หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 124)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Stamps

 

           The stamp collector can learn a great          1         from the colorful pieces of paper he puts in his album.  In addition to learning some basic things about organization and systematic arrangement, the stamp collector can receive a good course in history and geography from stamps.  As a collector progresses and becomes           2         specialized, stamps teach him some basic facts about engraving and printing.   

          Stamps are excellent sources of historical information.           3         every nation celebrate its military heroes and political leaders on its          4         stamps.  But scientists and artists, from Einstein to Beethoven, also grace the stamps of the world.  Famous battles are frequently commemorated,                       5         buildings and scenes which have historical significance.  Several of the           6         stamps are beautiful and colorful reproductions of the           7          masterpieces of different historical periods.

          Stamps also offer instruction          8        geography.  It doesn’t take long before a beginning collector checks the locations of the countries from which        9       stamps come.  Nations like Liechtenstein, San Marino, Andorra, Gabon, Ghana, and Afghanistan,          10        unknown to many, are usually quite familiar to stamp collectors.  Moreover, each country         11       to use stamps to advertise its natural wonders.  Such renowned attractions as Yosemite National Park, Victoria Falls, Mount Everest, and the Bay of Fundy appear on the stamps of the nations         12        whose borders they lie. 

 

1. (a) sum    (จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด, ผลบวก, ยอด, จำนวนเงิน, โจทย์เลขคณิต, ข้อสรุป, ใจความย่อ, หัวข้อ, สาระสำคัญ)

    (b) knowledge    (ความรู้)

    (c) number    (“A great number”  =  “จำนวนมาก”)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

    (d) amount    (“A great amount of” + คำนามนับไม่ได้)

    (e) deal    (“A great deal”  =  “จำนวนมาก”)

2. (a) too    (เกินไป, มากเกิน, เช่นกัน)

    (b) much    (มาก)  (ใช้ขยายคำนามนับไม่ได้  และคุณศัพท์ “ขั้นกว่า”  เช่น “Much bigger”  =   “ใหญ่กว่ามาก”)

    (c) so    (มาก, ดังนั้น, เช่นกัน)

    (d) more    (มากขึ้น, มากกว่า)

    (e) less    (น้อยกว่า, น้อยลง)

3. (a) Most of    (ต้องใช้  “Most nations”  หรือ  “Most of the nations”  =  “ประเทศส่วนใหญ่”)

    (b) All of    (ต้องใช้  “All nations”  หรือ  “All of the nations”  =  “ทุกประเทศ”)

    (c) Some of    (ต้องใช้  “Some of the nations”  =  “บางประเทศ”)

    (d) Not    (มิใช่, ไม่)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความในประโยคไม่รับกับข้อความในประโยคที่ตามมา)

    (e) Almost    (เกือบจะ)

4. (a) postal    (เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ หรือการไปรษณีย์)

    (b) posting    (ส่งจดหมาย, ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์, แจ้ง, ย้าย, บันทึกลงในบัญชี, ขี่ม้าเร็ว, เดินทางอย่างรวดเร็ว)

    (c) posted    (ความหมายเหมือน ข้อ  “B”)

    (d) postage    (“Postage stamps”  =  “ดวงตราไปรษณีย์”)

    (e) postbox    (ตู้ไปรษณีย์)

5. (a) for example    (ตัวอย่างเช่น)

    (b) furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (c) as well as    (เช่นเดียวกับ)

    (d) also    (ด้วยเช่นกัน)

    (e) in addition    (นอกจากนั้น)

6. (a) world    (โลก)

    (b) worldwide    (ทั่วโลก)

    (c) world’s    (ของโลก)

    (d) world of    (โลกของ)

    (e) worldly    (เกี่ยวกับโลก, เกี่ยวกับโลกมนุษย์, เกี่ยวกับโลกียวิสัย, เกี่ยวกับทางโลก, ช่ำชองโลก, เกี่ยวกับสังคมโลก)

7. (a) artwork    (งานด้านศิลปะ)

    (b) art    (ศิลปะ)

    (c) artful    (มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, เก่ง)

    (d) artist    (ศิลปิน, นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ)

    (e) artificial    (เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

8. (a) in    (ใน)

    (b) on    (บน)

    (c) at    (ที่)

    (d) of    (ของ)

    (e) for    (สำหรับ, เพื่อ)

9. (a) their    (ของพวกเขา)

    (b) its    (ของมัน)

    (c) whose    (ของเขา, ของมัน)

    (d) those    (เหล่านั้)

    (e) every    (ทุก, ทุกๆ)  (ใช้ขยายหน้าคำนามนับได้  เอกพจน์)

10. (a) whether    (หรือไม่)

      (b) which    (ซึ่ง, ที่)

      (c) where    (ที่ซึ่ง)

      (d) when    (เมื่อ)

      (e) while    (ในขณะที่)

11. (a) fails    (ล้มเหลว, ไม่สามารถ, สอบตก)

      (b) helps    (ช่วย, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์)

      (c) claims    (อ้าง, อ้างสิทธิ, เรียกร้อง, ยืนยัน, จำเป็นต้อง)

      (d) tends    (มีแนวโน้ม, โน้มเอียง, มักชอบ, โน้มน้าว)

      (e) promises    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา)

12. (a) under    (ข้างใต้, ภายใต้)

      (b) over    (เหนือ, มากกว่า)

      (c) within    (ภายใน, ข้างใน)

      (d) around    (รอบๆ)

      (e) without    (โดยปราศจาก, โดยมิได้, โดยไม่มี)

 

(คำแปล)                                                                         แสตมป์

 

            นักสะสมแสตมป์ (stamp collector) สามารถเรียนรู้          ๑        จากชิ้นกระดาษที่มีสีสัน (colorful pieces of paper) (หมายถึง แสตมป์) ที่เขาใส่ไว้ในอัลบั้ม,  โดยนอกเหนือจากการเรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐาน (basic things) เกี่ยวกับการจัดระเบียบ (organization) และการจัดเรียง (แสตมป์) อย่างเป็นระบบ (systematic arrangement)  นักสะสมแสตมป์สามารถได้รับหลักสูตร (กระบวนวิชา) (course) ที่ดีในวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (geography) จากแสตมป์ (หมายถึง  เรียนรู้วิชาเหล่านี้จากภาพบนแสตมป์),  โดยในขณะที่นักสะสมแสตมป์ก้าวหน้าไป (progresses) และเริ่มมีความเชี่ยว ชาญ (becomes specialized)           ๒          แสตมป์ก็สอนเขาข้อเท็จจริงพื้นฐาน (basic facts) บางอย่างเกี่ยวกับการฝังบล็อก (การทำเพลต) (engraving) และการพิมพ์ (printing) (แสตมป์)

            แสตมป์เป็นแหล่ง (sources) ที่ดีเยี่ยมของข้อมูลทางประวัติศาสตร์,          ๓         ทุกประเทศเฉลิมฉลอง (celebrates) วีรบุรุษทางทหาร (military heroes) และผู้นำทางการเมือง (political leaders) ของตนบน          ๔        ของตน,  แต่นักวิทยาศาสตร์และศิลปิน (artists), จากไอสไตน์ถึงบีโธเฟน, เติมความงามให้แก่ (ตกแต่งให้สวยงาม(grace) แสตมป์ของโลกด้วยเช่นกัน,  การสงคราม (การสู้รบ) (battles) ที่มีชื่อเสียงได้รับการระลึกถึง (ฉลอง) (commemorated) บ่อยๆ,       ๕      อาคาร (buildings) และสถานที่เกิดเหตุ (เหตุการณ์) (scenes) ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (historical significance)  ทั้งนี้  แสตมป์จำนวนมากมาย         ๖        เป็นการผลิตซ้ำ (การจำลอง) (reproductions) ที่สวยงามและมีภาพสีสดใส (เต็มไปด้วยสีสัน) (colorful) ของงานชิ้นเอก (งานชิ้นดีที่สุด) (masterpieces) ทางด้าน           ๗         ของช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ (historical periods) ต่างๆ กัน

            แสตมป์ยังให้ (offer) คำแนะนำ (การศึกษา, การสั่งสอน) (instruction)           ๘        ภูมิศาสตร์ (ภูมิประเทศ) (geography) ด้วยเช่นกัน,  มันไม่ต้องใช้เวลานาน (take long) เลยก่อนที่นักสะสม (แสตมป์) มือใหม่ (beginning) จะตรวจสอบ (checks) สถานที่ตั้ง (locations) ของประเทศซึ่งแสตมป์            ๙         มา (จากมัน)  ทั้งนี้  ประเทศต่างๆ เช่น ลิคเทนสไตน์, ซานมาริโน, แอนดอร์รา, กาบอง, กานา และอัฟกานิสถาน,           ๑๐         ไม่เป็นที่รู้จัก (unknown) สำหรับคนจำนวนมาก (to many),  โดยปกติแล้ว (usually) เป็นที่คุ้นเคยอย่างมาก (quite familiar) กับนักสะสมแสตมป์,  ยิ่งกว่านั้น  แต่ละประเทศ           ๑๑        ที่จะใช้แสตมป์โฆษณา (advertise) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (natural wonders) ของตน,  โดยสิ่ง (บุคคล) ที่ดึงดูดความสนใจ (attractions) ที่มีชื่อเสียง (renowned)  เช่น  อุทยานแห่งชาติ (National Park) โยสไมท์ (อยู่ในเทือกเขาเซียราเนวาดาของรัฐแคลิฟอร์เนีย),  น้ำตก (Falls) วิคตอเรีย (น้ำตกที่มีชื่อเสียง อยู่บนพรมแดนของประเทศซิมบาบเวและแซมเบีย, แอฟริกาใต้),  ยอดเขาเอฟเวอร์เรสต์, และอ่าว (Bay) ฟันดี (อ่าวที่สวยงาม  อยู่ระหว่างพรมแดนของจังหวัดโนวาสโคเตียและนิวบรันสวิคของแคนาดา  และรัฐเมนของสหรัฐฯ)  ปรากฏ (appear) บนแสตมป์ของประเทศต่างๆ ซึ่งเขตแดน (borders) ของตนตั้งอยู่ (lie)           ๑๒         (ประเทศเหล่านี้)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป