หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 129)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Explaining

 

            A Japanese student is asking about Takraw.

 

Japanese   :   What is the purpose of the game?

Thai           :   To keep the ball in the air for as long as possible.

Japanese  :   How many players?

Thai           :   Two or more.

Japanese  :   Is there a limit?

Thai           :             1        .  The more players there are, the larger the circle.

Japanese  :   What is the ball made of?

Thai           :   Usually of rattan.

Japanese  :   I thought it was plastic.

Thai          :   Well,           2          made of plastic.

Japanese   :   Can you use all parts of the body to keep the ball in the air?

Thai           :               3         .  Do you know a game called Takraw Lawd Huang?

Japanese  :               4         .  How is it played?

Thai           :   In this game, the players try to get the ball into the basket.

Japanese  :   The basket is hung high in the middle, right?

Thai          :   Yes.  The players use various parts of the body and            5          when the ball is netted

                      by a more difficult hitting technique.  A ball netted with the elbow scores more points

                      than with the knee, for example.

 

1. (a) Neither is    (ไม่ทั้งสองเลย)

    (b) Never mind    (ไม่เป็นไร)  (ไม่ต้องขอโทษก็ได้)

    (c) Not really    (ก็ไม่เชิง)

    (d) Nearly always    (เกือบจะเสมอไป)

2. (a) some are    (บางลูก)

    (b) any had    (ลูกใดๆ)

    (c) all were    (ทุกลูก)

    (d) they have    (มันมี)

3. (a) Hands are apart    (มือทั้งสองแยกกัน)

    (b) Hands are no use    (มือไม่มีประโยชน์)

    (c) Without the hands    (โดยปราศจากมือ)

    (d) Except your hands    (ยกเว้นมือของคุณ)

4. (a) You tell me    (คุณบอกผม)

    (b) I doubt this    (ผมสงสัยเรื่องนี้)

    (c) I’m not sure    (ผมไม่แน่ใจ)

    (d) You go again    (คุณไปอีกแล้ว, คุณทำอย่างนี้อีกแล้ว)

5. (a) a point is scored    (ได้คะแนน)

    (b) the score is equal    (คะแนนเท่ากัน)

    (c) you get a higher score    (คุณได้คะแนนสูงขึ้น)

    (d) they try to score more    (พวกเขาพยายามทำคะแนนมากขึ้น)

 

การอธิบาย (Explaining)

              นักเรียนชาวญี่ปุ่นกำลังถามเกี่ยวกับตะกร้อ

 

ญี่ปุ่น   :   วัตถุประสงค์ (purpose) ของเกมคืออะไร

ไทย     :   เพื่อให้ลูกตะกร้อ (ball) อยู่ในอากาศนานเท่าที่จะเป็นได้

ญี่ปุ่น   :   มีผู้เล่นกี่คนหรือ

ไทย     :   คนหรือมากกว่า

ญี่ปุ่น   :   มีการจำกัด (limit) (จำนวนคนเล่น) หรือไม่

ไทย     :              ๑          ยิ่งมีผู้เล่นมาก  วง (ตะกร้อ) ก็ยิ่งใหญ่ (The more players there are, the

                larger the circle)

ญี่ปุ่น   :   ลูกตะกร้อทำด้วยอะไร

ไทย     :   โดยปกติแล้วทำด้วยหวาย (Usually of rattan)

ญี่ปุ่น   :   ผมคิดว่ามันเป็นพลาสติก

ไทย     :   เอ้อ           ๒         ทำด้วยพลาสติก

ญี่ปุ่น   :   คุณสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกาย (all parts of the body) หรือเปล่า  เพื่อทำให้ลูกตะกร้ออยู่

               ในอากาศ

ไทย     :               ๓        ,  คุณรู้จักเกมที่ (ถูก) เรียกว่า “ตะกร้อลอดห่วง” หรือเปล่า

ญี่ปุ่น   :               ๔        ,  มันเล่นอย่างไร

ไทย     :   ในเกมนี้  ผู้เล่นพยายาม (try) ที่จะเอาลูกตระกร้อเข้าไปในห่วง (ตะกร้า) (basket)

ญี่ปุ่น   :   ห่วงถูกแขวน (hung) สูงขึ้นไปตรงกลาง (middle) (วงตะกร้อ) ใช่หรือเปล่า (right)

ไทย     :   ใช่  ผู้เล่นใช้ส่วนต่างๆ กัน (various) ของร่างกาย  และ           ๕         เมื่อลูกตะกร้อถูกทำให้

                 ติดตาข่าย (ห่วง) (netted) ด้วยเทคนิค (ท่า) การเตะ (hitting) ซึ่งยากมากขึ้น,  (เช่น) ลูก

                 ตะกร้อที่ติดห่วง (netted) ด้วยศอก (ข้อศอก) (elbow) จะทำคะ แนนได้มากกว่า (scores

                 more points) (ทำด้วย) เข่า (knee),  เป็นตัวอย่าง (for example)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป