หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 1)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Jimmy Carter, the Humanitarian President

 

             Jimmy Carter, the governor of Georgia, became famous when he decided to           1            for president of the United States.  When he started to ask Americans to vote            2          him in the 1976 campaign, voters outside his state of Georgia didn’t know him.  The Republicans didn’t think the voters would put Carter in power because he had never           3           in national or international politics before.  But the voters liked this young             4             who said that he            5            of the way the government was spending money.  The Republicans were very surprised that the Americans voters supported Carter.

            Carter took             6             the presidency the year of the United States’ bicentennial.  Like other presidents before him, he was              7            in on January 20.

1.  (a) work                (b) hope               (c) run                    (d) ask

2.  (a) with                 (b) by                   (c) at                        (d) for

3.  (a) worked           (b) planned          (c) lived                   (d) stayed

4.  (a) president         (b) politician        (c) citizen                 (d) candidate

5.  (a) thought            (b) approved       (c) disapproved     (d) disagreed

6.  (a) on                    (b) up                 (c) out                      (d) over      

7.  (a) sworn              (b) believed        (c) driven                 (d) invited

 

(คำแปล)                   จิมมี คาร์เตอร์ – ประธานาธิบดีผู้มีมนุษยธรรม

              จิมมี คาร์เตอร์, ผู้ว่าการรัฐจอร์เจีย (พรรคเดมโมแครต), เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อเขาตัดสินใจที่จะ (๑) ลงสมัคร (แข่งขัน) เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ  (โดย)  เมื่อเขาเริ่มต้นขอร้องชาวอเมริกันให้ลงคะแนนเสียง (๒) ให้เขาในการรณรงค์ (หาเสียงเลือกตั้ง) ในปี  ๑๙๗๖, ผู้ลงคะแนนนอกรัฐจอร์เจียไม่รู้จักเขาเลย  (ทั้งนี้) สมาชิกพรรครีพับริกันไม่คิดว่าผู้ลงคะแนนจะให้คาร์เตอร์เข้าสู่อำนาจ (เป็นประธานาธิบดี)  เพราะว่าเขาไม่เคย (๓) ทำงานการเมืองระดับประเทศ  หรือระหว่างประเทศมาก่อน  แต่ผู้ลงคะแนนชอบ (๔) ผู้สมัครเข้าแข่งขันวัยหนุ่มคนนี้  ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขา (๕) ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่รัฐบาล (ในขณะนั้น) กำลังใช้จ่ายเงิน (แผ่นดิน)  สมาชิกพรรครีพับริกันต้องประหลาดใจอย่างมากเมื่อผู้ลงคะแนนชาวอเมริกันสนับสนุนคาร์เตอร์

             คาร์เตอร์ (๖) เริ่มต้นตำแหน่งประธานาธิบดีในปีที่สหรัฐฯ ครบรอบสองศตวรรษ (๒๐๐ ปี)  (ทั้งนี้) เหมือนกับประธานาธิบดีคนอื่นๆ ก่อนหน้าเขา, เขา (๗) สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่  ๒๐  มกราคม  (ปี ๑๙๗๗)

หมายเหตุ    จิมมี คาร์เตอร์  เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๓๙ ของสหรัฐฯ  (๑๙๗๗ – ๑๙๘๑)  ปัจจุบันอายุ ๙๕ ปี  เขาเป็นวุฒิสมาชิกรัฐจอร์เจีย  (ระดับรัฐ)  ระหว่างปี ๑๙๖๓ – ๑๙๖๗  และเป็นผู้ว่าการรัฐจอร์เจียคนที่ ๗๖  (๑๙๗๑ – ๑๙๗๕)

 

Riots in Hong Kong

            The Prime Minister has urged the Thai private sector not to           1          the tension in Hong Kong which started in early June 2019.  He said the government has been            2           monitoring the situation in Hong Kong, and it is believed that the Hong Kong riots will not         3        Thailand’s trade and investment.  He said that, so far, no           4           have been received from Thai investors about the            5           of the situation on their operations in that state.           

1.  (a) panic at    (ตกใจกลัว หรืออกสั่นขวัญหายกับ)

     (b) invest in    (ลงทุนใน)

     (c) interfere with    (ก้าวก่ายหรือแทรกแซงกับ)

     (d) attend to    (เอาใจใส่หรือสนใจกับ)  

2. (a) apparently    (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

    (b) openly    (อย่างเปิดเผย)

    (c) closely    (อย่างใกล้ชิด)

    (d) moderately    (อย่างพอประมาณ, อย่างปานกลาง)         

3. (a) impress    (ทำให้ประทับใจ)

    (b) reflect    (สะท้อน, คิด, ไตร่ตรอง)

    (c) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

    (d) affect    (มีผลกระทบกับ)

4. (a) decisions    (การตัดสินใจ)

    (b) conflicts    (ความขัดแย้ง)

    (c) comments    (ข้อคิดเห็น)

    (d) arguments    (การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การให้เหตุผล)

5. (a) end    (การสิ้นสุด, การยุติ)

    (b) impact    (ผลกระทบ)

    (c) cause    (สาเหตุ)

    (d) aftermath    (ผลที่ตามมา)

 

(คำแปล)                                        การจลาจลในฮ่องกง

             นายกรัฐมนตรีได้กระตุ้นให้ภาคเอกชนของไทยมิให้           1            ความตึงเครียดในฮ่องกง  ท่านฯ กล่าวว่ารัฐบาลได้กำลังตรวจสอบสถานการณ์ในฮ่องกง               2          , และมันถูกเชื่อว่าการจลาจลในฮ่องกงจะไม่           3             การค้าและการลงทุนของไทย  ท่านฯ กล่าวว่า  เท่าที่ผ่านมา  ไม่ได้รับ           4           จากนักลงทุนไทยเกี่ยวกับ            5            ของสถานการณ์   ที่มีต่อการดำเนินการ  (ลงทุน)  ของพวกเขาในรัฐนั้น (ฮ่องกง)

 

Holiday Brochure

            This brochure contains a wide           1          of holiday choices in twelve European countries.  We have tried to think of everything that you will need, but there may be times when you want to change           2          .

           Perhaps you want to travel on a different day.  Sometimes you may want to go to a           3           resort.  Well, we at Bright Sunshine can help you with your special             4            .  We have a department that            5            with your special requests.  Give us the           6             of your requirements and we will advise you and            7            a price.  Naturally, such specially             8            holidays are rather more             9             than package tours, but our prices are always             10             .

1.  (a) scope    (ขอบเขต)

     (b) range    (ระดับ)

     (c) field    (สาขา)

     (d) area    (พื้นที่)

2.  (a) anything    (สิ่งใดก็ตาม)

     (b) everything    (ทุกสิ่งทุกอย่าง)

     (c) nothing    (ไม่มีอะไร)

     (d) something     (บางสิ่งบางอย่าง)

3.  (a) similar    (เหมือนกัน, คล้ายกัน)

     (b) identical    (เหมือนกัน, เหมือนกันทุกอย่าง)

     (c) different    (แตกต่างออกไป, ต่างๆ กัน)

     (d) difficult    (ยากลำบาก)

4.  (a) requirements    (ความต้องการ)

     (b) orders    (คำสั่ง)

     (c) offers    (ข้อเสนอ)

     (d) proposals    (ข้อเสนอ)

5.  (a) concerns    (เกี่ยวข้อง)

     (b) complies    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม)

     (c) deals    (จัดการ, รับมือ)

     (d) solves    (แก้ปัญหา)

6.  (a) data    (ข้อมูล)

     (b) statistics    (สถิติ, วิชาสถิติ, ข้อมูล)

     (c) criteria    (หลักเกณฑ์)

     (d) details    (รายละเอียด)

7.  (a) mention    (กล่าวถึง)

     (b) quote    (เสนอ, แจ้ง, อ้าง, อ้างอิง, อ้างคำพูด)

     (c) tell    (บอก, บอกเล่า)

     (d) inform    (แจ้ง, บอก, รายงาน, ให้ความรู้)

8.  (a) planned    (วางแผน)

     (b) expected    (คาดหวัง)

     (c) guided    (ชี้นำ, มีมัคคุเทศก์นำทาง)

     (d) spent    (ใช้จ่าย)

9.  (a) economical    (ประหยัด)

     (b) significant    (สำคัญ)

     (c) expensive    (แพง)

     (d) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

10. (a) high    (สูง)

     (b) competitive    (ไม่แพง, สามารถแข่งขันได้)

     (c) confidential    (ลับ, เป็นความลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

     (d) prohibitive    (ซึ่งห้าม, ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งป้องกัน, ซึ่งยับยั้ง)

 

(คำแปล)                                        หนังสือโฆษณาท่องเที่ยววันหยุด

          หนังสือโฆษณาท่องเที่ยววันหยุดเล่มนี้มีโปรแกรมท่องเที่ยวให้เลือกในหลาย           1              (มากมาย) ใน  ๑๒  ประเทศในยุโรป  เราได้พยายามที่จะนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องการ,  แต่ก็อาจจะมีบางเวลาเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง             2              .

          บางทีคุณอาจต้องการเดินทางในวันที่แตกต่างออกไป  (จากที่ทัวร์จัดให้)  หรือบางครั้งคุณอาจต้องการเดินทางไปสถานที่ตากอากาศที่             3              อ๋อ  พวกเราที่ไบรท์ซันไชน์  (บริษัททัวร์)  สามารถช่วยเหลือคุณซึ่งมี              4             พิเศษ,  เรามีแผนกซึ่ง            5               กับการร้องขอแบบพิเศษของคุณ  โปรดให้              6              ของความต้องการของคุณแก่เรา  และเราจะให้คำแนะนำแก่คุณและ              7              ราคาให้คุณ  (ทั้งนี้)  โดยธรรมชาติแล้ว,  การท่องเที่ยววันหยุดซึ่งมีการ             8              เป็นพิเศษดังกล่าว  ค่อนข้างจะ               9              กว่าการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจ  (ไปรวมกันเป็น กลุ่ม),  แต่ราคา  (ทัวร์)  ของเราก็              10               เสมอ      

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป