หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 102)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Animal Criminal

 

          For our honeymoon, we went on an         1        tour of the Western United States.  One day we decided to go          2        in one of the national parks.  It was recommended in the         3        book as a great place for walking.  The landscape around there is totally          4         and there’s lots of wildlife to spot if you’re lucky.  We parked in an area of          5         forest, overlooking a beautiful valley.

          We         6        on the walk quite early in the morning and it was starting to get dark by the time we got back to the car.  To our horror, we          7         that somebody, or something, had broken into the                   8        car.  Our bags had been pulled out and ripped open, and our         9          were all over the car park.  It was then that we         10        the paw prints all over the car and realized who the thief must have been – a hungry bear!

          The park        11       was very sympathetic and explained that it wasn’t the first time that something like this         12        happened.  Unfortunately, our travel         13        company wasn’t as         14        and said that, because the break-in wasn’t         15        by a human, it wouldn’t         16       .  It ended up being a very expensive day!

 

1. (a) overboard    (ตกเรือ, ออกนอกลำเรือ, ลงทะเล, ลงน้ำ)

  (b) overseas    (ต่างประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, เกี่ยวกับสินค้าต่างประเทศ)  (เมื่อเป็น  “Adverb”  หมายถึง  “โพ้นทะเล, ข้ามทะเล, นอกประเทศ, ต่างประเทศ)

    (c) overall    (ในภาพรวม, ทั้งหมด, รวมทั้งหมด, ทั่วทุกด้าน, รวมทั้งสิ้น, กล่าวโดยสรุป)

    (d) overland    (ทางบก, โดยทางบก, ผ่านทางบก, ตัดผ่าน, ตัดข้ามทวีปหรือแผ่นดินใหญ่หรือข้ามประเทศ)

    (e) adventurous    (ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง)

2. (a) touring    (ท่องเที่ยว, ทัศนาจร)

    (b) adventuring    (ผจญภัย, เสี่ยง, ถือโอกาส)

    (c) marching    (เดินแถว, ไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, ทำให้เดินแถว, ทำให้เดินขบวน)

    (d) fishing    (ตกปลา)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคถัดไปบอกว่า  วนอุทยานที่ไปเที่ยว  ได้รับการแนะนำในหนังสือคู่มือทัศนาจรว่า  เป็นสถานที่มีชื่อเสียง (วิเศษ) สำหรับการเดิน)

    (e) trekking    (เดินเป็นระยะทางไกลและยากลำบากโดยทางเท้า, อพยพไปอย่างช้าๆ และยากลำบาก, (ในแอฟริกาใต้) เดินทางด้วยเกวียน)  (“Go trekking”  =  “เดินป่า”)

3. (a) planning    (การวางแผน)

    (b) map    (แผนที่)

    (c) holiday    (วันหยุด, วันพักผ่อน, วันนักขัตฤกษ์)

    (d) work    (งาน, การงาน, การทำงาน, การจ้างทำกิจการ, ผลงาน, ผลิตผลจากการทำงาน, งานฝีมือ, สิ่งก่อสร้าง)  (“Work book”  =  “หนังสือคู่มือการทำงาน, หนังสือแบบฝึกหัด, สมุดบันทึกการทำงาน, สมุดบันทึก”)

    (e) guide    (หนังสือแนะนำ, คนนำทาง, มัคคุเทศก์, เครื่องนำทาง, สิ่งชี้นำ)  (“Guide book”  =  “หนังสือคู่มือทัศนาจร, หนังสือแนะนำ, คู่มือ”)

4. (a) calm    (สงบ, เงียบสงบ, ไร้ลมพัด, (ใจ) สงบ)

    (b) clean    (สะอาด)

    (c) empty    (ว่างเปล่า)

    (d) unspoilt    (มิได้ถูกทำลาย, มิได้ถูกทำให้เสียหาย, มิได้ถูกทำให้เสื่อมเสีย, มิได้ถูกโอ๋จนเสียคน)

    (e) rough    (ขรุขระ, ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, กระด้าง, ไม่สวย, มีขนรุงรัง, ไม่ได้ตกแต่ง, ไม่ได้เสริมแต่ง, คร่าวๆ, หยาบคาย, เกเร, (พายุ) รุนแรง, ไม่เป็นระเบียบ, จลาจล, ยากลำบาก, หนักอึ้ง)

5. (a) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

    (b) solid    (มี ๓ มิติ (กว้าง-ยาว-หนา), ไม่มีโพรงหรือรอยแตก, เป็นรูปตัน, แข็ง, แน่น, อัดแน่น, ต่อเนื่อง, ไม่มีการแบ่งแยก, สมบูรณ์, ทั้งหมด, พร้อมเพรียงกัน, เป็นแบบเดียวกัน, มีเหตุผล, ดี, มีจิตปกติ, มีฐานะการเงินมั่นคง, ลูกบาศก์, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม)

    (c) dense    (หนาทึบ, แน่น, หนาแน่น, ที่ยากแก่การเข้าใจ, โง่เต็มที่, ทึบมัว, มีแสงสว่างน้อย)

    (d) frightening    (น่ากลัว, น่าตกใจ)

    (e) vast    (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

6. (a) picked up    (เพิ่มขึ้น, ไปรับ (ด้วยรถ), เรียนรู้)

    (b) set off    (เริ่มต้นออกเดินทาง)

    (c) made out    (เข้าใจ, สร้าง, จัดการ, สอบผ่าน)

    (d) figured out    (เข้าใจ)

    (e) called off    (ยกเลิก)

7. (a) desired    (ปรารถนา, ต้องการ, อยาก)

    (b) anticipated   (คาดหมาย, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

    (c) admired    (ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

    (d) realized    (ตระหนักดี, รู้ดี, สำนึก, เข้าใจ, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา)

    (e) pretended    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง, อ้างสิทธิ)

8. (a) hire    (จ้าง, ว่าจ้าง, ออกเที่ยวรับจ้าง, จ่ายเงินค่าจ้าง, การจ้าง, ค่าจ้าง)

    (b) rent    (เช่า, การเช่า, ค่าเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า)  (ในที่นี้ใช้เป็นคำ  “Noun”  คือ นามขยายนาม)  (“Rent car”  =  “รถเช่า”)

    (c) lend    (ให้ยืม)

    (d) borrow    (ขอยืม)

    (e) loan    (ให้ยืม, ให้กู้, การให้ยืม, การให้กู้, สิ่งที่ให้ยืม, เงินที่ให้กู้)

9. (a) belongings    (ทรัพย์สมบัติ, ข้าวของเครื่องใช้) (หมายถึง  เสื้อผ้า ข้าวของ เครื่องใช้ที่ใส่ไว้ในกระเป๋า)

    (b) goods    (สินค้า)

    (c) properties    (ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, ที่ดิน, สิทธิครอบครอง, กรรมสิทธิ์)  (มักใช้กับทรัพย์สินขนาดใหญ่  เช่น  บ้าน, ที่ดิน, รถยนต์ ฯลฯ)

    (d) contents    (สิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน, ปริมาณความจุ, ความสามารถในการจุ, ความสำคัญ, ความหมาย, เนื้อหา, สาระ)

    (e) assets    (ทรัพย์สิน, บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า, ประโยชน์)

10. (a) invented    (ประดิษฐ์)

      (b) deceived    (หลอกลวง, ตบตา, จงใจทำให้เข้าใจผิด)

      (c) acquired    (ได้มา)

      (d) saw    (เห็น, มอง, เข้าใจ)

      (e) reproached    (ตำหนิ)

11. (a) attendant    (ผู้ดูแล, ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ผู้เข้าร่วมประชุม, สิ่งประกอบ)  (มักใช้กับผู้ดูแลรับใช้บนเครื่องบิน, รถบัส, เรือสำราญ  หรือในสถานพยาบาล, บ้านพักคนชรา ฯลฯ)

      (b) policeman    (ตำรวจ)

      (c) ranger    (เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน, เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้, ผู้ท่องเที่ยว)

      (d) officer    (เจ้าหน้าที่)  (มักใช้กับทหาร-ตำรวจ)

      (e) visitor    (แขก, ผู้มาเยือน)

12. (a) has

      (b) had    ( “Had happened”  =  “ได้เกิดขึ้น)  (ใช้โครงสร้าง “Past perfect tense” (Subject + Had + Verb 3) หลังข้อความ  “It wasn’t the first time”  ซึ่งอยู่ในรูปอดีต)

      (c) have

      (d) did

      (e) was

13. (a) operator    (พนักงานรับโทรศัพท์, ผู้คุมเครื่อง, ช่างคนงาน, ผู้ปฏิบัติการ, พนักงานขับรถ, ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม)

      (b) agent    (ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี)

      (c) accident    (อุบัติเหตุ)

      (d) insurance    (ประกันภัย, การประกันภัย)

      (e) promotion    (การส่งเสริม, การกระตุ้น, การเลื่อนชั้น)

14. (a) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, มีน้ำใจ, ใจดี, มากมาย, ไม่เห็นแก่ตัว, อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น)

      (b) comprehensible    (สามารถเข้าใจได้)

      (c) compassionate    (มีความสงสาร, มีความเวทนา)

      (d) benevolent    (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, ใจกุศล)

      (e) understanding    (เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ)

15. (a) made    (ทำ, สร้าง, ผลิต)

      (b) introduced    (แนะนำ, แนะนำตัว, นำเข้า, นำสู่, เข้าสู่, เริ่มนำ, อารัมภบท, เกริ่น, เผยแพร่)

      (c) initiated    (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้า, นำไปให้รู้จัก)

      (d) committed    (กระทำ, ทำผิด, มอบ, มอบให้แก่, มอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), ให้คำมั่น)

      (e) commenced    (เริ่มต้น)

16. (a) pay    (จ่ายเงิน)  (ค่าประกันภัยทรัพย์สินเสียหาย)

      (b) help    (ช่วยเหลือ)

      (c) care    (เอาใจใส่, ดูแล, ระมัดระวัง, อารักขา, ควบคุม, เป็นห่วง, อยากได้, ชอบ, รัก)

      (d) comprehend   (เข้าใจ)

      (e) provide assistance    (ให้ความช่วยเหลือ)

 

(คำแปล)                                                                    อาชญากรสัตว์

 

            สำหรับการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (honeymoon) ของเรา  เราใช้การท่องเที่ยว (การทัศนาจร) (tour)          ๑        ทางภาคตะวันตกของสหรัฐฯ  โดยวันหนึ่ง  เราตัดสินใจไป         ๒        ในอุทยานแห่งชาติ (national park) แห่งหนึ่ง,  มันได้รับการแนะนำ (recommended) ในหนังสือ          ๓         ว่าเป็นสถานที่มีชื่อเสียง (สำคัญ, เด่น, วิเศษ) (great place) สำหรับการเดิน  โดยภูมิประเทศ (landscape) บริเวณตรงนั้น (around there)          ๔         โดยสิ้นเชิง (แต่อย่างใดทั้งสิ้น) (totally)  (หมายถึง  ยังเป็นธรรมชาติจริงๆ)  และมีสัตว์ป่า (wildlife) จำนวนมากให้ดู (spot) ถ้าคุณโชคดี,  เราจอดรถ (parked) ในพื้นที่ของป่า (forest)          ๕        ,  ซึ่งมองลงไป (ข้างล่าง) เห็น (overlooking) หุบเขา (แอ่งลึก) (valley) ที่สวยงาม

            เรา          ๖         การเดิน (เริ่มต้นเดินป่า) แต่เช้าตรู่มาก (quite early)  และมันกำลังเริ่มมืด (get dark) เมื่อเรากลับมาที่รถ,  ด้วยความตกใจของเรา (To our horror)  เรา          ๗        ว่าใครบางคน, หรือบางสิ่ง, ได้พัง (งัด) เข้ามาข้างใน (broken into) รถ          ๘        กระเป๋า (bags) ของเราถูกลากออกมา (pulled out)  และถูกฉีก (ผ่า, ชำแหละ, กรีดขาด) เปิดอ้า (ripped open)  และ          ๙        ของเราอยู่เกลื่อนกลาด (ทั่ว) (all over) ที่จอดรถ,  มันเป็นในตอนนั้นเองที่เรา         ๑๐       รอย (prints) อุ้งเท้า (อุ้งเล็บ, เท้าสัตว์) (paw) อยู่ทั่ว (all over) รถ  และตระหนัก (รู้) (realized) ว่าเจ้าหัวขโมย (thief) จะต้องเป็นใคร (must have been) – หมีที่หิวโซ! (hungry bear)

                     ๑๑       ของอุทยานเห็นอกเห็นใจ (sympathetic) (เรา) มาก  และอธิบาย  (explained) ว่า  มันมิใช่ครั้งแรกที่บางสิ่งบางอย่าง (something) แบบนี้ (like this)          ๑๒        เกิดขึ้น,  แต่โชคไม่ดี (Unfortunately)  บริษัท          ๑๓        การเดินทางของเรามิได้         ๑๔        เหมือน (as) (กับเจ้าหน้าที่อุทยาน)  และพูดว่า,  เพราะว่าการพัง (งัด) เข้ามาในรถ (break-in) มิได้ถูก         ๑๕        โดยมนุษย์  บริษัทจะไม่         ๑๖       ,  มันจบลง (ended up) ด้วยการเป็นวันที่ราคาแพงมาก  (ผู้เล่าเรื่องนี้ทรัพย์สินเสียหาย  โดยมิได้รับเงินประกันภัย  เพราะผู้กระทำเป็นสัตว์)         

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป