คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรส (Marital Status)

 

คำถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรส (Marital Status)

 • Are you single or married (แม-ริด) ? (คุณโสดหรือแต่งงานแล้ว)
 • How long have you been married? (คุณแต่งงานมานานเท่าไหร่แล้ว)
 • Do you have any children? (คุณมีลูกไหม)
 • How many children do you have? หรือ How many children have you? (คุณมีลูกกี่คน)
 • Do you have a boyfriend/girlfriend? (คุณมีแฟนไหม)

 

คำตอบเกี่ยวกับสถานภาพสมรส (Marital Status)

 • I’m single (ฉันยังโสด)
 • I’m engaged (เอน-เกจด์) (ฉันหมั้นแล้ว)
 • I’m married (แม-ริด) (ฉันแต่งงานแล้ว)
 • I’m divorced (ดิ-วอสท์) (ฉันหย่าแล้ว)
 • We’re separated (เซพ-พา-เร้ท-ทิด) (เราแยกกันอยู่)
 • I have been married for 3 years. (ฉันแต่งงานมา 3 ปีแล้ว)
 • I’ve 2 children. (ฉันมีลูก 2 คน)
 • I’ve no children. (ฉันไม่มีลูก)