หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 132)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Requesting

            A guest approaches the reception desk of a hotel and talks to the receptionist.

 

Receptionist  :  Good morning, sir.

Guest             :  Good morning.  I’ve got a problem.             1          the air conditioning in my room isn’t

                           cold enough.

Receptionist  :  Oh, I’m sorry.             2          at once.

Guest             :  Thanks very much.  And I have another request.             3          on the best place to

                           go and buy silk.

Receptionist  :  Well, there’s a shop around the corner called “Thai Silk & Handicrafts.”             4         

                           a variety of silk products and locally made handicrafts.

Guest              :  I have to bargain?

Receptionist  :  Everything has a fixed price there.

Guest             :  Oh good.  I like that.  I think bargaining is            5          and I’m not used to it.

Receptionist  :  I can understand that. 

Guest              :  O.K.  Thank you very much.

Receptionist  :  You’re welcome, sir.

 

1. (a) We know    (เรารู้)

    (b) They hope    (พวกเขาหวัง)

    (c) You see    (คุณรู้ไหม, คุณเข้าใจไหม)

    (d) I expect    (ผมคาดหวัง)

2. (a) I’ll have someone fix it    (ผมจะให้คนไปซ่อมมัน)

    (b) You must report that    (คุณต้องรายงานเรื่องนั้น)

    (c) They will switch it off    (พวกเขาจะปิดสวิทซ – ไฟฟ้า, พัดลม, ทีวี ฯลฯ)

    (d) There’s nothing for us to do    (ไม่มีอะไรที่เราต้องทำ)

3. (a) No opinion    (ไม่มีความคิดเห็น)

    (b) Any ideas    (คุณมีความคิดเห็นใดๆ บ้างไหม)

    (c) Some hope    (มีความหวังอยู่บ้าง)

    (d) Few words    (ขอพูดสองสามคำ)

4. (a) They have    (พวกเขามี)

    (b) It gives    (มันให้)

    (c) You buy    (คุณซื้อ)

    (d) I sell    (ผมขาย)

5. (a) a shame    (น่าอาย, น่าขายหน้า)

    (b) an experience    (ประสบการณ์)

    (c) a matter of fact    (เป็นความจริงนะ, ไม่เพ้อฝันนะ, จริงจังนะ)

    (d) a waste of time    (การเสียเวลาเปล่า)

 

การขอร้อง (การเรียกร้อง) (Requesting)

            ผู้มาพักอาศัย (ลูกค้า, แขก) (guest) เข้าไปใกล้ (approaches) โต๊ะต้อนรับ  (reception desk) ของโรงแรมแห่งหนึ่งและสนทนากับพนักงานต้อนรับ (receptionist)

 

พนักงานต้อนรับ  สวัสดีครับ

ผู้มาพัก                 :  สวัสดี  ผมมีปัญหานะ             ๑         การปรับอากาศ (air conditioning) ในห้องของ

                                 ผมไม่เย็นพอ (isn’t cold enough)

พนักงานต้อนรับ  :  โอ้  ผมเสียใจครับ             ๒          ในทันที (at once)

ผู้มาพัก                 :  ขอบคุณมาก  และผมมีข้อเรียกร้อง (request) อีกเรื่องหนึ่งนะ            ๓         เกี่ยว

                                 กับสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะไปและซื้อผ้าไหม (เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าไหม) (silk) หรือเปล่า

พนักงานต้อนรับ  :  อ๋อ (Well) มีอยู่ร้านหนึ่งตรงหัวมุม (around the corner) ชื่อ “ผ้าไหมและหัตถกรรม

                                (Handicrafts) ไทย”,             ๔         ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (silk products) และหัตถ

                                 กรรมที่ทำในท้องถิ่น (locally made handicrafts) หลากหลายชนิด (a variety of)

ผู้มาพัก                 :  ผมจำเป็นต้องต่อรองราคา (bargain) หรือไม่

พนักงานต้อนรับ  :  ทุกอย่างมีราคาตายตัว (fixed price) ที่นั่น (ที่ร้านนั้น)

ผู้มาพัก                 :  โอ ดี  ผมชอบแบบนั้น  ผมคิดว่าการต่อรองราคา (bargaining) เป็น            ๕         

                                 และผมไม่คุ้นเคยกับมัน (I’m not used to it)

พนักงานต้อนรับ  ผมสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้

ผู้มาพัก                 :  โอเค  ขอบคุณมากนะ

พนักงานต้อนรับ  :  ยินดีครับ (You’re welcome)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป