บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อหนังสือ

At a Bookstore (ที่ร้านหนังสือ)

(A = ลูกค้า B = คนขาย )

A : Excuse me. (ขอโทษค่ะ)

B : Yes. Can I help you? (ค่ะ, ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง)

A : I'm looking for a very easy to read map of this city. (ฉันกำลังมองหาแผนที่ของเมืองนี้ที่อ่านได้อย่าง ง่ายๆ)

B : Uh, do you want a street map or a map to historical sites and points of interests? (อื้อ, คุณต้องการ แผนที่ถนน(เดินรถ) หรือแผนที่ที่ตั้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานที่ที่น่าสนใจ)

A : Historical sites. (แผนที่ที่ตั้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

B : OK. Let me show you what we have. (ตกลง ฉันจะให้คุณดูว่าเรามี (แผนที่) อะไรบ้าง)