หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 146)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Making A Reply

            Below is the secretary’s  reply letter to the invitation.

 

                                                                                                                        15  October  2019

 

Dear Mr. Morgan,

 

Thank you for your letter of 10 October 2019, in which          1         the 8th and 9th of next month for my visit to Dale Company.

 

I should be happy to         2        8 November with you and your capable team.  On 9 November, however, I have to be in London to keep appointments that have already been          3       .  May I suggest that my second day at Dale could be 14 November, after my London meetings and a week-end         4        in Stratford-on-Avon?  I should be able to           5         the whole day to your company, but have to                          6         Glasgow that evening.

 

Please let me know if these          7         to the program are           8         to you.

 

Yours sincerely,

 

Victor Andrews

Assistant Managing Director

 

1. (a) we agree    (เราเห็นด้วย)

    (b) I persuade    (ผมชักชวน)

    (c) it decides    (มันตัดสินใจ)

    (d) I suggest    (ผมเสนอแนะ)

    (e) you suggest    (ท่านเสนอแนะ(เลือกข้อนี้เนื่องจากบริษัทยูโร-สยาม  โดยมิสเตอร์วิคเตอร์ แอนดรูว์ส, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, เป็นผู้แนะนำเวลาที่จะไปเยือนบริษัทเดล  ซึ่งมีมิสเตอร์มอร์แกนเป็นกรรมการผู้จัดการ)

2. (a) stay on    (พักในวันที่)

    (b) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, อภิปราย)

    (c) travel on    (เดินทางวันที่)

    (d) spend    (ใช้เวลา, ใช้เงิน, ใช้จ่าย, ใช้, ใช้หมด, ใช้ชีวิต, ถลุง)

    (e) visit on    (ไปเยือนวันที่)

3. (a) reserved    (จอง – ห้องพัก, ตั๋วโดยสาร)

    (b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

    (c) proclaimed    (ประกาศอย่างเป็นทางการ, ประกาศอย่างเปิดเผย, ป่าวประกาศ, ป่าวร้อง, ประกาศสงคราม, แถลง)

    (d) acknowledged    (ยอมรับ)

    (e) arranged    (เตรียมการ, ตระเตรียม, กำหนด, จัดการ, ปรึกษา, ไกล่เกลี่ย, ปรับปรุง, ตกลง)

4. (a) business    (ธุรกิจ)

    (b) party    (งานเลี้ยง)

    (c) shopping    (การซื้อของ)

    (d) break    (การหยุดพัก, การแตกออก, เวลาฟ้าสาง, การหยุดชะงัก, การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน, การลดลง (ภาษี), มิตรภาพที่แตกสลาย)

    (e) seminar    (การสัมมนา)

5. (a) respond    (ตอบสนองต่อ)

    (b) listen    (ฟัง)

    (c) devote    (อุทิศ, อุทิศเวลา, อุทิศตัว, สละ, ใส่ใจ, หมกมุ่นในทาง)  (ใช้  “Devote……..…to”)

    (d) recommend    (แนะนำว่าดี)

    (e) apply    (สมัคร, ขอ)

6. (a) leave from    (ออกจาก, เดินทางจาก)

    (b) drive through    (ขับรถผ่านเข้าไปใน)

    (c) fly to    (บินไป, โดยสารเครื่องบินไป)

    (d) visit in    (ไปเยือนใน)  (อาจเลือกข้อนี้ได้  แต่ต้องตัด  “In”  ทิ้งไป)

    (e) have dinner in    (กินอาหารค่ำใน)

7. (a) agreed improvements    (การปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ได้ตกลงกันไว้)

    (b) suggested changes    (การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการเสนอแนะ)  (หมายถึงการขอเปลี่ยนแปลงวันไปเยือนบริษัทเดล วัน  จากที่บริษัทเดลเสนอแนะ วัน  คือ  จากวันที่ เป็นวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน)

    (c) requested additions    (สิ่งที่เพิ่มเข้าไปซึ่งถูกร้องขอ)

    (d) persuaded moves    (การเดินหน้าที่ถูกเชิญชวน)

    (e) serious complaints    (การร้องทุกข์อย่างจริงจัง)

8. (a) acceptable    (สามารถยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ยินดีต้อนรับ)

    (b) available    (สามารถหาได้, หาได้ง่าย, มี, ใช้ประโยชน์ได้, เท่าที่จะหาได้, เหมาะที่ใช้, กำไร)

    (c) satisfactory    (เป็นที่พอใจ)

    (d) accustomed    (คุ้นเคย, เคยชิน) 

    (e) useful    (เป็นประโยชน์)

 

การตอบ (จดหมาย) (Making a reply)

            ข้างล่างเป็นจดหมายตอบรับคำเชิญของเลขานุการ (ของมิสเตอร์แอนดรูว์ส, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโร-สยาม, ผู้ได้รับเชิญให้ไปเยือนบริษัทเดลในประเทศอังกฤษ)

****หมายเหตุ - จดหมายเชิญของบริษัทเดล  อยู่ในหมวดข้อสอบ (Cloze Test) ตอนที่ ๑๔๕ 

 

                                                                                                              ๑๕  ตุลาคม  ๒๐๑๙

 

เรียน  คุณมอร์แกน,

 

ขอบคุณสำหรับจดหมายของท่าน  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๙  ซึ่งในจดหมาย          ๑         วันที่ และ ของเดือนถัดไป (พฤศจิกายน) สำหรับการมาเยือนบริษัทเดลของผม

 

ผมจะมีความสุขที่จะ          ๒       วันที่ ๘ พฤศจิกายนกับท่านและทีมงานที่มีความสามารถ (capable team) ของท่านอย่างไรก็ตาม (however)  ในวันที่ พฤศจิกายน  ผมจำเป็นต้องอยู่ในลอนดอนเพื่อรักษาการนัดหมาย (ทำตามที่นัดหมาย) (keep appointments)  ซึ่งได้รับการ           ๓        ไว้ (ก่อนหน้านี้) แล้ว,  ผมขอเสนอแนะ (suggest) ว่าวันที่ ๒ ของผมที่บริษัทเดล  สามารถ (เปลี่ยน) เป็นวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน (เนื่องจากวันที่ ติดธุระ),  (ซึ่งเป็นวัน) ภายหลังการประชุมในลอนดอนของผม  และ         ๔        สุดสัปดาห์ในเมืองสแตรทฟอร์ด-ออน-เอวอน (บ้านเกิดของเชคสเปียร์) จะได้หรือไม่  ทั้งนี้  ผมสามารถที่จะ                ๕         วันทั้งวัน  ให้กับบริษัทของท่าน (อยู่กับท่านได้ตลอดทั้งวัน  ในวันที่ ๑๔)  แต่ (ผม) จำเป็นต้อง           ๖        เมืองกลาสโกว์ (เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์  มีปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศมาก) ในตอนค่ำวันนั้น

 

โปรดบอกให้ผมทราบว่า           ๗         เหล่านี้กับโปรแกรม (การมาเยือนของผม)           ๘         (เป็นที่ยอมรับ) กับท่านหรือไม่ (ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงการมาเยือนของผม วัน จากทั้งหมด วันหรือไม่)

 

ขอแสดงความนับถือ (Yours sincerely)

 

วิคเตอร์  แอนดรูว์ส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป