หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 149)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Resolution Making

            Pimjai and Bob are discussing resolution making.

 

Pimjai  :  Bob, have you ever made any resolution, like New Year’s resolution?

Bob      :  Yes, but           1        .  Every year I resolved that I’d stop smoking.

Pimjai  :  But           2        ?

Bob      :  Yes.  And now I’ve decided not to make any resolution again.

Pimjai  :             3          .  At least when making a resolution            4        .

Bob      :  You have a stronger determination than I do.  I wonder          5         on vegetables and fruits

               alone. 

Pimjai  :  Not really.  I also eat meat and eggs, but I cut down calories and fat.

Bob      :  I wish          6        .

Pimjai  :  It’s not hard to do          7        .

 

1. (a) it never kept long    (ไม่ใช้รูปนี้  ถ้าต้องการบอกว่า  “มันไม่เคยอยู่ได้นาน”)

    (b) I never stayed long    (ผมไม่เคยพักอยู่นาน)

    (c) I never resolved again    (ผมไม่เคยตั้งปณิธานอีก)

    (d) I never quitted smoking    (ผมไม่เคยเลิกสูบบุหรี่)

    (e) it never lasted long    (มันไม่เคยอยู่ได้นาน, มันไม่เคยต่อเนื่อง (ยืนหยัด, ทนทาน) ได้นาน)

2. (a) you won’t be smoking, will you    (คุณจะไม่สูบบุหรี่  ใช่ไหม)

    (b) you can’t give up smoking, can you    (คุณไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่  ใช่ไหม)

    (c) you’re determined not to smoke any longer, aren’t you    (คุณมุ่งมั่น (ตั้งใจแน่วแน่) ที่จะไม่สูบบุหรี่ต่อไปอีกแล้ว  ใช่หรือไม่)

    (d) you’re still smoking, aren’t you    (คุณยังคงกำลังสูบบุหรี่อยู่  ใช่หรือไม่)

    (e) you can’t get some cigarettes, can you    (คุณไม่สามารถได้บุหรี่มา  ใช่ไหม)

3. (a) You couldn’t be more sorry    (คุณไม่สามารถเสียใจมากกว่านี้อีกแล้ว)

    (b) Resolution is always disappointing    (การตั้งปณิธาน (ความมุ่งมั่น-เด็ดเดี่ยว) น่าผิดหวังเสมอ)

    (c) Don’t be too pessimistic    (อย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป)

    (d) Don’t resolve to do difficult things    (จงอย่าตั้งปณิธานที่จะทำสิ่งที่ยาก)

    (e) That’s a good idea    (นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ)

4. (a) you are trying to keep it    (คุณกำลังพยายามรักษามันไว้)

    (b) you never return to your old bad habit    (คุณไม่เคยกลับไปหานิสัยที่ไม่ดีเดิมๆ ของคุณ)

    (c) you’ve decided to give up a bad habit    (คุณได้ตัดสินใจที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดี)

    (d) you cannot break it whatever happens    (คุณไม่สามารถฝ่าฝืนมัน  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม)

    (e) you can get along well with your colleagues    (คุณสามารถเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณ)

5. (a) why you don’t live    (ทำไมคุณจึงไม่่มีชีวิตอยู่ด้วยการกิน...........)

    (b) whether you can live    (คุณสามารถมีชีวิตอยู่่ด้วยการกิน..........หรือไม่่)

    (c) that you can live    (ว่าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยการกิน...........)

    (d) how you can live    (คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร  ด้วยการกิน............ผักและผลไม้อย่างเดียว)  (“Live on”  =  “มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกิน.............”)

    (e) why you ask me to live    (ทำไมคุณจึงขอร้องผมให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกิน. ..........)

6. (a) I should make a new resolution    (ผมควรตั้งปณิธานใหม่)

    (b) I could stop smoking now    (ผมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในปัจจุบัน)

    (c) I knew how to have strong determination    (ผมรู้ว่าจะมีความตั้งใจแน่วแน่ (มุ่งมั่น-เด็ดเดี่ยว) ได้อย่างไร)

    (d) I would not feel disappointed any more    (ผมจะไม่รู้สึกผิดหวังอีกต่อไป)

    (e) I could start drinking instead of smoking    (ผมสามารถเริ่มต้นดื่มเหล้าแทนการสูบบุหรี่)

7. (a) unless you are really determined    (ถ้าคุณไม่ตั้งใจแน่วแน่ (มุ่งมั่น) จริงๆ)

    (b) although you are really determined    (แม้ว่าคุณตั้งใจแน่วแน่จริงๆ)

    (c) if you are not allowed to smoke   (ถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่)

    (d) when you are not given a cigarette    (เมื่อไม่มีใครให้บุหรี่คุณ)

    (e) provided that you are really determined    (ถ้าคุณตั้งใจแน่วแน่จริงๆ)  (“Provided that”  =  “ถ้า, โดยมีเงื่อนไขว่า”)

 

การตั้งปณิธาน (Resolution making)

             พิมพ์ใจและบ๊อบกำลังปรึกษา (อภิปราย) (discussing) เรื่องการตั้งปณิธาน

 

พิมพ์ใจ   บ๊อบ  คุณเคยตั้งปณิธานใดๆ (made any resolution)  เช่น  ปณิธานปีใหม่  บ้างหรือเปล่า

บ๊อบ         :  เคยสิ  แต่           ๑        ,  ทุกปีผมตั้งปณิธาน (resolved) ว่าผมจะเลิกสูบบุหรี่ (stop

                    smoking)

พิมพ์ใจ   :  แต่           ๒        ?

บ๊อบ         ใช่แล้ว  และปัจจุบันนี้  ผมได้ตัดสินใจว่าจะไม่ตั้งปณิธานใดๆ (decided not to make any

                    resolution) อีกแล้ว

พิมพ์ใจ   :              ๓        ,  อย่างน้อยที่สุด (At least) เมื่อตั้งปณิธาน            ๔         

บ๊อบ         :  คุณมีความตั้งใจแน่วแน่ (ความมุ่งมั่น) (determination) ที่เด็ดเดี่ยวกว่า (หนักแน่นกว่า)

                    (stronger) ที่ผมมี,  ผมประหลาดใจ (wonder) ว่า           ๕         ผักและผลไม้อย่างเดียว

                    (alone)

พิมพ์ใจ   :  ก็ไม่เชิงหรอก (Not really)  ฉันกินเนื้อสัตว์ (meat) และไข่ด้วยเช่นกัน  แต่ฉันลด (ตัดทอนให้

                   น้อยลง) (cut down) แคลละรี่และไขมัน (fat) (ลดแคลละรี่ฯ ลง)

บ๊อบ         ผมปรารถนาว่า           ๖        

พิมพ์ใจ   :  มันไม่ยาก (hard) ที่จะทำหรอก           ๗        

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป