หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 142)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Impacts of Greenhouse Effect

 

          An environmental expert said on Monday that rapid climate changes like those expected to be                   1         by the Greenhouse Effect will           2         the gap between industrialized and developing countries.

          Current trends suggest that           3         the Greenhouse Effect the Earth’s temperature will rise by three to eight degrees Fahrenheit by the year 2030.

          Rain patterns would           4        , perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain belt.  Ocean currents would change and sea levels would          5         by three feet due to the melting of land-based ice and thermal expansion of the Ocean.

          The Gross National Product is the foundation on which national economic policies are        6        and yet its calculation takes no account of resource depletion.  A country can          7        its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all without seeing a sign of the loss in its GNP.

         At the core of the environmental and development problems is the          8         of population growth.  Over the next decade the world population will increase by 0.3 billion people from today’s 7.7 billion.

          More than 90 per cent of the           9         0.3 billion will live in the developing world, with the result that by the end of the 2020s the developed countries will be           10         to just 20 per cent of the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar era.

 

1. (a) made    (ทำ, สร้าง, ประดิษฐ์, ผลิต)

    (b) introduced    (นำเข้ามาใช้, แนะนำให้รู้จัก)

    (c) eradicated    (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

    (d) hampered    (ขัดขวาง, หน่างเหนี่ยว, เป็นอุปสรรค)

    (e) caused    (ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ทำให้)

2. (a) lessen    (ทำให้ลดน้อยลง)

    (b) generate    (สร้าง, ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, ผลิต)

    (c) terminate    (ทำให้ยุติ, ทำให้สิ้นสุด, ยุติ, สิ้นสุด, จบลง)

    (d) widen    (ทำให้กว้าง, ทำให้ขยายออก, ขยายออก, ขยายกว้าง)

    (e) display    (แสดง, ทำให้ปรากฏ)

3. (a) by comparison with    (โดยการเปรียบเทียบกับ)

    (b) with regard to    (เกี่ยวกับ)

    (c) in exchange for    (เพื่อแลกเปลี่ยนกับ)

    (d) in spite of    (ทั้งๆ ที่)

    (e) as a result of    (อันเป็นผลลัพธ์ของ, ในฐานะผลลัพธ์ของ)

4. (a) remain    (ยังคง, ยังอยู่, เหลือ, ค้าง, พักอยู่)

    (b) stop    (หยุด, ห้าม, ยับยั้ง, ยุติ, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

    (c) speed up    (เพิ่มความเร็ว)

    (d) shift    (เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, เลื่อน, เคลื่อน, ย้าย, เคลื่อนย้าย, แกว่ง, บ่ายเบี่ยง, ผลัด, เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนเกียร์, โยกย้าย)

    (e) stabilize    (มั่นคง, สม่ำเสมอ, มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้มีเสถียรภาพ)

5. (a) fall    (ลดลง, หล่น, ตก)

    (b) quicken    (ทำให้เร็ว)

    (c) rise    (เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, (ดวงอาทิตย์) ขึ้น, ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต)

    (d) slow down    (ช้าลง, ลดความเร็วลง)

    (e) drop    (ลดลง, ทำหล่น, ทำตก, หล่น, หยุดเรียน)

6. (a) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

    (b) predicted    (ทำนาย)

    (c) built    (สร้าง, สร้างขึ้น, ก่อสร้าง, ก่อ, ปลูก, สถาปนา, สร้างสรรค์, ทำ, ประดิษฐ์, ทำให้แข็งแรง)

    (d) prohibited    (ห้ามปราม, ห้าม, ยับยั้ง, ขัดขวาง)

    (e) proposed    (เสนอความเห็น, ขอแต่งงาน)

7. (a) develop    (พัฒนา, เจริญ, เติบโต)

    (b) consume    (ผลาญ, ใช้อย่างฟุ่มเฟือย, บริโภค, กิน, สูญสลาย, สิ้นเปลือง, สูญสิ้น)

    (c) suspend    (แขวนไว้, พักไว้ชั่วคราว, ลอยตัว, เลื่อน, หยุด, งด, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน)

    (d) invest    (ลงทุน)

    (e) damage    (ทำให้เสียหาย, ทำลาย)

8. (a) question    (ปัญหา, คำถาม, การถาม, การสอบถาม, ประโยคคำถาม, กระทู้, เรื่องที่อภิปราย)

    (b) lack    (การขาดแคลน, การไม่มี)

    (c) rest    (ส่วนที่เหลือ, การพักผ่อน)

    (d) information    (ข้อมูล, ข่าวสาร)

    (e) reduction    (การลดลง)

9. (a) decreased    (ลดลง)

    (b) lost    (สูญหาย, ทำหาย, สูญเสีย, พ่ายแพ้, ขาดทุน)

    (c) divided    (หาร, แบ่ง, แยกออก)

    (d) added    (เพิ่มขึ้นมา, เติม, บวก, เพิ่ม, เสริม, พูดเสริม)

    (e) known    (รู้, ทราบ)

10. (a) land    (แผ่นดิน, พื้นดิน, บก)

      (b) next    (ถัดไป, ต่อไป)

      (c) given    (ให้, มอบ)

      (d) tantamount    (เท่ากันกับ, พอๆ กับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

      (e) home    (บ้าน, ที่อยู่อาศัย)

 

(คำแปล)                                               ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก

 

            ผู้เชี่ยวชาญ (expert) ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (climate changes) อย่างรวดเร็ว (rapid),  เช่น (like) การเปลี่ยนแปลง  (those) ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะถูก           ๑         โดยภาวะเรือนกระจก (ภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมลพิษจากสิ่งแวดล้อม) (Greenhouse Effect),  จะ         ๒       ช่องว่าง (ทำให้ช่องว่างขยายออกไป) ระหว่างประเทศอุตสาหกรรม (industrialized) และประเทศกำลังพัฒนา (developing)

            แนวโน้มปัจจุบัน (Current trends) บ่งชี้ (suggest) ว่า           ๓         ภาวะเรือนกระจก  อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น (rise) ราว ๓ – ๘ องศาฟาห์เรนไฮต์เมื่อถึงปี ๒๐๓๐ (by the year 2030)

            รูปแบบของฝนตก (Rain patterns) ก็จะ            ๔        ,  บางทีก่อให้เกิดสภาวะ  (conditions) ของบริเวณแห้งแล้งที่มีฝุ่นตลบ (dust-bowl) ในเขตเพาะปลูกข้าวสาลี  (grain belt) ของสหรัฐฯ,  ส่วนกระแสน้ำในมหาสมุทร (Ocean currents) ก็จะเปลี่ยนแปลง  และระดับน้ำทะเล (sea levels) ก็จะ            ๕         ราว ฟุตเนื่องมาจาก(due to) การละลาย (melting) ของน้ำแข็งบนพื้นโลก (land-based ice)  และการขยายตัวของความร้อน (thermal expansion) ของน้ำในมหาสมุทร (Ocean)

            รายได้ประชาชาติ (GNP) เป็นรากฐาน (พื้นฐาน) (foundation) ซึ่งนโยบายทางเศรษฐกิจของชาติ (national economic policies) ถูก           ๖          และแม้กระนั้นก็ตาม (yet)  การคำนวณของมัน (การคำนวณจีเอ็นพี) มิได้คำนึงถึง (takes no account of) การใช้หมดไปของทรัพยากร (resource depletion),  ทั้งนี้  ประเทศหนึ่งสามารถ          ๗        ป่าไม้, สัตว์ป่า (wildlife) และการประมง (fisheries) ของตน, แร่ธาตุ (minerals) ของตน, น้ำสะอาดของตน  และผิวหน้าดิน (topsoil) ของตน,  ทั้งหมดโดยมิได้ (all without) มองเห็นสัญญาณ (seeing a sign) ของการสูญเสีย (ลดลง(loss) ในจีเอ็นพีของประเทศตน (หมายถึง  การคำนวณจีเอ็นพีของประเทศหนึ่งมิได้คำนึงถึงการสูญเสียทรัพยากรเหล่านี้) 

            ที่แก่นกลาง (core) ของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  คือ           ๘        ของการเพิ่มขึ้นของประชากร (population growth)เมื่อถึงทศวรรษหน้า (Over the next decade) (๒๐๒๐ – ๒๐๒๙) ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้น (increase) ราว ๐.๓ พันล้านคน (0.3 billion) จาก ๗.๗ พันล้านคนในปัจจุบัน (today)

            กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวน ๐.๓ พันล้านคนซึ่ง (ถูก)            ๙          จะอาศัยอยู่ในโลกที่กำลังพัฒนา (developing world),  ด้วยผลลัพธ์คือ (with the result that)  เมื่อสิ้นสุด (by the end) ทศวรรษ ๒๐๒๐ (๒๐๒๐ – ๒๙)  ประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed countries) จะเป็น           ๑๐         ของเพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของพลเมืองของโลก,  ลดลง (down) เกือบจะครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยุคหลังสงคราม (postwar era) (โลกครั้งที่ )

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป