บทสนทนาหน้าเคาน์เตอร์

 

บทสนทนาหน้าเคาน์เตอร์

 

Front Office Conversation

 

 

1.

คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหม

 

Can I help you? หรือ

May I help you? หรือ

What can I do for you? หรือ

Can  I be of any service to you? หรือ

May I be of any service to you?

 

2.

คุณต้องการติดต่อประปาในเรื่องอะไรครับ/คะ

 

What do you come to our office for, sir (หรือ madam) ?

Why do you come to our office, sir (หรือ madam)

(ลงท้ายด้วย  sir ถ้าพูดกับลูกค้าผู้ชาย  หรือใช้ madam ถ้าพูดกับลูกค้าผู้หญิง)       

         

3.

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่นขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

 

Documents that (หรือ which) you have to prepare to request for the installation of a new water meter.

4.

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

House registration.

5.

 

บัตรประชาชน

 

Identity card (ID card).

6.

 

หนังสือมอบอำนาจ

 

Authorization letter (Authorization document)

7.

 

หนังสือรับรองบริษัท/หจก.

 

A letter certifying the company (Document certifying the company)

8.

 

ผู้รับมอบอำนาจ

 

An authorized person

9.

 

มาตรวัดน้ำโดนตัดหรือไม่

 

Was your water meter cut off?

10.

 

จ่ายเงินค่าประสานมาตรที่ช่อง……. 

 

Make a payment of meter reconnection fee at counter number……

11.

 

จ่ายเงินค่าน้ำประปาที่ช่อง........

 

Make a payment of water fee at counter number…….

12.

 

โอนเปลี่ยนชื่อ

 

Transfer to another name (Transfer to a new owner’s name)

13.

 

คุณต้องการทำเรื่องตัดบัญชีผ่านธนาคารหรือไม่

 

Do you want to make a payment through a bank account?

14.

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการฝากมาตรวัดน้ำ

 

A fee for water meter retention

15.

 

ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ภายใน.....วัน

 

Install a new water meter within…….days

16.

 

ค่าติดตั้งขอมาตรวัดน้ำใหม่เป็นเงิน..............บาท

 

A fee for installing a new water meter is…….…Baht

17.

 

 

ยังไม่ได้ทำการสำรวจและประมาณราคา

 

We have not yet made a survey and make an estimate. (for an installation of a new meter or for an installation of the water supply system)

18.

 

คุณมีเลขที่คำขอติดตั้งมาหรือไม่

 

Do you have the number of an installation request with you now?
19.

 

อีก.........วัน คุณโทรมาสอบถามใหม่อีกครั้ง

 

You may (หรือ can) call back to check again within………days
20.

 

ในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีแนวท่อประปา

 

In that area there is no water pipeline
21. ฝากมาตรวัดน้ำ

 

Do you want to retain your water meter? (This means when you don’t want to use our service for a long time such as for several months or a year, you can ask for a retention of your meter, but you have to pay a fee of……150…… Baht a year.  If you don’t ask for a retention, your meter will be cut off and you will have to pay…….500……Baht to reconnect your meter when you want to use our service again.