หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 130)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Describing

            Cathy and Kim are talking about a comic book.

 

Cathy   :  Are you studying hard for the exams?

Kim     :  Not really.  I’m reading a book in the “Amazing” series          1        .

Cathy   :  Which one?

Kim     :  “Inventions and Concoctions.”

Cathy   :  Have you found any amazing things in it?

Kim     :               2         .  I can’t remember them all, but the one that struck me is about edible crockery.

Cathy   :             3         !  You mean that someone has designed plates, cups, forks and spoons…...that

               can be eaten?

Kim     :  Yes,            4          .  They are made from compressed rice.  We can eat them after the meal

               instead of washing them in the usual way  ….. or, for that           5         they can be eaten

               instead of the meal.  The book also says that the tableware can           6          be used as

               animal feed.

Cathy   :  That’s really amazing. 

Kim     :  Yes, it’s a wonderful invention.

Cathy   :  I           7          my mother would get some from the supermarket.  Then I wouldn’t have to

                wash the dishes every day and the table would be easy to          8        .

 

1. (a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (b) moreover    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (c) instead    (แทน, แทนที่)  (หมายถึง  แทนที่จะอ่านหนังสือเรียน)

    (d) besides    (นอกจากนั้น, นอกจาก, ยิ่งกว่านั้น)

2. (a) Certainly    (แน่นอน, ใช่, ไม่ต้องสงสัย)  (ฉันได้พบแล้ว)

    (b) Mostly    (ส่วนใหญ่)

    (c) Finally    (ในที่สุด, ในตอนสุดท้าย, ในบั้นปลาย, โดยสรุป)

    (d) Willingly    (ด้วยความเต็มใจ, อย่างเต็มใจ)

3. (a) How credible    (ช่างน่าเชื่อจริงๆ)

    (b) That’s a pity    (นั่นน่าเสียดาย, นั่นน่าสงสาร)

    (c) You’re funny    (คุณตลก-น่าขบขัน-พิลึก-แปลกประหลาด)

    (d) What a strange idea    (ช่างเป็นความคิดที่แปลกประหลาดเสียจริง)

4. (a) I mean    (ฉันหมายความ)

    (b) that’s right    (นั่นถูกต้องแล้ว)

    (c) so you said    (คุณพูดอย่างนั้นนะ)

    (d) they’re quite done    (พวกเขาทำได้สำเร็จทีเดียว)

5. (a) reason    (เหตุผล)

    (b) matter    (เรื่อง,  สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา)  (“For that matter”  =  “สำหรับเรื่องนั้น  หมายถึง  การที่สามารถกินถ้วยชามช้อนที่ทำจากข้าวอัด  หลังกินอาหารเสร็จ)

    (c) instance    (กรณี, ตัวอย่าง, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน)

    (d) situation    (สถานการณ์, ฐานะ, ตำแหน่ง, สถานที่, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, เงื่อนไข)

6. (a) even    (แม้กระทั่ง)

    (b) only    (เพียง................เท่านั้น)

    (c) rather    (ค่อนข้าง)

    (d) ever    (เคย, ตลอดไป, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ไม่มีที่สิ้นสุด, เรื่อยไป)

7. (a) hope    (หวัง, คาดหมาย, ปรารถนา, หวังไว้)

    (b) expect    (คาดหวัง, มุ่งหวัง)

    (c) wish    (ปรารถนา, อยากให้, หวัง, ต้องการ, นึกอยาก, อยาก, มุ่งหวัง, อวยพร, ให้พร)  (“Wish”  +  “Past tense”  หรือ  “Past future”  หรือ  “Past perfect tense”  เนื่องจากปรารถนาให้เหตุการณ์เป็นเช่นนั้น  แต่เหตุการณ์มิได้เกิดขึ้นจริง  เรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า  “Past subjunctive”)

    (d) doubt    (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

8. (a) keep    (เก็บไว้, รักษาไว้)

    (b) clear    (ทำให้สะอาด, ปัดกวาด, ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง, ทำให้หายสงสัย, บุกเบิก, ขจัด, ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน, ขายหมด)  (“The table would be easy to clear”  =  “เก็บโต๊ะได้ง่าย, ทำความสะอาดโต๊ะได้ง่าย”)

    (c) finish    (ทำให้เสร็จสิ้น, เสร็จสิ้น)

    (d) collect    (รวบรวม, รวมเป็นกลุ่ม, สะสม, เก็บ (เงิน, บัญชี, ค่าเช่า), คุมสติ, สำรวม, ไปรับ (จดหมาย), จับกลุ่ม, เกาะกลุ่ม)

 

พรรณนา (บรรยาย) (Describing)

             เคธีและคิมกำลังสนทนาเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน (comic book)

 

เคธี   :  เธอกำลังศึกษาอย่างหนักเพื่อการสอบใช่ไหม

คิม   :  ก็ไม่เชิงหรอก (Not really)  ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นตอนๆ (series) ที่ชื่อว่า “น่าทึ่ง,

           น่าประหลาดใจ, น่างงงวย(Amazing)            ๑          (หนังสือเรียน)

เคธี   :  ตอนไหนล่ะ (Which one)

คิม   :  สิ่งประดิษฐ์ (Inventions) และอาหาร (ยา, เครื่องดื่ม) ที่ทำจากส่วนผสมพิเศษหลายๆ อย่าง

            (Concoctions)” 

เคธี   :  เธอได้พบสิ่งที่น่าทึ่ง (amazing) ในมัน (ซีรี่ที่อ่าน) หรือยัง

คิม   :              ๒        ,  ฉันไม่สามารถจำมันได้ทั้งหมด  แต่ตอน (the one) ที่ทำให้ประทับใจ (struck) ฉัน

           (ทำให้ฉันประทับใจ)  คือเกี่ยวกับ (about) เครื่องปั้นดินเผา (หม้อ(crockery) ที่สามารถกินได้

           (edible)

เคธี   :              ๓         เธอหมายความ (mean) ว่าใครบางคน (someone) ได้ออกแบบจาน (plates),

            ถ้วย (cups), ซ่อม (forks) และช้อน (spoons) ..... ซึ่งสามารถ (ถูก) กินได้

คิม   :  ใช่           ๔         พวกมัน (ถูก) ทำมาจากข้าวซึ่งถูกอัด (compressed rice)  เราสามารถกินมัน

           ภายหลังอาหาร (มื้ออาหาร) (meal) แทนที่จะ (instead of) ล้างมันในแบบปกติ (in the usual

           way) .... ,หรือ  สำหรับ            ๕         นั้น (คือ  กินถ้วยชามที่ทำจากข้าวซึ่งถูกอัด  หลังอาหาร) 

           มัน (ถ้วยชาม) จึงสามารถกินแทนอาหารได้  ทั้งนี้  หนังสือ (ที่ฉันอ่าน) ยังกล่าวด้วยว่าภาชนะ

           ต่างๆ ที่ใช้กินอาหารบนโต๊ะ (tableware) สามารถ           ๖         ถูกใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์

           (animal feed)

เคธี   :  นั่น (เป็นสิ่ง) น่าทึ่งจริงๆ

คิม   :  ใช่แล้ว  มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ (การประดิษฐ์) (invention) ที่มหัศจรรย์ (น่าพิศวง) (wonderful)

เคธี   :  ฉัน           ๗         ว่าแม่ของฉันจะได้มาบ้าง (get some) (หมายถึง  ถ้วยชามจานช้อนที่สามารถ

            กินได้) จากซูเปอร์มาเกต,  เมื่อถึงตอนนั้น (Then)  ฉันก็ไม่จำเป็นต้องล้างจาน (wouldn’t have

            to wash the dishes) ทุกวัน  และโต๊ะ (อาหาร) ก็            ๘         ได้ง่าย

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป