หมวดข้อสอบ TOEIC

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 396)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. A modem is a device that allows __________________ between computers over the telephone.

(อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลโมเด็ม  เป็นอุปกรณ์ซึ่งยอมให้มี _____________ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยทางโทรศัพท์)

(a) in contacting

(b) contact    (การติดต่อ)

(c) be contacted

(d) to contact

 

2. Almost all economists agree ___________________________ by trading with one another.

(นักเศรษฐศาสตร์เกือบทุกคนเห็นพ้อง _____________________ โดยการค้าขายซึ่งกันและกัน)

(a) nations that are gained

(b) nations they gain

(c) gaining nations

(d) that nations gain    (ว่าชาติต่างๆ ได้ประโยชน์-ได้กำไร)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นคำเชื่อม  (That), ประธาน  (Nations),   และกริยา   (Gain)  ของอนุประโยค  “That nations gain by trading with one another

 

3. Long before children are able to speak or understand a language, ___________ communicate through facial expressions and by making noises.

(ก่อนหน้าเป็นเวลานานที่เด็กจะสามารถพูด หรือเข้าใจภาษาได้, ___________ สื่อสารผ่านทางการแสดงออกทางใบหน้า  และโดยการทำเสียงดัง)

(a) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) furthermore    (ยิ่งกว่านั้น, นอกเหนือจากนั้น)

(c) they    (พวกเขา)

(d) who    (ผู้ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่  (Main clause)

 

4. ___________________________________ dates from the end of the eighteenth century.

(___________________________________ นับวัน (เริ่มต้น) จากตอนปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) That the modern circus    (ที่ว่าละครสัตว์สมัยใหม่)

(b) While the modern circus    (ในขณะที่ละครสัตว์สมัยใหม่)

(c) The modern circus    (ละครสัตว์สมัยใหม่)

(d) The modern circus that    (ละครสัตว์สมัยใหม่ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยค

 

5. Pharmacists often disguise the taste of _______________________________ with elixirs.

(เภสัชกร (คนปรุงยา) บ่อยครั้งซ่อนเร้น (ปลอมแปลง) รสชาติของ ___________ ด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวาน  ใช้เป็นส่วนประกอบของยา)

(a) are bitter medicines

(b) bitter medicines are

(c) medicines are bitter

(d) bitter medicines    (ยาขม)

 

6. Texas is the only state whose constitution permits it ________________ into smaller states.

(รัฐเท็กซัสเป็นเพียงรัฐเดียว  ซึ่งรัฐธรรมนูญของมันอนุญาตให้รัฐฯ ___________ ออกเป็นรัฐเล็กๆ หลายรัฐได้)

(a) to divide

(b) divided

(c) to be divided    (ถูกแบ่ง)

(d) dividing

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Permit (Allow) + กรรม + To + Verb 1 + ส่วนขยาย (Active voice)  หรือ  “Subject +Permit (Allow) + กรรม + To be + Verb 3 + ส่วนขยาย (Passive voice)

 • We permitted him to leave early.

(เราอนุญาตให้เขาออกไป (จากไป) แต่เนิ่นๆ)  (เขาเป็นผู้ออกไป)

 • They permitted her to be carried away to her room.

(พวกเขาอนุญาตให้เธอถูกอุ้มไปที่ห้องของเธอ)  (เธอเป็นผู้ถูกอุ้มไป)

 

7. The airport was temporarily _________________________________ due to bad weather.

(สนามบินถูก _______________________________ ชั่วคราว  เนื่องมาจากอากาศที่เลวร้าย)

(a) delayed    (เลื่อน, ทำให้ช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ผัดเวลา, ทำให้เสียเวลา)

(b) built    (สร้าง)

(c) closed    (ปิด)

(d) destroyed    (ทำลาย)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

8. The company’s staff will stay late tonight since the project __________ completed by tomorrow.

(พนักงานของบริษัทจะอยู่ (ทำงาน) จนดึกคืนนี้   เพราะว่าโครงการ _____________ ถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์  ภายในวันพรุ่งนี้)

(a) will complete

(b) is

(c) must be    (จะต้อง)

(d) should be    (ควรจะ)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากแสดงถึง   “ความจำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จ”  ภายในพรุ่งนี้  ทำให้ต้องอยู่ทำงานกันจนดึก  และต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  ด้วย  เพราะ โครง การ  “จะต้องถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์........................

 

9. He ________________________ with the company since it was first established in 1990.

(เขา ________________________ กับบริษัท  ตั้งแต่มันถูกก่อตั้งครั้งแรกในปี  ๑๙๙๐)

(a) is working

(b) was working

(c) had worked

(d) has been working    (ได้กำลังทำงาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   ใช้โครงสร้าง  “Present perfect continuous tense” {Subject + Has (Have) + Been + V. + ing}  เนื่องจากเน้นเหตุการณ์  (ทำงานกับบริษัท)  ที่เกิดต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  (แสดงทั้งความต่อเนื่องและยาวนาน)  หรือไม่ก็อาจใช้  “Has worked” (Present perfect tense)   แทนได้

 

10. A lot of ___________ were made about how to solve the problem, but only a few of them seemed reasonable to me.

(มีการให้ ___________ จำนวนมากเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา  แต่มีเพียงไม่กี่คำแนะนำเท่านั้นที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับผม)

(a) suggestion

(b) suggestions    (คำแนะนำ)

(c) advice    (คำแนะนำ)

(d) advices

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูปพหูพจน์  เพราะกริยาคือ  “Were”  สำหรับ “Advice”   เป็นคำนามนับไม่ได้  จึงต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  ไม่สามารถใช้กับกริยา “Are”   หรือ   “Were”   ได้

 

11. The examiner made us ___________ our identification in order to be admitted to the test center.

(ผู้ทดสอบทำให้พวกเรา ____________ การระบุตัวตนของเรา (เช่น บัตรประ ชาชน, บัตรประจำตัวผู้สอบ)  เพื่อที่จะได้รับการยอมรับให้เข้าไปในศูนย์ทดสอบ)

(a) showing

(b) to show

(c) show    (แสดง)

(d) showed

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง {Subject + Make + Object + Infinitive without to (Verb 1) + ส่วนขยาย}  (ดูเพิ่มเติมกลุ่มคำกริยา (Make, Let, Have (ใช้), See, Help, Feel, Hear) + กรรม + “Infinitive without to”  (Verb 1)  จากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่  

 • My brother is so proud that I can’t make him ________________________ his mind.  

(พี่ชายของผมเป็นคนหยิ่งทะนงมากจนกระทั่ง   ผมไม่สามารถทำให้เขา ______________)         

(a) to change

(b) changing

(c) change   (เปลี่ยนใจ)

(d) changed

ตอบ  -  ข้อ  (c)   เนื่องจาก   “Subject + Make + กรรม + Verb 1

                                                ตัวอย่างที่ 

 • We begged him to let us _____________________________ through the telescope.

(เราขอร้องเขาให้อนุญาตให้เรา _________ ผ่านกล้องโทรทัศน์ (กล้องส่องทางไกล) ตัวนั้น)

(a) look    (มอง, ดู)

(b) to look

(c) looking

(d) looked

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “Let + กรรม + Verb 1 (Infinitive without to)

                                                ตัวอย่างที่  

 • What she saw made her __________________________________________ pale.

(สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอ ______________________________________ หน้าซีดเผือด)

(a) turn    (กลายเป็น)

(b) turning

(c) to turn

(d) turned

ตอบ    -    ข้อ  (a)   เนื่องจาก “Make + กรรม + Verb 1

                                                  ตัวอย่างที่  

 • The manager let everyone ______________ the office early to attend the convention.

(ผู้จัดการปล่อย (ยอม) ให้ทุกคน_________ สำนักงานแต่เนิ่นๆเพื่อไปเข้าร่วมการประชุม)

(a) to leave

(b) leaves

(c) left

(d) leave    (ออกจาก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากหลังกรรมของ  “Make, Let, Have (ใช้), See, Hear, Feel”  ต้องอยู่ในรูป  “Infinitive without to”  คือ กริยาช่องที่    ที่ไม่มี  “To” นำหน้า (Verb 1)  ดังตัวอย่างประโยค   เช่น

 • She lets them play in the field.

(เธอปล่อยให้พวกเขาเล่นในสนาม)

 • We made them laugh.

(เราทำให้พวกเขาหัวเราะ)

 • I heard her sing.

(ผมได้ยินเธอร้องเพลง)

 • He saw her walk in the street.

(เขาเห็นเธอเดินในถนน)

 • She had them clean her room.

(เธอให้พวกเขาทำความสะอาดห้อง)

 

12. Even though I was afraid before I began speaking, my voice was hearty and __________.

(แม้ว่าผมจะกลัวก่อนผมเริ่มต้นพูด   เสียงของผมร่าเริง  (หรือเข้มแข็ง)  และ _____________)

(a) vigorous    (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง)

(b) dynamic    (เคลื่อนที่ได้, มีพลัง, ปราดเปรียว)

(c) energetic    (มีพลัง, มีกำลังวังชา, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน)

(d) clear    (ชัดถ้อยชัดคำ, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากได้ใจความดีที่สุด

 

13. True hibernation takes place only among _______________________________ animals.

(การจำศีลหน้าหนาวของสัตว์อย่างแท้จริง  เกิดขึ้นเฉพาะในบรรดาสัตว์ _________________)

(a) whose blood is warm    (ซึ่งเลือดของมันอุ่น)

(b) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(c) warm blood

(d) they have warm blood    (พวกมันมีเลือดอุ่น)

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากมีโครงสร้างเป็น  (Compound adjective)  คือ คำ  ๒  คำ  ที่รวมกันเป็นคุณศัพท์  (Adjective)  คำเดียว  จะต้องมีขีด  ( - )  คั่นกลางเสมอ  และเป็นกรณีเดียวที่สามารถเติม  “Ed”  หลังคำนามได้   ตัวอย่าง  เช่น

         - a shame-faced look – ท่าทางเสียใจเพราะความละอาย

         - an absent-minded man – คนใจลอย

         - service-minded people – คนจิตอาสา

         - a short-sighted girl – เด็กหญิงสายตาสั้น หรือไม่มีวิสัยทัศน์

         - a black-haired boy – เด็กชายผมดำ

         - a big-eyed girl – เด็กหญิงตาโต

          - red-faced people – คนหน้าแดง

         - a baby-faced man – ผู้ชายหน้าทารก

         - a thick-skinned man  – คนที่ใจคอหนักแน่น  ไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆ

         - a right-handed man – ชายถนัดมือขวา

         - a left-handed woman – หญิงถนัดมือซ้าย

         - a light-fingered boy – เด็กมือเบา คือ มีนิสัยชอบล้วงกระเป๋าขโมยเงินคน

          - a light-headed man – คนที่วิงเวียนและเป็นลม  เนื่องจากป่วยหรือดื่มเหล้าจัด

         - a light-hearted girl – เด็กหญิงที่ร่าเริงและมีความสุข

         - a light-hearted remark – คำพูดที่ให้ความบันเทิงและสนุกขบขัน

         - a cold-blooded animal – สัตว์เลือดเย็น

         - a long-sighted woman – ผู้หญิงสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a long-legged man – ผู้ชายขายาว

         - a big-headed boy– เด็กหัวโต

         - a far-sighted person– คนสายตายาว หรือมีวิสัยทัศน์

         - a round-eared girl– เด็กผู้หญิงหูกลม

 

14. The advertisements on the front part of a newspaper ___________ usually the most expensive.

(การโฆษณาในส่วนหน้าของหนังสือพิมพ์ __________________ (ส่วนที่) โดยปกติจะแพงที่สุด)

(a) is

(b) are    (เป็น)

(c) has been

(d) have been

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากประธานของประโยคเป็นพหูพจน์   “The advertisements”  โดยมี  “On the front part of a newspaper”  เป็นส่วนขยายประธาน  และต้องใช้กริยา  “Are” (Present simple tense)  เพราะข้อความในประโยคเป็นข้อเท็จจริง  (Fact)  จึงถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยมีคำว่า  “Usually”  (โดยปกติ, เสมอ)  แสดงถึงการเกิดขึ้นเป็นประจำ  สม่ำเสมอ

 

15. The victims in the road accident ________ to the emergency room of the nearest hospital.

(ผู้เคราะห์ร้ายในอุบัติเหตุทางรถยนต์ _______ ยังห้องฉุกเฉิน  ของโรง พยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด)

(a) have taken

(b) had taken

(c) were taking

(d) were taken    (ถูกนำไป)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  {Subject + Is (am, are, was, were) + Verb 3}   เพราะ  “ผู้เคราะห์ร้าย...................... ถูกนำไป”  สำหรับข้ออื่นๆ อยู่ในรูป  “Active voice”  ทั้งนี้  อาจใช้  “Have been taken” (Present perfect tense  ในแบบ  Passive voice)  หมายถึง  “ได้ถูกนำไปแล้ว”  ก็ได้

 

16. We went to the reception without __________, and so they didn’t even let us enter the hall.

(เราไปที่งานเลี้ยง  โดยปราศจาก ____________ และดังนั้น   พวกเขามิยอมแม้กระทั่งให้พวกเราเข้าไปในห้องโถง)

(a) to invite

(b) inviting

(c) being invited    (ได้รับการเชื้อเชิญ หรือ ถูกเชื้อเชิญ)

(d) invited

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Passive voice”  (Verb to be + Verb 3)  เพราะ  “ถูกเชื้อเชิญ”  แต่เนื่องจากอยู่หลัง  “Preposition” (without)  กริยาจึงต้องอยู่ในรูป  “Gerund” (V. + ing)   คือ  “Being invited

 

17. ___________ the formation of the Sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud.

( ____________ การก่อตัวของดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์  และดาวอื่นๆ  เริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันแน่นของเมฆระหว่างดวงดาว)

(a) It accepted that

(b) Accepted that

(c) It is accepted that    (มันได้รับการยอมรับว่า)

(d) That is accepted

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “It + Is (Was) + Verb 3 + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is believed that……………..….
 • It is hoped that……………….…..
 • It is expected that……………....

 

18. It was such a pleasant trip that we wanted to take ______________________________.

(มันเป็นการเดินทางที่น่ารื่นรมย์มาก  จนกระทั่งเราต้องการจะเดินทาง _________________)

(a) another one    (อีกครั้งหนึ่ง)

(b) the other    (คนเดียว หรือสิ่งเดียว (สุดท้าย) ที่เหลืออยู่)

(c) one another    (ซึ่งกันและกัน)

(d) other one

 

19. Since the weather was bad, _______________________________________ people came.

(เพราะว่าอากาศเลว  ผู้คน ______________________________ มา)  (ดูการแข่งขัน, เที่ยวในงานแสดงสินค้า ฯลฯ)

(a) little     (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) a little     (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(c) few    (น้อยมาก  จนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(d) a few    (น้อย  แต่พอมีอยู่บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากข้อความในประโยคเป็น  “ลบ”  (อากาศเลว)  คนจึงมากันน้อยมาก  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • There are __________________________ apples left.  Let’s have them for dessert.

(มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่ _____________________ พวกเรามากินมันเป็นของหวานกันเถอะ)

(a) little    (น้อย)  (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(b) a little    (น้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง – ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้ – เอกพจน์เสมอ)

(c) few    (น้อย) (จนแทบไม่มีเลย – ความหมายเป็นไปในทางลบ)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(d) a few     (น้อย, เล็กน้อย)  (แต่พอมีอยู่บ้าง –  ความหมายเป็นไปในทางบวก)  (ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์)

(e) the few     (น้อย  ใช้แสดงการเน้นจำนวนที่เหลือจากจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้ว)(ใช้กับคำนามพหูพจน์)

(f) very few    (น้อยมากๆ)  (ใช้กับคำนามพหูพจน์)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องการบอกว่า  “มีแอปเปิ้ลเหลืออยู่บ้าง  จึงชวนกันกินเป็นของหวาน”   ดังนั้น  การจะเลือกข้อใด  จึงต้องดูว่าใช้ขยายคำนามนับได้  (พหูพจน์) (ใช้  “Few”หรือ “A few”)  หรือนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  (ใช้ “Little” หรือ  “A little”)  และดูด้วยว่า  “มีน้อยมาก”  (ใช้ “Few” หรือ “Little” )   หรือ   “พอมีอยู่บ้าง”  (ใช้ “A few” หรือ  “A little”)   ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • She has a few friends at school, so she is not lonely.

(เธอมีเพื่อนอยู่บ้างที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงไม่เหงา)

 • She has few friends at school, so she is very lonely.

(เธอมีเพื่อนน้อยมากที่โรงเรียน  ดังนั้น  เธอจึงเหงามาก)

 • I have a little money, so I’ll buy you some coffee.

(ผมพอมีเงินอยู่บ้าง  ดังนั้น  ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณ)

 • I have little money, so I can’t lend you some.

(ผมมีเงินน้อยมาก  ดังนั้น  ผมไม่สามารถให้คุณยืมได้)

 

20. I want you _____________________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ ____________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Want + กรรม + To + Verb 1”  และ  “Go on an errand”  =  ไปทำธุระ  สำหรับคำกริยาประเภทเดียวกับ  “Want”  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • We don’t allow anyone ______________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม ____________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim   (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Allow + กรรม + To + Verb 1

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He told one of the men _______________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ ______________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ   -    ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Subject + Tell + กรรม  + To + Verb 1”  กล่าวคือ  กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง  (บุคคลหรือสิ่งของ)  ของคำกริยาต่อไปนี้   จะต้องเป็นรูป   “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่   “Expect, Want, Cause,  Force,  Compel,  Invite,  Advise,  Instruct, Persuade,  Allow,  Permit,  Encourage,  Press,  Warn,  Order,  Request,  Tempt,  Teach,  Tell,  Oblige”   ตัวอย่างประโยค   เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • She taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

(ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 395)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Through microscopes people can see objects _____________________ to the naked eye.

(มองผ่านกล้องจุลทัศน์  ผู้คนสามารถมองเห็นวัตถุ _____________________ ด้วยตาเปล่า)

(a) which invisible

(b) the invisible

(c) that are invisible    (ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้)

(d) are the invisible

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “Which are invisible”  หรือ  “Invisible” (ลดรูป)  ก็ได้

 

2. An average honeybee colony _______________________________ about 30,000 bees.

(กลุ่ม (รัง) ผึ้งน้ำหวานโดยเฉลี่ย ________________________ ผึ้งประมาณ  ๓๐,๐๐๐  ตัว)

(a) its

(b) with

(c) of

(d) has    (มี)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นกริยาของประโยค

 

3. Storks have no vocal cords, but _____________________________ by clacking their bills.

(นกกระสาไม่มีเส้นเสียง (ช่วยทำให้เกิดเสียงพูด-ร้อง), แต่ ____________ โดยทำให้จะงอยปากกระทบกันเกิดเสียงแกร๊กๆ)

(a) communicating

(b) which communicating

(c) communicate    (สื่อสาร)

(d) their communication

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นกริยาตัวที่    ของประโยค  โดยกริยาตัวแรก  คือ  “Have

 

4. Great numbers of tiny shelled animals _________________________ on the ocean floor.

(สัตว์ตัวเล็กจิ๋วซึ่งมีเปลือกจำนวนมากมาย _________________________ บนพื้นมหาสมุทร)

(a) living

(b) live    (อาศัยอยู่)

(c) they live

(d) to live

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค

 

5. Gold has been highly prized throughout the ages due mainly to ______________________.

(ทองได้ถูกตีราคา (ประเมินค่า) สูงตลอดทุกยุคทุกสมัย  โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจาก __________)

(a) it is scarce

(b) so scarce it is

(c) its scarcity    (การหายาก (การมีน้อย) ของมัน)

(d) scarcity of it

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Due to”  (เพราะว่า, เนื่องมาจาก)  ต้องตามด้วยคำนาม  หรือวลี

 

6. Do you know __________________________________________________________?

(คุณทราบไหมว่า _____________________________________________________)

(a) how she is old

(b) how is she old

(c) how old is she

(d) how old she is    (เธออายุเท่าใด)

 

7. He _______________________________________________ go out every Saturday night.

(เขา __________________________________________ ออกไปข้างนอกทุกคืนวันเสาร์)

(a) was used to    (คุ้นเคย, เคยชิน)  (ในอดีต)

(b) uses to    (รูปนี้ไม่มีใช้  เพราะ  “เคย”  ต้องเป็นเรื่องของอดีตเท่านั้น)

(c) used to    (เคย)

(d) is used to    (คุ้นเคย, เคยชิน)  (ในปัจจุบัน) 

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูเพิ่มเติมการใช้  “เคย”  และ  “เคยชิน-คุ้นเคย”  จากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่  

 • My friend doesn’t like being without any servants because she has never been used _____ her meals.

(เพื่อนของผมไม่ชอบอยู่โดยไม่มีคนรับใช้   เพราะว่าเธอไม่เคยคุ้นเคย-เคยชินกับ __________ อาหารของเธอ)  (ไม่คุ้นกับการปรุงอาหารกินเอง)

(a) to cook

(b) to cooking    (การปรุงอาหาร)

(c) cooking

(d) cooked

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Be used to, Get used to”  =  “คุ้นเคย, เคยชิน”  ส่วน  “Used to”  =    “เคย” 

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He _______ living in Bangkok and so doesn’t mind the noise and the crowded conditions. 

(เขา ______________ อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  และ ดังนั้น  จึงไม่รังเกียจเสียงดังและสภาพที่แออัด)

(a) was used to

(b) is used to    (คุ้นเคย หรือ เคยชินกับ)

(c) used to    (เคย)

(d) was using to

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้ว่า  “คุ้นเคย หรือ เคยชิน”  โดยพิจารณาจาก   “ไม่รังเกียจเสียงดังและสภาพแออัด”  และใช้ในรูปปัจจุบัน  (Present simple tense)  คือ  “คุ้น เคยในปัจจุบัน”   เพื่อให้สอดรับกับ  “doesn’t mind”  (ไม่รังเกียจในปัจจุบัน)  สำหรับข้อ  (a)  หมายถึง  คุ้นเคย-เคยชิน  ในอดีต

                                                  ตัวอย่างที่  

 • I used ___________________________________________ in the north of Thailand.

(ผมเคย ______________________________________ ทางภาคเหนือของประเทศไทย)

(a) lived

(b) to living

(c) living

(d) to live   (อาศัยอยู่)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจาก   Used to + Verb 1” =  “เคย” (เป็นอดีตเสมอ)    ส่วน   “Be (Get) + Used + To + Verb + ing”  “คุ้นเคย, เคยชิน”  (อาจเป็นเรื่องอดีต   หรือปัจจุบันก็ได้)

                                                     ตัวอย่างที่  

 • They will get _______________________________________ English newspapers.

(พวกเขาจะ _____________________________________ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ)

(a) use to read

(b) used to read

(c) use to reading

(d) used to reading    (คุ้นเคยกับการอ่าน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)   เนื่องจาก   “Get used to”  หรือ   “Be (is, am, are, was, were) used to”  =   “คุ้นเคย, เคยชิน”   (เป็นอดีต, ปัจจุบัน, หรืออนาคต ก็ได้)    ส่วน  “Used to” (เคย)  เป็นอดีตเสมอ

                                                    ตัวอย่างที่  

 • My grandfather _____________________________ travel a lot when he was young.

(ปู่ของผม ________________________________ เดินทางมาก   เมื่อตอนเขายังหนุ่ม)

(a) is used to    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  (ในปัจจุบัน)

(b) was used to    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ)  (ในอดีต)

(c) used to    (เคย)   (เป็นเรื่องในอดีตเสมอ)

(d) was using to

ตอบ  -  ข้อ   (c)    “Used to + Verb 1”  =  เคย

                                                     ตัวอย่างที่  

 • He got used to ______________________________________________________.

(เขาคุ้นเคยหรือเคยชินกับ __________________________________________)  (ในอดีต)

(a) live in an apartment

(b) have lived in an apartment

(c) living in an apartment     (การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์)

(d) be living in an apartment

ตอบ  –  ข้อ  (c)   เนื่องจาก  “Get (got) used to”  (คุ้นเคย, เคยชิน)  ต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   เพราะในที่นี้   “To”  เป็น  Preposition”   สำหรับ  “Get used to”  หรือ   “Be used to”  (คุ้นเคย, เคยชิน)   จะใช้กับเหตุการณ์ในอดีต   หรือปัจจุบัน  หรืออนาคต ก็ได้   ดังตัวอย่าง   เช่น

 • We got used to playing football when we were in college.

(เราเคยชินกับการเล่นฟุตบอล เมื่อตอนเราเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้ว)

 • They get used to eating out because they are not good at cooking.

(พวกเขาคุ้นเคยกับการกินอาหารนอกบ้าน  (ในปัจจุบัน) เพราะปรุงอาหารไม่เก่ง)

 • He is used to getting up late.

(เขาคุ้นเคยกับการตื่นสาย) (ปัจจุบัน)

 • She was used to watching TV late at night.

(เธอคุ้นเคยกับการดูทีวีจนดึกเวลากลางคืน) (อดีต)

 • They are used to cold weather.

(พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศเย็น) (ปัจจุบัน)

******  สำหรับ  “Used to”  หมายถึง  “เคยทำในอดีต”  ปัจจุบันเลิกทำเช่นนั้นแล้ว  (คือ  เป็นเรื่องของอดีตอย่างเดียวเท่านั้น)   ต้องตามด้วยกริยาช่องที่  (Used to + Verb 1)   ดังตัวอย่าง  เช่น

 • He used to go abroad often for his work, but he has changed jobs and now no longer travels.

(เขาเคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยในเรื่องงาน  แต่เขาได้เปลี่ยนงานมาหลายงาน  และ ในปัจจุบัน  มิได้เดินทางต่อไปอีกแล้ว)   (ปัจจุบัน  มิได้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว)

 • She used to work in a bank a long time ago.

(เธอเคยทำงานในธนาคารเมื่อนานมาแล้ว) (ปัจจุบันทำงานที่อื่น)

 • They will get (be) used to getting up early soon.

(พวกเขาจะคุ้นเคย-เคยชิน กับการตื่นแต่เช้าในไม่ช้านี้)  (เป็นอนาคต)

 

8. They asked him _________________________________________________ President.

(พวกเขาขอร้องให้เขา __________________________________________ ประธานฯ)

(a) being

(b) having been

(c) to be    (เป็น)

(d) on being

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ตามโครงสร้าง   “Subject + Ask + Someone + To do + Something”  เช่น

 • I asked her to buy me a newspaper.

(ผมขอให้เธอซื้อหนังสือพิมพ์ให้ผม    ฉบับ)

 • He asked me to help him fix the car.

(เขาขอร้องผมให้ช่วยเขาซ่อมรถยนต์)

 • The teacher asked his students to be good boys.

(ครูขอให้นักเรียนเป็นเด็กดี)

 • The manager asked his staff not to be late for the meeting.

(ผู้จัดการขอร้องสตาฟของเขามิให้เข้าประชุมสาย)

 

9. It is useless ________________________________________________________ her.

(มันไม่มีประโยชน์ _________________________________________________ เธอ)

(a) warn

(b) to warn    (ที่เตือน, ที่จะเตือน)

(c) warning

(d) warned

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้าง   “It is (was) + Adjective + (For someone) + To + Verb 1 + ส่วนขยาย  จากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • ________________________________ to sign my name at the bottom of the page?

(___________________ ที่จะเซ็นชื่อของผมที่ด้านล่างของหน้า (กระดาษหรือเอกสาร) หรือไม่)

(a) Is it necessary for me    (มันจำเป็นสำหรับผม)

(b) Is it necessity for me    (“Necessity”  =  ความจำเป็น)

(c) Is it necessarily for me

(d) Am I necessary    (ไม่ใช้โครงสร้างนี้)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากมาจากโครงสร้างประโยคบอกเล่า  “It + Is (Was) + Adjective + (For someone) + To + Verb 1” 

                                                     ตัวอย่างที่  

 • It is not a good thing _______________________ in front of a television set all evening.

(มันมิใช่สิ่งที่ดี ______________________________ หน้าเครื่องรับโทรทัศน์ตลอดทั้งคืน)

(a) for children sit

(b) for children to sit    (สำหรับเด็กๆ ที่จะนั่ง)

(c) for children will sit

(d) for children sitting

ตอบ   -   ข้อ   (b)   มีค่าเท่ากับ   “It is not good for children to sit…...……………”  ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้าง   “It + is (was) + (Not) + Adjective + (for someone) + To + Verb 1” (สำหรับข้อความในวงเล็บ  จะมีหรือไม่ก็ได้)   ดังประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • Don’t do anything.  I believe ______________________ would be best to keep quiet.

(ไม่ต้องทำอะไร  ผมเชื่อ (ว่า) __________________________ จะดีที่สุดที่จะนิ่งเงียบเสีย)

(a) you

(b) it    (มัน)

(c) we

(d) everything

ตอบ   -   ข้อ   (b)    เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + is (was, will be, would be) + Adjective  (เช่น “Important, Necessary, Possible, Normal, Good, Better, Best”) + (For Someone) + To + Verb 1

                                                  ตัวอย่างที่  

 • It is usually necessary for the international business person ____________ more than only his/her native language.

(มันเป็นสิ่งจำเป็นโดยปกติ  สำหรับนักธุรกิจระหว่างประเทศที่จะ ____________ มากไปกว่าภาษาที่ใช้มาตั้งแต่เกิดของเขา/เธอ   แต่เพียงภาษาเดียว)  (หมายถึง  ควรรู้ภาษาอื่นด้วย  นอกเหนือจากภาษาที่ตนใช้อยู่เป็นประจำ)

(a) to understand    (เข้าใจ)

(b) to observe     (สังเกต)

(c) knowing     (รู้)

(d) speaking     (พูด)

ตอบ    –    ข้อ   (a)   เนื่องจากถูกต้องตามหลักไวยากรณ์   ตามโครงสร้าง  It is (was) + Adjective (necessary, important, possible, impossible, good, wise, foolish, etc.) + (for someone) + To + Verb 1  (กริยาอะไรก็ได้) + something  เช่น

 • It is necessary (for you) to work harder.

(มันจำเป็นสำหรับคุณที่ต้องขยันให้มากขึ้น)

 • It is important (for young people) to pay respect to the elderly.

(มันสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่จะต้องให้ความเคารพผู้สูงอายุ)

 • It was possible (for them) to arrive there before noon.

(มันเป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะไปถึงที่นั่นก่อนเที่ยง)

 • It is impossible (for me) to lend you the sum you want.

(มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมที่จะให้คุณยืมเงินจำนวนที่ต้องการ)

 • It is good (for her) to marry him.

(มันดีสำหรับเธอที่แต่งงานกับเขา)

 • It was wise (for us) to cancel our trip to Europe.

(มันฉลาดสำหรับเราที่ยกเลิกการเดินทางไปยุโรป)

 

10. I am too busy __________________________________________________ with you.

(ผมมีงานยุ่งมากเกินไป ____________________________________________ กับคุณ)

(a) go

(b) going

(c) to go    (ที่จะไป)

(d) that I can’t go

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Is (Was) + Too + Adjective + To + Verb 1”  เช่น

 • He was too tired to go on with his work.

(เขาเหน็ดเหนื่อยเกินไปที่จะทำงานต่อไป)

 • She is too clever to believe such a story.

(เธอฉลาดเกินไปที่จะเชื่อเรื่องเช่นนั้น)

                                              ทั้งนี้  อย่านำ   “Busy”  ในประโยคข้างบนไปปนกับ  “Busy”   ในโครงสร้างข้างล่าง   (Busy + Verb + ing)

 • She is busy doing her work.

(เธอยุ่งอยู่กับการทำงาน)

 • They were busy preparing for their exam.

(พวกเขายุ่งอยู่กับการเตรียมตัวสอบ)

 • I am busy writing a letter to my parents.

(ผมยุ่งอยู่กับการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่)

 

11. The supervisors could have prevented this problem ____________________ it beforehand.

(ผู้ควบคุมงานคงสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้ ___________________ มัน (ปัญหา) ล่วงหน้า)

(a) if they knew

(b) had they known    (ถ้าพวกเขาได้ทราบ)

(c) if had they known

(d) whether

ตอบ   –   ข้อ  (b)   เนื่องจากเป็น   “If clause”  แบบที่     คือการสมมติในอดีตที่มิได้เกิดขึ้นจริง   หรือเกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค  ดังเช่นประโยคข้างต้น   ความหมายคือ   “ผู้คุมงานไม่สามารถป้องกันปัญหาได้  เนื่องจากไม่ทราบล่วงหน้า”  ทั้งนี้  เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  แต่มาสมมติย้อนหลัง  สำหรับข้อความ  “Had they known”   ผันมาจาก   “If they had known”  เรียกว่าโครงสร้างแบบ   “Reverse”  หรือ  “Inversion”  ซึ่งโครงสร้างทั้ง    แบบนี้สามารถใช้แทนกันได้  โดยมีความหมายเหมือนกันทุกประการ  และสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคเหมือนกับ  “If clause”   ได้  เช่นเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

 • Had they known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.

(ถ้าพวกเขารู้มันล่วงหน้า  ผู้คุมงานคงสามารถป้องกันปัญหานี้ได้)  (แต่เนื่องจากไม่รู้ล่วงหน้า  จึงไม่สามารถป้องกันได้)

(= If they had known it beforehand, the supervisors could have prevented this problem.)

 • If he had studied harder last semester, he would have passed the exam.

(ถ้าเขาได้ขยันเรียนมากขึ้นเมื่อเทอมที่แล้ว  เขาคงสอบผ่านไปแล้ว)  (แต่ความจริงคือ  เขามิได้ขยันเรียน  เขาเลยสอบตก)

(= Had he studied harder last semester, he would have passed the exam.)

 • She would have married him if he had proposed her.

(= She would have married him had he proposed her.)

(เธอคงจะได้แต่งงานกับเขาไปแล้ว  ถ้าเขาได้ขอแต่งงานกับเธอ)  (แต่ความจริงคือ  เธอมิได้แต่งงานกับเขา  เพราะว่าเขาไม่ได้ขอแต่งเธอ)

 

12. Relief organizations have contributed _______________________ money to farm in Africa.

(องค์กรบรรเทาทุกข์ได้ให้ (มีส่วนช่วยเหลือ) _________________ เงินแก่ไร่นาในทวีปแอฟริกา)

(a) both time and    (ทั้งเวลาและ)

(b) neither and

(c) time but

(d) time nor

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่  (ดูเพิ่มเติมการใช้คำคู่   “Both….........…..and, Neither…….......….nor, Either…….......….or, Not only……..........…but also”   จากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Both breakfast ______________________ lunch are served in the company cafeteria.

(ทั้งอาหารเช้า __________________ อาหารกลางวัน  ได้รับการเสิร์ฟในโรงอาหารของบริษัท)

(a) but    (แต่)

(b) or    (หรือ)

(c) either    (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(d) and    (และ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)    เนื่องจากเป็นการใช้คำคู่   เช่น  “Both…….......…and……...........”  (ทั้ง....................และ…….............)  “Either…..........…or……….........”  (.................... หรือ................. คนใดคนหนึ่ง)  “Neither…..….........…nor…….......…...”   (ไม่ทั้ง……..........และ..................)   “Not only……..........but also…….......…”  (ไม่เพียงแต่...................... แต่.......................ด้วย)   เช่น

 • Either John or his sister will come to my party.

(จอห์นหรือน้องสาวของเขาคนใดคนหนึ่ง – ระหว่างเขากับน้องสาว – จะมางานเลี้ยงของผม)

 • Neither you nor I can achieve the goals.

(ไม่ทั้งคุณและผมสามารถบรรลุจุดหมาย)  (คือ  ทั้งคุณและผมไม่สามารถบรรลุจุดหมาย)

 • Not only Peter but also Frank passes the test.

(ไม่เพียงแต่ปีเตอร์แต่ยังแฟร้งค์อีกด้วยที่ผ่านการสอบ)  (คือ  สอบผ่านทั้ง    คน)

 • Both Mary and her sister have divorced their husbands.

(ทั้งแมรี่และพี่สาวของเธอได้หย่าร้างกับสามี)

 

13. The main sport at the college are _________________________________, and baseball.

(กีฬาหลักที่มหาวิทยาลัยคือ ___________________________________ และเบสบอล)

(a) archery, to ride

(b) archery, ride

(c) archery and ride

(d) archery, riding    (การยิงธนู, การขี่จักรยาน)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากนิยมใช้   “Gerund” (Riding)  มากกว่า  “Infinitive with to”  (To ride)  (ใน ข้อ “a”)  และใช้  “and”  เชื่อมกิจกรรมคู่สุดท้าย  (riding, baseball)

 

14. The bird flew ________________________________________________ the treetops.

(นกบิน _______________________________________________________ ยอดไม้)

(a) opposite    (ตรงข้าม)

(b) with

(c) up

(d) over    (เหนือ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจากได้ความหมายดีที่สุด

 

15. We hoped ___________ being at the party would help make other guests more pleased and enjoyable.

(เราหวังว่าการไปอยู่ที่งานเลี้ยง ___________ จะช่วยทำให้แขกคนอื่นๆ มีความยินดีและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น)

(a) he

(b) him

(c) his    (ของเขา)

(d) himself

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของ  ร่วมกับการใช้  “Gerund” (Verb + ing)   ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้จากตัวอย่างข้างล่าง

                                               ตัวอย่างที่ 

 • ____________ being elected president came ____________ a surprise to everyone.

(การถูกเลือกเป็นประธาน ___________ กลาย __________ ความประ หลาดใจกับทุกคน)

(a) She _______________ to

(b) Hers _______________ like

(c) She is _______________ for

(d) Her _______________ as    (ของเธอ  ______________  เป็น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้า   “Gerund” (Verb + ing)  ในรูป  “Passive voice” (Her + Being + Verb 3)  ซึ่งในที่นี้  คือ  “Her being elected president”   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Would you mind ___________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ _______________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to ___________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ ____________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง  เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “To”  ใน   “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น  “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”   เป็นต้น 

                                                 กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

16. Throughout the state of Maine ___________ summer music camps, where young people and adults may study in beautiful rural settings.

(ทั่วทั้งรัฐเมน (ของสหรัฐฯ) ___________ ค่ายดนตรีฤดูร้อน  ที่ซึ่งคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่อาจจะมาศึกษา (ดนตรี) ในสภาพแวดล้อมในชนบทที่สวยงาม)

(a) there is

(b) there are    (มี)

(c) are found

(d) where there are

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  และต้องใช้   “There are” เพราะ   “Music camps”   อยู่ในรูปพหูพจน์  ส่วน  “Throughout the state of Maine”  เป็นวลีที่บอกเกี่ยวกับสถานที่   (Adverb phrase of place)   เท่านั้น

 

17. My house, _________________________________________, is going to be sold soon.

(บ้านของผม, ____________________________________ , กำลังจะถูกขายในเร็วๆ นี้)

(a)  which the roof is made of brick

(b)  in which the roof is made of brick

(c)  whose roof is made of brick

(d)  of which the roof is made of brick    (ซึ่งหลังคาของมันทำด้วยอิฐ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Of which”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของๆ  “สัตว์และสิ่งของ เช่น  บ้าน, รถ, สะพาน, แมว, หมา, เสือ, นก ฯลฯ”   ส่วน  “Whose”  ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นคนเท่านั้น   เช่น

 • The man whose house is next to mine is my teacher.

(ผู้ชายผู้ซึ่งบ้านของเขาอยู่ถัดจากของผมไป  เป็นครูของผมเอง)

 • The woman whose son was killed in the car accident is a company manager.

(ผู้หญิงซึ่งลูกชายของเธอตายในอุบัติเหตุทางรถยนต์  เป็นผู้จัดการบริษัท)  (หมายถึงผู้หญิงฯ เป็นผู้จัดการฯ)

 

18. Mary has never been to Spain, and _________________________________________.

(แมรี่ไม่เคยไปสเปน  และ ________________________________________________)

(a) I have neither

(b) neither have I    (ผมก็ไม่ – เคยไป – เช่นเดียวกัน)

(c) neither I have
(d) I neither have

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องเรียง   “Neither + Verb (พิเศษ) + Subject”  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากประโยคข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่  

 • A sneeze cannot be performed voluntarily, _________________ be easily suppressed.

(การจามมิสามารถถูกกระทำได้โดยสมัครใจ ________________ ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ)

(a) nor it can

(b) nor can it    (และมันไม่สามารถ ....................(ถูกระงับได้อย่างง่ายๆ).................... เช่นเดียวกัน)

(c) it cannot

(d) and cannot it

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากการใช้คำ  “Nor”  หรือ  “Neither”   ที่หมายความว่า   “ไม่...........................ด้วยเช่นเดียวกัน”   ทั้ง    คำ   เมื่อนำมาขึ้นหน้าประโยค  มีรูปแบบการใช้ดังนี้   คือ

 • Nor (Neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน + กริยาแท้  (ช่องที่    ไม่มี  “To”)                          

                              หรือ

 • Nor (neither) + กริยาพิเศษ + ประธาน  (จบเพียงแค่นี้)   เช่น  ในประโยค
 • He doesn’t like cats.  Nor (neither) do I.

(เขาไม่ชอบแมว  –  ผมก็ (ไม่ชอบ) เช่นเดียวกัน)          หรือ

 • He doesn’t like cats and nor (neither) do I.
 • She won’t go to the movies.  Nor (neither) will I.

(เธอจะไม่ไปดูหนัง – ผมก็ (จะไม่ไป) เช่นเดียวกัน)

 • They can’t swim.  Nor (neither) can we.

(พวกเขาว่ายน้ำไม่เป็น – พวกเรา (ก็ว่ายไม่เป็น) เช่นเดียวกัน)

 • She has not cleaned her room, nor has she done her homework.

(เธอยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลย  และเธอก็ยังไม่ได้ทำการบ้านด้วย)

 • They must not make a loud noise.  Not (neither) must we.

(พวกเขาจะต้องไม่ทำเสียงดัง – พวกเราก็จะต้องไม่ (ทำเสียงดัง) เช่นเดียวกัน)

 

19. Efficient teachers ______________________ and understand the needs of their students.

(ครูที่มีประสิทธิภาพ _____________________ และเข้าใจความต้องการของนักเรียนของตน)

(a) thoroughly know their subjects are    (ข้อนี้ใช้ได้ถ้าตัด  “are” ข้างท้ายทิ้ง)

(b) know their subjects thoroughly    (รู้วิชาของตนอย่างทะลุปรุโปร่ง)

(c) subjects are thoroughly known

(d) whose subjects are thoroughly known

ตอบ    –    ข้อ   (b)   เป็นการเรียง  “ประธาน + กริยา + กรรม + กริยาวิเศษณ์”   ตามปกติ    คือ   “Efficient teachers + know + their subjects + thoroughly

 

20. Dams can be very beneficial to the areas _____________________________________.

(เขื่อนสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากกับพื้นที่ ________________________________)

(a) which they are built

(b) where are they built

(c) in which they are built     (ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น)

(d) in which they build.

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “In which  =  Where”  สำหรับข้อ  (b)  ก็ใช้ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Where they are built”  ส่วนข้อ  (a)  ก็ใช้ได้เช่นกัน  แต่ต้องแก้เป็น  “Which they are built in”  แต่ก็ไม่นิยมใช้เหมือนข้อ (c)  ที่เอา  Preposition  “In”  มาวางไว้ข้างหน้า  “Which”  ทั้งนี้  ให้สังเกตว่าทั้งข้อ  (a),  (b)  และ  (c)  ต่างก็อยู่ในรูป  “Passive voice”   เนื่องจากหมายถึง   “พื้นที่ซึ่งเขื่อนถูกสร้าง”  ส่วนข้อ  (d)  ใช้ไม่ได้  เนื่องจากอยู่ในรูป   “Active voice”  หมายถึง   “พื้นที่ซึ่งเขื่อนสร้าง”   ตัวอย่างอื่นๆ   ในแบบเดียวกัน  เช่น

 • The house where I live is on Sukhumvit Road.

(บ้านซึ่งผมอาศัยอยู่  อยู่บนถนนสุขุมวิท)

(= The house in which I live is on Sukhumvit Road.)

(= The house which I live in is on Sukhumvit Road.)

(= The house that I live in is on Sukhumvit Road.)

(= The house I live in is on Sukhumvit Road.)

หมายเหตุ   –  ประโยคทั้ง   ประโยคข้างบน  มีความหมายเหมือนกันทุกประการ   แต่ทั้งนี้   ห้ามใช้   ประโยค    ประโยคข้างล่าง

 • The house in that I live is on Sukhumvit Road. 

(ผิด  –  หลัง  In  ต้องตามด้วย  “Which เสมอ)

 • The house where I live in is on Sukhumvit Road.  

(ผิด  –  เมื่อมี   “Where  แล้ว  ห้ามใช้   In)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 394)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Hawks serve an important purpose in the scheme of nature ____________ on destructive rodents, such as mice and rats.

(เหยี่ยวทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์สำคัญในระบบการจัดการของธรรมชาติ ___________ สัตว์ที่ใช้ฟันแทะซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย, เช่น หนูและสัตว์ที่คล้ายหนู)

(a) that they prey

(b) than to prey

(c) by preying    (โดยการล่าเหยื่อหรือจับกินเป็นอาหาร)

(d) in order that preying

 

2. In the United States advertising revenue pays all the direct costs of television and radio broadcasting and ____________ less than seventy percent of the cost of newspaper publishing.

(ในสหรัฐฯ  รายได้จากการโฆษณาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดของการกระจายเสียง (ออกอากาศ) ทางทีวีและวิทยุ  และ (จ่าย) ____________ น้อยกว่า  ๗๐  เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายของการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์)  (หมายถึง  รายได้จากการโฆษณา  จ่ายเต็ม  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายการออกอากาศทางทีวีและวิทยุ  และจ่ายไม่ต่ำกว่า  ๗๐  เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายการออกหนังสือพิมพ์)

(a) nor

(b) none

(c) neither

(d) no    (ไม่)

 

3. Elected to the United States House of Representatives in 1968, Shirley Chisholm quickly gained _____________ as an outspoken advocate of the interests of the poor.

{เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าสภาผู้แทนฯ ของสหรัฐฯ ในปี  ๑๙๖๘, เชอร์ลีย์  ชิสโฮล์ม  ได้รับ  ________ อย่างรวดเร็ว  ในฐานะผู้สนับสนุนผลประโยชน์ของคนยากคนจน  ซึ่งพูดจาโผงผาง (ขวานผ่าซาก)  -  หมายถึงตัวเชอร์ลีย์}

(a) attention national

(b) national attention    (ความสนใจระดับชาติ)

(c) national as attention

(d) as national attention

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หมายถึง  “คนทั่วสหรัฐฯ ให้ความสนใจเธอ”

 

4. The mastoid is located at the side of the skull, ____________________________________.

(แมสทอยด์ (ปุ่มกกหูของกระดูกขมับ – อยู่หลังใบหู) ตั้งอยู่ข้างกะโหลกศีรษะ, ______________)

(a) just the ear is behind

(b) just behind the ear    (หลังใบหูพอดี)

(c) the ear just behind

(d) is just behind the ear

ตอบ   -   ข้อ   (b)    โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “………........…..skull, which is just behind the ear

 

5. Dried leaves continue to hang on the branches of some deciduous trees ____________ the new leaves appear.

(ใบไม้แห้งยังคงห้อยอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ผลัดใบบางชนิด ___________ ใบไม้ใบใหม่โผล่ออกมา)

(a) until    (จนกระทั่ง)

(b) that

(c) by

(d) from

 

6. Economists regard land as the natural wealth of the earth from which all goods _____________.

(นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าที่ดินเป็นความอุดมสมบูรณ์ (ทรัพย์สิน) ตามธรรมชาติของโลก  ซึ่งสินค้าทุกชนิด ____________ จากมัน)  (หมายถึง  ที่ดิน)

(a) produced

(b) are produced    (ถูกผลิต)

(c) produce them

(d) they produce

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นกริยาในรูป   “Passive voice”   ของอนุประโยค  (From which all goods are produced)

 

7. Everyone is responsible for __________________________________ own composition.

(ทุกคนรับผิดชอบต่อเรียงความ ________________________________________ เอง)

(a) their

(b) nobody’s

(c) all their

(d) his    (ของตน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)    “Everyone”  เป็นเอกพจน์  แทนด้วยสรรพนาม  “He”  และเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของ  ใช้  “His

 

8. George gave the doughnuts to _____________________________________________.

(จอร์ชให้ขนมโดนัทแก่ __________________________________________________)

(a) Elsie and I

(b) me and Elsie

(c) Elsie and me    (เอลซี่และผม)

(d) I and Elsie

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ฝรั่งถือเป็นความสุภาพที่จะกล่าวถึงตนเองทีหลังผู้อื่น  หรือทีหลังสุด  และต้องใช้   “Me”  เนื่องจากเป็นกรรมของ  “Preposition” (To)

 

9. He _________________________________ walking for several hours and was very tired.

(เขา ___________________________ เดินอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง  และเหน็ดเหนื่อยมาก)

(a) is

(b) has been

(c) began

(d) had been    (ได้กำลัง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)    ใช้กริยาในรูป   “Past perfect continuous tense”  (Subject + Had + Been + Verb + ing)  (He had been walking)  เนื่องจากแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์   คือ  เริ่มเดินมาแล้วหลายชั่วโมง  และขณะที่พูดประโยคนี้ก็กำลังเดินอยู่  (ซึ่งที่จริงแล้ว  ต้องใช้รูป  “He has been walking”  -  Present perfect continuous tense)  แต่ต้องเปลี่ยนไปอยู่ในรูป  “Past perfect cont.”  เพื่อให้สอดคล้องกับกริยาตัวที่   (Was)  ซึ่งอยู่ในรูป  “Past tense

 

10. The sun _______________________________________________ early in the summer.

(ดวงอาทิตย์ ____________________________________________ แต่เช้าตรู่ในฤดูร้อน)

(a) raises     (เพิ่ม, ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ)  (ต้องตามด้วยกรรม)

(b) roses    (รูปนี้ไม่มีใช้ เนื่องจากกริยา  ๓  ช่องของ  “Rise”  คือ  “Rise, Rose, Risen”)

(c) rises    (ปรากฏขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, กำเนิดขึ้น, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต)  (ไม่ต้องมีกรรมมารับ)

(d) rises up    (รูปนี้ไม่มีใช้)

 

11. The teacher was delighted to tell us _______________________ passed the examination.

(ครูยินดี-พอใจที่บอกเราว่า _______________________________________ สอบผ่าน)

(a) we all having

(b) we had all    (พวกเราทุกคน)

(c) we all have

(d) all we have

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “We all had”   หรือ   “All of us had”  (ทั้ง    ข้อความมีความหมายว่า  “พวกเราทุกคน”)   ก็ได้

 

12. Enjoying herself tremendously, she asked her father’s permission to __________ her holiday.

(เพราะสนุกสนานอย่างมาก,  เธอขออนุญาตพ่อเพื่อ _______________ วันหยุดพักผ่อนของเธอ)

(a) delay    (ทำให้ล่าช้า, ล่าช้า)

(b) enlarge    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น)

(c) expose    {แสดง, เปิดเผย, ตาก (แดด), ผึ่ง (ลม)}

(d) extend    {ขยายเวลาออกไป, ต่อเวลา, ต่อเติม (บ้าน), ขยาย (กิจการ)}

 

13. In this restaurant you can order whatever you wish because there is an endless _________ of special foods.

(ในภัตตาคารนี้  คุณสามารถสั่ง (อาหาร) อะไรก็ตามที่คุณต้องการ  เพราะว่ามี __________ อย่างไม่รู้จบสิ้น-ไม่สิ้นสุด ของอาหารพิเศษ)  (คือ มีอาหารพิเศษมากมายหลายชนิด  ไม่สิ้นสุด)

(a) opportunity    (โอกาส)

(b) variety    (ความหลากหลาย, ประเภทต่างๆ, ชนิดต่างๆ)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) quantity    (ปริมาณ)

 

14. A loud cry by a frightened person is a ________________________________________.

(เสียงร้องดังของบุคคลที่ตกใจกลัว  คือ _____________________________________)

(a) sigh    (เสียงถอนหายใจ, การถอนหายใจ)

(b) grumble    (เสียงบ่น, การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ)

(c) whisper    (เสียงกระซิบ, การกระซิบ, การพูดเสียงแผ่วเบา, เรื่องกระซิบ, ข่าวเล่าลือ)

(d) scream    (เสียงกรีดร้อง, เสียงแหลมและดัง, เสียงดังแสบแก้วหู)

 

15. This is the site _________________________________________________________.

(นี่เป็นสถานที่ (ทำเลที่ตั้ง) ______________________________________________)

(a) which the university plans to build a new office

(b) where the university plans to build a new office    (ซึ่งมหาวิทยาลัยวางแผนที่จะสร้างสำนักงานแห่งใหม่)

(c) in that the university plans to build a new office

(d) the university plans to build a new office

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจากขยายสถานที่  (site)  จึงต้องใช้   “where”  หรือ  “in which”  หรือ  “which the………………..office in”  (แต่แบบนี้ไม่นิยมใช้เหมือน    แบบแรกส่วนข้อ   (c)   “in that”   ไม่มีการใช้รูปนี้  (มีใช้  แต่ไม่ใช่ในกรณีนี้)

 

16. The car rent business was run quite _______________________________________.

(ธุรกิจรถเช่าถูกดำเนินไป _______________________________________ มากทีเดียว)

(a) profit    (กำไร)

(b) profiting

(c) profitably    (อย่างมีกำไร)

(d) profiteer    (ผู้เอากำไรเกินควร, พ่อค้าหน้าเลือด, เอากำไรเกินควร, ขูดรีดกำไรเกินควร)

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจากขยายกริยา  (was run)   จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

 

17. The nervous old lady asked ______________________ the train would reach London.

(หญิงชราที่วิตกกังวลคนนั้นถาม (ว่า) _____________________ รถไฟจะไปถึงลอนดอน)

(a) that when

(b) the time so that

(c) when    (เมื่อไร, เมื่อใด)

(d) how long

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “………......……asked how long the train would take to reach London

 

18. She explained __________________________________________________________.

(เธออธิบาย ________________________________________________________)

(a) him the idea    (ไม่ใช้รูปแบบนี้สำหรับกริยา  “Explain” )

(b) the idea him

(c) to him the idea

(d) the idea to him    (ความคิดให้เขาฟัง)

 

19. I’ve been working on my design every evening _________________________________.

(ผมได้กำลังทำงานด้านการออกแบบของผมทุกคืน _______________________________)

(a) during the last three months

(b) for the last three months    (สำหรับช่วงเวลา    เดือนที่ผ่านมา)  (ในขณะที่พูดนี้ก็ยังทำฯ อยู่)  (ต้องใช้  “For” )

(c) three months ago    (๓  เดือนผ่านมาแล้ว)  (เป็นอดีต)

(d) in the last three months

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากใช้กับ   “Present perfect continuous tense”  {Subject + Has (Have) + Been + Verb + ing}  ดูเพิ่มเติม   “Tense”  นี้จากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่  

 • She ___________________________________________ in London for 20 years.

(เธอ _____________________________________ ในลอนดอนเป็นเวลา  ๒๐  ปีแล้ว)

(a) has come to live

(b) has been living    (ได้กำลังอาศัย)

(c) comes to live

(d) is living

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ใช้รูป  “Present perfect continuous tense”  {Subject + Has (Have) + Been + Verb + ing}  เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์หนึ่ง   (เธออาศัยอยู่ในลอนดอน)   ซึ่งเกิดขึ้นในอดีต  และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (ขณะ ที่พูดประโยคนี้)

                                                  ตัวอย่างที่  

 • Although Mark ______________ for years, he ______________ has not graduated. 

(แม้ว่ามาร์ค _______________ เป็นเวลาหลายปี  เขา _____________ ไม่จบการศึกษา)

(a) has been studying …….........….. already   (ได้กำลังศึกษา ......................... แล้ว)

(b) has been studied ……..........…still

(c) has been studying ……........…..still   (ได้กำลังศึกษา ........................... ยังคง)

(d) has been studied………...........….already

ตอบ    -    ข้อ   (c)   ใช้โครงสร้าง  “Present perfect continuous tense” {Subject + Has (Have) + Been + Verb + ing}   ในแบบ  “Active voice”  (ข้อ  (b)  และ  (d)   เป็น  “Passive voice”)  เนื่องจาก  มาร์คเป็นผู้กระทำ  (ศึกษา)  สำหรับข้อนี้หมายความว่า  “มาร์คเรียนหนังสือมาหลายปี  แต่ยังคงไม่จบการศึกษา”   ดูคำอธิบายเพิ่มเติมการใช้    “Present perfect continuous”  จากประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • Miss Kim ______________________________________ with us since last October.

(มิสคิม ____________________________________ กับเราตั้งแต่เดือนตุลาคม  ปีที่แล้ว)

(a) works

(b) worked

(c) has been working     (ได้กำลังทำงาน)

(d) is working

หมายเหตุ   –    ตอบข้อ    (c)    เนื่องจากเป็น  “Present perfect continuous tense”  {Subject + Have (Has) + Been + V. ing}   โดยสังเกตจาก  “Since last October”  ทั้งนี้   “Present perfect continuous”  ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   และเน้นความยาวของช่วงเวลา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย   ซึ่งอาจจะเป็นหลายๆ วัน,   เดือน,   ปี,   หลายๆ ปี,   หรือเพียง  ๒ – ๓  ชั่วโมงก็ได้   ซึ่งประโยคข้างบนมีความหมายว่า    “มิสคิมทำงานกับเราตั้งแต่ตุลาฯ ปีที่แล้ว”  และปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่   และเน้นความต่อเนื่องของการทำงาน   ว่าทำมานานหลายเดือนแล้ว   อนึ่ง  สามารถใช้รูป  “Present perfect” (Subject + Have (Has) + V. 3)   แทนก็ได้   โดย   “Present perfect”   ก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน   แต่ไม่เน้นความต่อเนื่อง  หรือยาวนานเหมือนกับ  “Present perfect continuous”  นอกจากนั้น  “Present perfect”   ยังบอกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบสิ้นลงไปแล้ว   หรือเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต   แต่ไม่ระบุเวลาที่แน่ชัด  หรือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆ ในอดีต

                                              รูปแบบของ   “Tense”   ทั้ง    ที่กล่าวมาข้างต้น   มักจะมีคำจำพวกนี้อยู่ในประโยค  ได้แก่  since  (ตั้งแต่)  for  (เป็นเวลา)  recently  (หมู่นี้)  lately  (เมื่อเร็วๆนี้)  so far  (เท่าที่ผ่านมาหรือเป็นมา)  up to now  (จนกระทั่งถึงบัดนี้)  up till now  (จนถึงบัดนี้)  up to the present  (จนถึงปัจจุบัน)  already  (แล้ว)  yet  (ใช้ในประโยคคำถาม)  not yet  (ใช้ในประโยคปฏิเสธ)  ever  (เคย)  never  (ไม่เคย)  just  (เพิ่งจะ)  this is the first (second) time  (นี่เป็นครั้งแรก – ครั้งที่สอง)  หรือตามด้วยประโยคที่เป็น   “Past tense   เช่น   since we were born”  (ตั้งแต่เราเกิด)   “since they were at college”  (ตั้งแต่พวกเขาเรียนมหา วิทยาลัย)   ตัวอย่างประโยค   เช่น

 • I have already eaten my breakfast.

(ผมกินอาหารเช้าแล้ว – เน้นว่ากินแล้ว และยังไม่นานนัก)

 • She has not eaten her dinner yet.

(เธอยังมิได้กินอาหารเย็นเลย – เน้นว่ายังไม่ได้ทำ)

 • He has just gone out.

(เขาเพิ่งจะออกไป – เน้นว่าเพิ่งจะจบสิ้น)

 • I have seen her on TV several times.

(ผมได้เห็นเธอทางทีวีหลายครั้ง – เน้นว่าทำซ้ำๆ)

 • They have lived here for ten years.

(พวกเขาอยู่ที่นี่มา ๑๐ ปีแล้ว – เน้นว่าต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)

 • We have not seen each other since 2010.

(เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปี  ๒๐๑๐ – เน้นว่าต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน)

 • They have been playing since the morning.

(พวกเขาเล่นกันมาตั้งแต่เช้าแล้ว – เน้นว่าต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และความยาวของเวลาว่าหลายชั่วโมง)

 • They have been waiting here for two hours.

(พวกเขารอคอยอยู่ที่นี่มา    ชั่วโมงแล้ว – เน้นความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและความนานของเวลาคือ    ชั่วโมง)

 • We have been living here since we were born.

(เราอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เราเกิด - เน้นความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  และความยาวนานของการอาศัยที่นี่  คือ  หลายสิบปีแล้ว)

 

20. A main clause is sometimes called a ___________________________________ clause.

(ประโยคใหญ่บางครั้งถูกเรียกว่า  ประโยค __________________________________)

(a) principle    (หลัก,  หลักการ)  (เป็นคำนาม)

(b) principal    (หลัก, สำคัญที่สุด)  (ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์)

(c) principality    (เทศบาล)  (เป็นคำนาม)

(d) principles

ตอบ   -   ข้อ   (b)   สำหรับ   “Principal”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “เงินต้น, ต้นทุน, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ, หัวหน้า, ตัวการสำคัญ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 393)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. In pantomime actors use gestures (เจส-เช่อะ) ___________________ words to convey ideas.

{ในละครใบ้  นักแสดงใช้อากัปกิริยาที่แสดงออก (การชี้มือชี้ไม้) ____________ คำพูดเพื่อสื่อ (ถ่ายทอด) ความคิด}

(a) in place    (“In place of”  =  แทน, แทนที่)

(b) nonetheless    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) other    (อื่นๆ)

(d) instead of    (แทน, ในฐานะสิ่งทดแทนสำหรับ, แทนที่, มากกว่าจะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรือ  “In place of”  ก็ได้  เช่น

 • This year we went by car instead of going by air.

(ปีนี้เราไปโดยรถยนต์  แทนที่จะไปทางอากาศ)

 • Do you mind having tea instead of coffee?

(คุณรังเกียจดื่มชาทดแทนกาแฟไหม)

 • You ought to do some work, instead of sitting there reading the paper.

(คุณควรทำงานเสียบ้าง, มากกว่าที่จะนั่งที่นั่นและอ่านหนังสือพิมพ์)

 • The boys went fishing instead of going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • I am here in place of Mr. Smith, who is not well.

(ผมมาที่นี่แทนคุณสมิธ, ผู้ซึ่งไม่ค่อยสบาย)

 • The grown-up had coffee but the children wanted milk in place of coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆ ต้องการนมมากกว่ากาแฟ)

 

2. The paramecium swims rapidly _____________________________________ hair-like cilia.

(โปรโตซัวน้ำจืดมีขน  ว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว __________ ส่วนที่คล้ายขนบนผิวหนัง ___________)

(a) of the beating

(b) its beating

(c) by beating its    {โดยการตี (กระพือ) ................(ส่วนที่..........ผิวหนัง)................... ของมัน}

(d) by beaten its

 

3. Having received over eighty percent of the vote, Jane M. Byrne became the first woman ____________ elected mayor of Chicago.

(ได้รับเกินกว่า  ๘๐  เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียง, เจน. เอ็ม. เบอร์เน  เป็นสตรีคนแรก (ซึ่ง) ______________ เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองชิคาโก)

(a) who she

(b) she was

(c) was to

(d) to be    (ถูก, ได้รับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง  {Subject + Is (Become) + The + First (Second, Third, Last) + (Man, Woman, Person) + To + Verb 1 (ในกรณีที่เป็น  “Active voice)}  ส่วนในกรณีที่เป็น  “Passive voice”   ใช้  “To + Be + Verb 3”  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • An innovator, ballerina Augusta Maywood was _____________ a traveling company.

(เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ,  นักเต้นระบำบัลเลต์หญิง  ออร์กุสตา เมย์วูด  เป็น __________ บริษัท (บัลเลต์) ซึ่งเดินทางไปแสดง ณ ที่ต่างๆ)

(a) to form the first

(b) the first to form    (บุคคลแรกผู้ซึ่งก่อตั้ง)

(c) who formed the first

(d) forming the first

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ  “The first woman (person) to form”  ก็ได้   ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่ 

 • Jim was the last ______________________________________ at the party last night.

(จิมเป็นคนสุดท้ายที่ ______________________________________ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้)

(a) came

(b) come

(c) to come    (มา)

(d) coming 

ตอบ    –    ข้อ  (c)   (หรือ  “Last person to come”)  เนื่องจากอยู่ในโครงสร้าง  {The first (second, third……..........…...last) + (person, man, woman) + To + Verb 1  (ในกรณีเป็น  "Active voice"   และใช้  "To + Be + Verb 3"  ในกรณีเป็น "Passive voice")}  =  (เป็นคนแรก, คนที่สอง.......................คนสุดท้าย + ที่ (กริยาคำไหนก็ได้ เช่น  มาถึง, สอบผ่าน, บินเดี่ยวรอบโลก, คิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  หรือ  "เป็นคนแรก  (คนที่สอง, คนสุดท้าย)  ที่ถูก...................."  เช่น  ในประโยคข้างล่าง

 • Judy was the second (person, woman) to receive the scholarship from the committee.

(จูดี้เป็นคนที่    ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการ)  (จูดี้เป็นผู้ได้รับ)

 • Charles Lindberg was the first (person, man) to fly around the world.

(ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์ก  เป็นบุคคลแรกที่บินรอบโลก)  (ลินด์เบิร์กเป็นผู้บิน)

 • James was the first (person) to be fired after the workers’ strike.

(เจมส์เป็นบุคคลแรกที่ถูกไล่ออก  หลังจากการนัดหยุดงานของคนงาน)  (เจมส์เป็นผู้ถูกไล่ออก)

 • Evan Stockton was the last (person) to be executed in an electric chair in Nevada in 1984.

(อีแวน สต็อกตัน  เป็นบุคคลสุดท้ายซึ่งถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า  ในรัฐเนวาดาในปี ๑๙๘๔)  (อีแวนฯ  เป็นผู้ถูกประหาร)

 

4. Tecumseh, __________, played an influential role in his tribe both in times of peace and of war.

(เตคัมเซห์, ____________, มีบทบาทที่ทรงอิทธิพลในเผ่าของเขา  ทั้งในยามสันติและยามสงคราม)  (เตคัมเซห์  เป็นนักรบและหัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าชอว์นีในรัฐโอไฮโอ  และต่อมาได้เป็นผู้นำของสมาพันธ์อินเดียนแดง (หลายๆ เผ่า) ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) was a strong fighter and gifted orator

(b) a strong fighter and gifted orator whose

(c) a strong fighter and was a gifted orator

(d) a strong fighter and gifted orator    (นักรบผู้เข้มแข็งและนักกล่าวสุนทรพจน์ผู้มีพรสวรรค์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “Tecumseh, who was a strong fighter and gifted orator, played……..........…….”   

 

5. Authorities have found that the addition of antibiotics to livestock fodder ___________ humans immune to the drugs.

(ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า  การเติมสารหรือยาปฏิชีวนะในอาหาร (ของ) ปศุสัตว์ (เช่น  วัว, ควาย, แกะ, แพะ, เป็ด, ไก่) ____________ มนุษย์มีภูมิคุ้มกันต่อยาต่างๆ)  (ที่เติมลงไปในอาหารเหล่านั้น  เมื่อคนกินเนื้อสัตว์ที่กินสารฯ เข้าไป)

(a) be making

(b) can be made

(c) can make    (สามารถทำให้)

(d) make

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นกริยาของอนุประโยค  ทั้งนี้  อาจตอบ  “Makes” (ทำให้)  ก็ได้   เนื่องจากประธานของอนุประโยค  คือ  “The addition”  (เป็นเอกพจน์  กริยาจึงต้องเติม  “S”)   โดยมี  “Of antibiotics to livestock fodder”  เป็นส่วนขยายประธาน

 

6. The artistic director of the 1984 National Playwrights Conference was Lloyd Williams, _______ the Yale School of Drama.

(ผู้อำนวยการด้านศิลปะของ  “การประชุมนักเขียนบทละครแห่งชาติปี  ๑๙๘๔”  คือ  ลอยด์ วิลเลียม, ____________ สำนักการละครของมหาวิทยาลัยเยล  -  ในสหรัฐฯ)  (เทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย)

(a) of whom is dean

(b) of whose dean

(c) is dean of

(d) dean of    (คณบดีของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  “……...........….Williams, who was dean of the Yale……...........….

 

7. He did not actually hit me with his stick; he only ___________________________ to do so.

(เขามิได้ตีผมจริงๆ ด้วยไม้ของเขา  เขาเพียงแต่ _______________________ ว่าจะทำเช่นนั้น)

(a) managed    (บริหาร, จัดการ, สามารถ)

(b) threatened    (ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, คุกคาม)

(c) warned    (เตือน)

(d) suggested    (แนะนำ, ชี้แนะ)

 

8. Susan wanted to buy the coat, but it cost more than she could ______________________.

(ซูซานต้องการซื้อเสื้อโค้ต  แต่มันมีราคามากกว่าที่เธอจะสามารถ _____________________)

(a) assume    (ตั้งสมมติฐาน, ทึกทักเอาว่า)

(b) arouse    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(c) afford    (มีได้, สามารถมีได้, มีเงินพอจะซื้อหามาได้,  ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้)

(d) adopt    (รับเอามาเลี้ยงเป็นลูก, รับเอามาใช้)

 

9. As you are only 16, you must have your parents’ _______________ before you can get married.

(เพราะคุณอายุเพียงแค่  ๑๖  ปีเท่านั้น  (ดังนั้น) คุณจะต้องได้รับ _____________ จากพ่อแม่ของคุณ  ก่อนที่คุณจะสามารถแต่งงานได้)

(a) allow    (ยินยอม, อนุญาต, ยอมให้)  (เป็นคำกริยา)

(b) consent    (ความยินยอม, ความเห็นชอบ, การอนุญาต)

(c) permit    (ใบอนุญาต)

(d) subscription    (การบอกรับเป็นสมาชิก, การสั่งซื้อ, การบริจาค, การลงนามข้างท้าย)

 

10. Cigarette smoke raises your blood pressure ________________________ 10 to 20 points.

(ควันบุหรี่เพิ่มความดันโลหิตของคุณ _______________________________ ๑๐  ถึง  ๒๐  จุด)

(a) by    (ที่, ราวๆ)

(b) for

(c) at

(d) approximate    (ประมาณ, ราวๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   หรืออาจตอบ   “Approximately”  ก็ได้

                                              สำหรับวลีที่ใช้  “By”  ได้แก่  “By my watch”  {(เวลา  ๑๐  โมง)  จากนาฬิกาของผม},  “He died by his own hands.  (เขาตายด้วยน้ำมือของตนเอง),  “by chance” (โดยบังเอิญ)  -  I met my own friend at the party by chance.  (ผมเจอเพื่อนเก่าที่งานเลี้ยงโดยบังเอิญ),   “by birth”  (โดยกำเนิด)  -  She is English by birth.  (เธอเป็นคนอังกฤษโดยกำเนิด),  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด) -  He took my book by mistake.  (เขาเอาหนังสือของผมไปโดยเข้าใจผิด  คือ คิดว่าเป็นของเขา),  “by heart”  (โดยการท่องจำ)  -  I learn English vocabularies by heart.  (ผมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ), “by car” (= in a car) (โดยรถยนต์),  “by bus” (= in a bus) (โดยรถประจำทาง),  “by train” (= in a train) (โดยรถไฟ)  “by plane” (= in a plane) (โดยเครื่องบิน)  “by air”  (โดยทางอากาศ)  “by sea”  (โดยทางทะเล)  “by telephone”  (โดยทางโทรศัพท์)  “by telegram” (โดยทางโทรเลข)  “by letter”  (โดยทางจดหมาย)  “by trade”  (โดยทางการค้า)  “by radio” (โดยทางวิทยุ)  “by force” (โดยใช้กำลัง)  “I know him (them) by name” (ผมรู้จักเขาแต่ชื่อ  -  ไม่เคยพบตัว)  “by himself/herself” (โดยตัวเขา/เธอเอง  ตามลำพัง หรือ ไม่มีใครช่วย)  -  He did all the work by himself.  (เขาทำงานทั้งหมดด้วยตนเอง), “by machinery” (โดยเครื่องจักร)  “by hand” (= with his hands) {(ทำ) ด้วยมือ} “The room is 20 feet by 10 feet.” (ห้องยาว ๒๐ ฟุต กว้าง ๑๐ ฟุต)  “Sugar is sold by the pound/kilogram.” (= by weight) {น้ำตาลถูกขายเป็นปอนด์/กิโลกรัม = (ขาย) เป็นน้ำหนัก}  “The road was widened by 5 meters.”  (ถนนถูกขยายออกไปอีก ๕ เมตร)  “remarks by Mr. Schmidt”  (คำพูดโดยมิสเตอร์ชมิดท์) “She was brought up by her aunt.” (เธอได้รับการอบรม-เลี้ยงดูโดยป้าของเธอ)  “new legislation announced by the government” (กฎหมายใหม่ประกาศโดยรัฐบาล)  “I was startled by his anger.”  (ผมสะดุ้งตกใจจากความโกรธของเขา)  “by and large” (= on the whole) (โดยทั่วๆ ไป, เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว)  “by mistake”  (โดยการเข้าใจผิด)  “by accident”  (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้ตั้งใจ)“by degrees” (ทีละน้อย)  “by the way”  (อ้อ, เอ้อ, อนึ่ง – ใช้พูดเกริ่นนำ ก่อนจะเข้าเรื่อง)  “by all means”  (โดยแน่นอน)  “by no means” (ไม่โดยแน่นอน)  “by-pass” (= short cut)  (ทางลัด)“passer-by” (ผู้ที่ผ่านไปมา)  “by-gone”  (สิ่งหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว)  “by-product” (ผลพลอยได้)  “I will pay by cheque.” (ผมจะจ่ายเป็นเช็ค)  “read a book by candlelight”(อ่านหนังสือโดยใช้แสงเทียน)  “by chance” (โดยบังเอิญ)  “She came in by the back door.”  (เธอเข้ามาทางประตูหลัง)  “I sat by her bed.” (ผมนั่งข้าง – หรือใกล้ – เตียงของเธอ)  “by 1960”  (ราวๆ ปี ๑๙๖๐)  “By the time I went to bed, I was absolutely exhausted.”  (ราวๆเวลาที่ผมเข้านอน  ผมเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิง)  “He is rich by Chinese standards.”  (เขาร่ำรวย  โดยมาตรฐานของชาวจีน)  “She was standing by herself in a corner of the room.(เธอกำลังยืนอยู่ตามลำพัง – คนเดียว – ที่มุมห้องด้านหนึ่ง)  “I think I could manage by myself.”  (ผมคิดว่าผมสามารถทำสำเร็จด้วยตัวของผมเอง – โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ)  “Twelve divided by three is four.”  (๑๒ หารด้วย    เหลือ  )  “Multiply the amount by three.”  (จงคูณจำนวนนั้นด้วย ๓),  “Cars are now made by the million.” (รถยนต์ในปัจจุบันได้รับการผลิตเป็นล้านๆคัน)  “one by one” (ทีละคน)  “year by year”  (แต่ละปี)  “She took him by the hand.”  (เธอจับมือเขา)  “Hold it by the handle!” (จงถือมันไว้ที่ด้าม หรือมือจับ)  “Her salary went up by half.”  (เงินเดือนของเธอขึ้นไปครึ่งหนึ่ง)  “The economic growth increased by 10 %.” (เศรษฐกิจเติบโต  ๑๐  เปอร์เซ็นต์)  “They are Buddhists by birth, not by practice.”  (พวกเขาเป็นชาวพุทธโดยกำเนิด  มิใช่โดยการปฏิบัติ – ศาสนกิจ)  “By night, a number of animals seek their preys, while by day, they tend to sleep.”  (ระหว่างกลางคืน   สัตว์จำนวนมากเสาะหาเหยื่อ  ในขณะที่ตอนกลางวัน  พวกมันมักจะนอน)  “walk side by side”  (เดินเคียงข้างกัน)  “walk hand in hand”  (เดินจูงมือกัน)  “by-election”  (การเลือกตั้งซ่อม)  “by comparison (= in comparison)”  (โดยการเปรียบเทียบ)  -  He made me look, by comparison (= in comparison), a good, calm, reasonable person.  (เขาทำให้ผมดู (มีท่าทาง ), โดยเปรียบเทียบ, เป็นคนดี  เยือกเย็น  และมีเหตุผล)  (หมายถึง  เมื่อเปรียบเทียบผมกับเขา),    เป็นต้น

 

11. How cold ___________________________________________________ in Paris now?

(_______________________________________________ เย็นเท่าใดในปารีสขณะนี้)

(a) it is

(b) is it    (อากาศ)

(c) is there

(d) it gets

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากมาจากประโยคบอกเล่า  “It is cold in Paris now.”  เมื่อเป็นคำถาม  ต้องเอากริยาไว้หน้าประธาน  (Is it)

 

12. We all suspected him but ___________________________________ he was innocent.

(พวกเราทั้งหมดสงสัยเขา  แต่ ______________________________ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์)

(a) for that matter

(b) no matter

(c) as a matter of course

(d) as a matter of fact    (จริงๆ แล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

 

13. He doesn’t want ________________________________________________________.

(เขาไม่ต้องการ _____________________________________________________)

(a) that the doctor comes

(b) that the doctor come

(c) the doctor to come.    (ให้หมอมา)

(d) the doctor comes

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + Want (Doesn’t want) + กรรม  + To + Verb 1

 

14. ______________ being elected president came ______________ a surprise to everyone.

(การถูกเลือกเป็นประธาน ____________ กลาย ___________ ความประ หลาดใจกับทุกคน)

(a) She _______________ to

(b) Hers _______________ like

(c) She is _______________ for

(d) Her _______________ as    (ของเธอ  ______________  เป็น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้า   “Gerund” (Verb + ing)  ในรูป  “Passive voice”  (Her + Being + Verb 3)   ซึ่งในที่นี้  คือ  “Her being elected president”   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                    ตัวอย่างที่  

 • Would you mind _____________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ _________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to ___________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _____________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง  เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “To”  ใน   “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น   “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)   ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น   “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”   เป็นต้น

                                                กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

15. As you pass the courthouse, you’ll be able to see Mr. Walter’s orange groves _____________.

(ในขณะที่คุณผ่านที่ทำการศาล  คุณจะสามารถเห็นสวนส้มของมิสเตอร์วอลเตอร์ _____________)

(a) on your right hand

(b) on your right    (ทางด้านขวามือของคุณ)

(c) to your right side

(d) to your right-handed side

ตอบ   -   ข้อ   (b)   หรืออาจตอบ   “To your right-hand side”  ก็ได้

 

16. After ___________ all night, I noticed that only three cigarettes ____________ in the pack.

(หลังจาก ___________ ตลอดคืน,  ผมสังเกตว่า  มีบุหรี่เพียง    มวน ___________ ในซอง)

(a) smoke _______________ still had left

(b) smoking _______________ still left

(c) having smoked ____________ were still left    (ได้สูบบุหรี่ __________ ยังคงเหลืออยู่)

(d) I had smoked _______________ were still leaving

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ต้องใช้   “Were still left”  (Passive voice)  เนื่องจาก  บุหรี่    มวน  “ถูกเหลือ  หรือ ถูกทิ้งไว้”  ในซอง

 

17. _______________ on television can be very damaging to children who watch the programs.

(__________ ทางทีวี  สามารถทำความเสียหายอย่างมากแก่เด็กๆ  ผู้ซึ่งดูรายการต่างๆ)  (จากทีวี)

(a) The too great sex and violence

(b) Sex and violence too much

(c) The great numbers of sex and violence

(d) Too much sex and violence    (เรื่องเพศและความรุนแรงที่มากเกินไป)

 

18. I am doubtful whether the scheme would be of much advantage to us; ____________, we don’t know what it involves.

(ผมสงสัยว่า  โครงการนั้นจะเป็นประโยชน์กับเรามากหรือไม่, _____________ เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไร)

(a) yet     (แม้กระนั้นก็ตาม)

(b) beside    (ข้างเคียง)

(c) except    (ยกเว้น)

(d) besides    (นอกจากนั้น)

 

19. We do not know ____________________________________________ that he will come.

(เราไม่ทราบ _________________ ว่าเขาจะมา)  (คือ  ไม่รู้แน่นอน  ว่าเขาจะมาหรือไม่  -  ไม่สามารถบอกได้)

(a) certainly    (อย่างแน่นอน)

(b) no doubt    (ไม่มีปัญหา, ไม่ต้องสงสัย)

(c) for certain    (แน่นอน)

(d) on a certainty    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “for sure”  (แน่นอน)  ก็ได้

 

20. Anna went to work _________________________________________ being exhausted.

(แอนนาไปทำงาน ____________________________________________ เหน็ดเหนื่อย)

(a) though    (แม้ว่า)  (ตามด้วยประโยค  “Subject + Verb”)

(b) because of    (เนื่องมาจาก)

(c) in spite of    (ทั้งๆ ที่)

(d) for

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 392)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Legumes take nitrogen into their roots ___________________________________ the air.

(พืชฝักเล้กกูม (ลิกูม) นำกาซไนโตรเจนเข้าสู่รากของมัน _____________________ อากาศ)

(a) except    (ยกเว้น, เว้นแต่)

(b) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(c) but    (แต่)

(d) from    (จาก)

 

2. Glass that has been tempered may be up to __________________________________.

(แก้วซึ่งได้ผ่านการหลอมเหลว  อาจจะถึงขนาด _______________________________)

(a) as hard as ordinary glass five times

(b) hard as ordinary glass times five

(c) five times as hard as ordinary glass    (แข็งเป็น    เท่าของแก้วธรรมดา)

(d) ordinary glass as hard as five times

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ต้องเรียงโครงสร้างวลีในแบบดังกล่าว

 

3. Not every pearl that is found ______________________________________________.

(มิใช่ไข่มุกทุกเม็ดที่ถูกพบ ______________________________________________)

(a) of value

(b) is valuable    (มีค่า)

(c) to be valued

(d) valuable

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Is”  เป็นกริยาของประโยคใหญ่  (Not every pearl is valuable)  ส่วน  “Valuable”  เป็น  “Complement”  ของ  “Is”  สำหรับข้อนี้อาจตอบ  “Is of value”  (มีค่า)  ก็ได้

 

4. Trumpeter Wynton Marsalis has won Grammy awards for his recordings of __________ jazz and classical music.

(นักทรัมเป็ต  วินตัน มาร์ซาลิซ  ได้รับรางวัลแกรมมี่สำหรับการบันทึกเสียง (แผ่นเสียง) ของเขา  ของ __________ ดนตรีแจซและคลาสสิค)

(a) also

(b) together

(c) the two

(d) both    (ทั้ง)

 

5. ____________ mirror the ideals and opinions of women in the United States in the latter part of the 1800’s.

(_____________ สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์และความคิดเห็นของสตรีในสหรัฐฯ  ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๑๘)

(a) Whether the novels of Mary Jane Holmes    (ไม่ว่านิยายของแมรี่ เจน โฮลเมส  สะท้อนให้เห็น............................ศตวรรษที่  ๑๘  หรือไม่ก็ตาม)

(b) The novels of Mary Jane Holmes    (นิยายของแมรี่ เจน โฮลเมส)

(c) Mary Jane Holmes wrote novels    (แมรี่ เจน โฮลเมส  เขียนนิยาย)

(d) Why Mary Jane Holmes wrote novels    (ทำไม แมรี่ เจน โฮลเมส  เขียนนิยาย)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “The novels”  เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Of Mary Jane Holmes”  เป็นส่วนขยายประธาน  และมี  “Mirror”  (สะท้อนให้เห็น) เป็นกริยา  สำหรับข้อนี้  อาจตอบ  ข้อ  (c)  ก็ได้  แต่ต้องแก้เป็น  Mary Jane Holmes wrote novels which (that)”  (แมรี่ เจน โฮลเมส  เขียนนิยายซึ่ง)  โดยประโยคนี้  ประกอบด้วยประโยคใหญ่  (Mary Jane Holmes wrote novels)  และประโยคย่อย (อนุประโยค)  “Which (that) mirror the ideals and opinions of women in the United States in the latter part of the 1800’s” 

 

6. ___________________, a leader of the Mingo tribe, won fame for a stirring speech in 1774.

(_______________, ผู้นำคนหนึ่งของอินเดียนแดงเผ่ามิงโก, ได้รับชื่อเสียงจากสุนทรพจน์ที่ปลุกเร้า (กระตุ้น) (ให้ชาวเผ่าต่อสู้เพื่อสิทธิของตน) ในปี  ๑๗๗๔)  (มิงโกเป็นอินเดียนแดงในรัฐโอไฮโอ  ในช่วงกลางศตวรรษที่  ๑๘)

(a) It was Logan

(b) Logan was

(c) Logan    (โลแกน)

(d) When Logan

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Logan”   เป็นประธานของประโยค   โดยมี  “Won”  (ได้รับ) เป็นกริยา

 

7. _______________________________________ 700,000 recognized species of insects.

{_______________________ ๗๐๐,๐๐๐ พันธุ์ของแมลงที่เป็นที่รู้จัก (หรือได้รับการยอมรับ)}

(a) About    (ประมาณ)

(b) For about    (สำหรับประมาณ, เพื่อประมาณ)

(c) About the

(d) There are about    (มีประมาณ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นประธาน  (There)  และกริยา  (Are)  ของประโยค

 

8. Have you finished your homework ___________________________________________?

(คุณทำการบ้านเสร็จแล้ว _______________________________________________)

(a) still    (ยังคง)

(b) ready    (พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ, ฉับพลัน, ทันที)

(c) yet    (หรือยัง)  (ใช้กับประโยคคำถาม  และปฏิเสธ)

(d) all ready    (ทุกอย่างพร้อม-พร้อมแล้ว)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ   “Already”  (แล้ว, เรียบร้อยแล้ว)  (ใช้กับประโยคบอกเล่า  และคำถาม)  ก็ได้

 

9. The teacher is drinking ___________________________________________________.

(คุณครูกำลังดื่ม _____________________________________________________)

(a) a coffee    (ไม่ใช้รูปนี้)  (“Coffee”  เป็นนามนับไม่ได้)

(b) a cup of some coffee    (ไม่ใช้รูปนี้)

(c) a cup of coffee    (กาแฟ  ๑  ถ้วย)

(d) a coffee-cup    (ถ้วยกาแฟ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “Coffee”  (นามนับไม่ได้)  ก็ได้

 

10. ‘Mutter’ is the German word _________________________________________ ‘mother’.

(“มัตเตอร์”  เป็นคำภาษาเยอรมัน _____________________________________ “แม่”)

(a) of

(b) as

(c) instead    (แทนที่)

(d) for    (สำหรับ)

(e) means    (หมายถึง, หมายความว่า)   

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                               สำหรับคำคุณศัพท์ที่ใช้กับ  “For”  ด้แก่  “Responsible”  (He is responsible for the job. = เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียม พร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ) – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may occur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น), “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม), “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ), “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

                                              ส่วนคำกริยาที่ใช้กับ  “For” เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอาหารให้มื้อนี้),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ), “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต),  “Apply”  (สมัคร)  -  “She will apply for a job immediately after graduating.”  (เธอจะสมัครงานในทันทีที่เรียนจบ),  เป็นต้น

                                               สำหรับวลีอื่นๆที่ใช้กับ  “For”   ด้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป  ๑ เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ  ไม่แน่ใจ),  “Demand”  (ความต้องการ)  -  The demand for our goods is increasing.  (ความต้องการสินค้าของเรากำลังเพิ่มมากขึ้น),  เป็นต้น

 

11. Come back as _________________________________________________ as possible.

(จงกลับมาให้ ____________________________________________ เท่าที่จะเป็นไปได้)

(a) quick

(b) quickly    (อย่างเร็ว)  (หมายถึงเดินหรือวิ่ง)  (แต่ในประโยคข้างบน ต้องการบอกเพียงว่า  “กลับมาให้เร็วเท่าที่ทำได้”  ไม่เน้นว่าจะโดยวิธีใด)

(c) soon    (เร็ว)

(d) earlily    (คำนี้ไม่มีใช้  มีแต่  “Early”  ซึ่งเป็นทั้งคำคุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ   “Early”  (แต่เนิ่นๆ, เช้า, แต่เช้า)  ก็ได้

 

12. I _______________________________________________ a salesman for ten years.

(ผม ______________________ พนักงานขายฯเป็นเวลา  ๑๐  ปีแล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่)

(a) have become

(b) became

(c) have been    (ได้เป็น)

(d) am

ตอบ   -   ข้อ   (c)   อยู่ในรูป   “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3}  โดยเหตุการณ์เกิดในอดีต  (เป็นพนักงานขาย)  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)

 

13. The gardener waters the trees lest _________________________________________.

(ชาวสวนรดน้ำต้นไม้  โดยเกรงว่า __________________________________________)

(a) they may die

(b) they should die    (มันจะตาย)

(c) they will die

(d) they would die

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Lest”  (โดยเกรงว่า)  +  Subject  +  Should  +  Verb 1

 

14. If you were to touch that wire, you ___________________________________ instantly.

(ถ้าคุณมีเจตนาที่จะสัมผัสลวดเส้นนั้นละก็  คุณ ________________________ ในทันทีทันใด)

(a) would kill

(b) would be killed    {จะ (ถูกฆ่า) ตาย}

(c) will kill

(d) will be killed

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เพื่อให้สอดคล้องกับ   “If you were to……………….”  สำหรับประโยคข้างบน  เป็น  “If clause”  แบบที่    ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน  ดูเพิ่มเติม   “If clause”  แบบที่     จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                  ตัวอย่างที่ 

 • _____________ photosynthesis were to stop, most living things would disappear from the Earth in a few years.

(_______________ การสังเคราะห์แสงจะต้องหยุดไป  (ในขณะนี้)  สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะสูญหายไปจากโลกในเวลาไม่กี่ปี)

(a) Besides    (นอกจาก, นอกจากนั้น)

(b) If    (ถ้า)

(c) So

(d) For

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๒  “Present unreal”   (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน)  ซึ่งมี  ๒  นัย  คือ  (๑) เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  หรือ  (๒) เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยาก  หรือมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้น  (ในปัจจุบัน)  สำหรับประโยคข้างบน  เป็นการสมมติที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน  (หรือเกิดขึ้นได้ยาก)  เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  คือ  “(ในปัจจุบัน)  การสังเคราะห์แสงไม่หยุด  ทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สูญหายไปจากโลก”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่ 

 • _________________________________________ next month, I would give a party.

(___________________________________________ เดือนหน้า  ผมจะจัดงานเลี้ยงให้)

(a) If she comes

(b) Should she comes

(c) Were she to come    (ถ้าเธอมีความตั้งใจ (มุ่งมั่น) ที่จะมา)

(d) If she would come

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากมาจากข้อความ  “If she were to come”  (ถ้าเธอมีความตั้งใจ (มุ่งมั่น) ที่จะมา)  เป็น  “If clause”  แบบที่   หรือ  “Present unreal”  (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน – หรืออนาคต)  คือ มีความหมายเป็น    นัย  คือ  () ไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  เช่นในประโยค  “If I were a bird (= Were I a bird), I would fly to the moon.”  (ถ้าฉันเป็นนก  ฉันจะบินไปดวงจันทร์) (หมายถึง  ถ้าเป็นนกในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นไปไม่ได้  หรือไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง)  ()  เกิดขึ้นได้ยาก  หรือผู้พูดคิดว่าคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก  เช่นในประโยคข้างบน (ตัวอย่างที่  และ)  ผู้พูดเชื่อว่า  “เป็นไปได้ยากที่การสังเคราะห์แสงจะหยุดไป  ดังนั้น  สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะไม่สูญหายไปจากโลก”  หรือ  “เป็นไปได้ยากที่เธอจะมาเดือนหน้า  ดังนั้น  ผมคงไม่ต้องจัดงานเลี้ยงให้”  ดูเพิ่มเติม  “If clause” แบบที่    จากประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่ 

 • If I _________________________________________ you, I should leave quickly.

(ถ้าผม _____________________________ คุณ  ผมจะจากไป (ออกไป) อย่างรวดเร็ว)

(a) was

(b) am

(c) were    (เป็น)

(d) like

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “If clause”   แบบที่ ๒   “Present unreal”  (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน)  (เพราะผมไม่ใช่คุณ  ผมจึงไม่ต้องรีบจากไป)  (เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน)

                                               ตัวอย่างที่  

 • This test is in English.  If it were in Thai, I__________________________ it at all.  

(แบบทดสอบนี้เป็นภาษาอังกฤษ  ถ้ามันเป็นภาษาไทย  ผม __________________ มันเลย)

(a) shall not mind

(b) am not minding

(c) would not mind    (จะไม่รังเกียจ)

(d) would not be minded

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๒  “Present unreal”   คือการสมมติที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน  (การทดสอบไม่ได้ใช้ภาษาไทย  แต่ใช้ภาษาอังกฤษ  ผมจึงรังเกียจมัน)  (เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน)

                                               ตัวอย่างที่ 

 • If you lived closer to the office, you ________________ trouble getting to work on time.

(ถ้าคุณอาศัยอยู่ใกล้กับสำนักงานมากกว่านี้  คุณ ___________ ปัญหาเรื่องไปทำงานทันเวลา)

(a) don’t have

(b)  didn’t have

(c)  won’t have

(d) wouldn’t have    (จะไม่มี)

ตอบ   -    ข้อ   (d)   เนื่องจากประโยคนี้เป็นประโยค  “If clause”  แบบที่    “Present unreal”  (ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน)   คือ   “ประโยคเงื่อนไขในปัจจุบันที่ไม่เป็นความจริง”  กล่าวคือ  “ถ้าในปัจจุบัน  คุณอาศัยอยู่ใกล้ออฟฟิศมากกว่านี้  คุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการมาทำงานสาย”  แต่ในความเป็นจริงคือ  “บ้านคุณอยู่ไกลจากออฟฟิศมาก  คุณก็เลยมาทำงานสายบ่อย”  (คือ  คุณอาศัยอยู่ใกล้ออฟฟิศ  ไม่เป็นความจริง  -  ความจริง คือ อยู่ไกลจากออฟฟิศ)  ประโยคเงื่อนไข  “If clauseแบบที่    (Present unreal)  ในประโยคใหญ่  (Main clause)  จะใช้รูป  “Subject + V.  ช่องที่ 2”  และในกรณีมี   “Verb to be”   ให้ใช้  “Were”  กับประธานทุกตัว  (He, She, It, I, We, You, They)  ส่วนในประโยคย่อยหรืออนุประโยค  (Subordinate clause)  จะใช้รูป  “Subject + Would + (Not) + V. ช่องที่ 1

                                             สำหรับการใช้   “If clause”  แบบที่    นี้  มักใช้เมื่อ  () เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  ดังประโยคข้างบน (ตัวอย่างที่  ๓,  ๔  และ  ๕)   หรือไม่ก็   ()  ผู้พูดมีความเชื่อว่า  ข้อความที่พูดออกมามีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก   เช่น  ประโยคในตัวอย่างที่   และ     และประโยคข้างล่าง  บางประโยคมีความกำ้กึ่งกันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  เช่น  ในตัวอย่างที่  ๑

 • If you came to the party today  (หรือ tomorrow), you would meet my wife.

(ถ้าคุณมางานเลี้ยงวันนี้ – หรือพรุ่งนี้ – คุณก็จะได้พบภรรยาผม)  (ในข้อนี้ผู้พูดค่อนข้างจะมั่นใจว่า  “คุณคงจะไม่มาหรอก  และคุณก็จะไม่ได้พบภรรยาผม”   แต่ถ้าผู้พูดมั่นใจว่า  “คุณ”  คงมางานเลี้ยงแน่  และคงได้พบภรรยาผมแน่  ผู้พูดก็จะพูดในรูป  “If clauseแบบที่ 1”  คือ  “If + Subject + Verb 1, Subject + Will + Verb 1”  คือ

 • If you come to the party today (tomorrow), you will meet my wife.

(ถ้าคุณมางานเลี้ยงวันนี้ (วันพรุ่งนี้)  คุณก็จะได้พบภรรยาผม)  (ผู้พูดมั่นใจว่า  “คุณ”  จะมางานเลี้ยงแน่ๆ  และก็จะได้พบภรรยาผมแน่)

                                             ตัวอย่างอื่นๆ  ของ  “If clause”  แบบที่    เช่น

 • If I were a poor student, I would not go on holiday as often as I would.

(ถ้าผมเป็นเด็กนักเรียนยากจน (ในขณะนี้)  ผมก็คงจะไม่ไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนบ่อยเหมือนกับที่ผมทำอยู่)   (ผู้พูดมั่นใจว่า  ตนไม่ได้เป็นนักเรียนยากจน (การที่ตนเป็นนัก เรียนยากจนไม่เป็นความจริง)  ตนเลยได้ไปเที่ยววันหยุดบ่อยๆ)

 • If I were you, I would not let him say such things.

(ถ้าผมเป็นคุณ (ในขณะนี้)  ผมจะไม่ปล่อยให้เขาพูดเช่นนั้น)   (แต่เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคุณ  (ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้) ผมเลยปล่อยให้เขาพูดเช่นนั้นออกไป)

 • If you met the Queen, how would you address her?

(ถ้าคุณพบราชินี (ในตอนนี้)  คุณจะพูดกับพระองค์อย่างไร)   (แต่ผู้พูดมั่นใจว่า  มีโอกาสน้อยมาก หรือ เกิดขึ้นได้ยากมาก  ที่คุณจะได้พบกับราชินี)

 • If she were a princess, she would be very happy.

(ถ้าเธอเป็นเจ้าหญิง (ในขณะนี้)  เธอคงจะมีความสุขมาก)   (แต่เธอมิได้เป็นเจ้าหญิง (เป็นเรื่องสมมติที่เป็นไปไม่ได้)  เธอเลยไม่มีความสุข)

 • If I were a bird, I would fly to the moon.

(ถ้าผมเป็นนก (ในตอนนี้)  ผมจะบินไปดวงจันทร์)  (เป็นเรื่องสมมติที่เป็นไปไม่ได้  ที่ผมจะเป็นนก  ผมก็เลยไม่ได้บินไปดวงจันทร์)

 • If you ever met the Queen, what would you do?

(ถ้าคุณพบกับราชินี  คุณจะทำอย่างไร)  (ผู้พูดมั่นใจว่า  คุณคงไม่มีโอกาสได้พบหรอก  หรือยากเต็มทีที่จะได้พบ)

 • I could not possibly go there unless my parents gave me some money.  (Unless = if ………….........……not)

(ผมคงไม่สามารถไปที่นั่นได้ (ในขณะนี้ หรือ อนาคต)  ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เงินผม)  (ผู้พูดมั่นใจว่า  ตนคงไปที่นั่นได้แน่  เพราะพ่อแม่ให้เงิน)

 • Can you come?  I would if I could but I can’t.  

(คุณมาได้ไหมล่ะ  ผมจะมาถ้าผมสามารถทำได้ (ในปัจจุบัน)   แต่ผมก็ไม่สามารถมาได้)  (ผู้พูดมั่นใจว่า  คงเป็นไปไม่ได้  หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก  ที่ตัวเขาจะมา)

                                              สำหรับใน  “If clause”  แบบที่    ที่มีกริยา  Were”  เราสามารถใช้รูป  “ผกผัน”  (Inversion)  ได้  โดยนำ  “Were”  มาขึ้นต้นอนุประโยค  แทน  “If”  ได้  ไม่ว่าอนุประโยค  (If clause)  จะอยู่ข้างหน้า  หรือข้างหลังประโยคใหญ่  (Main clause)  ดังประโยคข้างล่าง

 • Were he to leave today, he would be there by Friday.

(= If he were to leave today, he would be there by Friday.)

(ถ้าเขาตั้งใจ-มุ่งมั่นที่จะออกเดินทางวันนี้ (เป็นการสมมติเหตุการณ์ปัจจุบัน)  เขาคงไปถึงที่นั่นราววันศุกร์)   (ผู้พูดมั่นใจว่า  เป็นไปได้ยากมาก  หรือเป็นไปไม่ได้เลย  ที่เขาจะออกเดินทางวันนี้)

 • Were it less expensive, we would buy it.

(= If it were less expensive, we would buy it.)

(ถ้ามันราคาแพงน้อยกว่านี้ (ในขณะนี้ หรือ ในอนาคต)   เราจะซื้อมัน)   (แต่เนื่องจากมันราคาแพง  เราเลยไม่ซื้อ)  (ผู้พูดมั่นใจว่า  สินค้าราคาถูกไม่เกิดขึ้นจริง  หรือ เกิดขึ้นได้ยากมาก)

 • Were I you, I would not let him say such things.

(= If I were you, I would not let him say such things.)

(คำแปลอยู่ข้างบน)

 • I would not go to school every day were I a poor student.

(= I would not go to school every day if I were a poor student.)

(ผมจะไม่ไปโรงเรียนทุกวัน  ถ้าผมเป็นนักเรียนยากจน  -  ในปัจจุบัน)   (ผู้พูดมั่นใจว่า  ตนได้ไปโรงเรียนทุกวัน  เพราะตนไม่ได้เป็นนักเรียนยากจน)  (การที่ตนเป็นนักเรียนยากจนไม่เป็นความจริง)

 • She would give me a million baht (now) were she a millionaire.

(= She would give me a million baht (now) if she were a millionaire.

(เธอจะให้ผม    ล้านบาท (ในขณะนี้)  ถ้าเธอเป็นเศรษฐี)  (แต่เพราะว่าเธอมิได้เป็นเศรษฐี  เธอจึงมิได้ให้เงินล้านแก่ผม)  (การเป็นเศรษฐีของเธอมิได้เกิดขึ้นจริง  หรือเป็นไปไม่ได้)  (เป็นการสมมติที่มิได้เกิดขึ้นจริง  หรือเป็นไปไม่ได้  ในปัจจุบัน  จงเปรียบเทียบความแตกต่างกับ  “If clause”  แบบที่   (Past unreal)  -  เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต  หรือเกิดตรงข้ามกับข้อความในประโยค) 

 • She would have given me a million baht (last year) if she had been a millionaire.

(เธอคงจะได้ให้เงิน  ๑  ล้านบาทแก่ผมแล้ว  (เมื่อปีที่แล้ว)  ถ้าเธอเป็นเศรษฐี)  (แต่เธอมิได้เป็นเศรษฐี  เธอจึงมิได้ให้เงิน  ๑  ล้านบาทแก่ผม)  (เมื่อปีที่แล้ว)

 

15. My brother doesn’t drink, and I don’t, ______________________________________.

(พี่ชายของผมไม่ดื่มเหล้า  และผมก็ไม่ (ดื่ม) ___________________________________)

(a) too

(b) either    (เช่นเดียวกัน)

(c) also

(d) neither

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Either,  Neither”  จากประโยคข้างล่าง

                                              ตัวอย่างที่  

 • Kimberly won’t have enough time and Betty ______________________________.

(คิมเบอร์ลี่คงจะไม่มีเวลาพอ   และเบ็ตตี้_____________________________________)

(a) won’t too.

(b) doesn’t either

(c) won’t either    (ก็จะไม่มีเวลาพอเช่นเดียวกัน)

(d) does neither

ตอบ  -  ข้อ   (c)   เนื่องจาก    “Either”   ที่ใช้ในประโยคข้างบน  ถือเป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  เมื่อใช้ในประโยคปฏิเสธ   ในความหมาย  “เช่นกัน, เช่นเดียวกัน”  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • She does not like dogs.  I don’t like dogs either. (= I don’t either.) 

(เธอไม่ชอบสุนัข  (และ)  ผมก็ไม่ชอบเช่นกัน)

                                               ทั้งนี้  อาจใช้  “Neither”  หรือ  “Nor”  ก็ได้   โดยต้องวางไว้หน้าประโยค   และต้องใช้กับรูปกริยาบอกเล่าเท่านั้น  เนื่องจาก  “Neither”  (Nor)   มีความหมายในทางปฏิเสธอยู่แล้ว   คือ  “ไม่เช่นเดียวกัน”   ทั้งนี้ต้องให้อยู่ใน  “Tense”  เดียวกันด้วย   และต้องให้สอด คล้องกับประธานของประโยคด้วย  ดังประโยคข้างล่าง

 • She does not like dogs.  Neither do I. (= Nor do I.)

(เธอไม่ชอบสุนัข  (และ)  ผมก็ไม่ชอบเช่นกัน)

                                              สำหรับตัวอย่างอื่นๆ  ได้แก่

 • They didn’t work hard.  We didn’t either. (= Neither did we. = Nor did we.)

(พวกเขามิได้ทำงานหนัก  เราก็ไม่ได้ทำงานหนักเช่นกัน)

 • She doesn’t like her new home.  Her sisters don’t either. (= Neither do her sisters. = Nor do her sisters)

(เธอไม่ชอบบ้านหลังใหม่  พี่สาวน้องสาวของเธอก็ไม่ชอบเช่นกัน)

                                             สำหรับการใช้   “Either”  (อี๊-เธอะ  หรือ ไอ๊-เธอะ)  ในความหมายอื่นๆ  เช่น   เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  หมายถึง   “แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ ๒ อัน),  ด้านใดด้านหนึ่ง  (ใน ด้าน),  คนใดคนหนึ่งใน    คน”  แต่เมื่อเป็นคำสรรพนาม  (Pronoun)  หมาย ถึง   “หนึ่งในระหว่างสอง, อย่างใดอย่างหนึ่ง”  แต่ถ้าเป็นคำสันธานหรือคำเชื่อม   (Conjunction)  หมายถึง   “(ถ้า) ไม่........................ก็........................”   ส่วนเมื่อเป็นคำกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  หมายถึง  “ด้วย, เหมือนกัน, เช่น เดียวกัน”   ดังตัวอย่างประโยค

 • There are shops on either side.  (เป็นคำคุณศัพท์)

(มีร้านค้าอยู่บนถนนแต่ละด้าน – คือมีทั้ง ด้าน)

 • Either train goes to London.  (เป็นคำคุณศัพท์)

(รถไฟขบวนใดขบวนหนึ่ง – ใน ขบวน – ไปลอนดอน)

 • You may take either seat.  (เป็นคำคุณศัพท์)

(คุณอาจจะนั่งเก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่ง - ใน ตัว – ก็ได้)

 • On either side of the street is a pavement.  (เป็นคำคุณศัพท์)

(บนถนนแต่ละด้านมีทางเดินเท้า – คือมีทางเดินเท้าทั้ง ด้าน)

 • Either of the men is her father.  (เป็นคำสรรพนาม)

(ชายคนใดคนหนึ่ง – ใน คน – เป็นพ่อของเธอ)

 • Either the mother or her children have to come.  (เป็นคำสันธาน)

(ถ้าไม่แม่ก็ลูกๆของเธอ  จำเป็นจะต้องมา)

 • John can’t swim and Bob can’t either(เป็นคำกริยาวิเศษณ์)

(จอห์นว่ายน้ำไม่เป็น  และบ๊อบก็ว่ายฯไม่เป็นเช่นเดียวกัน)

 

16. I think he will join us, ___________________________________________________?

(ผมคิดว่า  เขาจะมาร่วมกับพวกเรา  _________________________________________)

(a) don’t I

(b) won’t he    (ใช่หรือไม่)

(c) doesn’t he

(d) will he

ตอบ   -   ข้อ    (b)   ตามปกติรูป   “Tag”  จะต้องใช้ตามประธาน-กริยาของประโยคใหญ่  คือ  “I think”   คือเป็น  “don’t I”  แต่ในกรณีที่ประโยคขึ้นต้นด้วย  “I”  จะถือเป็นข้อยกเว้น  ให้ไปใช้ตามประธาน-กริยาของประโยคย่อย  ซึงในที่นี้  คือ   “he will join”   โดยมีรูป   Tag”  (won’t he)  เนื่องจากพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ว่า  “ไม่มีผู้ใดถามตนเอง  ว่าเป็นอย่างนั้น-อย่างนี้   ใช่หรือไม่”  จึงต้องจำข้อยกเว้นแบบนี้

 

17. A: Let’s go to the country tomorrow.

(A: พวกเราไปบ้านนอก (ชนบท) กันนะ  วันพรุ่งนี้)

     B: All right, if it ___________________________________________________ rain.

(B: ตกลง  ถ้าฝน  ___________________________________________________)

(a) won’t

(b) isn’t

(c) doesn’t    (ไม่ตก)

(d) isn’t being

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ในประโยค   “If clause”   (แบบที่  )  ใช้   “Present simple tense

 

18. A: What do you think of the rain we’ve been having?

(คุณคิดอย่างไรกับฝนที่เรากำลังมี  -  กำลังตก  -  อยู่ในตอนนี้)

      B: I’ve never seen ________________________________________ terrible weather.

(ผมไม่เคยเห็นอากาศที่เลวร้าย _________________________________________)

(a) such the

(b) such a

(c) such    (มากมายเช่นนั้น)

(d) so

ตอบ   -   ข้อ    (c)   {Such + a (an) + Adjective + Noun (เอกพจน์  นับได้)}   รือ   {Such + Adjective + Noun (นับไม่ได้)}   “Weather”  เป็นนามนับไม่ได้)  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 • She is such a nice girl that everyone loves her.

(เธอเป็นเด็กดีมาก  จนกระทั่งทุกคนรักเธอ)

 • It was such dirty water that nobody could drink it.

(มันเป็นน้ำที่สกปรกมาก  จนกระทั่งไม่มีใครดื่มมัน)

 

19. He _________________________________________ unhappy since he is very poor.

(เขา ________________________________ ไม่มีความสุข  เพราะว่าเขายากจนมาก)

(a) is

(b) was

(c) has been

(d) is being

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากกริยาในอนุประโยค  (Since he is very poor)  อยู่ในรูป   “Present simple tense”  (Is)

 

20. I studied in London ________________________________________ five years ago.

(ผมเรียนหนังสือในลอนดอน _____________________________________   ปีที่แล้ว)

(a) since    (ตั้งแต่)

(b) for    (เป็นเวลา)

(c) during    (ระหว่าง)

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”                

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 391)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Not until 1607 _____________________________ their first colony at Jamestown, Virginia.

(ไม่จนกระทั่งในปี  ๑๖๐๗  (ที่) ___________ อาณานิคมแห่งแรกของตนที่เมืองเจมส์ทาวน์  รัฐเวอร์จิเนีย(ความหมาย  คือ  ชาวอังกฤษมิได้ก่อตั้งอาณานิคมแห่งแรกของตนที่เมืองเจมส์ทาวน์ฯ  จนกระทั่งในปี  ๑๖๐๗)

(a) the English founded

(b) when the English founded

(c) when did the English found

(d) did the English found    (ชาวอังกฤษก่อตั้ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  (= The English did not found their first colony at Jamestown, Virginia until 1607)   ดูเพิ่มเติมการเรียงโครงสร้างประโยค  เมื่อนำหน้าด้วย  “Not until”  และคำอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                             สำหรับ  “Not until  และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค  อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “never,  hardly,  seldom, never before (ไม่เคยมาก่อนเลย),  never in my life (ไม่เคยเลยในชีวิต), no sooner,  in vain (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ),  not often,  not only (ไม่เพียงแต่),  not even once  (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว),  not until  (ไม่จนกระทั่ง)  อย่างไรก็ตาม  ต้องเรียงรูปประโยคใหม่ดังนี้  คือ  {Never (no sooner, hardly, never in my life, not until, etc.) + Verb  (ช่วย)  (has, have, had, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, etc.)  + Subject + Verb  (แท้)}  เช่น

 • Not until 1919 did the First World War end.

(= The First World War did not end until 1919.)

(สงครามโลกครั้งที่    มิได้ยุติ  จนกระทั่งปี  ๑๙๑๙)

 • Not until she was 32 years old did Jennifer get married.

(= Jennifer did not get married until she was 32 years old.)

(เจนนิเฟอร์มิได้แต่งงาน  จนกระทั่งเธออายุ  ๓๒  ปี)

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น –  เน้นตรงคำว่า “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง  –  เน้นตรงคำว่า “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย  –  เน้นตรงคำว่า “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)                     

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place

(ไม่เคยมาก่อนเลย  ที่ผมได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้น)

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.

(เธอแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย)

 • Never + กริยาพิเศษ  + Subject  + กริยาแท้  + ส่วนขยาย
 • Never has he seen his father since he divorced his mother.

(เขาไม่เคยได้พบพ่อเลย  ตั้งแต่ที่พ่อหย่าร้างกับแม่)

 

2. Kenyon Cox, an art critic and painter, ___________ best known for his murals, portraits, and decorative designs in public buildings throughout the United States.

(เคนยอน  ค้อกซ์, นักวิจารณ์ศิลปะและช่างเขียนภาพ (จิตรกร), ___________ ถูกรู้จักดีที่สุดในด้าน (ผลงาน) จิตรกรรมฝาผนัง, ภาพครึ่งตัว, และการออกแบบตกแต่ง-ประดับประดาของเขา  ในอาคารสาธารณะ (ของรัฐบาล) ทั่วทั้งประเทศสหรัฐฯ)

(a) who is

(b) he is

(c) is   

(d) and he is

ตอบ   -   ข้อ    (c)   {Is (best) known}  เป็นกริยาแท้ของประโยคในแบบ  “Passive voice

 

3. Author Edith Wharton thoroughly understood the society _________________________.

(นักเขียน  เอดิธ วอร์ตัน  เข้าใจสังคม __________________________ อย่างละเอียดลึกซึ้ง)

(a) she has grown up

(b) which she had grown up in it

(c) she had grown up in it

(d) in which she had grown up    (ซึ่งเธอได้เติบโตขึ้นมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “Where she had grown up”  หรือ  “Which she had grown up in”  หรือ  “She had grown up in”  (สามารถละ  “Which”  ได้  เนื่องจากเป็นกรรมของ  “Preposition  -  In”)  ก็ได้  แต่ไม่ต้องมี   “It”  ข้างท้ายอนุประโยค  เนื่องจาก  “Where”  หรือ  “Which”  แทน  “It”  อยู่แล้ว

 

4. Some metals are malleable, _____________ others are so brittle that they break easily when bent quickly.

(โลหะบางชนิดสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆ ได้ (ดัดหรืองอได้), __________ โลหะชนิดอื่นๆ เปราะ (งอไม่ได้) มาก  จนกระทั่งมันแตกหักอย่างง่ายดาย  เมื่อถูกทำให้โค้งหรืองออย่างเร็ว)

(a) but    (แต่)

(b) like    (เหมือน, เช่น)

(c) which    (ซึ่ง)

(d) there

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากข้อความข้างหน้าและหลัง  “But”  จะมีความขัดแย้งกัน  (โลหะบางชนิดงอได้  แต่บางชนิดเปราะ หรืองอไม่ได้)

 

5. The snowy egret (อิ-เกรท  หรือ  เอ๊ก-กริท) is about the size ______________________ crow.

(นกกระยางหิมะ  มีขนาดประมาณอีกา ______________________________________)

(a) large

(b) of large

(c) of a large    (ขนาดใหญ่, ตัวใหญ่)

(d) a large

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องใช้  “Size of a large crow

 

6. _____________ a spaceship far out in the solar system, the Earth would appear as a tiny dot.

(______________ ยานอวกาศที่อยู่ไกลออกไปในระบบสุริยะ, โลกจะปรากฏเป็นเหมือนจุดเล็กจิ๋ว)

(a) When

(b) Where

(c) From    (จาก)

(d) That

ตอบ   -   ข้อ    (c)

                                             สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่“Different”  (แตกต่าง)  -  She is very different from her twin sister.  (เธอแตกต่างอย่างมากมาย  จากน้องสาวฝาแฝด),  “Far”  (ไกล)  -  My house is very far from the office.  (บ้านของผมอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก),  “Free”  (เป็นอิสระ),  “Safe”  (ปลอดภัย),  “Immune”  (ปลอดภัยจาก, ได้รับความคุ้มกันจาก),  “Absent”  (ไม่อยู่, ขาดหายไป)  -   Some students are frequently absent from school.  (นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย),  “Away”  (อยู่ห่าง)  -  Most people don’t like to be away from home for a long time.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ),  “Evident”  (เห็นได้ชัดจาก),เป็นต้น

                                            สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “From” ได้แก่  “Differ”  (แตกต่าง),  “Borrow”  (ขอยืม),  “Abstain”  (ละเว้น),  “Prevent”  (ขัดขวาง),  “Suffer”  (ป่วยเป็น หรือ เดือดร้อนเพราะ),  “Refrain”  (ละเว้น, หลีก เลี่ยง),  “Stop”  (หยุด, ขัดขวาง),  “Separate”  (แยก, แยกออก, สกัด), “Protect”  (ปกป้อง, คุ้มครอง),  “Prohibit”  (ห้ามไม่ให้),  “Hinder”  (ขัดขวางไม่ให้),  “Defend”  (ป้องกัน),  “Draw”  (ดึงหรือลากออกมา),  “Recover”  (ฟื้นจาก),   เป็นต้น

                                            ส่วนวลีอื่นๆ  ที่ใช้  “From” ได้แก่  “From time to time”  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Live from hand to mouth”  (ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ),  “From the beginning”  (จากเริ่มต้น, จากเริ่มแรก),  “From place to place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From one place to another place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From the bottom of one’s heart”  (จากก้นบึ้งหัวใจของคนๆนั้น,  ด้วยความจริงใจ),  “From 2 to 4 p.m.”  (จาก  ๒  โมง  ถึง  ๔  โมงเย็น),  “From January to April”  (จากเดือนมกราคม ถึงเมษายน),  “Go from bad to worse”  (เลวร้ายหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมที่แย่อยู่แล้ว)  - Jack’s conduct in school has gone from bad to worse.  (ความประพฤติของแจ๊คในโรงเรียนเลวหนักยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งก็เลวอยู่แล้ว)  -  Dick’s typing went from bad to  worse when has was tired.  (การพิมพ์ของดิ๊กซึ่งห่วยแตกอยู่แล้ว  กลับห่วยมากขึ้นไปอีก  เมื่อตอนเขามีอาการเหนื่อยล้า),  “From hand to hand”  (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่ง)  -  The box of candy was passed from hand to hand.  (กล่องลูกอมถูกส่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งจนทั่วถึง),  “Fall from grace”  (กลับไปมีนิสัยเลวเหมือนเดิมอีก, ทำสิ่งเลวๆอีกครั้ง)  -  The boy fell from grace when he lied.  (เด็กคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดี  เมื่อเขาโกหก),  “From pillar to post”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  หลายๆครั้ง  แบบระเหเร่ร่อน  -  เปรียบเหมือนนกเกาะเสาต้นหนึ่ง  แล้วโผไปอีกต้นหนึ่ง)  -  Jim’s father changed jobs several times a year, and the family was moved from pillar to post  (พ่อของจิมเปลี่ยนงานหลายครั้งในแต่ละปี  และครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายครั้งหลายหน),  “From scratch”  (จากศูนย์, จากไม่มีอะไรเลย, จากมือเปล่า)  -  Tom started his business from scratch.  (ทอมเริ่มต้นธุรกิจของเขาจากที่ไม่มีอะไรเลย  -  หรือจากศูนย์),  “From across the world”  (จากทั่วโลก),  “From door to door”  (จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง)  -  She sells face cream from door to door.  (เธอขายครีมทาหน้าจากบ้านหลังหนึ่ง  สู่บ้านอีกหลังหนึ่ง  และอีกหลังหนึ่ง),  “From head to foot”  (จากหัวถึงเท้า,  อย่างพินิจพิเคราะห์, อย่างรอบคอบ)  -  The stranger looked the boy over from head to foot.  (คนแปลกหน้ามองเด็กคนนั้นอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง),  “From end to end”  (ทั่วทั้งบริเวณ)  -  The dog sniffed the yard from end to end in search of a bone  (หมาสูดดมสนามทั่วทั้งบริเวณ  เพื่อค้นหากระดูก), “From top to bottom”  (จากบนถึงล่าง, ทั่วทั้งหมด)  -  This new car has been redesigned from top to bottom.  (รถใหม่คันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคัน),  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”  -  From now on, all employees must come to work on time.  (นับจากนี้เป็นต้นไป  พนักงานทุกคนจะต้องมาทำงานทันเวลา),   เป็นต้น

 

7. Settlers along the whole western frontier were living in log cabins ____________ the American Revolution.

(ผู้ตั้งรกรากถิ่นฐานทางพรมแดน (เขตแดน) ทางตะวันตกทั้งหมด  กำลังอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ซุง _____________ การปฏิวัติอเมริกัน)  (หมายถึง  สงครามที่ชาวอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ในอาณานิคมของอังกฤษขณะนั้น  ประกาศเอกราชจากการยึดครองของอังกฤษ)

(a) it was the time of    (มันเป็นเวลาของ)

(b) as long as    (นานเท่ากันกับ, ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

(c) before there was    (ก่อนมี)

(d) by the time of    (ในช่วงเวลาของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “During”  ก็ได้

 

8. Please hurry ! __________________________________________________________.

(กรุณารีบๆเข้า  ! ____________________________________________________)

(a) What for are you waiting?

(b) What are you waiting?

(c) What are you waiting for?    (คุณกำลังรออะไรอยู่)

(d) Why you are waiting?

 

9. Our players are making the opposite team _______________ on  defence rather than attack.

(ผู้เล่นของเรากำลังทำให้ทีมฝ่ายตรงข้าม ________ กับการป้องกัน (ตั้งรับ) มากกว่าการจู่โจม-รุก)

(a) to concentrate

(b) concentrating

(c) concentrated

(d) concentrate    (รวมกำลัง, ตั้งอกตั้งใจ, สำรวมความคิด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Subject + Make + กรรม + Verb 1

 

10. He possesses all ________________________________________ makes life agreeable.

(เขาครอบครอง (เป็นเจ้าของ) ทุกสิ่งทุกอย่าง _______________ ทำให้ชีวิตน่าพอใจ-น่ายินดี)

(a) which    (ซึ่ง, ที่)

(b) what

(c) those

(d) to

ตอบ   -   ข้อ   (a)  หรืออาจตอบ   “that”  ก็ได้

 

11. Football is a game which boys like __________________________________________.

(ฟุตบอลเป็นกีฬาซึ่งเด็กผู้ชายชอบ _________________________________________)

(a) to play it too much

(b) to play very much    (เล่นอย่างมากๆ)

(c) to play it very much

(d) playing it very much

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ไม่ต้องมี   “It”  เนื่องจากใช้  “Which”  แทน  “Game”  แล้ว  หรืออาจตอบว่า  “Playing very much”  ก็ได้  ตามโครงสร้าง  “Like + Verb + ing”  (Like playing)  หรือ  “Like + To + Verb 1”  (Like to play)

 

12. I have very _______________________________________________ money to spend.

(ผมมีเงินใช้จ่าย _________________________________________________ มาก)

(a) little    (น้อย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

(b) few    (น้อย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(c) small    (เล็ก, น้อย)  (ใช้กับขนาด)

(d) many

 

13. I bought this cloth _________________________________________ 100 baht a meter.

(ผมซื้อผ้าชิ้นนี้ _________________________________________ เมตรละ  ๑๐๐  บาท)

(a) at    (ที่, ในอัตรา)

(b) for

(c) by

(d) with

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ใช้   “At”  กับ  “อัตรา”  สำหรับวลีที่ใช้   “At”  ได้แก่   “at a good price”  (ในราคาที่ดี หรือสูง)   “at interest”  (โดยคิดดอกเบี้ย)  “at pains”  (ใช้ความพยายามเป็นพิเศษ)  -  At pains to make a good impression, she was prompt for her appointment.  (โดยใช้ความพยายามเป็นพิเศษที่จะสร้างความประทับใจ  เธอรวดเร็วสำหรับการนัดหมาย  -  คือมาถึงที่นัดหมายตรงเวลา),  “at stake”  (ไม่แน่นอน, อยู่ในภาวะที่เสี่ยง)  -  The team played hard because the championship of the state was at stake.  (ทีมเล่นอย่างสุดฝีมือ  เพราะตำแหน่งแชมเปี้ยนของรัฐไม่แน่นอน   หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง  -  คือ  ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการแข่งขัน  ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะ   และจะได้เป็นแชมป์หรือไม่), “at the same time”   (ในเวลาเดียวกัน),   “at the mercy of   (= at one’s mercy)  (อยู่ในอำนาจของ, ขึ้นอยู่กับความเมตตากรุณาของ)   -  The picnic was at the mercy of the weather.  (การปิกนิกขึ้นอยู่กับความเมตตาของดินฟ้าอากาศ  -  คือจะต้องเลื่อนไปถ้าเกิดฝนตก),  “good at”  (เก่ง)  “at a high speed” = {(บินหรือวิ่ง)  ด้วยความเร็วสูง}  “sit at a table”(นั่งที่โต๊ะ)  “land at a small airport” (ร่อนลงที่สนามบินเล็กๆ)  “at both ends”  (ที่ปลายทั้ง ๒ ข้าง)  “a knock at the door”  (การเคาะที่ประตู)  “at a beach club” (ที่สโมสร ณ ชายหาด)  “at a funeral”  (ที่งานศพ)  “at a press conference”  (ที่การให้สัมภาษณ์หนังสือ พิมพ์)  “at a high school dance”  (ที่งานเต้นรำของโรงเรียน)“at the office”  (ณ ที่ทำงาน)   “at breakfast”  (เมื่อเวลาอาหารเช้า)  “to stare at a garage roof”  (จ้องมองไปที่หลังคาโรงรถ)  “to wave down at him” (โบกมือให้เขา)  “to throw petals at his car”  (โยน – โปรย – กลีบดอกไม้ที่รถของเขา)   “at a distance”  (ในระยะไกล)   “at a standstill”  (หยุดชะงัก, หยุดนิ่งอยู่กับที่)  “at risk”  (เสี่ยง),  “at 10:00 a.m.”  (ตอน ๑๐ โมงเช้า)  “at dawn” (ตอนรุ่งอรุณ)  “at once”  (โดยทันทีทันใด)  “at his wit’s end”  (เขาหมดปัญญา, จนปัญญา, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)   “at loose ends”  (ไม่มีอะไรทำ, ไม่มีงานทำ, ไม่รู้จะทำอะไร ดี, ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไป, ยังไม่ตัดสินใจ)   “at a later stage”  (ในระยะหรือขั้นตอนต่อไป)   “to speak at great length”  (พูดเสียอย่างยืดยาว)“  at a time of high unemployment”(ณ ช่วงเวลาที่มีการว่างงานสูง)“to start work at sixteen”  (เริ่มทำงานตอนอายุ ๑๖)  “to die at eighty-three”  (ตายเมื่ออายุ ๘๓)  “to grow at an astonishing rate” (เติบโตในอัตราที่น่าพิศวง)  “to buy or sell it at $ 100”  (ซื้อหรือขายที่ราคา ๑๐๐ เหรียญ)  “at 100 miles per hour” (ที่ ๑๐๐  ไมล์ต่อชั่วโมง)   “the radio playing at full volume”  (วิทยุเปิดสุด เสียง)  “to set a pass mark at 60 percent” (ตั้งคะแนนผ่านที่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์)“to work harder at his thesis”  (ขยันมากขึ้นกับวิทยานิพนธ์)  “to aim at bringing down the inflation rate” (มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ)   “to go at the invitation of his neighbors”  (ไปเพราะการเชื้อเชิญของเพื่อนบ้าน)“to leave at the director’s command”  (จากไปเพราะคำสั่งของผู้อำนวยการ)  “at liberty”  (มีอิสรเสรีที่จะทำอะไร, มิได้ถูกขัดขวางหรือหยุดยั้ง)“to be at war”  (ทำสงคราม)   “to put his life at risk” (ทำให้เขาต้องเสี่ยงชีวิต)  “to read at random”  (อ่านแบบสุ่มๆ – คือไม่เฉพาะเจาะจง)  “at gun point”  (โดยเอาปืนจี้หัว)   “to fly at their expense”  (บินไปโดยค่าใช้จ่ายของพวกเขา)“to be at her best”  (อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเธอ)  “at a guess”  (โดยการเดาหรือทาย)  “at a rough estimate”  (โดยประมาณการอย่างคร่าวๆ)  “good at swimming”  (ว่ายน้ำเก่ง)  “clever at mathematics” (เก่งคณิตศาสตร์)   “bad at cooking”  (ปรุงอาหารไม่เก่ง)  “an expert at shooting”  (เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืน)  “be delighted at the success” (ปลาบปลื้ม-ยินดี กับความสำเร็จ)  “feel sorry at his dismissal” (รู้สึกเสียใจกับการถูกไล่ออกของเขา)   “feel glad at a new job”  (รู้สึกดีใจกับงานใหม่)  “at first”  (ในตอนแรก)  “at last”  (ในที่สุด)   “at least”  (อย่างน้อยที่สุด)  “at leisure”  (มีเวลาว่าง, ไม่ได้ทำงาน, ไม่ได้มีงานยุ่ง)   “at length”  (อย่างละเอียด, อย่างเต็มที่, ในที่สุด)   “at most, at the most”  (อย่างมากที่สุด)   “at loggerheads”  (ทะเลาะกัน, ต่อสู้กัน, เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน)  “at present”  (ในปัจจุบัน)  “at the same address”  (ณ ที่อยู่เดิม)   “at 33 Albert Street”  (บ้านเลขที่  ๓๓  ถนนอัลเบิร์ต)  “at the hairdresser’s”  (ที่ร้านทำผม)  “at church”  (ที่โบสถ์ – ไปทำพิธี)  “at home”  (ที่บ้าน)  “to be at work”  (กำลังทำงานหรือยุ่งอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่าง, สถานการณ์หรือกระบวนการที่กำลังมีผลกระทบหรืออิทธิพล)   “at school” (ที่โรงเรียน)   “at college”  (ที่มหาวิทยาลัย)   “arrive at the airport”  (มาถึงที่สนามบิน)  “at night” (ตอนกลางคืน)  “at Easter”  (ช่วงเทศกาลอีสเตอร์)   “at the weekend”  (ตอนสุดสัปดาห์)   “I don’t understand it at all.”  (ผมไม่เข้าใจมันเลย)   “I can hardly hear you at all.”  (ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงคุณเลย  –  เสียงคุณแผ่วเบามาก)   “It is not at all likely he will come.”  (แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมา  -  คือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)   “Can it be done at all?”   (มันจะสามารถทำได้ไหมนี่)  “She will walk with a limp, if she walks at all.”  (เธอจะต้องเดินขากระเผลก-ขาเป๋  ถ้าเธอยังเดินได้  -  หมายถึงเธออาจจะเดินไม่ได้อีกเลย)   “at all costs”  (ไม่ว่าจะต้องเสียเงิน เวลา  หรือความพยายามเพียงใด   “Carl is determined to succeed in his new job at all costs.”   (คาร์ลมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในงานใหม่ของเขา  โดยไม่สนใจว่าจะต้องทำงานหนักเพียงใด)   “Regardless of the results, Mr. Jackson intended to save his son’s eyesight at all costs.”   (โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์  มิสเตอร์แจ๊คสันตั้งใจที่จะรักษาสายตาของลูกชายตน   ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาหรือเงินมากมายเพียงใด)   “at a loss”  (ในสภาพที่ไม่แน่นอน, ไม่รู้อะไรเลย, งุนงงสับสนไปหมดจนทำอะไรไม่ถูก, จนปัญญา)   “A good salesman is never at a loss for words.”  (นักขายที่ดีไม่เคยจนปัญญาที่จะพูดเพื่อขายสินค้า  -  คือมีเรื่องพูดมากมายเพื่อโฆษณาสินค้าของตน)   “When Don missed the last bus, he was at a loss to know what to do.”  (เมื่อดอนตกรถเมล์เที่ยวสุดท้าย  เขางุนงงสับสนจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  -   คือไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านอย่างไร)  “at anchor” (แอ๊ง-เคอะ  -  จอดลอยลำทอดสมออยู่)   “at any rate”  (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)  “keep him at arms length”  (ไม่คบค้าสมาคมกับเขา, ไม่ทำตัวสนิทสนมกับเขา)   “at a snail’s pace”  (อย่างเชื่องช้าอืดอาด, คืบหน้าไปทีละหน่อยเหมือนหอยทาก)  “one at a time”  {(เข้ามาในห้อง, ขึ้นรถเมล์)  ทีละคน}   “run up the steps two at a time”  (ขึ้นบันไดทีละ ๒ ขั้น)  “at best, at the best”  (อย่างดีที่สุด)  “at ease”  (สบาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือสิ่งรบกวน)   “at every turn”  (ทุกครั้ง, ตลอดเวลา)   “at fault”  (ถูกตำหนิ, รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล้มเหลว)   “at first glance, at first sight”  (เมื่อแรกเห็น, หลังจากมองครั้งแรกอย่างรวดเร็ว)    “at hand, at close hand”  (อยู่ใกล้ตัว, เอื้อมถึงได้ง่าย, กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้)    “at large” {(คนร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้}   เป็นต้น 

 

14. He woke up trembling because he had had a terrible ____________, and had seen himself falling down a bottomless pit.

(เขาตื่นขึ้นด้วยตัวสั่นเทิ้ม  เพราะเขามี __________ ที่น่ากลัว-สยองขวัญ  และ (ในฝัน) ได้เห็นตนเองหล่นลงไปในบ่อ-หลุม  ที่มีก้นหลุมลึกลงไปไม่สิ้นสุด)

(a) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)

(b) therapy    (การบำบัดโรค, อายุรเวท)

(c) nightmare    (ฝันร้าย)

(d) night time    (เวลากลางคืน)

 

15. Jim gave his wife _______________________________ of 5,000 baht a month for clothes.

(จิมให้ _____________ แก่ภรรยาของตน  จำนวน  ๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน  สำหรับ (เป็นค่า) เสื้อผ้า)

(a) a permit    (ใบอนุญาต)

(b) a money    (เป็นนามนับไม่ได้  ไม่สามารถนำหน้าด้วย “A” )

(c) a pay    (เงินเดือน, ค่าจ้าง)

(d) an allowance    (เงินที่มอบให้เพื่อใช้จ่าย, เบี้ยเลี้ยง)

 

16. ____________________ people get angry if they have to wait a few minutes for something.

(คนที่ __________ จะโกรธ  ถ้าพวกเขาจำเป็นต้องรอคอยอะไรบางอย่าง  เป็นเวลา  ๒ – ๓ นาที)

(a) Impassive    (ไม่มีอารมณ์, เมินเฉย, สงบ, ไม่มีความรู้สึก, ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน)

(b) Impatient    (ไม่อดทน, กระวนกระวาย)

(c) Assiduous    (ขยัน, มีความเพียร)

(d) Resourceful    (สามารถรับมือกับปัญหาทุกอย่าง)

 

17. Nothing can compensate ________________________________ the loss of my husband.

(ไม่มีสิ่งใดสามารถชดเชย _______________________________ การสูญเสียสามีของฉันได้)

(a) in

(b) on

(c) for    (กับ, สำหรับ)

(d) at

ตอบ   -   ข้อ   (c)   สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                               สำหรับคำคุณศัพท์ที่ใช้กับ  “For”   ได้แก่   “Responsible”  (He is responsible for the job. = เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ) – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ),  “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง),  “Eager”  (กระตือรือร้น),  “Sorry”  (เสียใจกับ),  “Sufficient”  (เพียงพอ),  “Fit”  (เหมาะสม),  “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ),  “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful for your assistance.  (ผมขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ)   เป็นต้น

                                              ส่วนคำกริยาที่ใช้กับ  “For”  เช่น   “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า),  “Thank”  (ขอบคุณสำหรับ),  “Search  (ค้นหา),  “Look”  (ค้นหา),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี),   “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้)   เป็นต้น

                                             สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ   “For”   ได้แก่   “For hire”  (สำหรับให้เช่า)  -  Do you have horses for hire?  (คุณมีม้าสำหรับให้เช่าหรือเปล่า),  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป   เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน้ตเลย   แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.   (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้),   “For instance  (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),   เป็นต้น

 

18. The sick man ____________________________________________ by the surgeon.

(คนป่วย _________________________________________________ โดยศัลยแพทย์)

(a) was operated

(b) operated on

(c) was operated on    (ได้รับการผ่าตัด,  ถูกผ่าตัด)

(d) is operated

ตอบ   -   ข้อ   (c)    ต้องใช้ในรูป   “Passive voice”  เนื่องจากคนป่วยถูกกระทำ  (ถูกผ่าตัด หรือได้รับการผ่าตัด)  และต้องตามด้วย  “On”  เพราะมาจากประโยค  “Active voice”   คือ   “The surgeon operated on the sick man.”  (ศัลยแพทย์ผ่าตัดคนป่วย)      

                                               สำหรับวลีที่ใช้   “on”  ได้แก่   Live on”  (ดำรงชีวิตอยู่ด้วย)  -  Some animals live on grass.  (สัตว์บางชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วย  -  การกิน  -  หญ้า),  on request”  (เมื่อมีการร้องขอ), “on page 5”  (ในหน้าที่ ๕),  “waste his time on  (ใช้เวลา– ของเขา - อย่างสิ้นเปลือง-สุรุ่ยสุร่ายกับ), on business  (ด้วยเรื่องธุรกิจ), keep on  (ดำเนินต่อไป), rely on  (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย), depend on (upon) (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่), insist on (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง), on the floor (บนพื้น), on a hill (บนเนินเขา), on the top shelf (บนชั้นบนของหิ้ง), on a sofa (บนเก้าอี้โซฟา), to turn his back on his country  (หันหลังให้กับประเทศของตน  -  หมายถึงละทิ้งประเทศ  เช่น  หนีการเกณฑ์ทหาร  หรือไปเข้ากับฝ่ายศัตรู), on the contrary (ในทางตรงกันข้าม), on the drawing board (กำลังอยู่ในขั้นวางแผนหรือเตรียมการ  คือยังไม่ได้ลงมือทำ หรือนำมาใช้งานจริงๆ ),  on the dot (on the button)  (ตรงเวลาเผ็ง, ตรงเวลาเป๊ะ)  -  Susan arrived at the party at 3:00 p.m. on the dot.  (ซูซานมาถึงที่งานเลี้ยงเวลาบ่าย ๓ โมงตรงเป๊ะ)get (climb, jump) on the bandwagon  (ทำตามอย่างที่คนอื่นทำ  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น, เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีคนนิยมทำกันมาก  และล่าสุด  เช่น ถีบจักรยาน หรือ เล่นฟิตเนส,  โยคะ  -  แปลตรงๆตัว คือ ปีนหรือกระโดดขึ้นไปบนรถดนตรีในขบวนแห่)  -  When all Jim’s friends decided to vote for Bill, Jim climbed on the bandwagon too.  (เมื่อเพื่อนทุกคนของจิมตัดสินใจลงคะแนนให้บิล  จิมก็ตัดสินใจลงคะแนนให้บิลเช่นเดียวกัน  -  คือทำตามเพื่อนๆ แบบไม่ต้องมีเหตุผล), on the (an) average  (โดยเฉลี่ย),   a dog peeing (pissing) on a tree  (หมาเยี่ยวรดต้นไม้),  on condition that  (โดยมีเงื่อนไขว่า)  -  I will lend you the money on condition that  you pay it back in one month.(ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน ๑ เดือน),  on deck  (อยู่บนดาดฟ้าเรือ, เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง, มาปรากฏตัว หรือมาถึงที่นัดหมาย)  –  The passengers are relaxing on deck.  (ผู้โดยสารกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเรือ)  -  The scout leader told the boys to be on deck at 8:00 Saturday morning for the hike.  (ผู้นำลูกเสือบอกให้ลูกเสือมาถึงที่นัดหมายเวลา ๘.๐๐ น. เช้าวันเสาร์  เพื่อออกเดินทางไกล),  on deposit  (ในธนาคาร)  -  I have $ 500 on deposit in my account. (ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐ดอลล่าร์ในบัญชีธนาคาร),  on duty  (อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่)  -  There is always one teacher on duty during study hour.  (มีครูอยู่ ๑คนเสมอ  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน  -  คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน)on earth (= in the world)  (ใน หรือ บนโลกนี้, เกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้อย่างไร  มักใช้แสดงการเน้นในประโยคคำถาม) - Where on earth did I put my wallet?  (ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตรงไหนในโลกนี้   -   คือบ่นคร่ำครวญเนื่องจากหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ)-  The boys wondered how on earth the mouse got out of the cage. (พวกเด็กๆสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนูออกจากกรงไป  -  ทั้งๆที่ล็อคทางออกไว้อย่างแน่นหนา), have, (keep, with) one eye on  (คอยเฝ้าดูหรือเอาใจใส่  -  บุคคลหรือสิ่งของ  -  ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นไปด้วย)  -  Mother had one eye on baby as she ironed.  (แม่รีดผ้าและดูแลลูกน้อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน)  -  Chris tried to study with one eye on the TV set.  (คริสพยายามอ่านหนังสือ  และดูทีวีไปด้วยในในเวลาเดียวกัน),  on account of  (เนื่องมาจาก, เพราะว่า),  -  The picnic was held in the gym on account of the rain.  (ปิกนิกถูกจัดในโรงยิม  -  แทนในสนาม  -  เนื่องมาจากฝนตก),  on a shoestring  (ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับใช้จ่าย, ด้วยงบประมาณที่น้อยมาก  -  แปลตรงๆตัว คือ ด้วยเชือกผูกรองเท้า)  -  The couple was seeing Europe on a shoestring.  (สามี-ภรรยาคู่นั้นกำลังเที่ยวยุโรป  ด้วยเงินจำนวนเพียงนิดเดียว  -  คือ  แบบประหยัดสุดๆ),  to walk on air  (รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น)  -  Kim has been walking on air since she won the prize.  (คิมมีความสุขและตื่นเต้นมาโดยตลอด  ตั้งแต่ที่เธอได้รับรางวัล),  to wait on (upon)  (รับใช้, ให้บริการ)  -  The clerk in the store waits on all customers.  (เสมียนในร้านนั้นให้บริการ (รับใช้) ลูกค้าทุกคน),  (sitting) on top of the world  (ปลาบปลื้มยินดีและมีความสุข, รู้สึกประสบความสำเร็จ)  -  John was (sitting) on top of the world when he found out that he got into college.  (จอห์นดีใจและมีความสุข  เมื่อเขาพบว่าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้),  on behalf of  (ในนามของ),  on board  (บนเรือ)  -  A ship was leaving the harbor, and we saw the people on board waving.   (เรือลำหนึ่งกำลังออกจากท่า  และเราเห็นผู้คนบนเรือโบกไม้โบกมือ  -  เพื่ออำลาญาติพี่น้องที่มาส่ง),  off and on (= on and off)  (ไม่สม่ำเสมอ, เป็นครั้งคราว หรือบางโอกาส)  -  It rained off and on all day.  (ฝนตกๆหยุดๆตลอดทั้งวัน  -  คือ ตกแล้วหยุด  แล้วก็ตกแล้วหยุดอีก  สลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน),the posters on the walls (โปสเตอร์บนกำแพง), a sticker on her car (สติ๊กเกอร์ติดรถของเธอ), pictures on the screen (รูปภาพบนจอ), on the ceiling (บนเพดาน), on the roof (บนหลังคา), on all fours (คลาน ๔ เท้า), get on a bus  (ขึ้นรถเมล์), on a highway  (บนทางหลวง), on the plane  (บนเครื่องบิน), on foot  (โดยทางเท้าหรือเดินไป), to walk on tiptoe  (เดินบนปลายเท้าหรือเขย่งส้นเท้า), on horseback  (บนหลังม้า), on a bicycle  (โดยรถ จักรยาน), on Monday  (ในวันจันทร์), on a Sunday afternoon  (ตอนบ่ายวันอาทิตย์), on an occasion like this  (ในโอกาสเช่นนี้), on April10th  (ในวันที่ ๑๐ เมษายน), on Thursday night  (ในคืนวันพฤหัสฯ), on the first day of term (ในวันแรกของภาคการศึกษา), books on art and religion  (หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและศาสนา), on the subject of rents  (ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่า), ideas on how films should be made   ความคิดเกี่ยวกับว่าควรจะสร้างหนังอย่างไร), to comment on the issue  (แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น), a talk on agriculture  (การสนทนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม), cars running on petrol (รถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ำมัน), appear on TV  (ปรากฏตัวทางทีวี), to hear it on the radio  (ได้ยินมันทางวิทยุ), on stage  (บนเวที), on the phone  (ทางโทรศัพท์ หรือกำลังพูดโทรศัพท์), on and on  (ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่หยุดหย่อน, ไม่สิ้นสุด), on edge  (รุ่มร้อน, กระวนกระวาย, ตื่นเต้น, ประสาทเสีย, ปวดสมอง), on one’s own (ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ, หาเลี้ยงตนเอง), on purpose  (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ), on the carpet  (ดุด่าว่ากล่าว, สวด), on the fence  (ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ตัดสินใจ-ตกลงใจ), on the hook  (อยู่ในฐานะลำบาก), on the spot  (ที่กำลังพูดถึง-เอ่ยถึง), to be on  (กำลังปรากฏ, กำลังฉายอยู่. กำลังแสดง), on the go  (มีธุระยุ่ง, เคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อยู่ตลอด)  –  I’m usually on the go all day long.  (ผมมักมีธุระยุ่งตลอดทั้งวัน), on the market  (มีขาย, เสนอขาย)– I had to put my car on the market.  (ผมจำเป็นต้องเอารถออกขาย) - This is the finest home computer on the market.  (นี่เป็นคอมพิวเตอร์ประจำบ้านที่ดีที่สุดที่วางขายในตลาด), on the mend  (สบายดี, หายป่วยไข้)– My cold was terrible, but I’m on the mend now.  (ไข้หวัดของผมย่ำแย่มากเลย  แต่ตอนนี้ผมหายไข้แล้ว) – What you need is some hot chicken soup.  Then you’ll really be on the mend.  (สิ่งที่คุณต้องการ คือ ซุปไก่ร้อนๆ  แล้วคุณจะหายป่วยจริงๆเลย),  on the tip of one’s tongue  (ติดอยู่แค่ริมฝีปาก  คือ เกือบจะพูดออกมาแล้ว หรือ เกือบจะนึกออกแล้ว) – I have his name right on the tip of my tongue.  I’ll think of it in a second  (ผมมีชื่อของเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก  ผมจะนึกมันออกในอีกวินาทีเดียว) – John had the answer on the tip of his tongue, but Ann said it first  (จอห์นเกือบจะบอกคำตอบออกมาแล้ว  แต่แอนพูดออกมาเสียก่อน  -  คือชิงบอกคำตอบก่อน),  on the wrong track  (ไปหรือเดินผิดลู่หรือราง, ทำตามสมมติฐานที่ผิด)  – You’ll never get the right answer.  You’re on the wrong track.  (คุณไม่มีวันจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรอก คุณเดินผิดทางนี่ หรือ คุณตั้งสมมติฐานไว้ผิดนี่),  be (skate) on thin ice  (อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือมีอันตราย)– If you try that, you’ll really be on thin ice.  That’s too risky.  (ถ้าคุณลองทำสิ่งนั้น  คุณจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง  มันเสี่ยงเกินไป) – If you don’t want to find yourself (skating) on thin ice, you must be sure of your facts  (ถ้าคุณไม่ต้องการพบตัวเองตกอยู่ในอันตราย  คุณต้องมั่นใจในข้อเท็จจริง  - ไม่เช่นนั้นคุณอาจแพ้คดีและต้องจ่ายเงินมากมาย),  on tiptoe  (เดินเขย่างเท้า),  on vacation  (เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน)  – Where are you going on vacation this year?  (คุณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนในวันหยุดปีนี้) – I’ll be away on vacation for three weeks.  (ผมจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดเป็นเวลา ๓ สัปดาห์),  on holiday  (อยู่ในระหว่างวันหยุด),   เป็นต้น

 

19. Janet ___________________________________ headmistress of the school yesterday.

(เจเน็ต  ____________________________________ ครูใหญ่ของโรงเรียนเมื่อวานนี้)

(a) is made

(b) made

(c) had made

(d) was made    (ได้รับการแต่งตั้งเป็น,  ถูกแต่งตั้งเป็น)  (ใช้   “Was”  เพราะเป็นอดีต)

 

20. ___________________________________________ I say, please treat it in confidence.

(_________________________________ (ที่) ผมพูด, กรุณาเก็บรักษามันเป็นความลับด้วย)

(a) That

(b) That which

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม,  สิ่งใดก็ตาม)

(d) Which

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                           ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 390)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. A marsupial is an animal ______________ babies are raised in a pouch in the mother’s body.

(สัตว์จำพวกจิงโจ้เป็นสัตว์ __________ ลูกอ่อน _________ ถูกเลี้ยงในกระเป๋าหน้าท้อง (ที่อยู่) ในร่างกายของแม่)

(a) its

(b) who its

(c) that

(d) whose    {ซึ่ง ................... (ลูกอ่อน) ..................... ของมัน}

 

2. Homemaking in preindustrial America required __________________________ and skill.

(การสร้างบ้านในอเมริกาในยุคก่อนอุตสาหกรรม  ต้องการ ____________ และทักษะ-ความชำนาญ)  (หมายถึง  ของผู้สร้าง)

(a) and strength

(b) strength additional

(c) both strength    (ทั้งพละกำลัง)

(d) strength besides

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจตอบ  “Strength and skill”  (พละกำลังและทักษะ)  หรือ  “Strength besides skill”  (พละกำลังนอกจากทักษะ)  ก็ได้

 

3. The Yazoo Basin contains the finest agricultural land in Mississippi, but floods and poor drainage have ____________ this area.

(ลุ่มน้ำยาซูมีที่ดินทางด้านเกษตรกรรมที่ดีที่สุดในรัฐมิสซิสซิปี้, แต่น้ำท่วมและการระบายน้ำที่ไม่มีคุณภาพได้ ____________ พื้นที่นี้)

(a) caused always problems in

(b) caused problems in always

(c) always caused problems in    (ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอใน)

(d) always problems in caused

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูเพิ่มเติมการวางตำแหน่ง  “Adverb of frequency”  (Always, Generally, Frequently, Often, Occasionally, Hardly, Seldom, Rarely, Never, etc.)  จากประโยคข้างล่าง

                                              ตัวอย่างที่ 

 • He always tries to avoid ______________________________________________.

(เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ________________________________________ อยู่เสมอ)

(a) work hard

(b) hard works

(c) hard work    (งานหนัก)

(d) every hard work

ตอบ  -  ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Work”  (งาน)  เป็นคำนามนับไม่ได้  (เอกพจน์เสมอ)  จึงไม่สามารถเติม  “S”  ได้  (ตัดข้อ (b)  ทิ้ง)  และไม่สามารถนำหน้าด้วย  “Every  เพราะว่าใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์  (ตัดข้อ (d)  ทิ้ง)  สำหรับ ข้อ  (a)  ามารถใช้ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Working hard”  เนื่องจากหลัง  “Avoid”   ต้องใช้รูป  “Gerund” (Verb + ing)    ดูเพิ่มเติมการใช้   “Work hard”  (ทำงานหนัก)  และ  “Hardly work”  (ไม่ใคร่จะทำงาน)  จากตัวอย่างประโยคข้างล่าง  

                                                   ตัวอย่างที่ 

 • Those people are working very ________________________________________.

(ผู้คนเหล่านั้นกำลังทำงาน ___________________________________________  มาก)

(a) hardly

(b) hard    (หนัก)

(c) harder

(d) successful

ตอบ  –  ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Hard”  เป็นทั้งคำคุณศัพท์ (Adjective) และกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ในคำเดียวกัน  โดยหมายถึง  “หนัก”  ดังนั้น  เมื่อขยายกริยา  “are working”  จึงไม่ต้องเปลี่ยนเป็น  “hardly”  (หรือ อาจตอบข้อ  (d)  แต่ต้องแก้เป็น “successfully”  -  อย่างประสบความสำเร็จ)  สำหรับ  “Hardly”  เป็น  “Adverb of frequency”  (แสดงความ “บ่อย” หรือ “ถี่”)   หมายถึง  “ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่”  โดยมีความหมายเหมือนกับ  “Seldom, Rarely, Scarcely”  ดังตัวอย่าง

 • He hardly works.

(เขาไม่ใคร่จะทำงาน หรือ เขาแทบจะไม่ทำงาน)

 • She is hardly patient.

(เธอไม่ใคร่จะอดทน)

 • They had hardly finished their work when it began to rain.

(พวกเขาทำงานยังไม่ใคร่จะเสร็จ  เมื่อฝนเริ่มตก)

                                                              สำหรับการวางตำแหน่งของ  “Adverb of frequency” (seldom, hardly, always, often, generally, usually, occasionally, rarely, never)   ในประโยค  มีดังนี้  คือ

                                             ๑. วางไว้หน้าคำกริยาทั่วไป  เช่น

 • They always come late.  

(พวกเขามาสายเสมอ)

 • She usually goes shopping.  

(เธอไปซื้อของเป็นประจำ)

 • He seldom drives to work.  

(เขาแทบจะไม่ได้ขับรถไปทำงาน)

                                             ๒. วางไว้หลัง  “Verb to be”  เช่น

 • He is often late for class.

(เขาเข้าห้องเรียนสายบ่อยๆ)

 • They are always busy with their work.  

(พวกเขามักยุ่งอยู่กับงานเสมอ)

 • She is never contented with her life.  

(เธอไม่เคยพอใจในชีวิตเลย)

                                            ๓. ถ้ามีคำกริยา  ๒  ตัวในประโยค  ให้วางไว้ตรงกลางคำกริยานั้น  เช่น

 • They have always had lunch there.  

(พวกเขากินอาหารกลางวันที่นั่นเสมอ)

 • She will never love him.  

(เธอจะไม่มีวันรักเขา)

 • You should never come to class late.  

(คุณไม่ควรจะมาเรียนสาย)

 • He is always asking me.  

(เขาถามคำถามผมอยู่เสมอ)

 • We have never traveled to New York.  

(เราไม่เคยเดินทางไปนิวยอร์ก)

                                             ๔. สำหรับ  “Never”  และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค  อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค  เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “never,  hardly,  seldom, never before (ไม่เคยมาก่อนเลย),  never in my life (ไม่เคยเลยในชีวิต), no sooner,  in vain (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ),  not often,  not only (ไม่เพียงแต่),  not even once  (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว),  not until  (ไม่จนกระทั่ง)   อย่างไรก็ตาม  ต้องเรียงรูปประโยคใหม่ดังนี้  คือ  {Never (no sooner, hardly, never in my life, not until, etc.) + Verb (ช่วย)  (has, have, had, is, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, etc.)  + Subject + Verb (แท้)}   เช่น

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น –  เน้นตรงคำว่า “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง  –  เน้นตรงคำว่า “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย  –  เน้นตรงคำว่า “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)                    

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place

(ไม่เคยมาก่อนเลย  ที่ผมได้เห็นสถานที่สวยงามเช่นนั้น)

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.

(เธอแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย)

 • Never + กริยาพิเศษ  + Subject  + กริยาแท้  + ส่วนขยาย
 • Never has he seen his father since he divorced his mother.

(เขาไม่เคยได้พบพ่อเลย  ตั้งแต่ที่พ่อหย่าร้างกับแม่)

 

4. _____________, Lois Weber either wrote or adapted all but seven of the hundreds of films she produced.

(_____________, ลอยส์  เวเบอร์  หากไม่เขียนก็ดัดแปลงทั้งหมด,  ยกเว้น    เรื่อง,  ของภาพยนตร์จำนวนหลายร้อยเรื่องที่เธอสร้าง)  (หมายถึง  เธอเขียนเอง  หรือไม่ก็ดัดแปลงภาพยนตร์ทั้งหมดจำนวนหลายร้อยเรื่องที่เธอสร้าง  ยกเว้น    เรื่อง)

(a) A prolific writer that

(b) A prolific writer    (เป็นนักเขียนที่มีวัตถุดิบในการเขียนมากมาย)

(c) She was a prolific writer

(d) A writer as prolific as

ตอบ   -   ข้อ   (b)    เป็นการใช้วลี  (A prolific writer)  นำหน้าประโยค  เพื่อขยายประธาน  (Lois Weber)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • The capital of Thailand, Bangkok is one of the crowded cities.

(เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย, กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่แออัดยัดเยียดเมืองหนึ่ง)

 • The son of a carpenter, Jimmy learned a lot from his father.

(เป็นลูกของช่างไม้, จิมมี่เรียนรู้มากมายจากพ่อของเขา)

 • A diplomat and statesman, Winston Churchill was born in a wealthy family.

(เป็นนักการทูตและรัฐบุรุษ, วินสตัน  เชอร์ชิลล์  เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย)

 • A schoolteacher and writer, Joan Silverton became Nebraska’s representative in 1956.

(เป็นครูโรงเรียนและนักเขียน, โจแอน  ซิลเวอร์ตัน  เป็น  ส.ส. ของรัฐเนบราสก้าในปี  ๑๙๕๖)

 

5. ___________ cubic mile of seawater contains about 12 billion pounds of dissolved magnesium.

(_______________ ลูกบาศก์ไมล์ (กว้าง    ไมล์  ยาว    ไมล์  และสูง    ไมล์) ของน้ำทะเล  มีธาตุแมกนีเซียมที่ละลายน้ำอยู่ประมาณ  ๑๒  พันล้าน  (  หมื่น    พันล้าน) ปอนด์

(a) Whole

(b) In a

(c) For the

(d) Each    (แต่ละ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “A”  ก็ได้

 

6. Animals get energy from carbohydrates and fats, _________________________________.

(สัตว์ได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน, _________________________________)

(a) oxidized in the body by them

(b) the body oxidizes them

(c) which are oxidized in the body    (ซึ่งถูกรวมตัวกับออกซิเจนในร่างกาย)

(d) which they are oxidized in the body

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบแบบลดรูป  คือ  “Oxidized in the body”  ก็ได้

 

7. _____________ sandal is among the earliest forms of footwear, dating from prehistoric times

(_______________ รองเท้าแตะ (รองเท้าโปร่งมีสายรัด) อยู่ในบรรดารูปแบบเริ่มแรกสุดของสิ่งที่ใช้สวมเท้า, นับจากยุคก่อนประวัติศาสตร์)

(a) It was the

(b) The   

(c) That the

(d) There was the

ตอบ   -   ข้อ    (b)    เนื่องจาก  “The sandal”  เป็นประธานของประโยค

 

8. Long, long time ago, there was a merchant ____________ Bob Simon, who made his great fortune by trading with the red Indians.

(นานมากมาแล้ว  มีพ่อค้าคนหนึ่ง ___________ บ๊อบ  ซิมมอน,  ผู้ซึ่งสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาล  โดยการค้าขายกับพวกอินเดียนแดง)  (ในอเมริกา)

(a) name

(b) named    (ชื่อ, ชื่อว่า)

(c) naming

(d) was named

ตอบ   -   ข้อ   (b)   โดยลดรูปมาจาก  “……….....…. a merchant who was named Bob………....….”  (....................พ่อค้า  ผู้ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า  บ๊อบ...................)

 

9. Let’s not stay here any longer, ______________________________________________.

(พวกเราอย่าพักที่นี่กันต่อไปอีกเลย __________________________________________)

(a) shall we?

(b) will you?

(c) shan’t we?

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เมื่อชักชวนมิให้กระทำ  ไม่จำเป็นต้องมีส่วน  “Tag”  ต่อท้าย  แต่ถ้าชักชวนให้กระทำ (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)  ในส่วน  “Tag”  ใช้  “Shall we ?”  หรือถ้าเป็นการสั่ง  หรือขอร้องให้ทำ  ในส่วน   “Tag”  ใช้  “Will you ?”   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • Let’s not go to the concert tonight.

(พวกเราอย่าไปฟังคอนเสิร์ตเลย  คืนนี้)  (ไม่ต้องมี  “Tag”)

 • Let’s study harder for the exam next month, shall we?

(พวกเราขยันเรียนให้มากขึ้นสำหรับการสอบเดือนหน้า, เอาไหม)

 • Bring me some coffee, will you?

(ไปเอากาแฟให้ผมหน่อย, ได้ไหม)

 

10. The price of books may seem high, but their _____________ to a student who is educating himself may be great.

(ราคาของหนังสืออาจดูว่าสูง (แพง) แต่ _____________ ของมันที่มีต่อนักเรียน  ผู้ซึ่งกำลังให้การศึกษาแก่ตนเอง  อาจจะมากมาย)  (หมายถึง  ราคาหนังสืออาจแพง  แต่คุณค่าของหนังสืออาจมากมาย-ยิ่งใหญ่)

(a) price    (ราคาขาย)     

(b) cost    (ราคาทุน, ต้นทุน)

(c) worthy    (คุ้มค่า, มีค่าเพียงพอ, มีมูลค่า, มีราคา, คู่ควร)  (เป็นคำคุณศัพท์)     

(d) value    (คุณค่า, ค่า, มูลค่า)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรือ อาจตอบ   “Worth”  (คุณค่า, ค่า, ประโยชน์, ความสำคัญ, ราคา, ทรัพย์สมบัติ)  ก็ได้

 

11. Everybody _______________________________________________________ free.

(ทุกคน _______________________________________ มีอิสรเสรี)  (ไม่เป็นทาสใคร)

(a) is born    (เกิดมา, ถูกให้กำเนิด)

(b) was born

(c) has been born

(d) has born

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ต้องใช้ในรูป  “Passive voice”  เนื่องจากคนเราถูกให้กำเนิด  หรือถูกคลอด  (“Bear”  =   “ให้กำเนิด, คลอด”)  (Bear,  Bore,  Born)  และต้องใช้ในรูปปัจจุบัน  (Present simple tense)  เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริง  (Fact)  (จึงไม่เลือก ข้อ B)

 

12. Don’t go out _____________________________________________; you will catch cold.

(อย่าออกไป _____________________________________________, คุณจะเป็นหวัด)

(a) in rain

(b) in a rain

(c) in the rain    (ตากฝน, อยู่ท่ามกลางฝน)

(d) in the raining

 

13. Please allow Susan ________________________________________ with you this time.

(โปรดอนุญาตให้ซูซาน ______________________________________ กับคุณคราวนี้)

(a) go

(b) going

(c) to go    (ไป)

(d) goes

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Allow +  กรรม + To + Verb 1 +  ส่วนขยาย”  สำหรับกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Allow”  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • I want you __________________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ ___________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Want + กรรม + To + Verb 1”  และ   “Go on an errand”  =   ไปทำธุระ

                                                   ตัวอย่างที่  

 • We don’t allow anyone ______________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม ______________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim    (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ  -  ข้อ   (c)    เนื่องจาก  “Allow + กรรม + To + Verb 1

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He told one of the men ________________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ ______________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ   -    ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Subject + Tell + กรรม  + To + Verb 1”  กล่าวคือ  กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง  (บุคคลหรือสิ่งของ)  ของคำกริยาต่อไปนี้   จะต้องเป็นรูป  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่  “Expect, Want, Cause,  Force,  Compel,  Invite,  Advise,  Instruct, Persuade,  Allow,  Permit,  Encourage,  Press,  Warn,  Order,  Request,  Tempt,  Teach,  Tell,  Oblige”    ตัวอย่างประโยค  เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • She taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

(ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

 

14. Would you mind _________________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ ___________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to ______________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ ____________ สำหรับเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง  เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆ คืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)   เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to”  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น   “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม  หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้   “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”   เป็นต้น 

                                                กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป   เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

15. The modern businessman does not write his letters by hand.  He dictates them to a shorthand typist, usually ____________.

(นักธุรกิจสมัยใหม่ไม่เขียนจดหมายของเขาด้วยมือ  เขาบอกให้เขียนมัน (จดหมาย) แก่นักจดชวเลข  ซึ่งโดยปกติเป็น ____________)

(a) woman

(b) women

(c) a woman    (ผู้หญิง)

(d) the woman

ตอบ   -   ข้อ  (c)   โดยพิจารณาจาก  “………….......….to a shorthand typist”   ซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์

 

16. My job is _________________________ different from _________________________.

(งานของผมแตกต่าง ______________________ จาก _______________________)

(a) little _____________ her

(b) no _____________ herself

(c) much ____________ hers    (อย่างมาก _____________ งานของเธอ)

(d) so _____________ she

ตอบ   -   ข้อ   (c)   Possessive pronoun  “hers”  มาจาก  “her job”   สำหรับ  ข้อ   A, B   คำหน้า  (little, a little, no)  สามารถใช้ได้   แต่คำหลัง  ต้องแก้เป็น  “hers

 

17. The temperature went below the _________________________________ point last night.

(อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุด _____________________________________ เมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) frozen    (กริยาช่องที่  ๓  ของ “Freeze”)   

(b) freezing    (เยือกแข็ง, เย็นจนเป็นน้ำแข็ง)

(c) froze    (กริยาช่องที่  ๒  ของ “Freeze”)

(d) freeze    (แข็งตัว, กลายเป็นน้ำแข็ง, เย็นจนแข็ง)

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เป็น  “Gerund”  (Verb + ing)   ขยายคำนาม  “Point”  เพื่อบอกว่า  เป็นจุดที่ (สำหรับ) น้ำเย็นจนแข็ง  หรือ  จุดเยือกแข็ง  กล่าวคือ  หน้าที่อย่างหนึ่งของ   “Gerund”   คือใช้ประกอบหน้าคำนาม  คล้ายกับเป็นคำคุณศัพท์  เพื่อบอกว่าคำนามนั้นมีไว้สำหรับทำกริยานั้นๆ  (คือ กริยาที่อยู่หน้าคำนาม)   และมักนิยมใช้เครื่องหมาย  “hyphen” (-)  มาคั่นไว้ระหว่างคำ  แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป  (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย (-) มาคั่นกลางก็ได้)   เช่น

 • a sleeping-room (ห้องนอน)  (แต่ถ้า “a sleeping dog” หมายถึง  “หมาที่นอนอยู่”)  (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย “hyphen” (-) คั่นกลาง)
 • a dancing-hall (ห้องเต้นรำ)  (แต่ถ้า “a dancing girl” หมายถึง  “เด็กผู้หญิงที่ (กำลัง) เต้นรำ”)
 • a dancing-teacher (ครูสอนเต้นรำ)  (แต่ถ้า  “a dancing teacher”  ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย (-) หมายถึง  “ครูที่ (กำลัง) เต้นรำ”
 • a reading-room (ห้องอ่านหนังสือ)  (แต่ถ้า  “a reading boy”  หมายถึง  “เด็กที่อ่านหนังสือ”)
 • a swimming-pool (สระว่ายน้ำ)  (แต่ถ้า  “a swimming girl”  หมายถึง  “เด็กหญิงที่ว่ายน้ำ”)
 • a walking-stick (ไม้เท้า -ไม้สำหรับเดิน)  (แต่ถ้า “a walking boy”  หมายถึง  “เด็กที่ (กำลัง) เดิน”)
 • drinking-water (น้ำสำหรับดื่ม)  (แต่ถ้า  “a drinking horse”  หมายถึง “ม้าที่ดื่มน้ำ”)
 • a knitting-needle (เข็มถัก)  (แต่ถ้า  “a knitting woman” หมายถึง  “ผู้หญิงที่ (กำลัง) ถัก”)
 • a cooking-utensil (เครื่องมือสำหรับทำครัว)  ( แต่ “a cooking woman”  หมายถึง  “ผู้หญิงที่ปรุงอาหาร”)
 • a killing-field (ทุ่งสำหรับสังหาร)  (แต่  “a killing man” หมายถึง  “ผู้ฆ่า, มือสังหาร”)
 • looking-glasses (แว่นตา)  (แต่ถ้า “a looking boy” หมายถึง  “เด็กที่  (กำลัง) มอง”)
 • a sewing machine (จักรเย็บผ้า)  (แต่ถ้า “a sewing woman”  หมายถึง  “ผู้หญิงที่ (กำลัง) เย็บผ้า”)
 • freezing point (จุดเยือกแข็ง)   (“freezing water”  =  น้ำที่เย็นจนแข็ง)  (“frozen food”  =  อาหารแช่แข็ง  คือ อาหารที่ถูกทำให้เย็นจนแข็ง)

หมายเหตุ   –   Verb + ing” (Gerund)  ขยายหน้าคำนาม  มีความหมายว่า  คำนามนั้นมีไว้เพื่อทำกริยานั้นๆ   เช่น  “a swimming-pool” (สระว่ายน้ำ)  แต่สำหรับ “Verb + ing”  ในวงเล็บข้างหลัง  ที่ขยายหน้าคำนาม  มีความหมายว่า   คำนามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ    ในกรณีนี้  เราเรียก  “Verb. + ing”   นั้นว่า   “Present participle”   เช่น   “a drinking horse”   (ม้าที่ดื่มน้ำ)  (ไม่ต้องมีเครื่องหมาย (-)  คั่นกลาง)

 

18. He left Bangkok in 1985 and I haven’t seen him ________________________________.

(เขาจากกรุงเทพฯไปในปี  ๑๙๘๕  และผมก็ไม่ได้เห็นเขาอีก _______________________)

(a) then   (ต่อจากนั้น)

(b) since    (นับตั้งแต่นั้นมา,  ตั้งแต่นั้นมา)

(c) before

(d) meanwhile    (ในระหว่างนั้น,  ในขณะเดียวกัน)

 

19. I didn’t _________________________________________ work until almost eight o’clock.

(ผมมิได้ ________________________________________ งาน  จนกระทั่งเกือบ    ทุ่ม)

(a) get into

(b) get up

(c) get through    (ทำสำเร็จ,  ทำจนเสร็จสิ้น)  (หมายถึง ทำงานแล้วเสร็จ)

(d) get in

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Get through”  =  complete

 

20. You should read _______________________________________ one book every month.

(คุณควรอ่านหนังสือ ______________________________________  เล่ม ทุกๆ เดือน)

(a) least    (น้อยที่สุด)

(b) at least    (อย่างน้อยที่สุด)

(c) at the least

(d) at a least

ตอบ   -   ข้อ   (b)   นอกจากนี้  ยังมีวลี    “In the least”  ซึ่งใช้เน้นข้อความปฏิเสธ  เช่น   “I don’t mind in the least, I really don’t.”  (ผมมิได้รังเกียจแม้แต่นิดเดียว   มิได้รังเกียจจริงๆ),  “She wasn’t in the least jealous.”  (เธอมิได้มีความหึงหวง  (หรืออิจฉา)  แม้แต่นิดเดียว),  “It was changing me in a way that I had not in the least expected.”  (มันกำลังเปลี่ยนแปลงผม  ในแบบที่ว่า  ผมมิได้เคยคาดฝันไว้แม้แต่นิดเดียว),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 389)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Sidney Lanier was most famous for his poetry, but ____________ a schoolteacher, a literary critic, and a musician.

(ซิดนีย์ เลเนียร์  มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเรื่องการประพันธ์บทกวีของเขา, แต่ ____________ ครูสอนในโรงเรียน, นักวิจารณ์วรรณกรรม, และนักดนตรี)

(a) including

(b) moreover he

(c) he was also    (เขาเป็น ..............(ครูฯ..........นักดนตรี)............... ด้วยเช่นกัน)

(d) together with

 

2. Automatons programmed to perform a given task ____________ the flexibility and adaptability of human beings.

(หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ______________ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์)

(a) without

(b) lack    (ขาด, ขาดแคลน, ไม่มี, ปราศจาก, การขาดแคลน, ความไม่มี-ไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง)

(c) together

(d) have no

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค    หรืออาจตอบ  “Are without”  (ปราศจาก, ไม่มี)  หรือ  “Have not”  (ไม่มี)  ก็ได้   สำหรับกริยาไม่แท้  (Programmed)   ลดรูปมาจากอนุประโยค  “Automatons which are programmed to perform a given task

 

3. ____________________________, glasses can correct most sight defects in healthy eyes.

(_______________, แว่นตาสามารถแก้ไขความบกพร่องทางสายตาส่วนใหญ่  ในดวงตาที่แข็งแรง-สมบูรณ์)

(a) If well fitted when

(b) Well fitted if

(c) Well fitted when

(d) When well fitted    (เมื่อถูกปรับอย่างดีหรือเหมาะสม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากลดรูปมาจากอนุประโยค  (When they are well fitted)  ทั้งนี้  อาจตอบ  “If well fitted”  หรือ  “If they are well fitted”  (ถ้ามันถูกปรับอย่างเหมาะสม)  ก็ได้

 

4. In _____________, the advent of the telephone, radio, and television has made rapid long-distance communication possible.

(ใน _____________, การปรากฏขึ้นของโทรศัพท์, วิทยุ, และโทรทัศน์  ได้ทำให้การสื่อสารทางไกลที่รวดเร็วเป็นไปได้)

(a) one hundred years later    (๑๐๐  ปีที่ผ่านมา)

(b) one hundred years ago    (๑๐๐  ปีมาแล้ว)

(c) the one hundred years since

(d) the last one hundred years    {ช่วงเวลา  ๑๐๐  ปีสุดท้าย (ล่าสุด)} (หมายถึง  เวลา  ๑๐๐  ปีที่ผ่านมา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  ข้อ  (a)  หรือ  (b)  ก็ได้   แต่ต้องตัด  “In”  หน้าประโยคทิ้งไป

 

5. The juice contained in the bristles of the nettle causes an intensive itch when __________ a person’s skin.

(น้ำที่ (ถูก) บรรจุอยู่ในขนแข็งของพืชที่มีขนคัน (เช่น หมามุ่ย) ทำให้เกิดความคันอย่างรุนแรงเมื่อ ____________ ผิวหนังของคน)

(a) entering it

(b) it enters    (มันเข้าสู่)

(c) it is entered    (ไม่ใช้รูปนี้เนื่องจากเป็น  “Passive voice”)

(d) its entry into

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “When”  ตามด้วยประโยค  (Subject + Verb)  หรืออาจตอบ   “Entering”  ก็ได้  ซึ่งเป็นการลดรูปอนุประโยค  (When it enters)  ให้เหลือเพียงวลี

 

6. Ice that has floated from the place ________________________ formed is called drift ice.

(น้ำแข็งซึ่งล่องลอยจากสถานที่ _________ สร้าง (ก่อตัว) ขึ้นมา  ถูกเรียกว่าน้ำแข็งเลื่อนลอย)

(a) where it was    (ที่ซึ่งมันถูก)

(b) it was where

(c) where was it

(d) where was

 

7. Many people want to wear clothes like ________________________________________.

(ผู้คนจำนวนมากต้องการสวมเสื้อผ้าเหมือนกับ ________________________________)

(a) those wear by film stars

(b) those wore by film stars

(c) those worn by film stars    {เสื้อผ้าที่ (ถูก) สวมโดยดาราภาพยนตร์}

(d) that worn by film stars

ตอบ   -   ข้อ   (c)  ใช้   “Those”  แทน  “Clothes”  (คำนามพหูพจน์)  เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำคำนี้   สำหรับ  “That”   ใช้แทนคำนามนับไม่ได้  ซึ่งต้องเป็นเอกพจน์เสมอ  เช่น  “Water, Weather, Air, Information, Advice, Equipment, Rice, Sugar, etc.”  และใช้   “One”  แทนคำนามนับได้  เอกพจน์  (Boy, Girl, Car, House, Dog, Cat, Pen, Radio, etc.)  (เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวคำซ้ำ)  สำหรับ  “Worn”  ลดรูปมาจากอนุประโยค   “……….those which (that) are worn by film stars”  และต้องใช้ในรูป  “Passive voice”  เนื่องจากเสื้อผ้า  “ถูกสวม

 

8. You two boys won’t start a fight today, _______________________________________?

(พวกแก  ๒  คน  จะไม่ชกต่อยกันวันนี้, ______________________________________)

(a) would you

(b) will you    (ใช่ไหม)

(c) would they

(d) will they

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากประธานของประโยค  คือ   “You”  โดยมี   “Two boys” เป็นส่วนขยาย  และกริยาในประโยค  คือ   “Won’t  (Will not) start”  กริยาในส่วน  “Tag”   จึงเป็น  “Will you

 

9. I want everything ____________________________________________ by four o’clock.

(ผมต้องการให้ทุกอย่าง ______________________________________ ตอน    โมงเย็น)

(a) is ready

(b) already    (แล้ว, เรียบร้อยแล้ว)

(c) ready    (พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ)

(d) readily    (อย่างรวดเร็ว, อย่างทันที, อย่างสะดวก, อย่างง่าย)

 

10. The work must be done, ____________________________________ difficult it may be.

(งานจะต้องถูกทำ, _____________________ มันอาจจะยาก ______________________)

(a) how

(b) however    {ไม่ว่า ..............(มันอาจจะยาก)............... อย่างไรก็ตาม}

(c) whatever

(d) no matter

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “However + Adjective + Subject + Verb to be”  หรือ  “However + Adverb + Subject + Verb”  (ไม่ว่าประธานฯ จะ......................อย่างไรก็ตาม)  ดูคำอธิบายเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่  

 • _____________________________________________________, she is unhappy.

(___________________________________________________,  เธอไม่มีความสุข)

(a) However she is wealthy

(b) However wealthy she may be    (ไม่ว่าเธออาจจะร่ำรวยอย่างไรก็ตาม)

(c) However wealth she has

(d) However she has wealth

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “However + Adjective + Subject + is (are, was, were), + Subject + verb)  ดูเปรียบเทียบกับ“Whatever”  ากตัวอย่างข้างล่าง

                                                   ตัวอย่างที่  

 • _____________ the truth may have been, many Thai people concluded that the previous government was clearly to blame for the corruption and the police’s abuse of power.

{(ไม่ว่า) ความจริงจะเป็น ____________ คนไทยจำนวนมากสรุปว่า  รัฐบาลชุดก่อนควรถูกตำหนิอย่างชัดเจนสำหรับการทุจริต  และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของตำรวจ}

(a) Whoever   (ใครก็ตาม)

(b) However   (อย่างไรก็ตาม)

(c) Whatever    (อะไรก็ตาม, อย่างไรก็ตาม)

(d) Whenever    (เมื่อไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูการใช้   “Whatever”  จากประโยคข้างล่าง

                                               ตัวอย่างที่  

 • _______________________________________ you may say, I still think I am right.

(คุณอาจจะพูด ________________________________ ผมยังคงคิดว่าผมเป็นฝ่ายถูก)

(a) However   (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

(b) Whatever   {ไม่ว่า ................(คุณอาจจะพูด)................. อะไรก็ตาม}

(c) Though   (ถึงแม้ว่า)

(d) As   (เพราะว่า, ในขณะที่)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Whatever”  และ  “However” จากประโยคข้างล่าง

 • Whatever he may say, she doesn’t believe him.

(ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม  เธอไม่เชื่อเขาเลย)

 • Whatever happens, keep calm.

(ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  ให้นิ่งเข้าไว้  - หรือใจเย็นเข้าไว้)

 • He volunteered to do whatever he could.

(เขารับอาสาทำ  อะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้)

 • Bill had given up whatever hopes he may have had.

(บิลได้ยกเลิกความหวังอะไรก็ตาม  ที่เขาอาจจะเคยมี)

 • I have to bring my family back whatever happens.

(ผมจำเป็นต้องนำครอบครัวกลับมา  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม)

 • Whatever you do, don’t take a trip to the Arctic.

(ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม  จงอย่าเดินทางไปอาร์คติก  - หรือขั้วโลกเหนือ)

 • He will never succeed however hard he may try.

(เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักอย่างไรก็ตาม)

 • However quickly they walked, they could not catch the bus.

(ไม่ว่าพวกเขาจะเดินเร็วอย่างไรก็ตาม  พวกเขาไม่สามารถไปขึ้นรถได้ทัน)

 • However carefully she walked, she was hit by a car.

(ไม่ว่าเธอจะเดินอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตาม  เธอถูกรถชน)

 • He studied hard; however, he did not pass the exam.

(เขาขยันเรียน   อย่างไรก็ตาม (= แต่)  เขาสอบตก)

 

11. We wanted to give him ______________________________ help, but he turned us down.

(เราต้องการให้ความช่วยเหลือเขา _____________ ,  แต่เขาปฏิเสธ (ความช่วยเหลือของ) เรา)

(a) few    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)    

(b) a few    (นิดหน่อย, เล็กน้อย, บ้าง)  (ใช้กับนามนับได้  พหูพจน์)

(c) little    (น้อยมากจนแทบไม่มีเลย)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)   

(d) a little    (นิดหน่อย, เล็กน้อย, บ้าง)  (ใช้กับนามนับไม่ได้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Help”  เป็นคำนาม นับไม่ได้

 

12. Be careful with that lamp; it’s fragile (แฟร้จ-ไจล).

(จงระวังกับตะเกียงใบนั้น,  มัน  แตกง่าย-หักง่าย-เปราะ-บอบบาง-อ่อนแอ-เสียหายง่าย)

(a) broken    (แตก, หัก)

(b) breakable    (ซึ่งแตกได้)   

(c) dirty    (สกปรก)

(d) hazardous    (มีอันตราย)

 

13. She concealed the truth.

(เธอ   ปิดบัง-ปกปิด   ความจริง)

(a) disclosed    (เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ)

(b) hid    (ปิดบัง, ซ่อนไว้, อำพราง, ปกคลุม)  (เป็นกริยาช่องที่  ๒  ของ  “Hide”)

(c) distorted    (บิดเบือน, ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน)

(d) adored    (เคารพ, บูชา, นิยม, รักคลั่งไคล้)

 

14. You must have been deceived.  This is not ___________________________ golden ring.

(คุณจะต้องได้ถูกหลอกลวง-ต้มตุ๋นแล้ว  นี่มิใช่แหวนทอง ________________________)

(a) a precise    (แม่นยำ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง)

(b) an exact    (แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ)

(c) an accurate    (ถูกต้อง)

(d) a genuine    (แท้, แท้จริง, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

 

15. He will ________________________________________ my duties a week after I leave.

(เขาจะ ______________________________ หน้าที่ของผม  หนึ่งสัปดาห์หลังจากผมจากไป)

(a) take down    

(b) take after    (เหมือน, คล้าย)  (ด้านรูปร่างหน้าตา-นิสัยใจคอ)

(c) take over    (รับช่วงงาน, รับหน้าที่, รับผิดชอบ)  (หมายถึง  ทำงานแทน)

(d) take turns    (สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียน)

 

16. ________________________________________________ of the children is sick today.

(เด็ก _______________________________________________________ ป่วยวันนี้)

(a) One    (คนหนึ่ง)

(b) Fewer

(c) Many

(d) Some

ตอบ   -   ข้อ    (a)   เนื่องจากกริยา คือ   “Is”  ถ้าเลือกข้ออื่นๆ  ต้องใช้กริยา   “Are”  ทุกข้อ

 

17. My father said that he would let ________________________ go to the dance tomorrow.

(พ่อของผมพูดว่า  เขาจะอนุญาตให้ ________________________ ไปงานเต้นรำวันพรุ่งนี้)

(a) you and I

(b) I and you

(c) you and me    (คุณและผม)

(d) I with you

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ต้องใช้สรรพนาม   “You”  และ   “Me”  ซึ่งอยู่ในรูปกรรม  เนื่องจากเป็นกรรมของกริยา   “Let”  และต้องเอา   “Me”  (หรือ  “I”  ในกรณีเป็นประธานฯ)  ไว้หลังสรรพนามตัวอื่นเสมอ  เนื่องจากฝรั่งถือว่าเป็นความสุภาพและให้เกียรติผู้อื่น   โดยการกล่าวถึงตัวเองทีหลังสุด  เช่น   “They enjoyed talking with him, her and me.”   หรือ   “He, you and I will go to the party together tomorrow.”  เป็นต้น

 

18. I won’t give it to you _____________________________________ you come and get it.

(ผมจะไม่ให้มันแก่คุณ ______________________ คุณมาและรับมันไป  -  ด้วยตัวคุณเอง)

(a) without    (โดยปราศจาก, โดยไม่มี)  (เป็น “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี  หรือ  Verb + ing)

(b) except    (ยกเว้น)  (เป็น “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนามหรือวลี)

(c) because    (เพราะว่า)

(d) unless    (ถ้า................................ไม่)  (ถ้าคุณไม่มาและรับมันไป................................)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูเพิ่มเติมการใช้   “Unless” จากประโยคข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่  

 • I don’t like to begin writing a letter, _____________________________________.

(ผมไม่ชอบที่จะเริ่มต้นเขียนจดหมาย ______________________________________)

(a) unless I don’t have time

(b) unless I have plenty of time    (ถ้าผมมีเวลาไม่มาก)

(c) If I have plenty of time

(d) unless I have no time

ตอบ   -  ข้อ   (b)

                                                ตัวอย่างที่  

 • Don’t open a shop ______________________________ to smile.  (Chinese proverb)

(จงอย่าเปิดร้าน (ทำการค้า) _______________________________ ที่จะยิ้ม)  (สุภาษิตจีน)

(a) if you like

(b) as you don’t like

(c) not like

(d) unless you like    (ถ้าคุณไม่ชอบ)

ตอบ   -   ข้อ  (d)

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He won’t pass his examination __________________________________________.

(เขาจะสอบไม่ผ่าน ___________________________________________________)

(a) if he is not enough diligent   (ต้องใช้  “diligent enough”)

(b) unless he is not diligent enough   (หลัง  “Unless” ต้องเป็นรูปบอกเล่า)

(c) unless he is not enough diligent

(d) unless he is diligent enough    (ถ้าเขาไม่ขยันเพียงพอ)

ตอบ     –    ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Unless  =  If……….........…… not”   ต่ต้องอยู่ในโครงสร้าง  “Unless + Subject + Verb (บอกเล่า)  ทั้งนี้   “อนุประโยคที่ตามหลัง  Unless”  จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่าเสมอ”  เนื่องจาก “Unless”   มี  “not”  ซึ่งเป็นปฏิเสธรวมอยู่ในคำด้วยแล้ว   ตัวอย่าง  เช่น

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มาถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน ๕ ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย  -  คือ ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

 

19. A: Whose is this knife?

(มีดเล่มนี้เป็นของใคร)

     B: It _________________________________________________________________.

(มัน ____________________________________________________________)

(a) is Tim

(b) is Tim’s    (เป็นของทิม)

(c) is belonged to Tim

(d) is Tim’s owner.

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้รูป  Apostrophe “s”  เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ  หรือใช้  “It belongs to Tim.”  เนื่องจากกริยา  “Belong” (เป็นของ)  ไม่มีการใช้รูป   “Passive voice”  แบบในข้อ  (c)

 

20. This house needs ________________________________________________________.

(บ้านหลังนี้จำเป็นต้อง _________________________________________________)

(a) being repaired

(b) repairing    (ซ่อมแซม)

(c) repaired

(d) to repair

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Need”   เมื่อหมายถึง   “จำเป็นต้อง”   มีโครงสร้าง    แบบ  คือ“Need + Verb + ing”  หรือ  “Need + To + Be + Verb 3”  สำหรับข้อนี้  อาจตอบอีกแบบว่า  “…………....….needs to be repaired”  ก็ได้   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • That little child will need ______________________________________________.

(เด็กเล็กๆคนนั้นจำเป็นต้อง (มี)_____________________________________________)

(a) looking after    (การดูแล, การเอาใจใส่)

(b) to look after

(c) being looked after

(d) to be looking after

ตอบ   -   ข้อ  (a)  เนื่องจาก  “Need”  (จำเป็นต้อง)  สามารถตามด้วยโครงสร้าง ๒ แบบ  โดยมีความหมายเหมือนกัน  คือ  “Need + Verb + ing” (Need + Looking after)  และ “Need + To + Be + Verb 3” (Need + To + Be + Looked after)

                                                   ตัวอย่างที่  

 • Our car needs _____________________________________________________.

(รถยนต์ของเราจำเป็นต้อง _______________________________________________)

(a) mend

(b) mended

(c) being mended

(d) to mend

(e) to be mended    (ได้รับการซ่อมแซม, ถูกซ่อมแซม)

ตอบ   -   ข้อ   (e)   หรืออาจตอบว่า   “………..........……...needs mending”   ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 388)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. A logarithm is _______________________________________ in algebra as an exponent.

(เลขยกกำลังของฐาน  คือ _____________ ในพีชคณิต  ว่าเป็นเลขยกกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์)  (เช่น  xn ,  เป็นเลขยกกำลังของ  x)

(a) known what

(b) known what it is

(c) what is known    (สิ่งที่ (ถูก) รู้จัก)

(d) what it is known

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ข้อความ  “What is known in algebra as an exponent” เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “Complement”  ของ  “Verb to be”  (“Is”  ตัวหน้า)  ดูเพิ่มเติมหน้าที่ของ  “Noun clause”  จากประโยคข้างล่าง

                                            ๑.  เป็นประธานของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • What he wants is a new house.

(สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านหลังใหม่)

 • When she left is not certain.

(เธอจากไปเมื่อใดไม่แน่นอน)  (ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าเวลาใด)

 • How he did it surprised everyone.

(วิธีการที่เขาทำมัน – หรือ เขาทำมันอย่างไร – ทำให้ทุกคนประหลาดใจ)

 • Where he lives is not known.

(ที่ที่เขาอาศัยอยู่ – หรือ เขาอาศัยอยู่ที่ไหน – ไม่มีใครรู้)

 • Why he killed his wife is a mysterious thing.

(เหตุผลที่ว่าทำไมเขาฆ่าภรรยา  - หรือ ทำไมเขาฆ่าภรรยา – เป็นเรื่องลึกลับ)

 • That he is a smart person is certain.

(ที่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องแน่นอน)

 • Whether she will come or not is not my business.

(ไม่ว่าเธอจะมาหรือไม่ก็ตาม  ไม่ใช่ธุระของผม)

                                            ๒.  เป็นกรรมของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • I don’t know when he left.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจากไปเมื่อใด)

 • She asked me where I lived.

(เธอถามผมว่าผมอาศัยอยู่ที่ไหน)

 • They did what they had promised.

(พวกเขาทำในสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้)

 • We believe that he is innocent.

(เราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์)

 • She did not believe what he told her.

(เธอไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเธอ)

 • The police investigated how the bank was robbed.

(ตำรวจสืบสวนวิธีการที่ธนาคารถูกปล้น – หรือ ธนาคารถูกปล้นอย่างไร)

 • I don’t know whether (if) she is happy with her new workplace.

(ผมไม่รู้ว่าเธอมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของเธอหรือไม่)

                                            ๓.  เป็นกรรมของ  “Preposition”  เช่น

 • She is interested in what he says.

(เธอสนใจในสิ่งที่เขาพูด)

 • They believed in what the minister preached.

(พวกเขาศรัทธาในสิ่งที่บาทหลวงเทศน์)

 • We are surprised at how he could do it.

(เราประหลาดใจว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างไร)

 • They were satisfied with what she had provided to them.

(พวกเขาพอใจในสิ่งที่เธอได้จัดหาให้กับพวกเขา)

                                            ๔.  เป็น  “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยเติมให้สมบูรณ์)  ของ  “Verb to be”  เช่น

 • This is what I want.

(นี่คือสิ่งที่ผมต้องการ)

 • That was why he did it.

(นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงทำมัน)

 • Ten o’clock was when we started our trip.

(๑๐  โมงเป็นเวลาที่เราเริ่มการเดินทางของเรา)

                                             ๕.  วางไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่แสดงความรู้สึก  (Sure, Confident,  Happy, Sorry, Grateful, Doubtful, Suspicious, Certain, Delighted,  Delightful,  Anxious,  Worried, etc.)  เช่น

 • I am sure that he will arrive here on time.

(ผมมั่นใจว่า  เขาจะมาถึงที่นี่ตรงเวลา)

 • He is sorry that he could not keep his words.

(เขาเสียใจว่า  เขาไม่สามารถรักษาคำพูดได้)

 • They are confident that they will get the job.

(พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะได้งานทำ)

 • We are anxious that the plane will be delayed for a few hours.

(เราวิตกกังวลว่า  เครื่องบินจะล่าช้าไป ๒ - ๓ ชั่วโมง)

                                             ๖.  ใช้แทนคำนาม  (Noun)  ที่มาข้างหน้ามัน  เช่น

 • The fact that he graduated with first-class honor is known to all.

 (ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ  ๑  เป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  (“The fact”  คือ  “that he graduated with first-class honor”  ดังนั้น  “that he graduated with first-class honor”  จึงเป็น  “Noun clause”)  อย่างไรก็ตาม  ในประโยค  “The fact that (which) he told me is known to all.   (ข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกผมเป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)   The fact”  ไม่ใช่  “that (หรือ which) he told me”  แต่เป็นสิ่งอื่นต่างหาก  ดังนั้น  “that (which) he told me”  จึงเป็น  “Adjective clause”  มาขยาย  “the fact

 • The belief that all men are born equal is not held by everyone.

(ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน   มิได้ยึดถือ (ยอมรับ) กันโดยทุกคน)   (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The belief”   คือ  “that all men are born equal”  ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน)

 • The notion that wealthy men are always happy is rejected by many people. 

(ความคิดที่ว่าคนที่ร่ำรวยมีความสุขเสมอ  ถูกปฏิเสธโดยคนจำนวนมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The notion”  คือสิ่งเดียวกับ   “that wealthy men are always happy”)

หมายเหตุ   –   จากตัวอย่างข้างบน  ถ้าเป็น  “Noun clause”  จะใช้  “that” (ที่ว่า) นำหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  (ไม่ใช้  “which”)  และ  “that”  จะไม่ทำหน้าที่ประธาน หรือกรรม  แต่ถ้าเป็น   “Adjective clause”  จะใช้  “that”  หรือ  “which”  ก็ได้    (และแปลว่า  “ที่”  หรือ  “ซึ่ง”)  และมันจะทำหน้าที่ประธาน  หรือกรรมของอนุประโยค  (Adjective clause)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น

 • The book which (that) is on the table is mine.

(หนังสือซึ่งอยู่บนโต๊ะเป็นของผม)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น   “Adjective clause”  ขยาย  “The book” โดย  “which (that)” ทำหน้าที่เป็นประธานของClause

 • The book which (that) you gave me is very interesting.

(หนังสือซึ่งคุณให้ผม  น่าสนใจอย่างมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Adjective clause”  ขยาย   “The book”  โดย  “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของ  “Clause”   ส่วน  “me”  เป็นกรรมรอง)

 

2. A square meter is ______________________________________________ a square yard.

(  ตารางเมตร ___________________   ตารางหลา)  (คือ  ใหญ่กว่า    ตารางหลาเล็กน้อย)

(a) than slightly larger

(b) larger than slightly

(c) slightly than larger

(d) slightly larger than    (ใหญ่กว่าเล็กน้อย

 

3. The importance of mythology within a culture _______________ in the status of storytellers.

(ความสำคัญของเรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อๆ กันมาภายในวัฒนธรรมหนึ่ง _____ ในสถานภาพของผู้เล่าเรื่อง)  (หมายถึง  ถ้าผู้เล่าเรื่องดังกล่าวมีสถานภาพสูง  ผู้ฟังก็มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญ  หรือเชื่อเรื่องเหล่านี้มากกว่าปกติ)

(a) as reflected

(b) reflected

(c) is reflected    (ถูกสะท้อนภาพให้เห็น)

(d) reflected there

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้ในรูป  “Passive voice

 

4. __________________________________________ the zero was invented is not known.

(เลขศูนย์ถูกประดิษฐ์ขึ้น _______________ ไม่เป็นที่ล่วงรู้)  (= ____________ ที่เลขศูนย์ถูกประดิษฐ์ขึ้น  ไม่เป็นที่รู้กัน)

(a) After    (หลังจาก)

(b) Since    (ตั้งแต่, เพราะว่า)

(c) Although    (แม้ว่า)

(d) When    (เมื่อใด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ข้อความ  “When the zero was invented”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  “Is”  ดูเพิ่มเติมหน้าที่ของ   “Noun clause”  ใน ข้อ    ของข้อสอบชุดนี้

 

5. Regardless of __________________ or facilities, a park is intended for the enjoyment of all.

(โดยไม่คำนึงถึง ____________ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (ของมัน),  สวนสาธารณะถูกมุ่งหมายไว้สำหรับความเพลิดเพลิน (สนุกสนาน) ของทุกคน)

(a) the location of it

(b) its location    (สถานที่ตั้งของมัน)

(c) what location it has

(d) whether its location

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เป็นการใช้โครงสร้างในประโยคให้สมดุลกัน  คือ  “……….....…of its location or (its) facilities, a park………......….”  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Regardless of   จากตัวอย่างข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่ 

 • He has kept on working, _________________________________ being told to stop.

(เขาทำงานต่อไป ________________________________________ ถูกบอกให้หยุดทำ)

(a) sooner than    (เร็วกว่า)

(b) no matter what    (ไม่ว่า........................อย่างไรก็ตาม)

(c) regardless of    (โดยไม่คำนึงถึงว่า, โดยไม่สนใจว่า)

(d) in addition to    (นอกเหนือจาก)

                                                ตัวอย่างที่ 

 • If they are determined to strike, they will do so _________________ what the law says.

(ถ้าพวกเขามุ่งมั่นที่จะนัดหยุดงาน, พวกเขาก็จะทำเช่นนั้น _________ กฎหมายกล่าวไว้อย่างไร)

(a) due to    (เพราะว่า, เนื่องมาจาก)

(b) regardless of     (โดยไม่คำนึงถึงว่า, โดยไม่สนใจว่า)

(c) despite    (ทั้งๆ ที่)

(d) instead of    (แทนที่จะ)

 

6. When he reaches the age of retirement, he will get his _________ for his government service.

(เมื่อเขามาถึงอายุเกษียณจากงาน  เขาจะได้รับ ________________ สำหรับงานราชการของเขา)

(a) wage    (ค่าจ้าง)

(b) salary    (เงินเดือน)

(c) bonus    (เงินโบนัส, เงินแถมพิเศษประจำปี)

(d) pension    (เงินบำเหน็จบำนาญ)

 

7. Father seemed to be ____________ by the loud noise the children made.  He shouted at them to play outside.

(พ่อดูเหมือนว่าจะ _____________ จากเสียงที่ดังที่พวกเด็กๆ ทำ  เขาตะโกนใส่เด็กพวกนั้น  เพื่อให้ออกไปเล่นข้างนอก)

(a) excited    (ตื่นเต้น)

(b) astonished    (ประหลาดใจ)

(c) annoyed    (ขุ่นเคือง, รำคาญ, รู้สึกถูกรบกวน)

(d) amazed    (ทึ่ง, ประหลาดใจ, งงงวย)

 

8. Please keep an eye on my purse while I telephone.

(โปรด  เฝ้าดู-เฝ้าระวัง   กระเป๋าสตางค์ของฉันด้วย  ขณะที่ฉันโทรศัพท์)

(a) hold    (ถือ, จับ, กุม, เกาะ, คว้า)

(b) clean out    (ทำความสะอาดจนหมดจด)

(c) look through    (มองทะลุ, มองผ่าน)

(d) watch    (เฝ้าดู, มอง, ระมัดระวัง, ชม, จ้องมอง)

 

9. She is a person who always speaks her mind.

(เธอเป็นบุคคลผู้ซึ่ง  พูดออกมาตรงๆ ตามที่ตนเองคิด   เสมอ)

(a) talks too much    (พูดมากเกินไป)

(b) speaks without thinking    (พูดโดยไม่คิด)

(c) hesitates to speak    (รีรอ หรือลังเลใจที่จะพูด)

(d) gives her frank opinion    (ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา หรือเปิดเผย)

 

10. He has scarcely ___________________ money ____________________ for his old age.

(เขาแทบจะไม่มีเงิน ______________ ซึ่งได้ถูก _____________ สำหรับในวัยชราของเขา)

(a) some ________________ to save

(b) any ________________ saving

(c) some ________________ saved

(d) any ________________ saved    (อยู่เลย ________________ ออมไว้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  ใช้   “Any”  กับ   “Scarcely”   เนื่องจากใจความเป็นไปในทางปฏิเสธ  (แทบจะไม่)  และใช้  “Saved”  เนื่องจากลดรูปมาจาก  “………..........…money which is (has been, was) saved for his………......……

 

11. My brothers are all _________________________________________________ I am.

(พี่ชายน้องชายของผมล้วนแต่ ______________________________________ ผมทุกคน)

(a) more tall than

(b) tallest of

(c) taller from

(d) taller than    (สูงกว่า)

 

12. Sitting on the beach, she watched the ships ___________________________ the harbor. 

(นั่งบนชายหาด  เธอมองดูเรือ ___________________________________ ในท่าเรือ)

(a) to enter

(b) entered

(c) having entered

(d) entering    (เข้ามา, กำลังเข้ามา)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “Enter”  ก็ได้  ดูเปรียบเทียบกับกริยา   “See”  (เห็น, มอง, มองเห็น, ดู)  (กริยา  “See”  และ  “Watch”  ใช้ได้เหมือนกัน)  จากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • Across the street he saw a man __________________________ a boy with a stick.

(ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง  เขาเห็นชายคนหนึ่ง ______________ เด็กชายคนหนึ่งด้วยไม้)

(a) beating    (กำลังตี)

(b) to beat

(c) having beaten

(d) to have beaten

ตอบ   -   ข้อ   (a)   สำหรับกริยา  “See”  หรือ  “Watch”  มีที่ใช้ดังนี้   คือ

                                            ๑. “See” (Watch) + กรรม + Verb 1  =  เห็นกรรมทำกริยา

 • We saw (watched) him go out and walk in the park.

(เราเห็นเขาออกไป และเดินในสวน)

(แต่เมื่อเป็น  “Passive voice”  ต้องใช้   “He was seen to go out and walk in the park.”)  (เขาถูกมองเห็นว่าออกไปและเดินในสวน)

                                             ๒. “See” (Watch) + กรรม + Verb + ing”  =  เห็นกรรมกำลังทำกริยา

 • We saw (watched) students playing in the field.

(เราเห็นนักเรียนกำลังเล่นในสนาม)

                                            ๓. “See” (Watch) + กรรม + Verb 3  =  เห็นกรรมถูกกระทำ

 • We saw (watched) an elephant killed by hunters.

(เราเห็นช้างถูกฆ่าโดยนายพราน)

 

13. His friends thought he was ill yesterday, ____________________________________?

(เพื่อนของเขาคิดว่า  เขาป่วยเมื่อวานนี้ ____________________________________)

(a) did they

(b) was he

(c) didn’t they    (ใช่หรือไม่)

(d) wasn’t he

ตอบ   -   ข้อ   (c)   นส่วน  “Tag”  ต้องใช้กริยาตามประธานและกริยาในประโยคใหญ่  “Main clause” (His friends thought….............…)  มิใช่ใช้ตามประธานและกริยาในประโยคย่อย (He was ill yesterday)  และเนื่องจาก  “Thought”  อยู่ในรูปบอกเล่า  ในส่วน   “Tag”  จึงต้องใช้   “Did”  ในรูปปฏิเสธ  (= didn’t)

 

14. My car still isn’t working right; the mechanic ___________________________________.

(รถของผมยังคงไม่ทำงานเป็นปกติ  ช่างเครื่องยนต์ _______________________________)

(a) must not have fixed it    (จะต้องไม่ได้ซ่อมมัน)  (ในอดีต)

(b) just fixed it    (เพิ่งจะซ่อมมัน)

(c) might have fixed it    (อาจจะได้ซ่อมมัน)  (ในอดีต)

(d) should not have fixed it    (ไม่ควรจะได้ซ่อมมัน)  (ในอดีต)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากผู้พูดมั่นใจมากว่าจะต้องเป็นเช่นนั้น  เพราะรถยังคงทำงานไม่ปกติ

 

15. I don’t know_______________________________________________________ to do.

(ผมไม่รู้ว่าจะทำ _____________________________________________________)

(a) how

(b) whom

(c) what    (อย่างไรดี)

(d) why

ตอบ   -   ข้อ    (c)   หรืออาจใช้   “How to do it”  สำหรับ   “How”  นิยมใช้กับวลี  เช่น   “how to cook”  (วิธีปรุงอาหาร)  “how to swim”  (วิธีว่ายน้ำ)  “how to play golf”  (วิธีเล่นกอล์ฟ)  “how to solve the problem”  (วิธีแก้ปัญหา  หรือ จะแก้ปัญหาอย่างไร)  “how to tell my parents”  (จะบอกพ่อแม่อย่างไร)  , etc.

 

16. Three months after the manager had engaged the cashier, he ____________ him for dishonesty.

(สามเดือนหลังจากผู้จัดการได้ว่าจ้างแคชเชียร์  เขาก็ ___________ แคชเชียร์คนนั้น  ด้วยเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริต)

(a) disliked    (ไม่ชอบ, เกลียด)  

(b) displayed    (แสดง)

(c) dismissed    (ไล่ออก, บอกเลิกแถว, ไม่พิจารณา, ไม่รับฟ้อง, ยกฟ้อง)

(d) disclosed    (เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Dismiss”   ในที่นี้  หมายถึง  “ไล่ออก

 

17. Although many people thought that the man was guilty, the judge and jury found him ________.

(แม้ว่าผู้คนจำนวนมากคิดว่าชายคนนั้นมีความผิด  ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนพบว่าเขา _________)

(a) carefree    (ไร้กังวล)

(b) talkative    (ช่างพูด, คุยจ้อ)

(c) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์)  

(d) innocent    (บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, ไร้เดียงสา, ซื่อ, ไม่เป็นภัย)

 

18. Such clothes ______________________________ these are called ready-made clothes.

(เสื้อผ้า ___________________________________ เหล่านี้  ถูกเรียกว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

(a) like

(b) alike

(c) as    (ดังเช่น, เช่น)

(d) the same as

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เป็นการใช้คำคู่  คือ    Such………......…….as

 

19. So far I’ve been learning about England and British ways of living.

(เท่าที่ผ่านๆ มา (ที่แล้วๆ มา)  ผมได้กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ  และวิถีการดำรง ชีวิตแบบอังกฤษ)

“So far” here means “_____________________________________________________”.

(“So far”  ในที่นี้  มีความหมายว่า __________________________________________)

(a) So much    (มากเหลือเกิน)

(b) Very far    (ไกลมาก)

(c) For a long time    (เป็นเวลานาน)

(d) Until now    (จนกระทั่งบัดนี้)

 

20. When all the students___________________________, the professor began his lecture.

(เมื่อนักเรียนทุกคน _________________________ อาจารย์ก็เริ่มต้นการบรรยายของเขา)

(a) seated

(b) sit

(c) were seated    (ถูกพาเข้าที่นั่งที่จัดไว้ให้)

(d) seat

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “Seat”  เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  “ที่นั่ง”  แต่เมื่อเป็นคำกริยา หมายถึง  “จัดหาที่นั่งให้, พาเข้าที่นั่ง, จัดตั้งเข้าที่ๆจัดไว้, นั่งลงไป”   มักใช้ในรูป  “Passive voice”  (Be + seated)  เสมอ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 387)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. One of the __________________ Black poets in America, Lucy Terry, was a slave in Deerfield, Massachusetts.

(หนึ่งในบรรดากวีผิวดำ ____________ ในอเมริกา, ลูซี่ เทอร์รี่, เป็นทาสอยู่ในเมืองเดียร์ฟิวด์, รัฐแมซซาชูเซตส์)

(a) first to

(b) first was

(c) first    (คนแรกๆ, รุ่นแรกๆ)

(d) first has the

 

2. ________________________ wild dogs have very keen sense of sight, hearing, and smell.

(_____________ หมาป่ามีประสาทสัมผัสที่ไวมาก (ดีเยี่ยม) ในด้านสายตา (การมองเห็น), การได้ยิน, และการดมกลิ่น)

(a) Cats are like    (แมวเหมือน-คล้ายกับ)

(b) Like the cats,    (เหมือนกับแมว,)

(c) Although the cats like    (แม้ว่าแมวชอบ)

(d) They are like the cats,    (พวกมันเหมือนกับแมว)

 

3. Alex Bradford is one of the world’s _________________________ exponents of gospel music.

(อเล็กซ์  แบรดฟอร์ด  เป็นหนึ่งในบรรดาสัญลักษณ์ (ตัวแทน) ____________ ของดนตรีเกี่ยวกับคำสั่งสอน หรือเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสต์  ของโลก)

(a) very most    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) the most    (มากที่สุด)

(c) mostly    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

(d) foremost    (ชั้นเยี่ยม, สำคัญที่สุด)

 

4. Meat is an excellent source _________________________________________ vitamins.

(เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเลิศ _______________________________________ วิตามินชนิดต่างๆ)

(a) that

(b) has

(c) where

(d) of    (ของ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)

                                             สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “in need of”  (ต้องการ)  -  Are you in need of some advice?  (คุณต้องการคำแนะนำบ้างไหม),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

5. If a rectangle has equal sides, ____________________________________ is a square.

(ถ้าสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านเท่ากันทุกด้าน, __________________ คือ (เป็น) สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

(a) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(b) it    (มัน)

(c) but    (แต่)

(d) then    (ต่อจากนั้น, หลังจากนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยคใหญ่  (Main clause)

 

6. An increase in a nation’s money supply, without an accompanying increase in economic activity, _____________ result in higher prices.

(การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินตราของประเทศหนึ่ง, โดยไม่มีการเพิ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตามมาด้วย, ____________ ส่งผลให้เกิดราคาสินค้าซึ่งเพิ่มสูงขึ้น)

(a) tends    (มีแนวโน้ม)

(b) tends the

(c) tending to

(d) will tend to    (จะมีแนวโน้มที่จะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบข้อ  (a) ซึ่งเป็น  “Present simple tense”  ก็ได้  แต่ต้องแก้เป็น  “Tends to”  (มีแนวโน้มที่จะ)  เนื่องจากกริยา  “Tend + To + Verb 1

 

7. We like our doctor, so we hope he doesn’t decide to go away for a long time ______________.

(เราชอบหมอของเรา  ดังนั้น  เราหวังว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเดินทางไปไหนๆ เป็นเวลานาน _________)

(a) yet    (เลย)  (คือ  ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไป...........................เลย)

(b) still

(c) already

(d) before

ตอบ   -   ข้อ    (a)   ใช้   “Yet”  (เลย, หรือยัง)  กับประโยคปฏิเสธ  หรือคำถาม  เช่น

 • It is not dark yet.

(ยังไม่มืดเลย  -  ขณะนี้)

 • I haven’t yet met Peter.

(ผมยังไม่ได้พบปีเตอร์เลย)

 • His uncle isn’t married yet.

(ลุงของเขายังไม่แต่งงานเลย)

 • By good fortune the leak has done no damage yet.

(เพราะว่าโชคดี  การรั่วไหลยังมิได้ทำความเสียหายเลย)

 • Have you had your lunch yet?

(คุณกินอาหารกลางวันแล้วหรือยัง)

 

8. If you have a bad cold, you _____________________________________ go to the doctor.

(ถ้าคุณเป็นไข้หวัดอย่างรุนแรง  คุณ _________________________________ ไปพบแพทย์)

(a) ought    (“Ought to”  =  “ควรจะ” )

(b) might    (อาจจะ)

(c) had

(d) should    (ควรจะ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  เนื่องจากเป็นการแนะนำให้ทำ  (ไปหาหมอ)  หรืออาจตอบ  “Ought to”  ก็ได้

 

9. I didn’t _________________________________________ work until almost eight o’clock.

(ผมมิได้ _________________________________________ งาน  จนกระทั่งเกือบ  ๒  ทุ่ม)

(a) get into

(b) get up

(c) get through    (ทำสำเร็จ,  ทำจนเสร็จสิ้น)  (หมายถึง ทำงานแล้วเสร็จ)

(d) get in

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Get through”  =  complete

 

10. I wish I could ____________________________________________________ smoking.

(ผมปรารถนาว่าผมสามารถ _______________________________________ สูบบุหรี่) 

(a) cut down    (ลดปริมาณลง, ทำให้น้อยลง)

(b) cut up    (ตัดออกเป็นชิ้นๆ)

(c) cut away    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

(d) cut out    (ยุติ,  เลิก)

 

11. Every girl ought to learn _____________________________________________ to cook.

(เด็กผู้หญิงทุกคนควรที่จะเรียนรู้ ___________________________________ ปรุงอาหาร)

(a) where

(b) what

(c) when

(d) how    (วิธี) 

ตอบ   -   ข้อ   (d)   “เรียนรู้วิธีปรุงอาหาร”   =  “เรียนรู้ว่าจะปรุงอาหารอย่างไร

 

12. At present ____________________________________ bad drivers are often punished.

(ในปัจจุบัน _____________________________ คนขับรถ (นิสัย) เลวๆ ถูกลงโทษอยู่บ่อย ๆ)

(a) the

(b) every

(c) each

(d) (No word is needed.)   (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  สำหรับ  ข้อ   (b)  และ  (c)  ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์  นับได้ เท่านั้น  และข้อนี้   ไม่ต้องใช้  “The”   เพราะกล่าวถึงคนขับรถนิสัยเลวๆ ทั่วไป   มิได้มีการเน้น หรือชี้เฉพาะว่าเป็นผู้ใด  หรือกลุ่มใด  ดังนั้น  ข้อนี้จึงไม่ต้องเติมคำใดเลย

 

13. Is all this money _____________________________________________________?

(เงินทั้งหมดนี้เป็น _____________________________________________ ใช่หรือไม่)

(a) your

(b) yours    (ของคุณ)   (= your money)

(c) of you

(d) belong to you

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ส่วนถ้าต้องการใช้   “Belong”   (เป็นของ)  จะต้องใช้รูปประโยคเป็น   “Does all this money belong to you?

 

14. My son knocked this ________________________________ off the table and broke it.

(ลูกชายของผมทำ __________________________ ใบนี้หล่นจากโต๊ะ  และทำมันแตก)

(a) tea’s cup

(b) cup of tea    (ชา  ๑  ถ้วย)

(c) teacup    (ถ้วยชา)

(d) cup-tea

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก   “Teacup”  เป็น   “นามประกอบ”  (Compound noun)   และผู้พูดเพียงแต่จะบอกว่า  “ลูกชายทำถ้วยชาหล่น  และแตกไปแล้ว”  เท่านั้น  มิได้ต้องการบอกว่า  “ทำชา  ๑  ถ้วยหล่นฯ”   เพราะตอนนี้ถ้วยแตกไปแล้ว  ไม่มีน้ำชาเหลืออยู่แล้ว  ดูเพิ่มเติม  “นามประกอบ”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                                ตัวอย่างที่  

 • Wait a minute, I’ll look up Mary’s phone number in the _____________ and then call her.

(รอประเดี๋ยวนึงนะ  ผมจะค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของแมรี่ใน _____ และ (ต่อจากนั้น) จะโทรฯไปที่เธอ)

(a) phone’s book

(b) phone book    (สมุดโทรศัพท์)

(c) phones book

(d) book of phone

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”    (Compound noun)  ดูเพิ่มเติมนามขยายนามจากประโยคข้างล่าง

                                             ตัวอย่างที่ 

 • I told my mom that I had bought this bulb for the __________________________.

(ผมบอกแม่ว่า  ผมซื้อหลอดไฟดวงนี้เพื่อใช้กับ _____________________________)

(a) desk’s lamp

(b) lamp of the desk

(c) lamp on desk

(d) desk lamp    (โคมไฟตั้งโต๊ะ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                              ตัวอย่างที่ 

 • To the best of my knowledge, all of them are efficient _______________________.

(เท่าที่ผมรู้มาอย่างดีที่สุด  พวกเขาทุกคนเป็น ___________________ ที่มีประสิทธิภาพ)

(a) language’s teachers

(b) languages teachers

(c) teaching languages

(d) language teachers    (ครูสอนภาษา)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun)

                                                  ตัวอย่างที่ 

 • She broke a __________________________________ while she was washing up.

(เธอทำ ___________________________________ แตก  ในขณะที่เธอกำลังล้างจาน)

(a) glass wine

(b) wine glass    (แก้วไวน์)

(c) glass for wine

(d) glass of wine

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ซึ่งเรียกว่า  “นามประกอบ”  (Compound noun)  

                                                ตัวอย่างที่ 

 • Jim bought his new shoes from the _________________________ near his house.

(จิมซื้อรองเท้าใหม่จาก _____________________________________ ใกล้บ้านของเขา)

(a) shoes’ store

(b) shoes store

(c) shoes’s store

(d) shoe store    (ร้านรองเท้า)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการใช้นามขยายนาม  หรือ  “นามประกอบ”  (Compound noun  โดยนามตัวหน้ามักอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ  และถ้าต้องการใช้คำนามประกอบในรูปพหูพจน์  จะแสดงรูปพหูพจน์ที่คำนามตัวหลัง  ตัวอย่าง  เช่น

   -  service bus (es)   (รถบริการ – คือรถรับ-ส่งพนักงาน)

   -  bus service (s)   (บริการรถประจำทาง)

   -  flower garden (s)  (สวนดอกไม้)

    -  color television (s)   (ทีวีสี)

   -  room number (s)   (หมายเลขห้อง)

   -  bookstore (s)   (ร้านขายหนังสือ)

   -  development plan (s)   (แผนการพัฒนา)

   -  population increase   (การเพิ่มประชากร)

   -  table lamp (s)   (ตะเกียง-โคมไฟตั้งโต๊ะ)

   -  war criminal (s)   (อาชญากรสงคราม)

   -  traffic jam   (รถติด)

   -  newspaper article   (บทความหนังสือพิมพ์)

   -  conference room   (ห้องประชุม)

   -  peace talk   (การเจรจาสันติภาพ)

   -  car key   (กุญแจรถ)

   -  car park   (ที่จอดรถ)

   -  railway station   (สถานีรถไฟ)

   -  art exhibition   (นิทรรศการศิลปะ)

   -  show room   (ห้องแสดงสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า)

   -  show business   (ธุรกิจการแสดง)

   -  flood victim   (เหยื่ออุทกภัย)

   -  energy management   (การบริหารพลังงาน)

   -  drain pipe   (ท่อระบายน้ำ)

   -  wastewater disposal   (การกำจัดน้ำเสีย)

   -  energy conservation   (การอนุรักษ์พลังงาน)

   -  interest rate   (อัตราดอกเบี้ย)

   -  premium payment   (การจ่ายเบี้ยประกัน)

   -  office building   (อาคารสำนักงาน)

   -  rubbish bin   (ถังขยะ)

   -  community development   (การพัฒนาชุมชน)

   -  road safety rally   (การรณรงค์ความปลอดภัยบนถนน)

   -  flood relief center   (ศูนย์บรรเทาน้ำท่วม)

   -  production method   (วิธีการผลิต)

   -  goods outlet  (ตลาด-ช่องทางระบายสินค้า)

   -  distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)

  -  contract period  (ระยะเวลาของสัญญา)

  -  loan amount limit   (การจำกัดปริมาณเงินกู้)

  -  debt payment   (การชำระหนี้)

  -  audit procedure   (กระบวนการตรวจสอบ)

  -  risk assessment   (การประเมินความเสี่ยง)

   -  reforestation activity   (กิจกรรมการปลูกป่า)

   -  government sector   (ภาครัฐบาล)

   -  tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)

   -  border patrol police school   (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)

   -  toilet construction   (การสร้างห้องน้ำ)

   -  implementation plan   (แผนการดำเนินงาน)

   -  duty performance   (การปฏิบัติหน้าที่)

   -  business partner   (คู่ค้า, หุ้นส่วนธุรกิจ)

   -  business competitor   (คู่แข่งทางธุรกิจ)

   -  business growth   (การเติบโตของธุรกิจ)

   -  emergency use   (การใช้กรณีฉุกเฉิน)

   -  donation reception   (การรับบริจาค)

   -   wood house (s)   (บ้านไม้)

   -  steel table (s)   (โต๊ะเหล็ก)

   -  government policy  (นโยบายรัฐบาล)

   -  personnel development   (การพัฒนาบุคลากร)

   -  insurance policy   (กรมธรรม์ประกันภัย)

   -  growth rate   (อัตราการเติบโต)

    -  oil price rise  (การขึ้นราคาน้ำมัน)

    -  birthday party   (งานเลี้ยงวันเกิด)

    -  dividend payment   (การจ่ายเงินปันผล)

    -  debt payment  (การชำระหนี้)

    -  income tax deduction   (การหักภาษีเงินได้)

    -  motor insurance   (การประกันภัยรถยนต์)

    -  fire insurance   (การประกันอัคคีภัย)

    -  capital market   (ตลาดทุน)

    -  exchange rate (s)   (อัตราการแลกเปลี่ยน)

    -  traffic problem (s)  (ปัญหาจราจร)

    -  greenhouse gas   (กาซเรือนกระจก)

    -  tourism sector   (ภาคการท่องเที่ยว)

    -  climate change   (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

    -  terrorism risk (s)  (การเสี่ยงภัยการก่อการร้าย)

    -  commodity price (s)  (ราคาสินค้า)

    -  price competition   (การแข่งขันด้านราคา)

    -  household debt   (หนี้ครัวเรือน)

    -  car sale (s)   (การขายรถยนต์)

    -  distribution channel   (ช่องทางการจำหน่าย)

    -  accident occurrence   (การเกิดอุบัติเหตุ)

    -  branch office (s)   (สำนักงานสาขา)

    -  insurance company   (บริษัทประกันภัย)

    -  business partner (s)   (คู่ค้า)

    -  leather belt   (เข็มขัดหนัง)

    - business transaction (s)   (การดำเนินธุรกิจ)

    - business mind   (จิตใจคิดแต่เรื่องธุรกิจ)

    - heart disease treatment   (การรักษาโรคหัวใจ)

 

15. The demand ________________________________________ our goods is increasing.

(ความต้องการ ____________________________________ สินค้าของเรากำลังเพิ่มขึ้น)

(a) of

(b) in

(c) from

(d) for    (สำหรับ)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Demand (noun) + For”  เสมอ   สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”  ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                             สำหรับคำคุณศัพท์ที่ใช้กับ  “For”  ด้แก่  “Responsible”  (รับผิดชอบ)  -  He is responsible for the job.  (เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ)  –  She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may occur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น), “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม),  “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ),  “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

                                              ส่วนคำกริยาที่ใช้กับ  “For”  เช่น  “Apply”  (สมัคร)  -  She applied for a secretarial job, but in vain.  (เธอสมัครงานเลขานุการ, แต่ไม่สำเร็จ),  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอาหารให้มื้อนี้),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ), “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

                                              สำหรับวลีอื่นๆ ที่ใช้กับ  “For”   ด้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป  ๑ เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ   ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน๊ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

16. We find it _____________ to believe all what he said since he changed his story every time we asked him.

(เราพบมัน _____________ ที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูด   เพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งที่เราถามเขา)  (หมายถึง  เล่าเรื่องแต่ละครั้งไม่เคยตรงกัน)

(a) very and more difficult

(b) more and very difficult

(c) more and most difficult

(d) more and more difficult    (ยากขึ้นและยากขึ้น)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   ต้องใช้รูปนี้เสมอ

 

17. Whenever we meet, we stop ______________________________________________.

(เมื่อใดก็ตามที่เราพบกัน  เราจะหยุด _________________________________________)

(a) talking

(b) talk

(c) to talk    (เพื่อที่จะคุยกัน)

(d) to talking

ตอบ   –   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  Stop + To + Verb 1”  หมายถึง  “หยุดเพื่อที่จะทำกริยานั้นๆ”   ส่วน  “Stop + Verb + ing”  หมายถึง  “หยุดการกระทำกริยานั้นๆ”  เช่น

 • We stop to have lunch at 11.30 a.m. every day.

(เราหยุด (ทำงาน) เพื่อกินอาหารเที่ยงตอน  ๑๑.๓๐  น. ทุกๆวัน)

 • We stopped having lunch when the fire broke out.

(เราหยุดการกินอาหารเที่ยง  เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น)

 • They stopped to work until late at night.

(พวกเขาหยุด (กิน, เล่น, พูดคุย) เพื่อทำงานจนกระทั่งดึก)

 • They stopped working and went to a restaurant.

(พวกเขาหยุดการทำงาน   และไปภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 

18. You had best _________________________________________________ it yourself.

(คุณควรจะ ________________________________________ มันด้วยตัวคุณเองดีที่สุด)

(a) do    (ทำ)

(b) to do

(c) done

(d) doing

ตอบ   –   ข้อ   (a)   เนื่องจาก   “Had best”  (ทำ..........................เป็นดีที่สุด)  และ “Had better”  (ควรจะ.........................ดีกว่า)   ต้องตามด้วย   “Infinitive without to” (Verb 1 ไม่ต้องมี  To  นำหน้า)  เสมอ

 

19. A __________________________________________ uses force, or a threat of force.

(___________________________________ ใช้กำลัง  หรือการขู่กรรโชกว่าจะใช้กำลัง)

(a) thief    (หัวขโมย, โจรลักทรัพย์)

(b) robber    (โจรปล้น,  โจรจี้ชิงทรัพย์)

(c) burglar    (โจรงัดแงะ-ย่องเบา)

(d) pick-pocket    (นักล้วงกระเป๋า)

 

20. If my father moved away, I suppose I would live with my uncle ___________ I went with him.

(ถ้าพ่อของผมย้ายออกไป  ผมคาดคะเน (คิด) ว่า  ผมจะอาศัยอยู่กับลุง __________ ผมไปกับพ่อ)

(a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)    

(b) accordingly    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

(c) unless    (ถ้า..................................ไม่)  (= ถ้า  (ผม)  ไม่ไปกับพ่อ)

(d) otherwise    (มิฉะนั้น)  

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เพราะได้ใจความดีที่สุด   และ  “Unless” +   “ประโยคบอกเล่าเสมอ)   เช่น

                                               ตัวอย่างที่  

 • Don’t open a shop ____________________________ to smile.  (Chinese proverb)

(จงอย่าเปิดร้าน (ทำการค้า) ______________________________ ที่จะยิ้ม)  (สุภาษิตจีน)

(a) if you like

(b) as you don’t like

(c) not like

(d) unless you like   (ถ้าคุณไม่ชอบ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูตัวอย่างการใช้  “Unless”  จากประโยคข้างล่าง

                                                 ตัวอย่างที่  

 • He won’t pass his examination ________________________________________.

(เขาจะสอบไม่ผ่าน ___________________________________________________)

(a) if he is not enough diligent   (ต้องใช้  “diligent enough”)

(b) unless he is not diligent enough   (หลัง “Unless” ต้องเป็นรูปบอกเล่า)

(c) unless he is not enough diligent

(d) unless he is diligent enough   (ถ้าเขาไม่ขยันเพียงพอ)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Unless  =  If…………............… not”  แต่ต้องอยู่ในโครงสร้าง  “Unless + Subject + Verb  (บอกเล่า)  ทั้งนี้  “อนุประโยคที่ตามหลัง  “Unless”  จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่าเสมอ”  เนื่องจาก  “Unless”  มี  “Not”  ซึ่งเป็นปฏิเสธรวมอยู่ในคำด้วยแล้ว   ตัวอย่าง  เช่น

 • He will not come unless he has time.

(เขาจะไม่มาถ้าเขาไม่มีเวลา)

 • I shall not help him unless he asks me.

(ผมจะไม่ช่วยเขา ถ้าเขาไม่ขอร้องผม)

 • You couldn’t get a grant unless you had five years’ teaching experience.

(คุณไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือ  ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์สอน    ปี)

 • Unless you work hard, you won’t succeed.

(ถ้าคุณไม่ขยัน  คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ)

 • She said nothing unless she was spoken to.

(เธอไม่พูดอะไร  ถ้าเธอไม่ถูกพูดด้วย)  (คือ  ถ้าไม่มีใครพูดกับเธอ)

 • Unless they respected us, we wouldn’t care for what they said.

(ถ้าพวกเขาไม่เคารพเรา  เราจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                 ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEIC