การเขียน (WRITING) (ตอนที่ 9)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

                       ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียน  (Writing)  เรื่องต่างๆ รวมทั้งคำแปล  (Translation)  ผู้ศึกษาสามารถดูโครงสร้าง  (Structure)  ของประโยค  โดยดูคำแปลประกอบไปด้วย  พร้อมทั้งศึกษาไวยากรณ์  (Grammar)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEIC)  และศึกษาคำศัพท์  (Vocabulary)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEFL)  จะช่วยให้ทักษะด้านการเขียนของผู้ศึกษา  พัฒนาไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

                                                                 President Jefferson’s gift pet

                      Though they were not trained naturalists, Meriwether Lewis and William Clark in their explorations of North America in the early nineteenth century came across enough unfamiliar birds, mammals, and reptiles to fill a zoo.  In keeping with President Jefferson’s orders, they took careful note of 122 species and subspecies that were unknown to science and in many cases native only to the West.  Clark made sketches of any particularly intriguing creature.  He and Lewis also collected animal hides and horns and bird skins with such care that a few of them were still intact nearly two centuries later.  While Lewis and Clark failed to meet the mythological monsters reputed to dwell in the West, they did unearth the bones of a 45-foot dinosaur.  Furthermore, some of the living beasts they did come upon, such as the woolly mountain goat and the grizzly bear, were every bit as odd or as fearsome as any myth.  In their collector’s enthusiasm, they even floated a prairie dog out of its burrow by pouring in five barrelfuls of water, then shipped the frisky animal to Jefferson alive and yelping.

(คำแปล)                                     สัตว์เลี้ยงของขวัญของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน

                         แม้ว่าพวกเขาจะมิใช่นักธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมา  เมริเวทเซอร์ ลูอิส และวิลเลียม คล้าค, ในการสำรวจทวีปอเมริกาเหนือของเขาในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙, ได้พบโดยบังเอิญเหล่านก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่คุ้นเคย  ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่จะเติมเต็ม (บรรจุใน) สวนสัตว์แห่งหนึ่งได้  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน  (ประธานาธิบดีคนที่  ๓  ของสหรัฐฯ ระหว่าง ๑๐๘๑ – ๑๘๐๙)  พวกเขา (ลูอิสและคล้าค) ได้จดบันทึกอย่างรอบคอบพันธุ์สัตว์ จำนวน  ๑๒๒  ชนิด  (ทั้งใหญ่และย่อย)  ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันใน  (แวดวง)  วิทยาศาสตร์   และในหลายกรณีเป็นสัตว์พื้นเมืองเฉพาะของซีกโลกตะวันตกเท่านั้น  โดยคล้าคได้วาดภาพอย่างคร่าวๆ สัตว์ที่ดึงดูดใจ  (มีเสน่ห์)  เป็นพิเศษ  เขาและลูอิสยังได้เก็บรวบรวมหนังและเขาสัตว์  และหนังนกด้วยความระมัดระวังอย่างมาก  ถึงขนาดที่ว่าส่วนหนึ่ง (ส่วนน้อย) ของสิ่งเหล่านี้ยังมิได้ถูกแตะต้องเลยเมื่อเกือบ  ๒  ศตวรรษ  (๒๐๐ ปี)  ต่อมา  ทั้งนี้  ในขณะที่ลูอิสและคล้าคไม่พบสัตว์ประหลาด (สัตว์ใหญ่) ในตำนาน  ที่มีชื่อเสียงว่าอาศัยอยู่ในซีกโลกตะวันตก  เขาทั้งสองได้ขุดพบกระดูกไดโนเสาร์ที่มีความยาว  ๔๕  ฟุต  ยิ่งกว่านั้น  สัตว์ตัวเป็นๆ  (มีชีวิต)  ที่พวกเขาพบ  เช่น  แพะภูเขาขนรุงรังและหมีสีเทา  ก็มีความแปลกประหลาดและน่ากลัวเท่ากันทุกประ การกับ (สัตว์ใน) ตำนาน  โดยในความกระตือรือร้นของผู้เก็บสะสม (สัตว์ต่างๆ)  (หมายถึงลูอิสและคล้าค)  เขาทั้งสองถึงขนาดทำให้สุนัขขนยาว  (ของทุ่งหญ้าแพรรี่)  ลอยออกมาจากโพรงของมัน  โดยการเทน้ำ  ๕  ถัง  (เข้าไปในโพรงสุนัข)  และต่อมาได้ส่ง  (โดยทางเรือ)  เจ้าสุนัขที่กระโดดโลดเต้น (ด้วยความตกใจ) ตัวนั้นไปให้ประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน  ในแบบตัวเป็นๆ  และกำลังเห่าหรือร้องเอ๋ง

 

                                                               Looking for your first job

                     If you are just leaving school or college and are looking for your first job, you must make sure that any previous work experience does not go unnoticed.  Mention any part-time jobs you have had together with work experience placements or special projects you undertook.  Mention any responsibilities that you were given in these jobs (or at school) which show transferable skills that can be built upon in other jobs; for example, you may have taken the role of social secretary or fundraiser for charity projects at school, etc.  These show aptitudes for other posts; many of the skills you have learned through these activities may be transferable.  You may be used to booking meetings, working out budgets, etc.  These can all be useful to your potential employer.  You don’t need to mention very short-term jobs which are not relevant to your chosen career.  Mentioning work experience is useful as you can then convince an employer that you are aware of the demands of working, which are rather different to being in full-time education.  The interviewer will want to be sure that you will turn up on time and can work throughout the working day.  If you have not yet worked and are indignantly thinking that you spent for long than the average working day writing your thesis, etc, remember that in those circumstances you could plan your own time.  If you want to start work at lunch-time and continue until midnight, nobody would stop you.  In full-time work, you will need to fit in with the timescales of the organization.

(คำแปล)                                          การมองหางานชิ้นแรกของคุณ           

                          ถ้าคุณกำลังจะออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  (เมื่อเรียนจบ)  และกำลังมองหางานชิ้นแรก  คุณจะต้องมั่นใจว่าประสบการณ์งานใดๆก่อนหน้านี้  มิได้ผ่านไปโดยไม่มีผู้สังเกตเห็น  (คือ  ให้คนรู้ว่าคุณมีประสบการณ์ทำงาน)  จงกล่าวถึงงานพาร์ตไทม์ใดๆที่คุณมี  พร้อมทั้งการจัดอันดับหนึ่งถึงสามของประสบการณ์ทำงาน  หรือโครงการพิเศษที่คุณได้รับทำ  (และ)  จงกล่าวถึงความรับผิดชอบใดๆ  ซึ่งคุณได้รับมอบหมายในงานเหล่านี้  (หรือที่โรงเรียน)  ซึ่งแสดงทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้  ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในงานอื่นๆ  เช่น  คุณอาจจะรับบทบาทของเลขานุการด้านสังคมหรือผู้หาทุนสำหรับโครงการกุศลที่โรงเรียน  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ (ความถนัด)  สำหรับตำแหน่งอื่นๆ  (กล่าวคือ)  ทักษะหลายอย่างซึ่งคุณได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเหล่านี้อาจจะสามารถถ่ายทอดได้  (ไปสู่ผู้อื่น  หรืองานอื่น)  โดยคุณอาจจะคุ้นเคยกับการจองการประชุม  (จองห้องประชุมในโรงแรม)  หรือจัดทำงบประมาณ  เป็นต้น  สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ทั้งหมดกับผู้ที่จะเป็นนายจ้างของคุณ    โดยคุณไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงงานระยะสั้นมากๆ ที่ไม่สัมพันธ์กัน  (ตรงประเด็น)  กับอาชีพที่คุณเลือก,  การกล่าวถึงประสบการณ์ทำงานมีประโยชน์  เพราะคุณสามารถทำให้นายจ้างเชื่อได้ว่า  คุณตระหนัก (รู้ดี) ถึงความต้องการการทำงาน  ซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับการอยู่ในการศึกษาแบบเต็มเวลา  (หมายถึง  การทำงานและการเรียนในห้องเรียนมีความแตกต่างกัน)  ผู้สัมภาษณ์จะต้องการมั่นใจว่าคุณจะปรากฏตัวตรงเวลา (เมื่อได้งานทำแล้ว) และสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวัน (จันทร์ – ศุกร์)  ทั้งนี้  ถ้าคุณยังมิได้ทำงานและกำลังคิดอย่างโมโหว่า  คุณใช้เวลานานกว่าวันทำงานโดยเฉลี่ยในการเขียนวิทยานิพนธ์ของคุณ  หรืออื่นๆ,  จงจำไว้ว่า  ในสถานการณ์เหล่านั้น  คุณสามารถวางแผนเวลาของคุณเองได้  (และ)  ถ้าคุณต้องการเริ่มงานตอนเวลาอาหารกลางวันและทำต่อไปจนกระทั่งเที่ยงคืน  ก็ไม่มีใครหยุดยั้งคุณได้  (หมายถึง  ถ้าเป็นงานพาร์ตไทม์),  (แต่)  ในงานแบบทำเต็มเวลา  คุณจำเป็นจะต้องปรับให้สอดคล้องกับตารางเวลาขององค์กร           

                     You may be competing with other individuals who do have full-time work experience (although they may not have your qualifications) so think of the advantages there are to the company of taking you on instead, and mention these without being rude to the others.

                     How you will fit in will be judged on your academic and home life as the prospective employer has nothing else to go on.  Some interviewers still ask questions regarding your parents’ occupations to get an idea of your background.

(คำแปล)

                       คุณอาจจะกำลังแข่งขันอยู่กับบุคคลอื่นๆ  ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลา (แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิเหมือนกับคุณ)  ดังนั้น  ให้คิดถึงประโยชน์  (ข้อได้เปรียบ)  ที่จะพึงมีกับบริษัทถ้ารับคุณเข้าทำงาน  แทนที่จะรับคนอื่น  และจงกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้โดยมิได้หยาบคายกับผู้อื่น  (หมายถึง  ไม่กล่าวถึงผู้สมัครคนอื่นในทางร้าย  หรือในแบบดูหมิ่นดูแคลน)

                      ส่วนคุณจะมีความเหมาะสมอย่างไรนั้น  จะได้รับการพิจารณา (ตัดสิน) จากผลการเรียนและชีวิตที่บ้านของคุณ  เนื่องจากผู้ที่จะเป็นนายจ้าง  (ของคุณ)  ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะใช้พิจารณา  โดยผู้สัมภาษณ์บางคนยังคงถามคำถามเกี่ยวกับอาชีพของพ่อแม่ของคุณ  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น (ความเข้าใจ) เกี่ยวกับภูมิหลังของคุณ                        

 

                                                  How do plants and animals live in the desert?

                        To begin with, there are many kinds of deserts.  Some are the familiar deserts of bare rock and shifting sand, upon which the hot sun beats down.  But some deserts, such as the Gobi, have bitterly cold winters.  So a desert is really a region where only special forms of life can exist.  And the form of life is the kind that has managed to adapt itself to the particular conditions of the particular desert.

                        For example, cacti are well-known desert plants.  They have thick, fleshy stems without true leaves.  Desert shrubs that have leaves usually have small ones.  Little or no leaf surface prevents too much evaporation of water from the plant.

                        Many desert plants have thorn, spines, or a disagreeable taste or smell.  This discourages animals that might eat them and so helps them survive.  Desert plants usually lie dormant during the dry or cool season, or drop seeds that can survive such a period.

(คำแปล)                                    พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในทะเลทรายได้อย่างไร

                       เริ่มต้นก็คือ  มีทะเลทรายหลายประเภท  บางแห่งเป็นทะเลทรายที่คุ้นเคย  ซึ่งมีหินที่ไม่มีอะไรปกคลุมและทรายที่เคลื่อนย้ายไปได้  ซึ่งมีดวงอาทิตย์ที่ร้อนคอยแผดเผา  แต่ทะเลทรายบางแห่ง  เช่นทะเลทรายโกบี  (ในจีน)  มีฤดูหนาวที่หนาวอย่างสาหัส  ดังนั้น  ทะเลทรายแท้ที่จริงแล้วเป็นบริเวณ (ภูมิภาค) ซึ่งเฉพาะรูปแบบชีวิตพิเศษเท่านั้นที่สามารถดำรงอยู่ได้  และรูปแบบชีวิตนี้  เป็นชนิดที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะพิเศษของทะเลทรายโดยเฉพาะ

                      ตัวอย่าง  เช่น  ต้นตะบองเพชรเป็นพืชทะเลทรายที่รู้จักกันดี  มันมีลำต้นหนาและมีเนื้อมาก (อ้วน)  โดยปราศจากใบที่แท้จริง  ส่วนไม้พุ่มในทะเลทรายซึ่งมีใบ  ก็มักจะมีใบเล็กๆ  ทั้งนี้  ผิวด้านนอก (ของลำต้น) ที่มีใบนิดหน่อยหรือไม่มีเลย  ป้องกันการระเหยของน้ำจากพืช (ตะบองเพชร) ที่มากเกินไป

                      พืชทะเลทรายจำนวนมากมีหนาม  หรือมีรสหรือกลิ่นที่ไม่ดี  สิ่งนี้ขัดขวางสัตว์ซึ่งอาจจะกินมัน  และดังนั้น  ช่วยให้พวกมันรอดชีวิต  พืชทะเลทรายโดยปกติแล้วจะนอน (ตั้ง) อยู่นิ่งๆ ในระหว่างฤดูที่แห้งแล้งหรือหนาว  หรือไม่ก็ทำให้เมล็ดตกหล่น  ซึ่งสามารถรอดชีวิตจากช่วงเวลาดังกล่าวได้

                     When the period for growth arrives, the seeds germinate and give rise to plants that rapidly flower and drop more seeds.  Within a few weeks or months, the plants are ready again for the long season of dormancy.

                    When it comes to animals, they must be able to do without water for long periods or be able to reach water holes at great distances.  The camel, for example, is highly adapted to desert life.  It has padded feet to walk on sand, a water-storing stomach, humps of fat as a reserve supply of energy, and nostrils that can be closed to keep out sand during windstorms.

                   Many of the smaller desert creatures need to drink no water at all.  They get what liquid they need from the sap of food plants and from night dew on leaves or stones. 

(คำแปล)                                

                      เมื่อช่วงเวลาสำหรับการเจริญเติบโดมาถึง  เมล็ด (ที่ร่วงหล่น) จะงอกและก่อให้เกิดพืชซึ่งออกดอกและทำให้เมล็ดร่วงหล่นเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยภายในเวลา  ๒ - ๓  สัปดาห์หรือเดือน  พืชก็จะพร้อมอีกครั้งหนึ่ง  สำหรับฤดูของการสงบนิ่งที่ยาวนาน  (หมายถึง  ฤดูที่แห้งแล้งหรือหนาว) 

                     เมื่อพูดถึงสัตว์  พวกมันจะต้องสามารถอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเป็นระยะเวลานาน  หรือไม่ก็ต้องสามารถไปถึงบ่อน้ำที่อยู่ไกลออกไป  อูฐ, เป็นตัวอย่าง, ปรับตัวได้ดีมากกับชีวิตทะเลทราย  มันมีเท้าซึ่งบุ (ด้วยหนังหรือเอ็น) สำหรับเดินบนทราย, ท้องซึ่งเก็บน้ำ, โหนกของไขมันในฐานะเป็นแหล่งสำรองของพลังงาน, และ (มี) รูจมูกที่สามารถปิดได้เพื่อมิให้ทรายเข้าไปในระหว่างพายุลม (พายุทะเลทราย)

                     สัตว์ทะเลทรายที่มีขนาดเล็กกว่า (อูฐ) จำนวนมาก  ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเลย  พวกมันได้ของเหลว (น้ำ) ที่ต้องการจากน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของพืชที่เป็นอาหาร  และจากน้ำค้างบนใบไม้หรือหินในเวลากลางคืน

 

                            Lax Company’s Policy on Corporate Social Responsibility (CSR)

               1. Create awareness among Lax Company’s management and employees at all levels so that everyone is fully aware of the significance of activities that benefit society and realizes it is one’s duty to take part in these activities of the company.

               2. Support social activities to assist the underprivileged and those suffering from natural disasters.  Also to preserve Thai historical artifacts and artworks that are integral to the nation’s heritage.

               3. Allocate budgets to ensure constant support for social activities.

               4. Promote education for the underprivileged through giving priority to fields of study in which Thailand is lacking so as to develop a pool of talent that can serve as a significant driving force for the country’s development.

               5. Campaign for networking to encourage cooperation from many other agencies in helping to fulfill the Lax Company’s different projects, as well as to be able to extensively expand assistance in carrying out activities, thus giving the scope to cover all remote areas of the country.

 

(คำแปล)               นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทแล๊กซ์

                   ๑. สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ตระหนักถึงความสำ คัญของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  และถือเป็นหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัท

                   ๒. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคม  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ  รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุ  และงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อมรดกของชาติไทย

                  ๓. จัดสรรงบประมาณสำหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง

                  ๔. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลน  เพื่อพัฒนากลุ่มผู้มีพรสวรรค์ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

                  ๕. รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท  และสามารถขยายความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง  และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง

 

                                               Lax Company’s Fair Business Transactions

                        Lax Company is strongly determined to carry out its business transactions on an honest and virtuous basis, performing with consideration of equality, fairness and responsibility to society, in strict compliance with the laws defined, apart from having business ethics based on the principle of good corporate governance.

                        To create fair business transactions, Lax Company has defined a guideline for overseeing stakeholders in its guidebook on rules of conduct and is strongly committed to a fair and equal consideration of the company’s responsibilities to stakeholders, ranging from its customers, business partners, shareholders, employees, competitors, creditors to the government sector, society and the environment, while not committing any acts violating or lessening stakeholders’ rights, on a basis of fair reception of a financial return for their business transactions, without expecting other benefits derived from an operation not in line with the principle of good corporate governance.  Lax Company’s operations include the following.

                       1. Be determined to generate satisfaction and confidence among   customers as well as pay attention and be responsible to customers in order for them to receive quality products and services at a reasonable price, apart from supporting the development to constantly raise Lax Company’s standard of products and services, and strictly complying with the conditions and agreements made to customers so as to seriously and steadily maintain a good and sustainable relation with them.  Similarly, customers’ data will not be used for the benefit of Lax Company and people concerned.

                         2. Select business partners, evaluate their performance and provide an opportunity for them to express their opinions and recommendations for mutual business transactions, all on an equal basis, apart from providing them with equal data and information and treating their secrets as strictly confidential.

                  3. Be determined to perform with an excellent operating result so as to generate shareholders’ satisfaction through the sound and continuous returns, maintenance of Lax Company’s leadership in the petrochemical industry with constant profit growth, and maintenance of its good reputation.

                      4. Select and engage employees having skills and experiences pertinent to the Company’s work, without regard to sex, race, religion or institutional difference as limitations to their participation in Lax Company’s work.  In addition, Lax Company will take care of its employees’ remuneration and welfare schemes so that they are at an appropriate level, as well as provide them with an opportunity to fully develop themselves in order to be prepared to move forward.

 

(คำแปล)                     การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมของบริษัทแล๊กซ์

                         บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  โดยคำนึงถึงความเสมอภาค, เป็นธรรม  และรับผิดชอบต่อสังคม  และปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

                        เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ  โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ตั้งแต่ลูกค้า  คู่ค้า  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน  คู่แข่ง  เจ้าหนี้  ภาครัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  รวมถึงไม่กระทำการใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ  โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง  ตามพื้นฐานของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีการดำเนินการดังนี้

                       ๑. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า  รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี  มีคุณภาพ  ในระดับราคาที่เหมาะสม  อีกทั้งพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงใจและสม่ำเสมอ  รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง

                           ๒. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า  การประเมินผลงาน  การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน  การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน  และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า

                           ๓. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง  และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม

                         ๔. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ   โดยไม่นำความแตกต่างในเรื่องเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  และสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ  อีกทั้งบริษัทฯ  จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า           

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป