หมวดข้อสอบ TOEIC

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 348)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Precisely the same thought sent the three of us in two different directions, _____________.

(อย่างแน่นอนทีเดียว  ความคิดเดียวกันได้ส่งเราทั้ง  ๓  คน ไปใน  ๒  ทิศทางที่แตกต่างกัน, _________________)

(a) they to San Francisco and I to New York

(b) them to San Francisco and I to New York

(c) them to San Francisco and me to New York    (พวกเขา (๒ คน) ไปที่ซานฟรานซิสโก  และผมไปที่นิวยอร์ค)

(d) them for San Francisco and me for New York

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้สรรพนามในรูปกรรม  (Object)  เพราะมาจาก  “Sent them to San Francisco”  และ  “Sent me to New York

 

2. Belford University in Victoria, Canada, is another open university _____________________.

(มหาวิทยาลัยเบลฟอร์ดในเมืองวิคตอเรีย  ประเทศแคนาดา  เป็นมหาวิทยาลัยเปิดอีกแห่งหนึ่ง _________________)

(a) which students need not attend classes

(b) where students need not attend classes    (ที่ซึ่งนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในชั้นเรียน)

(c) students need not attend classes

(d) students need not attend classes there

ตอบ   -   ข้อ   (b)  หรืออาจตอบ  “……..in (at) which students need not…......” ก็ได้

 

3. Journalists are writers ___________________________ gathering and presenting news.

(นักหนังสือพิมพ์คือนักเขียน ____________________________ รวบรวมและนำเสนอข่าว) 

(a) they are engaged in

(b) who they are engaged in

(c) which are engaged in

(d) who are engaged in    (ผู้ซึ่งเกี่ยวพันกับ (ยุ่งอยู่กับ) การ)

 

4. Today atomic energy _________________________________ in medicine and industry.

(ในปัจจุบัน พลังงานปรมาณู _____________________ ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม)

(a) applying

(b) being applied

(c) has applications    (มีการประยุกต์ใช้)

(d) applies

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “……….is applied to medicine…….”  (ถูกประยุกต์ใช้กับการแพทย์.............)  ก็ได้

 

5. Many flatworms have _______________________________________________ of eyes.

(พยาธิตัวแบนจำนวนมากมีตา _______________________________________________)

(a) more pairs than one

(b) more than one pair    (มากกว่า    คู่)

(c) one pair more than

(d) one more pair than

 

6. The girl in the yellow dress is __________________________________ friend of mine. 

(เด็กหญิงในชุดสีเหลืองเป็นเพื่อน __________________________________ ของผม)

(a) the

(b) one

(c) a    (คนหนึ่ง)

(d) not

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ   “………...is one of my friends”  หรือ  “………... is not a friend of mine”  ก็ได้

 

7. I can give you two thousand baht at _____________________________________ most.

(ผมสามารถให้คุณ  ๒,๐๐๐  บาท  อย่าง ________________________________ ที่สุด)

(a) all

(b) a

(c) for the

(d) the    (มาก)

 

8. One must do ______________________________________________________ duties. 

(คนเราจะต้องทำหน้าที่ __________________________________________________)

(a) his

(b) her

(c) one’s    (ของตนเอง)

(d) their

ตอบ   -   ข้อ   (c)  รูป   “Possessive adjective”  ของ   “One”  คือ  “One’s “

 

9. Everybody must do __________________________________________________ duties.

(ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ _________________________________________________)

(a) one’s

(b) his    (ของเขา, ของเขาเอง)

(c) her

(d) everybody’s

ตอบ   -   ข้อ   (b)  รูป   “Possessive adjective”  ของ   “Everybody”  คือ  “His

 

10. I prefer cotton, ______________________________________________________ silk.

(ผมชอบฝ้ายมากกว่า, ______________________________________________ ไหม)

(a) and

(b) to

(c) not    (มิใช่, ไม่ใช่)

(d) or

ตอบ   -   ข้อ   (c)  สังเกตจากหลัง  “Cotton”  มีเครื่องหมาย  “คอมม่า”  เป็นการแยกข้อความ  บอกว่า  “ชอบฝ้ายมากกว่า  ไม่ใช่ชอบไหมมากกว่า

 

11. I prefer cotton _______________________________________________________ silk.

(ผมชอบฝ้าย _____________________________________________________ ไหม)

(a) not

(b) more than

(c) to    (มากกว่า)

(d) over
ตอบ   -   ข้อ   (c)  “ชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง”  ใช้  “To

 

12. Oil usually lies __________________________________ feet below the earth’s surface.

(น้ำมันโดยปกตินอนอยู่ ____________________________ ฟุต  ใต้พื้นผิวหน้าของโลก)

(a) thousand

(b) thousands

(c) thousands of    (หลายพัน)

(d) many thousands    (ใช้ได้  ถ้าตามด้วย “Of” )

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หลัง   “Thousand”  มี  “S”   และตามด้วย   “Of

 

13. Keep __________________________________________________________ the fire!

(จงอยู่ _______________________________________ ไฟ)  (หรือ  จงอย่าเข้าใกล้ไฟ)

(a) away

(b) off from    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

(c) away from    (ห่างจาก)

(d) away off    (รูปนี้  ไม่มีใช้)

 

14. I am ____________________________________________________ a better chance.

(ผมกำลัง ______________________________________________ โอกาสที่ดีกว่ากัน)

(a) waiting    (“Wait” + “For”  เสมอ)

(b) awaiting    (รอคอย)   (“Await” ไม่ต้องตามด้วย “For”)

(c) awaiting for

(d) in wait

 

15. You had your car overhauled last week, _____________________________________?

(คุณเอารถของคุณไป (ให้ช่าง) ซ่อมทั้งคัน  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, ______________________)

(a) hadn’t you

(b) didn’t you    (ใช่หรือไม่)

(c) wasn’t it

(d) had you

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Had”  ในประโยคข้างบน  อยู่ในรูป  “Causative use”  มีความหมายว่า   “เอารถไปซ่อม” (had your car overhauled)   จึงถือเป็นกริยาทั่วไปตัวหนึ่ง  เหมือนกับ   “Walk, Play, Swim, Eat, Sing, Write, Walk, etc.”  ดังนั้น   เมื่อจะทำเป็นรูปปฏิเสธ หรือคำถาม   จึงต้องใช้  “Verb to do” (Do, Does, Did)  ช่วย  และเนื่องจากในประโยคข้างบน   “Had”  อยู่ในรูปบอกเล่า   ในส่วน   “Tag”  จึงต้องเป็นปฏิเสธ

                                                  สำหรับ “Verb to have”  (Have, Has, Had)  จะถือเป็นกริยาพิเศษ  และในส่วน   “Tag”  สามารถใช้   “Have, Has, Had”  ได้เลย  ซึ่งแล้วแต่ ประธานประโยค  และ  “Tense”   (ไม่ต้องใช้  “Verb to do”  ช่วย)  มี    กรณี  คือ

                                    ๑. ใน  “Present perfect tense”  เช่น

 • He has eaten his breakfast, hasn’t he?

(เขาได้กินข้าวเช้าแล้ว  ใช่หรือไม่)

                                    ๒. ใน  “Past perfect tense”  เช่น

 • She had moved to a new place, hadn’t she?

(เธอได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้ว  ใช่หรือไม่)

                                    ๓. ในกรณีที่   “Have” หมายถึง  “มี”  เช่น

 • They had a beautiful house, hadn’t they?

(ในกรณี   “Have”  แปลว่า  “มี”  สามารถใช้  “Verb to do”  ช่วยได้เช่นกัน  ดังนั้น ประโยคข้างบนอาจเป็น   “They had a beautiful house, didn’t they?)

 • She has not a car, has she?

(ในทำนองเดียวกัน  เมื่อ   “Has”  หมายถึง  “มี”  ประโยคนี้สามารถใช้ได้อีกแบบ  คือ  “She has not a car, does she?)

                                                  อย่างไรก็ตาม   เมื่อ   “Has”  มิได้แปลว่า  “มี”  แต่มีความหมายอย่างอื่น   ดังเช่นใน    กรณี  ต่อไปนี้   จะถือว่าเป็นเหมือนกริยาธรรมดาทั่วๆ ไป  (= Walk, Sleep, Cry, Hope, Love, Like, etc.)  ดังนั้น   เมื่อจะทำเป็นรูปปฏิเสธ  หรือ  คำถาม   รวมทั้งในส่วน  “Tag”  จะต้องใช้  “Verb to do”  (Do, Does, Did)   ช่วยเสมอ  ดังประโยคข้างล่าง

                                    ๑. เมื่อหมายถึง   “ได้รับ”  (Receive)  เช่น

 • She had a letter this morning, didn’t she?

(เธอได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้  ใช่หรือไม่)

                                    ๒. เมื่อหมายถึง  “รับประทาน, ดื่ม”  (Eat, Drink)  เช่น

 • He had coffee for breakfast, didn’t he?

(เขาดื่มกาแฟสำหรับอาหารเช้า  ใช่หรือไม่)

 • We had a lot of food at the party last night, didn’t we?

(เรากินอาหารมากมายที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้  ใช่หรือไม่)

                                     ๓. เมื่อหมายถึง  “ประสบ, พบ, เจอ”  (Experience)  เช่น

 • We had a good time at the party last night, didn’t we?

(เราพบกับความสนุกสนานที่งานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมา  ใช่หรือไม่)

 • They have much difficulty studying English, don’t they?

(พวกเขาประสบกับความยากลำบากในการเรียนภาษาอังกฤษ  ใช่หรือไม่)

 • She had lots of fun at the concert, didn’t she?

(เธอพบกับความสนุกอย่างมากที่งานแสดงดนตรี  ใช่หรือไม่)

                                    ๔. เมื่อหมายถึง  “จำเป็นต้อง”  (Have to)  เช่น

 • They have to study hard to pass the exam, don’t they?

(พวกเขาจำเป็นต้องเรียนหนัก  เพื่อสอบผ่าน  ใช่หรือไม่)

                                    ๕. เมื่อใช้ไนโครงสร้าง   “Causative use”  คือ  “ประธานฯ ใช้ไห้ใครทำอะไร”  (Active voice)  หรือ  “ประธานฯ ใช้ให้อะไรถูกทำโดยใคร”  (Passive voice)  เช่น

 • She had the servant wash her room yesterday, didn’t she?

(เธอให้คนรับใช้ทำความสะอาดห้องของเธอเมื่อวานนี้  ใช่หรือไม่)

 • They have their cars washed every day, don’t they?

(พวกเขาล้างรถทุกวัน (โดยคนอื่นทำให้)  ใช่หรือไม่)

 • He doesn’t have his hair cut every month, does he?

(เขามิได้ตัดผมทุกเดือน  ใช่ไหม)

 

16. The ______________________________________ Office is where we buy our tickets.

(ห้อง ________________________________________ คือสถานที่ที่เราซื้อตั๋วภาพยนตร์)

(a) Book

(b) Books

(c) Booked

(d) Booking    (จองตั๋ว)

ตอบ   -   ข้อ    (d)  “Booking office” =  ห้องขายตั๋ว หรือ จองตั๋ว  โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์  หรือ สถานีรถไฟ

 

17. I have worked ______________________________________ a postman for ten years.

(ผมได้ทำงาน ________________________________ บุรุษไปรษณีย์เป็นเวลา  ๑๐  ปีแล้ว)

(a) like    (เหมือน)

(b) for    (ให้, เพื่อ)

(c) as    (เป็น)

(d) with    (กับ)

 

18. Be careful _____________________________________________ to break that vase.

(จงระวัง _______________________________________________ ทำแจกันใบนั้นแตก)

(a) how

(b) what

(c) enough

(d) not    (ไม่, อย่า)

 

19. _____________________________________________ you like it or not, you must do it.

(____________________________________ คุณชอบมันหรือไม่ก็ตาม  คุณจะต้องทำมัน)

(a) Whether    (ไม่ว่า)

(b) If     (เมื่อขึ้นต้นประโยค  ไม่ใช้รูปนี้)

(c) Either

(d) Not only

ตอบ   -   ข้อ   (a)   แต่เมื่ออยู่ในประโยค  สามารถใช้   “If”  แทน   “Whether”   ได้   เช่น

 • I don’t know whether (if) he will come or not.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจะมาหรือไม่)

 • She was not sure whether (if) he really loved her or not.

(เธอไม่แน่ใจว่า  เขารักเธอจริงๆหรือไม่)

 • Whether he comes or not, I don’t care.

(ไม่ว่าเขามาหรือไม่ก็ตาม  ผมไม่สนใจ)

**** หมายเหตุ   -   ไม่สามารถใช้ว่า   “If he comes or not, I don’t care.”

 

20. Be _________________________________ good as to tell me all the truth about him.

(โปรด ___________________ พอที่จะเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขาให้ผมฟังหน่อย)

(a) as

(b) so    (“So good as”  =  กรุณาพอ หรือ ดีพอ)

(c) very

(d) enough

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง 

                                           ตัวอย่างที่  

 • Would you be so kind ______________ to return these books to the library for me?

(คุณจะกรุณา _______ ที่จะส่งคืนหนังสือเหล่านี้ให้ห้องสมุดแทน (เพื่อ) ผม  ได้ไหมครับ)

(a) enough

(b) of you

(c) as    (พอ)

(d) that you have

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจาก  “So……….as”  นอกจากจะใช้กับประโยคปฏิเสธเท่านั้นแล้ว  (“As………as”  ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่า  ปฏิเสธ  และคำถาม)  แต่เมื่อตามด้วย   “Infinitive with to” (To + Verb)  ตัวหน้าจะต้องใช้  “So” อย่างเดียว  (ไม่ใช้  “As” )   ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า  ปฏิเสธ หรือ คำถาม  ดังโครงสร้างข้างล่าง

                             “So + Adjective + As + To + Verb 1 + Phrase”

(โดยมีความหมายว่า  “...................พอที่จะ................”  หรือ  “...............จนถึงขนาด ที่จะ...................”)   เช่น

 • Please be so kind as to help me carry this box.

(โปรดกรุณาพอที่จะช่วยผมยกลังนี้ด้วยครับ)  

 • Be so good as to wait for her till evening.

(จงกรุณา-ใจดี พอที่จะรอพบเธอจนค่ำด้วยนะครับ)

 • Be so generous as to donate to the charity.

(โปรดเอื้อเฟื้อพอที่จะบริจาคให้การกุศลด้วยนะ)

 • Be so nice as to pick me up at the airport.

(โปรดกรุณาพอที่จะไปรับผมที่สนามบินด้วยครับ)

 • I am not so stupid as to believe such a story.

(ผมไม่โง่บัดซบพอ  -  หรือโง่บัดซบถึงขนาด  -  ที่จะเชื่อเรื่องแบบนั้น)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 347)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The values of a people, their customs, and their perceptions of the world ____________ their language.

(ค่านิยมของคนเชื้อชาติหนึ่ง  ขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขา  และการมอง (ความเข้าใจ) โลกของพวกเขา ______________ ภาษาของพวกเขา)

(a) are influenced

(b) be influenced

(c) influencing

(d) influence    (มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจโน้มน้าว)

 

2. The columbine flower, _____________ to nearly all of the United States, can be raised from seed in almost any garden.

(ดอกโคลัมไบ (มีสีม่วงหรือน้ำเงิน  เป็นดอกไม้ประจำรัฐโคโลราโด  สหรัฐฯ), __________ ของเกือบจะทั่วประเทศสหรัฐฯ, สามารถ (ถูก) เพาะปลูกได้จากเมล็ด  ในสวนเกือบทุกแห่ง)

(a) is native

(b) native    (ซึ่งเป็นพืชพื้นเมือง)

(c) how native is

(d) how native it is

ตอบ   -   ข้อ   (b)   โดยลดรูปมาจากอนุประโยค  แบบ  “Adjective clause”  คือ  “……..flower, which is native to nearly all of the United States,”  ซึ่งขยายคำนาม  “Flower

 

3. Hares do not dig burrows __________________________________________________.

(กระต่ายป่าไม่ขุดโพรง (รูบนพื้นดิน) _________________________________________)

(a) as European rabbits

(b) that do European rabbits

(c) as do European rabbits    (เหมือนดังที่กระต่ายยุโรปขุด)

(d) that European rabbits do it

ตอบ   -   ข้อ   (c)   หรืออาจตอบ  “as European rabbits do”  ก็ได้  โดยกริยา  “Do”  แทน  “Dig

 

4. The lungs fill the chest cavity completely, no matter ______________________________.

(ปอดเติมเต็มโพรงในอกอย่างสมบูรณ์ (เต็มโพรงอกพอดี) ไม่ว่า ________________ ก็ตาม)

(a) how is it large

(b) how large is it

(c) how large it is    (มัน (โพรงอก) จะใหญ่อย่างไร)

(d) how it is large

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องเรียงในแบบบอกเล่า  คือ  “How + Adjective + It + Is

 

5. Benjamin Franklin was one of the first scientists to suggest ________________ lightning is electrical in nature.

(เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆที่บ่งชี้ ___________________ ฟ้าแลบเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยธรรมชาติ)

(a) if

(b) that    (ว่า)

(c) and

(d) in

 

6. Novelist Edna Ferber ___________________________ her youth in Appleton, Wisconsin.

(นักเขียนนิยาย  เอ็ดนา เฟอร์เบอร์ _______________ วัยเยาว์ของเธอในเมืองแอบเปิลตัน  รัฐวิสคอนซิน  -  สหรัฐฯ)

(a) spending

(b) was spent

(c) spent    (ใช้เวลา)

(d) who spent

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นกริยาแท้ของประโยค

 

7. When we reached the station, the train was about ________________________________.

(เมื่อเราไปถึงสถานี  รถไฟกำลังจะ (จวนจะ) ____________________________________)

(a) started

(b) starting

(c) to start   (เริ่มต้นออกเดินทาง)

(d) to starting

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ดูเพิ่มเติม  “To be about + To + Verb 1”  (กำลังจะ, จวนจะ)  จากประโยคข้างล่าง

                                    ตัวอย่างที่  

 • I am about _________________________________________________________.

(ผมใกล้จะ (จวนจะ) ______________________________________________ อยู่แล้ว)

(a) die

(b) dying

(c) death   (ความตาย)  (เป็นคำนาม)

(d) to die   (ตาย)  (เป็นคำกริยา)

(e) dead   (ตาย, ไม่มีชีวิต)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

                                       ตัวอย่างที่  

 • The man ______________ when he noticed a large packing-case lying on the floor.

(ชายผู้นั้น ___________ เมื่อเขาสังเกตเห็นลังสำหรับบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่วางอยู่บนพื้น)

(a) has about to leave

(b) is about to leave

(c) had about to leave

(d) was about to leave    (กำลังจะจากไป, จวนจะจากไป)

ตอบ   –   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “To be about to”  หมายถึง  “กำลังจะ  หรือ จวนจะ  หรือ  พร้อมที่จะ”   เช่น

 • His father is about to retire.

(พ่อของเขาจวนจะเกษียณอายุงานแล้ว)

 • She was just about to go on stage again.

(เธอพร้อมที่จะขึ้นแสดงบนเวทีอีกครั้ง)

 • It is about to rain very soon.

(ฝนจวนจะตกแล้วเร็วๆนี้)

 • We were about to leave when the snow began.

(เรากำลังจะจากไปเมื่อหิมะเริ่มตก)

 • I haven’t gone yet, but I’m about to.

(ผมยังไม่ได้ไปเลย  แต่ผมพร้อมจะไปแล้ว)

 

8. May I borrow your dictionary ________________________________________, please?

(ผมจะขอยืมพจนานุกรมของคุณ _________________________________ ได้ไหมครับ)

(a) for the minute

(b) for a minute   (สักประเดี๋ยวหนึ่ง)

(c) to the minute

(d) to a minute

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้   “For a minute”  เสมอ  สำหรับวลีที่ต้องใช้   “A, An”   ได้แก่   “Take a seat”  (นั่ง),  “Take a break”  (พัก, หยุดพัก),  “Take a back seat”  (ยอมเป็นผู้ตาม, เป็นช้างเท้าหลัง),  “Take a good look”  (มองให้เต็มตา),  “Take a good picture”  (ถ่ายรูปสวย, ถ่ายรูปขึ้น),  “Take a bad picture”  (ถ่ายรูปไม่สวย, ถ่ายรูปไม่ขึ้น),  “Take a hand in”  (มีส่วนร่วม, ช่วยเหลือใน),  “Take a stand”  (ประกาศความสำคัญของตนเอง, ประกาศจุดยืน),  “Have a habit of”  (มีนิสัยชอบ), “It is a pity” (น่าสงสาร, น่าเสียดาย), “…..In a position to…..”  (อยู่ในฐานะที่จะ), “On an average”  (โดยเฉลี่ย), “Keep up a correspondence with…….”  (มีจดหมายโต้ตอบกับ), “Take a person at his word  (เชื่อคำพูดคนๆนั้น),  “Once in a while  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Once in a blue moon”  (นานทีปีหน, นานๆครั้ง),  “Once upon a time”  (กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว),  “Have a walk”  (เดิน),  “Have a haircut”  (ตัดผม), “Have an idea”  (มีความคิด),  “Take (Have) a bath”  (อาบน้ำ),  “Take a shower”  (อาบน้ำ),  “Make (Give) a speech”  (กล่าวสุนทรพจน์),  “Give a bath”  (อาบน้ำให้),  “Make a change”  (เปลี่ยนแปลง),  “Make an exchange”  (แลกเปลี่ยน),  “Give (Express) an opinion”  (แสดงความคิดเห็น),  “Give an idea”  (ให้ความคิด),  “Give a kiss”  (จูบ),  “Take a pride”  (ภาคภูมิใจ),  “Take a rest”  (พักผ่อน),  “Do a favor”  (ช่วยเหลือ),  “Give an answer”  (ตอบ),  “Make a decision”  (ตัดสินใจ),  “Come to a decision”  (ตกลงใจ, ตัดสินใจ),  “Make a suggestion”  (แนะนำ),  “Make a statement”  (กล่าว, พูด),  “Make an announcement”  (ประกาศ),  “Make a discovery”  (ค้นพบ),  “Make a choice”  (เลือก),  “Make a good doctor”  (เป็นหมอที่ดี),  “Make you a good secretary”  (เป็นเลขานุการที่ดีของคุณ),  “Go for a walk”  (ไปเดินเล่น),  “Go for a drive”  (ไปขับรถ),  “Have a headache”  (ปวดหัว),  “Have a cough”  (มีอาการไอ),  “Have a cold”  (เป็นหวัด),  “Have a toothache”  (ปวดฟัน), “Have an earache”  (เจ็บหู, ปวดหู),  “Have a sore throat”  (เจ็บคอ),  “Have a pain”  (มีความเจ็บปวด),  เป็นต้น  

                                         นอกจากนั้น  ยังใช้  A, An” ในวลีต่อไปนี้   “All of a sudden”  (ทันใดนั้น),  “Tell a lie”  (พูดปด, โกหก),  “Take a look at”  (จ้องมองไปที่),  “For a long time”  (เป็นเวลานาน),  “Take a trip”  (เดินทาง),  “Be at a loss”  (งุนงง, ทำอะไรไม่ถูก),  “On a large scale”  (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โต),  “At a premium”  (มีราคาสูง),  “Make it a rule”  (ตั้งเป็นกฎ),  “As a matter of fact”  (อันที่จริงแล้ว),  “Have a good time”  (สนุก),  “In a hurry”  (รีบเร่ง),  “It is a shame.”  (น่าละอาย),  “Make a mistake”  (ทำผิด),  “Have an opportunity”  (มีโอกาส),  “At a discount”  (ลดราคา),  เป็นต้น

 

9. She is too excited to say ___________________________________________________.

(เธอตื่นเต้นเกินไปที่จะพูด _______________________________________________)

(a) nothing    (ไม่มีสิ่งใด, ไม่มีอะไร)

(b) something    (บางสิ่งบางอย่าง)

(c) everything    (ทุกๆสิ่ง)

(d) anything    (สิ่งใดๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ดูตัวอย่างการใช้คำอื่นๆ จากประโยคข้างล่าง

                                        Something”  มักใช้ในประโยคบอกเล่า  เช่น

 • I have something interesting to tell you.

(ผมมีบางสิ่งน่าสนใจจะบอกคุณ)

 • We have something rather strange to show you.

(ผมมีบางสิ่งค่อนข้างแปลกจะแสดงให้คุณดู)

 • He started talking about something else.

(เขาเริ่มต้นคุยเกี่ยวกับบางเรื่องอีก  -  หรือเรื่องอื่นๆอีก)

 • I’ve got something to do tonight.

(ผมมีบางสิ่งจะทำคืนนี้)

 • I knew I had forgotten something.

(ผมรู้ว่าผมได้ลืมอะไรบางอย่าง)

                                         สำหรับ  “Anything”  มักใช้ในประโยคปฏิเสธ  คำถาม  หรือประโยคบอกเล่า แบบเป็นเงื่อนไข  ในความหมาย   “สิ่งใดๆ, สิ่งใดก็ตาม”   เช่น

 • She didn’t say anything.

(เธอไม่ได้พูดอะไร)

 • He never seemed to do anything at all.

(เขาดูเหมือนว่าไม่เคยทำ (งาน) อะไรเลย)

 • If anything should happen, I can take care of myself. 

(ถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น  ผมสามารถดูแลตัวเองได้)

 • I’ve told her to come to you if she wants anything.

(ผมบอกให้เธอมาหาคุณ  ถ้าเธอต้องการสิ่งใดๆ)

 • They denied doing anything illegal or improper.

(พวกเขาปฏิเสธว่า  ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม)

 • That doesn’t prove anything.

(นั่นมิได้พิสูจน์สิ่งใดๆเลย)

 • He likes anything alcoholic.

(เขาชอบเครื่องดื่มใดๆก็ตาม  ที่ผสมแอลกอฮอล์)

 • To me, it’s more important than anything else.

(สำหรับผมแล้ว  มันสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด)

 • It didn’t taste anything like soup.

(มันมิได้มีรสชาติใดๆที่เหมือนซุปเลย)

 • There is nothing unusual.

(ไม่มีสิ่งใดผิดปกติ)

 • Nothing can stop him from coming here.

(มิมีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งเขาไม่ให้มาที่นี่)

 

10. Among the advantages which Mr. Barlow has given his children  are a good college education and ________________.

(ในบรรดาข้อได้เปรียบต่างๆซึ่งมิสเตอร์บาร์โลว์ได้ให้แก่ลูกๆของเขา  คือ  การศึกษาอย่างดีในมหาวิทยาลัย  และ ________________)

(a) extensive travel abroad   (การเดินทางอย่างกว้างขวางมากในต่างประเทศ)

(b) to travel extensively abroad

(c) travel extensively abroad

(d) of extensive travelling abroad

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ต้องใช้ในรูปคำนาม (วลี)   (“Travel” ในที่นี้เป็นคำนาม)  ให้สมดุลกับคำนาม (วลี)   “A good college education”  ที่อยู่ข้างหน้า  “And

 

11. I live _____________________________________________________ my own money.

(ผมดำรงชีวิต ______________________________________________ เงินของผมเอง)

(a) on    (ด้วย, โดย)

(b) by

(c) with

(d) through

ตอบ   -   ข้อ   (a)   สำหรับวลีที่ใช้  “On”   ได้แก่   On page 5”  (ในหน้าที่  ),  Waste his time on”  (ใช้เวลา – ของเขา - อย่างสิ้นเปลือง-สุรุ่ยสุร่ายกับ), on business  (ด้วยเรื่องธุรกิจ), keep on  (ดำเนินต่อไป), rely on  (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย), depend on (upon)  (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่), insist on  (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง), on the floor  (บนพื้น), on a hill  (บนเนินเขา), on the top shelf  (บนชั้นบนของหิ้ง), on a sofa  (บนเก้าอี้โซฟา), to turn his back on his country  (หันหลังให้กับประเทศของตน  -  หมายถึงละทิ้งประเทศ  เช่น  หนีการเกณฑ์ทหาร  หรือไปเข้ากับฝ่ายศัตรู), on the contrary  (ในทางตรงกันข้าม), on the drawing board   (กำลังอยู่ในขั้นวางแผนหรือเตรียมการ  คือยังไม่ได้ลงมือทำ หรือนำมาใช้งานจริงๆ ),  on the dot (on the button)  (ตรงเวลาเผ็ง, ตรงเวลาเป๊ะ)  -  Susan arrived at the party at 3:00 p.m. on the dot.  (ซูซานมาถึงที่งานเลี้ยงเวลาบ่าย ๓ โมงตรงเป๊ะ)get (climb, jump) on the bandwagon  (ทำตามอย่างที่คนอื่นทำ  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น, เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีคนนิยมทำกันมาก  และล่าสุด  เช่น ถีบจักรยาน หรือ เล่นฟิตเนส,  โยคะ  -  แปลตรงๆตัว คือ ปีนหรือกระโดดขึ้นไปบนรถดนตรีในขบวนแห่)  -  When all Jim’s friends decided to vote for Bill, Jim climbed on the bandwagon too.  (เมื่อเพื่อนทุกคนของจิมตัดสิน ใจลงคะแนนให้บิล  จิมก็ตัดสินใจลงคะแนนให้บิลเช่นเดียวกัน  -  คือทำตามเพื่อนๆ แบบไม่ต้องมีเหตุผล), on the (an) average   (โดยเฉลี่ย),   a dog peeing (pissing) on a tree  (หมาเยี่ยวรดต้นไม้),  on condition that  (โดยมีเงื่อนไขว่า)  -  I will lend you the money on condition that  you pay it back in one month.  (ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน ๑ เดือน),  on deck   (อยู่บนดาดฟ้าเรือ, เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง, มาปรากฏตัว หรือมาถึงที่นัดหมาย)  –  The passengers are relaxing on deck.  (ผู้โดยสารกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเรือ)   -  The scout leader told the boys to be on deck at 8:00 Saturday morning for the hike.  (ผู้นำลูกเสือบอกให้ลูกเสือมาถึงที่นัดหมายเวลา ๘.๐๐ น. เช้าวันเสาร์  เพื่อออกเดินทางไกล),  on deposit   (ในธนาคาร)  -  I have $ 500 on deposit in my account.  (ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐ ดอลล่าร์ในบัญชีธนาคาร),  on duty  (อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่)   -  There is always one teacher on duty during study hour.  (มีครูอยู่ ๑ คนเสมอ  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน  -  คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน)on earth (= in the world(ใน หรือ บนโลกนี้, เกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้อย่างไร  มักใช้แสดงการเน้นในประโยคคำถาม) - Where on earth did I put my wallet?  (ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตรงไหนในโลกนี้   -   คือบ่นคร่ำครวญเนื่องจากหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ)   -  The boys wondered how on earth the mouse got out of the cage.  (พวกเด็กๆสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนูออกจากกรงไป  -  ทั้งๆที่ล็อคทางออกไว้อย่างแน่นหนา),  have, (keep, with) one eye on  (คอยเฝ้าดูหรือเอาใจใส่  -  บุคคลหรือสิ่งของ  -  ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นไปด้วย)  -  Mother had one eye on baby as she ironed.  (แม่รีดผ้าและดูแลลูกน้อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน)  -  Chris tried to study with one eye on the TV set.  (คริสพยายามอ่านหนังสือ  และดูทีวีไปด้วยในในเวลาเดียวกัน), on account of  (เนื่องมาจาก, เพราะว่า),  -  The picnic was held in the gym on account of the rain.  (ปิ๊คนิกถูกจัดในโรงยิม  -  แทนในสนาม  -  เนื่องมาจากฝนตก),  on a shoestring  (ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับใช้จ่าย, ด้วยงบประมาณที่น้อยมาก  -  แปลตรงๆตัว คือ ด้วยเชือกผูกรองเท้า)  -  The couple was seeing Europe on a shoestring.  (สามี-ภรรยาคู่นั้นกำลังเที่ยวยุโรป  ด้วยเงินจำนวนเพียงนิดเดียว  -  คือ  แบบประหยัดสุดๆ),  to walk on air  (รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น)  -  Kim has been walking on air since she won the prize.  (คิมมีความสุขและตื่นเต้นมาโดยตลอด  ตั้งแต่ที่เธอได้รับรางวัล),  to wait on (upon)  (รับใช้, ให้บริการ)  -  The clerk in the store waits on all customers.  (เสมียนในร้านนั้นให้บริการ (รับใช้) ลูกค้าทุกคน),  (sitting) on top of the world  (ปลาบปลื้มยินดีและมีความสุข, รู้สึกประสบความสำเร็จ)  -  John was (sitting) on top of the world when he found out that he got into college.  (จอห์นดีใจและมีความสุข  เมื่อเขาพบว่าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้),  on behalf of  (ในนามของ),  on board  (บนเรือ)  -  A ship was leaving the harbor, and we saw the people on board waving.  (เรือลำหนึ่งกำลังออกจากท่า  และเราเห็นผู้คนบนเรือโบกไม้โบกมือ  -  เพื่ออำลาญาติพี่น้องที่มาส่ง),  off and on (= on and off)  (ไม่สม่ำเสมอ, เป็นครั้งคราว หรือบางโอกาส)  -  It rained off and on all day.  (ฝนตกๆหยุดๆตลอดทั้งวัน  -  คือ ตกแล้วหยุด  แล้วก็ตกแล้วหยุดอีก  สลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน),  the posters on the walls   (โปสเตอร์บนกำแพง), a sticker on her car  (สติ๊กเกอร์ติดรถของเธอ), pictures on the screen  (รูปภาพบนจอ), on the ceiling  (บนเพดาน), on the roof  (บนหลังคา), on all fours  (คลาน ๔ เท้า), get on a bus  (ขึ้นรถเมล์), on a highway  (บนทางหลวง), on the plane  (บนเครื่องบิน), on foot  (โดยทางเท้าหรือเดินไป), to walk on tiptoe  (เดินบนปลายเท้าหรือเขย่งส้นเท้า), on horseback  (บนหลังม้า), on a bicycle  (โดยรถจักรยาน), on Monday  (ในวันจันทร์), on a Sunday afternoon  (ตอนบ่ายวันอาทิตย์), on an occasion like this  (ในโอกาสเช่นนี้), on April10th  (ในวันที่ ๑๐ เมษายน), on Thursday night   (ในคืนวันพฤหัสฯ), on the first day of term  (ในวันแรกของภาคการศึกษา), books on art and religion  (หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและศาสนา), on the subject of rents  (ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่า), ideas on how films should be made  (ความคิดเกี่ยวกับว่าควรจะสร้างหนังอย่างไร), to comment on the issue  (แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น), a talk on agriculture  (การสนทนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม), cars running on petrol (รถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ำมัน), appear on TV  (ปรากฏตัวทางทีวี), to hear it on the radio  (ได้ยินมันทางวิทยุ), on stage  (บนเวที), on the phone  (ทางโทรศัพท์ หรือกำลังพูดโทรศัพท์), on and on  (ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่หยุดหย่อน, ไม่สิ้นสุด), on edge  (รุ่มร้อน, กระวนกระวาย, ตื่นเต้น, ประสาทเสีย, ปวดสมอง), on one’s own  (ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ, หาเลี้ยงตนเอง), on purpose  (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ), on the carpet  (ดุด่าว่ากล่าว, สวด), on the fence  (ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ตัดสินใจ-ตกลงใจ), on the hook  (อยู่ในฐานะลำบาก), on the spot  (ที่กำลังพูดถึง-เอ่ยถึง), to be on  (กำลังปรากฏ, กำลังฉายอยู่. กำลังแสดง),on the go  (มีธุระยุ่ง, เคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อยู่ตลอด)  –  I’m usually on the go all day long.  (ผมมักมีธุระยุ่งตลอดทั้งวัน), on the market  (มีขาย, เสนอขาย)– I had to put my car on the market.  (ผมจำเป็นต้องเอารถออกขาย) - This is the finest home computer on the market.  (นี่เป็นคอมพิวเตอร์ประจำบ้านที่ดีที่สุดที่วางขายในตลาด), on the mend  (สบายดี, หายป่วยไข้)– My cold was terrible, but I’m on the mend now.  (ไข้หวัดของผมย่ำแย่มากเลย  แต่ตอนนี้ผมหายไข้แล้ว) – What you need is some hot chicken soup.  Then you’ll really be on the mend.  (สิ่งที่คุณต้องการ คือ ซุปไก่ร้อนๆ  แล้วคุณจะหายป่วยจริงๆเลย), on the tip of one’s tongue  (ติดอยู่แค่ริมฝีปาก  คือ เกือบจะพูดออกมาแล้ว หรือ เกือบจะนึกออกแล้ว)– I have his name right on the tip of my tongue.  I’ll think of it in a second  (ผมมีชื่อของเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก  ผมจะนึกมันออกในอีกวินาทีเดียว) – John had the answer on the tip of his tongue, but Ann said it first  (จอห์นเกือบจะบอกคำตอบออกมาแล้ว  แต่แอนพูดออกมาเสียก่อน  -  คือชิงบอกคำตอบก่อน), on the wrong track  (ไปหรือเดินผิดลู่หรือราง, ทำตามสมมติฐานที่ผิด)  – You’ll never get the right answer.  You’re on the wrong track.  (คุณไม่มีวันจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรอก คุณเดินผิดทางนี่ หรือ คุณตั้งสมมติฐานไว้ผิดนี่), be (skate) on thin ice  (อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือมีอันตราย)– If you try that, you’ll really be on thin ice.  That’s too risky.  (ถ้าคุณลองทำสิ่งนั้น  คุณจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง  มันเสี่ยงเกินไป) – If you don’t want to find yourself (skating) on thin ice, you must be sure of your facts  (ถ้าคุณไม่ต้องการพบตัวเองตกอยู่ในอันตราย  คุณต้องมั่นใจในข้อเท็จจริง  - ไม่เช่นนั้นคุณอาจแพ้คดีและต้องจ่ายเงินมากมาย), on tiptoe  (เดินเขย่างเท้า), on vacation  (เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน)  – Where are you going on vacation this year?  (คุณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนในวันหยุดปีนี้) – I’ll be away on vacation for three weeks.  (ผมจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดเป็นเวลา ๓ สัปดาห์),  เป็นต้น

 

12. I had ___________________________________ idea it was so expensive, so I bought it.

(ผม ____________________________ ทราบว่ามันมีราคาแพงมาก  ดังนั้น  ผมจึงซื้อมัน)

(a) not

(b) any

(c) no    (ไม่)

(d) some

ตอบ   -   ข้อ    (c)   “To have no idea”  =   “ไม่รู้, ไม่ทราบ

 

13. She gave him the _______________________________ telephone number by mistake.

(เธอให้หมายเลขโทรศัพท์ __________________________ แก่เขาไป  โดยการเข้าใจผิด)

(a) same

(b) similar

(c) right

(d) wrong    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

 

14. It _______________________________ the manager who locked up the office last night.

(ผู้จัดการ _____________________________________ ผู้ล๊อกสำนักงานเมื่อคืนที่ผ่านมา)

(a) is

(b) has been

(c) was   (เป็น)

(d) were

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีต (เมื่อคืนที่ผ่านมา)

 

15. ___________________________________________________ than beg, I would die.

(_____________________ ขอทาน  ผมอยากจะตาย)  (ผมอยากตายมาก กว่าที่จะขอทาน)

(a) More

(b) Rather    (มากกว่า)

(c) Would rather

(d) Better

ตอบ   -   ข้อ   (b)   มาจากประโยค  “I would rather die than beg.”  (ผมอยากจะตายมากกว่าขอทาน)

 

16. Have you ever given money to ____________________________________________?

(คุณเคยให้เงิน ___________________________________________________ ไหม)

(a) a poor    (รูปนี้ไม่มีใช้)

(b) the poor    (คนจน)

(c) the poor men

(d) the poors    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ    (b)   “The poor”  =  “คนยากจน”  ถือเป็นคำนาม พหูพจน์  สำหรับ ข้อ    (c)  ก็ใช้ได้  แต่ต้องแก้เป็น   “Poor men”   นื่องจากมิได้มีการชี้เฉพาะเจาะจง  ว่าเป็นคนจนกลุ่มใด-พวกใด   หรืออาจตอบ  “A poor man”  ก็ได้  ดูเพิ่มเติมการใช้  “The rich”  (คนรวย), “The blind”  (คนตาบอด),  “The wise”  (คนฉลาด, นักปราชญ์),  จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • If there is a problem of youth, I think it is elderly people who create it, ___________.

(ถ้ามีปัญหาของเด็กวัยรุ่น  ผมคิดว่ามันคือผู้สูงอายุนั่นแหละที่สร้างมันขึ้นมา, __________)

(a) not the young himself

(b) not the youngs themselves

(c) not the youngs himself

(d) not the young themselves    (มิใช่ตัวของเด็กวัยรุ่นเอง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นการใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์  (Young)  ทำให้กลายเป็นคำนามหมายถึง   “เด็กวัยรุ่น”   ซึ่งถือเป็นพหูพจน์  (โดยไม่ต้องเติม “S”)  จึงต้องใช้รูป  “Reflexive pronoun”  (Himself, Herself, Itself, Myself, Yourself, Yourselves, Themselves, Ourselves)  คือ  คำสรรพนามที่สะท้อนเข้าหาตนเอง  ว่า  “Themselves”  (สำหรับ  “The young”)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์   แล้วกลายเป็นคำนามพหูพจน์จากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • The brave ___________________________________________ always honoured.

(ผู้กล้าหาญ ____________________________________ (ผู้) ได้รับเกียรติยศอยู่เสมอ)

(a) is

(b) are    (เป็น)

(c) was

(d) were

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “The brave”  =  “ผู้กล้าหาญ”  ถือเป็นคำนาม พหูพจน์  และในประโยคนี้เป็น  “ข้อเท็จจริง”  (Fact)  ที่เป็นความจริงเสมอ  ถือเป็นเรื่องปัจจุบัน  จึงต้องใช้กับ  “Present simple tense”   กริยาจึงเป็น  “Are

                                          ตัวอย่างที่  

 • In the cities ____________________ live as hard a life as they were in the villages.

(ในเมืองใหญ่ _________________ ดำรงชีวิตที่ยากลำบาก  เท่าๆกับตอนที่พวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน)  (คือย้ายมาอยู่ในเมือง  แล้วก็ยังลำบากเหมือนในอดีต  ตอนอยู่บ้านนอก)

(a) poor man

(b) a poor

(c) the poor    (คนจน)

(d) the poor men

ตอบ  -  ข้อ   (c)   “The poor”   หมายถึง   “คนจน”  ถือเป็นคำนามพหูพจน์จึงใช้กับกริยา  “Live

                                        ตัวอย่างที่            (จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ  (๑) – (๔)

 • The American Red Cross is (1) one of the volunteer (2) organizations (3) which purpose is to help (4) the sick and the needy.

(กาชาดอเมริกันเป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรอาสาสมัคร  ซึ่งวัตถุประสงค์ของมันคือ  ช่วยคนเจ็บป่วยและคนยากคนจน)

ตอบ    –     ข้อ      แก้เป็น   “whose”  เนื่องจากแสดงความเป็นเจ้าของ (วัตถุประสงค์ของมัน)   และนำหน้าอนุประโยค   (whose purpose…………………..the needy)  สำหรับข้อ ๔  (the sick and the needy)  ถูกต้องแล้ว  เพราะเราใช้  “The”  นำหน้าคำคุณศัพท์   (sick และ needy)   หมายถึงบุคคลประเภทนั้นๆ   (“คนป่วย”   และ  “คนยากคนจน”)   และถือเป็นคำพหูพจน์ด้วย   ซึ่งต้องใช้กับกริยา  “are, were, have”   (หรือ กริยาตัวอื่นๆ ที่อยู่ในรูปพหูพจน์  -  คือไม่ต้องเติม “s”)   เช่น  “the poor”  (คนจน)  “the rich”  (คนรวย)  “the blind”   (คนตาบอด)  “the wise”  (คนฉลาด, นักปราชญ์)  “the brave”  (คนกล้าหาญ)  “the elderly” (คนสูงอายุ)  “the young” (คนหนุ่มสาว)  “the old”  (คนแก่)  “the deaf”  (คนหูหนวก)   “the dumb”  (คนเป็นใบ้)   นอกจากนั้น   Verb + ing (Present participle)   และ กริยาช่องที่  ๓   (Past participle)  ซึ่งถือเป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่ง   แต่เมื่อนำหน้าด้วย  “The”  เช่น “The dying” (คนที่กำลังจะตาย)หรือ  “The wounded”(คนเจ็บ)   “The injured” (คนเจ็บ)  “The handicapped”  (คนพิการ)   ก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน   และถือเป็นคำพหูพจน์ด้วย   และใช้กับกริยา   “are, were, have”  เช่นกัน   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • The rich are not always happy.

(คนรวยมิใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป)

 • The poor have asked for help from the government

(คนจนได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว)

 • In the old days, the elderly were highly respected by the young.

(ในสมัยก่อน  ผู้สูงอายุได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนหนุ่มสาว)

 • The wounded were taken to hospital.

(คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล)

 • The dying were being attended by the doctors.

(ผู้ที่กำลังจะตายกำลังได้รับการดูแลจากแพทย์)

 • The wise are cleverer (= more clever) than general people.

(คนฉลาดมีความฉลาดมากกว่าคนทั่วๆไป)

 • The blind do not see what other people see.

(คนตาบอดมองไม่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็น)

 • The deaf typically need hearing aids.

(คนหูหนวกโดยทั่วไปต้องการเครื่องช่วยฟัง)

 

17. Look __________________________________ ways before you walk across the road.

(จงมอง _____________________________ ทาง (ซ้ายและขวา) ก่อนคุณเดินข้ามถนน)

(a) two

(b) double

(c) both    (ทั้งสอง)

(d) either    (อันใดอันหนึ่ง)

 

18. I think he will be late ________________________________________________ usual.

(ผมคิดว่าเขาจะมาสาย _________________________________________________)

(a) for

(b) as    (“As usual”  =  ตามเคย, เหมือนเดิม)

(c) in

(d) when 

 

19. ________________________________________ her age she ought no longer to drive.

(_________________________________ อายุขนาดเธอ  เธอไม่ควรขับรถต่อไปอีกแล้ว)

(a) With

(b) For

(c) At    (ที่)

(d) From

ตอบ   -   ข้อ    (c)   สำหรับวลีที่ใช้กับ   “At”  ได้แก่   “at a high speed”  (ด้วยความเร็วสูง)  -  “The car is moving at a high speed.”  (รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง),   “sit at a table”  (นั่งที่โต๊ะ)  “land at a small airport” (ร่อนลงที่สนามบินเล็กๆ)  “at both ends”  (ที่ปลายทั้ง ๒ ข้าง)  “a knock at the door”  (การเคาะที่ประตู)  -  “We heard a knock at the door at late night.”  (เราได้ยินเสียงเคาะที่ประตูตอนดึกมากแล้ว),   “at a beach club” (ที่สโมสร ณ ชายหาด)  “at a funeral” (ที่งานศพ) “at a press conference” (ที่การให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์)  “at a high school dance”  (ที่งานเต้นรำของโรงเรียน)  “at the office” (ณ ที่ทำงาน)  “at breakfast”  (เมื่อเวลาอาหารเช้า)  “to stare at a garage roof”  (จ้องมองไปที่หลังคาโรงรถ)  “to wave down at him” (โบกมือให้เขา)  “to throw petals at his car”  (โยน – โปรย – กลีบดอกไม้ที่รถของเขา)   “at a distance”  (ในระยะไกล)   “at a standstill”  (หยุดชะงัก, หยุดนิ่งอยู่กับที่)  “at 10:00 a.m.” (ตอน ๑๐ โมงเช้า)  “at dawn” (ตอนรุ่งอรุณ) “at once”  (โดยทันทีทันใด)  “at his wit’s end”  (เขาหมดปัญญา, จนปัญญา, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)  “at loose ends”  (ไม่มีอะไรทำ, ไม่มีงานทำ, ไม่รู้จะทำอะไร ดี, ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อไป, ยังไม่ตัดสินใจ)  “at a later stage”  (ในระยะหรือขั้นตอนต่อไป)   “at a time of high unemployment”  (ณ ช่วงเวลาที่มีการว่างงานสูง)  “to start work at sixteen”  (เริ่มทำงานตอนอายุ ๑๖)  “to die at eighty-three”  (ตายเมื่ออายุ ๘๓)  “to grow at an astonishing rate” (เติบโตในอัตราที่น่าพิศวง)  “to buy or sell it at $ 100”  (ซื้อหรือขายที่ราคา ๑๐๐ เหรียญ)  “at 100 miles per hour” (ที่ ๑๐๐ ไมล์ต่อชั่วโมง)  “the radio playing at full volume” (วิทยุเปิดสุดเสียง)  “to set a pass mark at 60 percent”  (ตั้งคะแนนผ่านที่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์) “to work harder at his thesis”  (ขยันมากขึ้นกับวิทยานิพนธ์)  “to aim at bringing down the inflation rate” (มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ)  “to go at the invitation of his neighbors” (ไปเพราะการเชื้อเชิญของเพื่อนบ้าน) “to leave at the director’s command” (จากไปเพราะคำสั่งของผู้อำนวยการ)  “at liberty” (มีอิสรเสรีที่จะทำอะไร, มิได้ถูกขัดขวางหรือหยุดยั้ง)  “to be at war”(ทำสงคราม)  “to put his life at risk” (ทำให้เขาต้องเสี่ยงชีวิต)  “to read at random”  (อ่านแบบสุ่มๆ – คือไม่เฉพาะเจาะจง)  “at gun point” (โดยเอาปืนจี้หัว)  “to fly at their expense”  (บินไปโดยค่าใช้จ่ายของพวกเขา)  “to be at her best”  (อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของเธอ)  “at a guess”  (โดยการเดาหรือทาย)  “at a rough estimate” (โดยประมาณการอย่างคร่าวๆ)  “good at swimming”  (ว่ายน้ำเก่ง)  “clever at mathematics” (เก่งคณิตศาสตร์)  “bad at cooking”  (ปรุงอาหารไม่เก่ง)  “an expert at shooting”  (เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงปืน)  “be delighted at the success” (ปลาบปลื้ม-ยินดี กับความสำเร็จ) “feel sorry at his dismissal” (รู้สึกเสียใจกับการถูกไล่ออกของเขา) “feel glad at a new job”  (รู้สึกดีใจกับงานใหม่)“at first”  (ในตอนแรก)  “at last”  (ในที่สุด)  “at least”  (อย่างน้อยที่สุด)  “at leisure”  (มีเวลาว่าง, ไม่ได้ทำงาน, ไม่ได้มีงานยุ่ง)  “at length”  (อย่างละเอียด, อย่างเต็มที่, ในที่สุด)  “at most, at the most”  (อย่างมากที่สุด)  “at loggerheads”  (ทะเลาะกัน, ต่อสู้กัน, เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน)“at present”  (ในปัจจุบัน)  “at the same address” (ณ ที่อยู่เดิม)  “at 33 Albert Street” (บ้านเลขที่  ๓๓  ถนนอัลเบิร์ต)  “at the hairdresser’s”  (ที่ร้านทำผม)  “at church”  (ที่โบสถ์ – ไปทำพิธี)  “at home” (ที่บ้าน) “to be at work”  (กำลังทำงานหรือยุ่งอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่าง, สถานการณ์หรือกระบวนการที่กำลังมีผลกระทบหรืออิทธิพล)  “at school” (ที่โรงเรียน) “at college”  (ที่มหาวิทยาลัย)  “arrive at the airport” (มาถึงที่สนามบิน) “at night”  (ตอนกลางคืน)  “at Easter” (ช่วงเทศกาลอีสเตอร์)  “at the weekend”  (ตอนสุดสัปดาห์)  “I don’t understand it at all.”  (ผมไม่เข้าใจมันเลย)  “I can hardly hear you at all.”  (ผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงคุณเลย  –  เสียงคุณแผ่วเบามาก)  “It is not at all likely he will come.”  (แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมา  -  คือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)  “Can it be done at all?”  (มันจะสามารถทำได้ไหมนี่)  “She will walk with a limp, if she walks at all.”  (เธอจะต้องเดินขากระเผลก-ขาเป๋  ถ้าเธอยังเดินได้  -  หมายถึงเธออาจจะเดินไม่ได้อีกเลย)  “at all costs”  (ไม่ว่าจะต้องเสียเงิน เวลา หรือความพยายามเพียงใด  Carl is determined to succeed in his new job at all costs.”  (คาร์ลมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในงานใหม่ของเขา  โดยไม่สนใจว่าจะต้องทำงานหนักเพียงใด)  “Regardless of the results, Mr. Jackson intended to save his son’s eyesight at all costs.”  (โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์  มิสเตอร์แจ๊คสันตั้งใจที่จะรักษาสายตาของลูกชายตน  ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาหรือเงินมากมายเพียงใด)  “at a loss”  (ในสภาพที่ไม่แน่นอน, ไม่รู้อะไรเลย, งุนงงสับสนไปหมดจนทำอะไรไม่ถูก, จนปัญญา)  “A good salesman is never at a loss for words.”  (นักขายที่ดีไม่เคยจนปัญญาที่จะพูดเพื่อขายสินค้า)  “When Don missed the last bus, he was at a loss to know what to do.”  (เมื่อดอนตกรถเมล์เที่ยวสุดท้าย  เขางุนงงสับสนจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  -  คือไม่รู้ว่าจะหาทางกลับบ้านอย่างไร)“at anchor”  (แอ๊ง-เคอะ  -  จอดลอยลำทอดสมออยู่)  “at any rate”  (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)  “keep him at arms length”  (ไม่คบค้าสมาคมกับเขา, ไม่ทำตัวสนิทสนมกับเขา)  “at a snail’s pace”  (อย่างเชื่องช้าอืดอาด, คืบหน้าไปทีละหน่อยเหมือนหอยทาก)  “one at a time”  {(เข้ามาในห้อง, ขึ้นรถเมล์) ทีละคน}  “run up the steps two at a time”  (ขึ้นบันไดทีละ ๒ ขั้น)  “at best, at the best”  (อย่างดีที่สุด)  “at ease”  (สบาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือสิ่งรบกวน)  “at every turn”  (ทุกครั้ง, ตลอดเวลา)  “at fault”  (ถูกตำหนิ, รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล้มเหลว)  “at first glance, at first sight”  (เมื่อแรกเห็น, หลังจากมองครั้งแรกอย่างรวดเร็ว)  “at hand, at close hand”  (อยู่ใกล้ตัว, เอื้อมถึงได้ง่าย, กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้)  “at large”  {(คนร้าย) ยังลอยนวล, ยังจับตัวไม่ได้}   เป็นต้น

 

20. It was in this village _____________________________________________ I was born.

(มันเป็นในหมู่บ้านแห่งนี้ ______________________________________ ผมได้เกิดมา) 

(a) where

(b) in which

(c) that    (ซึ่ง, ที่)

(d) which

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “It is (was) + วลี  (มักนำหน้าด้วย  “in, on, at, etc.” )  + That + Subject + Verb”  (= It was this village where I was born.)  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • ______________________________ on Saturday morning that we had our meeting.

(_____________________________________ เช้าวันเสาร์  ที่พวกเรามีการประชุมกัน)

(a) There had

(b) It was    (มันเป็น)

(c) It is

(d) There was

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ต้องใช้   “It was”  เพราะกริยาในอนุประโยค  คือ   “Had”  และยังเป็นไปตามโครงสร้าง  “It + Is (Was) + วลี  (มักนำหน้าด้วย  “Preposition”) + That + Subject + Verb”  เช่น

 • It is in this house that I was born.

(มันเป็นในบ้านหลังนี้แหละที่ผมเกิด)

 • It is at night that we go to bed.

(มันเป็นเวลากลางคืนที่พวกเราเข้านอน)

 • It is on Sunday morning that people go to church.

(มันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ผู้คนไปโบสถ์)

 • It is in the country that we like to stay.

(มันเป็นในชนบทที่พวกเราชอบพัก)

 • It was in January that we went to England.

(มันเป็นในเดือนมกราคมที่เราไปอังกฤษ)

 • It was by mistake that she took my book.

(มันเป็นการเข้าใจผิดที่เธอเอาหนังสือของผมไป)

 • It was in 1917 that the First World War took place.

(มันเป็นในปี  ๑๙๑๗  ที่สงครามโลกครั้งที่  ๑  เกิดขึ้น)

 • It was under the sea that the nuclear weapon had been tested.

(มันเป็นใต้ทะเลที่อาวุธนิวเคลียร์ถูกทดลอง)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 346)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. _________________________________________ the surface of metal, but also weakens it.

(______________________________ ผิวหน้าของโลหะ  แต่ยังทำให้ (เนื้อ) มันอ่อนลงด้วย)

(a) Not only does rust corrode

(b) Not only rust corrodes

(c) Rust, which not only corrodes

(d) Rust not only corrodes    (สนิมไม่เพียงแต่กัดกร่อน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างให้สมดุลกัน  คือ  “Subject + Not only + Verb + (กรรม หรือส่วนขยาย), But (Subject) also + Verb + (กรรม หรือส่วนขยายหรืออาจตอบ  ข้อ  (a)  แต่ต้องแก้เป็น  “Not only does rust corrode the surface of metal, but it also weakens it (metal).” (สนิมไม่เพียงแต่กัดกร่อนผิวหน้าของโลหะ  แต่ยังทำให้ (เนื้อ) มันอ่อนลงด้วย)  ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบต้องการเน้นคำว่า  “Not only”  จึงต้องเรียงประโยค  คือ  “Not only + Verb (พิเศษ) + Subject + Verb (แท้) + กรรม หรือส่วนขยาย” (Not only does rust corrode the surface of metal)    

 

2. A body weighs ____________________________________ from the surface of the Earth.

(วัตถุ (มวลสาร) มีน้ำหนัก ______________________________ จากพื้นผิวหน้าของโลก)

(a) less than it gets farther

(b) less than it, the farther it gets

(c) less the farther it gets    (น้อยลง (เมื่อ) มันยิ่งอยู่ไกล (ห่าง) ออกไป)

(d) the farther it gets, the less

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “Weighs”  (เว) ในที่นี้เป็นคำกริยา  หมายถึง  “มีน้ำหนัก” ประโยค นี้มีความหมายว่า  “ยิ่งวัตถุอยู่สูงขึ้นไปจากผิวโลก  มันก็ยิ่งมีน้ำหนักลดน้อยลง”  เนื่อง จากอยู่ห่างออกไปจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง  และถ้าอยู่พ้นจากชั้นบรรยากาศของโลก  คือ  อยู่ในอวกาศ  วัตถุ หรือมวลสาร  ก็จะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก

 

3. ________________ kinds of dinosaurs were dying out all through the Age of Reptiles is true.

(_________________ ไดโนเสาร์บางชนิดกำลังลดลงเรื่อยๆ จนสูญพันธุ์  ตลอดทั้งยุคของสัตว์เลื้อยคลาน  เป็นความจริง)

(a) Some

(b) When some

(c) Some were

(d) That some    (ที่ว่า .............(ไดโนเสาร์).............. บางชนิด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากข้อความ  “That some kinds of dinosaurs were dying out all through the Age of Reptiles”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือของกริยา  “Is”  ดูเพิ่มเติม  “Noun clause”   จากประโยคข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่ 

 • If I had the money, I would pay __________________________________ I owe.

(ถ้าผมมีเงิน  ผมจะจ่ายเงิน (คืน) ___________________________________ ผมเป็นหนี้)

(a) that

(b) which

(c) what    (ในสิ่ง)

(d) you

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “What I owe”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “กรรม”  ของกริยา  “Pay” นำหน้าด้วย  “Question word”  (What)   ดูเพิ่มเติม  “Noun clause”  จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

A: I can write and read German.

(ผมสามารถเขียนและอ่านภาษาเยอรมันได้)

B: I would like to ask you ______________________________________ to study German.

(ผมอยากจะถามคุณ (ว่า) ___________________________________ ศึกษาภาษาเยอรมัน)

(a) when did you begin

(b) began

(c) when you began    (เมื่อใดคุณเริ่ม)   (=คุณเริ่ม  -  ศึกษาภาษาเยอรมัน  -  เมื่อใด)

(d) when you will begin

ตอบ   -   ข้อ   (c)    เนื่องจากข้อความ   “when you began to study German” เป็น   “Noun clause”   ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา  “Ask”   (กรรมรอง  คือ  “You”)   โดยต้องเรียงในแบบประโยคบอกเล่า  คือ  “When + Subject + Verb + ส่วนขยาย Verb”  ตัวอย่างอื่นๆของ  “Noun clause”   ได้แก่

                                         ตัวอย่างที่  

 • My friend would not tell me ________________________________ for his new car.

(เพื่อนของผมจะไม่บอกผม (ว่า) ______________________ สำหรับรถยนต์คันใหม่ของเขา)

(a) how much did he pay

(b) how much he paid    (เขาได้จ่ายเงินไปมากเท่าใด)

(c) how he paid much

(d) how he would pay very much

ตอบ  -  ข้อ   (b)  “how much he paid”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา   “Tell”  (กรรมรอง  คือ “Me” )

                                       ตัวอย่างที่  

 • I can’t do exactly ______________________________________________ you want.

(ผมไม่สามารถทำได้ตรงเป๊ะ หรือได้ตรงเผง ____________________________ คุณต้องการ)

(a) like

(b) while

(c) what    (ในสิ่งที่)

(d) that

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “What you want”  (ในสิ่งที่คุณต้องการ)  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Do”  สำหรับประโยคข้างบน  อาจใช้   “As you want”  (ดังที่ หรือ ตามที่คุณต้องการ)  ก็ได้

                                        ตัวอย่างที่  

 • Did you hear __________________________________________ he said to his wife?

(คุณได้ยิน _____________________________________ เขาพูดกับภรรยาของเขาหรือไม่)

(a) that

(b) what    (สิ่งที่, เรื่องที่)

(c) when

(d) (No word is needed.)  (ไม่ต้องการคำมาเติม)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “What he said to his wife”  เป็น  “Noun clause”   ทำหน้าที่เป็น   “กรรม”   ของกริยา  “Hear”

                                      ตัวอย่างที่  

 • She was unable to tell us __________________ house she had gone into by mistake.

(เธอไม่สามารถบอกเรา (ว่า)  บ้านหลังใด ___________________ เธอเข้าไปโดยเข้าใจผิด)

(a) what    (อะไร)
(b) where    (ที่ไหน)

(c) that

(d) which    (ที่, ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เพราะได้ใจความดีที่สุด  และไม่สามารถใช้ข้อ  (c)  ได้  เนื่องจากข้อความ  “Which house she had gone into by mistake”  เป็น “Noun clause”  (ทำหน้าที่เป็น  “กรรมตรง” ของกริยา  “Tell”  โดยมี  “กรรมรอง”  คือ  “Us”)   จึงต้องขึ้นต้นด้วย   “Question word”(What, When, Where, Why, How, Which, etc.)

                                        ตัวอย่างที่  

 • I don’t think I’ll buy this dress; it is not _____________________________ I really want. 

(ผมไม่คิดว่าผมจะซื้อเสื้อผ้าชุดนี้  มันไม่ใช่ ___________________ ผมต้องการอย่างแท้จริง)

(a) what    (สิ่งที่)

(b) whatever    (อะไรก็ตาม)

(c) that    (ที่, ซึ่ง)

(d) which    (ที่, ซึ่ง)

(e) whom    (ผู้ซึ่ง, ผู้ที่)  (ใช้เป็นกรรม)

ตอบ    -    ข้อ   (a)  เนื่องจาก  “what I really want”  เป็น “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น   “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยทำให้สมบูรณ์)  ของ “Verb to be” (Is) 

                                        ตัวอย่างที่  

 • Tell me _____________________________________________________________.

(บอกผมซิว่า ________________________________________________________)

(a) what do you want?

(b) you want what

(c) what you want    (คุณต้องการอะไร)

(d) that what you want

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็น   “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “กรรมตรง” ของกริยา  “Tell”  ทั้งนี้   “Noun clause”   มักขึ้นต้น  (นำหน้า)  ด้วย  “Question words” (what, when, where, why, how, how much, how many, how often, who, whom, that, whether, if – หรือไม่)  (โดยไม่ต้องมี  “That” อยู่ข้างหน้าคำเหล่านี้)  ทั้งนี้ โครงสร้างของ  “Noun clause”  คือ  “Question word + Subject + Verb”  (และต้องเรียงคำแบบประโยคบอกเล่า)   สำหรับ   “Noun clause”  ทำหน้าที่ดังนี้  คือ

                                          1. เป็นประธานของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • What he wants is a new house.

(สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านหลังใหม่)

 • How he did it surprised everyone.

(วิธีการที่เขาทำมัน – หรือ เขาทำมันอย่างไร – ทำให้ทุกคนประหลาดใจ)

 • Where he lives is not known.

(ที่ที่เขาอาศัยอยู่ – หรือ เขาอาศัยอยู่ที่ไหน – ไม่มีใครรู้)

 • Why he killed his wife is a mysterious thing.

(เหตุผลที่ว่าทำไมเขาฆ่าภรรยา  - หรือ ทำไมเขาฆ่าภรรยา – เป็นเรื่องลึกลับ)

 • That he is a smart person is certain.

(ที่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องแน่นอน)

 • That they will get married soon is known to all.

(ที่ว่าเขาจะแต่งงานกันเร็วๆนี้  เป็นที่รู้กันโดยทุกคน)

 • That the sun rises in the east is undeniable.

(ที่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก  ไม่อาจปฏิเสธได้)

 • Whether she will come or not is not my business.

(ไม่ว่าเธอจะมาหรือไม่ก็ตาม  ไม่ใช่ธุระของผม)

 • When she left is not certain.

(เวลาที่เธอจากไปไม่แน่นอน)  (ไม่มีใครรู้แน่)

                                         ๒. เป็นกรรมของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • I don’t know when he left.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจากไปเมื่อใด)

 • She asked me where I lived.

(เธอถามผมว่าผมอาศัยอยู่ที่ไหน)

 • They did what they had promised.

(พวกเขาทำในสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้)

 • We believe that he is innocent.

(เราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์)

 • She did not believe what he told her.

(เธอไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเธอ)

 • The police investigated how the bank was robbed.

(ตำรวจสืบสวนวิธีการที่ธนาคารถูกปล้น – หรือ ธนาคารถูกปล้นอย่างไร)

 • I don’t know whether (if) she is happy with her new workplace.

(ผมไม่รู้ว่าเธอมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของเธอหรือไม่)

                                         ๓. เป็นกรรมของ  “Preposition”  เช่น

 • She is interested in what he says.

(เธอสนใจในสิ่งที่เขาพูด)

 • They believed in what the minister preached.

(พวกเขาศรัทธาในสิ่งที่บาทหลวงเทศน์)

 • We are surprised at how he could do it.

(เราประหลาดใจว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างไร)

 • They were satisfied with what she had provided to them.

(พวกเขาพอใจในสิ่งที่เธอได้จัดหาให้กับพวกเขา)

                                         ๔. เป็น  “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยเติมให้สมบูรณ์) ของ “Verb to be”  เช่น

 • This is what I want.

(นี่คือสิ่งที่ผมต้องการ)

 • That was why he did it.

(นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาจึงทำมัน)

 • Ten o’clock was when we started our trip.

(๑๐ โมงเป็นเวลาที่เราเริ่มการเดินทางของเรา)

                                         ๕. วางไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่แสดงความ รู้สึก  (Sure, Confident,  Happy, Sorry, Grateful, Doubtful, Suspicious, Certain, Delighted,  Delightful,  Anxious,  Worried, etc.)  เช่น

 • I am sure that he will arrive here on time.

(ผมมั่นใจว่า  เขาจะมาถึงที่นี่ตรงเวลา)

 • He is sorry that he could not keep his words.

(เขาเสียใจว่า  เขาไม่สามารถรักษาคำพูดได้)

 • They are confident that they will get the job.

(พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะได้งานทำ)

 • We are anxious that the plane will be delayed for a few hours.

(เราวิตกกังวลว่า  เครื่องบินจะล่าช้าไป ๒ - ๓ ชั่วโมง)

                                          ๖. ใช้แทนคำนาม  (Noun)  ที่มาข้างหน้ามัน  เช่น

 • The fact that he graduated with first-class honor is known to all.

 (ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ  ๑  เป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  (“The fact”  คือ  “that he graduated with first-class honor”  ดังนั้น“that he graduated with first-class honor”  จึงเป็น  “Noun clause”) อย่างไรก็ตาม  ในประโยค  “The fact that (which) he told me is known to all.” (ข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกผมเป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  The fact”  ไม่ใช่ “that (หรือ which) he told me”  แต่เป็นสิ่งอื่นต่างหาก  ดังนั้น  “that (which) he told me”   จึงเป็น“Adjective clause”   มาขยาย    “the fact

 • The belief that all men are born equal is not held by everyone.

(ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน   มิได้ยึดถือ (ยอมรับ) กันโดยทุกคน)   (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The belief”  คือ  “that all men are born equal”  ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน)

 • The notion that wealthy men are always happy is rejected by many people. 

(ความคิดที่ว่าคนที่ร่ำรวยมีความสุขเสมอ  ถูกปฏิเสธโดยคนจำนวนมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause”  เนื่องจาก  “The notion”  คือสิ่งเดียวกับ   “that wealthy men are always happy”)

หมายเหตุ   –   จากตัวอย่างข้างบน   ถ้าเป็น  “Noun clause”  จะใช้  “that”  (ที่ว่า) นำหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  (ไม่ใช้ “which”)  และ  “that”  จะไม่ทำหน้าที่ประธาน หรือกรรม  แต่ถ้าเป็น   “Adjective clause”  จะใช้   “that”  หรือ  “which”  ก็ได้    (และแปลว่า  “ที่”  หรือ  “ซึ่ง”)  และมันจะทำหน้าที่ประธาน หรือกรรมของอนุประโยค  (Adjective clause)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น

 • The book which (that) is on the table is mine.

(หนังสือซึ่งอยู่บนโต๊ะเป็นของผม)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น   “Adjective clause”  ขยาย  “The book”  โดย “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นประธานของ  Clause

 • The book which (that) you gave me is very interesting.

(หนังสือซึ่งคุณให้ผมน่าสนใจอย่างมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Adjective clause”  ขยาย   “The book”   โดย  “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของ  “Clause”  ส่วน  “me”  เป็นกรรมรอง)

 

4. Phonograph records, tape recordings, and computers have made ______________ to store data conveniently and accurately.

(แผ่นเสียงของเครื่องเล่นจานเสียง, การบันทึกเทป, และคอมพิวเตอร์  ได้ทำให้ _________ ที่จะจัดเก็บข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว)

(a) easier

(b) it easier    (มันง่ายขึ้น)

(c) easier than   

(d) it is easier

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Make + It + Adjective (ขั้นธรรมดา, ขั้นกว่า, ขั้นสุด) + To + Verb 1 (ส่วนขยาย)”  ดังประโยคข้างล่าง

 • The disease made it important to cook your food well before eating it.

(โรคนี้ทำให้มันสำคัญ  ที่จะต้องปรุงอาหารของคุณอย่างดีก่อนที่จะกินมัน)

 • Computers have made it possible to store enormous data on a very small disc.

(คอมพิวเตอร์ได้ทำให้มันเป็นไปได้ที่จะจัดเก็บข้อมูลมหาศาลบนแผ่นดิสก์ที่เล็กมาก)

 • His report made it more difficult to believe all what happened.

(รายงานของเขาทำให้มันยากยิ่งขึ้นที่จะเชื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น)

 • The new road in our community makes it quicker to travel to other parts of the town.

(ถนนสายใหม่ในชุมชนของเราทำให้มันเร็วขึ้นที่จะเดินทางไปยังส่วนอื่นๆของเมือง)

 • The invention of a car’s headlamps has made it most appropriate to make a trip at night.

(การประดิษฐ์คิดค้นไฟหน้ารถยนต์  ได้ทำให้มันเหมาะสมที่สุดที่จะเดินทางในเวลากลางคืน)

 • Air travel makes it best to fly from one country to another.

(การเดินทางทางอากาศทำให้มันดีที่สุดที่จะบินจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง)

 

5. The common assumption _______________ scientists is that the energy crisis will deepen during the next few decades.

(สมมติฐานทั่วไป __________________ นักวิทยาศาสตร์  ก็คือว่า  วิกฤติพลังงานจะมากยิ่งขึ้นในระหว่าง  ๒ – ๓  ทศวรรษหน้า)

(a) for

(b) by

(c) from

(d) among    (ในบรรดา)

 

6. This desk ________________________________________________ four feet by two feet.

(โต๊ะตัวนี้ __________________________________________ ยาว  ๔  ฟุต  กว้าง  ๒  ฟุต)

(a) measures    (วัดได้, หาค่าได้, ประมาณได้)

(b) is measured

(c) is measuring

(d) has measure of

 

7. There entered a _________________________________________________ little man!

(ไอ้เจ้าคนตัวเล็ก __________________________________________ เข้าไปที่นั่นแล้ว !)

(a) strangely-looking

(b) strange-looking    (มีลักษณะแปลกประหลาด, มีท่าทางแปลกๆ)

(c) strangely-looked

(d) strange-looked

ตอบ   -   ข้อ   (b)  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                      ตัวอย่างที่  

 • Most of the London policemen are tall and ______________________________ men.

(ตำรวจลอนดอนส่วนใหญ่  เป็นชายร่างสูงและ _________________________________

(a) well-looked

(b) well-looking

(c) good-looked

(d) good-looking    (หล่อ, มีหน้าตาดี, สวยงาม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากมาจาก   “The men look good.”  (ชายเหล่านั้นมีหน้าตา  หรือท่าทางดี)   โดย   “Good”  เป็นคำคุณศัพท์   ดังนั้น   เมื่อจะทำเป็นวลีขยายคำนามจึงต้องเอารูปเดิม  (Good)  มาใช้   และมีขีดคั่น (-) ตรงกลาง  เช่น  “Good-looking people  (คนหน้าตาดี หรือสวย),  Sweet-smelling flowers  (ดอกไม้มีกลิ่นหอม), Happy-looking girls  (เด็กหญิงหน้าตา-ท่าทางมีความสุข), Sour-tasting food  (อาหารมีรสเปรี้ยว),  etc.

                                    ในกรณีที่มาจากกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ซึ่งขยายคำกริยา  เมื่อจะนำมาทำเป็นวลีคุณศัพท์  (Adjective phrase)  ขยายนาม  ก็จะต้องนำกริยาวิเศษณ์นั้นมาใช้  เช่น  “A well-written report” (รายงานซึ่งเขียนประณีต)  มาจาก  “The report was well written.”  (รายงานถูกเขียนอย่างประณีต),  “A carefully-done job”  (งานที่ทำอย่างรอบคอบ)    มาจาก  “The job was carefully done.”  (งานถูกทำอย่างรอบคอบ),  “A well-known politician”  (นักการเมืองมีชื่อเสียง-รู้จักกันดี)    มาจาก  “The politician is well known.  (นักการเมืองเป็นที่รู้จักกันดี),  “A slowly-walking man”  (ชายที่เดินช้ามาจาก   “The man walks slowly.”  (ชายคนนั้นเดินช้า),  เป็นต้น

 

8. Everything is _________________________________________________ between them.

(ทุกสิ่งทุกอย่าง ___________________________________________ ระหว่างพวกเขา)

(a) in the end    (ในตอนจบ, ในบั้นปลาย)

(b) at the end

(c) in an end

(d) at an end    (มาถึงจุดสิ้นสุด,  จบสิ้นกัน)  (หมายถึง พวกเขาเลิกคบกัน หรือตัดความสัมพันธ์กัน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   สำหรับ  “In the end”  หมายถึง  “ในที่สุด”  เช่นในประโยคข้างล่าง

 • I waited for her for over an hour.  In the end, I decided that she wasn’t coming.

(ผมรอคอยเธอมากกว่าชั่วโมง  ในที่สุด  ผมตัดสินใจว่าเธอไม่มาแล้ว)                           

                                        สำหรับวลีที่ใช้กับ  “In”  ได้แก่  “In writing”  (เป็นลายลักษณ์อักษร, เป็นภาษาเขียน), “deep in water and mud”  (จมลึกอยู่ในน้ำและโคลน)  “arrive in”  (มาถึงในเมือง หรือ ประเทศ)  (แต่ถ้ามาถึง โรงเรียน, ธนาคาร, วัด, บ้าน ฯลฯ ใช้  “arrive at”)  “interested in”(สนใจใน), “qualified in”  (มีคุณสมบัติในเรื่อง), “weak in”  (อ่อนในเรื่อง), “deficient in  (ขาดหรือบกพร่องในเรื่อง), “proficient in”  (ชำนาญหรือคล่องแคล่วในเรื่อง), “successful in”  (ประสบความสำเร็จในเรื่อง), “disappointed in”  (ผิดหวังในเรื่อง), “in a box”  (ในกล่อง), “in a pocket”  (ในกระเป๋า), “sit in an armchair”  (นั่งในเก้าอี้ท้าวแขน), “in bed”  (ในเตียงหรือบนเตียง), “in the bath”(ในอ่างน้ำ), “in her hand”  (ในมือของเธอ), “in each other’s arms” (ในอ้อมแขนของกันและกัน),“in the area”  (ในพื้นที่), “in the garden” (ในสวน), “in the air”  (ในอากาศ), “in the middle of the room” (ที่กลางห้อง), “in the direction of”  (ในทิศทางของ), “in a restaurant”  (ในภัตตาคาร), “in the bathroom”  (ในห้อง น้ำ), “in school”  (ในโรงเรียน), “in hospital”  (ในโรงพยาบาล), “in the kitchen”  (ในครัว),“in the shop window”  (ในตู้โชว์กระจกของร้าน), “in a mirror”  (ในกระจก), “in a lake”  (ในทะเลสาบ), “in black suit”  (ในชุดดำ), “in the water”  (ในน้ำ), “write in ink”  (เขียนด้วยหมึก), “write in pencil” (เขียนด้วยดินสอ), “in the first chapter”  (ในบทที่ ๑), “in the film”  (ในภาพยนตร์), “wait in the queue”  (รออยู่ในแถว), “be in a play”  (ร่วมแสดงละคร), “in April”  (ในเดือนเมษายน), “in  2016”  (ในปี ๒๐๑๖), “in the morning (afternoon, evening)”  (ในตอนเช้า-บ่าย-เย็น), “in recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีมานี้), “in the winter (summer, spring)”  (ในหน้าหนาว-ร้อน-ใบไม้ผลิ), “in the meantime”  (ในระหว่างนั้น), “in two months”  (ภายใน ๒ เดือน), “in my absence”  (ตอนที่ผมไม่อยู่), “in the aftermath of the accident”  (ภายหลังจากอุบัติเหตุ), “in half an hour” (ภายในครึ่งชั่วโมง), “in two minutes”  (ใน ๒ นาที), “in ancient society” (ในสังคมสมัยโบราณ), “in nature”  (ในธรรมชาติ), “in these circumstances”  (ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้), “in this situation”  (ในสถานการณ์เช่นนี้), “in a state of near chaos”  (อยู่ในสภาวะใกล้จลาจล), “in a position to help others”  (อยู่ในฐานะที่ช่วยคนอื่นได้), “in the sun”  (ท่ามกลางแสงอาทิตย์)  “in the dark”  (ในหรือท่ามกลางความมืด), “in the dim light” (ท่ามกลางแสงสลัวๆ), “in her voice”  (ในน้ำเสียงของเธอ), “in love”  (ในความรัก-ตกหลุมรัก), “in a state of shock”  (อยู่ในสภาวะช้อค), “in low spirits”  (ในสภาพจิตใจหดหู่หรือตกต่ำ), “in a temper”  (ด้วยความโกรธหรือในอารมณ์โกรธ), “in favor of free speech”  (เห็นด้วยกับการพูดแบบมีเสรี), “cry out in pain”  (ร้องด้วยความเจ็บปวด), “look up in surprise”  (เงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ), “in an effort to”  (ในความพยายามที่จะ), “in response to”  (เพื่อตอบสนองต่อ), “in answer to”  (เพื่อเป็นการตอบ), have confidence in”  (มีความเชื่อมั่นใน), “take interest in”  (สนใจใน), “a course in Chinese”  (คอร์สภาษาจีน), “an expert in”  (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง.....), “make money in business”  (หาเงินในธุรกิจ), “make his career in music”  (ประกอบอาชีพทางดนตรี), “in his old age”  (ในวัยชราของเขา), “a woman in her twenties”  (ผู้หญิงในวัย ๒๐ – ๒๙), “in my opinion”  (ในความเห็นของผม), “in her view”   (ในทัศนะของเธอ), “recruit workers in hundreds”  (รับคนงานเป็นร้อยๆคน), “in my experience”  (จากประสบการณ์ของผม), “in her own eyes”  (ในสายตาของเธอ), “speak in Italian”  (พูดภาษาอิตาเลียน), “speak in a calm voice” (พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบ), “his complaints in writing”  (การร้องเรียนของเขาเป็นลายลักษณ์อักษร), “in financial difficulty”  (ในสภาวะยุ่งยากทางการเงิน), “$100,000 in cash”  (เป็นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ), “dressed in black”  (ใส่ชุดสีดำ), “in real danger”  (ตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง), “in the planning stage”  (ในขั้นตอนการวางแผน), “10 meters in length”  (ยาว ๑๐ เมตร), “cut it in two”  (ตัดมันออกเป็น ๒ ส่วน), “shrink in size”  (มีขนาดเล็กลง-หดลง), “join in”  (ร่วมวงด้วย), “a one in five chance of success”  (โอกาสสำเร็จ ๑ ใน ๕), “the pain in my feet”  (การเจ็บที่เท้าของผม), “the hole in his shirt”  (รู – รอยขาด – ในเสื้อเชิร์ตของเขา), “was shot in the leg”  (ถูกยิงที่ขา),  “in fashion”  (กำลังเป็นที่นิยม), “result in his death”  (ส่งผลให้เขาตาย), “believe in”  (เชื่อมั่น-ศรัทธาใน), “in the first place”  (ในประการแรก)  (กล่าวเมื่อจะบอกเหตุผลหลายๆ ประการ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วตามด้วยเหตุผลที่ต้องการจะบอก)  เป็นต้น

 

9. This house is _________________________________________________________.

(บ้านหลังนี้ (สำหรับ) ___________________________________________________)

(a) letting

(b) to be let

(c) to let    (ให้เช่า)

(d) being let

 

10. We had an ______________________________ journey from Florida to New York by train.

(เราเดินทาง __________________________________ จากฟลอริด้าไปนิวยอร์คโดยรถไฟ)

(a) overnight    (ในเวลากลางคืน, ตลอดคืน, หนึ่งคืน, เมื่อคืนนี้, ในเวลาอันสั้น)

(b) over-night

(c) all night

(d) all the night

ตอบ   -   ข้อ   (a)  “Overnight”  เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ขยายนาม  (Journey)  ความหมายดังในวงเล็บ  แต่ถ้าเป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ขยายกริยา  หมายถึง  “ค้างคืน, ตลอดคืน, เมื่อคืน, ในคืนก่อน, กลางคืน, รวดเร็ว, ทันทีทันใด)

 

11. The weather report said that ______________ would be a lot of rain the following week.

(รายงานอากาศกล่าวว่า  จะ ____________________________ ฝนมากในสัปดาห์ถัดไป)

(a) it

(b) there    (มี)

(c) he

(d) what

 

12. The boy is better at mathematics than his father __________________________ at his age.

(เด็กชายคนนั้นเก่งคณิตศาสตร์มากกว่าพ่อของเขา ______________ ที่อายุ (เดียวกันกับ) ของเขา  -  ของเด็กชาย)

(a) is

(b) has

(c) was    (เป็น)

(d) had

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นอดีต  เพราะกล่าวถึงพ่อตอนที่อายุเดียวกับลูกในปัจจุบัน

 

13. I borrowed a camera from my sister because I didn’t have one of _______________ own. 

(ผมยืมกล้องถ่ายรูปจากน้องสาวของผม  เพราะว่าผมไม่มีกล้องฯ _________________ เอง)

(a) its

(b) my    (ของผม)

(c) his

(d) I

 

14. I wish I could give _________________________________________________ smoking.

(ผมปรารถนาว่า  ผมสามารถ ____________________________________ การสูบบุหรี่)

(a) in    (“Give in  =  ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(b) out    (“Give out  =  แจก, มอบให้)

(c) up    (“Give up  =  เลิก, ยุติ)

(d) on

 

15. We have _____________________________ out of candles and there’s none in the shop.

(เราได้ ________________ เทียนแล้ว (เทียนได้หมดไปแล้ว)  และไม่มีเทียน (ขาย) ในร้านเลย)

(a) got 

(b) come

(c) gone

(d) run    (“Run out of  =  ขาดแคลน, หมดไป)

 

16. ‘Fast’ ____________________________________________________ here as an adverb.

(‘Fast’ _______________________________________________ ที่นี่  ในฐานะกริยาวิเศษณ์)

(a) uses

(b) using

(c) used

(d) is used    (ถูกใช้)

 

17. Do you agree _____________________________________________________ my plan?

(คุณเห็นด้วย ____________________________________________ แผนของผมไหม)

(a) with

(b) to    (กับ)

(c) as

(d) in

ตอบ   -   ข้อ    (b)  “Agree to”  =  “เห็นด้วยกับเรื่องราว-เหตุการณ์-แผนการ”   ส่วน   “Agree with”  =   “เห็นด้วยกับบุคคล”  สำหรับวลีที่ใช้กับ   “To” ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                           สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)   ที่ใช้กับ “To”   ได้แก่   kind (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)   เป็นต้น

                                          สำหรับคำกริยาที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   “happen”  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)-  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำแนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),   เป็นต้น

 

18. _______________________________________________________, but also adore her.

(______________________________________________ แต่ยังชื่นชม-บูชาเธอด้วย)

(a) Not only I love her    (ไม่เพียงแต่ผมที่รักเธอ)

(b) I not only love her    (ผมไม่เพียงรักเธอ)

(c) I love not only her    (ผมรักไม่เพียงแต่เธอ)

(d) I don’t love only her    (ผมไม่ได้รักแต่เฉพาะเธอ)

ตอบ   -   ข้อ   (b)  เมื่อ  “But also”  อยู่หน้ากริยา   “Adore”  ดังนั้น  “Not  only”  ก็ต้องอยู่หน้ากริยา   “Love”  ในแบบสมดุลกัน

 

19. I usually have tea ________________________________________________ breakfast.

(ผมมักดื่มกาแฟ _______________________________________________ อาหารเช้า)

(a) as

(b) for    (สำหรับ,  เป็น)

(c) in

(d) at

ตอบ   -   ข้อ   (b)   สำหรับวลีที่ใช้กับ  “For”   ดูจากพารากราฟข้างล่าง

                                              สำหรับคำคุณศัพท์ที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “Responsible”  (He is responsible for the job. = เขารับผิดชอบต่องาน),  “Ready”  (เตรียมพร้อมต่อ)  -  “Are you ready for your new job?”  (คุณเตรียมพร้อมสำหรับงานใหม่หรือเปล่า),  “Qualified”  (มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ) – She was qualified for the job.  (เธอมีคุณสมบัติตรงกับงาน),  “Essential”  (จำเป็นอย่างยิ่ง),  “Good”  (เป็นประโยชน์ต่อ)  -  “It is good for you to get up early.”  (มันดีสำหรับคุณที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่), “Suitable”  (เหมาะสม),  “Famous”  (มีชื่อเสียง)  -  “Thailand is famous for the hospitality of its people.”  (เมืองไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความเอื้อเฟื้อของผู้คน),  “Eager”  (กระตือรือร้น), “Sorry”  (เสียใจกับ)  -  “I’m sorry for any damage I may occur.”  (ผมเสียใจสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ผมอาจทำให้เกิดขึ้น), “Sufficient”  (เพียงพอ), “Fit”  (เหมาะสม)  -  “These clothes are fit for me.”  (เสื้อผ้าพวกนี้เหมาะสำหรับผม), “Unfit”,  “Perfect”  (สมบูรณ์แบบ), “Grateful”  (ขอบคุณต่อ) -  I am very grateful to you for your assistance.  (ผมขอบคุณคุณอย่างมาก  สำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นต้น

                                            ส่วนคำกริยาที่ใช้กับ  “For” เช่น  “Buy something for someone”  (ซื้ออะไรให้ใคร)  -  “I bought a present for her on her birthday.”  (ผมซื้อของขวัญให้เธอสำหรับวันเกิด),  “Wait”  (รอคอย)  -  They were waiting for their old friends at the airport.  (พวกเขากำลังรอคอยเพื่อนเก่าที่สนามบิน),  “Vote”  (ลงคะแนนให้)  -  “They will vote for the Republican only.”  (พวกเขาจะลงคะแนนให้เฉพาะกับพรรครีพับริกันเท่านั้น),  “Pay”  (จ่ายเงินค่า)  -  “I’ ll pay for the meal this time.”  (ผมจะจ่ายค่าอาหารให้มื้อนี้),  “Thank”  (ขอบคุณ)  -  “Thank you for your help.”  (ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ), “Search  (ค้นหา)  -  “I’ll search for the data in the library.”  (ผมจะค้นหาข้อมูลในห้องสมุด),  “Look”  (ค้นหา)  -  “She is looking for her lost watch.”  (เธอกำลังค้นหานาฬิกาที่หายไป),  “Struggle”  (ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ)  -  “They have to struggle for their survival.” (พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด),  “Exchange”  (แลกเปลี่ยนเพื่อ),  “Beg”  (ขอร้อง)  -  “The criminals begged for the judge’s mercy.”  (เจ้าอาชญากรขอความเมตตาจากผู้พิพากษา),  “Ask”  (ขอร้อง),  “Call”  (เรียกร้องให้มี, จำเป็นต้องมี)  -  “The country called for peaceful co-existence.”  (ประเทศนั้นเรียกร้องให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ),  “Apologize”  (ขอโทษ),  “Charge”  (คิดค่า),  “Provide”  (จัดให้มี, เตรียมไว้สำหรับ)  -  “The company provided for comprehensive training.”  (บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง),  “Substitute”  (เอามาแทน),  “Hope”  (หวังจะได้-มี)  -  “We hope for better life in the future.”  (พวกเราหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตเป็นต้น

                                          สำหรับวลีอื่นๆที่ใช้กับ  “For”  ได้แก่  “For good”  (อย่างถาวร, ตลอดกาล, ตลอดไป)  -  The lost money was gone for good.  (เงินที่หายไปหาไม่เจออีกเลย  -  คือสาบสูญอย่างถาวร)  -  He hoped that the repairs would stop the leak for good.  (เขาหวังว่าการซ่อมจะทำให้ท่อหยุดรั่วไหลไปตลอดกาล),  “For all I Know  (เท่าที่ผมรู้มา, บางที, เป็นไปได้)  -  For all I know, they had eloped a month before the girl’s parents knew  (บางที หรือ เป็นไปได้ที่ว่า  หนุ่มสาวคู่นั้นได้หนีตามกันไป  ๑ เดือน ก่อนหน้าที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะรู้  -  คือ ผมบอกไม่ได้ว่า  เป็นอย่างนั้น จริงๆ  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  หรือไม่  แต่คิดว่า บางที  อาจจะเป็นเช่นนั้น),  “For the time being”  (เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้, ชั่วขณะ, ชั่วคราว)  -  I haven’t any note paper, but this envelop will do for the time being.  (ผมไม่มีกระดาษโน๊ตเลย  แต่ว่าซองจดหมายนี้ก็ใช้แทนได้  สำหรับในขณะนี้)  -  She hasn’t found an apartment yet; she is staying with her aunt for the time being.  (เธอยังหาห้องเช่าไม่ได้เลย  เธอกำลังพักอยู่กับป้าชั่วคราว  จนกว่าจะห้องเช่าได้)“For instance (= For example)”  (ตัวอย่างเช่น),   “For sure (= For certain”  (อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอนทีเดียว)  -  He didn’t know for sure ( for certain) which bus to take.  (เขาไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าจะต้องขึ้นรถเมล์คันไหน  -  คือ ไม่แน่ใจ),  เป็นต้น

 

20. Human beings, as distinct from ____________________ animals, can think for themselves. 

(มนุษยชาติ,  ในฐานะที่แตกต่างจากสัตว์ _____________________ , สามารถคิดเพื่อตัวเองได้)

(a) another

(b) others

(c) other  (อื่น,  อื่นๆ)

(d) the others

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 345)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Despite its wide range of styles and instrumentation, country music has certain common features ___________ its own special character.

(ทั้งๆขอบเขตที่กว้างขวางของรูปแบบ (ท่วงทำนอง) และการใช้อุปกรณ์ของมัน (ดนตรีบ้านนอก),  ดนตรีบ้านนอกมีลักษณะร่วมกันบางอย่าง ________________ ลักษณะพิเศษของตัวเอง)

(a) give it that

(b) that give it to

(c) that give it    (ซึ่งให้มัน)  (ซึ่งให้ ...........ลักษณะพิเศษของตัวเอง............ แก่มัน)

(d) give that

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธาน  (That)  กริยา  (Give)  และกรรมรอง  (It) ของอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  (That give it its own special character)  ทำหน้าที่ขยายคำนาม  (Features)  ส่วนกรรมตรงคือ  “Its own special character

 

2. ______________________________________________ of tissues is known as histology.

(________________ ของเนื้อเยื่อ  เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น (วิชา)  “จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ”)

(a) Studying scientific

(b) The scientific study    (การศึกษาทางวิทยาศาสตร์)

(c) To study scientifically

(d) That is scientific studying

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Of tissues”  เป็นส่วนขยายประธาน   และ  “Is known”  เป็นกริยา

 

3. By tracking the eye of a hurricane, forecasters can determine the speed at which ___________.

(โดยการตามรอย (ติดตาม) ทิศทางลมของพายุเฮอริเคน  นักพยากรณ์สามารถกำหนดความเร็วซึ่ง __________________)

(a) is a storm moving

(b) a moving storm

(c) a storm is moving    (พายุกำลังเคลื่อนที่ไป)

(d) is moving a storm

 

4. His roommate said that he __________________________________________________.

(เพื่อนร่วมห้องพักของเขากล่าวว่า  เขา ______________________________________)

(a) lived here three years ago.

(b) lived there three years ago.

(c) would live there three years before.

(d) had lived there three years before.    (ได้อาศัยอยู่ที่นั่น  ๓  ปีก่อนหน้านั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากประโยคนี้เป็น  “Indirect speech”  โดยมาจากประโยค  “Direct speech”  คือ  His roommate said, “He lived here three years ago.”  จึงต้องเปลี่ยน  “Lived”  เป็น  “Had lived”  และ  “Here”  เป็น  “There”  และเปลี่ยน  “Three years ago”  เป็น  “Three years before”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • He said he travelled more often than he had two years ______________________.

(เขากล่าวว่าเขาเดินทางบ่อยมากกว่าที่เขาได้เดินทางเมื่อ ๒ ปี  _____________________)

(a) ago    (ล่วงมาแล้ว)

(b) later    (ต่อมา)

(c) since    (ตั้งแต่)

(d) before    (ก่อนหน้า)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเมื่อเปลี่ยนประโยคพูดตรง-ถามตรง  (Direct speech) (I travel more often than I had two years ago.)  เป็นประโยคพูดอ้อม-ถามอ้อม  (Indirect speech) (He said he travelled more often than he had two years before.)  จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้อยคำที่แสดงความใกล้  (Nearness)  เป็นถ้อย คำที่มีลักษณะห่างไกล  (Distance)  เช่น

Direct

 

Indirect

yesterday

เป็น

the day before

the previous day

today, tonight

เป็น

that day, that night      

last night

เป็น

the night before

last week

เป็น

the week before

last month

เป็น

the month before

last year

เป็น

the year before

tomorrow

เป็น

the next day

the following day

next week

เป็น

the following week

the week after

next year

เป็น

the following year

the year after

now

เป็น

then, at that time

ago

เป็น

before

this, these

เป็น

that, those

here

เป็น

there

come

เป็น

go

 

                                              นอกจากนั้น  ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลง  “Tense”  ด้วย  คือ

Direct

เป็น

Indirect

Present simple

เป็น

Past simple

Present continuous

เป็น

Past continuous

Present perfect

เป็น

Past perfect

Past simple

เป็น

Past perfect

Will

เป็น

Would

Shall

เป็น

Should

Can

เป็น

Could

May

เป็น

Might

Must

เป็น

Had to

                                              ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค  เช่น

Direct   : He said, “I play with these friends here today.”

(เขาพูดว่า,  “ผมเล่นกับเพื่อนๆเหล่านี้  ที่นี่วันนี้”)

Indirect   : He said that he played with those friends there that day.

(เขาพูดว่า  เขาเล่นกับเพื่อนๆเหล่านั้น  ที่นั่นวันนั้น)

Direct     : John said to me, “We are staying here now.”

(จอห์นพูดกับผมว่า  “เรากำลังพักที่นี่ในขณะนี้”)

Indirect   : John told me that they were staying there then (หรือ at that time).

(จอห์นบอกผมว่า  พวกเขากำลังพักอยู่ที่นั่น ในตอนนั้น หรือ ในขณะนั้น)

Direct    : She said to me, “I sent a gift to my brother yesterday.”

(เธอพูดกับผมว่า  “ฉันส่งของขวัญไปให้น้องชายของฉันเมื่อวานนี้)

Indirect  : She told me that she had sent a gift to her brother the day before  (หรือ the previous day).

(เธอบอกผมว่า  เธอได้ส่งของขวัญไปให้น้องชายของเธอเมื่อวันก่อนหน้า (วันที่พูดประโยคนี้)  หรือ วันก่อน)

Direct    : He said to her, “I last met my mother two years ago.”

(เขาพูดว่า  “ผมพบแม่ของผมครั้งสุดท้ายเมื่อ ๒ ปีมาแล้ว)

Indirect   : He told her that he had last met his mother two years before.

(เขาบอกเธอว่า  เขาได้พบแม่ของเขาครั้งสุดท้าย  เมื่อ  ๒  ปีก่อนหน้า – ที่พูดประโยคนี้)

                                          ตัวอย่างที่ 

 • Mary does not know __________________________________________ for a living.

(แมรี่ไม่รู้ว่า______________________________________________ เพื่อการดำรงชีพ)

(a) what will she do

(b) how will she do

(c) what she will do    (เธอจะทำงานอะไร)

(d) that she will do

ตอบ  -  ข้อ  (c)   เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนประโยค  “Direct speech” (What will she do for a living?)  ให้เป็นประโยค  “Indirect speech”  (Mary does not know what she will do for a living.)  ดูเพิ่มเติมเรื่องนี้จากประโยคตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

 • He asked me _____________________________________________ I was hungry.

(เขาถามผมว่าผมหิว __________________________________________________)

(a) that

(b) why

(c) how

(d) if     (หรือไม่)

(e) weather    (อากาศ)

ตอบ  -  ข้อ   (d)   เนื่องจากมาจากประโยค “Direct speech”  คือ  “Are you hungry?”  เมื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยค “Indirect speech”  จะต้องเชื่อมด้วย  “If”  หรือ  “Whether”  (He asked me if (whether) I was hungry.) ซึ่งทั้ง ๒ คำมีความหมายเหมือนกัน  คือ  “หรือไม่, หรือเปล่า”  กล่าวโดยสรุป คือ ถ้าประโยค  “Direct speech”  ซึ่งเป็นประโยคคำถาม  ขึ้นต้นด้วยกริยาพิเศษ  (Verb to be, to have, to do)  หรือ  “Modal verb” (Will, Would, Shall, Should, Can, Could, May, Might, Must)  เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยค  “Indirect speech”  จะต้องเชื่อมข้อความระหว่าง  “Reporting speech”  (He asked me)  และ  “Reported speech” (I was hungry)  ด้วย  “If”  หรือ  “Whether”  เสมอ  ห้ามใช้  “That”  ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • Are you a student? 

(คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม)

(She wants to know if (whether) he is a student.)

(เธอต้องการรู้ว่าคุณเป็นนักเรียนหรือไม่)

 • Do you like to play tennis? 

(คุณชอบเล่นเทนนิสไหม)

(He asked me if (whether) I liked to play tennis.)

(เขาถามผมว่าผมชอบเล่นเทนนิสหรือไม่)

 • Will you go to my party?

(คุณจะไปงานเลี้ยงของผมไหม)

(I ask her if (whether) she will come to my party.)

(ผมถามเธอว่าจะไปงานเลี้ยงของผมหรือไม่)

 • Can you play the piano?

(คุณเล่นเปียโนเป็นไหม)

(They asked me if (whether) I could play the piano.

(พวกเขาถามผมว่าเล่นเปียโนเป็นหรือไม่)

                                             ในกรณีที่ประโยค  “Indirect speech”  เป็นประโยคบอกเล่า ให้ใช้  “That”  เชื่อม  หรืออาจละไว้ก็ได้  (ไม่ต้องเขียนลงไป)   เช่น

 • I go for a walk every morning.

(ผมออกเดินทุกเช้า)

(I tell him (that) I go for a walk every morning.)

(ผมบอกเขาว่าผมออกเดินทุกเช้า)  หรือ

(I told him (that) I went for a walk every morning.)

 • I have been to London several times.

(ผมเคยไปลอนดอนหลายครั้ง)

(She said (that) she had been to London several times.)

(เธอพูดว่าเธอเคยไปลอนดอนหลายครั้ง)

                                             สำหรับในกรณีที่ ประโยค  “Direct speech”  เป็นประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย  “Question word” (What, When, Where, Why, How, etc.)  เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยค  “Indirect speech”  ให้เอา   “Question word”  นั้นๆ มาเป็นตัวเชื่อม  โดย “ไม่ต้องใช้”  “That”  เช่น  ในประโยคข้างล่าง  “ห้ามใช้”“…….to find that where it is hiding”

                                     ตัวอย่างที่              {จงหาที่ผิดหลักไวยากรณ์จากข้อ (๑) – (๔)}

 • Are you waiting (1) for success (2) to arrive or are you going (3) to find where (4) is it hiding?

(คุณกำลังรอคอยให้ความสำเร็จมาหา  หรือคุณจะไปหาว่ามันกำลังหลบซ่อนอยู่ที่ไหน)  (ข้อนี้เหมือนเป็นคำสอนคน  อย่าให้มัวแต่รอคอยความสำเร็จ  แต่ให้ขยันทำงาน  เพื่อจะ ได้พบกับความสำเร็จ  คือ  สอนให้เป็นฝ่ายรุก มิใช่ตั้งรับ)

ตอบ   –    ข้อ   (4)   แก้เป็น  “it is”  เนื่องจากอยู่ในรูป  “Indirect speech”  หรือ  “Reported speech”  คือ   “คำพูดที่ถูกกล่าวรายงาน”   เป็นการเปลี่ยนจากประโยค   “Direct speech” (Where is it hiding?)   มาเป็นประโยค  “Indirect speech”   ที่ขึ้นต้นด้วย   “are you going to find ……..….”  จึงต้องเอาประ ธานมาไว้หน้าคำกริยา   “where it is……..”  ซึ่งเป็นการเรียงคำแบบประโยคบอกเล่า  มิใช่เอาคำกริยาไว้หน้าประธาน  (where is it)   เหมือนในประโยคคำถามดังตัวอย่างข้างล่าง

 • How old are you?  (Direct speech)

(คุณอายุเท่าใด)

 • I want to know how old you are.  (Indirect speech)

(ผมอยากทราบว่าคุณอายุเท่าใด)

 • Where is she going(Direct speech)

(เธอกำลังจะไปที่ไหน)

 • He asks her where she is going.  (Indirect speech)

(เขาถามเธอว่า  เธอกำลังจะไปที่ไหน)

 • When will you retire from your work?  (Direct speech)

(คุณจะเกษียณจากงานเมื่อใด)

 • I asked him when he would retire from his work.  (Indirect speech)

(ผมถามเขาว่าเขาจะเกษียณจากงานเมื่อใด)

 

5. Dave was integral (อิ๊น-ที-เกริ้ล) to the organization; it could never have gone so well without him.

(เดฟ     สำคัญ-สมบูรณ์-ทั้งหมด-ถ้วนทั่ว    ต่อองค์กร  มันคงดำเนินไปไม่ได้ดีมากเช่นนี้  โดยปราศจากเขา)

(a) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ไม่ประนีประนอม, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ดื้อ, หัวแข็ง) 

(b) essential    (จำเป็นยิ่ง, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(c) insular    (อิ๊น-ซู-ล่าร์)  (แยกตัวโดดเดี่ยว, โดดเดี่ยว, แยกตัวอยู่ต่างหาก, เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ, ซึ่งอยู่บนเกาะ) (คำนาม คือ  “Insularity”) 

(d) insidious     (อิน-ซิ้ด-เดียส)  (มีเล่ห์กระเท่ห์, ร้ายกาจ, ที่ทำอย่างลับๆ, ที่หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ทรยศหักหลัง) 

(e) indolent    (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน) 

(f) indulgent    (อิน-ดั๊ล-เจิ้นท)  (ผ่อนปรน, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, หมกมุ่น, ที่หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา) 

(g) ineffable    (อิน-เอ๊ฟ-ฟะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจจะพรรณนาหรืออธิบายได้ (เพราะวิเศษยอดเยี่ยมมาก), เหลือที่จะกล่าว) 

(h) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)  

(i) degenerate    (ดิ-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม) 

 

6. We must not allow fulsome praise to delude (ดิ-ลู้ด) us about our actual abilities.

(เราจะต้องไม่ยอมให้คำสรรเสริญที่มากจนน่าสะอิดสะเอียน     หลอก-หลอกลวง-ลวงตา-ตบตา      เรา  เกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริงของเรา)

(a) enunciate    (อิ-นั้น-ซิ-เอท)  (อ่านออกเสียง, ออกเสียง, กล่าวอย่างชัดแจ้ง, ประ กาศ, แถลง) 

(b) perpetuate    (เพอร์-เพ้ช-ชู-เอท)  (ทำให้คงอยู่ตลอดไป, ทำให้ถาวร, ทำให้ไม่สูญไป, ทำให้เป็นอมตะ)  

(c) deceive    (ดิ-ซี้ฟว)  (หลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(d) taint    (เท้นท)  (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้เป็นรอยเปื้อน, ทำให้ด่างพร้อย) 

(e) neutralize    (นิ้ว  หรือ  นู้-เทริล-ไลซ)  (ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน, ลบล้าง, ถอนพิษ, ประกาศตัวเป็นกลาง) 

(f) palliate    (แพ้ล-ลิ-เอท)  (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ลด, ผ่อนคลาย) 

(g) incapacitate    (อิน-คะ-แพ้ส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ) 

(h) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑. สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, อุปถัมภ์,   ๒.  ฝึกฝน, ให้การศึกษา) 

(i) ponder    (พ้อน-เดอะ)  (ครุ่นคิด, คำนึง, ไตร่ตรอง, พิจารณา) 

 

7. The millionaire looked upon the poor workers with evident disdain

(เศรษฐีคนนั้นมองกรรมกรผู้น่าสงสารด้วย    การดูถูกดูหมิ่น-ความรู้สึกรังเกียจ     อย่างเห็นได้ชัด) 

(a) contempt; arrogant scorn    (การดูหมิ่นเหยียดหยาม; การดูถูกอย่างยโสโอหัง)

(b) innuendo    (อิน-นิว-เอ๊น-โด้)  (การเหน็บแนม, การพูดเสียดสี, การว่ากล่าว, การชี้แนะ) 

(c) inadvertence    (การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท) 

(d) exigency    (เอ๊ค-ซิ-เจิน-ซี่)  (๑. ภาวะฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน, ความยุ่งยาก    ๒. ความต้องการ, ความจำเป็น) 

(e) felicity    (ฟิ-ลิ้ส-ซิ-ที่)  (ความสุข, ภาวะที่เป็นสุข, แหล่งของความสุข, โชคดี, ความสามารถ, ความเชี่ยวชาญ) 

(f) fidelity    (ฟิ-เด๊ล-ลิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความถูกต้อง) 

(g) finesse    (ฟิ-เน็ส)  (กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว)  

(h) glut    (กลัท)  (จำนวนที่มากเกินไป, ความเหลือเฟือ, ส่วนเกิน) 

(i) gravity    (แกร้ฟ-วิ-ที่)  (๑. ความรุนแรง, ความจริงจัง, ความเคร่งขรึม, อันตราย, ความหนักหนาสาหัส  ๒.  แรงดึงดูดของโลก, แรงโน้มถ่วง, แรงดึงดูด) 

 

8. She wants to do some shopping _______________ she will have enough food at home if her parents come to see her at the weekend.

(เธอต้องการซื้อของ (จ่ายตลาด) _________________ เธอจะได้มีอาหารเพียงพอที่บ้าน  ถ้าพ่อแม่ของเธอมาเยี่ยมเธอในวันสุดสัปดาห์)

(a) when    (เมื่อ)

(b) unless    (ถ้า.......................ไม่)

(c) so that    (เพื่อที่ว่า)

(d) in order to    (เพื่อที่จะ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  (หรือ  “In order that”)  เนื่องจากประโยคที่อยู่หน้า  “So that”  (In order that)  เป็นเหตุ  (เธอต้องการไปจ่ายตลาด)  ส่วนประโยคที่ตามหลัง  “So that”  (In order that)  เป็นผล  (จะได้มีอาหารปรุงอย่างเพียงพอ  ถ้าพ่อแม่มาเยี่ยม)

 

9. He looked at her teacher ________________ when she gave him the news that he had passed the exam.

(เขาจ้องมองครูของเขา __________________ เมื่อเธอให้ข่าวแก่เขาว่า  เขาได้สอบผ่านแล้ว)

(a) happy

(b) with happy

(c) happily    (อย่างมีความสุข)

(d) to be happy

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากขยายกริยา  “Looked”  (ในกรณีหมายถึง  “มอง, จ้องมอง”)  จึงต้องอยู่ในรูป  “กริยาวิเศษณ์”  (Adverb)  แต่ถ้า  “Look”  หมายถึง  “มีลักษณะ, มีท่าทาง, มีอาการ”  ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์  (Adjective)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • Jenny looked ___________________________________________ at her husband.

(เจนนี่จ้องมองสามีของเธอ ______________________________________________)

(a) anger    (ความโกรธ)  (เป็นคำนาม)

(b) angry    (โกรธ)  (เป็นคำคุณศัพท์) 

(c) angrily    (อย่างโกรธเคือง)  (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(d) anxious    (วิตกกังวล)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากขยายคำกริยา  (Looked)  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  Look at  หมายถึง  “จ้องมอง”   อย่างไรก็ตาม  เมื่อใช้   “Look”  (ไม่มี  “At” )  ในความหมาย   “มีลักษณะ, มีท่าทาง, มีอาการ”  (คือ Look  เป็น  Linking verb)   ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์   เช่น

 • She looked angry this morning.

(เธอมีท่าทางโกรธเมื่อเช้านี้)

 • He looked sad after his wife’s death.

(เขามีอาการเศร้า  หลังจากภรรยาตาย)

 • The girls look very nice in those dresses.

(เด็กผู้หญิงพวกนั้นดู (มีท่าทาง) ดีมาก (สวยมาก) ในชุดที่สวมอยู่)

                                                สำหรับคำกริยาประเภทเดียวกับ   “Look” (Linking verb)  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่  

 • Let us ___________________________________________________ for a moment.

(พวกเราจง _____________________________________________ สักชั่วครู่ชั่วยาม)

(a) keep quietly

(b) be quite

(c) keep quietness

(d) keep quiet    (ไม่ปริปาก, เงียบเข้าไว้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Keep + Adjective”  ดูเพิ่มเติมคำกริยาประเภทเดียวกับ  “Keep”  ในประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • I _________________________________________ about his ability to do the work.

(ผม _______________________________ เกี่ยวกับความสามารถของเขาในการทำงาน)

(a) feel doubt

(b) have doubtful

(c) am wondered

(d) feel doubtful    (รู้สึกไม่แน่ใจ-ไม่มั่นใจ-สงสัย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Feel + Adjective” สำหรับโครงสร้างอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เช่นกัน  ได้แก่  “I have (a) doubt about………”  (ผมมีข้อสงสัย-กังขา เกี่ยวกับ......)  และ  “I wonder about…………”  (ผมรู้สึกกังขา-สงสัย เกี่ยวกับ..........)  สำหรับกริยาตัวอื่นๆ ที่ใช้แบบเดียวกับ  “Feel”  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                           ตัวอย่างที่  

 • Everything looks _____________________________________________________.

(ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะ _______________________________________________)

(a) differently

(b) different    (แตกต่าง  -  ไปจากเดิม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) difference    (ความแตกต่าง)  (เป็นคำนาม)

(d) differ    (แตกต่าง)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Look”  (ในที่นี้เป็น  “Linking Verb”  มีความหมายว่า  “มีลักษณะ, มีท่าทาง”)  ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์  (Adjective)  มิใช่กริยาวิเศษณ์  (Adverb)

                                           ตัวอย่างที่  

 • One who does good feels ______________________________________________.

(บุคคลผู้ซึ่งทำดี  รู้สึก __________________________________________________)

(a) happily    (อย่างมีความสุข)  (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(b) happy    (มีความสุข)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) happiness    (ความสุข)  (เป็นคำนาม)

(d) more happily

ตอบ  -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “Feel + Adjective”  เช่น  Happy, Quick, Slow, Careful)   มิใช่   “Adverb”   เช่น   Happily, Quickly, Slowly, Carefully)

                                         ตัวอย่างที่  

 • The air in that spot smells ______________________________________________.

(อากาศตรงบริเวณนั้นมีกลิ่น _____________________________________________)

(a) sweetness    (ความสดชื่น, ความหวาน, ความไพเราะ, ฯลฯ)  (เป็นคำนาม)

(b) sweetly    (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(c) sweet    (สดชื่น, หวาน, มีรสหวาน, มีรสดี, สด, ไพเราะ, มีกลิ่นดี, หอม, น่าพอใจ, งดงาม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) sweeten    (ทำให้หวาน-หอม-อ่อนนิ่ม-เป็นกรดน้อยลง, หวานขึ้น, หอมขึ้น, ไพเราะขึ้น, นิ่มนวลขึ้น, กลมกล่อมขึ้น)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ    -    ข้อ   (c)   เนื่องจาก    “Smell + Adjective

                                      ตัวอย่างที่          {จงหาข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จากข้อ  (๑) – (๔)}

 • (1) When compared with its (2) graceful manner in the water, a penguin’s progress (3) on land seems (4) awkwardness.

(เมื่อเปรียบเทียบกับกริยาท่าทางที่งามสง่าของมันในน้ำ  การก้าวเดินไปข้างหน้าของนกเพนกวินบนบก  ดูเหมือนว่าจะงุ่มง่าม-เชื่องช้า-เก้งก้าง)

ตอบ   -   ข้อ  ๔   แก้เป็น   “Awkward”  เนื่องจาก  “Seem + Adjective

                                         ตัวอย่างที่  

 • I saw the coach on the field after the game, and he seemed __________________.

(ผมเห็นผู้ฝึกสอนที่สนามหลังการแข่งขัน  และเขาดูเหมือนว่า _____________________)

(a) real angry

(b) angrily

(c) anger

(d) angry    (โกรธ)

ตอบ    –    ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Seem + Adjective”  (หรืออาจตอบ  “really angry”  (โกรธอย่างแท้จริง)   ก็ได้)   เนื่องจากหลังกลุ่มคำกริยาต่อไปนี้  (Look, Feel,  Become,  Grow,  Get,  Seem,  Appear, Taste,  Prove,  Sound, Remain,  Turn)  แม้จะไม่ต้องมีกรรมมารับโดยตรง  แต่ก็ต้องอาศัยคำหรือกลุ่มคำอื่นมาช่วยขยายตามหลังมัน  เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้น  คำที่มาขยายคำกริยาเหล่านี้มิได้เป็นกรรม  (Object)  แต่มาช่วยทำให้กริยามีความหมายดีขึ้น หรือทำให้ประธานของประโยคมีใจความสมบูรณ์  คำที่ตามหลังคำกริยาประเภทนี้   จะอยู่ในรูปคำ คุณศัพท์  (Adjective)  เท่านั้น    มิใช่คำกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ทั้งนี้  เราเรียกส่วนขยายคำกริยาพวกนี้ว่า “Subjective Complement”  หมายถึง  “ตัวขยายอกรรมกริยา  เพื่อให้ประธานของประโยคมีใจความสมบูรณ์”  และเรียกกริยาประเภทนี้ว่า  “Linking Verb”  คือช่วยเชื่อมระหว่าง ประธานของประโยค  และ ส่วนที่มาขยายคำกริยา  เพื่อทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์    ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • She felt good after a long sleep.

(เธอรู้สึกสบายดีหลังจากนอนหลับยาว)

 • He looked happy when his friends came to see him.

(เขาดูท่าทีมีความสุข  เมื่อเพื่อนมาเยี่ยม)

 • The milk in that glass tasted sour.

(นมในแก้วใบนั้นมีรสเปรี้ยว)

 • They seem tired after a hard day’s work

(พวกเขาดูเหมือนเหนื่อย  หลังจากทำงานตรากตรำมาทั้งวัน)

สรุป   -    คำที่ตามหลังคำกริยาจำพวก  “Linking verb”  ได้แก่  Be (is, am, are, was, were)  (เป็น, อยู่, คือ),  Become,  Seem  (ดูเหมือนว่า),   Appear  (มีลักษณะท่าทาง),  Feel  (รู้สึก),  Get,  Grow, Keep,  Look  (มีท่าทาง),  Smell  (มีกลิ่น)Sound,  Taste  (มีรสชาติ)Turn  (กลายเป็น)   จะต้องเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  เสมอ   เช่น

 • Tom became rich.   (ทอมร่ำรวยขึ้นมา)
 • Ann seems happy.   (แอนดูเหมือนว่าจะมีความสุข)
 • Jim felt cold.    (จิมรู้สึกหนาว)
 • He got/grew impatient.   (เขารู้สึกกระวนกระวาย)
 • The idea sounds interesting.   (ความคิดนี้ดูน่าสนใจ)
 • She looked calm.   (เธอมีอาการสงบ)
 • He turned pale.    (เขาตัวซีด หรือหน้าซีด)
 • The soup tasted sweet.   (ซุปมีรสหวาน)
 • She kept calm and said nothing.   (เธอนิ่งเงียบและไม่พูดอะไร)

 

10. In his lecture this morning, Professor Baker explained ___________________________.

(ในการบรรยายของเขาเมื่อเช้านี้  อาจารย์เบเกอร์อธิบาย __________________________)

(a) both the cause of the war and what its result was

(b) both what was the cause and what was its results

(c) both the cause of the war and its results

(d) both the cause and the result of the war    (ทั้งสาเหตุและผลลัพธ์ของสงคราม)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากต้องวางตำแหน่งของคำให้สมดุลกัน  (Both the cause and the result………..)  โดยมาจากรูปเต็ม  คือ  “Both the cause of the war”  และ  and the result of the war

 

11. Mild forms of exercises can __________ some of the loss of flexibility that accompanies aging.

(รูปแบบเบาๆของการออกกำลังกาย  สามารถ ________________ การสูญเสียความยืดหยุ่น (ความคล่องแคล่วของร่างกาย) ซึ่งติดตามมากับความชรา)

(a) stop    (หยุด)

(b) to stop

(c) stopping

(d) be stopped

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เนื่องจากหลังกริยา  “Modal verb”  (Will, Would, Shall, Should, Can, Could, May, Might, Must)   ต้องตามด้วย  “Infinitive without to”  (Verb 1)

 

12. George H. Gallup, _________________ specialized in opinion polls and business surveys.

(จอร์ช เอช แกลลัพ, _______________ มีความชำนาญพิเศษในการสำรวจความคิดเห็นและการสำรวจด้านธุรกิจ)

(a) a statistician who

(b) a statistician,    (นักสถิติ)

(c) whose statistician

(d) as a statistician, he

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากลดรูปมาจาก  “Adjective clause”  (……..Gallup, who was a statistician, specialized…………)

 

13. Billy’s decision to move the chickens into the barn turned out to be sagacious (ซะ-เก๊-เชิส); about an hour later, the hailstorm hit.

(การตัดสินใจของบิลลี่ในการเคลื่อนย้ายไก่เข้าไปไว้ในยุ้งฉาง  กลายเป็นเรื่อง      ฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม-มีไหวพริบ-ฉลาดในการตัดสินใจ     (เพราะว่า) อีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมา  พายุลูกเห็บก็จู่โจม)

(a) pertinent    (เพ้อร์-ทิ-เนิ่นท)  (เข้าเรื่อง, เกี่ยวข้อง, ตรงประเด็น, ตรงกับปัญหา) 

(b) perennial    (พี-เร้น-เนี่ยล)  (ตลอดปี, ตลอดกาล, ต่อเนื่อง, เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือปีแล้วปีเล่า, ซึ่งมีทั้ง  ๔  ฤดู) 

(c) perfunctory   (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑.  พอเป็นพิธี, สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, ซึ่งทำไปอย่างแกนๆ หรือซังกะตาย   ๒.  เฉื่อยชา, ขาดความสนใจ, ไร้อารมณ์) 

(d) wise; shrewd    (ฉลาด;  มีไหวพริบ)

(e) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)   (๑. เด่น, สะดุดตา, เป็นลักษณะเฉพาะ,  ๒. นูนขึ้น, ยื่นออก, โผล่ออก) 

(f) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (๑. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ,  ๒.  มีประโยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(g) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา) 

(h) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

 

14. Sentencing people to death is a prerogative  (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น     สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์     ของพระ ราชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึงในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน)

(a) entreaty    (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน) 

(b) gusto   (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  

(c) debris    (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากปรักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

(d) detriment    (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย) 

(e) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)

(f) longevity    (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  

(g) pinnacle    (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์  ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม) 

(h) humility    (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว) 

 

15. The umpire (อั๊ม-ไพ-เออะ) was adamant  (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  about his decision to expel the foul player.

(กรรมการตัดสิน (ผู้ชี้ขาด)      ใจแข็ง-ไม่เปลี่ยนใจ-ยืนกราน-ไม่ยืดหยุ่น-แข็งแกร่ง      เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขา  ในการไล่ออก (จากสนาม) ผู้เล่นที่ทำฟาวล์  -  หรือเล่นสกปรก)

(a) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (กัดกร่อนมาก, แสบไส้, (คำพูด) เผ็ดร้อน) 

(b) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

(c) inflexible    (๑.  ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,   ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก)

(d) obscure    (ออบ-สเคียว)  (๑. ไม่ชัดแจ้ง, คลุมเครือ, มีความหมาย  ๒  นัย, ลึกลับ, เข้าใจยาก, เป็นปริศนา,   ๒.  มัว, มืดมัว, ทึบ, อับแสง,  มืดมน,   ๓.  มิได้กำหนดหรือทำให้ชัดเจน,  ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ห่างไกล, ไกลลิบลับ, โดดเดี่ยว, ไม่มีใครสังเกตเห็น, ไม่มีชื่อเสียง) 

(e) senile    (ซี้-ไนล)  (๑. แก่, ชรา, สูงอายุ,   ๒.  เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

(f) virile    (เว้อร์-ไรล  หรือ  เว้อร์-เริล)  (สมเป็นชาย, มีกำลังเช่นชาย, สามารถแพร่พันธุ์ได้, สามารถให้กำเนิดลูกได้) 

(g) deplorable    (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ) 

(h) congenial    (คัน-จี๊-เนี่ยล)  (๑. ซึ่งเข้ากันได้, ไปกันได้, เห็นอกเห็นใจ, คงเส้นคงวา   ๒.  ถูกใจ, เป็นที่พอใจ)  

 

16. He compared the heart _____________________________________________ a pump.

(เขาเปรียบเทียบหัวใจ __________________________________________ เครื่องสูบน้ำ)

(a) with

(b) to     (เหมือนกับ, เป็นเหมือน)

(c) by

(d) for

ตอบ   -   ข้อ   (b)   “Compare……….to………”  =   “เปรียบเทียบสิ่งนี้เหมือนกับ-เป็นเหมือนสิ่งนั้น..............ซึ่งเป็นของคนละชนิด”  ส่วน  “Compare… ………with………”  “เปรียบเทียบสิ่งนี้กับสิ่งนั้น..............ซึ่งเป็นของชนิดเดียวกัน”  เช่น

 • Some people compare sleep to death.

(บางคนเปรียบการนอนหลับเหมือนกับความตาย)

 • She didn’t want to compare her new car with the old one.

(เธอไม่ต้องการเปรียบเทียบรถยนต์คันใหม่ของเธอกับคันเก่า)

                                           สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)   ที่ใช้กับ “To”   ได้แก่   kind (กรุณา, ใจดี)  -  He is very kind to me.  (เขากรุณาต่อผมมาก),  “new”  (It is new to me.  –  มัน (เป็นเรื่อง) ใหม่สำหรับผม), close  (ใกล้ชิดกับ),  cruel  (โหดร้ายกับ),  hostile  (มุ่งร้าย หรือเป็นปฏิปักษ์กับ),  obvious  (ชัดเจนแก่),  obedient  (เชื่อฟังต่อ),  peculiar  (แปลกประหลาดแก่, เฉพาะกับ),  equal  (เท่ากันกับ),  grateful  (ขอบคุณ, เป็นหนี้บุญคุณ)  -  I’m very grateful to your kind assistance.  (ผมขอบคุณอย่างมากต่อความช่วยเหลือของคุณ),  harmful  (เป็นอันตรายต่อ),  kind  (กรุณาต่อ),  dear  (เป็นที่รักแก่),  faithful  (ศรัทธาต่อ),  junior  (อาวุโสน้อยกว่า),  senior  (อาวุโสมากกว่า)  -  He is senior to me in the army.  (เขาอาวุโสกว่าผมในกองทัพ  -  คือมียศสูงกว่า),  inferior  (ด้อยกว่า, เลวกว่า, แย่กว่า),  superior  (ดีกว่า, เหนือกว่า),  polite  (สุภาพต่อ)  -  He is polite to everyone he meets.  (เขาสุภาพกับทุกคนที่เขาเจอะเจอ),  familiar  (คุ้นเคยกับ)  -  Most people at the party were familiar to me.  (คนส่วนใหญ่ที่งานเลี้ยงคุ้นเคยกับผม,  useful  (เป็นประโยชน์กับ),  similar  (คล้ายกับ),  rude  (หยาบคายกับ),  previous  (ก่อน),  used  (เคย),  accustomed  (คุ้นเคย, เคยชิน)  -  They are accustomed to hot weather.  (พวกเขาคุ้นเคยกับอากาศร้อน),  clear  (ชัดเจนกับ),  essential  (จำเป็นกับ),  necessary  (จำเป็นต่อ),  good  (ปฏิบัติดีต่อ),  identical  (เหมือนกับ)  -  The material is almost identical to limestone.  (วัตถุชิ้นนั้นเกือบจะเหมือนกันเป๊ะกับหินปูน),  satisfactory (เป็นที่พอใจของ),  important  (สำคัญต่อ),  significant  (สำคัญต่อ),  equivalent  (เท่ากับ, เสมือนกับ),  loyal  (จงรักภักดีต่อ)   เป็นต้น

                                          สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “To”  ได้แก่   “happen”  (เกิดขึ้น)  -  The accident happened to his family a long time ago.  (อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานานมาแล้ว),  occur  (เกิดขึ้น),  resort  (หันไปใช้)  -  You must never resort to violence.  (คุณจะต้องไม่หันไปใช้ความรุนแรง),  compare  (เปรียบเทียบว่าเหมือนกับ)-  Some people compare sleep to death.  (บางคนเปรียบเทียบการนอนหลับว่าเหมือนกับความตาย),  belong  (เป็นของ)  -  That car belongs to me.  (รถยนต์คันนั้นเป็นของผม),  attend  (เอาใจใส่)  -  You should attend to your teacher’s advice.  (คุณควรเอาใจใส่คำแนะนำของอาจารย์),  see to it  (ดูแลในเรื่อง, จัดการในเรื่อง)  -  I will see to it that you get what you want.  (ผมจะดูแลให้ว่า  คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ),  consent  (ยินยอมต่อ)  -  He consented to postponement of the trip.  (เขายินยอมกับการเลื่อนการเดินทางออกไป),  attribute  (มีสาเหตุมาจาก)   -  He attributed the worsening situation to increased conflicts between the government and the people.  (เขาคิดว่าสถานการณ์ที่แย่ลง  มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและประชาชน),  apply  (สมัคร, ขอ),  reply  (ตอบ),  appeal  (อุทธรณ์, ชวนให้เกิดความสนใจ หรือ หลงใหล),  confine  (จำกัดอยู่ใน),  turn  (หันไปหา, หันไปใช้),  amount  (รวมเป็นจำนวน),  surrender  (ยอมจำนนต่อ),  listen  (ฟัง),  recommend  (แนะนำว่าดี),  devote  (อุทิศแก่),  accustom  (ทำให้คุ้นเคยกับ),  object  (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วยกับ),  succumb  (พ่ายแพ้ต่อ, ยอมจำนนกับ)  -  He finally succumbed to injury.  (เขาในที่สุดพ่ายแพ้ต่อการบาดเจ็บ  -  คือตาย),  complain  (บ่น หรือ ร้องเรียนกับ)  They complained to me about the noise.  (เขาร้องเรียนกับผมเกี่ยวกับเรื่องเสียงดัง),  suggest  (แนะนำกับ)   -  I suggested to him that he should work harder.  (ผมแนะนำกับเขาว่า  เขาควรขยันมากขึ้น),  respond  (ตอบสนองต่อ)   - The government should quickly respond to its people’s demand.  (รัฐบาลควรตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว),  look forward to  (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย),  refer  (อ้างถึง, แนะนำให้ไปหา),  yield  (จำนน หรือพ่ายแพ้ต่อ),  introduce  (แนะนำให้รู้จักกับ),  reduce  (ลดลงจนต้อง),  be used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get used to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  be accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),  get accustomed to  (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ),   เป็นต้น

 

17. I must remind him __________________________________________________ it.

(ผมจะต้องเตือนเขา ________________________________________________ มัน)

(a) for

(b) on

(c) to

(d) about    (เกี่ยวกับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  หรือ  อาจตอบ   “Of”  ก็ได้

                                           สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “The works of Shakespeare”  (= Shakespeare’s works)  (ผลงานของเชกสเปียร์),  “This watch was the property of his father.)  (= This watch was his father’s.)  (นาฬิกาเรือนนี้เป็นทรัพย์สินของพ่อของเขา),  “He came of poor parents.”  (เขามาจากพ่อแม่ที่ยากจน),  “He is a native of London.”  (เขาเป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิด),  “the University of Cambridge”  (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์),  “the Queen of England”  (พระราชินีแห่งประเทศอังกฤษ),  “the manager of the factory’  (ผู้จัดการโรงงาน),  “the City of London”  (กรุงลอนดอน), the history of America”  (ประวัติศาสตร์ของอเมริกา), “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

18. This dictionary cost ____________________________________________ ten dollars.

(พจนานุกรมเล่มนี้ทำให้  _________________ ต้องจ่ายเงิน  ๑๐  เหรียญ)  (พจนานุกรมฯ มีราคา  ๑๐  เหรียญ)

(a) me    (ผม)

(b) from me

(c) myself

(d) itself

 

19. ________________________ is my favourite sport.  I often fish for hours whenever I’m free.

(__________________ คือกีฬาที่โปรดปรานของผม   ผมไปตกปลาบ่อยๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง  เมื่อใดก็ตามที่ผมว่าง)

(a) The fish    (ปลา)

(b) The fishing

(c) Fishing    (การตกปลา)

(d) Fishery    (การทำประมง)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Fishing”  (การตกปลา)  ไม่ต้องมี  “A, An, The” นำหน้า

 

20. Not ____________________________________________ furniture is sold in that shop.

(เฟอร์นิเจอร์ไม่ _____________________________________ ถูกขายออกไปในร้านนั้น)

(a) many    (มากมาย)  (ใช้กับคำนามนับได้  พหูพจน์)

(b) much    (มากมาย)  (ใช้กับคำนามนับไม่ได้)

(c) a lot

(d) every kind    (ทุกชนิด)

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Furniture”  เป็นนามนับไม่ได้  ต้องใช้กับ  “Much”  หรืออาจใช้กับ  “A lot of  =  Lots of”  (มากมาย)  หรือ  “Every kind of” (ทุกชนิด)  ก็ได้

                                       สำหรับคำนามนับไม่ได้  (Uncountable noun)  อื่นๆ  ได้แก่  Information  (ข้อมูล, ข่าวสาร), Paper  (กระดาษ), Equipment  (อุปกรณ์, เครื่องมือ), Furniture  (เครื่องเรือน), Scenery  (ทิวทัศน์), Damage  (ความเสียหาย), Advice  (คำแนะนำ), Traffic  (การจราจร, ยวดยาน), Machinery  (เครื่องยนต์กลไก), Evidence  (หลักฐาน), Bread  (ขนมปัง), Clothing  (เสื้อผ้า), Work  (งาน), Luggage  (กระเป๋าเดินทาง), Baggage  (กระเป๋าเดินทาง), Knowledge  (ความรู้), Progress   (ความก้าวหน้า), Power  (อำนาจ), News, Fruit, Behavior  (พฤติกรรม)   เป็นต้น

 

21. I went out shopping with my friend ______________________________ buying anything.

(ผมออกไปซื้อของกับเพื่อน  _________________________ ซื้ออะไรเลย  -  หรือสิ่งใดเลย)

(a) having no intention    (ไม่มีเจตนา)

(b) had the intention of    (มีเจตนาที่จะ)

(c) with no intention of    (ด้วยความตั้งใจ (เจตนา) จะไม่)

(d) did not intend    (มิได้ตั้งใจ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   (ต้องจำโครงสร้างนี้)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • She had no intention of spending the rest of her life working as a waitress.

(เธอไม่มีเจตนาที่จะใช้ส่วนที่เหลือของชีวิต  ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 344)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. ___________ as a masterpiece, a work of art must transcend the ideals of the period in which it was created.

(_____________ เป็นงานชิ้นเอก (งานชิ้นดีที่สุด) ผลงานศิลปะจะต้องอยู่เหนือ (ทำได้ดีกว่า) แบบอย่างอันดีเลิศของช่วงเวลาซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมา)  (คือ  ต้องดีกว่าผลงานที่ดีเลิศในช่วงเวลาเดียวกัน)

(a) Ranks    (ยศ, ตำแหน่ง)  (เป็นกริยา หมายถึง  “จัดอันดับ”)

(b) The ranking    (การจัดอันดับ)

(c) For being ranked    (สำหรับการได้รับการจัดอันดับ)

(d) To be ranked    (เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ใช้โครงสร้าง  “To + Verb 1”  “To + Be + Adverb of place”  (Active voice)  หรือ  “To + Be + Verb 3”  (Passive voice)  นำหน้าวลีที่ขึ้นต้นประโยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานของประโยคที่อยู่หลังคอมมา  (ในที่นี้  คือ  “A work of art”)  ว่าทำกริยาในประโยค  (Must transcend)  โดยมีวัตถุประสงค์อะไร  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

 • To see the doctor, you have to make an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบแพทย์  คุณจำเป็นต้องนัดหมายกับเขา)

 • To pass the exam, he must study harder.

(เพื่อที่จะสอบผ่าน  เขาจะต้องขยันเรียนให้มากขึ้น)

 • To become a freshman in a university, we have to take a competitive exam.

(เพื่อจะเป็นนักเรียนปี    ในมหาวิทยาลัย  เราจำเป็นต้องสอบแข่งขัน)

 • To cross the street safely, you must look both ways.

(เพื่อที่จะข้ามถนนอย่างปลอดภัย  คุณจะต้องมองทั้งซ้ายขวา)

 • To be there in time, you must start early.

(เพื่อที่จะไปถึงที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องเริ่ม (เดินทาง) แต่เนิ่นๆ)

                                     ในกรณีของ “Passive voice”  ใช้โครงสร้างดังนี้  คือ

 • To be considered a good citizen, we must pay tax.

(เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นพลเมืองดี  เราจะต้องจ่ายภาษี)

 • To be seen clearly, the bacteria is looked through a microscope.

(เพื่อที่จะถูกมองเห็นอย่างชัดเจน  แบคทีเรียจะต้องถูกมองผ่านกล้องจุลทรรศน์)

 • To be awarded a scholarship, students have to apply for it.

(เพื่อที่จะได้รับมอบทุน  นักเรียนจะต้องสมัครขอรับทุน)

 

2. He ________________________________________________ conscious of my presence.

(เขา ____________________ ตระหนัก-รู้ ถึงการมา (อยู่) ของผม)  (คือ  เขาไม่รู้ว่าผมมา (หรืออยู่) ที่นั่นด้วย)

(a) were not

(b) have not

(c) had not

(d) was not    (มิได้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Conscious” (ตระหนัก, รู้, มีสติ, รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, มีเจตนา)  เป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)  จึงต้องใช้กับ  “Verb to be”  (Was)

 

3. When I heard that there were no survivors, I was very _____________________________.

(เมื่อผมได้ยินว่าไม่มีผู้รอดชีวิต  ผม (รู้สึก) ______________________________ อย่างมาก)

(a) distressful    (เต็มไปด้วยความเศร้าโศก-ทุกข์ยาก-ลำบาก)  (ใช้กับเหตุการณ์, ความทรงจำ  -  ไม่ใช้กับบุคคล)

(b) distressing    (น่าเศร้าโศก, น่าทุกข์ยาก, น่าลำบาก)

(c) distressed    (เศร้าโศก, ทุกข์ยาก, ลำบาก, ถูกบังคับ)

(d) distress    (ทำให้เศร้าโศก, ทำให้ทุกข์ยาก)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความลำบาก, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   สำหรับ  “Distressful”   ใช้ดังนี้  คือ

 • They were very distressful memories to her.

(มันเป็นความทรงจำที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก-ทุกข์ยาก  อย่างมากสำหรับเธอ)

 • It was a distressful incident that nobody wanted to see happen.

(มันเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก  ที่ไม่มีใครต้องการเห็นมันเกิดขึ้น)

 

4. According to legend, Betsy Ross was the woman _____________ the first American stars and stripes flag.

(สอดคล้องกับในตำนาน (ตามที่ตำนานกล่าวไว้) เบ็ทซี รอส เป็นสตรี _____________ ธงชาติอเมริกัน (ดาวและแถบขวาง) ผืนแรก)

(a) whom she made

(b) made

(c) who made    (ผู้ซึ่งสร้าง)

(d) and she made

ตอบ   -   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็นประธาน  “Who”  และกริยา  “Made”  ของอนุประโยคแบบ  “Adjective clause”  (Who made the first American stars and stripes flag)  ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำนาม  “The woman

 

5. On the premise  (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ)  that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม     สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง     ที่ว่าผิด  ๒  ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง)  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย)  (คือ  ด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (เป็นคำกริยา หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

(f) cache    (แคช)  (๑. ที่ซ่อน, ที่เก็บ,   ๒.  ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)  

(g) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(h) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

 

6. The conspirators plotted their sordid  (ซ้อร์-ดิด) schemes at a series of secret meetings in an abandoned warehouse.

(ผู้ร่วมสมคบกระทำผิดวางแผนการ (แผนลับ, แผนร้าย) ที่      ชั่วร้าย-ชั่วช้า-เลวทราม-เห็นแก่ตัว-สกปรก-โสมม      ที่การประชุมแบบลับๆหลายครั้ง  ณ  โกดังร้างแห่งหนึ่ง)

(a) specious    (สพี้-เชิส)  (ดูเรียบร้อยภายนอก, น่าชมแต่ภายนอก, หน้าเนื้อใจเสือ, ปากหวานก้นเปรี้ยว, ดูคล้ายมีเหตุผล  -  แต่ความจริงไม่ใช่) 

(b) sporadic    (สเพอร์-แร้ด-ดิค)  (๑. เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นพักๆ, เป็นระยะ,  ๒. กระจัดกระจาย, บางตา) 

(c) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง) 

(d) vile; filthy   (ชั่วร้าย; สกปรก)

(e) static   (สแต๊ท-ทิค)  (อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหว, ไม่กระฉับกระเฉง) 

(f) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(g) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(h) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม, มีเหตุผล) 

 

7. I scrutinized (สครู้-ทิ-ไนซ)  the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม      พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ      แค๊ตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอมได้  แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ) 

(f) lionized    (ไล้-เอิน-ไนซ)  (ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, ยกย่องให้เป็นคนสำคัญ, ชมสิ่งหรือสถานที่ที่น่าสนใจ) 

(g) litigated    (ลิ้ท-ทิ-เกท)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, โต้แย้ง) 

(h) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)  

(i) loitered    (ล้อย-เท่อะ)  (เดินเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)  

 

8. ________________ used simple instruments, the ancient Greek astronomer, Hipparchus, made the first accurate map of the stars 2,100 years ago.

(__________________ ใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆ  นักดาราศาสตร์ชาวกรีกสมัยโบราณ, ฮิพพาชูส, ทำแผนที่ดวงดาวที่ถูกต้องแผ่นแรก  เมื่อ  ๒,๑๐๐  ปีมาแล้ว)

(a) Even though    (ถึงแม้ว่า)

(b) Even though he    (ถึงแม้ว่าเขา)

(c) Until he    (จนกระทั่งเขา)

(d) Because he    (เพราะว่าเขา)

 

9. It is strange that _________ my heart tells me to stay home, my head tells me to go back to work.

(มันแปลกที่ว่า ________________ หัวใจของผมบอกผมให้พักอยู่กับบ้าน  สมอง (หัว) ของผมบอกผมให้กลับไปทำงาน)

(a) because    (เพราะว่า)

(b) as soon as    (ในทันทีที่)

(c) while    (ในขณะที่)

(d) however    (อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี)

 

10. Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one _____________ the most.

(ในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร  ดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัย ______ มากที่สุด)

(a) it influences farmers

(b) that influences farmers    (ที่มีอิทธิพลต่อชาวนา)

(c) farmers that it influences

(d) why farmers influence it

 

11. Most of ______________ archaeologists know about prehistoric cultures is based on studies of material remains.

(ส่วนใหญ่ของ ________________ นักโบราณคดีรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์  มีพื้นฐานอยู่บนการศึกษาเศษซากทางวัตถุ)

(a) these

(b) what    (สิ่งที่)

(c) which

(d) their

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “What archaeologists know about prehistoric cultures”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของ  “Preposition”  (Of)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Noun clause”  จากประโยคข้างล่าง

                                     ตัวอย่างที่ 

 • He is always boasting about ___________________________________________.

(เขากำลังคุยโม้โอ้อวดอยู่เสมอเกี่ยวกับ (ว่า)  __________________________________)

(a) how a beautiful wife he has

(b) how a figure his beautiful wife has

(c) what his wife has a beautiful figure

(d) what a beautiful figure his wife has    (ภรรยาของเขามีรูปร่าง-ทรวดทรงที่สวยงามอะไรเช่นนั้น)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมของ  “Preposition”  (About)  จึงต้องเรียงในรูปบอกเล่า  “……….......…his wife has”  อย่างไรก็ตาม  สามารถตอบในโครงสร้างอื่นๆได้  เช่น

 • He is always boasting about how beautiful his wife is.

(เขากำลังคุยโม้โอ้อวดอยู่้เสมอเกี่ยวกับ (ว่า) ภรรยาของเขาช่างสวยงามจริง)

 • He is always boasting about what a beautiful wife he has.

(เขากำลังคุยโม้โอ้อวดอยู่เสมอเกี่ยวกับ (ว่า) เขามีภรรยาสวยเสียจริง)

                                   ตัวอย่างที่ 

 • ______________ he thinks sensible turns out to be ridiculous in other people’s eyes.

(____________________ เขาคิดว่าฉลาด (มีเหตุผล-มีไหวพริบ) กลายเป็นน่าหัว เราะเยาะ (น่าขัน-ไร้สาระ) ในสายตาของผู้อื่น)

(a) That

(b) Which

(c) What    (สิ่งที่, อะไรที่)

(d) When

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นคำนำหน้า  “Noun clause”  (What he thinks sensible)  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  หรือของกริยา  “Turns out” 

                                      ตัวอย่างที่ 

 • I wonder what __________________________.  I feel that we have been a bit late.

ผมสงสัยว่า (ขณะนี้) _________________ อะไร  ผมรู้สึกว่าเราล่าช้าไปนิดหน่อยแล้วนะ)

(a) it is time

(b) time is it

(c) time it is    (เป็นเวลา)

(d) is it time

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากข้อความ  “What time it is”  เป็น  “Noun clause” ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Wonder”  โดยต้องเรียงประโยคในรูปบอกเล่า  คือ  ประธานอยู่หน้ากริยา  (What time it is)   

                                      ตัวอย่างที่ 

 • If I had the money, I would pay ______________________________________ I owe.

(ถ้าผมมีเงิน (ในขณะนี้)  ผมจะใช้คืน _________________________________ ผมเป็นหนี้)

(a) that

(b) which

(c) what    (ในสิ่งที่)

(d) you

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เนื่องจากเป็นคำนำหน้า  “Noun clause”  (What I owe)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา  “Pay”

                                      ตัวอย่างที่ 

 • _______________ astrology and alchemy may be regarded as fundamental aspects of thought is indicated by their apparent universality.

(___________________ วิชาโหราศาสตร์และอัลเคมี (การเล่นแร่แปรธาตุ)  อาจจะถูกถือว่าเป็นแง่มุมพื้นฐานของความคิด  ได้รับการบ่งชี้โดยความเป็นสากลที่เห็นได้ชัดเจนของมัน)  (คือ  ของทั้ง  ๒  วิชา)

(a) Both are

(b) What both

(c) Both

(d) That both    (ที่ว่าทั้ง)  (คือ  ทั้ง  ๒  วิชา)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นคำนำหน้า  “Noun clause”  (That both astrology and alchemy may be regarded as fundamental aspects of thought)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมี  “Is indicated”  เป็นกริยา  

                                      ตัวอย่างที่ 

 • The fact _______________ money orders can usually be easily cashed has made them a popular form of payment.

(ข้อเท็จจริง ________________ ธนาณัติโดยปกติแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย  ทำให้มัน (ธนาณัติ) เป็นรูปแบบของการชำระเงินที่เป็นที่นิยมกัน)

(a) of

(b) that    (ที่ว่า)

(c) is that

(d) which is

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากข้อความ   “The fact that money orders can usually be easily cashed”   เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมี   “Has made”  เป็นกริยา

                                     ตัวอย่างที่ 

 • ________________ dog was the first animal to be domesticated is generally agreed upon by authorities in the field.

(___________________ สุนัขเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ถูกทำให้เชื่อง  ได้รับการเห็นด้วยโดยทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้)

(a) Until the

(b) It was the

(c) The

(d) That the    (ที่ว่า)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากข้อความ   “That the dog was the first animal to be domesticated”  เป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค  โดยมีข้อความส่วนที่เหลือเป็นกริยา  (Is………agreed upon)  และส่วนขยายกริยา

                                        ตัวอย่างที่ 

 • Did you hear ______________________________________ he said to his wife?

(คุณได้ยิน __________________________________ เขาพูดกับภรรยาของเขาหรือไม่)

(a) that

(b) what    (สิ่งที่, เรื่องที่)

(c) when

(d) (No word is needed.)   (ไม่ต้องการคำมาเติม)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “What he said to his wife”  เป็น  “Noun clause”    ทำหน้าที่เป็น  “กรรม”  ของกริยา  “Hear

                                         ตัวอย่างที่  

 • She was unable to tell us __________________ house she had gone into by mistake.

(เธอไม่สามารถบอกเราว่า  บ้านหลังใด ____________________ เธอเข้าไปโดยเข้าใจผิด)

(a) what    (อะไร)
(b) where    (ที่ไหน)

(c) that

(d) which    (ที่, ซึ่ง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เพราะได้ใจความดีที่สุด   และไม่สามารถใช้ข้อ  (c)  ได้  เนื่องจากข้อความ  “which house she had gone into by mistake”  เป็น “Noun clause”  (ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา  “Tell”  ส่วนกรรมรอง  คือ  “Us” จึงต้องขึ้นต้นด้วย  “Question word”  (What, When, Where, Why, How, Which, etc.)

                                       ตัวอย่างที่  ๑๐

 • I don’t think I’ll buy this dress; it is not ____________________________ I really want.   

(ผมไม่คิดว่าผมจะซื้อเสื้อผ้าชุดนี้  มันไม่ใช่ ___________________ ผมต้องการอย่างแท้จริง)

(a) what    (สิ่งที่)

(b) whatever    (อะไรก็ตาม)

(c) that    (ที่, ซึ่ง)

(d) which    (ที่, ซึ่ง)

(e) whom    (ผู้ซึ่ง, ผู้ที่)  (ใช้เป็นกรรม)

ตอบ    -    ข้อ   (a)   เนื่องจาก   “What I really want” เป็น “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น  “Complement”  (สิ่งที่มาช่วยทำให้สมบูรณ์)  ของ “Verb to be” (Is) 

                                     ตัวอย่างที่  ๑๑

 • Tell me ____________________________________________________________.

(บอกผมซิว่า _______________________________________________________)

(a) what do you want?

(b) you want what

(c) what you want   (คุณต้องการอะไร)

(d) that what you want

ตอบ   –   ข้อ   (c)  เนื่องจากเป็น  “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็น “กรรมตรง” ของกริยา  “Tell”  (กรรมรอง  คือ  “Me”)  ทั้งนี้  “Noun clause”  มักขึ้นต้น  (นำหน้า) ด้วย  “Question words” (what, when, where, why, how, how much, how many, how often, who, whom, that, whether, if – หรือไม่(โดยไม่ต้องมี  “That”  อยู่ข้างหน้าคำเหล่านี้)   ทั้งนี้ โครงสร้างของ  “Noun clause”  คือ  “Question word + Subject + Verb”  (และต้องเรียงคำแบบประโยคบอกเล่า)   สำหรับ  “Noun clause”  ทำหน้าที่ดังนี้   คือ

                                     ๑. เป็นประธานของ  “Verb” หรือประโยค  เช่น

 • What he wants is a new house.

(สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านหลังใหม่)

 • How he did it surprised everyone.

(วิธีการที่เขาทำมัน – หรือ เขาทำมันอย่างไร – ทำให้ทุกคนประหลาดใจ)

 • Where he lives is not known.

(ที่ที่เขาอาศัยอยู่ – หรือ เขาอาศัยอยู่ที่ไหน – ไม่มีใครรู้)

 • Why he killed his wife is a mysterious thing.

(เหตุผลที่ว่าทำไมเขาฆ่าภรรยา  - หรือ ทำไมเขาฆ่าภรรยา – เป็นเรื่องลึกลับ)

 • That he is a smart person is certain.

(ที่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นเรื่องแน่นอน)

 • That we, the Earth, live alone in the universe is still a question.

(ที่ว่าเรา, มนุษย์บนโลก, มีชีวิตอยู่ตามลำพังในจักรวาล  ยังคงเป็นปัญหา (เป็นที่สงสัย) อยู่)  (คือ  เชื่อกันว่ามีมนุษย์ต่างดาวในดาวอื่นๆ ด้วย)

 • That she was not compatible with her husband was known to all.

(ที่ว่าเธอไปกันไม่ได้กับสามีของเธอ  เป็นที่รู้กันกับทุกคน)

 • Whether she will come or not is not my business.

(ไม่ว่าเธอจะมาหรือไม่ก็ตาม  ไม่ใช่ธุระของผม)

                                      ๒.  เป็นกรรมของ  “Verb”  หรือประโยค  เช่น

 • I don’t know when he left.

(ผมไม่ทราบว่าเขาจากไปเมื่อใด)

 • She asked me where I lived.

(เธอถามผมว่าผมอาศัยอยู่ที่ไหน)

 • They did what they had promised.

(พวกเขาทำในสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้)

 • We believe that he is innocent.

(เราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์)

 • She did not believe what he told her.

(เธอไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเธอ)

 • The police investigated how the bank was robbed.

(ตำรวจสืบสวนวิธีการที่ธนาคารถูกปล้น – หรือ ธนาคารถูกปล้นอย่างไร)

 • I don’t know whether (if) she is happy with her new workplace.

(ผมไม่รู้ว่าเธอมีความสุขกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของเธอหรือไม่)

                                       ๓.  เป็นกรรมของ  “Preposition”   เช่น

 • She is interested in what he says.

(เธอสนใจในสิ่งที่เขาพูด)

 • They believed in what the minister preached.

(พวกเขาศรัทธาในสิ่งที่บาทหลวงเทศน์)

 • We are surprised at how he could do it.

(เราประหลาดใจว่าเขาสามารถทำมันได้อย่างไร)

 • They were satisfied with what she had provided to them.

(พวกเขาพอใจในสิ่งที่เธอได้จัดหาให้กับพวกเขา)

                                      ๔.  วางไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์  (Adjective)  ที่แสดงความรู้สึก  (Sure, Confident,  Happy, Sorry, Grateful, Doubtful, Suspicious, Certain, Delighted,  Delightful,  Anxious,  Worried, etc.)  เช่น

 • I am sure that he will arrive here on time.

(ผมมั่นใจว่า  เขาจะมาถึงที่นี่ตรงเวลา)

 • He is sorry that he could not keep his words.

(เขาเสียใจว่า  เขาไม่สามารถรักษาคำพูดได้)

 • They are confident that they will get the job.

(พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะได้งานทำ)

 • We are anxious that the plane will be delayed for a few hours.

(เราวิตกกังวลว่า  เครื่องบินจะล่าช้าไป ๒ - ๓ ชั่วโมง)

                                       ๕.  ใช้แทนคำนาม  (Noun)  ที่มาข้างหน้ามัน   เช่น

 • The fact that he graduated with first-class honor is known to all.

 (ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ    เป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  (“The fact”  คือ  “that he graduated with first-class honor”  ดังนั้น  “that he graduated with first-class honor”  จึงเป็น  “Noun clause”) อย่างไรก็ตาม  ในประโยค  “The fact that (which) he told me is known to all.”  (ข้อเท็จจริงซึ่งเขาบอกผมเป็นที่ทราบกันโดยทุกคน)  The fact”  ไม่ใช่ “that (หรือ which) he told me”  แต่เป็นสิ่งอื่นต่างหาก  ดังนั้น  “that (which) he told me”  จึงเป็น  “Adjective clause”  มาขยาย  “the fact

 • The belief that all men are born equal is not held by everyone. 

(ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน   มิได้ยึดถือ (ยอมรับ) กันโดยทุกคน)   (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause)

 • The notion that wealthy men are always happy is rejected by many people. 

(ความคิดที่ว่าคนที่ร่ำรวยมีความสุขเสมอ  ถูกปฏิเสธโดยคนจำนวนมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Noun clause)

หมายเหตุ   –   จากตัวอย่างข้างบน   ถ้าเป็น  “Noun clause” จะใช้  “that”  (ที่ว่า) นำหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น   (ไม่ใช้ “which”)   และ  “that”  จะไม่ทำหน้าที่ประธาน หรือกรรม   แต่ถ้าเป็น   “Adjective clause”  จะใช้  “that”  หรือ “which”  ก็ได้   (และแปลว่า “ที่” หรือ “ซึ่ง”)   และมันจะทำหน้าที่ประธาน หรือกรรมของอนุประโยค  (Adjective clause)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น

 • The book which (that) is on the table is mine.

(หนังสือซึ่งอยู่บนโต๊ะเป็นของผม)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น   “Adjective clause”  ขยาย  “The book”   โดย   “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นประธานของ  Clause

 • The book which (that) you gave me is very interesting.

(หนังสือซึ่งคุณให้ผมน่าสนใจอย่างมาก)  (ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็น  “Adjective clause”  ขยาย   “The book”   โดย  “which (that)”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของ  “Clause”  ส่วน “me”  เป็นกรรมรอง)

 

12. Before 1000 B.C. wheat did not grow as prolifically ____________________ it does today.

(ก่อนปี  ๑,๐๐๐  ก่อนคริสตศักราช  ข้าวสาลีมิได้เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ ____________ มันเจริญเติบโตในปัจจุบัน)

(a) like    (เหมือน)  (เป็น “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนาม หรือวลี)

(b) as    (As…………..as)  (เท่าๆกับที่)  (เป็น  “Conjunction”  ต้องตามด้วยประโยค  คือ  “Subject + Verb”)

(c) for

(d) than

 

13. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest  (แม้น-นิ-เฟสท)  symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆมานี้เองที่เขาเริ่ม     แสดง-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด     (ซึ่ง) อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (๑.  เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   ๒. เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน) 

(e) hoard    (ฮ้อร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน) 

(f) heed    (ฮี้ด)  (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ) 

(g) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้อับอายขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ) 

(h) lampoon    (แลม-พู่น)  (เหน็บแนมอย่างรุนแรง, ถากถางอย่างรุนแรง) 

(i) languish    (แล้ง-กวิช)  (๑.  อ่อนกำลัง, อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย,  อิดโรย, ร่วงโรย, โรยรา,  ๒. ละห้อย, ทำหน้าตาเศร้าหมอง, หดหู่) 

(j) decay   (ดิ-เค่)  {๑. (คำกริยา) อ่อนกำลัง, (กล้ามเนื้อ) หดตัว, เสื่อมลง (สุขภาพ, ความเจริญ ฯลฯ),  ๒. ตาย, เน่าเปื่อย, ผุพัง, สลาย  ๓. (คำนาม)  การเน่าเปื่อย, การผุพัง, การค่อยๆเสื่อมลง, การเสื่อมสลาย, การสูญเสียสุขภาพ  กำลัง  สติปัญญา  ฯลฯ} 

 

14. The political group was charged with sedition (ซี-ดิ๊ช-ชั่น) because it had advocated burning the capital to the ground.

(กลุ่มการเมืองถูกตั้งข้อหา     การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล)-การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือการกบฏ-การต่อต้านรัฐบาล-การจลาจล      เพราะว่ากลุ่มฯได้สนับสนุนการเผาเมืองหลวงจนราบเป็นหน้ากลอง)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (๑. ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม,  ๒. ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

(b) treason    (ทรี้-เซิ่น);  the incitement of public disorder or rebellion   (การกบฏ-การทรยศขายชาติ; การปลุกระดมมวลชนให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ)

(c) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (๑. คุณงามความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง,  ๒. คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, ความบริสุทธิ์, ความเข้มแข็ง, ความโอบอ้อมอารี) 

(d) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรง  ไปตรงมา) 

(e) perfidy    (เพ้อร์-ฟิ-ดี้)  (การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์, การทรยศ, การหักหลัง) 

(f) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

(g) perjury    (เพ้อร์-จู-รี่)  (การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ) 

(h) covenant    (คั้ฟ-วะ-เนิ่นท)  (ข้อตกลง, ข้อสัญญา, ข้อกำหนด, ทำสัญญา, ทำข้อตกลง, ให้คำมั่น) 

(i) cacophony    (คะ-ค้อฟ-ฟะ-นี่)  (เสียงดังขรม, เสียงแหบ, เสียงห้าวๆ, เสียงผิดปกติ, เสียงที่ไม่ประสานกัน, ท่วงทำนองเสียงที่ไม่ประสานกัน) 

 

15. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้น     หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง     เป็นเวลานานหลายเดือน)  (คำนาม คือ  “Despondence”  หรือ  “Despondency”)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) inimical    (อิ-นิ้ม-มิ-เคิ่ล)  (๑. ไม่เป็นมิตร, เป็นปฏิปักษ์, มีเจตนาร้าย,  ๒. เป็นอันตราย, บ่อนทำลาย, ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นมงคล) 

(c) interminable    (อิน-เท้อร์-มิ-นะ-เบิ้ล)  (ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, น่าเบื่อ) 

(d) extremely depressed; full of despair    (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)

(e) insurmountable    (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้) 

(f) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(g) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(h) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (๑. ยากจน,  ขัดสน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป) 

(i) desultory    (เดส-เซิล-ทอ-รี่)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไร้จุดหมาย, ไม่เป็นระเบียบ, โยกเยก) 

 

16. He soon fell _________________________________________________________.

(เขาในไม่ช้าก็ม่อย __________________________________________________ ไป)

(a) sleep    (หลับ)  (เป็นคำกริยา)

(b) sleeping

(c) asleep    (หลับ, หลับอยู่)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) to sleep

ตอบ   -   ข้อ   (c)  กริยา   “Fall, Fell, Fallen” ามด้วยคำคุณศัพท์  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่  

 • Linda looked ___________________________________________ at her husband.

(ลินดาจ้องมองสามีของเธอ _______________________________________________)

(a) anger    (ความโกรธ)  (เป็นคำนาม)

(b) angry    (โกรธ)  (เป็นคำคุณศัพท์) 

(c) angrily    (อย่างโกรธเคือง)  (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(d) anxious    (วิตกกังวล)  (เป็นคำคุณศัพท์)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากขยายคำกริยา  (Looked)  จึงต้องอยู่ในรูปกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  “Look at”  หมายถึง   “จ้องมอง”   อย่างไรก็ตาม  เมื่อใช้   “Look” (ไม่มี  “At” )   ในความหมาย  “มีลักษณะ, มีท่าทาง, มีอาการ”  (คือ Look เป็น Linking verb)   ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์  เช่น

 • She looked angry this morning.

(เธอมีท่าทางโกรธเมื่อเช้านี้)

 • He looked sad after his wife’s death.

(เขามีอาการเศร้า  หลังจากภรรยาตาย)

 • The girls look very nice in those dresses.

(เด็กผู้หญิงพวกนั้นดู (มีท่าทาง) ดีมาก (สวยมาก) ในชุดที่สวมอยู่)

                                                สำหรับคำกริยาประเภทเดียวกับ   “Look” (Linking verb)  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                      ตัวอย่างที่  

 • Let us __________________________________________________ for a moment.

(พวกเราจง _______________________________________________ สักชั่วครู่ชั่วยาม)

(a) keep quietly

(b) be quite

(c) keep quietness

(d) keep quiet    (ไม่ปริปาก, เงียบเข้าไว้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก   “Keep + Adjective”  ดูเพิ่มเติมคำกริยาประเภทเดียวกับ  “Keep”  ในประโยคข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่  

 • I _______________________________________ about his ability to do the work.

(ผม _____________________________ เกี่ยวกับความสามารถของเขาในการทำงาน)

(a) feel doubt

(b) have doubtful

(c) am wondered

(d) feel doubtful    (รู้สึกไม่แน่ใจ-ไม่มั่นใจ-สงสัย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Feel + Adjective”  สำหรับโครงสร้างอื่นๆ  ที่สามารถใช้ได้เช่นกัน  ได้แก่  “I have (a) doubt about…….........…”  (ผมมีข้อสงสัย-กังขา เกี่ยวกับ................)  และ   “I wonder about……......……” (ผมรู้สึกกังขา-สงสัย เกี่ยวกับ..........)   สำหรับกริยาตัวอื่นๆ ที่ใช้แบบเดียวกับ  “Feel”  ดูจากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • Everything looks ____________________________________________________.

(ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะ _______________________________________________)

(a) differently

(b) different    (แตกต่าง  -  ไปจากเดิม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) difference    (ความแตกต่าง)  (เป็นคำนาม)

(d) differ    (แตกต่าง)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ   -   ข้อ  (b)   เนื่องจาก  “Look”  (ในที่นี้เป็น  “Linking Verb”  มีความหมายว่า   “มีลักษณะ, มีท่าทาง”)  ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์   (Adjective)  มิใช่กริยาวิเศษณ์   (Adverb)

                                   ตัวอย่างที่  

 • One who does good feels _____________________________________________.

(บุคคลผู้ซึ่งทำดี  รู้สึก _________________________________________________)

(a) happily    (อย่างมีความสุข)  (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(b) happy    (มีความสุข)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(c) happiness    (ความสุข)  (เป็นคำนาม)

(d) more happily

ตอบ  -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Feel + Adjective”  เช่น  Happy, Quick, Slow, Careful)  มิใช่  “Adverb”  เช่น   Happily, Quickly, Slowly, Carefully)

                                      ตัวอย่างที่  

 • The air in that spot smells _____________________________________________.

(อากาศตรงบริเวณนั้นมีกลิ่น ____________________________________________)

(a) sweetness     (ความสดชื่น, ความหวาน, ความไพเราะ, ฯลฯ)  (เป็นคำนาม)

(b) sweetly     (เป็นกริยาวิเศษณ์)

(c) sweet    (สดชื่น, หวาน, มีรสหวาน, มีรสดี, สด, ไพเราะ, มีกลิ่นดี, หอม, น่าพอใจ, งดงาม)  (เป็นคำคุณศัพท์)

(d) sweeten    (ทำให้หวาน-หอม-อ่อนนิ่ม-เป็นกรดน้อยลง, หวานขึ้น, หอมขึ้น, ไพเราะขึ้น, นิ่มนวลขึ้น, กลมกล่อมขึ้น)  (เป็นคำกริยา)

ตอบ  -   ข้อ    (c)    เนื่องจาก   “Smell + Adjective”

                                        ตัวอย่างที่       {จงหาข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จากข้อ  (๑) – (๔)}

 • (1) When compared with its (2) graceful manner in the water, a penguin’s progress (3) on land seems (4) awkwardness.

(เมื่อเปรียบเทียบกับกริยาท่าทางที่งามสง่าของมันในน้ำ  การก้าวเดินไปข้างหน้าของนกเพนกวินบนบก  ดูเหมือนว่าจะงุ่มง่าม-เชื่องช้า-เก้งก้าง)

ตอบ   -   ข้อ   ๔   แก้เป็น   “awkward”  เนื่องจาก  “Seem + Adjective

                                    ตัวอย่างที่  

 • I saw the coach on the field after the game, and he seemed ____________________.

(ผมเห็นผู้ฝึกสอนที่สนามหลังการแข่งขัน  และเขาดูเหมือนว่า _______________________)

(a) real angry

(b) angrily

(c) anger

(d) angry    (โกรธ)

ตอบ    –      ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Seem + Adjective”  (หรืออาจตอบ  “really angry”  (โกรธอย่างแท้จริง)   ก็ได้)   เนื่องจากหลังกลุ่มคำกริยาต่อไปนี้  (Look, Feel,  Become,  Grow,  Get,  Seem,  Appear, Taste,  Prove,  Sound, Remain,  Turn)   แม้จะไม่ต้องมีกรรมมารับโดยตรง   แต่ก็ต้องอาศัยคำหรือกลุ่มคำอื่นมาช่วยขยายตามหลังมัน   เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้น  คำที่มาขยายคำกริยาเหล่านี้มิได้เป็นกรรม  (Object)  แต่มาช่วยทำให้กริยามีความหมายดีขึ้น หรือทำให้ประธานของประโยคมีใจความสมบูรณ์   คำที่ตามหลังคำกริยาประเภทนี้จะอยู่ในรูปคำคุณศัพท์  (Adjective)  เท่านั้น    มิใช่คำกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ทั้งนี้  เราเรียกส่วนขยายคำกริยาพวกนี้ว่า   “Subjective Complement”  หมายถึง  “ตัวขยายอกรรมกริยา  เพื่อให้ประธานของประโยคมีใจความสมบูรณ์”  และเรียกกริยาประเภทนี้ว่า  “Linking Verb”  คือช่วยเชื่อมระหว่าง ประธานของประโยค  และ ส่วนที่มาขยายคำกริยา   เพื่อทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • She felt good after a long sleep.

(เธอรู้สึกสบายดีหลังจากนอนหลับยาว)

 • He looked happy when his friends came to see him.

(เขาดูท่าทีมีความสุข  เมื่อเพื่อนมาเยี่ยม)

 • The milk in that glass tasted sour.

(นมในแก้วใบนั้นมีรสเปรี้ยว)

 • They seem tired after a hard day’s work.

(พวกเขาดูเหมือนเหนื่อย  หลังจากทำงานตรากตรำมาทั้งวัน)

สรุป  -   คำที่ตามหลังคำกริยาจำพวก  “Linking verb  ได้แก่   Be  (Is, Am, Are, Was, Were)  (เป็น, อยู่, คือ),  Become, Seem  (ดูเหมือนว่า), Appear  (มีลักษณะท่าทาง), Feel   (รู้สึก),  Get,  Grow, Keep, Look  (มีท่าทาง),  Smell  (มีกลิ่น)Sound, Taste  (มีรสชาติ)Turn   (กลายเป็น)   จะต้องเป็นคำคุณศัพท์  (Adjective)   เสมอ  เช่น

 • Tom became rich.   (ทอมร่ำรวยขึ้นมา)
 • Ann seems happy.   (แอนดูเหมือนว่าจะมีความสุข)
 • Jim felt cold.   (จิมรู้สึกหนาว)
 • He got/grew impatient.   (เขารู้สึกกระวนกระวาย)
 • The idea sounds interesting.   (ความคิดนี้ดูน่าสนใจ)
 • She looked calm (เธอมีอาการสงบ)
 • He turned pale.    (เขาตัวซีด หรือหน้าซีด)
 • The soup tasted sweet.   (ซุปมีรสหวาน)
 • She kept calm and said nothing.   (เธอนิ่งเงียบและไม่พูดอะไร)

 

17. Have you ever seen a man _______________________________________________?

(คุณเคยเห็นคน _________________________________________________ ไหม)

(a) hang

(b) hanging

(c) hung

(d) hanged    (ถูกแขวนคอ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “Hang, Hanged, Hanged”  =   “แขวนคอ”  ส่วน  “Hang, Hung, Hung”  =   “แขวน  -  เสื้อผ้า, หมวก

 

18. The police accused him __________________________________________ the money.

(ตำรวจกล่าวหาเขา ________________________________________________ เงิน)

(a) to steal

(b) of stealing    (ว่าขโมย)

(c) with stealing

(d) to stealing

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Accuse + กรร + Of + Doing + Something”  (ประธานฯกล่าวหาว่าใครทำอะไร)

                                         สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “The works of Shakespeare”  (= Shakespeare’s works)  (ผลงานของเชกสเปียร์),  “This watch was the property of his father.)  (= This watch was his father’s.)  (นาฬิกาเรือนนี้เป็นทรัพย์สินของพ่อของเขา),  “He came of poor parents.”  (เขามาจากพ่อแม่ที่ยากจน),  “He is a native of London.”  (เขาเป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิด),  “the University of Cambridge”  (มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์),  “the Queen of England”  (พระราชินีแห่งประเทศอังกฤษ),  “the manager of the factory’  (ผู้จัดการโรงงาน),  “the City of London”  (กรุงลอนดอน), the history of America”  (ประวัติศาสตร์ของอเมริกา), “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   ( ๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

19. ______________________ much you may acquire, you will always wish to acquire more.

( _______________ คุณจะได้มามาก ________________, คุณก็จะปรารถนาให้ได้มามากขึ้นอีกอยู่เสมอ)  (ยิ่งมีมาก  ยิ่งต้องการมาก)

(a) As long as    (ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

(b) However    (ไม่ว่า ............................ อย่างไรก็ตาม)

(c) Even    (แม้กระทั่ง)

(d) Whatever    (อะไรก็ตาม)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจาก   “However”  (ใช้กับ  ๒  ประโยค หรือ ข้อความที่มีความขัดแย้งกัน)  มีการใช้  ๒  โครงสร้าง   คือ

                                     ๑. However  (อย่างไรก็ตาม), + Subject + Verb  เช่น

 • He is very rich; however, he is never happy.

(เขารวยมาก  อย่างไรก็ตาม  เขาไม่เคยมีความสุข)

 • They were lazy; however, they passed the exam.

(พวกเขาขี้เกียจ  อย่างไรก็ตาม  พวกเขาสอบผ่าน)

                                     ๒. However  (ไม่ว่า .............อย่างไรก็ตาม) + Adjective (Adverb) + Subject + Verb  เช่น

 • However beautiful she is, nobody likes her.

(ไม่ว่าเธอจะสวยอย่างไรก็ตาม  ไม่มีใครชอบเธอ)

 • However rich he is, he is never happy.

(ไม่ว่าเขาจะร่ำรวยเพียงไร  เขาไม่เคยมีความสุข)

 • She didn’t pass her exam however hard-working she was.

(เธอสอบไม่ผ่าน  ไม่ว่าเธอจะขยันเพียงไรก็ตาม)

 • However quickly we walked, we could not catch the bus.

(ไม่ว่าเราจะเดินเร็วเพียงไรก็ตาม  เราไปไม่ทันรถเมล์)

 • However carefully she walked, she fell down on a slippery road.

(ไม่ว่าเธอจะเดินระมัดระวังเพียงไรก็ตาม  เธอล้มลงบนถนนที่ลื่น)

 • He failed however hard (Adverb) he might try.

(เขาล้มเหลว  ไม่ว่าเขาจะพยายามหนักเพียงไรก็ตาม)

 

20. The man who was arrested by the police had nothing _____________________________.

(ชายที่ถูกจับกุมโดยตำรวจ  ไม่มีอะไรที่จะ _____________________________________)

(a) for saying

(b) to say    (พูด)

(c) to be said

(d) said

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง  “Subject + Has (Have) + Nothing (Something) + To + Verb 1”  {ประธานฯ  + ไม่มีอะไร (มีบางสิ่ง)  + ที่จะ........................ทำ (พูด, บอก, เล่า, เสนอ  ฯลฯ)}  เช่น

 • The manager had something to say to his staff.

(ผู้จัดการมีอะไรที่จะบอกลูกน้องของเขา)

 • I have so many things to do this weekend.

(ผมมีอะไรต้องทำเยอะแยะปลายสัปดาห์นี้)

 • She has a lot to tell you.

(เธอมีอะไรมากมายที่จะเล่าให้คุณฟัง)

 • We have nothing to give you except this ring.

(เราไม่มีอะไรจะให้คุณ  นอกจากแหวนวงนี้)

 • They even had no money to buy food.

(พวกเขาไม่มีแม้กระทั่งเงินจะซื้ออาหาร)

 • He has no time to waste if he wants to succeed.

(เขาไม่มีเวลาจะใช้อย่างเปล่าประโยชน์  ถ้าเขาต้องการประสบความสำเร็จ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 343)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. By next June Tom will have worked here for 5 years.

(เมื่อถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า  ทอมจะได้ทำงานที่นี่เป็นเวลา  ๕  ปีแล้ว)  (คือ  ครบ ๕ ปี)

(a) Tom no longer works here.    (ทอมมิได้ทำงานที่นี่ต่อไปอีกแล้ว)

(b) Tom has now worked here for 5 years.    (ทอมได้ทำงานที่นี่เป็นเวลา  ๕  ปีแล้วในขณะนี้)

(c) Tom is going to work here for the next 5 years.    (ทอมจะทำงานที่นี่ใน  ๕  ปีข้างหน้า)  (คือ  นับจากนี้เป็นต้นไป  ทอมจะทำงานที่นี่เป็นเวลา  ๕  ปี)

(d) Tom is at present working here.    (ทอมกำลังทำงานที่นี่ในปัจจุบัน)  (พอถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า  ก็จะครบ  ๕  ปี)

 

2. Jim has given up smoking.

(จิมได้เลิกสูบบุหรี่แล้ว)

(a) Jim has never smoked.    (จิมไม่เคยสูบบุหรี่)

(b) Jim has just put out his cigarette.    (จิมเพิ่งจะดับบุหรี่เมื่อตะกี้นี้)

(c) Jim used to smoke.    (จิมเคยสูบบุหรี่)

(d) Jim has offered everyone a cigarette.    (จิมเสนอบุหรี่ให้ทุกคนสูบ)

 

3. It’s unlikely to rain this afternoon.

(ฝนไม่น่าจะตกบ่ายนี้)

(a) It will rain this afternoon.    (ฝนจะตกบ่ายนี้)

(b) There is no chance of rain this afternoon.    (ไม่มีโอกาสที่ฝนจะตกบ่ายนี้)

(c) This afternoon will probably be wet.    (บ่ายนี้อาจจะเปียก-แฉะ-ชื้น)

(d) This afternoon looks like being dry.    (บ่ายนี้ดูเหมือนแห้ง-แห้งแล้ง)

 

4. In 1923, the inflation of currency in Germany caused the Mark to be worth next to nothing.

(ในปี  ๑๙๒๓  การเฟ้อของสกุลเงินในประเทศเยอรมัน (เงินมาร์ก) ทำให้เงินมาร์กเกือบจะไม่มีค่า)

(a) German money was of great value.    (เงินเยอรมันมีค่ามาก)

(b) German money was worth a great deal.    (เงินเยอรมันมีค่ามาก)

(c) German money in 1923 became almost worthless.    (เงินเยอรมันในปี  ๑๙๒๓  เกือบจะไม่มีค่า)

(d) German money valued to nothing at all.    (เงินเยอรมันไม่มีค่าอะไรเลย)

ตอบ   -   ข้อ    (c)  “Next to nothing”  เป็น  “Idiom”  หมายถึง  “เกือบจะไม่มีค่า, เกือบจะไม่มีอะไรเลย”  ดูความหมายเพิ่มเติมจากข้างล่าง

 • When he first started to work, Mr. Black earned next to nothing.

(เมื่อเขาเริ่มต้นทำงานครั้งแรก  มิสเตอร์แบล็กหาเงินแทบไม่ได้เลย)  (คือ  มีรายได้น้อยมาก)

 • It was next to impossible to believe that in a month the grass would be green and flowers would be blooming.

(มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อว่า  ในอีก  ๑  เดือนข้างหน้า  หญ้าจะเขียวชอุ่ม  และดอกไม้จะกำลังบาน)  (มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการว่า  ในอีก  ๑  เดือนข้างหน้า  จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

 • It was next to unthinkable that the boy would steal.

(มันเกือบจะคิดไม่ถึงว่า  เด็กชายคนนั้นจะเป็นขโมย)  (มันแทบจะไม่น่าเชื่อว่า  เด็กคนนั้นจะเป็นขโมย)

 

5. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence of the houses there is amazing. 

(ไม่มีการขาดแคลน-ไม่มี  (หรือความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  (ทั้งนี้)     ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์     ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย-น่าประหลาดใจ)

(a) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

(b) extreme wealth; luxuriousness    (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก; ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)

(c) novelty    (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น) 

(d) notoriety    (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

(e) nonchalance    (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน) 

(f) impudence    (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส)  

(g) haughtiness    (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  

(h) rancor    (แร้ง-เค่อะ)  (ความคับแค้นใจ, ความเจ็บใจ, ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง) 

(i) seclusion    (ซี-คลู้-ชั่น)  (การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ) 

 

6. The movie star made a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  exit through the back door of the studio to avoid reporters.    

(ดาราหนังนายนั้นออกไปแบบ     ซ่อนเร้น-แอบๆ-แอบทำ-ลอบทำ-ลับๆล่อๆ-มีเลศนัย     ทางประตูหลังของห้อง (สถานที่) ถ่ายทำหนัง  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สื่อข่าว)

(a) hidden; done in a secret way    (ซ่อนเร้น-แอบซ่อน; ทำในแบบลับๆ

(b) strident    (สไทร้-เดิ้นท)  (เสียงดังและห้าว, ดังแสบแก้วหู, ยืนหยัดไม่ท้อถอย)

(c) stolid    (สท้อล-ลิด)  (ไม่แสดงอารมณ์, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือกเย็น, เฉื่อยชา) 

(d) precarious    (พรี-แค้-เรียส)  (๑.  อันตราย, ไม่ปลอดภัย, เสี่ยง, ล่อแหลม, ไม่มั่นคง   ๒. ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงง่าย, น่าสงสัย, มีปัญหา) 

(e) striking     (สไทร้-คิ่ง)  {โดดเด่น, สะดุดตา, เด่นชัด, น่าตะลึง, ประทับใจ, ยอดเยี่ยม, โจมตี, จู่โจม, หยุดงานประท้วง, ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, เคาะ, โขก)}

(f) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา) 

(g) debilitating    (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม) 

(h) minuscule    (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (๑.  เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก  ๒. ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว   ๓. แม่นยำ, ถูกต้อง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม) 

(i) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว) 

(j) brilliant    (บริ๊ล-เยิ่นท)  (๑.  ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก,   ๒. สุกใส, โชติช่วง, แวววาว) 

(k) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี) 

 

7. The chef was prodigal (พร้อด-ดิ-เกิ้ล) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal.  (“Prodigal” ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์ แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง  “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย)

(หัวหน้าพ่อครัว      ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง      กับเงินของนายจ้างของเขา  โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดการว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (๑. พูดคล่อง, พูดจ้อ,  .  คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (๑. สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์  ๒. มาก มาย,   อุดมสมบูรณ์)

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมิน เฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

(f) negligible    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่) 

(g) insatiable    (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่สามารถสนองความพอใจได้, โลภอยากได้ไม่สิ้นสุด) 

(h) insipid    (อิน-ซิ้พ-พิด)  (๑.  ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด,  . ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง) 

(i) insolvent    (อิน-ซ้อล-เวิ่นท)  (ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, เกี่ยวกับบุคลที่ล้มละลาย) 

 

8. The sooner Frank stops smoking, the better he’ll feel.

(ยิ่งแฟรงค์หยุดสูบบุหรี่เร็วขึ้น  เขาก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้น)

(a) When Frank stops smoking, he’ll begin to feel better.    (เมื่อแฟรงค์หยุดสูบบุหรี่  เขาก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น)

(b) As soon as Frank feels better, he’ll try to stop smoking.    (ในทันทีที่ แฟรงค์รู้สึกดีขึ้น  เขาจะพยายามหยุดสูบบุหรี่)

(c) Frank feels so much better since he stopped smoking.    (แฟรงค์รู้สึกดีขึ้นมากตั้งแต่เขาหยุดสูบบุหรี่)

(d) Though Frank feels better, he still smokes.    (แม้แฟรงค์จะรู้สึกดีขึ้น  เขายังคงสูบบุหรี่)

 

9. Jane told us to help ourselves to the fruits on the table.

(เจนบอกให้เราช่วยตัวเองกับผลไม้บนโต๊ะ)  (คือ  บอกให้กินได้เท่าที่ต้องการ  โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือให้ใครเชื้อเชิญ  หรือเอามาให้กิน)

(a) Jane offered us some fruits in return for our help.    (เจนให้ผลไม้แก่เราเพื่อตอบแทน (แลกเปลี่ยนกับ) ความช่วยเหลือของเรา)

(b) Jane let us have as many fruits as we wanted.    (เจนอนุญาตให้เรากินผลไม้มากเท่าที่เราต้องการ)

(c) Jane wanted our help to pick the fruits and put them on the table.    (เจนต้องการความช่วยเหลือของเราเพื่อเก็บผลไม้และวางมันไว้บนโต๊ะ)

(d) Jane wanted us to do all the work ourselves.    (เจนต้องการให้เราทำงานทั้งหมดด้วยตนเอง)

 

10. Unemployment is getting worse ___________ that started a few months ago is still going on.

(การว่างงานกำลังแย่ลง ________________ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา  ยังคงกำลังดำเนินต่อไป)

(a) because the economic crisis    (เพราะว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจ)

(b) because of the economic crisis   

(c) the economic crisis is because    (วิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นเพราะว่า)

(d) until the economic crisis    (จนกระทั่งวิกฤตทางเศรษฐกิจ)

 

11. Supposing no one _____________, what would you do with all the food you have prepared?

(สมมติว่าไม่มีใคร ____________________ คุณจะทำอย่างไรกับอาหารทั้งหมดที่คุณได้เตรียมไว้)

(a) comes

(b) came    (มา)

(c) had come

(d) would come

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจากเป็น  “If clause”  แบบที่  ๒  (Present unreal)  (ไม่เป็นจริง  หรือเกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบัน)    คือ  ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ที่ผู้พูดเชื่อว่าคงจะไม่เกิดขึ้น  หรือเกิดขึ้นได้ยาก  (อีกกรณี  คือ  ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง  เช่น  “สมมติว่าเขาเป็นเศรษฐี”  “สมมติว่าเธอเป็นราชินี”  หรือ  “ถ้าผมเป็นกษัตริย์”  “ถ้าเธอเป็นนก”)  ในกรณีของประโยคข้างบน  ผู้พูดเชื่อว่าเหตุการณ์คงจะไม่เกิดขึ้น  หรือเกิดขึ้นได้ยาก  (คือ  เชื่อว่าคงจะต้องมีคนมาร่วมงานแน่  แต่พูดสมมติเผื่อไว้  ในกรณีไม่มีคนมาร่วมงาน)  สำหรับ  “If clause”  แบบที่  ๒  ในอนุประโยค  (If clause) ที่มีข้อความว่า (สมมติว่า............, ถ้า...............)  ให้ใช้  “Past simple tense”  (Verb 2)  ส่วนในประโยคใหญ่  (Main clause)  ใช้  “Past future tense”  (Subject + Would + Verb 1)

 

12. The early railroads were ______________ the existing arteries of transportation: road turnpikes, canals, and other waterways.

(ทางรถไฟในยุคแรกๆ เป็น ________________ เส้นทางสำคัญของการขนส่งที่มีอยู่  ได้แก่  ถนนที่มีรถวิ่งด้วยความเร็ว  คูคลอง  และเส้นทางน้ำอื่นๆ)

(a) those short lines connected

(b) short lines that connected    (สายสั้นๆซึ่งเชื่อมต่อ)

(c) connected by short lines

(d) short connecting lines

ตอบ   -   ข้อ   (b)  หรืออาจตอบ  ข้อ  (a)  แต่ต้องแก้เป็น  “Those short lines  connecting  -  สายสั้นๆเหล่านั้นซึ่งเชื่อมต่อ  เนื่องจากลดรูปมาจาก  “Those short lines that connected

 

13. The prosecutor prevailed (พรี-เวล) in the murder trial; the defendant was found guilty.

(อัยการ (ผู้ฟ้องคดี)     มีชัย-เป็นต่อ-เหนือกว่า-มีมากกว่า-มีอยู่ทั่วไป-ชักชวน-เกลี้ยกล่อม     ในการไต่สวนคดีฆาตกรรม   (ทั้งนี้)  จำเลยถูกพบว่ามีความผิด)   (“Prevail”  เมื่อตามด้วย   “On, Upon, With” หมายถึง  “ชักชวน, เกลี้ยกล่อม”)

(a) relinquished    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ถอน, ปลดปล่อย) 

(b) surpassed    (เซอ-พาส)  (เหนือกว่า, ดีกว่า, แซง, ขึ้นหน้า, ล้ำ,  เลย, เกิน, เลยเถิด, ข้าม) 

(c) triumphed    (ไทร้-อั้มฟ) ; overcame rivals  (ชนะ; มีชัยเหนือคู่แข่ง

(d) tempted    (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, ยั่วใจ, หยั่งเชิง, ทดสอบ, ล่อให้ทำชั่ว) 

(e) agitated    (แอ๊จ-จิ-เทท)  (๑. ปั่น, เขย่า, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ปั่นป่วน, ก่อกวน, รบกวน   ๒. ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ยั่วยุ, ปลุกระดม, กระตุ้น, จุดประกาย) 

(f) altered    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(g) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(h) concurred    (คัน-เค่อร์)  (๑.  เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม,  ๒. ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(i) elaborated    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(j) eliminated    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (๑.  กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. ลบทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป) 

 

14. Don’t forsake your friends in their time of need.   

(จงอย่า     ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ  ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

(f) belittle    (ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญดูลดน้อยลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม) 

(g) precipitate    (พรี-ซิ้พ-พิ-เทท)  (เร่งให้เกิดขึ้น, ทำให้ตกตะกอน, ทำให้ฝนตก, (ฝน) ตก, ผลัก, ส่ง, ทุ่ม, โยน) 

(h) succumb    (ซะ-คั่ม)  (๑.  ยอมแพ้, ยอมจำนน, เชื่อฟัง, ตกอยู่ในอำนาจ, ได้รับโรค, ได้รับบาดแผล,  ๒. ตาย) 

 

15. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา     ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย     กับการเดินทางไปลาสเวกัส)  (คือ  ไปเล่นการพนัน)

(a) amended    (อะ-เมนด)  (๑.  แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง,  ๒. เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ) 

(b) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม) 

(c) evaded    (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  

(d) wasted    (เวสท)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) 

(e) stipulated    (สทิ้พ-พิว-เลท)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ) 

(f) stigmatized    (สทิ้ก-มะ-ไทซ)  (ประณาม, ทำให้มีมลทิน,  ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตราหน้า, ตีตรา, ประทับตรา) 

(g) perturbed    (เพอร์-เทิ้ร์บ)  (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่ง ยาก) 

(h) perused    (พิ-รู้ซ)  (อ่าน, อ่านตรวจ, พินิจพิจารณา, มองอย่างละเอียด, สำรวจอย่างละเอียด) 

 

16. You would never think of spending a week in Las Vegas for gambling, ________________?

(คุณไม่เคยนึกถึงเรื่องใช้เวลา    อาทิตย์ในลาสเวกัส  เพื่อเล่นการพนัน, _________________)

(a) wouldn’t you

(b) won’t you

(c) would you    (ใช่ไหม)

(d) will you

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากประโยคนี้เป็นปฏิเสธอยู่แล้ว  คือมีคำ  “Never”  จึงไม่สามารถเลือก ข้อ  (a) ได้  เพราะจะเป็นปฏิเสธซ้อน  ในส่วน  “Tag” จึงต้องใช้รูปบอกเล่า

 

17. There is also a __________________________ local interest in current Western fashions.

(มีความสนใจของท้องถิ่นที่ _________________________ ในเรื่องแฟชั่นตะวันตกในปัจจุบัน)

(a) grow

(b) grown

(c) growth

(d) growing    (เพิ่มมากขึ้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Local interest” (ความสนใจของท้องถิ่น)  ทำกริยา  “เพิ่มขึ้น”  ได้เอง  จึงต้องใช้  “Growing”  {Present participle (Verb + ing)}  ซึ่งขยายหน้าหรือหลังคำนามใด  บอกให้รู้ว่านามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้น}

                                          สำหรับ “Present participle” (Verb + ing)  ถือเป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่ง  จึงสามารถใช้ขยายคำนามได้เหมือนกับคำคุณศัพท์ทั่วๆไป  (โดยอาจอยู่หน้าหรือหลังคำนามที่มันขยาย)   เพื่อที่จะบอกว่า  คำนามนั้นเป็นผู้ทำกริยานั้นๆ   (แสดง  “Active voice”)   เช่น

 • Working men are constructing a bridge.

(คนทำงานกำลังก่อสร้างสะพาน)

 • Drinking horses were seen near the bank of the river.

(ม้าที่ดื่มน้ำถูกมองเห็นใกล้ตลิ่งของแม่น้ำ)

 • The mother took good care of her sleeping baby.

(แม่ดูแลทารกที่นอนหลับเป็นอย่างดี)

 • The audience appreciated the good works of the producing team.

(ผู้ชมยกย่อง-ชื่นชมผลงานที่ดีของทีมผู้สร้าง – ภาพยนตร์, ละคร)

 • The people working in the office are my colleagues.

(ผู้คนที่ทำงานในสำนักงาน  คือเพื่อนร่วมงานของผม)

 • The woman walking across the street is my sister.

(ผู้หญิงที่เดินข้ามถนนเป็นน้องสาวของผม)

 • The man living next door is a bank manager.

(ชายที่อาศัยอยู่บ้านหลังถัดไปเป็นผู้จัดการธนาคาร)

 • The children playing in the field are my neighbors’ kids.

(เด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามเป็นลูกของเพื่อนบ้านของผม)

 

18. You should drive carefully, because accidents _____________________________ easily.

(คุณควรขับรถอย่างระมัดระวัง  เพราะว่าอุบัติเหตุ _______________________ อย่างง่ายดาย)

(a) are occurred

(b) occurring

(c) occur    (เกิดขึ้น)

(d) occurred

ตอบ   -   ข้อ  (c)   เนื่องจากกริยา  “Occur, Happen, Take place” =  (เกิดขึ้น)  ต้องใช้ในรูป  “Active voice”  เสมอ  และประโยคนี้เป็นข้อแนะนำโดยทั่วไป  จึงถือเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  จึงต้องใช้กับ  “Present simple tense”  (ไม่เลือก ข้อ D)

 

19. Sometimes we would play tricks ____________________________________ our teacher.

(บางครั้ง  เราจะใช้กลอุบาย (ใช้เล่ห์เหลี่ยม, หลอกลวง, หลอกต้ม, เล่นตลก) _________ ครูของเรา)

(a) to

(b) on    (กับ)

(c) upon

(d) with

ตอบ   -   ข้อ   (b)   สำหรับวลีที่ใช้  “On”   ได้แก่  “On page 5”  (ในหน้าที่  ๕)  -  There is a map on page five.  (มีแผนที่ในหน้าที่  ๕)  (ของหนังสือ, เอกสาร),  “Waste his time on”  (ใช้เวลา – ของเขา - อย่างสิ้นเปลือง-สุรุ่ยสุร่ายกับ), on business  (ด้วยเรื่องธุรกิจ), keep on  (ดำเนินต่อไป), rely on  (ไว้วางใจ, เชื่อใจ, พึ่งพาอาศัย), depend on (upon)  (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ที่), insist on  (ยืนกราน, ยืนหยัด, เรียกร้อง), on the floor  (บนพื้น), on a hill  (บนเนินเขา), on the top shelf  (บนชั้นบนของหิ้ง), on a sofa  (บนเก้าอี้โซฟา), to turn his back on his country  (หันหลังให้กับประเทศของตน  -  หมายถึงละทิ้งประเทศ  เช่น  หนีการเกณฑ์ทหาร  หรือไปเข้ากับฝ่ายศัตรู), on the contrary  (ในทางตรงกันข้าม), on the drawing board   (กำลังอยู่ในขั้นวางแผนหรือเตรียมการ  คือยังไม่ได้ลงมือทำ หรือนำมาใช้งานจริงๆ ),  on the dot (on the button)  (ตรงเวลาเผ็ง, ตรงเวลาเป๊ะ)  -  Susan arrived at the party at 3:00 p.m. on the dot.  (ซูซานมาถึงที่งานเลี้ยงเวลาบ่าย ๓ โมงตรงเป๊ะ)get (climb, jump) on the bandwagon  (ทำตามอย่างที่คนอื่นทำ  แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น, เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีคนนิยมทำกันมาก  และล่าสุด  เช่น ถีบจักรยาน หรือ เล่นฟิตเนส,  โยคะ  -  แปลตรงๆตัว คือ ปีนหรือกระโดดขึ้นไปบนรถดนตรีในขบวนแห่)  -  When all Jim’s friends decided to vote for Bill, Jim climbed on the bandwagon too.  (เมื่อเพื่อนทุกคนของจิมตัดสินใจลงคะแนนให้บิล  จิมก็ตัดสินใจลงคะแนนให้บิลเช่นเดียวกัน  -  คือทำตามเพื่อนๆ แบบไม่ต้องมีเหตุผล), on the (an) average   (โดยเฉลี่ย),   a dog peeing (pissing) on a tree  (หมาเยี่ยวรดต้นไม้),  on condition that  (โดยมีเงื่อนไขว่า)  -  I will lend you the money on condition that  you pay it back in one month.  (ผมจะให้คุณยืมเงินโดยมีเงื่อนไขว่า  คุณต้องใช้คืนภายใน ๑ เดือน),  on deck   (อยู่บนดาดฟ้าเรือ, เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง, มาปรากฏตัว หรือมาถึงที่นัดหมาย)  –  The passengers are relaxing on deck.  (ผู้โดยสารกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนดาดฟ้าเรือ)   -  The scout leader told the boys to be on deck at 8:00 Saturday morning for the hike.  (ผู้นำลูกเสือบอกให้ลูกเสือมาถึงที่นัดหมายเวลา ๘.๐๐ น. เช้าวันเสาร์  เพื่อออกเดินทางไกล),  on deposit   (ในธนาคาร)  -  I have $ 500 on deposit in my account.  (ผมมีเงินอยู่  ๕๐๐ ดอลล่าร์ในบัญชีธนาคาร),  on duty  (อยู่ปฏิบัติหน้าที่, ขณะปฏิบัติหน้าที่)   -  There is always one teacher on duty during study hour.  (มีครูอยู่ ๑ คนเสมอ  อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างชั่วโมงเรียน  -  คือคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน)on earth (= in the world(ใน หรือ บนโลกนี้, เกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้อย่างไร  มักใช้แสดงการเน้นในประโยคคำถาม) - Where on earth did I put my wallet?  (ไม่รู้ว่าผมเอากระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ตรงไหนในโลกนี้   -   คือบ่นคร่ำครวญเนื่องจากหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ)   -  The boys wondered how on earth the mouse got out of the cage.  (พวกเด็กๆสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่หนูออกจากกรงไป  -  ทั้งๆที่ล็อคทางออกไว้อย่างแน่นหนา),  have, (keep, with) one eye on  (คอยเฝ้าดูหรือเอาใจใส่  -  บุคคลหรือสิ่งของ  -  ในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่นไปด้วย)  -  Mother had one eye on baby as she ironed.  (แม่รีดผ้าและดูแลลูกน้อยไปด้วยในเวลาเดียวกัน)  -  Chris tried to study with one eye on the TV set.  (คริสพยายามอ่านหนังสือ  และดูทีวีไปด้วยในในเวลาเดียวกัน), on account of  (เนื่องมาจาก, เพราะว่า),  -  The picnic was held in the gym on account of the rain.  (ปิ๊คนิกถูกจัดในโรงยิม  -  แทนในสนาม  -  เนื่องมาจากฝนตก),  on a shoestring  (ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับใช้จ่าย, ด้วยงบประมาณที่น้อยมาก  -  แปลตรงๆตัว คือ ด้วยเชือกผูกรองเท้า)  -  The couple was seeing Europe on a shoestring.  (สามี-ภรรยาคู่นั้นกำลังเที่ยวยุโรป  ด้วยเงินจำนวนเพียงนิดเดียว  -  คือ  แบบประหยัดสุดๆ),  to walk on air  (รู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น)  -  Kim has been walking on air since she won the prize.  (คิมมีความสุขและตื่นเต้นมาโดยตลอด  ตั้งแต่ที่เธอได้รับรางวัล),  to wait on (upon)  (รับใช้, ให้บริการ)  -  The clerk in the store waits on all customers.  (เสมียนในร้านนั้นให้บริการ (รับใช้) ลูกค้าทุกคน),  (sitting) on top of the world  (ปลาบปลื้มยินดีและมีความสุข, รู้สึกประสบความสำเร็จ)  -  John was (sitting) on top of the world when he found out that he got into college.  (จอห์นดีใจและมีความสุข  เมื่อเขาพบว่าเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้),  on behalf of  (ในนามของ),  on board  (บนเรือ)  -  A ship was leaving the harbor, and we saw the people on board waving.  (เรือลำหนึ่งกำลังออกจากท่า  และเราเห็นผู้คนบนเรือโบกไม้โบกมือ  -  เพื่ออำลาญาติพี่น้องที่มาส่ง),  off and on (= on and off)  (ไม่สม่ำเสมอ, เป็นครั้งคราว หรือบางโอกาส)  -  It rained off and on all day.  (ฝนตกๆหยุดๆตลอดทั้งวัน  -  คือ ตกแล้วหยุด  แล้วก็ตกแล้วหยุดอีก  สลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวัน),  the posters on the walls   (โปสเตอร์บนกำแพง), a sticker on her car  (สติ๊กเกอร์ติดรถของเธอ), pictures on the screen  (รูปภาพบนจอ), on the ceiling  (บนเพดาน), on the roof  (บนหลังคา), on all fours  (คลาน ๔ เท้า), get on a bus  (ขึ้นรถเมล์), on a highway  (บนทางหลวง), on the plane  (บนเครื่องบิน), on foot  (โดยทางเท้าหรือเดินไป), to walk on tiptoe  (เดินบนปลายเท้าหรือเขย่งส้นเท้า), on horseback  (บนหลังม้า), on a bicycle  (โดยรถจักรยาน), on Monday  (ในวันจันทร์), on a Sunday afternoon  (ตอนบ่ายวันอาทิตย์), on an occasion like this  (ในโอกาสเช่นนี้), on April10th  (ในวันที่ ๑๐ เมษายน), on Thursday night   (ในคืนวันพฤหัสฯ), on the first day of term  (ในวันแรกของภาคการศึกษา), books on art and religion  (หนังสือเกี่ยวกับศิลปะและศาสนา), on the subject of rents  (ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่า), ideas on how films should be made  (ความคิดเกี่ยวกับว่าควรจะสร้างหนังอย่างไร), to comment on the issue  (แสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น), a talk on agriculture  (การสนทนาเกี่ยวกับเกษตรกรรม), cars running on petrol (รถยนต์ที่วิ่งด้วยน้ำมัน), appear on TV  (ปรากฏตัวทางทีวี), to hear it on the radio  (ได้ยินมันทางวิทยุ), on stage  (บนเวที), on the phone  (ทางโทรศัพท์ หรือกำลังพูดโทรศัพท์), on and on  (ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่หยุดหย่อน, ไม่สิ้นสุด), on edge  (รุ่มร้อน, กระวนกระวาย, ตื่นเต้น, ประสาทเสีย, ปวดสมอง), on one’s own  (ด้วยตนเอง, เป็นอิสระ, หาเลี้ยงตนเอง), on purpose  (โดยเจตนา, โดยตั้งใจทำ), on the carpet  (ดุด่าว่ากล่าว, สวด), on the fence  (ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ตัดสินใจ-ตกลงใจ), on the hook  (อยู่ในฐานะลำบาก), on the spot  (ที่กำลังพูดถึง-เอ่ยถึง), to be on  (กำลังปรากฏ, กำลังฉายอยู่. กำลังแสดง),on the go  (มีธุระยุ่ง, เคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่อยู่ตลอด)  –  I’m usually on the go all day long.  (ผมมักมีธุระยุ่งตลอดทั้งวัน), on the market  (มีขาย, เสนอขาย)– I had to put my car on the market.  (ผมจำเป็นต้องเอารถออกขาย) - This is the finest home computer on the market.  (นี่เป็นคอมพิวเตอร์ประจำบ้านที่ดีที่สุดที่วางขายในตลาด), on the mend  (สบายดี, หายป่วยไข้)– My cold was terrible, but I’m on the mend now.  (ไข้หวัดของผมย่ำแย่มากเลย  แต่ตอนนี้ผมหายไข้แล้ว) – What you need is some hot chicken soup.  Then you’ll really be on the mend.  (สิ่งที่คุณต้องการ คือ ซุปไก่ร้อนๆ  แล้วคุณจะหายป่วยจริงๆเลย), on the tip of one’s tongue  (ติดอยู่แค่ริมฝีปาก  คือ เกือบจะพูดออกมาแล้ว หรือ เกือบจะนึกออกแล้ว)– I have his name right on the tip of my tongue.  I’ll think of it in a second  (ผมมีชื่อของเขาติดอยู่ที่ริมฝีปาก  ผมจะนึกมันออกในอีกวินาทีเดียว) – John had the answer on the tip of his tongue, but Ann said it first  (จอห์นเกือบจะบอกคำตอบออกมาแล้ว  แต่แอนพูดออกมาเสียก่อน  -  คือชิงบอกคำตอบก่อน), on the wrong track  (ไปหรือเดินผิดลู่หรือราง, ทำตามสมมติฐานที่ผิด)  – You’ll never get the right answer.  You’re on the wrong track.  (คุณไม่มีวันจะได้คำตอบที่ถูกต้องหรอก คุณเดินผิดทางนี่ หรือ คุณตั้งสมมติฐานไว้ผิดนี่), be (skate) on thin ice  (อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือมีอันตราย)– If you try that, you’ll really be on thin ice.  That’s too risky.  (ถ้าคุณลองทำสิ่งนั้น  คุณจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริง  มันเสี่ยงเกินไป) – If you don’t want to find yourself (skating) on thin ice, you must be sure of your facts  (ถ้าคุณไม่ต้องการพบตัวเองตกอยู่ในอันตราย  คุณต้องมั่นใจในข้อเท็จจริง  - ไม่เช่นนั้นคุณอาจแพ้คดีและต้องจ่ายเงินมากมาย), on tiptoe  (เดินเขย่างเท้า), on vacation  (เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน)  – Where are you going on vacation this year?  (คุณจะเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนในวันหยุดปีนี้) – I’ll be away on vacation for three weeks.  (ผมจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดเป็นเวลา ๓ สัปดาห์),  เป็นต้น

 

20. The horses smelt the water a mile _________________________________________.

(ม้าพวกนั้นได้กลิ่นน้ำ ____________________________________________   ไมล์)

(a) long

(b) far

(c) off    (ห่างออกไป)

(d) (No word is needed.)   (ไม่ต้องเติมคำใดเลย)

ตอบ   -   ข้อ   (c)  หรืออาจตอบ   “Away”  ก็ได้

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 342)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. For several years his ambition ______________________________ to become a singer.

(เป็นเวลาหลายปี  ความทะเยอทะยานของเขา _______________________ การเป็นนักร้อง)

(a) is

(b) are

(c) be

(d) has been    (คือ)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   ใช้  “Present perfect tense”  (Has been)  เนื่องจากแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูดประโยคนี้  (ความทะเยอทะยานของเขาคือการเป็นนักร้อง)  (เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบัน)

 

2. As you treat me, ______________________________________________ will I treat you.

(คุณปฏิบัติต่อผมเช่นใด,  ผมก็จะปฏิบัติต่อคุณ ___________________)  (แปลตรงตัว  คือ  เหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับผม  ผมก็จะปฏิบัติกับคุณแบบนั้น)

(a) like

(b) as

(c) so    (เช่นนั้น)

(d) the same

 

3. I don’t think the door __________________________________________________ yet.

(ผมไม่คิดว่าประตู _________________________________________________ แล้ว)

(a) has repaired    (ได้ซ่อมแซม)  (เป็น  “Active voice”)

(b) has been repairing    (ได้กำลังซ่อมแซม)  (เป็น  “Active voice”)

(c) is being repaired    (กำลังได้รับการซ่อมแซม)  (เป็น  “Passive voice”)

(d) has been repaired    (ได้รับการซ่อมแซม)  (เป็น  “Passive voice”)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ใช้  “Present perfect tense”  เพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้น  (ประตูถูกซ่อม)  เกิดขึ้นแล้วหรือยัง  ดูเพิ่มเติมใน  ข้อ    ของกฎการใช้  “Present perfect tense”  จากข้างล่าง

                                                สำหรับ “Present perfect tense”  มักใช้ในกรณีต่อไปนี้

                                      ๑. ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุด  หรือจบลงไปไม่นาน ณ ขณะที่พูดนั้น  สังเกตได้จาก  Just =  เพิ่งจะ, Recently =  เมื่อเร็วๆนี้,  Lately =  หมู่นี้, เมื่อเร็วๆนี้  เช่น

 • I have just finished my assignment.

  (ผมเพิ่งจะทำการบ้าน – งานที่ได้รับมอบหมาย – เสร็จ)

 • My friend has recently got married.

(เพื่อนของผมแต่งงานเมื่อเร็วๆนี้)

 • I haven’t seen John lately.

(ผมไม่เห็นจอห์นเลยหมู่นี้)

                                       ๒. ใช้บอกข้อความว่า  “ทำแล้ว, ยังไม่ได้ทำ, ทำหรือยัง”  มักมีคำว่า “Already” (ใช้กับประโยคบอกเล่าและคำถาม)  และ “Yet” (ใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถาม)  ทั้งนี้  อาจไม่ต้องมี  “Already” และ “Yet”  ก็ได้  เช่น

 • I have (already) eaten my dinner.

(ผมกินอาหารค่ำแล้ว)

 • She has not (yet) had her breakfast.

(= She has not had her breakfast yet.)

(เธอยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลย)

 • Have you (already) done your homework?

(คุณทำการบ้านแล้วหรือยัง)

 • I’ve (already) answered that question.

(ผมได้ตอบคำถามนั้นแล้ว)

 • Have you (already) finished your report?

(= Have you finished your report already?)

(คุณทำรายงานเสร็จหรือยัง)

                                       ๓. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต  และยังคงดำเนินหรือมีผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน  และคาดว่าเหตุการณ์นั้นยังจะปรากฏในอนาคตอีก  สังเกตจาก For = เป็นเวลา,  Since =  ตั้งแต่,  Up to now, up to the present time, up until now =  จนถึงบัดนี้,  So far =  เท่าที่ผ่านมา

 • I haven’t seen my old friends at the college for ages.

(ผมไม่ได้พบเพื่อนเก่าที่มหาวิทยาลัยมานานแสนนานแล้ว)

 • She has lived here for 10 years.

(เธออาศัยอยู่ที่นี่มา ๑๐ ปีแล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • He has been in Chicago since last week.

(เขาอยู่ในชิคาโกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • We have lived in Bangkok since we were young.

(เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เรายังเด็ก)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • So far, you have not done your best.

(= You have not done your best so far.)

(เท่าที่ผ่านๆมา  คุณยังไม่ได้ทำดีที่สุดเลย)

 • I have sent him only one letter up to now.

(ผมส่งจดหมายให้เขาเพียงฉบับเดียว  จนถึงบัดนี้)

                                       ๔. ใช้กับเหตุการณ์ที่เคยหรือไม่เคยทำในอดีต  แต่ไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอน  สังเกตจาก  “Ever”  “Never”  เช่น

 • Have you ever been to Japan?

(คุณเคยไปญี่ปุ่นไหม)

 • Has your father ever played football?

(พ่อของคุณเคยเล่นฟุตบอลไหม)

 • I have never seen him before.

(ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อน)

                                      ๕. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ  ในอดีต  และยังอาจเกิดขึ้นได้อีก สังเกตจาก  “Adverb of frequency”  เหล่านี้   “Again and again” =  ซ้ำแล้วซ้ำอีก,  “Many times” =  หลายครั้ง,  “Sometimes” =  บางที,  “Over and over”     (= Over and over again) = ซ้ำแล้วซ้ำอีก,  “This is the first (second) time” =  นี่เป็นครั้งแรก (ครั้งที่ ๒)  เช่น

 • He has made the same mistake again and again.

(เขาทำความผิดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีก)

 • I have been to New York several times.

(ผมไปนิวยอร์คมาหลายครั้งแล้ว)

 • She has told that story over and over again.

(เธอเล่าเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก)

 • This is the first time I have tried to play golf.

(นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พยายามเล่นกอล์ฟ)

 

4. You can’t do that sort of thing _______________________________________________.

(คุณไม่สามารถทำเรื่องแบบนั้น ___________________________________________)

(a) in publics

(b) in public    (ในที่สาธารณะ)

(c) in the publics

(d) in the public

 

5. Tom’s plan to go out for a picnic during a snowstorm was inane (อิน-เน่น).

(แผนของทอมที่จะออกไปปิ๊คนิคในระหว่างพายุหิมะ (เป็นเรื่อง)      โง่-ขาดสติ-ขาดความคิด-ว่างเปล่า)

(a) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)  (b) fastidious     (แฟส-ทิ้ด-เดียส)  (จู้จี้พิถีพิถัน, เอาใจยาก) 

(c) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

(d) silly; senseless    (โง่เขลา; ไร้ความคิด-ขาดสติ)  

(e) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

(f) fetid   (เฟ้ท-ทิด หรือ ฟี้-ทิด)  (ซึ่งมีกลิ่นเหม็น)

(g) immune    (อิม-มู่น)  {มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น (ไม่ต้องถูกตรวจค้น)}

(h) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

 

6. Having no qualifications beyond a six-grade education, John was resigned (ริ-ไซน-ดึ) to a lifetime of dull, menial jobs.

(ไม่มีคุณวุฒิมากไปกว่าการศึกษาชั้นประถม  ๖  จอห์น     ปลงตก-ยอมรับชะตากรรม-จำนน-ยอม-ยอมตาม     กับตลอดชีวิตของงานที่น่าเบื่อหน่ายและต่ำต้อย)  (แบบงานของคนรับใช้หรือกุลี)

(a) commonplace    (๑.  (คุณศัพท์) ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆซากๆ   ๒. (คำนาม)  หมายถึง  สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆซากๆ) 

(b) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(c) indigenous    (อิน-ดิ๊จ-จี-เนิส)  (ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด) 

(d) accepting one’s fate; unresisting   (ยอมรับชะตากรรมของตนเอง, ปลงตก; ยอมจำนน,  ไม่ต่อต้าน

(e) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

(f) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย) 

(g) parsimonious    (พาร์-ซิ-โม้-เนียส)  (ประหยัดมากเกินไป, ขี้เหนียว, ตระหนี่, ใจแคบ) 

(h) profligate    (พร้อฟ-ลิ-เกท)  (๑. เสเพล, หลงระเริง, ไร้ศีลธรรมจรรยาอย่างยิ่ง, ๒. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย) 

(i) moribund    (ม้อร์-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะหมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่) 

 

7. The manager was so irascible (อิ หรือ ไอ-แรส-ซิ-เบิ้ล) that his employees were afraid to talk to him for fear that he might hurl paperweights at them.

(ผู้จัดการ     โกรธง่าย-โมโหร้าย     มาก  จนกระทั่งลูกจ้างของเขากลัวที่จะพูดคุยกับเขา  ด้วยเกรงว่าเขาอาจจะขว้างที่ทับกระดาษใส่พวกตน)

(a) quixotic    (ควิค-ซ้อท-ทิค)  (คลั่งอุดมคติจนเกินไป, เสียสละมากเกินไป, เพ้อฝัน, คลั่ง, เป็นไปไม่ได้) 

(b) exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (๑.  มาจากหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ๒.  ผิดธรรมดา, ประหลาด)  (exotic dance = การเต้นรำรูดเสา-เปลื้องผ้า) 

(c) imperial    (อิม-เพี้ย-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรวรรดิยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, เกี่ยวกับอาณาจักร) 

(d) irritable; easily angered or provoked    (โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย; โกรธหรือยั่วให้โมโหง่าย)

(e) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (กะปลกกะเปลี้ยด้วยความชรา, อ่อนระโหยด้วยความชรา)

(f) commodious    (คะ-โม้-เดียส)  (กว้าง, กว้างขวาง, มีบริเวณเนื้อที่มาก, มากพอ เพียง)

(g) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงหรือความพยายามมาก) 

(h) grotesque    (โกร-เทสค)  (วิตถาร, ผิดปกติ, วิปลาส, ประหลาด, พิกล,พิลึก)

 

8. It is a fact that ________________________________________________ form of energy.

(มันเป็นข้อเท็จจริงที่ว่า ____________________ รูปแบบ (ที่มีประโยชน์ที่สุด) ของพลังงาน)

(a) electricity is the most useful    (ไฟฟ้าเป็น .........(รูปแบบฯ)............ ที่มีประ โยชน์ที่สุด)

(b) electricity the most useful    (ข้อนี้อนุประโยคขาดกริยาแท้)

(c) electricity being the most useful    (ข้อนี้ “Being” ไม่ใช่กริยาแท้ของอนุประโยค)

(d) the most useful of electricity

 

9. Individual skills and interests ______________ the profitability of the job must be taken into account ______________ you are deciding upon your profession.

(ทักษะและความสนใจของแต่ละบุคคล _____________ ความสามารถสร้างผลกำไรของงาน  จะต้องได้รับการพิจารณา _____________ คุณกำลังตัดสินใจ (เลือก) อาชีพของคุณ)

(a) both _________ by the time    (ทั้งคู่ .......................... เมื่อ)

(b) and _________ because    (และ ........................ เพราะว่า)

(c) as well as __________ while    (เช่นเดียวกับ, และ ................. ในขณะที่)

(d) like _________ until    (เหมือนกับ .......................... จนกระทั่ง)

 

10. Sandra’s new apartment is very __________ ours, but her bathroom and kitchen are larger.

(อพาร์ตเมนต์ใหม่ของแซนดร้า _________ ของเรามาก  แต่ห้องน้ำและครัวของเธอใหญ่กว่า)

(a) different from    (แตกต่างจาก)

(b) alike    (เหมือนกัน)

(c) the same as    (เหมือนกันกับ)

(d) similar to    (เหมือนกับ, คล้ายกับ)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   สำหรับข้อนี้อาจตอบโดยใช้โครงสร้างที่ต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน  คือ

 • Sandra’s new apartment and ours are very similar, but………..
 • Sandra’s new apartment and ours are much alike, but…………
 • Sandra’s new apartment and ours are much the same, but…….
 • Sandra’s new apartment is much the same as ours, but………..
 • Sandra’s new apartment is very like ours, but………….

 

11. The common cold, normally _______________ illness, can seriously threaten the health of postoperative patients.

(ไข้หวัดธรรมดา-ทั่วไป, โดยปกติเป็นความเจ็บป่วย ______________, สามารถเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด)

(a) can be minor

(b) minor an

(c) a minor    (เล็กน้อย)

(d) as minor

 

12. Chiang Mai is _______________________________ from Bangkok than Nakhon Sawan.

(เชียงใหม่เป็น __________________________________ จากกรุงเทพฯ มากกว่านครสวรรค์)

(a) a long way

(b) the longer way

(c) a longer way    (ระยะทางไกล)

(d) the long way

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบ  “ขั้นกว่า”  (Comparative degree)   และใช้  “A”  เนื่องจากมิได้มีการชี้เฉพาะเจาะจง

 

13. Tim joined a monastery because he believes that worldly happiness is evanescent (เอฟ-วะ-เนส-เซิ่นท), while spiritual happiness is eternal.  

(ทิมบวชเป็นพระ  เพราะว่าเขาเชื่อว่า  ความสุขทางโลก     ไม่จีรังยั่งยืน-ชั่วครั้งชั่วคราว-ซึ่งจางหายไป-ซึ่งมองแทบไม่เห็น     ในขณะที่ความสุขทางใจคงอยู่ชั่วนิรันดร์)

(a) erroneous    (อิ-โร้-นี-อัส)  (ไม่ถูกต้อง, ผิด, เข้าใจผิด, เกี่ยวกับความผิด)  

(b) explicit    (เอคส-พลิ้ส-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เปิดเผย, แน่นอน, ขวานผ่าซาก) 

(c) analogous    (อะ-แน้ล-โล-กัส)  (เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน) 

(d) temporary    (เท้ม-พะ-เรอ-รี่)  (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)

(e) cordial    (ค้อร์-เจียล)  (ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยความรักใคร่, อบอุ่น, สนิทสนม) 

(f) disputatious    (ดิส-พิว-เท้-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบโต้เถียง, ชอบวิวาท) 

(g) capricious    (คะ-พริ้ช-เชียส)  (เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้, ทำนายไม่ได้, ตามอารมณ์) 

(h) jocular    (จ๊อค-คิว-เล่อะ)  (ขบขัน, ล้อเล่น, ขี้เล่น, หยอกเย้า) 

 

14. Many people find that exercise is a good way to alleviate (อะ-ลี้-วิ-เอท) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ    บรรเทา-ทำให้น้อยลง      ผลกระทบของความเครียด)

(a) malinger    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

(b) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)  

(c) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,   ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า  ๓.  ตัดบท, ขัดขวาง) 

(d) relieve   (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  

(e) burgeon    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

(f) aggravate    (แอ๊ก-ระ-เวท)  (๑.  ทำให้แย่ลงหรือเลวลง, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น   ๒.  ทำให้โมโห, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง) 

(g) collide    (คะ-ไลด)  {๑.  ชนกันโครม,   ๒. ปะทะกันทางความคิด, ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง (ทางความคิด)}

(h) instigate    (อิ๊น-สทิ-เกท)  (กระตุ้น, ยุยง, ส่งเสริม, ปลุกปั่น) 

(i) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(j) trigger    (กระตุ้น, ริเริ่ม, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกยิง, ยิง, ระเบิด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.Throughout history, the rise of a country to a position of ascendancy  (อะ-เซ้น-แดน-ซี่)  has often led to overconfidence among its people.

(ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์  การขึ้นมาของประเทศหนึ่งสู่ฐานะ (ตำแหน่ง) ของ    การครองตำแหน่ง (มหาอำนาจ)-ภาวะการมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น     บ่อย ครั้งได้นำไปสู่  ความมั่นใจอย่างสูง (ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมากมาย, ความกล้าได้กล้าเสียจนเกินพอดี)  ในบรรดาประชา ชนของประเทศนั้น)

(a) adversity    (แอด-เว้อ-ซี-ที่)  (เคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)  

(b) reflection   (๑. การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรวจสอบ  ๒. การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การตำหนิ, การกล่าวหา  ๓.  การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, สิ่งที่สะท้อนกลับ) 

(c) prosperity    (พรอส-เพ้อ-ริ-ที่)  (ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่ง คั่ง, ความเฟื่องฟู) 

(d) domination    (ดอม-มิ-เน้-ชั่น)  (การมีอำนาจเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น,  การมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่นหรือคนอื่น, การครอบงำประเทศอื่นหรือคนอื่น, การควบคุม, การปกครอง)

(e) notion   (โน้-ชั่น)   {๑.  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์), ความคิดเห็น, ความเชื่อ, ความรู้สึก  ๒.  ความคิดโง่ๆ, ความคิดชั่วขณะหนึ่ง, ความตั้งใจ, ความโน้มเอียง, ความอยาก, ความปรารถนา}

(f) apprehension     (แอพ-พริ-เฮ้น-ชั่น)  (๑.  ความกลัว, ความหวาดหวั่น, ความสงสัย,  ๒.  ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,  ๓.  การจับกุม) 

(g) discrepancy    (ดิส-เคร้พ-เพิน-ซี่)  (ความแตกต่าง, ความไม่เท่าเทียมกัน, ความ คลาดเคลื่อน, ความไม่ตรงกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง)  

(h) expansion    (อิคส-แพ้น-ชั่น)  (การขยาย, การแผ่ออกไป, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย) 

(i) infancy    (อิ๊น-เฟิน-ซี่)  (ระยะแรกๆ, วัยทารก, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน, ระยะแรกของการมีชีวิต) 

 

16. A: “How often do you go to the movies?”

(คุณไปดูหนังบ่อยเพียงใด)

     B: “______________________________________________________________.

(a) Hardly never    (ต้องใช้  “Hardly ever” (แทบจะไม่เคยเลย) เพราะ  “Hardly  =  แทบจะไม่”  เป็น  “Negative”  อยู่แล้ว  ไม่สามารถใช้กับ  “Never”  เพราะจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ)

(b) Only once a month    (เพียงเดือนละครั้ง)

(c) Well enough    (ดีเพียงพอ)

(d) Once and for all    (ครั้งเดียวและตลอดไป)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   สำหรับ “Once an for all”  ใช้ดังนี้  คือ

                                         ๑. ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย  เช่น

 • Let me say, for once and for all, you must not go to the party on Sunday.

(ผมขอบอกนะ  ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเลย  คุณต้องไม่ไปงานเลี้ยงวันอาทิตย์)

                                        ๒. อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัยเลย  เช่น

 • For once and for all, I will not go swimming with you.

(แน่นอนเลย  ผมจะไม่ไปว่ายน้ำกับคุณ)

                                         ๓. อย่างถาวร  เช่น

 • The repair will end the leak once and for all.

(การซ่อมจะยุติการรั่วไหล – ของท่อประปา – อย่างถาวร)

 • The President decided that an air strike would destroy the enemy and terminate the war once and for all.

(ท่านประธานาธิบดีตัดสินใจว่า  การโจมตีทางอากาศจะทำลายข้าศึกและยุติสงครามอย่างถาวร)

 

17. I’ll try ______________________________________________________ my best. 

(ผมจะพยายาม _______________________________________________ ให้ดีที่สุด)

(a) to make

(b) to work

(c) to show

(d) to do    (ทำ)

 

18. I prefer her ______________________________________________________ here.

(ผมชอบให้เธอ _____________________________________ อยู่ที่นี่มากกว่า  -  พักที่อื่น)

(a) stayed

(b) had stayed

(c) stay

(d) to stay    (พัก)

 

19. My parents usually listen to the ______________________________________ together. 

(พ่อแม่ของผมฟัง ________________________________________ ด้วยกันเป็นประจำ)

(a) news six o’clock

(b) news at six o’clock

(c) six o’clock news    (ข่าว  ๖  โมง)

(d) news during six o’clock

 

20. He thought that he __________________________________ forgotten to bring his book. 

(เขาคิดว่า  เขา ______________________________________ ลืมนำหนังสือของเขามา)

(a) had

(b) was

(c) has

(d) is

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ใช้ “Past perfect tense”  (Had forgotten)  (Subject + Had + Verb 3)  เพื่อให้สอดคล้องกับกริยา  “Thought”  (Past tense)  (Subject + Verb 2)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 341)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The standard of English spoken in schools is not as high as that spoken in universities.

(มาตรฐานของภาษาอังกฤษที่พูดกันในโรงเรียน  ไม่สูงเท่ากับมาตรฐานฯที่พูดกันในมหาวิทยาลัย)

(a) No English is spoken in schools.    (ไม่มีการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน)

(b) The standard of English spoken is schools is very low.    (มาตรฐานของภาษาอังกฤษที่พูดกันในโรงเรียนต่ำมาก)

(c) The standard of English spoken is universities is very high.    (มาตร ฐานของภาษาอังกฤษที่พูดกันในมหาวิทยาลัยสูงมาก)

(d) They speak more advanced English in universities than they do in schools.    (พวกเขาพูดภาษาอังกฤษที่ก้าวหน้า (ระดับสูง) ในมหาวิทยาลัย  มากกว่าที่พวกเขาพูดในโรงเรียน)

 

2. He wouldn’t have talked to you if you had been late for the appointment.

(เขาคงจะมิได้พูดกับคุณแล้ว  ถ้าคุณได้มาสายสำหรับการนัดหมาย)

(a) You were late and he didn’t talk to you.    (คุณมาสาย  และเขามิได้พูดกับคุณ)

(b) You were not late and he didn’t talk to you.    (คุณมิได้มาสาย  และเขามิได้พูดกับคุณ)

(c) You were not late and he did talk to you.    (คุณมิได้มาสาย  และเขาได้พูดกับคุณจริงๆ)

(d) You were late and he did talk to you.   (คุณมาสาย  และเขาพูดกับคุณจริงๆ)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากประโยคในข้อ  ๒  เป็น  “If clause”  แบบที่  ๓  “Past unreal”  (ไม่เป็นจริงในอดีต)  หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  สำหรับความหมายของประโยคนี้  คือ  “เขาคงจะมิได้พูดกับคุณแล้ว  ถ้าคุณได้มาสายสำหรับการนัดหมาย”  แต่ความจริงที่เกิดขึ้น  คือ  “เขาได้พูดกับคุณ  เพราะคุณมิได้มาสายสำหรับการนัดหมาย

 

3. My aunt often gives me a lecture.

(ป้าของผมมักวิจารณ์ผมอย่างรุนแรง-ตำหนิผม บ่อยๆ))

(a) My aunt often blames me.    (ป้าของผมตำหนิผมบ่อยๆ)

(b) My aunt often teaches me to do something.    (ป้าของผมสอนผมบ่อยๆให้ทำบางสิ่ง)

(c) My aunt often gives a lecture at my college.    (ป้าของผมบรรยายที่มหา วิทยาลัยของผมบ่อยๆ)

(d) My aunt often gives me a copy of lecture.    (ป้าของผมให้คำบรรยายแก่ผมฉบับหนึ่งบ่อยๆ)

 

4. One man’s meat is another man’s poison.

(ลางเนื้อชอบลางยา)  (เป็นสุภาษิต  หมายถึง  สิ่งที่คนหนึ่งชอบ เป็นสิ่งที่อีกคนหนึ่งเกลียด)  (แปลตรงตัว คือ เนื้อของคนหนึ่ง  เป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง)

(a) One should not eat another man’s meat.    (คนเราไม่ควรกินเนื้อ (สัตว์) ของอีกคนหนึ่ง)

(b) Eating another man’s meat may cause your death.    (การกินเนื้อ (สัตว์) ของอีกคนหนึ่ง  อาจทำให้คุณตาย)

(c) What one likes is not necessarily liked by others.    (สิ่งที่คนหนึ่งชอบ  ไม่จำเป็นที่คนอื่นๆจะต้องชอบด้วย)

(d) Our good intentions can put others to serious inconvenience.    (ความตั้งใจดีของเราสามารถทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สะดวกอย่างร้ายแรง)

 

5. Jill is gregarious  (กริ-แก๊-เรียส) and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล      ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง     และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) homogeneous    (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน) 

(d) abstract    (แอ๊บ-สแทรคท)  (๑. เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี   ๒. ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บทคัดย่อ, รายการย่อ) 

(e) sociable    (โซ้-ชะ-เบิ้ล)   (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาส, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)

(f) hardy    (ฮ้าร์ด-ดี้)   (๑.  แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ   ๒. กล้าหาญ, บ้ำระห่ำ ) 

(g) flagrant    (เฟล้-เกริ้นท)  (ชั่วร้ายอย่างเห็นได้ชัด,  เด่นชัด, โจ่งแจ้ง, โต้งๆ, ฉาวโฉ่, เกะกะระราน, ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ) 

(h) exhaustive    (เอก-ซ้อ-สทิฟว)  (ที่ละเอียดถี่ถ้วน, ที่ครอบคลุม-กินวงกว้าง, ซึ่งทำให้หมด, ที่หมดกำลัง, ที่ทอนกำลัง) 

(i) conciliatory    (คัน-ซิ้ล-ลี-อะ-ทอ-รี่)  (เป็นการไกล่เกลี่ย, ซึ่งปรองดองกัน, ซึ่งประ นีประนอม, ซึ่งผูกไมตรี) 

 

6. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล)  students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน    ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น     ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี-เรียบร้อยในห้องเรียน)    

(a) innocuous    (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ) 

(b) inconsequential    (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ)  

(c) incurable    (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้,  ซึ่งรักษาไม่หาย)

(d) impaired    (อิม-แพ้ร์-ดึ)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ) 

(e) indifferent    (๑. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง   ๒. ธรรมดาสามัญ,  ไม่เด่น, ไม่สำคัญ) 

(f) incongruous    (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน) 

(g) inadvertent    (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่นท)  (ไม่ตั้งใจ, ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ประมาท, เลินเล่อ) 

(h) inherent    (อิน-เฮี้ย-เริ่นท)  (ซึงมีหรือเป็นมาแต่กำเนิด, ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน, ประจำตัว)  

(i) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (ฉลาด, รอบรู้, แก้ปัญหาได้รอบด้าน, เจ้าความคิด, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ช่างประดิษฐ์) 

 

7. Tom had indeed been shot, but the wound was superficial (ซู-เพอะ-ฟี้ช-เชิ่ล); the bullet had merely creased the tip of his nose.  (คำนาม  คือ “superficiality”

 (ทอมถูกยิงจริงๆ  แต่ว่าบาดแผล     อยู่ผิวนอก-ตื้นๆ-ผิวเผิน-ใกล้ผิวหน้า-ไม่ลึกซึ้ง-ไม่สำคัญ      กระสุนเพียงแต่ทำให้ปลายจมูกของเขาเป็นรอยย่นเท่านั้น)

(a) impeccable    (อิม-เพ้ค-คะ-เบิ้ล)  (ไม่มีมลทิน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด) 

(b) redundant    (ริ-ดั๊น-เดิ้นท)  (๑.  มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น, เหลือเฟือ, ๒. ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง) 

(c) shallow; not thorough; hurried, cursory;  on the surface only   (๑. ตื้น, ไม่ลึก; (ความรู้) ไม่ละเอียดลึกซึ้ง๒.  เร่งรีบ, (มอง) ผ่านๆไป  ๓. อยู่ตรงผิวนอกเท่านั้น, แค่พื้นผิวหน้า, ผิวนอกสุด,  ด้านนอกสุด

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ) 

(e) abstemious    (แอบ-สที้-เมียส)  {พอประมาณ (เรื่องอาหารการกิน), ประหยัดในการบริโภค, กินอยู่อย่างอดออม, พอประมาณ, ปานกลาง}

(f) ravenous    (แร้ฟ-เว-เนิส)  (๑.  ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด  ๒.  โลภมาก, อยากได้ที่สุด) 

(g) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว) 

(h) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  

(i) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว) 

(j) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัว เอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

 

8. I’d rather do nothing than watch old movies on television.

(ผมอยากที่จะไม่ทำอะไรเลย  มากกว่าดูภาพยนตร์เก่าๆทางทีวี)

(a) There are few old movies on television.    (มีภาพยนตร์เก่าๆน้อยมากทางทีวี)

(b) Watching old movies on television is enjoyable.    (การดูภาพยนตร์เก่าๆทางทีวีน่าสนุก-เพลิดเพลิน)

(c) I dislike watching old movies on television.    (ผมไม่ชอบดูภาพยนตร์เก่าๆทางทีวี)

(d) Old televisions and old watches are worth nothing.    (ทีวีเก่าๆและนาฬิกาเก่าๆไม่มีค่าอะไรเลย)

 

9. Potential dehydration is ______________________________ that a land animal faces.

(การสูญเสียน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้เป็น ____________________________ ซึ่งสัตว์บกเผชิญ)

(a) the often greatest hazard

(b) the greatest often hazard

(c) often the greatest hazard    (อันตรายมากที่สุดบ่อยๆ)

(d) often the hazard greatest

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากวางกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความถี่   “Often”  (Adverb of frequency)  ไว้หลัง  “Verb to be”  (Is)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Adverb of frequency” จากประโยคข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่ 

 • Never _____________ such a terrible accident in which there were a number of casualties.

(ไม่เคยเลย _________________________ อุบัติเหตุที่น่ากลัวเช่นนั้น  ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากมาย)

(a) I have seen

(b) have I seen    (ผมได้เห็น)

(c) I did see

(d) I saw

ตอบ   –   ข้อ   (b)   เนื่องจาก  “Never” (ไม่เคย)  เป็น  “Adverb of frequency” เช่นเดียวกับ  Always, Usually, Occasionally (เป็นบางครั้ง), Rarely (แทบจะไม่), Often, Seldom (แทบจะไม่), Hardly (แทบจะไม่), Scarcely (แทบจะไม่), Sometimes, Generally, Normally, Never)  มีหลักการเรียงคำในประโยค  คือ

                                         ๑. วางไว้หน้าคำกริยาทั่วไป  เช่น

 • They always come late.   (พวกเขามาสายเสมอ)
 • She usually goes shopping.   (เธอไปซื้อของเป็นประจำ)
 • He seldom drives to work.   (เขาแทบจะไม่ได้ขับรถไปทำงาน)

                                         ๒. วางไว้หลัง  “Verb to be”  เช่น

 • He is often late for class.   (เขาเข้าห้องเรียนสายบ่อยๆ)
 • They are always busy with their work.   (พวกเขามักยุ่งอยู่กับงานเสมอ)
 • She is never contented with her life.   (เธอไม่เคยพอใจในชีวิตเลย)

                                         ๓. ถ้ามีคำกริยา    ตัวในประโยค ให้วางไว้ตรงกลางคำกริยานั้น  เช่น

 • They have always had lunch there.    (พวกเขากินอาหารกลางวันที่นั่นเสมอ)
 • She will never love him.   (เธอจะไม่มีวันรักเขา)
 • You should never come to class late.   (คุณไม่ควรจะมาเรียนสาย)
 • He is always asking me.   (เขาถามคำถามผมอยู่เสมอ)
 • We have never traveled to New York.   (เราไม่เคยเดินทางไปนิวยอร์ก)

                                         ๔. สำหรับ  “Never”  และกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  ที่โดยปกติวางไว้ข้างในประโยค  อาจจะเอามาวางไว้หน้าประโยค เพื่อแสดงการเน้นคำนั้นๆ   คำเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความหมายปฏิเสธ  เช่น  “Never, Hardly, Seldom, Never before (ไม่เคยมาก่อนเลย), Never in my life (ไม่เคยเลยในชีวิต), No sooner, In vain (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ), Not often, Not only (ไม่เพียงแต่), Not even once (ไม่แม้แต่ครั้งเดียว), Not until (ไม่จนกระทั่ง)อย่างไรก็ตาม  ต้องเรียงรูปประโยคใหม่ดังนี้   คือ  {Never (No sooner, Hardly, Never in my life, Not until, etc.) + Verb (พิเศษ) (Has, Have, Had, Is, Are, Was, Were, Will, Would, Shall, Should, Can, Could, May, Might, Must, etc.) + Subject + Verb (แท้)}  เช่น

 • Never before has she seen such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่เธอได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น –เน้นตรงคำว่า “ไม่เคยมาก่อนเลย”)

(= She has never before seen such a beautiful place.)

(= She has never seen such a beautiful place before.)

 • No sooner had he left than she arrived.

(ในทันทีที่เขาจากไป  เธอก็มาถึง –เน้นตรงคำว่า “ในทันทีที่”)

(= He had no sooner left than she arrived.)

 • Hardly have I met my old college friends.

(ผมแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย –เน้นตรงคำว่า “แทบจะไม่”)

(= I have hardly met my old college friends.)              

 • Never before (Never) + have + I + seen + such a beautiful place.

(ไม่เคยมาก่อนเลยที่ผมได้เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้น)  (= ผมไม่เคยเห็นสถานที่ที่สวยงามเช่นนั้นมาก่อนเลย) 

 • Hardly (Seldom) + has + she + met + her old college friends.

(เธอแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลย)

 • Never + กริยาพิเศษ  + Subject  + กริยาแท้  + ส่วนขยาย

 

10. Technology will play a key role in ______________________________ future life-styles.

(เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญใน ___________________ รูปแบบการดำเนินชีวิตในอนาคต)

(a) to shape

(b) shape of

(c) shaped

(d) shaping    (การก่อร่าง, การทำให้เป็นรูปร่าง)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากใช้รูป  “Gerund”  (Verb + ing)  เมื่อตามหลัง  “Preposition”  (In)

 

11. The computer has dramatically affected __________________ people do their daily work.

(คอมพิวเตอร์ได้มีผลกระทบอย่างน่าตื่นเต้นเร้าใจ  ต่อ _________________ (ซึ่ง) ผู้คนทำงานประจำวันของตน)

(a) is the way

(b) that the way

(c) which way do

(d) the way    (วิธีการ, รูปแบบ)

 

12. The manager warned the staff about using the phone because, from an expense shown on the phone bill, it was obvious that someone ________________ long-distance calls.

(ผู้จัดการเตือนสตาฟเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์  เพราะว่า  -  จากค่าใช้จ่ายที่แสดงในบิลค่าโทรศัพท์  -  มันเห็นได้ชัดเจนว่าใครบางคน _________________ โทรศัพท์ทางไกล)

(a) was making

(b) has made

(c) has been making

(d) had been making    (ได้กำลังใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้  “Had been making”  (Past perfect continuous tense)  ซึ่งอยู่ในรูปอดีต  เพื่อให้สอดคล้องกับกริยา  “Warned”  และ  “Was”  สำหรับ  Had been making”  หมายถึง  “ได้กำลังใช้ฯ  ตั้งแต่อดีต  และต่อเนื่องอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน  ขณะที่พูดประโยคนี้

 

13. In order to mitigate (มิ้ท-ทิ-เกท) the negative effects of the recession on the population, Congress passed a law increasing unemployment benefits.

(เพื่อ     ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-ทำให้เบาบาง-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    (ซึ่ง) ผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อประชาชน  สภาคองเกรส (ของสหรัฐฯ) ได้ผ่านกฎหมายที่เพิ่มผลประโยชน์ในขณะที่ว่างงาน)

(a) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม) 

(b) obliterate    (อะ-บลิ้ท-เทอ-เรท)  (๑.  กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ขจัด,  ๒. ตัดทิ้ง, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

(d) lessen    (เล้ส-เซิ่น)  (ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย)

(e) valorize    (แวล-เลอะ-ไรซ)  (กำหนดราคาสินค้า หรือ สิ่งอื่นๆโดยรัฐบาล)

(f) incite    (อิน-ไซ้ท)  (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น) 

(g) repudiate    (ริ-พิ้ว-ดี-เอท)  (.  ปฏิเสธ, บอกปัด,  ๒. ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง) 

(h) repel    (ริ-เพ่ล)  (๑.  ขับไล่, ผลักออก, ยับยั้ง, ตีกลับ, ต้านทาน, โต้กลับ, ปฏิเสธ  ๒. รังเกียจ, สะอิดสะเอียน, ไม่สบาย) 

 

14. Mrs. Smith’s method of soliciting donations from her employees was tantamount to extortion; she clearly implied that she would fire them if they didn’t pitch in.

(วิธีการของนางสมิธในการหาเงินบริจาคจากลูกจ้างของเธอ     เท่ากับ-ประหนึ่งเป็น-พอๆกับ-มีความสำคัญเท่ากับ     การรีดไถ (การบีบบังคับ, การขู่เข็ญ);  เธอแสดงเป็นนัยอย่างชัดเจนว่า  เธอจะไล่ลูกจ้างออกถ้าพวกเขาไม่ร่วมด้วย)  (คือ ร่วมบริจาค)

(a) inscrutable    (อิน-สครู้-เท-เบิ้ล)  (ไม่อาจที่จะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้, ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ลึกลับ, มีลับลมคมใน) 

(b) unscrupulous    (อัน-สครู้-พิว-เลิส)  (ไร้ธรรม, ไร้ศีลธรรม, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลัก การ, ไม่ระมัดระวัง)  

(c) equivalent to    (อิ-ควิฟ-วะ-เล่นท)  (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค) 

(d) sensational    (เซน-เซ้-ชัน-เนิ่ล)  (๑. เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม,  ๒.  เกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้น, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส) 

(e) garrulous    (ก๊าร์-รู-ลัส)  (พูดมาก, พูดจ้อ, พูดน้ำท่วมทุ่ง, ปากจัด) 

(f) gargantuan    (การ์-แก๊น-ช่วน)  (ใหญ่มาก, มหึมา, เป็นจำนวนมากมาย, มหันต์) 

(g) sanguine    (แซ้ง-กวิ้น)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ, มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง, เปล่งปลั่ง, เต็มไปด้วยความหวัง) 

(h) upbeat    (ร่าเริง, เบิกบาน, มองโลกในแง่ดี) 

 

15. Julie was penitent (เพ้น-นิ-เทิ่นท) when Jim explained how much pain she had caused him.

(จูลี่     สำนึกผิด-เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป-สำนึกบาป     เมื่อจิมอธิบายว่า  เธอได้ก่อให้เกิดความปวดร้าว-ความทุกข์ทรมานแก่เขามากเพียงไร)

(a) saturnine    (แซท-เทอะ-ไนน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เฉื่อยชา) 

(b) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(c) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(d) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(e) repentant; contrite    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป;สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป

(f) prudish    (พรู้-ดิช)  (เจ้าระเบียบเกินไป, พิถีพิถันเกินไป) 

(g) provincial    (โพร-วิ้น-เชิ่ล)  (๑. โง่เขลา, ใจคับแคบ,  ๒. ไม่สละสลวย, บ้านนอก, เกี่ยวกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด) 

(h) stately    (สเท้ท-ลี่)  (ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย) 

(i) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

16. So far, many beautiful buildings ________________________________ built in Bangkok.

(เท่าที่ผ่านๆ มา (จนถึงบัดนี้)  อาคารสวยงามจำนวนมาก ____________ สร้างขึ้นในกรุงเทพฯ)

(a) were

(b) have been    (ได้ถูก)

(c) are

(d) had been

ตอบ   -   ข้อ   (b)   วลี  “So far”  ใช้กับ  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3}  เมื่อเป็น  “Active voice”  (ประธานฯ เป็นผู้กระทำ) และใช้รูป  {Subject + Has (Have) + Been + Verb 3}  เมื่อเป็น  “Passive voice” (ประธานฯ เป็นผู้ถูกกระทำ  เช่นในประโยคข้างบน)  ดูเพิ่มเติม   “Present perfect tense”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 • __________________________________________ a lot of changes since you left.

(________________________________ ความเปลี่ยนแปลงมากมาย  ตั้งแต่คุณจากไป)

(a) There will be    (จะมี)

(b) There are    (มี)  (ปัจจุบัน)

(c) There were    (มี)  (อดีต)

(d) There have been    (ได้มี)

(e) There is    (มี)  (ปัจจุบัน)

(f) There was    (มี)  (อดีต)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ใช้รูป  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3หรือ  “There has been, There have been” (กรณีนี้  ใช้   “There have been”  เพราะ  “Changes” เป็นรูปพหูพจน์)  เนื่องจากเหตุการณ์  (มีความเปลี่ยนแปลง) เกิดขึ้นต่อเนื่อง  เริ่มจากในอดีต (ตั้งแต่คุณจากไป)  จนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)  (คือ  ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่)

                                          ตัวอย่างที่  

 • As a mass production method, it ____________ great advances in the last few years.

(ในฐานะวิธีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก  มัน (วิธีการ) _______________ ความก้าว หน้าอย่างยิ่ง  ในช่วง  ๒  ถึง  ๓  ปีที่ผ่านมา)

(a) makes

(b) is making

(c)made

(d) has made    (ได้ทำให้เกิด)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากข้อความ   “In the last few years”  (ในช่วง  ๒  ถึง  ๓  ปีที่ผ่านมา)  แสดงการเกิดขึ้นของเหตุการณ์  (การผลิตครั้งละมากๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้า)   ในอดีต  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ขณะที่พูด)   จึงใช้  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3}

                                          ตัวอย่างที่  

 • __________________ impressive increases in expenditure on the advertising of tobacco goods in recent years.

(_____________________ การเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ  ในค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสินค้ายาสูบ  ในช่วงไม่กี่ปีที่เพิ่งผ่านมานี้)

(a) There are

(b) There were

(c) There have been    (มี, ได้มี)

(d) There has been

ตอบ   -   ข้อ   (c)   ใช้รูป  “Present perfect tense”  {Subject +Has (Have) + Verb 3} (ต้องใช้  “Have been” เนื่องจาก  “impressive increases” อยู่ในรูปพหูพจน์เนื่องจากบอกการกระทำ  หรือเหตุการณ์  ที่เกิดขึ้นในอดีต  และยังคงดำเนินหรือมีผลต่อมาจนถึงปัจจุบัน  (ขณะที่พูดประโยคนี้)  และคาดว่าเหตุการณ์นั้นยังจะปรากฏในอนาคตอีก  สังเกตจาก   “For” = (เป็นเวลา)  (For + ความยาวของเวลา),  “Since” = (ตั้งแต่), (Since + จุดเริ่มต้นของเวลา),  “Up to now”   (= Up to the present time = Up until now) = (จนถึงบัดนี้),  “So far”= ( เท่าที่ผ่านมา, หมู่นี้),  “Lately” (= Recently) = (หมู่นี้, เร็วๆ นี้),  “Over the past years”  (ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา),  “In recent years”  (ในช่วงไม่กี่ปีที่เพิ่งผ่านมา),  Since the sun set  (ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก),  Since they were in college  (ตั้งแต่พวกเขาเรียนมหาวิทยาลัย),  Since we were young  (ตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก),  Since she was born  (ตั้งแต่เธอเกิด),   ดังตัวอย่างประโยคข้างล่าง

 • She has lived here for10 years.

(เธออาศัยอยู่ที่นี่มา ๑๐ ปีแล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • He has been in Chicago since last week.

(= He has gone to Chicago since last week.)

(เขาอยู่ในชิคาโกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • We have lived in Bangkok since we were young.

(เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เรายังเด็ก)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • So far, you have not done your best.

(= You have not done your best so far.)

(เท่าที่ผ่านๆมา  คุณยังไม่ได้ทำดีที่สุดเลย)

 • I have sent him only one letter up to now.

(ผมส่งจดหมายให้เขาเพียงฉบับเดียว  จนถึงบัดนี้)

 • The climate has changed a great deal over the past years.

(ภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา)  (จนถึงปัจจุบัน  ขณะที่พูดประโยคนี้)

 • Crime has significantly increased in recent years.

(อาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา)

 • The gate has been closed since the sun set.

(ประตูได้ถูกปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ตก)  (ขณะที่พูดประโยคนี้  ประตูก็ยังปิดอยู่)

 • I have known them since we were in college.

(ผมรู้จักกับพวกเขา  ตั้งแต่เราเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันก็ยังรู้จักอยู่)

 • They have lived there since they were born.

(พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 

17. He advised ___________________________________________________ to the picnic. 

(เขาแนะนำ ________________________________________________ เที่ยวปิกนิก)

(a) me in going

(b) I should go

(c) me to go    (ผมให้ไป)

(d) to make me go

 

18. The author _______________________________________ book you like is very young.

(นักเขียน ______________________________ หนังสือ (ของเขา) คุณชอบ  ยังหนุ่มมาก)

(a) whom

(b) whose    (ผู้ซึ่ง ................(หนังสือ)................. ของเขา)

(c) who

(d) who’s

 

19. ______________ the heavy storm, a number of houses were severely devastated by it.

(________________________ พายุจัด  บ้านจำนวนมากถูกทำลายอย่างรุนแรงโดยมัน)

(a) During    (ในระหว่าง)  (เป็น  “Preposition”  ต้องตามด้วยคำนาม หรือ วลี)

(b) While    (ในขณะที่)  (ตามด้วยประโยค คือ “Subject + Verb”)

(c) Since    (ตั้งแต่, เพราะว่า)  (เมื่อหมายถึง  “ตั้งแต่”  อาจตามด้วยวลี หรือ ประโยค ก็ได้  แต่ถ้าหมายถึง  “เพราะว่า”  ต้องตามด้วยประโยคเพียงอย่างเดียว)

(d) Instead of    (แทนที่จะ)  (เป็น  “Preposition” ต้องตามด้วยคำนาม หรือ วลี)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เพราะถูกหลักไวยากรณ์ และได้ความหมาย  ดูตัวอย่างการใช้คำจากประโยคข้างล่าง

 • I want you to wait here while I’m buying the fruit.

(ผมต้องการให้คุณรออยู่ที่นี่  ในขณะที่ผมกำลังซื้อผลไม้)

 • Did you meet my sister during our stay in Tokyo?

(คุณพบน้องสาวของผม ในระหว่างที่คุณพักในโตเกียวหรือเปล่า)

 • During the lecture professor Woods spoke on various topics.

(ในระหว่างการบรรยาย  อาจารย์วูดส์พูดหลายหัวข้อ)

 • While he was giving a lecture, professor Woods spoke on various topics.

(ในขณะที่เขากำลังบรรยาย  อาจารย์วูดส์พูดหลายหัวข้อ)

 • During the rain Jim went under a tree for a shelter.

(ระหว่างฝนตก  จิมเข้าใต้ต้นไม้เพื่อหาที่หลบฝน)

 • When it rained, Jim went under a tree for a shelter.

(เมื่อฝนตก  จิมเข้าใต้ต้นไม้เพื่อหาที่หลบฝน)

 • Instead of going home to his wife, he took his secretary to the cinema.

(แทนที่จะกลับบ้านไปหาภรรยา  เขาพาเลขาฯ ของเขาไปดูหนัง)

 • I wore mittens instead of (= in place of = in lieu (ลู) of) gloves.

(ผมสวมถุงมือแบบปล่อยให้นิ้วโผล่ออกมาแทนถุงมือแบบคลุมนิ้ว)

 • The grown-ups had coffee but the children wanted milk instead of (= in place of = in lieu of) coffee.

(ผู้ใหญ่ดื่มกาแฟ  แต่เด็กๆต้องการนมแทนกาแฟ)

 • The boys went fishing instead of (= in place of = in lieu of) going to school.

(พวกเด็กผู้ชายไปตกปลาแทนที่จะไปโรงเรียน)

 • The Vice-President talked at the meeting instead of (= in place of = in lieu of) the President, because the President was sick.

(รองประธานาธิบดีกล่าวในที่ประชุมแทนท่านประธานาธิบดี  เพราะว่าท่านประธานาธิบดีป่วย)

 • The magician appeared on the program instead of (= in place of = in lieu of) a singer.

(นักมายากลปรากฏตัวในรายการแทนนักร้อง)  (เนื่องจากนักร้องป่วยหรือติดภารกิจ)

 • While I was overseas, she was in London studying.

(ในขณะที่ผมอยู่ต่างประเทศ  เธออยู่ในลอนดอนเพื่อเรียนหนังสือ)

 • She was watching TV while her mother was cooking.

(เธอกำลังดูทีวี  ในขณะที่แม่กำลังปรุงอาหาร)

 • He stayed with Mom and me while Dad sat with Dr. Smith in the living-room.

(เขาอยู่กับแม่และฉัน  ในขณะที่พ่อนั่งอยู่กับหมอสมิธในห้องรับแขก)

 • They decided to seek a less expensive place while in Paris.

(พวกเขาตัดสินใจหาสถานที่ (พักอาศัย) แพงน้อยกว่ากันในปารีส)

 • Jim likes to smoke while eating his dinner.

(เขาชอบสูบบุหรี่ขณะกินอาหารค่ำ)

 • He had taken out his handkerchief several times while talking to her and blown his nose.

(เขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาหลายครั้งในขณะที่คุยกับเธอ  และสั่งน้ำมูก)

                                               สำหรับ  “Since”  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                     ตัวอย่างที่ 

 • Nobody has come to see us since we ______________________ to our new home.

(ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเรา  ตั้งแต่เรา ________________________ ไปอยู่บ้านหลังใหม่)

(a) moved    (ย้าย)

(b) move

(c) have moved

(d) had moved

ตอบ   -   ข้อ   (a)   กริยาที่อยู่ในอนุประโยคที่นำหน้าด้วย  “Since” (ตั้งแต่) จะอยู่ในรูปอดีต  “Past tense” (Verb 2)  เสมอ   สำหรับ  “Since”   ถ้าหมายถึง  “เพราะว่า” จะใช้เหมือนกับ  “Because”  แต่ถ้าหมายถึง   “ตั้งแต่”   อาจตามด้วยคำนามหรือวลี หรือตามด้วยประโยค  (Subject + Verb)  ก็ได้   และมักใช้กับ  “Present perfect tense”  หรือ  “Present perfect continuous tense”  ซึ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต   และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูด   เช่น

 • He has read since the morning.   (since + วลี)

(เขาอ่านหนังสือมาตั้งแต่เช้าแล้ว)  (ขณะที่พูดประโยคนี้ก็ยังอ่านอยู่)

 • She has been cooking since 6:00 p.m.   (since + วลี)

(เธอปรุงอาหารมาตั้งแต่ ๖.๐๐ น. (ตอนเย็น) แล้ว)  (ขณะที่พูดประโยคนี้ก็ยังปรุงอยู่)

 • They have worked in the factory since last June.   (since + วลี)

(พวกเขาทำงานในโรงงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังทำอยู่)

 • We have lived here since we were young.    (since + ประโยค)

(เราอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังเด็ก)  (ปัจจุบันก็ยังอาศัยอยู่)

 • Since 10:00 a.m., they have been reading in the library.   (since + วลี)

(ตั้งแต่  ๑๐  โมงเช้าแล้วที่พวกเขาอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด)  (ขณะที่พูดประโยคนี้ก็ยังอ่านอยู่)

 • He has been in Chicago since last week.  

(= He has gone to Chicago since last week.)   (since + วลี)

(เขาอยู่ในชิคาโกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • We have lived in Bangkok since we were born.   (since + ประโยค)

(เราอาศัยอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เราเกิด)  (ปัจจุบันก็ยังอยู่)

 • We have played football since we were in college.   (since +ประโยค)

(เราเล่นฟุตบอลตั้งแต่เราเรียนมหาวิทยาลัย)  (ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่)

 

20. A: “Why did they go up the mountain?”

(ทำไมพวกเขาจึงขึ้นไปบนเขา)

      B: “________________________________________________ the eclipse of the moon.”

(________________________________________________________ จันทรคราส)

(a) Watched

(b) Watching

(c) Had watched

(d) To watch    (เพื่อจะดู)

ตอบ   -   ข้อ  (d)  ใช้  “Infinitive with to”  (To + Verb 1)  นำหน้าประโยค (หรือ ไว้ข้างในประโยคก็ได้)   เพื่อแสดงวัตถุประสงค์   ว่าทำกริยานั้นๆ เพื่ออะไร  ในกรณีของประโยคข้างบน   “ขึ้นไปบนเขา  เพื่อดูจันทรคราส”   ดูเพิ่มเติมการใช้โครงสร้างแบบนี้  จากประโยคข้างล่าง

                                           ตัวอย่างที่       จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จาก ข้อ  (๑)  -  (๔)

 • Designers of (1) consumer products consult research personnel to (2) be determine public (3) reaction to new designs and to (4) obtain new ideas.

(นักออกแบบสินค้าบริโภค  จะปรึกษากับบุคลากรด้านการวิจัย  เพื่อกำหนดปฏิกิริยาของสาธารณชนที่มีต่อรูปแบบสินค้าใหม่ๆ  และเพื่อให้ได้รับความคิดใหม่ๆ ด้วย)

ตอบ   –   ข้อ   (2)   แก้เป็น  “determine”   เนื่องจากตามหลัง  “To”  จึงต้องอยู่ในรูป  “Infinitive” (Verb ช่องที่ 1)  (ปรึกษากับ.............เพื่อ.............)   กล่าวคือ  “ประธานของประโยค   ทำกริยาอย่างหนึ่ง  เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง”   ซึ่งในกรณีนี้เป็นการใช้  “To + Verb 1”  ขยายหลังคำกริยา   ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์   (Adverb)  เพื่อบอกว่าทำกริยานั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร   เช่น

 • All students come to school to learn.

(นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อจะเรียน)

 • People should eat to live, not live to eat.

(คนเราควรกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกิน)

 • I went there to meet my old friends.

(ผมไปที่นั่นเพื่อพบเพื่อนเก่า)

 • She studied hard to get a scholarship.

(เขาเรียนหนักเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา)

 • We stopped at the restaurant to eat.

(เราแวะที่ภัตตาคารเพื่อกินอาหาร)

 • He works hard to pass the exam.

(เขาขยันเรียนเพื่อจะได้สอบผ่าน)

 • She gets up early to catch the bus.

(เธอตื่นแต่เช้าเพื่อให้ทันรถเมล์)

 • They stayed up late to study for their exam.

(พวกเขาอยู่จนดึกเพื่อศึกษาสำหรับการสอบ)

                                        ในหลายๆ กรณี นิยมนำ“To + Verb 1”  มาวางไว้ข้างหน้าประ โยค  เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของประธานฯ  ที่อยู่ข้างในประโยค (หลังเครื่องหมายคอมม่า) ว่าประธานฯ ทำกริยาด้วยวัตถุประสงค์ใด  ดังประโยคข้างล่าง

 • To see the doctor at his office, you must make an appointment with him.

(เพื่อที่จะพบแพทย์ที่สำนักงานของเขา, คุณจะต้องทำการนัดหมายกับเขา)

(ใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย  “Infinitive with to” (To + verb 1)  วางไว้ข้างหน้าประโยค เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ หมายถึง   “เพื่อที่จะ......................”   หรืออาจใช้    “In order to” หรือ  “So as to”  แทนก็ได้  นอกจากนั้น   ยังสามารถเอาวลีที่ขึ้นต้นด้วย   “To + Verb 1”   ไปไว้ข้างท้ายประโยคก็ได้   โดยความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  (แต่ควรมีการเปลี่ยนสรรพนามให้เหมาะสม)   ดังเช่นประโยคข้างบน   สามารถเขียนได้ใหม่เป็น

 • You must make an appointment with the doctor to see (so as to see หรือ  in order to see) him at his office.

                                        ตัวอย่างประโยคอื่นๆในแบบนี้  เช่น

 • To succeed in life, one must work hard.

(เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต  คนเราต้องทำงานหนัก)  (ประโยคนี้มีความหมายเหมือนอีก  ๔  ประโยคข้างล่าง)

(= One must work hard to succeed in life.)

(= In order to succeed in life, one must work hard.)

(= So as to succeed in life, one must work hard.)

(= One must work hard in order to (so as to) succeed in life.)

 • To speak good English, you must practice speaking it every day.

(เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี  คุณจะต้องฝึกพูดมันทุกวัน)  (ประโยคนี้มีความหมายเหมือนอีก  ๓  ประโยคข้างล่าง)

(= In order to speak good English, you must practice speaking it every day.

(= So as to speak good English, you must practice speaking it every day.

(= You must practice speaking it every day to (in order to, so as to) speak good English.)

 • To be there in time, you must get up early.

(เพื่อที่จะไปที่นั่นให้ทันเวลา  คุณจะต้องตื่นแต่เช้า)

(= So as (In order) to be there in time, you must get up early.

(= You must get up early to (in order to, so as to) be there in time.)

 • To get a scholarship to study abroad, you must spend more time with your study.

(เพื่อให้ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ  คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนของคุณ)

(= In order (So as) to get a scholarship, you must……….....................

(= You must spend more time with your study to get (in order to get, so as to get) a scholarship to study abroad.)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 340)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. Trouble of some kind, especially bereavement, is the common experience of mankind.

(ปัญหาบางประเภท โดยเฉพาะ การพลัดพราก (การสูญเสีย, ความตาย) เป็นประสบการณ์ธรรมดาสามัญ (ร่วมกัน) ของมนุษยชาติ)  (หมายถึง  การพลัดพราก-ความตาย เป็นปัญหาธรรมดาของมนุษย์)

(a) The death of loved ones is the most serious trouble that man has to suffer.    (ความตายของคนที่เรารัก เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ที่มนุษย์จำเป็นต้องทนทุกข์-เดือดร้อน)

(b) Everyone is mortal.    (ทุกคนต้องตาย)

(c) Every human being knows distress, especially the loss of loved ones.    (มนุษย์ทุกคนรู้ถึงความเศร้าโศก-เสียใจ (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียคนที่เรารัก)

(d) Death occurs most often in families that know many troubles.    (ความตายเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในครอบครัวซึ่งรู้ปัญหาต่างๆมากมาย)

 

2. It is necessary to have a doctor’s prescription so as to buy most medicines in England.

(มันจำเป็นที่ต้องมีใบสั่งยาของแพทย์  เพื่อที่จะซื้อยาส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ)

(a) It is important that prescriptions buy medicines.    (มันสำคัญที่ว่าใบสั่งยาของแพทย์ซื้อยา)

(b) In England most medicines can be bought with a prescription.    (ในประเทศอังกฤษ  ยาส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ด้วยใบสั่งยาของแพทย์)

(c) In England most doctors give prescriptions for medicine.    (ในประเทศอังกฤษ  แพทย์ส่วนใหญ่ให้ใบสั่งยาสำหรับ (ซื้อ) ยา)

(d) Prescriptions are used to buy medicines instead of money.    (ใบสั่งยาของแพทย์ถูกใช้ซื้อยาแทนเงิน)

 

3. The possibility of atomic warfare terrifies any serious person.   

(ความเป็นไปได้ของสงครามปรมาณูทำให้คนที่จริงจัง (กลัวภัยสงคราม) ตกใจกลัว)  (หมายถึง  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามฯ)

(a) Serious persons are terrified as atomic warfare has broken out.    (คนที่จริงจังรู้สึกตกใจกลัว  เพราะว่าสงครามปรมาณูได้เกิดขึ้นแล้ว)

(b) Serious persons are afraid that atomic warfare may break out.    (คนที่จริงจังเกรงว่า  สงครามปรมาณูอาจจะเกิดขึ้น)

(c) Serious persons don’t think that atomic warfare is disastrous.    (คนที่จริงจังไม่คิดว่า  สงครามปรมาณูเป็นความหายนะ-ภัยพิบัติ)

(d) Serious persons know that atomic warfare will not break out.    (คนที่จริงจังรู้ว่า สงครามปรมาณูจะไม่เกิดขึ้น)

 

4. It proved more difficult than he had anticipated.   

(มันพิสูจน์ว่ายากกว่าที่เขาได้คาดคิด-คาดหวังเอาไว้)

(a) He knew that it would be easier for him and it really was easier.    (เขารู้ว่ามันจะง่ายขึ้นสำหรับเขา  และมันก็ง่ายขึ้นจริงๆ)

(b) He could prove that it was not difficult as he had expected.    (เขาสามารถพิสูจน์ว่า  มันไม่ยากเหมือนที่เขาได้คาดคิดไว้)

(c) It proved not as difficult as he had expected.    (มันพิสูจน์ว่าไม่ยากเหมือนที่เขาได้คาดคิดไว้)

(d) It turned out to be more difficult than he had expected.    (มันปรากฏว่ายากกว่าที่เขาได้คาดคิดไว้)

 

5. The increase in oil prices was the result of collusion (คะ-ลู้-ชั่น) by the oil-producing nations.  

(การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเป็นผลของ      การสมรู้ร่วมคิด-การรวมหัวกันคิดอุบาย    โดยประเทศผู้ผลิตน้ำมัน)

(a) iniquity    (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (๑. ความอยุติธรรม,   ๒. การไร้ศีลธรรม, ความชั่วร้าย, ความไม่ซื่อตรง) 

(b) lethargy    (เล้-ธาร์-จี้)  (ความเฉื่อยชา, ความเมินเฉย, ความเซื่องซึม, ความง่วงเหงาหาวนอน, ความเกียจคร้าน) 

(c) conspiracy; secret cooperation    (การสมคบคิดกันกระทำความผิด;  การร่วมมือกันอย่างลับๆ)

(d) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความรังเกียจ, ความเกลียดชัง, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(e) compunction    (คัม-พั้ง-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้กระทำไป) 

(f) skirmish    (สเค้อร์-มิช)  {๑. (คำนาม)  การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร หรือกลุ่มเล็กๆ,   ๒. (คำกริยา) สู้รบกันประปราย  หรือระหว่างกลุ่มเล็กๆ} 

(g) scruple    (สครู้-เพิ่ล)  (ศีลธรรม, จรรยา, ความยับยั้งชั่งใจ, ความกระดากใจ-ตะขิดตะขวงใจ, ความลังเลใจ, ความไม่แน่นอน, ความระมัดระวัง, ความละเอียดรอบคอบ) 

(h) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก) 

 

6. My best friend exhibited candor when he told me that for many years now he has believed me to be a jerk.

(เพื่อนที่ดีที่สุดของผมได้แสดง     ความซื่อตรง-ความจริงใจ-ความตรงไปตรงมา-ความเปิดเผย     เมื่อเขาบอกผมว่า  เป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้   เขาเชื่อว่าผมเป็นคนโง่-เซ่อ)

(a) frankness; truthfulness,  sincere honesty    (๑.  ความเปิดเผย, ความจริงใจ , ความตรงไปตรงมา-ไร้เล่ห์เหลี่ยม   ๒.  ความซื่อตรง,  การพูดความจริง, ความสุจริต,  ความซื่อตรงแบบจริงใจ

(b) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความองอาจ) 

(c) oppression    (ออพ-เพร้ซ-ชั่น)  (การกดขี่, การบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกกดขี่, ความรู้ สึกถูกกดขี่, เผด็จการ)  

(d) fury    (ฟิ้ว-รี่)  (๑. ความโกรธจัด, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล,   . ความดุเดือด, ความรุนแรง)  

(e) allegation    (แอล-ลิ-เก๊-ชั่น)  (การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน)  

(f) cupidity    (คิว-พิ้ด-ดิ-ที่)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก, ความอยากได้) 

(g) temerity    (เท-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ, ความบุ่มบ่าม) 

(h) scrutiny    (สครู้-ที-นี่)  (การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียด, การตรวจสอบอย่างละเอียด) 

(i) scuffle    (สคั้ฟ-เฟิ่ล)  {๑. (คำนาม)  การตะลุมบอน, การชุลมุนต่อสู้, การต่อสู้พัลวัน, การเดินลากขา   ๒.  (คำกริยา) ต่อสู้ชุลมุน, ตะลุมบอน}

(j) mockery    (ม้อค-เคอ-รี่)  (๑.  การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน, การหัวเราะเยาะ,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่ถูกเย้ยหยัน หรือเป็นตัวตลก,  ๓. การเลียนแบบ หรือเอาอย่าง) 

 

7. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล     ที่เกิดขึ้นหลังจากการตาย      สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่เขาได้ตายไปแล้ว)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง(= posthumous = เกิดขึ้นหลังจากที่ (คนหนึ่ง) ตายไป, หลังการตายของผู้ เขียน, ซึ่งเกิดมาหลังบิดาตาย)

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

(f) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, พอเป็นพิธี,  ๒. ทำไปอย่างซังกะตาย, ทำไปอย่างแกนๆ, ไม่มีอารมณ์, เฉยเมย) 

(g) amicable    (แอ๊ม-มิ-คะ-เบิ้ล)  (เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต) 

(h) doleful    (โด๊ล-ฟูล)  (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย) 

 

8. Because of its importance in modern living, ___________________ in all parts of the world.

(เนื่องมาจากความสำคัญของมันในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ ___________ ในทุกส่วนของโลก)

(a) studying algebra in schools and colleges    (การศึกษาพีชคณิตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย)

(b) algebra is studied in schools and colleges    (พีชคณิตได้รับการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย)

(c) and the study of algebra in schools and colleges    (และการศึกษาพีชคณิตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย)

(d) in schools and colleges are algebra studies    (ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยคือการศึกษาพีชคณิต)

 

9. Amber comes ______________ from the resins of pine trees that grew in Northern Europe millions of years ago.

(อำพันมาจากยางเรซิน (ยางสน) ของต้นสน _______________ ซึ่งเจริญเติบโตในยุโรปภาคเหนือเมื่อหลายล้านปีมาแล้ว)  (หมายถึง  ต้นสนเจริญเติบโต)

(a) chiefly    (เป็นส่วนใหญ่)

(b) and chiefly   

(c) it is chiefly

(d) since it is chiefly

 

10. I thought you were going to wash the shirt you borrowed _________________ you gave it back to me.

(ผมคิดว่าคุณจะซักเสื้อเชิ้ตที่คุณยืมไป _________________________ คุณจะคืนมันให้กับผม)

(a) unless    (ถ้า........................ไม่)

(b) until    (จนกระทั่ง)

(c) after    (หลัง)

(d) before    (ก่อน)

 

11. The tour guide advised us ______ drivers to stop at pedestrian crossing in Rio de Janeiro.

(มัคคุเทศก์ท่องเที่ยวแนะนำเรา ________________ ผู้ขับรถหยุด (ให้คนข้าม) ที่ทางข้ามถนน (ทางม้าลาย) ในกรุงริโอเดจาเนโร)

(a) to expect not

(b) to not expect

(c) not to expect    (มิให้คาดหวัง)

(d) do not expect

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ตามโครงสร้าง  “Subject + Advise + กรรม + (Not) + To + Verb 1”  ดูเพิ่มเติมกริยาที่ใช้แบบเดียวกับ  “Advise” จากประโยคข้างล่าง

                                      ตัวอย่างที่ 

 • Last night, in a radio address, the President urged us __________ to the Red Cross.

(เมื่อคืนที่ผ่านมา  ในคำกล่าวทางวิทยุ  ท่านประธานาธิบดีกระตุ้นให้พวกเรา ___________ ให้กับกาชาด)

(a) subscribe

(b) subscribing

(c) that we subscribe

(d) to subscribe    (บริจาค, ช่วยเหลือ, บอกรับเป็นสมาชิก)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจาก  “Urge + กรรม + (Not) + To + Verb 1”  ดูเพิ่มเติมคำกริยาประเภทเดียวกันจากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • I told my daughter ___________________ good care of herself while she was away.

(ผมบอกลูกสาวของผม (ให้) ___________ ตนเองเป็นอย่างดี  ในขณะที่เธอออกไปข้างนอก)

(a) taking

(b) to take    (“Take care”  =  ดูแล)

(c) she will take

(d) that she take

ตอบ   -   ข้อ    (b)   “Subject + Tell + กรรม + (Not) + To + Verb 1”  (I told my daughter to take……………)  ดูเพิ่มเติมกริยาประเภทเดียวกับ  “Tell”   ในประโยคข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่ 

 • The teacher permitted him __________________________________ by himself.

(ครูอนุญาตให้เขา _______________________ ด้วยตัวของเขาเอง)  (คือ  คิดตามลำพัง)

(a) to thinking

(b) to think    (คิด)

(c) think

(d) thinking

ตอบ   -   ข้อ    (b)   เนื่องจาก  “Subject + Permit + กรรม + (Not) + To + Verb 1

                                          ตัวอย่างที่ 

 • The workers are all gone.  Because of the bad weather, the boss permitted them ______________ early.

(คนงานไปกันหมดแล้ว  เนื่องจากอากาศเลว  เจ้านาย (หัวหน้า) อนุญาตให้พวกเขา ________________ แต่เนิ่นๆ)

(a) leave

(b) to leaving

(c) to be going

(d) to leave    (ออกจากที่ทำงาน)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ตามโครงสร้าง   “Subject + Permit + กรรม + (Not) + To + Verb 1

                                         ตัวอย่างที่ 

 • I want you ________________________________ on an errand for me tomorrow.

(ผมต้องการให้คุณ ____________________________________ ทำธุระให้ผมวันพรุ่งนี้)

(a) go

(b) to do

(c) to go    (ไป)

(d) going

ตอบ   -   ข้อ   (c)  “Want + กรรม + To + Verb 1”  และ  “Go on an errand” =  ไปทำธุระ

                                        ตัวอย่างที่ 

 • We don’t allow anyone ____________________________________ in this pond.

(เราไม่อนุญาตให้ใครก็ตาม _____________________________________ ในสระน้ำนี้)

(a) swim

(b) swimming

(c) to swim    (ว่ายน้ำ)

(d) for swimming

ตอบ  -  ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Allow + กรรม + (Not) + To + Verb 1

                                         ตัวอย่างที่  

 • He told one of the men _______________________ with his back against the wall. 

(เขาบอกชายคนหนึ่งให้ _______________________ โดยเอาหลังชิด (หรือพิง) กำแพง)

(a) turn and sit

(b) to turn and sit    (หันมาและนั่ง)

(c) turned and sat

(d) turning and sitting

ตอบ   -    ข้อ  (b)  เนื่องจาก  “Subject + Tell + กรรม  + (Not) + To + Verb 1”  กล่าวคือ   กริยาที่อยู่หลังกรรมรอง  (บุคคลหรือสิ่งของ)  ของคำกริยาต่อไปนี้   จะต้องเป็นรูป  “Infinitive with to” (To + Verb 1)  เสมอ  ได้แก่  “Expect, Want, Cause,  Force,  Compel,  Invite,  Advise,  Instruct, Persuade,  Allow,  Permit,  Encourage,  Press,  Warn,  Order,  Request,  Tempt,  Teach,  Tell,  Oblige”   ตัวอย่างประโยค   เช่น

 • We ordered him to leave.

(เราสั่งให้เขาไปซะ)

 • She forced her servant to finish the work by noon.

(เธอบังคับให้สาวใช้ทำงานให้เสร็จในตอนบ่าย)

 • They invited her to go to their party.

(พวกเขาเชิญเธอไปร่วมงานเลี้ยง)

 • The teacher instructed him to study hard.

(ครูแนะนำเขาให้ขยันเรียน)

 • I told him to play outside.

(ผมบอกให้เขาไปเล่นข้างนอก)

 • he taught him (how) to cook.

(หล่อนสอนเขา (วิธี) ปรุงอาหาร)

 • We encouraged her to fight against cancer.

(พวกเราให้กำลังใจเธอต่อสู้กับมะเร็ง)

 • The flood caused the train to move slowly.

(น้ำท่วมเป็นเหตุให้รถไฟเคลื่อนไปอย่างช้าๆ)

 • She requested him to buy her a new dress.

(เธอขอร้องเขาให้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอ)

 • The manager advised his staff to work harder.

(ผู้จัดการแนะให้สตาฟของเขาทำงานให้หนักขึ้น)

                                        ในกรณีเป็นประโยคปฏิเสธ  ให้ใส่  “Not”  ไว้หน้า  “To + Verb 1”  (Not + To + Verb 1)  เช่น

 • She asked me not to arrive late.

(เธอขอร้องผมมิให้มาสาย)

 • He told her not to go out at night.

(เขาบอกเธอมิให้ออกไปข้างนอกเวลากลางคืน)

 • We forced him not to resign from his work.

(เราบังคับเขามิให้ลาออกจากงาน)

 • She expects him not to fail again.

(เธอคาดหวังเขาว่าจะไม่ล้มเหลวอีกหน)

 • I allowed her not to take the book if she didn’t want it.

(ผมอนุญาตให้เธอมิต้องเอาหนังสือเล่มนั้นไป  ถ้าเธอไม่ต้องการมัน)

 

12. We had our car checked before we left on vacation __________ us any trouble on the way.

(เราเอารถไปเช็คก่อนเราออกเดินทางไปเที่ยววันหยุด ______ ปัญหาใดๆกับเราในระหว่างทาง)

(a) it wouldn’t cause to us

(b) so that it wouldn’t cause    (เพื่อที่ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิด)

(c) it wouldn’t cause

(d) so that it won’t cause    (เพื่อที่ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิด)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากต้องอยู่ในรูป  “Past future tense”  (Wouldn’t cause)  เพื่อให้สอดคล้องกับกริยาที่แสดงอดีต  ในประโยคใหญ่  “Had”  และประโยคย่อย  “Left”  ข้างหน้ามัน  (ตามลำดับ)

 

13. The tip he had been offered was a mere pittance, and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง     จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆ-การให้ทานเล็กๆน้อยๆ-นิตยภัต     เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,   ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

(f) bulwark    (บู๊ล-วาร์ค)  (๑. สิ่งที่คุ้มครองป้องกัน, คนหรือสิ่งที่สนับสนุนหรือค้ำจุน,   ๒. กำแพงต้านข้าศึก, ป้อมปราการ, เครื่องป้องกัน)  

(g) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

(h) skyscraper    (สไคส-เคร้พ-เพอะ)  (ตึกระฟ้า, ตึกที่สูงมาก) 

(i) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {๑. (คำนาม) การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  . (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)} 

 

14. John’s mother looked at the broken glass on the floor with equanimity (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่); at least he didn’t hurt himself when he knocked over the vase.

(แม่ของจอห์นมองแก้วที่แตกบนพื้นด้วย      ความสงบใจ-ความใจเย็น-ความมีอารมณ์เย็น-ความสมดุลของใจ     อย่างน้อยที่สุด  จอห์นก็มิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันล้ม  -  และแตก)  (แม่สบายใจที่จอห์นมิได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาทำแจกันแตก)

 (a) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(b) antagonism    (แอน-แท้ค-โก-นิ-ซึ่ม)  (ความเป็นศัตรูกัน, ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน) 

(c) ambivalence    (แอม-บิ-เว้-เลิ่นซ)  (๑. ความรู้สึกสองจิตสองใจต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง,  ความรู้สึกทั้งบวกและลบต่อบุคคลคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่ง, ความไม่แน่ใจในการเลือกของ  ๒.  สิ่งที่ตรงกันข้าม, ความรู้สึกทั้งรักและชังต่อบุคคลเดียวกัน) 

(d) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ)

(e) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

(f) adulation    (แอ๊ด-ดิว-เล-ชั่น)  (การประจบ, การสอพลอ) 

(g) decorum    (ดิ-ค้อ-เริ่ม)  (มารยาท, สมบัติผู้ดี, ความงดงาม) 

(h) digression    (ได หรือ ดิ-เกร้ซ-ชั่น)  (การพูดวกวนออกนอกประเด็น, คำพูด (ข้อเขียน) ที่ออกนอกประเด็น-นอกเรื่อง, ข้อปลีกย่อย) 

 

15. The boss derided (ดิ-ไร้-ดิด) his secretary mercilessly, so she quit her job.  She was someone who could not accept derision (ดิ-ริ้ช-ชั่น).

(เจ้านาย     หัวเราะเยาะ-ดูถูก-เย้ยหยัน    เลขาฯของเขาอย่างไร้ความปราณี  ดังนั้น  เธอจึงทิ้ง (ลาออกจาก) งาน  เธอเป็นคนผู้ซึ่งไม่สามารถยอมรับการเยาะเย้ย (การหัวเราะเยาะ,  การดูถูก, สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ)   (“Derision”  เป็นคำนามของ “Deride”)

(a) compiled    (คัม-ไพล)  (รวบรวม, เรียบเรียง) 

(b) corroded    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(c) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ) (เมื่อเป็น คำนาม  หมายถึง  การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ

(d) contended    (คัน-เทนด)  (๑. แข่งขัน, ต่อสู้,  ๒.  ยืนยัน, โต้เถียง) 

(e) acquiesced    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมตาม, ยอมรับในใจ, นิ่งเฉย) 

(f) bolstered    (โบ๊ล-สเท่อะ)  (สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริมให้แข็งแรงขึ้น, หนุนค้ำ,  รอง, ทำให้สูงขึ้น) 

(g) aspired    (อัส-ไพ้ร์-เออะ)  (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน) 

(h) articulated    (อาร์-ทิ้ค-คิว-เลท)  (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ)

 

16. It is very foolish of ________________________ to smoke when you’ve got a sore throat. 

(มันเป็นความโง่อย่างยิ่งของ ___________________________ ที่สูบบุหรี่  เมื่อคุณเจ็บคอ) 

(a) you    (คุณ)

(b) your

(c) yours

(d) you’s    (รูปนี้ไม่มีใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (a)   ต้องใช้สรรพนามในรูป  “กรรม”  (You, Him, Her, Me, Us, Them)   ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

                                       ตัวอย่างที่  

 • If you need an extra bed for your guest, you can use one ___________________.

(ถ้าคุณต้องการเตียงพิเศษสำหรับแขกของคุณ  คุณสามารถใช้เตียง ______________)

(a) of us

(b) of our

(c) of ours   (ของเรา)

(d) of our bed

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจาก  “Of”   เมื่อใช้ในความหมาย  “ของ”  จะตามด้วยรูป   “Possessive pronoun”  (Mine, Yours, Ours, Theirs, Hers, His, Its)  เสมอ  เช่นในประโยคข้างบน  หรือ ตัวอย่างข้างล่าง

 • He is a friend of mine.

(เขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผม)

 • That is a beautiful house of hers.

(นั่นเป็นบ้านที่สวยงามของเธอ)

 • It is an unavoidable duty of ours.         

(มันเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพวกเรา)

 • It is no business of yours.

(มันมิใช่กงการ (เรื่อง) อะไรของคุณเลย)

                                       อนึ่ง  ในประโยคในตัวอย่างที่    สามารถตอบข้อ  (d) ได้  แต่ต้องแก้เป็น   “of our beds”  หมายถึง  “เตียง   ตัว  จากหลายๆ ตัว

                                       นอกจากนั้น  ในโครงสร้างต่อไปนี้  จะต้องใช้รูป   “Of + Pronoun  ในรูปกรรม  (Me, You, Us, Them, Him, Her, It)”  กล่าวคือโครงสร้าง  “It + Is (Was) +  Adjective + Of +  กรรม” =   “กรรมนั้นช่าง...................เหลือเกิน  ที่..................”   เช่นในประโยค

 • It was very careless of her to leave her baby in the taxi.

(มันเป็นความสะเพร่าอย่างยิ่งของเธอ  ที่ทิ้งทารกน้อยไว้ในรถแท็กซี่)  (หรือ  เธอช่างสะเพร่ามากเหลือเกิน  ที่ทิ้งทารกน้อยไว้ในรถแท็กซี่)

 • It is very kind of you(กรรม) to help me.

(คุณช่างกรุณามากเหลือเกินที่ช่วยเหลือผม)

 • It was very nice of her to donate a lot of money to charity.

(เธอช่างกรุณาเสียเหลือเกินที่บริจาคเงินมากมายให้กับการกุศล)

 • It was good of your father (him) to come.

(คุณพ่อของคุณช่างกรุณาเหลือเกินที่อุตส่าห์มา)

 • How kind of them to help those poor children.

(พวกเขาช่างกรุณาเหลือเกินที่ช่วยเหลือเด็กที่น่าสงสารเหล่านั้น)

 

17. Last year, on the way to Hua-Hin our car _____________________________________.

(ปีที่แล้ว  ในระหว่างทางไปหัวหิน  รถของเรา ___________________________________)

(a) had broken down

(b) was broken down

(c) broke down    (เสีย, ไม่ทำงาน)

(d) broken down

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอดีต  “ปีที่แล้ว”  และอยู่ในรูป  “Active voice”  (รถเป็นผู้ทำกริยา  คือ  “เสีย”  จึงไม่เลือก ข้อ  (b)  เพราะเป็น  “Passive voice”)  และไม่เลือก ข้อ  (a)  (Past perfect tense)  (Subject + Had + Verb 3)  ซึ่งใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต  ๒  เหตุการณ์   โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้  “Past perfect”  และที่เกิดทีหลัง  ใช้  “Past simple”  (Subject + Verb 2)  เช่น

 • Yesterday he had eaten his breakfast before he went to school.

(เมื่อวานนี้  เขากินอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน)

 

18. “How ___________________________________________________ can this car run?”

(รถยนต์คันนี้สามารถวิ่งได้ __________________________________________ เท่าใด)

(a) far    (ไกล)

(b) long    (นาน)

(c) fast    (เร็ว)

(d) often    (บ่อย)

 

19. Everyone knows Mr. Benson, but I think very few people ____________________ to him.

(ทุกคนรู้จักมิสเตอร์เบนสัน  แต่ผมคิดว่า  มีน้อยคนมาก _____________________ กับเขา)

(a) have ever been spoken

(b) has ever spoken

(c) had ever spoken

(d) have ever spoken    (เคยพูดคุย)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  โดยสังเกตจากกริยา   “Knows”  และ  “Think”  (จึงตัด ข้อ “C” ออกไปและต้องใช้   “Have ever spoken”  เนื่องจาก  “People”  เป็นคำพหูพจน์  และกริยาในอนุประโยค  “Very few people…………to him”  ต้องอยู่ในรูป   “Active voice”  (Have spoken)  เพราะประธาน  (People)  เป็นผู้ทำกริยา  “พูด”  สำหรับ ข้อ   (a)  อยู่ในรูป  “Passive voice

 

20. A:  “Why isn’t John studying?”

(ทำไมจอห์นไม่ได้กำลังอ่านหนังสืออยู่ล่ะ)

      B: “He _____________________________________________________________.”

(เขา ____________________________________________________________)

(a) too tired to study

(b) is too tired for studying

(c) is too tired to study    (เหนื่อยเกินไปที่จะอ่านหนังสือ – หรือเรียนหนังสือ)

(d) is tired too much to study

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นไปตามโครงสร้าง   “Subject + Is (am, are, was, were) + Too + Adjective + To + Verb 1”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่  

 

 •  This passage is too difficult ____________________________________________.

(ตอนหนึ่งของข้อเขียนนี้ยากเกินไป _________________________________________)

(a) to explain for me

(b) for me to explain it

(c) to explain it for me

(d) for me to explain    (สำหรับผมที่จะอธิบาย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ไม่ต้องมี   “It”  ข้างหลัง  “Explain”  เนื่องจากถือว่ามี  “Passage”  อยู่แล้ว

                                           ตัวอย่างที่  ๒

 • I am too busy ________________________________________________ with you.

(ผมมีธุระยุ่งเกินไปที่จะ _________________________________________ กับคุณ)

(a) go

(b) going

(c) to go    (ไป)   

(d) that I can’t go

ตอบ    –    ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นการใช้   “To + Verb 1”  ตามหลัง  “Adjective”  หรือ  “Adverb”  ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์  (Adverb)  ขยายคำที่อยู่ข้างหน้ามัน(คือ คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์)  สำหรับในประโยคข้างบน    ใช้  “To go”  เป็นกริยาวิเศษณ์   (Adverb)  ขยายคำคุณศัพท์   “Busy”  {มีธุระยุ่ง (เกินไป) ที่จะไป}   ตัวอย่างอื่นๆ ประเภทนี้   ได้แก่

 • Some people think that the Chinese language is too difficult to understand.

(บางคนคิดว่าภาษาจีนยากเกินไปที่จะเข้าใจ)

 • She is too arrogant to talk to us.

(เธอหยิ่งยโสเกินไ  ปที่จะพูดคุยกับเรา)

 • His house is too far to walk.

(บ้านของเขาไกลเกินไปที่จะเดิน)

 • She is well enough to go out again.

(เธอสบายดีพอที่จะออกไปข้างนอกอีกครั้งหนึ่ง)

 • The news is too good to believe.

(ข่าวนี้ดีเกินไปที่จะเชื่อ - ได้ว่าเป็นจริง)

 • It is easy to say, not to do.

(มันง่ายที่จะพูด  ไม่ใช่ทำ)

 • He walked quickly to catch the bus.

(เขาเดินอย่างเร็วเพื่อให้ทันรถเมล์)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 339)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Part V: Sentence Completion   (ส่วนที่ 5 :  การเติมประโยคให้สมบูรณ์)

Choose the best alternative to make a correct sentence.

(จงเลือกข้อที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ประโยคมีความถูกต้อง)

 

1. The boy pointed at one of the robbers ____________ he believed had attacked his father.

(เด็กชี้ไปที่โจรคนหนึ่ง ___________________________ เขาเชื่อว่าได้ทำร้ายพ่อของเขา)

(a) for

(b) because

(c) who    (ผู้ซึ่ง)

(d) whom

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากเป็นประธานของอนุประโยค  “Who had attacked his father

 

2. He seems to need ____________________________________________________.

(เขาดูเหมือนว่าต้องการ _______________________________________________)

(a) good night sleep

(b) good night’s sleep

(c) a good night sleep

(d) a good night’s sleep    (การนอนหลับในตอนกลางคืนอย่างเต็มอิ่ม)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เนื่องจากต้องใช้โครงสร้าง  “Apostrophe S”  คือ  แสดงความเป็นเจ้าของ  (การนอนหลับของเวลากลางคืน)  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง     

                                        ตัวอย่างที่ 

 • I’m looking forward to _______________________________________________.

(ผมกำลังตั้งตารอคอย  ________________________________________________)

(a) a vacation’s week

(b) a week’s vacation    (การไปเที่ยววันหยุด    สัปดาห์)

(c) a vacation of the week

(d) a week of the vacation

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ดูเพิ่มเติมโครงสร้างนี้จากประโยคข้างล่าง

                                           ตัวอย่างที่ 

 • The bus station is ten _____________________________________ walk from here.

(สถานีรถประจำทาง  เดินสิบ ____________ จากที่นี่)  (คือ  อยู่ห่างออกไปโดยเดิน  ๑๐  นาที)

(a) minutes

(b) minutes’    (นาที)

(c) minute

(d) minutes by

ตอบ   -   ข้อ   (b)

                                        ตัวอย่างที่ 

 • The landlord said that the tenant owed several _______________________________.

(เจ้าของบ้านกล่าวว่า  ผู้เช่าบ้านเป็นหนี้ _______________________________________)

(a) rent weeks

(b) weeks rent

(c) week rent

(d) weeks’ rent    (ค่าเช่าหลายสัปดาห์)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  ดูคำอธิบายจากประโยคข้างล่าง

                                            ตัวอย่างที่ 

 • They understood the problem after half an _________________________ explanation.

(พวกเขาเข้าใจปัญหา  หลังจากการอธิบายครึ่ง ________________________________)

(a) hours

(b) day’s

(c) hour’s    (ชั่วโมง)

(d) our

ตอบ   -   ข้อ   (c)

                                            ตัวอย่างที่ 

 • The mountain was a _____________________________________ from the village.

(ภูเขานั้นเป็น __________ จากหมู่บ้าน)  (คือ  ภูเขาลูกนั้นใช้เวลาเดินทาง    วัน จากหมู่บ้าน)

(a) day’s journey   (การเดินทาง (ระยะ)    วัน)

(b) journey of a day

(c) journey for a day

(d) journey in a day

ตอบ   -   ข้อ   (a)   เป็นการใช้ในแบบ  “Apostrophe S”  คือ  แสดงความเป็นเจ้าของ  “การเดินทางของ    วัน”  หรือ อาจเขียนได้อีกแบบ  คือ  “a one-day journey from…..........…..

                                         ตัวอย่างที่       

 • They must be ready to move anywhere in the world at ________________________.

(พวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปที่ใดๆในโลก  เมื่อ _____________)  (เช่น ทหาร หรือ นักข่าวต่างประเทศ  ที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับคำสั่งด่วน)

(a) a moment notice

(b)moment’s notice

(c) moments’ notice

(d) a moment’s notice.    (ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียว)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   ต้องใช้รูปแสดงความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับเรื่องเวลา  โดยมีเครื่องหมาย  {Apostrophe ‘S’}  เหมือนใช้แสดงความเป็นเจ้าของกับคำนามเอกพจน์-พหูพจน์  ทั่วๆไป  เช่น  (Tom’s car - รถยนต์ของทอม)  (A man’s suit - สูทของผู้ชาย)  ดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากข้างล่าง

 • A moment’s notice   (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าชั่วประเดี๋ยวเดียว)  (ว่าจะต้องย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่น  หรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่าง)
 • A month’s notice   (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ๑  เดือน)  (ว่าจะยกเลิกสัญญาจ้างงาน)    
 • A week’s holiday   (วันหยุด  ๑  สัปดาห์)  
 • Two months notice   (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ๒  เดือน)
 • Three weeks journey   (การเดินทางนาน  ๓  สัปดาห์)
 • Four years time   (ระยะเวลา  ๔  ปี)
 • A moment’s pause    (การหยุดชั่วครู่หนึ่ง)
 • A month’s rent    (ค่าเช่า   เดือน)

 

3. I didn’t expect to see _______________________________ number of guests present.

(ผมไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นแขกจำนวน ______________________________ มาร่วมงาน)

(a) such large

(b) such large a

(c) a so large

(d) so large a    (มากมายเช่นนั้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   หรืออาจตอบ  “Such a large”  ก็ได้  เช่นในประโยคข้างล่าง

 • There were so large a number of participants at the meeting.
 • There were such a large number of participants at the meeting.

(มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในการประชุม)

 

4. ________________ production of rice is expected to be much higher than it was last year.

(การผลิตข้าว ________ ได้รับการคาดหวังว่าจะสูงกว่าการผลิตฯ เมื่อปีที่แล้วอย่างมากมาย)

(a) This year    (ปีนี้)

(b) Yearly    (รายปี, ประจำปี)

(c) This year’s    (ของปีนี้)

(d) A year’s

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากต้องใช้โครงสร้างแบบ  “Apostrophe S”  คือ  แสดงความเป็นเจ้าของ

 

5. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร     ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ      เช่น อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) fractious    (แฟร้ค-ชัส)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, หัวดื้อ, ดื้อรั้น) 

(g) ostentatious    (ออส-เทน-เท้-ชัส)  (ซึ่งเป็นการแสร้งแสดงอวด เช่น ว่าตนร่ำรวย, โอ้อวด, เอาหน้า) 

(h) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย) 

(i) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

(j) nomadic    (โน-แม้ด-ดิค)  (ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ, ท่องเที่ยวไปมา) 

 

6. Randy often becomes vociferous (โว-ซิฟ-เฟอะ-เริส) during arguments.  He doesn’t know what he believes, but he states it loudly nevertheless.

(แรนดี้มักจะ     เสียงดังเอะอะโวยวาย-ตะโกนร้อง-ซึ่งร้องหนวกหูหรือเสียงดัง     อยู่บ่อยๆ ในระหว่างการโต้เถียง (การโต้คารม, การอ้างเหตุผล)  (ทั้งนี้) เขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาเชื่อ  แต่เขากล่าวมันด้วยเสียงดัง  แม้กระนั้นก็ตาม)

(a) vindictive    (พยาบาท, อาฆาต, แค้น, มีเจตนาร้าย, แก้แค้น, แก้เผ็ด) 

(b) vitriolic    (วี-ทริ-อ๊อล-ลิค)  (ถากถาง, เสียดสี, เผ็ดร้อน, (คำพูด) เจ็บแสบมาก, แสบไส้, กัดกร่อนมาก) 

(c) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ไม่คงที่, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว) 

(d) loud; noisy   (เสียงดัง, อึกทึก; หนวกหู, เต็มไปด้วยเสียง)  

(e) unremitting    (อัน-ริ-มิ้ท-ทิ่ง)  (ไม่หยุดยั้ง, ไม่ลดน้อยลง, ไม่หยุดหย่อน, ไม่ลดราวาศอก) 

(f) unconscionable    (อัน-ค้อน-เชิน-นะ-เบิ้ล)  (๑. ไร้ธรรมะ, ไร้ยางอาย, ขาดสติ, ขาดจิตสำนึก,  . ไม่มีเหตุผล, มากเกินไป, รุนแรง) 

(g) terse    (เทิร์ส)  (สั้นแต่จุใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด) 

(h) transitory    (แทร้น-ซิ-ทอ-รี่) (ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วคราว, มีอายุสั้น, ชั่วประเดี๋ยว) 

 

7. Jim’s attempt to repair the light bulb was superfluous (ซู-เพ่อร์-ฟลู-อัส) since the light bulb had already been repaired.

(ความพยายามของจิมที่จะซ่อมหลอดไฟ (เป็นสิ่ง)     ไม่จำเป็น-มากเกินไป-มากเกินความต้องการ-ฟุ่มเฟือย     เพราะว่าหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมแล้ว)  {คำนาม คือ “Superfluity”  (ซู-เพอะ-ฟลู้-อิ-ที่)  -  ความเกินต้องการ, ส่วนเกิน, จำนวนที่เกิน, สิ่งที่ฟุ่มเฟือย, ความไม่จำเป็น}

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส) 

(b) impecunious    (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส)  (๑. ยากจน, ไม่มีเงิน,  ๒. ขาดแคลน, ไม่เพียง พอ, ซอมซ่อ, มอซอ) 

(c) cadaverous    (คะ-แด๊ป-เวอ-รัส)  (คล้ายซากศพ, เกี่ยวกับซากศพ, ซีดขาวน่ากลัว) 

(d) unnecessary; redundant; extravagant    (ไม่จำเป็น ; มากเกินต้องการ; ฟุ่มเฟือย

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (๑. ระทมทุกข์, เศร้าโศก, เสียใจ, ซึมเศร้า, สลดใจ,   ๒.  หดหู่ใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ) 

(f) decadent    (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย) 

(g) extenuating    (อิค-สเทน-นิว-เอ๊-ทิ่ง)  (ซึ่งลดหย่อน, ซึ่งบรรเทา, ซึ่งลดโทษ, ซึ่งทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบางลง) 

(h) propitious    (โพร-พิ้ช-เชิส)  (เอื้ออำนวย, เป็นมงคล, นิมิตดี, ราบรื่น) 

 

8. Joe likes to make fun _______________________________________________ sisters.

(โจชอบกระเซ้า (เย้าแหย่, หัวเราะเยาะ) น้องสาว _______________________________)

(a) his

(b) by his

(c) to his

(d) of his    (ของเขา)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   “Make fun of”  =  “กระเซ้า, เย้าแหย่, หัวเราะเยาะ”  

                                            สำหรับคำกริยา,  คุณศัพท์  หรือ  วลีที่ใช้กับ  “Of”  ได้แก่   “source of”  (แหล่งของ)  -  Meat is an excellent source of vitamins.  (เนื้อเป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของวิตามิน),  “kind of”  (ค่อนข้างจะ)  -  She is kind of an envious woman.  (เธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะขี้หึง),  “keep out of”  (อย่ายุ่ง, อยู่ให้ไกล, ออกห่างจาก, ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง)  - Please keep out of my business.  (โปรดอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องของผม),  “in honor of”  (เพื่อเป็นเกียรติแก่)  -  The building was named in honor of the late President.”  (อาคารถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานาธิบดีผู้ล่วงลับไปแล้ว),  “in charge of” (= take charge of)  (ดูแล, รับผิดชอบ)  -  They are in charge of organizing the meeting.  (พวกเขารับผิดชอบการจัดประชุม), “inform someone of something”  (บอกใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  -  Please inform me of your decision.  (โปรดบอกผมเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ),   “of age”  (โตพอที่จะทำอะไรบางอย่าง, อายุมากพอที่จะลงคะแนนเลือกตั้งหรือซื้อเหล้า-เบียร์, ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่)  -  Mary will be of driving age on her next birthday  (แมรี่จะถึงวัยที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้  ในวันเกิดของเธอปีหน้า),  “of course”  (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัยเลย, เป็นเรื่องธรรมดา, เหมือนที่คาดหวังไว้)  -  Of course you know that girl; she is in your class  (แน่นอน  คุณรู้จักเด็กผู้หญิงคนนั้น  เธอเป็นเด็กนักเรียนของคุณ  -  หรือ เธอเรียนอยู่ในชั้นเดียวกับคุณ  –  คือเป็นเพื่อนคุณ),  “remind someone of”  (เตือนใครให้นึกถึงเรื่อง.........)  -  She reminded me of her mother.  (เธอเตือนให้ผมนึกถึงแม่ของเธอ  -  ด้านรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอ),  “approve”  (อนุมัติ, เห็นชอบ)  -  “The company doses not approve of women smoking.”  (บริษัทไม่เห็นชอบให้ผู้หญิงสูบบุหรี่),  “boast”  (คุยโม้)  -  “He often boasts of his wealth.”  (เขามักคุยอวดความร่ำรวย), “think”  (คิดถึงเรื่อง)  -  “We are thinking of buying her a present.”  (พวกเรากำลังคิดถึงเรื่องซื้อของขวัญให้เธอ),  “warn”  (เตือน)  -  “She warned me of the danger.”  (เธอเตือนผมถึงอันตราย),   “accuse someone of”  (กล่าวหาใครในเรื่อง..........)  -  They accused him of stealing their car.  (พวกเขากล่าวหาเขาว่าขโมยรถยนต์),  “suspect”  (สงสัย),  “consist”  (ประกอบด้วย),  “be composed of”  (ประกอบด้วย)  -  Our team is composed of a number of experts in several fields.   (ทีมของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากหลายสาขา),  “dream”  (ฝัน)  -  She never dreams of traveling abroad.  (เธอไม่เคยฝันว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ),  “hear”  (ได้ยิน)  -  “We have never heard of his plan.”  (เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับแผนของเขาเลย)  -  “Have you heard of Lewis Baker?”  (คุณรู้จักลูอิส  เบเกอร์ ไหม),  “beware”  (ระวัง)  -  “Beware of dogs !”  (ระวังสุนัข !),  “complain”  (บ่น, ร้องทุกข์)  -  They never complain of their hardship.  (พวกเขาไม่เคยบ่นอุทธรณ์ความยากลำบากเลย),  “convince”  (ทำให้เชื่อ)  -  “These experiences served to convince me of the drug’s harmful effects.”  (ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมเชื่อในผลกระทบที่เป็นอันตรายของยา),  “disapprove”  (ไม่อนุมัติ, ไม่เห็นด้วย)  -  “The other members disapproved of his methods.”  (สมาชิกคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา),  “assure”  (รับรอง, ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น-  “After he had been assured of his daughter’s safety, he was relaxed.”  (หลังจากที่เขาถูกทำให้เชื่อมั่นในความปลอดภัยของลูกสาว  เขารู้สึกผ่อนคลาย)  -  “Visitors can always be assured of the best in Manhattan Hotel.”  (ผู้มาเยือน (แขก) สามารถจะมั่นใจได้เสมอ  ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในโรงแรมแมนฮัตตัน  -  ในด้านการให้บริการ),  “cure”  (รักษา  หรือทำให้หายจากโรคหรืออาการบาง อย่าง,  การรักษาโรค),  -  “I’m interested in the cure of cancer.”  (ผมสนใจในการรักษาโรคมะเร็ง)  -  “The shock of losing my purse cured me of all my former absent-mindedness.”  (ความตกใจจากการทำกระเป๋าสตางค์หาย  ทำให้ผมหายจากอาการใจลอยเมื่อก่อนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น),   “smell”  (กลิ่น, ได้กลิ่น)  -  “We had a smell of fresh bread when we entered the shop.”  (เราได้กลิ่นขนมปังสดเมื่อเราเข้าไปในร้าน)  -  “The room smelled of cigars.”  (ห้องมีกลิ่นซิการ์),  “full”  (เต็มไปด้วย)  - The street was full of water.   (ถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำ), “fond”  (ชอบ, หลงใหล)  -  She is fond of music.  (เธอชอบดนตรี), “careful”  (ระวัง, รอบคอบ)  -  “Be careful of the floor.  I’ve just polished it.”  (ระวังพื้นลื่นนะ  ผมเพิ่งจะขัดมัน),  “frightened”  (ตกใจกลัว)  -  She is frightened of the dark.  (เธอกลัวความมืด), “confident”  (มั่นใจ)  -  You should be confident of yourselves.  (พวกคุณควรมั่นใจในตนเอง), “short”  (ขาดแคลน)  -  They were short of food and water.  (พวกเขาขาดแคลนอาหารและน้ำ),  “tired”  (เบื่อ, เหนื่อย),  “sure”  (มั่นใจ),  “aware”  (ตระหนัก, รู้ดี),  “certain” (มั่นใจ, แน่นอน),  “free”  (ยกเว้น),  “proud”  (ภูมิใจ),  “hopeful”  (มีความหวัง), “glad”  (ดีใจ),  “capable”  (สามารถ),  “ashamed”  (ละอายใจ), “suspicious”  (สงสัย, ระแว),  “tolerant”   (อดทนต่อ, ใจกว้างต่อ), “considerate”  (เกรงใจ),  “ignorant”  (ไม่รู้),  “convinced”  (เชื่อ), “ahead”  (ล่วงหน้า), “shy”  (อาย, ละอาย), “conscious”  (รู้สึกถึง), “jealous”  (อิจฉา, หึงหวง), “envious”  (อิจฉา, หึงหวง),  “a cup of tea”  (ชา ๑ ถ้วย),  “a sheet of paper”  (กระดาษ ๑ แผ่น),  “a number of dogs”  (หมาจำนวนมาก),  “the number of students”  (จำนวนนักเรียน),  “a pair of trousers”  (กางเกงขายาว ๑ ตัว), “millions of dollars”  (เงินหลายล้านดอลลาร์),  “two gallons of water”  (น้ำ ๒ แกลลอน),  “10% of the population”  (๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร),  “a town of 2,000 people”  (เมืองที่มีประชากร  ๒,๐๐๐ คน),  “Half of the boats sank.”  (เรือจำนวนครึ่งหนึ่งจมลง),  “Your letter of the 25th ”  (จดหมายของคุณซึ่งลงวันที่  ๒๕),  “a bag of gold”  (ทองถุงหนึ่ง),  “at a rate of 20 dollars a day”  (ในอัตรา ๒๐ เหรียญต่อวัน),  “a boy of sixteen”  (เด็กอายุ ๑๖ ปี),  “at the age of five”  (ตอนอายุ ๕ ขวบ),  “a baby of 6 months”  (ทารกอายุ ๖ เดือน),  “the first of a series of movies”  (ตอนแรกของภาพยนตร์ซีรี่ส์),  “one of the problems”  (หนึ่งในหลายปัญหา),  “two of the three”   (๒ ใน ๓),  “many of the students”  (นักเรียนหลายคน),  “a meeting of executives”  (การประชุมผู้บริหาร),  “a map of Sweden”  (แผนที่ประเทศสวีเดน),  “a picture of the refugees”  (ภาพของผู้อพยพ),  “an account of the event”  (เรื่องราวของเหตุการณ์),  “a collection of watches”  (การสะสมนาฬิกา),  “a big piece of cake”  (เค้กชิ้นใหญ่),  “Natural gas accounts for about 10% of our total energy consumption.”  (กาซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ  ๑๐  เปอร์เซ็นต์  ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของเรา),  “the House of Representatives”  (สภาผู้แทน ราษฎร),  “We must do it with the approval of the trade unions.”  (เราจะต้องทำมันด้วยความเห็นชอบของสหภาพการค้า),  “We need the permission of the judge.”  (เราต้องการการอนุญาตจากผู้พิพากษา),  “the religious beliefs of the ancient people”  (ความเชื่อทางศาสนาของคนโบราณ),  “the average age of participants is over 50”  (อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม  คือ  เกินกว่า  ๕๐  ปี),  “the traditional role of women”  (บทบาทดั้งเดิมของสตรี),  “That is a book of mine.”  (นั่นเป็นหนังสือของผม),  She would like to have a house of her own.”  (เธอต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง),  “A child of hers was run over by a car.”  (ลูกคนหนึ่งของเธอถูกรถทับ),  “He is a friend of Stephen’s.”  (เขาเป็นเพื่อนของสตีเฟน),  เป็นต้น

 

9. I can’t wait _____________ out whether my parents have agreed to my _____________ away with my friends this summer.

(ผมไม่สามารถรอคอย (อดใจไม่ไหว) ที่จะ _____________ ว่า  พ่อแม่ของผมได้เห็นด้วยกับ ______________ กับเพื่อนของผมหน้าร้อนปีนี้)

(a) find __________ having gone

(b) to find __________ going    (ค้นพบ, ทราบ ........................ การไปเที่ยว)

(c) to find __________ go

(d) to have found ___________ to go

ตอบ   -   ข้อ    (b)   “Wait + To + Verb 1”  และใช้  “My going”  ดูเพิ่มเติมจากประโยคข้างล่าง

                                        ตัวอย่างที่ 

 • All of them were surprised at Kim’s _____________________________________.

(พวกเขาทุกคนมีความประหลาดใจใน ________________________________ ของคิม)

(a) being absence    (“Absence”  เป็นคำนาม  หมายถึง  “การไม่อยู่-ไม่มา, การขาดหายไป  -  จากงาน, การประชุม)

(b) absent

(c) being absent    (การไม่อยู่, การขาดหายไป)  (“Absent”  เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ไม่อยู่, ไม่มา, ขาดหายไป”)

(d) having absent

ตอบ   -   ข้อ    (c)  (หรืออาจตอบ  Absence”)   เนื่องจาก  “Gerund”  (Verb + ing)   ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของได้เหมือนคำนามทั่วๆ ไป  (เช่น  “Tom’s watch, A man’s house, A woman’s car, A boy’s toys, etc.)  ดังนั้น  จึงสามารถใช้รูป  “Gerund”  (Verb + ing)  แทนคำนามได้  เช่น  (Jim’s walking, Tom’s swimming, My reading at night, etc.)  แต่เนื่องจาก  “Absent”   เป็นคำคุณศัพท์  จึงต้องใช้กับ  “Verb to be”  จึงต้องใช้รูป  “Gerund”  กับ  “Be”  (เป็น  Being)  เช่น  “Kim’s being absent (= Kim’s absence), Kate’s being lazy (= Kate’s laziness), Their being thoughtful (= Their thoughtfulness)  เป็นต้น  ดูเพิ่มเติมโครงสร้างแบบนี้จากประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่ 

 • Would you mind ____________________________________________ your class?

(คุณจะรังเกียจ __________________________________ (ใน) ห้องเรียนของคุณหรือไม่) 

(a) me observing

(b) me to observe

(c) my observe

(d) my observing    (การสังเกตการณ์ของผม)  (คือ มาดูคุณสอน  หรือมาดูว่านักเรียนของคุณอยู่กันอย่างไร  เป็นต้น)

ตอบ   -   ข้อ   (d)  “Mind + Verb + ing”  หรือคำนาม  และเนื่องจาก  “Verb + ing” (Gerund)  เป็นคำนามประเภทหนึ่ง  จึงสามารถนำหน้าด้วย  “Possessive adjective” (my, your, his, her, their, our, its)   ได้  เหมือนคำนามทั่วๆไป  ดังประโยคข้างล่าง

                                         ตัวอย่างที่  

 • Does Betty object to __________________________________ for her every night?

(เบ็ตตี้คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย) กับ _______________ สำหรับเธอทุกๆคืน  ใช่หรือไม่)   (หมายถึง เบ็ตตี้ไม่ต้องการให้คุณมารอเธอทุกๆคืน  ใช่หรือเปล่า)

(a) your waiting    (การรอคอยของคุณ)

(b) for waiting

(c) that you wait

(d) because you wait

ตอบ  -  ข้อ   (a)  เนื่องจาก  “To”  ใน  “Object to” (คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย)  เป็น   “Preposition”  จึงต้องตามด้วยคำนาม หรือ  “Gerund” (Verb + ing)  ซึ่งก็ถือเป็นคำนามประเภทหนึ่งด้วย   ดังนั้น  จึงสามารถใช้  “Possessive adjective” (His, Her, My, Your, Our, Their, Its)  นำหน้ามันได้เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น  “His walking”  “Her laughing”  “My singing”  “Their speaking”  เป็นต้น 

                                           กล่าวโดยสรุป   คือ  “Gerund” (Verb + ing)  อาจมีคำแสดงความเป็นเจ้าของ  (Possessive adjective)  ประกอบข้างหน้าได้  เหมือนคำนามทั่วไป  เช่น

 • His walking quickly makes him tired.

(การเดินเร็วของเขาทำให้เขาเหนื่อย)

 • We appreciated on your coming.

(เราชื่นชม-ยกย่องกับการมาของคุณ)

 • Her being afraid of snakes is well-known.

(การกลัวงูของเธอเป็นที่รู้กันดี)

 • It was no use your telling him to stop smoking.

(ไม่มีประโยชน์กับการบอกเขาของคุณให้หยุดการสูบบุหรี่)

 • The audiences were informed of his being a great scientist.

(ผู้ชมได้รับการบอกเกี่ยวกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขา)

 • I had to postpone my writing to him to a later date.

(ผมจำเป็นต้องเลื่อนการเขียน (จดหมาย) ถึงเขาของผมออกไปอีก)

 • You should not delay your sending of the application form.

(คุณไม่ควรเลื่อน (หรือ ถ่วงเวลา) การส่งใบสมัครของคุณ)

 

10. Edward is a well-read man.  He was persuaded by his father to read tales when he was only five years old, and he _______________ fond of reading since then.

(เอดเวิร์ดเป็นพหูสูต (ผู้มีความรอบรู้)  เขาถูกชักจูงโดยพ่อของเขาให้อ่านนิทาน (นิยาย) เมื่อเขาอายุเพียง  ๕  ขวบ  และเขา _______________ ชอบการอ่านหนังสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา)

(a) is

(b) was

(c) has been    (ได้)

(d) had been

ตอบ   -   ข้อ    (c)   ใช้รูป  “Present perfect tense”  {Subject + Has (Have) + Verb 3  หรือ  Subject + Has (Have) + Been + Adjective}  เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต  (เริ่มอ่านนิทานเมื่ออายุ  ๕  ขวบ)  และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ขณะที่พูดประโยคนี้)

 

11. Strenuous work does not increase the body’s demand for protein, ____________ it significantly enhances the body’s energy or calorie requirement.

(งานที่ต้องใช้แรงมากมิได้เพิ่มความต้องการโปรตีนของร่างกาย _______________ มันเพิ่มความต้องการพลังงานหรือแคลอรีของร่างกายอย่างมาก)

(a) so

(b) but    (แต่)

(c) or

(d) when

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากข้อความที่อยู่ข้างหน้าและตามหลัง  “But, However, Nevertheless, Nonetheless”  (ทุกคำมีความหมายว่า  “แต่, อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม”)  จะมีความขัดแย้งกัน  (งานหนักไม่ได้เพิ่มความต้องการโปรตีนของร่างกาย  แต่เพิ่มความต้องการพลังงาน หรือแคลอรีของร่างกายอย่างมาก)

 

12. The wood of the holly tree, close-grained and very hard, _______________ for musical instruments, furniture, and interior design.

(ไม้ของต้นฮอลลี  ซึ่งมีลายเนื้อไม้ติดกัน (ละเอียด) และแข็งมาก ______________ สำหรับอุปกรณ์ดนตรี  เฟอร์นิเจอร์  และการออกแบบภายใน)

(a) uses    (ใช้)  (ในปัจจุบัน)

(b) is used    (ถูกใช้)  (ในปัจจุบัน)

(c) used    (ใช้)  (ในอดีต)

(d) is using    (กำลังใช้)

ตอบ   -   ข้อ   (b)   เนื่องจากเป็นกริยาในรูป  “Passive voice”  ของประโยค สำหรับวลี  Close-grained and very hard”  ลดรูปมาจากอนุประโยค   “……….holly tree, which is close-grained and very hard,

 

13. We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate those that scoff at its effects.

(เราควรฉลาด (รอบคอบ, ระมัดระวัง)  ในการเล่นหรือทำงานระหว่างอากาศร้อนจัด  เพราะว่าดวงอาทิตย์มีอำนาจที่จะทำให้คนที่พูดเยาะเย้ย (ล้อเลียน) ผลกระทบของมัน  มีอาการอ่อนกำลังและ     (ทำให้) อ่อนเพลีย-อ่อนแอ-ทรุดโทรม)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร) 

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

(c) bribe    (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ) 

(d) weaken    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง)

(e) subjugate    (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)  

(f) embellish    (ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย) 

(g) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง) 

(h) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา) 

 

14. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ     ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น      ของเจ้าอาชญากร)  (คือ อาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) cantankerous    (แคน-แท้ง-เคอ-เริส)  (ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์) 

(e) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก) 

(f) undistinguished; difficult to describe    (ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

(g) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ) 

(h) engrossed    (เอน-โกรส-ดึ) {หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, ดื่มด่ำ (กับการงาน)}

 

15. Even the most docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่     อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)     ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)  (หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(e) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

(f) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(g) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

(h) myriad    (เมี้ย-เรียด)  (๑.  (คำคุณศัพท์)  มากมายเหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน, เป็นหมื่น, ซึ่งมีหลายลักษณะ-หลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ๒.  (คำนาม)  จำนวนมากมายเหลือคณานับ, คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย) 

 

16. If you tell me what __________________________________________, you can have it.

(ถ้าคุณบอกผม (ว่า) _________________________________ อะไร (สิ่งใด)  คุณก็จะได้มัน) 

(a) you want something

(b) you want anything

(c) you want    (คุณต้องการ)

(d) what do you want

ตอบ   -   ข้อ   (c)   “What you want”  (คุณต้องการสิ่งใด, สิ่งที่คุณต้องการ)  เป็น   “Noun clause”  ทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา  “Tell

 

17. Special lessons are ______________________________ next year for all weak students. 

(บทเรียนพิเศษ ______________________ ในปีหน้า สำหรับนักเรียนที่ (ความรู้) อ่อนทุกคน)

(a) to give

(b) to be given    (มีกำหนดว่าจะ  (กะว่าจะ,  จะต้อง) ถูกมอบให้)

(c) giving

(d) to be giving

ตอบ   -   ข้อ   (b)  “Is (am, are) + To be + (Verb 3 –  แสดง  “Passive voice”  หรือ  Verb 1 –  แสดง   “Active voice”)”  =  “มีกำหนดที่จะ (กะว่าจะ, จะต้อง) ....................”  ดูเพิ่มเติมจากตัวอย่างข้างล่าง

 • This article is to be published next week.

(= This article will be published next week.)

(บทความนี้มีกำหนดจะตีพิมพ์สัปดาห์หน้า)

 • We are to leave now.

(= We have to leave now.)

(เราจำเป็นต้องไป (ออกเดินทาง) ตอนนี้เลย)

 • You must be there at 10 o’clock.

(= You are to be there at 10 o’clock.)

(คุณจะต้องไปถึงที่นั่นเวลา  ๑๐  โมง)

 • Don’t interfere with my business.

(= You are not to interfere with my business.)

(คุณจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผม)

                                         แต่ถ้าขึ้นต้นด้วย   “If”  จะมีความหมายว่า  “มีเจตจำนง  หรือมุ่งมั่นที่จะ........................” เช่น

 • If you are to succeed, you must work harder.

(ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ  คุณจะต้องทำงานให้หนักขึ้น) 

 

18. I heard a sound _______ my clothes were hanging on my chair at the other end of the room. 

(ผมได้ยินเสียง ___________ เสื้อผ้าของผมกำลังพาดอยู่บนเก้าอี้  ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของห้อง)

(a) from which

(b) from where    (มาจากที่ซึ่ง)

(c) on which

(d) of

ตอบ   -   ข้อ   (b)   ต้องใช้   “From where”  เนื่องจาก  “มาจากสถานที่ซึ่ง

 

19. All students in the school are free to join any club they wish, or _______________ club at all.

(นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีอิสระที่จะเข้าร่วมกับชมรมใดๆที่พวกเขาปรารถนา  หรือ  ______ (เข้าร่วม) ชมรมใดเลยก็ได้)

(a) none

(b) not

(c) no    (ไม่)

(d) without

ตอบ   -   ข้อ    (c)  ดูคำอธิบาย   “No, Not”  จากตัวอย่างข้างล่าง

                                          ตัวอย่างที่  

I am very sorry that you have _________________________________ good books to read.

(ผมเสียใจอย่างมากว่า  คุณ _________________________________ มีหนังสือดีๆอ่าน)

(a) some

(b) any

(c) no    (ไม่)

(d) a few    (พอมีอยู่บ้าง แม้ไม่มาก)

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากดูจากข้อความ   “ผมเสียใจอย่างมาก”   จึงควรบอกว่า  “ไม่มีหนังสือดีๆ อ่าน”

                                           ตัวอย่างที่           จงเลือกข้อที่ผิดหลักไวยากรณ์  จากข้อ (๑) – (๔)

 • (1) Not woman held a presidential cabinet (2) position in the United States (3) until 1933 when Frances Perkins (4) became Secretary of Labor.  

(ไม่มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดี – หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี – ในสหรัฐฯ  จนกระทั่งปี  ๑๙๓๓   เมื่อฟรานเซส  เพอร์คินส์  ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน)

ตอบ    -    ข้อ      แก้เป็น   “No”  เนื่องจาก  “No”   ใช้นำหน้าคำนาม  (woman)   ส่วน   “Not”  มักใช้วางไว้ข้างหน้า   “A,  A,  The,  Any”  ซึ่งขยายหน้าคำนามอีกทีหนึ่ง  ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • No city in Laos is as big as Bangkok.

(ไม่มีเมืองใน สปป. ลาว  ใหญ่เท่ากับกรุงเทพฯ)

 • No other city in Thailand is as big as Bangkok.

(ไม่มีเมืองอื่นใดในประเทศไทยที่ใหญ่เท่ากับกรุงเทพฯ)

 • We saw no difference between them. 

(= We did not see any difference in them.)

(เราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพวกเขาเลย)

 • She has no book.

(= She has no books.)

(เธอไม่มีหนังสือ)

 • He has not a book.

(= He does not have a book.)

(เขาไม่มีหนังสือ)

 • They have not any books.

(= They do not have any books.)

(พวกเขาไม่มีหนังสือเลย)

 • No one man can do it.

(ไม่มีใครสักคนเดียวสามารถทำมันได้)  (ใช้  “No”แสดงการเน้น  จะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้  เพราะ“Man”  ในที่นี้ หมายถึง “บุคคล”)

 • No two men think alike.

(ไม่มีใคร (บุคคล) ๒ คน ที่คิดเหมือนกัน)  (แสดงการเน้นเหมือนประโยคข้างบน)

หมายเหตุ   -   Not”  อาจจะใช้กับคำนามได้   โดยหมายถึง   “ไม่ใช่”   แต่  “No + Noun”  =  ไม่มี  ดังตัวอย่าง

 • You must go to the bank, not the post office.

(คุณต้องไปที่ธนาคารนะ  ไม่ใช่ที่ทำการไปรษณีย์)

 • No post office is close to my home.

(ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ใกล้บ้านผม)

                                         นอกจากนั้น  เรายังสามารถใช้  “Not”  กับ  “Infinitive with to”  และ  “Gerund” (Verb + ing)  ได้    ดังประโยคตัวอย่างข้างล่าง

 • He was careless in not crossing the street at a zebra crossing.

(เขาประมาทในการไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย)

 • You were wrong in not coming to see me last week.

(คุณผิดนะ – หรือ คิดผิดนะ  -  ที่ไม่มาพบผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

 • She promised not to do it again.

(เธอสัญญาที่จะไม่ทำแบบนั้นอีก)

 • They asked me not to blame them.

(พวกเขาขอร้องไม่ให้ผมตำหนิพวกเขา)

                                          ในกรณีเป็นการห้ามทำ  ต้องใช้รูป  “No + Verb + ing”  เช่น  “No Swimming”  (ห้ามว่ายน้ำ)  “No Fishing” (ห้ามตกปลา)  “No Parking” (ห้ามจอดรถ)   “No Smoking” (ห้ามสูบบุหรี่)

                                          สำหรับตัวอย่างของ  “No” และ “Not”   ในความหมายต่างๆ  ได้แก่

 • No matter what he says, she does not believe him.

(ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไรก็ตาม  เธอก็ไม่ยอมเชื่อเขา)

 • You can’t go in no matter who you are.

(คุณจะเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้นะ  ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม)  (หมายถึง จะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม)

 • He has to get the car fixed no matter how much it costs.

(เขาจำเป็นต้องเอารถไปซ่อม  ไม่ว่าจะราคา (ค่าซ่อม) เท่าใดก็ตาม)

 • She no longer loves him. 

(= She does not love him any longer.)

(เธอไม่รักเขาต่อไปอีกแล้ว)

 • The two men no longer talk to each other.

(ชาย ๒ คนนั้นไม่พูดคุยกันอีกต่อไป  -  คือโกรธกัน)

 • The shore was no longer in sight.

(มองไม่เห็นชายฝั่งอีกต่อไปแล้ว (ไม่อยู่ในสายตา)  -  คือ เรือออกมาไกลมากแล้ว)

 • He could no longer be trusted, and we had to let him go.

(เขาเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไป  และเราจำเป็นต้องให้เขาไป)  (คือ ไล่เขาออก)

 • There was no end to the letters pouring into the post office.

(มีจดหมายหลั่งไหลเข้ามาที่ทำการไปรษณีย์อย่างมากมาย)  (ไม่รู้จบรู้สิ้น)

 • Bob and Dick become close friends, and have no end of fun together.

(บ๊อบและดิ๊กกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน  และสนุกด้วยกันอย่างมากมาย)  (ไม่รู้จบรู้สิ้น)

 • No doubt Susan is the smartest girl in her class.

(ไม่ต้องสงสัยเลย  -  แน่นอนทีเดียว  -  ซูซานเป็นเด็กหญิงที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนของเธอ)

 • Jim is no doubt one of the best staff in the company.

(จิมเป็นพนักงานที่ดีที่สุดคนหนึ่งของบริษัทอย่างไม่ต้องสงสัยเลย)  (อย่างแน่นอนเลย)

 • There is no saying what will happen.

(ไม่มีทางที่จะพูด (บอก) ได้หรอกว่า  อะไรจะเกิดขึ้น)

 • There is no denying that more difficulty will come.

(ไม่มีทางที่จะปฏิเสธได้ว่า  ความยากลำบากยิ่งขึ้นกำลังจะมาถึง)

 • It is no good (no use) complaining about the weather.

(ไม่มีประโยชน์ใดๆ  ที่จะบ่น-ร้องทุกข์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ)

 • There is not the book you want in the bookstore.

(ไม่มีหนังสือที่คุณต้องการในร้านขายหนังสือ)

 • There is not any car in the street right now.

(ไม่มีรถอยู่ในถนนเลยในขณะนี้)

 • There is not even a single man on the bus.

(ไม่มีแม้กระทั่งคนเดียวบนรถประจำทาง)

 

20. The friend ________________ whom I received a telegram is arriving here this afternoon.

(เพื่อนผู้ซึ่งผมได้รับโทรเลข ______________________ เขา  กำลังจะมาที่นี่ตอนบ่ายวันนี้)

(a) to

(b) by

(c) from    (จาก)

(d) at

ตอบ   -   ข้อ   (c)   เนื่องจากมาจากโครงสร้างประโยค   “I received a telegram from my friend.”  ดังนั้น  เมื่อมาสร้าง  “Adjective clause”  ขยายคำนาม   (The friend)  ก็ต้องเอา  “From”  ติดมาด้วย

                                         สำหรับคำคุณศัพท์  (Adjective)   ที่ใช้กับ  “From”   ได้แก่“Different”  (แตกต่าง)  -  She is very different from her twin sister.  (เธอแตกต่างอย่างมากมาย  จากน้องสาวฝาแฝด),  “Far”  (ไกล)  -  My house is very far from the office.  (บ้านของผมอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก), “Free”  (เป็นอิสระ),  “Safe”  (ปลอดภัย),  “Immune”  (ปลอดภัยจาก, ได้รับความคุ้มกันจาก),  “Absent”  (ไม่อยู่, ขาดหายไป)  -   Some students are frequently absent from school.  (นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย),  “Away”  (อยู่ห่าง)  -  Most people don’t like to be away from home for a long time.  (คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ห่างจากบ้านเป็นเวลานานๆ), “Evident”  (เห็นได้ชัดจาก),  เป็นต้น

                                        สำหรับคำกริยา  (Verb)  ที่ใช้กับ  “From”  ได้แก่ “Differ”  (แตกต่าง),  “Borrow”  (ขอยืม),  “Abstain”  (ละเว้น),  “Prevent”  (ขัดขวาง),  “Suffer”  (ป่วยเป็น หรือ เดือดร้อนเพราะ),  “Refrain”  (ละเว้น, หลีกเลี่ยง),  “Stop”  (หยุด, ขัดขวาง),  “Separate”  (แยก, แยกออก, สกัด),  “Protect”  (ปกป้อง, คุ้มครอง),  “Prohibit”  (ห้ามไม่ให้),  “Hinder”  (ขัดขวางไม่ให้),  “Defend”  (ป้องกัน),  “Draw”  (ดึงหรือลากออกมา),  “Recover”  (ฟื้นจาก),  เป็นต้น

                                        ส่วนวลีอื่นๆ  ที่ใช้   “From”  ได้แก่  “From now on” = “นับจากนี้เป็นต้นไป”   “From time to time”  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส),  “Live from hand to mouth”  (ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ),  “From the beginning”  (จากเริ่มต้น, จากเริ่มแรก),  “From place to place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From one place to another place”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง),  “From the bottom of one’s heart”  (จากก้นบึ้งหัวใจของคนๆนั้น,  ด้วยความจริงใจ),  “From 2 to 4 p.m.”  (จาก  ๒  โมง  ถึง  ๔  โมงเย็น),  “From January to April”  (จากเดือนมกราคม ถึงเมษายน),  “Go from bad to worse”  (เลวร้ายหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมที่แย่อยู่แล้ว)  - Jack’s conduct in school has gone from bad to worse.  (ความประพฤติของแจ๊คในโรงเรียนเลวหนักยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งก็เลวอยู่แล้ว)  -  Dick’s typing went from bad to  worse when has was tired.  (การพิมพ์ของดิ๊กซึ่งห่วยแตกอยู่แล้ว  กลับห่วยมากขึ้นไปอีก   เมื่อตอนเขามีอาการเหนื่อยล้า),  “From hand to hand”  (จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่ง)  -  The box of candy was passed from hand to hand.  (กล่องลูกอมถูกส่งจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งจนทั่วถึง),  “Fall from grace”  (กลับไปมีนิสัยเลวเหมือนเดิมอีก, ทำสิ่งเลวๆอีกครั้ง)  -  The boy fell from grace when he lied.   (เด็กคนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดี  เมื่อเขาโกหก),   “From pillar to post”  (จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  หลายๆครั้ง  แบบระเหเร่ร่อน  -  เปรียบเหมือนนกเกาะเสาต้นหนึ่ง  แล้วโผไปอีกต้นหนึ่ง)  -  Jim’s father changed jobs several times a year, and the family was moved from pillar to post  (พ่อของจิมเปลี่ยนงานหลายครั้งในแต่ละปี  และครอบครัวต้องย้ายบ้านหลายครั้งหลายหน),  “From scratch”  (จากศูนย์, จากไม่มีอะไรเลย, จากมือเปล่า)  -  Tom started his business from scratch.  (ทอมเริ่มต้นธุรกิจของเขาจากที่ไม่มีอะไรเลย  -  หรือจากศูนย์),  “From across the world”  (จากทั่วโลก),  “From door to door”  (จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง)  -  She sells face cream from door to door.  (เธอขายครีมทาหน้าจากบ้านหลังหนึ่ง  สู่บ้านอีกหลังหนึ่ง  และอีกหลังหนึ่ง),  “From head to foot”  (จากหัวถึงเท้า,  อย่างพินิจพิเคราะห์, อย่างรอบคอบ)  -  The stranger looked the boy over from head to foot.  (คนแปลกหน้ามองเด็กคนนั้นอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง),  “From end to end”  (ทั่วทั้งบริเวณ)  -  The dog sniffed the yard from end to end in search of a bone  (หมาสูดดมสนามทั่วทั้งบริเวณ  เพื่อค้นหากระดูก),   “From top to bottom”  (จากบนถึงล่าง, ทั่วทั้งหมด)  -  This new car has been redesigned from top to bottom.  (รถใหม่คันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคัน),  เป็นต้น

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEIC