หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 147)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Transacting

            A customer is talking to a teller in a bank.

 

Teller          :  Hello.  Can I help you, sir?   

Customer   :  Yes, please.  I’d like to send five-hundred dollars to the U.S.

Teller          :  Who is           1        ?

Customer   :  The International Reading Association in Newark, Delaware.

Teller          :  May I have your name and signature on this form, please?

Customer   :  Certainly.  Er, excuse me,            2        ?

Teller          :  Thirty-one baht and fifty satang to the dollar, sir.  That’ll be 15,750 baht.  There is a

                       commission charge of one hundred and fifty baht.  So           3         15,900 baht. 

                       Will you be paying in cash, sir?

Customer   :  No,          4        , please.

Teller          :  It’ll probably take a while.  Please have a seat, and            5          when it’s ready, sir.

 

1. (a) the client    (ลูกค้า)

    (b) the payer    (ผู้สั่งจ่าย, ผู้ชำระเงิน)

    (c) the owner    (เจ้าของ)

    (d) it awarded to    (มันถูกมอบให้, มันถูกให้รางวัลแก่)

    (e) it payable to    (เงินนี้จะจ่ายให้แก่)

2. (a) what is the currency    (สกุลเงินอะไร – ดอลลาร์, เยน)

    (b) how much is the change    (เงินทอนเป็นเท่าไร)

    (c) how much is it in dollars    (คิดเป็นเงินดอลลาร์เท่าไร)

    (d) what is the exchange rate    (อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าใด)

    (e) how much is the dollar    (มีเงินดอลลาร์เท่าไร)

3. (a) you charge    (ค่าใช้จ่ายของคุณ)

    (b) it costs    (มันราคา)

    (c) I pay    (ผมจ่ายเงิน)

    (d) the total is    (รวมทั้งหมดเป็นเงิน)  (จำนวนที่ส่งไป + ค่าบริการ)

    (e) you owe me    (คุณเป็นหนี้ผม)

4. (a) in notes    (จ่ายเป็นธนบัตร)

    (b) pay the bank    (จ่ายให้ธนาคาร)

    (c) by check    (จ่ายเป็นเช็ค)

    (d) make a deposit    (ฝากเงิน)

    (e) I’ve no money with me    (ผมไม่มีเงินติดตัวเลย)

5. (a) they’ll ask you    (พวกเขาจะถามคุณ)

    (b) it’ll be sent to you    (มันจะถูกส่งไปให้คุณ)

    (c) you’ll be noticed    (คุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้า)

    (d) you may have some coffee    (คุณอาจจะดื่มกาแฟก็ได้)

    (e) we’ll tell you    (เราจะบอกให้คุณทราบ)

 

การทำธุรกรรม (Transacting)

            ลูกค้าผู้หนึ่งกำลังสนทนากับสมุห์บัญชี (Teller) ในธนาคาร

 

สมุห์บัญชี      เฮลโล่  มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ

ลูกค้า             :  มีซิ  ได้โปรด,  ผมอยากจะส่งเงิน ๕๐๐ ดอลลาร์ไปสหรัฐฯ

สมุห์บัญชี     :              ๑           ใครครับ?

ลูกค้า            (จ่ายให้) สมาคมการอ่านระหว่างประเทศ  ในเมืองนวร์ก  รัฐเดลาแวร์ครับ

สมุห์บัญชี    ผมขอชื่อและลายเซ็น (signature) ของคุณบนแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ  ได้โปรด

ลูกค้า            :  แน่นอน (Certainly)  เอ้อ  ขอโทษนะครับ             ๒         ?

สมุห์บัญชี    : ๓๑ บาท ๕๐ สตางค์ต่อ ดอลลาร์ครับ  นั่นจะเป็นเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท (เท่ากับจำนวน ๕๐๐

                       ดอลลาร์ที่คุณต้องการส่ง)  และมีค่าคอมมิสชั่น (บริการ) จำนวน ๑๕๐ บาท,  ดังนั้น

                                   ๓         ๑๕,๙๐๐ บาท  คุณจะจ่ายเป็นเงินสด (paying in cash) ใช่ไหมครับ

ลูกค้า            :  ไม่ใช่นะ             ๔         ครับ,  ได้โปรด

สมุห์บัญชี    :  มันเป็นไปได้ที่จะใช้เวลา (ดำเนินการ) สักครู่หนึ่ง (probably take a while)  โปรดนั่ง (รอ)

                       ก่อนครับ (have a seat) และ            ๕         เมื่อมันเสร็จเรียบร้อย (ready) ครับ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป