หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 103)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Trees

 

          Trees are plants in which there is just one main woody stem,         1        as the trunk.  This       2        them from shrubs and bushes, in which there are several woody stems springing from or near ground level.  Mature trees are generally several meters high, and many species become extremely large.                       3       , trees are not only the largest plants; they include the largest of all living things.  The great redwood trees of California reach heights of over 100 meters, and the wellingtonias,         4         not so tall, are so massive that they are believed to reach weights approaching 2,000 tons.

          Despite their size, the trees function         5        exactly the same way as other plants.  They have roots to          6         them in the ground and to absorb water and minerals, and they have green leaves in which they make food by          7       .  Because there are so many leaves, the tree needs          8        strong, woody trunk to hold them all up to the light and to carry all the required water to them.  Trees live for many years, and their trunks get        9        each year as new water-carrying tubes are added.  These tubes form the annual rings,          10         can often be seen when a tree is cut down.

 

1. (a) knows

    (b) knowing

    (c) is known

    (d) which known    () 

    (e) known    (เป็นที่รู้จักกัน)  (ลดรูปมาจาก  “Which is known”)

2. (a) separates    (แยก, แยกจากกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด, กระจายออก)

    (b) classifies    (แบ่งประเภท, แยกประเภท, จัดประเภทหรือหมวดหมู่)

    (c) differs    (แตกต่างจาก, ไม่เหมือนกัน, ผิดกัน)

    (d) distinguishes    (แยกความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เห็นความแตกต่าง)

    (e) extinguishes    (ดับ)  (ไฟ, ความกระหาย, ความอยาก)

3. (a) Besides    (นอกจากนั้น, นอกจาก)

    (b) Otherwise    (มิฉะนั้น)

    (c) Nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

    (d) Consequently    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

    (e) In fact    (ที่จริงแล้ว, ตามความเป็นจริง)

4. (a) despite    (ทั้งๆ ที่, ทั้งๆ)

    (b) since    (เพราะว่า)  (ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”)  (แต่ถ้าหมายถึง  “ตั้งแต่”  อาจตามด้วยประโยค  หรือวลีหรือคำนามก็ได้)

    (c) although    (แม้ว่า, ถึงแม้ว่า)  (ลดรูปมาจาก  “although they are not so tall”)

    (d) due to    (เนื่องมาจาก, เพราะว่า)  (ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

    (e) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, แต่)

5. (a) at

    (b) on

    (c) in    (ใน)  (“In exactly the same way”  =  “ในแบบเดียวกันทุกประ การ”)

    (d) for 

    (e) with

6. (a) connect    (เชื่อมโยง, เชื่อมกับ, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์กับ, เกี่ยวดอง)

    (b) transfer    (ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน, โอน)

    (c) anchor    (แอ๊ง-เค่อะ)  (ยึด, ยึดเหนี่ยว, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร”)

    (d) stiffen    (ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งทื่อ, ทำให้ตรง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียวหนืด, กลายเป็นแข็งทื่อ, แข็งแกร่ง, ดื้อรั้น)

    (e) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

7. (a) photography    (การถ่ายภาพ, การถ่ายรูป, เทคนิคการถ่ายภาพ)

    (b) photophobia    (ความกลัวแสง)

    (c) photometry    (การวัดความสว่าง หรือระดับความเข้มของแสง)

    (d) photosynthesis    (การสังเคราะห์แสง  หรือกระบวนการสร้างอาหารของพืช)

    (e) photostat    (เครื่องถ่ายสำเนา, สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา)

8. (a) their    (ของพวกมัน)  (ใช้กับต้นไม้หลายต้น)

    (b) its    (ของมัน)  (แสดงความเป็นเจ้าของแทน  “The tree”  ซึ่งเป็นเอกพจน์)

    (c) it’s    (ย่อมาจาก  “It is”)

    (d) it    (มัน)

    (e) his    (ของเขา)

9. (a) more thick    (ไม่ใช้รูปนี้  เนื่องจาก  “thick”  เป็นคำพยางค์สั้น)

    (b) thicker    (หนามากขึ้น, หนากว่า)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากต้องการบอกว่า  “ลำต้นหนามากขึ้นในแต่ละปี”)

    (c) more thickly    (อย่างหนามากขึ้น)

    (d) more thickness    (ความหนากว่า)

    (e) thick    (หนา)

10. (a) where    (ที่ซึ่ง)

      (b) what    (อะไร, สิ่งที่)

      (c) which    (ซึ่ง, ที่)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็น  “None-defining clause”  ดูรายละเอียด  “None-defining clause”  และ  “Defining clause”  ในหมวดข้อสอบ  “TOEIC”  ตอนที่ ๓๓๑  ข้อ ๑๖)

      (d) that    (ซึ่ง, ที่)  (ใช้นำหน้า  “Defining clause”)

      (e) when    (เมื่อ)

 

(คำแปล)                                                                        ต้นไม้

 

            ต้นไม้เป็นพืช (plants) ซึ่งมีลำต้นหลัก (สำคัญ) เป็นไม้เพียงต้นเดียว (just one main woody stem),          ๑        ในฐานะ (as) ลำต้นไม้ (trunk),  สิ่งนี้          ๒        พวกมันจากต้นไม้ขนาดเล็ก (ต้นไม้เตี้ยๆ) (shrubs) และพุ่มไม้ (ป่าละเมาะ) (bushes)  ซึ่งมีลำต้น (stems) เป็นไม้ (ประกอบด้วยไม้) (woody) จำนวนมากมาย  โผล่ขึ้นมา (springing) จากหรือใกล้ระดับพื้นดิน (ground level)  ต้นไม้ซึ่งโตเต็มที่ (mature) โดยทั่วไป (generally) แล้วสูงหลายเมตร  และหลายพันธุ์ (species) ใหญ่โตอย่างมาก (ผิดธรรมดา) (extremely large),          ๓        ต้นไม้มิใช่เป็นเพียงพืชที่ใหญ่ที่สุด  (แต่) มันยังรวมอยู่ใน (ครอบคลุมถึง) (include) สิ่งมีชีวิต (living things) ที่ใหญ่ที่สุด (อีกด้วย) (ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตใหญ่ที่สุดด้วย)  โดยต้นเรดวูดยักษ์ (ต้นสนยักษ์ซีควอย) ของรับแคลิฟอร์เนียขึ้นสูง (reach heights) กว่า ๑๐๐ เมตร  และต้นเวลลิงโตเนีย (สนยักษ์ใบเขียวแก่) (ตั้งชื่อตามดยุ๊กออฟเวลลิงตัน),          ๔        ไม่สูงเท่า (ต้นเรดวูด),  ใหญ่โตมโหฬาร (massive) มาก  จนกระทั่งพวกมันถูกเชื่อว่ามีน้ำหนัก (reach weights) เข้าใกล้ (จวน) (approaching) ๒,๐๐๐ ตัน

            ทั้งๆ (Despite) ขนาดของมัน (แม้มันมีขนาดใหญ่)  ต้นไม้ทำหน้าที่ (function)         ๕        แบบเดียวกันเป๊ะ (ทุกประการ) (exactly)  เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ,  มันมีรากที่จะ        ๖       มันในพื้นดิน (ground) และดูด (รับเอา) (absorb) น้ำและแร่ธาตุ (minerals),  และมันมีใบ (leaves) สีเขียว  ซึ่งมันสร้างอาหาร (ในใบ) โดย          ๗         และเพราะว่ามีใบจำนวนมาก  ต้นไม้จึงต้องการ (needs) ลำต้นเป็นไม้ที่แข็งแรง (strong, woody trunk)          ๘        เพื่อยึด (ถือ, จับ) มัน (ใบ) ชูขึ้นทั้งหมด (hold them all up) ให้สัมผัสแสงสว่าง (to the light)  และเพื่อนำพา (ลำเลียง) (carry) น้ำที่ต้องการ (required water) ทั้งหมดไปยังมัน (ใบ),  ต้นไม้มีชีวิตเป็นเวลาหลายปี  และลำต้นของมัน         ๙        ในแต่ละปี  ในขณะที่ท่อลำเลียงน้ำ (water-carrying tubes) ใหม่ๆ ถูกเพิ่มเข้าไป (added),  โดยท่อเหล่านี้สร้าง (form) วงปีของต้นไม้ (annual rings),         ๑๐        สามารถมองเห็นได้บ่อยๆ เมื่อต้นไม้ถูกตัด (cut down)   

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป