หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 122)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Man of Word Grouping

 

             Peter Mark Roget was a nineteenth-century English physician, but his name is now remembered for reasons           1         his medical abilities.             2        , he liked to make lists of words, grouping them when he considered they were related in one way or another.  Sometimes the relationships were synonymous, such as         3        love and affection; some of the words were antonym,         4         peaceful and warlike; some were grouped because they were reminders of one another, for example, father and mother.           5         Roget established a thousand different groups          6         categories of related words.  Every word he could find in his dictionaries          7         in one or more of these categories.      

 

1. (a) because of    (เพราะว่า, เนื่องมาจาก)

    (b) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (c) of not   

    (d) not because    (มิใช่เพราะว่า)  (ไม่ใช้รูปนี้  และ  “Because”  ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”)

    (e) other than    (อื่นๆ มากไปกว่า)

2. (a) For a habit    (สำหรับนิสัย)

    (b) Past time    (เวลาในอดีต)

    (c) In this time    (ในเวลานี้)

    (d) As a hobby    (ในฐานะงานอดิเรก, เป็นงานอดิเรก)

    (e) When his free time    (ต้องใช้  “For his free time”  =  “สำหรับเวลาว่างของเขา”)

3. (a) by    (โดย)

    (b) from    (จาก)

    (c) besides    (นอกจากนั้น, นอกเหนือจาก)

    (d) among    (ระหว่าง)  (ใช้กับคน หรือของตั้งแต่ ๓ คนหรือสิ่งขึ้นไป)

    (e) between    (ระหว่าง)

4. (a) as    (เป็น, ในฐานะ, ดังที่, ตามที่)

    (b) that    (ที่, ซึ่ง)

    (c) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (d) like    (เช่น, เหมือน, คล้าย)

    (e) similar to    (เหมือนกับ, คล้ายกับ)

5. (a) Almost all    (เกือบทั้งหมด)

    (b) One and all    (หนึ่งและทั้งหมด)

    (c) All in all    (โดยสรุป, กล่าวโดยทั่วไป)

    (d) First of all    (ประการแรก)

    (e) All for one    (ทั้งหมดสำหรับคนเดียว หรือสิ่งเดียว)  (ไม่ได้ความหมาย)

6. (a) but    (แต่)

    (b) besides    (นอกจาก, นอกจากนั้น)

    (c) or    (หรือ)

    (d) not    (ไม่)

    (e) and    (และ)

7. (a) put    (ใส่, สวม, วาง)   

    (b) went    (“Went in”  =  “Belonged to”  =  “จัดอยู่ใน”)

    (c) arrived    (มาถึง)

    (d) made    (ทำ, สร้าง, ผลิต, ประดิษฐ์)   

    (e) took    (เอา, เอามา, หยิบ, จับ, ยึด, ถือติดตัว, นำ, ได้, ได้มา, ดื่ม, รับประทาน, เข้าสอบไล่, เข้าประจำที่)  

 

(คำแปล)                                                             บุรุษแห่งการจัดกลุ่มคำ

 

            ปีเตอร์ มาร์ค โรเจต เป็นแพทย์ (physician) ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ ๑๙  แต่ชื่อของเขาได้รับการจดจำ (remembered) ในปัจจุบันด้วยเหตุผล (for reasons)          ๑        ความสามารถทางการแพทย์ (medical abilities) ของเขา,           ๒       , เขาชอบทำรายการ (make lists) ของคำต่างๆ  (และ) จัดกลุ่มพวกมัน (grouping them) เมื่อเขาพิจารณา (considered) ว่ามันสัมพันธ์กัน (related) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (in one way or another)  บางครั้ง (Sometimes) ความสัมพันธ์ (relationships) มีลักษณะเป็นคำพ้อง (มีความหมายเหมือนกัน) (synonymous) เช่น          ๓         “รัก” และ “ความรัก, ความชอบ, ความเมตตา(affection)  ส่วนคำบางคำเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms)                 ๔          “รักสันติ, มีสันติภาพ, สงบสุข(peaceful) และ “ชอบสงคราม, ชอบรบ(warlike) (ในขณะที่)  บางคำ (some) ถูกจัดกลุ่ม (grouped) เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้จำได้ (reminders) ของซึ่งกันและกัน (one another)  ตัวอย่างเช่น “พ่อ” และ “แม่”,           ๕         โรเจตสร้าง (established) กลุ่มคำต่างๆ พันกลุ่ม           ๖        ประเภท  (categories) ของคำที่สัมพันธ์กัน (related words),  โดยคำทุกคำที่เขาพบในพจนานุกรมของเขา          ๗        ในประเภทใดประ เภทหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเภทของกลุ่มคำเหล่านี้ (one or more of these categories)

            ****หมายเหตุ - ปีเตอร์ มาร์ค โรเจต (๑๗๗๙ - ๑๘๖๙)  เป็นแพทย์และนักเขียนพจนานุกรมชาวอังกฤษ  เขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดเมื่อตีพิมพ์  "พจนานุกรมคำพ้อง (Synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (Antonyms)" (Thesaurus of English Words And Phrases) ในปี ๑๘๕๒

  

Magic Pencils

 

          An Indonesian who sold “magic pencils”           1         would automatically produce correct answer in university entrance exams has been charged          2        fraud.  Dozens of students complained that they failed the exam          3         using the pencils, for which they paid the equivalent of 11,125 baht each.  Prosecutors said the man, arrested in Jogjakarta, had admitted          4         by telling them his pencils, with copper wire and electronic signals, would confuse university computers and automatically correct              5          wrong answers.

 

1. (a) by claiming    (โดยอ้างว่า)

    (b) which claimed    (ซึ่งอ้างว่า)

    (c) with claims    (ด้วยคำกล่าวอ้าง)

    (d) who claimed    (ผู้ซึ่งอ้างว่า)

    (e) he claimed    (เขาอ้างว่า)  (ลดรูปมาจาก  “Which he claimed that”)  (ต้องใช้  “Which”  เนื่องจากขยาย  “Pencils”)

2. (a) by    (โดย)

    (b) for    (สำหรับ, เพื่อ)

    (c) on   (บน)

    (d) with    (ด้วยข้อหา)

    (e) of    (ของ)

3. (a) instead of    (แทนที่, แทนที่จะ)

    (b) without    (โดยปราศจาก, โดยไม่มี)

    (c) due to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)

    (d) in spite    (ต้องใช้  “In spite of”  =  “ทั้งๆ ที่”)

    (e) despite   (ทั้งๆ ที่)

4. (a) cheating examiners    (โกงหรือหลอกลวงผู้ตรวจสอบ-ผู้ทดสอบ)

    (b) misleading prosecutors    (ทำให้อัยการเข้าใจผิด)

    (c) deceiving computers    (หลอกลวง-ต้มตุ๋นคอมพิวเตอร์)

    (d) defrauding students    (ฉ้อโกงนักเรียน)

    (e) swindling people    (หลอกลวง-ฉ้อโกงผู้คน-ประชาชน)

5. (a) few    (น้อยมาก (เกิน ๑), ไม่มาก (แต่เกิน ๑), สองสาม)

    (b) no    (ไม่, ไม่มี)

    (c) any    (ใดๆ, บ้าง, เลย, ไหน, ทุก)

    (d) several    (หลาย, แยะ, ต่างๆ, มากกว่าสอง)

    (e) every    (ทุก, ทุกๆ)  (ใช้ขยายหน้าคำนามนับได้  เอกพจน์)

 

(คำแปล)                                                                 ดินสอวิเศษ

 

            ชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งผู้ซึ่งขาย “ดินสอวิเศษ (มหัศจรรย์)” (magic pencils)  ซึ่ง           ๑         จะให้ (ก่อให้เกิด, จัดหา, แสดง) (produce) คำตอบที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ได้ถูกดำเนินคดี (ฟ้องร้อง, กล่าวหา) (charged)            ๒         (ข้อหา) การหลอกลวง (การโกง, การฉ้อฉล) (fraud)  ทั้งนี้  นักเรียนจำนวนมาก (Dozens of students) ร้องทุกข์ (complained) ว่าพวกตนสอบตก (failed the exam)           ๓        ใช้ดินสอเหล่านี้  ซึ่งพวกตนได้จ่ายเงินไป (paid) เป็นจำนวนเท่ากับ (the equivalent of) ๑๑,๑๒๕ บาทแต่ละแท่ง (each),  โดยอัยการ (Prosecutors) กล่าวว่าชายผู้นี้,  ซึ่งถูกจับ (arrested) ในเมืองยอร์กจาการ์ตา,  ได้ยอมรับ (admitted) ว่า           ๔         โดยการบอกพวกเขาว่าปากกาของตน (ผู้ขาย),  ซึ่งมีลวดทองแดง (copper wire) และสัญญาณ (signals) อีเลกทรอนิกส์,  จะทำให้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสับสน (confuse university computers) และแก้ไขให้ถูกต้อง (correct) คำตอบที่ผิด           ๕         โดยอัตโนมัติ  (คือ  แก้ไขคำตอบที่ผิดให้ถูก)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป