หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 138)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Leaving a Message

            Pam wants her friend to join her camping.

 

Pam    :  Hello, is Vilai there?

Mana  :  No, she won’t be back           1         .

Pam    :  Well, can I leave a message, please?

Mana  :  Yes, let me get a pencil  ...  All right.

Pam    :              2          and needs to know if she wants to go on the camping trip this coming weekend.

Mana  :  (writing)  Hmm  … camping  …  Okay.             3         ?

Pam    :  Yes.

Mana  :               4           phone number?

Pam    :  Yes, I think so.  But just in case, it is 3112425.

Mana  :  O.K., she’ll probably give you a call tonight.

Pam    :               5          .

Mana  :  That’s okay.  Good-bye.

Pam    :  Bye.

 

1. (a) again this week    (อีกครั้งสัปดาห์นี้)

    (b) till after five    (จนกระทั่งหลัง ๕ โมงเย็น)

    (c) by next Monday    (ถึงวันจันทร์หน้า)

    (d) before your call    (ก่อนการโทรฯ ของคุณ)

    (e) until next year    (จนกระทั่งปีหน้า)

2. (a) Tell her Pam called    (บอกเธอว่าแพมโทรฯ มา)

    (b) Say Pam is her name    (บอกว่าแพมคือชื่อของเธอ)

    (c) Her friend was called Pam    (เพื่อนของเธอชื่อแพม)

    (d) Pam is her friend    (แพมเป็นเพื่อนของเธอ)

    (e) I’m Pam and I’m her friend    (ฉันคือแพม และฉันเป็นเพื่อนของเธอ)  (ไม่จำเป็นต้องบอกว่า  “เป็นเพื่อนของวิไล”  เพราะวิไลย่อมรู้ดี)

3. (a) Have you heard    (คุณได้ยินไหม)

    (b) Am I right    (ฉันถูกต้องไหม)

    (c) Is that all    (เท่านั้นหรือครับ, แค่นั้นหรือ)

    (d) Did we say    (เราพูดหรือเปล่า)

    (e) Do you want to say more    (คุณต้องการจะพูดอีกไหม)

4. (a) Does she have your    (เธอ (วิไล) มี.........เบอร์โทรฯ..........ของคุณหรือเปล่า)

    (b) May I have her    (ผมขอ...........เบอร์โทรฯ...........ของเธอ (วิไล) ได้ไหม)

    (c) Will you leave my    (คุณจะทิ้ง..........เบอร์โทรฯ...........ของผมไว้ไหม)

    (d) Do you have our    (คุณมี...........เบอร์โทรฯ............ของเราไหม)

    (e) Do you want her    (คุณต้องการ............เบอร์โทรฯ............ของเธอ (วิไล) ไหม)

5. (a) You’re welcome    (ยินดีค่ะ)  (ใช้สำหรับตอบรับคำขอบคุณ)

    (b) Don’t mention it    (ยินดีค่ะ)  (ใช้สำหรับตอบรับคำขอบคุณ)

    (c) Sure, please    (แน่นอนค่ะ, ได้โปรด)

    (d) I won’t be at home tonight    (ฉันจะไม่อยู่บ้านคืนนี้)

    (e) Great, thanks.    (วิเศษเลย,  ขอบคุณค่ะ)

 

การฝากข้อความ (Leaving a Message)

             แพมต้องการให้เพื่อนของเธอ (วิไล) เข้าร่วมการตั้งค่ายพักแรม (camping) ของเธอ

 

แพม     เฮลโล่  วิไลอยู่ที่นั่นไหม

มานะ    :  ไม่ครับ  เธอจะไม่กลับมา            ๑         .

แพม     :  อ้อ  ฉันขอฝากข้อความไว้ (leave a message) ได้ไหม,  ได้โปรด

มานะ    ได้ครับ  ให้ผมหยิบดินสอ (เพื่อจด) ก่อนนะครับ (let me get a pencil) ..........  เอ้าว่าไปเลย

                (All right)

แพม                   ๒          และต้องการ (needs) จะทราบว่าเธอ (วิไล) ต้องการจะเดินทางไปตั้งค่ายพัก

                 แรม (camping trip) วันสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ (this coming weekend) หรือไม่

มานะ    (จดตามที่แพมบอก)  ฮื่อ ...... ตั้งค่ายพักแรม ..... โอเค            ๓          ?

แพม     ใช่จ้ะ

มานะ    :                ๔          เบอร์โทรศัพท์ (phone number) (ของคุณ) หรือเปล่า

แพม     :   มีจ้ะ  ฉันคิดเช่นนั้นนะ  แต่เผื่อไว้นะ (But just in case)  เบอร์ ๓๑๑-๒๔๒๕

มานะ    :   โอเค  เธอ (วิไล) อาจจะโทรไปหาคุณ (probably give you a call)  คืนนี้

แพม                 ๕         .

มานะ    :   ตกลงครับ (That’s okay)  สวัสดีครับ (Good-bye)

แพม     :  สวัสดีจ้ะ (Bye)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป