หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 148)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

1. In the Restaurant

            Chai and Pranee are sitting at a dining table.

 

Chai        :  Could we have a menu, please?

Waiter    :  Do you wish to order right away?

Chai        :  Yes, please.            1        , Pranee?

Pranee   :  I’d like a salad.            2        .

Chai       :  I wouldn’t say you needed it.   

Pranee   :  You flatter me.            3        .

Chai       :  Anytime.  What will you have for dessert?

Pranee   :  I want some fruit instead.

 

1. (a) Shall we go somewhere else    (เราไปที่ (ร้าน) อื่นกันดีไหม)

    (b) What do you have    (คุณทานอะไร)  (ขณะนี้)

    (c) What did you have    (คุณทานอะไร)  (เมื่อเช้านี้, เมื่อคืนที่ผ่านมา)

    (d) What will you have    (คุณจะทานอะไรดี)

    (e) where shall we eat    (เราจะไปทานที่ไหนกันดี)

2. (a) I’m diet now.    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (b) I’m on dieting    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (c) I’m being diet    (ไม่ใช้รูปนี้)

    (d) I wouldn’t eat anything    (ฉันจะไม่กินอะไรเลย)

    (e) I’m on a diet    (ฉันกำลังกินอาหารพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก)  (หมายถึง  ในช่วงเวลา ๓-๔ เดือนที่ผ่านมานี้)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคต่อไป  ชัยพูดว่า  “คุณไม่ต้องกินอาหารลดน้ำหนักก็ได้”)

3. (a) I’m sorry    (ฉันเสียใจนะ)

    (b) I know that    (ฉันรู้แล้ว)

    (c) I appreciate it    (ฉันชื่นชมมันนะ)  (ที่คุณบอกว่า  ฉันไม่ต้องกินอาหารลดน้ำหนักก็ได้ – เพราะฉันหุ่นดีอยู่แล้ว)

    (d) I don’t believe it    (ฉันไม่เชื่อหรอก – ที่คุณพูด)

    (e) I don’t like it    (ฉันไม่ชอบมันเลย)

 

๑. ในภัตตาคารแห่งหนึ่ง

             ชัยและปราณีกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร

 

ชัย               เราขอเมนูหน่อยนะหนู  ได้โปรด

เด็กเสิร์ฟ    :  คุณต้องการสั่ง (อาหาร) ในทันที (right away) เลยใช่ไหมครับ

ชัย               :  ใช่แล้ว            ๑       , ปราณี

ปราณี         :  ฉันอยากทานสลัด,            ๒        .

ชัย               :  ผมไม่อยากจะพูดว่าคุณต้องการมัน (หมายถึง  อาหารลดน้ำหนัก) (เพราะว่าคุณหุ่นดีอยู่แล้ว 

                       หรือไม่ได้อ้วนอะไรเลย)

ปราณี         :  คุณยกยอ (เยินยอ, ประจบ) (flatter) ฉันละสิ,             ๓         (ที่คุณเยินยอฉันว่าไม่ต้องกิน

                      อาหารลดน้ำหนักก็ได้  -  เพราะหุ่นฉันดีอยู่แล้ว) (คือ  ฉันชอบนะที่คุณพูดยอฉัน)

ชัย               :  เวลาใดก็ได้ (Anytime) (ที่ต้องการให้ผมเยินยอคุณ)  แล้วคุณจะทานอะไรสำหรับของหวาน

                      (dessert) ล่ะ

ปราณี         :  ฉันต้องการทานผลไม้แทน (instead) (ของหวาน)

 

2. At an Airline Office

            Teera walks into an airline office to make a plane ticket reservation.

 

Clerk    :  Good morning, sir.            1        ?

Teera   :  Certainly.  I’d like to get a seat on the eleven o’clock flight to Chiang Mai next Thursday

                morning.  It is the only flight that day, isn’t it?

Clerk    :             2          .  But I’m afraid           3        .

Teera   :  Oh, can’t you fix me up with another flight on Friday?

Clerk   :  Well yes, there is a flight leaving at 10 o’clock on Friday.  Is it convenient for you to leave at

               that time?

Teera   :  It’s perfectly all right.

Clerk   :  I’ve got a seat for you on flight 211, Saturday at ten.  When are you coming back?

Teera   :             4          .  It all depends.  Please leave it open for the moment.

 

1. (a) May I show you anything    (ให้ผมแสดงอะไรให้คุณดูไหมครับ)

    (b) Can I get you anything   (ให้ผมเอาอะไรให้คุณไหมครับ)

    (c) Can you help me, please    (คุณโปรดช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมครับ)

    (d) Can I be of your assistance    (มีอะไรที่ผมจะช่วยเหลือคุณได้ครับ, มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ)  (หรืออาจพูดว่า  “Can I help you?”  หรือ  “What can I do for you?”  หรือ  “Can I be of any help to you?”  ซึ่งทุกประโยคมีความหมายเหมือนกัน)

    (e) Would you okay if I want to help you    (คุณจะตกลงไหมครับ  ถ้าผมต้องการจะช่วยคุณ)  (ไม่ใช้โครงสร้างแบบนี้)

2. (a) Certainly    (แน่นอนครับ)

    (b) Absolutely not    (ไม่ใช่แน่นอนครับ)

    (c) Of course    (แน่ละครับ)

    (d) I’m not sure    (ผมไม่แน่ใจครับ)

    (e) Yes, it is    (ใช่ครับ)  (เลือกข้อนี้  โดยประโยคต่อไปบอกว่า  “แต่เกรงว่าที่นั่งถูกจองเต็มหมดแล้ว”)

3. (a) I’ve made a preparation for a seat    (ผมได้ทำการตระเตรียมที่นั่งไว้แล้ว)

    (b) other people have already made a reservation    (คนอื่นได้จองไว้แล้ว)

    (c) it’s fully reserved    (เที่ยวบินนั้นถูกจองที่นั่งเต็มหมดแล้ว)

    (d) I can’t prepare a seat for you    (ผมไม่สามารถจัดเตรียมที่นั่งให้คุณได้)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจาก  “Prepare”  หมายถึง  “จัดเตรียม, ตระเตรียม”  ซึ่งหมายถึง  ปูผ้า-ทำความสะอาดที่นั่ง)

    (e) you can’t travel on that flight    (คุณไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินนั้น)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนืองจากไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมธีระจึงไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินนั้น)

4. (a) By all means    (เชิญเลย, เชิญตามสบาย, ได้เลยครับ, ได้อย่างแน่นอน)  (ใช้พูดตอบเมื่อมีผู้ขออนุญาตทำอะไรบางอย่าง)

    (b) I’m not sure    (ผมไม่แน่ใจนะ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคต่อไป  ธีระบอกว่า  “มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆ”  แสดงว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับวันไหนแน่)

    (c) I won’t come back anymore    (ผมจะไม่กลับมาอีกแล้ว)

    (d) I’ll try my best to come back    (ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะกลับมา)

    (e) The week after next    (สัปดาห์หลังสัปดาห์หน้า)

 

๒. ที่สำนักงานสายการบินแห่งหนึ่ง

             ธีระเดินเข้าไปในสำนักงานสายการบินเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน

 

เสมียน   สวัสดีครับ,             ๑        ?

ธีระ         แน่นอน  ผมต้องการได้ (จอง) ที่นั่งเที่ยวบิน (flight) ไปเชียงใหม่เวลา ๑๑.๐๐ น. เช้าวันพฤหัสฯ

                  สัปดาห์หน้า,  มันเป็นเที่ยวบินเพียงเที่ยวเดียว (only flight) ของวันนั้น  ใช่ไหม

เสมียน   :              ๒          แต่ผมเกรง (afraid) ว่า            ๓         

ธีระ         :  โอ้  คุณจะสามารถจัดหาให้ผม (fix me up) เที่ยวบินอีกเที่ยวหนึ่งในวันศุกร์ได้ไหม

เสมียน   :  อ้อ  ได้สิครับ  มีเที่ยวบินออกเวลา ๑๐ โมงวันศุกร์,  มันสะดวก (convenient) สำหรับคุณที่จะ

                  ออกเดินทาง (leave) เวลานั้นไหมครับ

ธีระ         :  ใช้ได้ทีเดียวเลย (It’s perfectly all right)

เสมียน   ผมมีที่นั่งสำหรับคุณบนเที่ยวบิน ๒๑๑, วันเสาร์เวลา ๑๐ โมง (สำหรับเที่ยวกลับ)  คุณจะเดิน

                  ทางกลับเมื่อไรครับ

ธีระ         :              ๔          มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆ (It all depends)  โปรดปล่อยว่างไว้สำหรับขณะนี้

                  (หมายถึง  เวลาเดินทางกลับ) (leave it open for the moment)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป