หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 135)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Inquiring

             Dr. Foster is worried about a flight

 

Foster   :  Hello.  Is that flight inquiries?

Clerk    :  Yes.  Which airline?

Foster   :  China Airways.

Clerk    :  Right.  Flight            1         ?

Foster   :  CI  06.  From London.

Clerk    :  The flight will be            2          three hours late.

Foster   :  Why?

Clerk    :  Fog in Europe.  Departure delayed three hours.             3          how much time can be made up.

Foster   :  OK.  I’ll           4          later.  Thanks.

Clerk    :  You’re welcome.

 

1. (a) number    (หมายเลข, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนทั้งหมด, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, กลุ่ม)

    (b) time    (เวลา)

    (c) name    (ชื่อ)

    (d) speed    (ความเร็ว)

2. (a) as little as    (น้อยเท่ากับ, น้อยพอๆ กับ)

    (b) up and down    (ชึ้นและลง)

    (c) more or less    (ไม่มากก็น้อย)

    (d) at least    (อย่างน้อยที่สุด)

3. (a) I don’t think    (ผมไม่คิด)

    (b) We don’t tell    (เราไม่บอก)

    (c) They don’t know    (พวกเขาไม่รู้)

    (d) You don’t ask    (คุณไม่ได้ถาม)

4. (a) take off    (เครื่องบินบินขึ้น, เครื่องบินออก)

    (b) make out    (เข้าใจ)

    (c) call back    (โทรกลับมา)

    (d) hold on    (รอก่อน, รอสักครู่)

 

การสอบถาม (การไต่ถาม, การถามหา) (Inquiring)

             หมอฟอสเตอร์วิตกกังวลเกี่ยวกับเที่ยวบิน (flight) หนึ่ง

 

ฟอสเตอร์   เฮลโล่  นั่นคือ (แผนก) การสอบถามเที่ยวบิน (flight inquiries) ใช่ไหมครับ

เสมียน        :  ใช่ครับ  สายการบิน (airline) ไหนครับ

ฟอสเตอร์   :  ไชน่าแอร์เวย์ครับ

เสมียน        :  ได้ครับ             ๑         เที่ยวบินล่ะครับ

ฟอสเตอร์   :  ซีไอ  ๐๖  (มา) จากลอนดอนครับ

เสมียน        :  เที่ยวบินนี้จะล่าช้า (late)            ๒         สามชั่วโมงครับ

ฟอสเตอร์   :  ทำไมล่ะ

เสมียน        :  หมอก (Fog) ในยุโรปครับ,  เครื่องบินออก (Departure) ล่าช้า (delayed) ชั่วโมงครับ, 

                                 ๓         (ว่า) จะชดเชยเวลาที่เสียไปได้มากน้อยเพียงใดครับ (how much time can

                      be made up)

ฟอสเตอร์   :  โอเค  ผมจะ            ๔        ทีหลัง (later) ขอบคุณนะ

เสมียน        ยินดีครับ (You’re welcome)

 

Applying

             Somsri wants to take a part-time job.

 

Dear Sir,

 

This letter is           1         your advertisement in our local newspaper for the part-time administrative assistant position.

 

           2         , I am enclosing my resume, a recent photograph and the names of two            3         .  I should be            4         for interview at any time during the period you suggest.             5         , I will, of course, be happy to           6          any additional information you need.

 

I look forward to hearing from you            7          .

 

Yours faithfully,

Somsri Vichaikul

 

1. (a) for information on    (สำหรับข้อมูลในเรื่อง)

    (b) in response to    (การตอบสนองต่อ)

    (c) on account of    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

    (d) as reply for    (เป็นคำตอบสำหรับ)  (ต้องใช้  “A reply to”  =  “การตอบ”)

2. (a) For example    (ตัวอย่างเช่น)

    (b) If necessary    (ถ้าจำเป็น)

    (c) When required    (เมื่อ (ถูก) ต้องการ)

    (d) As requested    (ตามที่ถูกต้องการ, ตามที่ท่านต้องการ)

3. (a) referees    (ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล), กรรมการ, ผู้ชี้ขาด, คนกลาง)

    (b) referrals    (การอ้างอิง, การอ้างถึง, การพาดพิง, การกล่าวถึง, การเกี่ยวโยงไปถึง)

    (c) references    (นายจ้างคนก่อน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, หลักฐานอ้างอิง, การพาดพิง, การอ้างถึง)

    (d) referents    (สิ่งที่อ้างอิง, เหตุการณ์ที่อ้างถึง, ข้อความแรกที่ข้อความต่อไปอ้างอิงถึง)

4. (a) appointed    (แต่งตั้ง, นัดหมาย)

    (b) available    (ว่าง, สามารถหาตัวได้, อยู่บ้าน, หาได้ง่าย, มี, เท่าที่จะหาได้, ใช้ประโยชน์ได้, เหมาะที่ใช้)

    (c) approached    (เข้าไปใกล้, เข้าหา, ทาบทาม)

    (d) applicable    (ใช้สอยได้, ปฏิบัติได้, เหมาะสม)

5. (a) Therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) Fortunately    (โชคดี, เคราะห์ดี)

    (c) Meanwhile    (ในระหว่างนั้น)

    (d) Usually    (โดยปกติแล้ว, เป็นประจำ)

6. (a) invite    (เชื้อเชิญ)

    (b) interview    (สัมภาษณ์)

    (c) provide    (ให้, จัดหาให้, เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ)

    (d) process    (ประมวลผล, ดำเนินเรื่อง)

7. (a) in due course    (เมื่อถึงเวลาอันสมควร)

    (b) by all means    (อย่างแน่นอน, มิต้องสงสัยเลย)

    (c) as a consequence    (ผลที่ตามมา, ผลที่ตามมาคือ)

    (d) for early use    (สำหรับการใช้แต่เนิ่นๆ)

 

การสมัครงาน (Applying)

            สมศรีต้องการจะทำงานพาร์ตไทม์

 

เรียน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (Dear Sir)

 

จดหมายฉบับนี้เป็น          ๑         การโฆษณาของท่านในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ในประ เทศ) ของเรา  สำ

หรับตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการ (administrative assistant position) บางเวลา (part-time)

 

            ๒         ,  ผมกำลังแนบ (enclosing) ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ (resume), รูปถ่าย

เมื่อเร็วๆ มานี้ (recent photograph) ใบ  และชื่อของ            ๓         จำนวนสองท่าน,  ผมจะ (ถูก) 

           ๔         สำหรับการสัมภาษณ์ ณ เวลาใดๆ (any time) ในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านแนะนำ

(suggest),             ๕         ผมจะ, แน่ละ (of course), เป็นสุข (สบายใจ) (happy) ที่จะ            ๖          

ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ (any additional information) ที่ท่านต้องการ (need)

 

ผมรอคอยด้วยความหวัง (look forward to) ที่จะได้รับข่าวสาร (hearing) (จดหมายเชิญสัมภาษณ์)

จากท่าน                     .

 

ขอแสดงความนับถือ

   สมศรี  วิชัยกุล

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป