คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการงาน

คำถามเกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบในการงาน

 

 • What do you do? (คุณทำงานอะไร)
 • What is your job? (งานของคุณคืออะไร = what do you do?)
 • What is your occupation? (อาชีพของคุณคืออะไร)
 • What is your job about? (งานของคุณเกี่ยวกับอะไร)
 • What does your company do? (บริษัทคุณทำอะไร)
 • Who do you work for? (คุณทำงานให้ใคร)
 • What is your duty in the company (หรือ in PWA)? (หน้าที่ของคุณในบริษัท (หรือ กปภ.) คืออะไร)
 • What is your responsibility in your company (หรือ in PWA)? (คุณรับผิดชอบอะไรในบริษัทของคุณ (หรือ กปภ.)
 • How long have you worked here (there)? (คุณทำงานที่นี่-ที่นั่น มานานเท่าไหร่)

 

 

คำตอบเกี่ยวกับอาชีพ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบในการงาน

 

 • I work as a doctor ( a dentist , an engineer) (ผมทำงานเป็นแพทย์ – ทันตแพทย์ – วิศวกร)
 • I’m a programmer. (ฉันเป็นโปรแกรมเมอร์)
 • My job is about contacting foreign customers. (งานของผมเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าต่างชาติ)
 • My job is driving a taxi (teaching , coaching) (งานของฉันคือการขับแท็กซี่ – สอนหนังสือ – เป็นโคช)
 • I’m responsible for the marketing in the company. (ผมรับผิดชอบการตลาดในบริษัท)
 • My responsibility is contacting foreign customers. (ความรับผิดชอบของผมคือการติดต่อลูกค้าต่างชาติ)
 • I’m responsible for the correspondence. (ฉันรับผิดชอบการโต้ตอบจดหมาย)
 • My responsibility is foreign correspondence. (ความรับผิดชอบของฉันคือการโต้ตอบจดหมายต่างประเทศ)
 • I work for PWA in the engineering department. (ผมทำงานให้ กปภ. ในฝ่ายวิศวกรรม)
 • I’m an economist. I conduct research for PWA’s planning division. (ฉันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ฉันทำงานวิจัยให้กับกองแผนงานของ กปภ.)
 • I am an accountant in PWA. I’ve a lot of work to do every day. (ฉันเป็นนักบัญชีใน กปภ. ฉันมีงานต้องทำเยอะแยะทุกวัน)