) ของมัน,  เจ้าหมาจิ้งจอกเดินเลี่ยงจากไปอย่างโกรธเคือง (stalked off),  โดยจมูกยื่นไปในอากาศ,  และพูดพึมพำ (พูดอยู่ในลำคอ) (muttering) อย่างดูถูกดูหมิ่น (อย่างสบประมาท) (scornfully) ว่า  “เอ้อ  ข้า          ๕        ต้องการผลองุ่นพวกนั้นเลย อย่างไรก็ตาม (anyway),  ข้าแน่ใจว่ามันเปรี้ยว (sour)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป