บทสนทนาเกี่ยวกับ Applying for a secretarial job (สมัครงานเลขานุการ)

(A= ผู้สัมภาษณ์ –interviewer, B = ผู้หญิงที่เข้ารับการสัมภาษณ์งานเลขานุการ –interviewee)

A: Good morning.  Take a seat, please.(สวัสดี เชิญนั่งครับ)

B: Good morning.  Thank you. (สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ)

A: You’re Miss Somsri, aren’t you? (คุณคือคุณสมศรีใช่ไหมครับ)

B: Yes, I am. (ใช่ค่ะ)

A: How did you know about the job here? (คุณทราบได้อย่างครับว่าที่นี่รับสมัครงาน)

B: I saw the advertisement in a newspaper, the Bangkok Post, sir.(หนูเห็นจากโฆษณาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ค่ะ)

A: What special qualifications do you have for this job? (คุณมีคุณสมบัติพิเศษอะไรสำหรับงานนี้)

B: I think I’ve considerable skill in computer, including numerous computer programs such as Word, Excel, PowerPoint, Photoshop and Access.  In addition, I can type letters, both in Thai and English, keep files and answer the phone, as well. (หนูคิดว่าหนูมีทักษะมากมายด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Photoshop และ Access นอกจากนั้น หนูยังพิมพ์ดีดดได้ทั้งไทยและอังกฤษ จัดเก็บเอกสาร และรับโทรศัพท์ได้ด้วย)

A: What languages can you speak? (คุณพูดภาษาอะไรได้บ้างล่ะ)

B: I can speak English and Chinese. (หนูพูดอังกฤษและจีนได้ค่ะ)

A: Great!  Why did you apply with our company? (ยอดเลย ทำไมคุณจึงมาสมัครงานกับบริษัทเราล่ะ)

B: Your company has an outstanding management system and a good opportunity for all employees for career advancement. (เพราะบริษัทของคุณมีระบบบริหารจัดการที่มีชื่อเสียง และมีโอกาสให้พนักงานทุกคนสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ)

A: Good.  Do you have any questions to ask me?  Please feel free to ask any questions you many want to know about our company. (ดี คุณมีคำถามจะถามผมไหม ไม่ต้องเกรงใจที่จะถามคำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับบริษัทของเรานะ)

B: No, sir. (ไม่มีค่ะ)

A: Thank you for coming today.  We’ll let you know the result of the interview in two weeks since there are some other applicants for the job.  Good-bye. (ขอบคุณหนูนะที่มาสัมภาษณ์วันนี้ เราจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ทราบในอีกสองสัปดาห์ เพราะเรามีผู้สมัครคนอื่นๆอีก สวัสดีครับ)

B: Thank you very much, sir.  Good-bye. (ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ)