หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 106)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Jenny: Our Poor Friend

 

          Jenny was a sixteen years old girl.  She was one of the best students in our           1        .  But she had been           2         from school for several weeks and we were worried.  We          3         to go to her village and find out what was wrong.

          When we arrived, Jenny’s mother told us that Jenny was         4        with malaria.  We were shocked – we knew how serious malaria could be.  We asked how it had         5       .  Jenny’s mother explained, ‘One evening, Jenny was really hot and had terrible headaches.  She had no          6       .  This went on for a few days.  We thought that she had been in the sun too long.  My husband         7         Jenny some herbal medicine, but it didn’t help.  Her          8         began to get worse and she developed new symptoms.  The          9         got higher and she started vomiting.  At this point, I was          10         she had malaria, but I didn’t know what to do.’

          Fortunately, we had learnt about malaria at school, and Jenny told her mother that she needed medicine quickly.  Her mother took Jenny to the          11       .  She didn’t want to lose another child.  Two years before, Jenny’s baby brother had fallen with malaria and          12        .

          At the hospital, the doctor had        13        Jenny and diagnosed malaria.  He had given her an injection and          14         some medicine.  And now she was getting better thanks to the          15        .

          We asked if we could see her.  We weren’t worried about catching the disease – we knew that malaria was not         16       .  At school we had learnt that you catch malaria at night, from female                      17        .  So we were upset to see that Jenny was sleeping without a mosquito net.

          We told our friend about a         18         where her parents could get free mosquito nets.  We told her we wanted her to come back to school soon.  We know that she was very lucky to         19        from this disease that kills one baby every sixty seconds.

 

1. (a) home    (บ้าน)

    (b) friends    (เพื่อน)

    (c) village    (หมู่บ้าน)

    (d) area    (พื้นที่)

    (e) class    (ชั้นเรียน)

2. (a) far    (ไกล, ห่างไกล) 

    (b) away    (อยู่ห่าง) 

    (c) different    (แตกต่าง) 

    (d) absent    (หายไป, ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน)

    (e) free    (เป็นอิสระ)

3. (a) promised    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, รับปากจะแต่งงาน, ทำให้มั่นใจ, แสดงอาการว่าจะเป็น)

    (b) anticipated    (คาดหมาย, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

    (c) planned    (วางแผน)

    (d) rejected    (ปฏิเสธ)

    (e) decided    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตัดสินคดี, ชี้ขาด, ทำให้ตกลงใจ, ตัดสิน)  (เลือกข้อนี้เพราะ  ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมเจนนี่ที่บ้าน)

4. (a) pleased    (ยินดี, พอใจ)

    (b) busy    (มีงานยุ่ง) 

    (c) patient    (อดทน)

    (d) sick    (ป่วย, ไม่สบาย, เป็นไข้, เป็นโรค, มีโรค, คลื่นไส้, คลื่นเหียน, ไม่สบายใจ, รำคาญใจ, เอียน, ร้อนใจ, เจ็บใจ, รังเกียจ, ขยะแขยง, อมโรค, มีเชื้อโรค)

    (e) annoyed    (ขุ่นเคือง)  (กับเหตุการณ์, การกระทำ)  (ถ้าขุ่นเคืองคน  ใช้กับ  “At”)

5. (a) disappeared    (หายไป, สาบสูญ, สูญหาย, ตาย)

    (b) improved    (ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, แก้ไข, มีค่ามากขึ้น)

    (c) started    (เริ่มต้น)

    (d) fluctuated    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

    (e) ceased    (หยุด)

6. (a) sensation    (ความรู้สึก)

    (b) pain    (ความเจ็บปวด)

    (c) appetite    (ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม, ความต้องการของร่างกาย, ความปรารถนา, ความชอบ)

    (d) reaction    (ปฏิกิริยา, การตอบสนอง)

    (e) operation    (การผ่าตัด, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร)

7. (a) asked    (ถาม, ขอ, ขอร้อง)

    (b) promised    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, รับปากจะแต่งงาน, ทำให้มั่นใจ, แสดงอาการว่าจะเป็น)

    (c) gave    (ให้)

    (d) supported    (สนับสนุน)

    (e) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

8. (a) deception    (การหลอกลวง, การตบตา, การปลอมแปลง, ความไม่จริง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง)

    (b) condition    (อาการ, สภาวะ, สภาพ, เงื่อนไข, ฐานะ)

    (c) expenses    (ค่าใช้จ่าย)

    (d) confusion    (ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความงุนงง)

    (e) mystery    (เรื่องลึกลับ, ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

9. (a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

    (b) fever    (ไข้, อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ, โรคที่มีอาการไข้, ความตื่นเต้นอย่างมาก)

    (c) doubt    (ความสงสัย, ความกังขา, ความฉงนสนเท่ห์, ความไม่แน่ใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ความไม่แน่นอน, ความแปรปรวน)

    (d) problems    (ปัญหา)

    (e) priorities    (เรื่องสำคัญ, เรื่องที่ต้องทำเป็นลำดับต้นๆ)

10. (a) sure    (แน่ใจ, มั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่นอน, ยืนยัน, ไว้ใจได้, ไม่ต้องสงสัย, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่มีปัญหา)

      (b) dreadful    (น่ากลัว)

      (c) terrible    (น่ากลัว, สยองขวัญ, ร้ายแรง, น่าเกรงขาม)

      (d) turbulent   (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว, รุกราน)

      (e) taciturn   (แท้ซ-ซิ-เทิร์น)  (เงียบ, ขรึม, ไม่พูด, พูดน้อย, ถามคำตอบคำ)

11. (a) school    (โรงเรียน)

      (b) market    (ตลาด)

      (c) clinic    (ร้านหมอ)

      (d) fair    (งานแสดงผลิตผลทางเกษตรและสัตว์เลี้ยง, ตลาดนัด, นิทรรศการสินค้า, งานแสดงและขายสินค้าเพื่อเรียไรเงินการกุศล)   

      (e) hospital    (โรงพยาบาล)

12. (a) recovered    (หายจากไข้, หายเป็นปกติ, คืนสภาพ, คืนสภาพเดิม, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ, ทำให้กลับอย่างเดิม, เอากลับคืน)

      (b) ameliorated   (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

      (c) littered    (ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด, เรี่ยราด)

      (d) died    (เสียชีวิต, ตาย, หมดอายุ, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ, สงบลง, สลายตัว, ต้องการอย่างมาก)

      (e) participated (มีส่วนร่วม)

13. (a) attracted    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

      (b) delighted    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

      (c) experimented    (ทำการทดลอง)

      (d) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

      (e) examined    (ตรวจ (ร่างกาย), ตรวจสอบ, สอบ, สอบสวน, ทดสอบ, พิจารณา, ไต่ถาม)

14. (a) estimated    (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

      (b) processed     (ประมวลผล)

      (c) described    (บอก, พรรณนา, บรรยาย, แถลง, ระบุ, วาด, ทำแผนภูมิ)

      (d) prescribed    (สั่งยา, ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอ)

      (e) proscribed    (ประณาม, ห้าม, เนรเทศ, ไล่อออกไป, เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง)

15. (a) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

      (b) negotiation    (การเจรจา)

      (c) treatment    (การรักษา, การเยียวยา, การปฏิบัติต่อ, การกระทำต่อ, การกรอง (น้ำ), การใส่สารเคมีหรืออื่นๆ)

      (d) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

      (e) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

16. (a) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

      (b) contagious    (สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้, มีลักษณะของโรคติดต่อ, แพร่กระจายได้ง่าย)

      (c) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

      (d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

      (e) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

17. (a) mosquitoes    (ยุง)

      (b) insects    (แมลง)

      (c) mice    (หนู)

      (d) fleas    (เห็บ, หมัด, แมลงปีกแข็งที่คล้ายหมัด)

      (e) dragonflies    (แมลงปอ)

18. (a) hospital    (โรงพยาบาล)

      (b) market    (ตลาด)

      (c) place    (สถานที่)

      (d) shop    (ร้าน)

      (e) school    (โรงเรียน)

19. (a) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

      (b) fluctuate    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

      (c) prevent    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

      (d) recover    (หายจากไข้, หายเป็นปกติ, คืนสภาพ, คืนสภาพเดิม, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ, ทำให้กลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, เอามาได้อีก, กู้, ค้นพบใหม่, พบอีก)

      (e) struggle    (ต่อสู้, ดิ้นรน, แข่งขัน)

 

(คำแปล)                                                      เจนนี่ : เพื่อนที่น่าสงสารของเรา

            เจนนี่เป็นเด็กหญิงอายุ ๑๖ ปี  เธอเป็นหนึ่งในบรรดานักเรียนที่ดีที่สุดใน          ๑        ของเรา  แต่เธอได้           ๒        จากโรงเรียน (ขาดเรียน) เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว  และเราวิตกกังวล (worried),  เรา                ๓         ไปที่หมู่บ้านของเธอและค้นหา (find out) ว่ามีอะไรผิดปกติ (what was wrong)

          เมื่อเรามาถึง (หมู่บ้าน)  แม่ของเจนนี่บอกเราว่าเจนนี่        ๔       ด้วยไข้มาลาเรีย  เราตกใจ (shocked) - เรารู้ว่ามาลาเรียสามารถร้ายแรง (serious) ได้เพียงไร  เราถามว่ามัน          ๕         อย่างไร  แม่ของเจนนี่อธิบาย (explained) ว่า  “คืนวันหนึ่ง  เจนนี่ตัวร้อนมาก (really hot) และปวดหัวอย่างร้ายแรง (terrible headache)  เธอไม่มี          ๖        ,  สิ่งนี้ดำเนินต่อไป (went on) อีก ๒-๓ วัน  เราคิดว่าเธอตากแดดนานเกินไป (been in the sun too long)  สามีของฉัน        ๗       ยาสมุนไพร (herbal medicine) แก่เจนนี่  แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร (it didn’t help)          ๘        ของเธอเริ่มแย่ลง (get worse)  และเธอได้ทำให้ปรากฏชัดขึ้นมา (developed) (ซึ่ง) อาการของโรค (symptoms) ใหม่ๆ  โดย             ๙        ยิ่งสูงขึ้น (got higher) และเธอเริ่มอาเจียน (vomiting)เมื่อถึงตอนนี้ (At this point)  ฉัน           ๑๐        ว่าเธอเป็นไข้มาลาเรีย  แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร (what to do)"

           โชคดี (Fortunately) เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับไข้มาลาเรียที่โรงเรียน  และเจนนี่บอกแม่ของเธอว่าเธอต้องการ (needed) ยาอย่างฉับพลัน (quickly),  แม่ของเจนนี่พาเธอไป         ๑๑        เธอไม่ต้องการสูญเสีย (lose) ลูก (child) ไปอีกคนหนึ่ง,  สองปีก่อนหน้านั้น  น้องชาย (ซึ่งเป็น) เด็กทารก (หรือมีอายุน้อยที่สุดของครอบครัว) (baby brother) ของเจนนี่  ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย  (fallen with malaria) และ                    ๑๒        .

             ที่โรงพยาบาล  หมอได้         ๑๓        เจนนี่และวินิจฉัย (ตรวจโรค) (diagnosed) ว่าเป็นมาลาเรีย  หมอได้ฉีดยาให้เธอ (given her an injection) และ         ๑๔       บางอย่าง  และขณะนี้เธอกำลังอาการดีขึ้น (getting better)  เนื่องมาจาก (เพราะว่า) (thanks to)          ๑๕        นี้    

            เราถามว่าเราสามารถพบ (see) เธอได้หรือไม่  เราไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการติดโรค (catching the disease) – เรารู้ว่าไข้มาลาเรียไม่         ๑๖       ,  ที่โรงเรียน  เราได้เรียนรู้ว่าคุณเป็น (ติดโรค) (catch) ไข้มาลาเรียในตอนกลางคืน (at night) จาก         ๑๗        ตัวเมีย (female)  ดังนั้น  เรารู้สึกไม่สบายใจ (ว้าวุ่นใจ) (upset) ที่รู้ (see) ว่าเจนนี่กำลังนอนหลับโดยไม่มีมุ้ง (mosquito net)

            เราบอกเพื่อนของเรา (เจนนี่) เกี่ยวกับ          ๑๘        ซึ่งพ่อแม่ของเธอสามารถได้รับมุ้งฟรี (ไม่ต้องเสียเงิน) เราบอกเธอว่าเราต้องการให้เธอกลับมาโรงเรียนโดยเร็ว (soon) เรารู้ว่าเธอโชคดีมากที่          ๑๙        จากโรคนี้ (มาลาเรีย)  ซึ่งฆ่าทารกหนึ่งคนทุกๆ ๖๐ วินาที (every sixty seconds)

       

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป