หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 170)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Human beings have caused the extinction (n) of many other species.

(มนุษยชาติได้ก่อให้เกิด    การสูญพันธุ์-การสูญสิ้น-การหมดไป-การดับลง-การทำลายล้าง-การไม่มีเหลืออยู่-การยกเลิก    ของพันธุ์พืชและสัตว์อื่นๆ จำนวนมาก)

(a) proliferation    (การแพร่กระจาย, การขยาย, การเพิ่มขึ้น)

(b) diminution    (การลดลง-น้อยลง, การทำให้ลดลง)

(c) reproduction    (การสืบพันธุ์, การผลิตซ้ำ)

(d) complete disappearance; the end of existence    (การหายไปโดยสิ้นเชิง; การสิ้นสุดของการดำรงอยู่, การสูญพันธุ์)

 

2. There are policies that they would like to see implemented (v) in the next parliament.

(มีนโยบายซึ่งพวกเขาอยากจะเห็นได้รับการ    ทำให้เป็นผล-ทำให้สำเร็จ-จัดเครื่องมือให้    ในรัฐสภาสมัยหน้า)   

(a) abandoned    (ละทิ้ง, ล้มเลิก)

(b) procrastinated    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) carried out; made use of    (ดำเนินการ-ลงมือทำ; ใช้ประโยชน์)

(d) formulated    (วางแผน, วางนโยบาย, คิดแผนหรือนโยบาย)

 

3. He argued that his scientific training made it impossible for him to be anything but an atheist (เอ๊-ธี-อิสท) (n).

(เขาให้เหตุผลว่า  การอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขา  ทำให้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะเป็นอะไรอื่น  นอกจาก    ผู้ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง)

(a) agnostic    (ผู้ระแวงสงสัยในพระเจ้า  -  คือไม่แน่ใจว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่)

(b) funambulist    (นักไต่ลวด)

(c) one who does not believe in the existence of god    (ผู้ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า)

(d) esthete    (เอส-ธิท)  (ผู้ชอบความงาม  โดยเฉพาะทางศิลปะ ดนตรี กวี และอื่นๆ)

 

4. She disposed of (v) her unwanted possessions before moving to another city.

(เธอ    กำจัด-โอน-ยุติ-ขายทิ้ง-จัดการ    ทรัพย์สมบัติ-ข้าวของที่ไม่ต้องการของเธอ  ก่อนย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง)

(a) jeopardized    (เจ๊พ-เพอะ-ไดซ)  (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) assaulted    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) emblazoned    (เอม-เบล๊-ซั่น)  (ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม, ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย, ฉลอง, สรรเสริญ, เยินยอ)

(d) threw away; got rid of; killed    (ขว้างทิ้งไป; กำจัด; ฆ่า)

 

5. Cremation is particularly common in Japan, where land for burial is very limited.

(การเผาศพ-การปลงศพ-การเผา    เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นพิเศษในประเทศญี่ปุ่น  ที่ซึ่งที่ดินสำหรับการฝังศพมีจำกัดมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ) 

(b) the act of burning the dead    (การเผาคนตาย)

(c) competition   (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

 

6. The value of the company’s stock plunged (พลันจ) (v) after its chief executive was arrested.

(ราคาหุ้นของบริษัท    ลดลงอย่างรวดเร็วและทันทีทันใด-กระโดด-กระโดดน้ำ-โผ-ผลัก-จุ่ม-จุ้ม-จ้วง-ทำให้ถลำเข้า    หลังจากผู้บริหารคนสำคัญถูกจับกุม)   

(a) decreased by a great amount in a short time; went down suddenly    (ลดลงอย่างมากในเวลาอันสั้น; ลดลงในทันทีทันใด)

(b) fluctuated    (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลง, ไม่คงที่)

(c) appreciated    (มีค่าสูงขึ้น, ชื่นชม, เห็นคุณค่า, ชมเชย, แสดงความพอใจ)

(d) ceased    (ซีส-ดึ)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)

 

7. You should dry-clean curtains if possible, as they are less likely to shrink (ชริงค) (v).

(คุณควรซักแห้งผ้าม่านถ้าเป็นไปได้  เพราะว่ามันเป็นไปได้ที่จะ    หด-หดตัว-เล็กลง-(ขนาด)ลดลง-ย่น-เหี่ยว-หลบหน้า-ทำให้หดตัว, ลดลง หรือย่น    น้อยกว่า)  (เมื่อเปรียบ เทียบกับการซักน้ำธรรมดา)

(a) proliferate   (แพร่หลาย, เผยแพร่, เพิ่มทวี, ขยาย, งอก, แพร่พันธุ์)

(b) become reduced in size, amount, or value    (ลด – หรือถูกลดในด้านขนาด, ปริมาณ หรือ ค่า)

(c) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) elaborate   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

 

8. The soldier was fatally (adv.) wounded in the battle.

(ทหารได้รับบาดเจ็บ    ถึงตาย-ร้ายแรงถึงตาย-อย่างร้ายกาจ-อย่างเป็นอันตราย-อย่างเคราะห์ร้าย-ทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลว    ในสงคราม-การสู้รบ)  (คือ  ทหารได้รับบาดเจ็บถึงตายในการรบ)

(a) subsequently    (ต่อมา, ซึ่งตามมา)

(b) monotonously    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส-ลี่)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) successively    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) causing death or disaster    (ซึ่งก่อให้เกิดความตาย หรือหายนะ)

 

9. Before taking such a test, one had better brush up on (v) his or her vocabulary.  

(ก่อนจะทำการทดสอบดังกล่าว  คนเราควรที่จะ    ปัดฝุ่น-ฟื้นฟูความรู้    คำศัพท์ของเขาหรือเธอ)

(a) translate    (แปลภาษา, แปลความให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) revise    (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, สังเกตการณ์)

(d) outline    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

 

10. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา    ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง    เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

11. Supporters of political parties vote (v) more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง    ลงคะแนนเสียง    บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุน)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

 

12. He was able to mend (v) the cup and saucer.

(เขาสามารถ    ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง    ถ้วยและจานรอง)

(a) wash    (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate    (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair    (ซ่อมแซม)

(d) mold    (หล่อ)

 

13. The company staff’s confidence slowly dwindles (v) as the deadline of project completion approaches. 

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท    ลดน้อยลง-เล็กลง-หด-ทรุดโทรม-เสื่อมโทรม-สูญเสีย-ทำให้เล็กลงหรือเสื่อมลง    อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges    (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

 

14. Samuel Morse’s painting ability has been obscured (v) by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก    บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว     โดยความสำเร็จด้านอื่นๆของเขา)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed    (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized    (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

 

15. He tramped (v) across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา    เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร    ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily    (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily    (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped    (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped    (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

 

16. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน    ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น    ต่อผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

 

17. The deluge (เด๊ล-ลูจ) (n) of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย    ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

 

18. Propaganda intended to demoralize (v) enemy troops is part of psychological warfare.  

(การโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถูกมุ่งหวังที่จะ    ทำให้เสียกำลังใจ-ทำให้ขวัญเสีย    แก่กองทหารฝ่ายศัตรู  เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา)

(a) dishearten    (ดิส-ฮ้าร์-เทิ่น)  (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

(b) intimidate    (ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้หวาดกลัว, ขู่, คุกคาม)

(c) persecute    (จองล้างจองผลาญ, ประหาร, ข่มเหง, รบกวน, ก่อกวน, แกล้ง)

(d) perplex    (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย)

 

19. When the typewriter was introduced into business, it helped give women economic emancipation (n) and opportunities for greater participation in the workforce. 

(เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำเข้ามาในธุรกิจ  มันช่วยให้ผู้หญิงมี    การปลดปล่อย-การปล่อยเป็นอิสระ-การปลดปล่อยหรือเลิกทาส    ทางเศรษฐกิจ  และโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน)

(a) freedom    (อิสรภาพ)

(b) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(c) compensation    (การชดเชย, การตอบแทน, การเยียวยา, เงินชดเชย, ค่าตอบแทน)

(d) growth    (การเจริญเติบโต, การเพิ่มขึ้น)

 

20. Maine is the most sparsely (adv.) populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมนเป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่    อย่างเบาบาง    ที่สุด  ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely    (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly    (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly    (อย่างเบาบาง)

(d) diversely    (อย่างหลากหลาย)

 

21. The wild European rabbit lives in large colonies (n).

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น    กลุ่ม    (สัตว์หรือคน) ขนาดใหญ่)

(a) burrows    (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides    (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats    (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

 

22. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง    ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด    ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEIC (ตอนที่ 169)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. Using carrier pigeons, the military commanders exchanged messages expeditiously (เอคส-พิ-ดิช-เชิส-ลี่) (adv.).

(โดยการใช้นกพิราบสื่อสาร  ผู้บัญชาการทหารแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน    อย่างรวดเร็ว-อย่างว่องไว

(a) appropriately    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร)

(b) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัยสำคัญ, อย่างมากมาย)

(c) tremendously    (อย่างมากมาย, อย่างใหญ่โตมโหฬาร)

(d) quickly and efficiently    (อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)

 

2. The only problem with living in such a big house is that it requires a lot of maintenance (n).

(ปัญหาเพียงประการเดียวในการอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่แบบนั้นก็คือว่า  มันต้องการ  การบำรุงรักษา-การรักษาไว้-การผดุงไว้-การดำเนินต่อไป-การดำเนินชีวิต    อย่างมาก มาย)

(a) establishment    (การสร้าง, การสถาปนา, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(b) extension    (การต่อเติม, การขยายออกไป, การขยายเวลาออกไป)

(c) the act of keeping something in good condition    (การรักษาสิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพดี, การบำรุงรักษา)

(d) competency    (ความสามารถ, ความเก่ง)

 

3. Sitting in salt water, the old coins corroded (คะ-โร้ด) (v) and became very easy to break.

(วางอยู่ในน้ำเกลือ  เหรียญกษาปณ์เก่าๆ เหล่านั้น    กัดกร่อน-สึกหรอ-ทำให้กัดกร่อนหรือสึกหรอ-เซาะ-ชะ-ทำให้ผุพัง-ทำให้เสื่อม    และแตกหักได้อย่างง่ายดายมาก)

(a) exploded    (ระเบิด)   

(b) expanded    (ขยายตัว, ทำให้ขยายตัว, ขยายความ)

(c) eroded; be slowly weakened by chemical reactions    (สึกกร่อน-สึกหรอ-ทำให้สึกหรอ; ถูกทำให้อ่อนตัวอย่างช้าๆโดยปฏิกิริยาทางเคมี)

(d) decayed    (เน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมลง (สุขภาพ, ความเจริญ), ทำให้เน่าเปื่อย-ผุพัง-เสื่อมลง)

 

4. Two of the names on the roster (รอส-เทอะ) (n) were misspelled.

(ชื่อสองชื่อใน    บัญชีรายชื่อ-ทะเบียนชื่อ-รายชื่อทหารและภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน    ถูกสะกดผิด) 

(a) rooster    (รูส-เทอะ)  (ไก่ตัวผู้, สัตว์ปีกตัวผู้)

(b) a list, especially of names    (บัญชี  โดยเฉพาะรายชื่อ)

(c) territory    (เขตแดน)

(d) coffin    (หีบศพ, โลงศพ)

 

5. Laura moved from her rural community to get away from its parochial (พะ-โร้-เคี่ยล) (a) thinking.

(ลอร่าย้ายจากชุมชนในชนบทของเธอ  เพื่อหนีจากความคิดที่    คับแคบจำกัดมาก-เกี่ยวกับเขตทางศาสนา-เกี่ยวกับการศึกษาในเขตทางศาสนา-เกี่ยวกับเขตปกครองในอังกฤษเทียบเท่าตำบล-เกี่ยวกับโบสถ์ท้องถิ่น) 

(a) profound    (ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น)

(b) restricted in outlook; relating to the local parish    (คับแคบหรือจำกัดในด้านทัศนะ; เกี่ยวกับเขตทางศาสนา หรือเขตปกครองเทียบเท่าตำบล)

(c) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(d) lofty    (สูงส่ง, สูงมาก, สูงตระหง่าน, ชั้นสูง, โอหัง, อวดดี)

 

6. The rigor (n) of military life toughened the young men quickly.

(ความเข้มงวดกวดขันมาก-ความแข็งทื่อ-ความแม่นยำ-ความหนาวสะท้าน    ของชีวิตทหาร  ทำให้คนหนุ่มทรหดอดทนอย่างรวดเร็ว)

(a) strictness; difficult situations that come from following rules strictly    (ความเข้มงวด; สถานการณ์ยุ่งยากซึ่งมาจากการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(b) instability    (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(c) menace    (ภัย, อันตราย)

(d) determination    (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

 

7. The audience was deeply grateful for the brevity (เบรฟ-วิ-ที่) (n) of the after-dinner speaker’s remarks. 

(ผู้ฟังรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งสำหรับ    ความสั้นกะทัดรัด-ระยะเวลาที่สั้น    ของคำกล่าวของผู้พูดหลังอาหารค่ำ)  (ไม่เยิ่นเย้อจนเกิดความรำคาญ-เบื่อหน่าย)

(a) precision    (พรี-ซิซ-ชั่น)  (ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแน่นอน, ความแม่นยำ) 

(b) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดโม้, การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด)

(c) briefness    (ความสั้น, ความกระชับ)

(d) fluency    (ความคล่องในการพูดหรือเขียน, ความราบรื่น, ความง่าย, การหลั่งไหล)

 

8. The jeweler was painstaking (a) in his effort not to ruin the $50 million diamond necklace.

(พ่อค้า-ช่างเพชรพลอย    บากบั่น-พากเพียร-พยายาม-ระมัดระวัง    ในความพยายามของตน  ที่จะไม่ทำให้สายสร้อยคอเพชรราคา  ๕๐  ล้านดอลลาร์ต้องเสียหาย)

(a) negligent    (สะเพร่า, ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง)

(b) extremely careful; taking pains    (ระมัดระวัง-รอบคอบอย่างมาก; บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ)

(c) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

 

9. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง    ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually    (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately    (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

 

10. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed (v) in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้    เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    ในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily    (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly    (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly    (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off    (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

 

11. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญแก่สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง    พันธมิตร    ระหว่าง  ๒  ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

 

12. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า    ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง    อย่างมากค่ำนี้)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรง มาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

 

13. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น    ความสำเร็จ    สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge    (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy    (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

 

14. A flexible program that is tailored (v) to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก    ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้อ    เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)  (เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนในโรงเรียน)

(a) funded    (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted    (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged    (จัดแจง, เตรียมการ)

 

15. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation (n) have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่  ๒๐  เมื่อสงครามและ    ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย    ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่)  (คือรุนแรงมากกว่าศตวรรษก่อนหน้านั้นอย่างมาก)

(a) devastation    (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos    (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic    (โรคระบาด)

(d) famine    (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

 

16. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก    ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค    โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

17. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

 (นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก    ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา    (หมายถึงการฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

 

18. His colleagues found him rather aloof (a).

(เพื่อนร่วมงานของเขาพบว่าเขาค่อนข้างจะ    ห่างเหิน-โดดเดี่ยว-เย็นชา-ไม่สนใจ)

(a) cowardly    (ขี้ขลาด)

(b) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(c) reserved    (สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที)

(d) amused    (รู้สึกขบขัน-สนุกสนาน)

 

19. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง    อย่างรุนแรง-ดุเดือด    กับเพื่อน)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

20. A referee in any matches must maintain an impartial judgment on competing teams.

(กรรมการในการแข่งขันใดๆ  จะต้องรักษาการใช้วิจารญาณ (หรือการตัดสิน) แบบ    ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายใด    ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน)

(a) sympathetic    (เห็นอกเห็นใจ)

(b) invariable    (ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่)

(c) attentive    (สนใจ, ตั้งใจ, เอาใจใส่)

(d) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

 

21. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า (ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน) ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับหมาที่ถูก    ฝึกให้เชื่อง-ทำให้เคยชิน-ทำให้สนใจงานบ้าน หรือชอบอยู่ในบ้าน-ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม    มากไปกว่าหมาป่า)  (เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์ และ  “wolf”  เป็นเพียง    ชนิดในนั้น)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันทาง หรือพันธุ์ผสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 168)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

 

1. After the age of 30, his hairline began to recede (v) further back from his forehead.

(หลังจากอายุ  ๓๐  ปี  แนวเส้นผมของเขาเริ่ม    ถอย-ถอยหลัง-ถอยห่าง-ล่าถอย-ห่างออก-ลด-ตกต่ำ    ไกลออกไปข้างหลัง  จากหน้าผากของเขา)  (คือ  หลังจากอายุ  ๓๐  แนวเส้นผมเริ่มถอยหลัง  ทำให้เขาเริ่มหัวเถิก)

(a) percolate    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) deteriorate    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(c) move back or away from    (ถอยไปข้างหลัง หรือห่างออกไปจาก)

(d) encircle    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

 

2. Our recent acquisition (n) of over 2,000 books makes ours the biggest library in the region.

(การได้มา-การครอบครอง-สิ่งที่ได้มา    ของหนังสือกว่า  ๒,๐๐๐  เล่ม  เมื่อไม่นานมานี้  ทำให้ห้องสมุดของเราเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณ  -  หรือภูมิภาคนี้)

(a) fluctuation     (ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, การขึ้นๆลงๆ)

(b) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(c) hindrance   (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(d) acquirement; obtainment    (การได้มา; การได้รับ)

 

3. The hikers persevered (v) despite the bad weather and the icy trail.

(นักเดินทางไกลด้วยเท้า    อุตสาหะ-พากเพียร-บากบั่น-พยายาม-ยืนหยัด    ทั้งๆที่อากาศเลว และทางเดินที่เย็นเยือก  -  หรือที่เป็นน้ำแข็ง)  (คือ  เดินทางต่อไปไม่ยอมหยุด)

(a) threw aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(b) kept going despite obstacles or discouragement; persisted    (ดำเนินต่อไปทั้งๆอุปสรรค หรือสิ่งที่ทำให้ท้อใจ; ยืนหยัด-เพียร-ยืนกราน-ดื้อ-ดื้อรั้น-ทนทาน-ฝังแน่น)

(c) penetrated    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะ ลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) competed    (แข่งขัน)

 

4. Travelers are advised to adjust (v) their watches before arriving in the new time zone.

(นักเดินทางได้รับการแนะนำให้    ปรับ-แก้ไข-ปรับตัว-จัด-ปรองดอง    นาฬิกาของตน  ก่อนมาถึงโซนเวลาใหม่)  (คือ  ปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)

(a) mock    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, ยั่ว, ท้าทาย)

(b) withdraw    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

(c) change; get accustomed to something    (เปลี่ยน; ทำให้คุ้นเคยกับบางสิ่ง)

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

 

5. Through folklore (n), archaeologists have learned about the migration of Native Americans in North America.

(ผ่านทาง    ตำนาน-คติชาวบ้าน-ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน    นักโบราณคดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอพยพของชาวอเมริกันพื้นเมือง (อินเดียนแดง) ในทวีปอเมริกาเหนือ)

(a) traditional myths of a people transmitted orally    (นิยายปรำปะราดั้งเดิมของคนเชื้อชาติหนึ่ง  ซึ่งถูกเล่าผ่านกันมาโดยทางวาจา)

(b) artifacts    (สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

(c) skeletons    (โครงกระดูก)

(d) historical objects    (วัตถุโบราณ)

 

6. Many cultures have fertility rites (n) that supposedly make it more likely for women to bear children.

(วัฒนธรรมจำนวนมากมี    พิธีการ-พิธี-พิธีกรรม-ประเพณี-ธรรมเนียมปฏิบัติ-พิธีศาสนา-พิธีบูชา    (เกี่ยวกับ) การเจริญพันธุ์  ซึ่งคาดการณ์ว่าทำให้เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่จะให้กำเนิดบุตร)

(a) notions    (ความคิด, ความเห็น, ความเข้าใจ)

(b) a ceremony meant to achieve a certain purpose    (พิธีซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง)

(c) experts    (ผู้เชี่ยวชาญ)

(d) burdens    (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก, สิ่งที่ถูกรองรับ)

 

7. The Forge Trucking Company was eventually unmasked (v) as a front for organized crime.

(บริษัทเดินรถบรรทุกฟอร์จ  ในที่สุดก็ถูก    เปิดเผย-เปิดโปง-เปิดหน้ากาก-ฉีกหน้ากาก-เปิดเผยความจริง    ว่าเป็นแนวหน้าของอาชญากรรมซึ่งทำกันเป็นระบบ)

(a) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(b) magnified    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(c) revealed; exposed something that was hidden    (เปิดเผย-เผยให้เห็น; แสดงให้เห็นสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้)

(d) elevated    (เอ๊ล-ละ-เวท)  (ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น)

 

8. Spending $ 3.5 million to redecorate the governor’s house is a grotesque (โกร-เทสค) (a) misuse of public money.

(การใช้จ่ายเงิน  ๓.๕  ล้านเหรียญ  เพื่อที่จะตกแต่งบ้านของท่านผู้ว่าการรัฐเสียใหม่  เป็นการใช้เงินสาธารณะในทางที่ผิดอย่าง    ผิดปกติ-พิกล-พิลึก-วิตถาร-วิปลาส-บูดเบี้ยวผิด ปกติ)

(a) lucrative    (มีกำไร, ให้ผลกำไรงาม, ให้ผลตอบแทน)

(b) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(c) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) bizarre; eccentric; extremely unattractive, in a way that catches a lot of attention    (แปลกประหลาด-พิกล; ผิดปกติ-ประหลาด-พิกล; ไม่น่าดูอย่างยิ่ง  ในแบบที่ดึงดูดความสนใจอย่างมาก)

 

9. The scientists examined (v) the fossils closely to determine their age.

(นักวิทยาศาสตร์    ตรวจสอบ-พิจารณา-ทดสอบ-สอบ-สอบสวน-ไต่ถาม    ซากฟอสซิลอย่างใกล้ชิด  เพื่อกำหนดอายุของมัน) 

(a) processed     (ประมวลผล)

(b) compared     (เปรียบเทียบ)

(c) inspected     (ตรวจสอบ หรือตรวจตราอย่างละเอียด)

(d) estimated     (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

 

10. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล    ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ    (หมายถึงทฤษฎี) ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

 

11. Psychologists have found that stern (a) disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่    เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน    มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent   (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive   (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict   (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative   (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

12. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่    น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง    มากที่สุดที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

 

13. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้จะ    เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ-ผันแปร    ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate    {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

14. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง    และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

15. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทาอุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ    ทำให้ช้าลง-ทำให้ลดความเร็ว-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรคต่อ    การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

 

16. In early typewriters the typists were unable to see what was being typed, but later models corrected this flaw (n).

(ในเครื่องพิมพ์ดีดยุคแรกๆ  นักพิมพ์ดีดไม่สามารถมองเห็นสิ่ง (ข้อความ) ที่กำลังถูกพิมพ์  แต่เครื่องพิมพ์ฯ รุ่นต่อๆ มาได้แก้ไข    ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน    นี้)
(a) mistake    (ความผิด)

(b) situation    (สถานการณ์)

(c) fault    (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน)

(d) advantage    (ข้อได้เปรียบ, ประโยชน์)

 

17. The late King Bhumibol was tremendously revered (v) by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ    เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง    อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested    (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted    (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted    (ช่วยเหลือ)

(d) respected    (เคารพนับถือ)

 

18. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย    ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง  ๔  คน, กลุ่มผู้เล่น  ๔  คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

 

19. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ    หนี-หลบหนี    จากอันตรายทุกอย่าง,  (คนเรา) ควรจะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)  (คือ  ยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง)

(a) hide oneself     (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

20. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ    ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

 

21. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา    ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม  ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully    (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 167)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Even though the villages are adjacent (อะ-เจ๊-เซิ่นท) (a) to each other, their residents speak different languages.

(แม้ว่าหมู่บ้าน    ใกล้-ชิด-ติดต่อกัน-ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน    ซึ่งกันและกัน  ชาวบ้าน (ผู้อยู่อาศัย) พูดภาษาแตกต่างกัน)

(a) similar    (คล้ายกัน, เหมือนกัน)

(b) distant    (อยู่ไกล, ห่างไกล)

(c) next to    (ถัดไป, ใกล้กัน, ติดกัน)

(d) opposite    (ตรงข้ามกับ, ตรงกันข้าม)

 

2. To make the foundation stronger, they compressed (v) the soil before pouring the concrete.

(เพื่อทำให้ฐานรากแข็งแรงขึ้น  พวกเขา    บีบ-อัด-กด-ทำให้แข็ง    ดิน ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงไป)

(a) dug    (ขุด)

(b) buried    (เบ๊-ริ) (ฝัง, ซ่อน, ปิด, กลบ, หมก, หมกมุ่น, ลืม (ความแค้น), ขจัด (ความ คิด) ออกไป)

(c) baked    (ปิ้ง, ย่าง)

(d) pressed together    (บีบหรืออัดเข้าด้วยกัน)

 

3. Modern-day sharks evolved (v) from their ancestor Eryops, which lived more than 200 million years ago.

(ปลาฉลามยุคปัจจุบัน    วิวัฒนาการ-เจริญ-ค่อยๆปรากฏขึ้น-ค่อยเป็นค่อยไป    จากบรรพบุรุษของพวกมัน “เออร์ยอพส์”  ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า  ๒๐๐  ล้านปีมาแล้ว)

(a) adapted    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

(b) developed; came forth    (พัฒนา; มาจาก)

(c) transformed    (เปลี่ยนรูป, แปรรูป, เปลี่ยนสภาพ, แปลงสภาพ, เปลี่ยนแปลง, แปลงตัว, ปฏิรูป)

(d) vanished    (หายไป, อันตรธานไป)

 

4. Not all of the overseas students could assimilate (อะ-ซิ้ม-มิ-เลท) (v) into the rigidly controlled school.

(มิใช่นักเรียนต่างชาติ (โพ้นทะเล) ทุกคนที่สามารถ    ทำตัวให้กลมกลืน-ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน-กลายเป็นเหมือน-นำเข้าดูดซึม-เอาอย่าง-ย่อย-เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้     กับโรงเรียนที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด)  (หมายถึง  มิใช่นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนในต่างประเทศ  จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนที่มีกฎระเบียบเข้มงวดได้)

(a) disseminate    (แพร่กระจาย, เผยแพร่, ทำให้กระจัดกระจาย)

(b) adopt    (นำเอามาใช้, รับเอา (เด็ก) มาเลี้ยง)

(c) become similar; consume and incorporate    (เหมือนหรือคล้ายกัน; บริโภคและผนวกเข้าไว้)

(d) proclaim    (ประกาศ)

 

5. A good mediator intervenes (v) only as much as necessary to settle a dispute between other parties.

(ผู้ไกล่เกลี่ยที่ดี    แทรกแซง-ก้าวก่าย-ยุ่ง-เกิดขึ้นระหว่าง-เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง    เฉพาะมากเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  เพื่อตกลงแก้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ)

(a) disfigures    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

(b) comes between    (แทรกแซง, เข้าไกล่เกลี่ย)

(c) evaporates    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(d) hibernates    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว, อยู่อย่างสันโดษ)

 

6. Young men and women in business often talk about the importance of having a mentor (เม้น-เทอะ หรือ ทอร์) (n) – usually an old person at the same company.

(คนหนุ่มสาวในธุรกิจมักสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการมี    ที่ปรึกษาที่ฉลาดและไว้ใจได้-ครูหรือผู้ฝึก    -  โดยปกติมักเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน)

(a) sponsor    (ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม, ผู้ประกัน)

(b) editor    (บรรณาธิการ)

(c) rector    (อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, อธิการโบสถ์)

(d) teacher; tutor; counselor; coach    (ครู; ผู้ติว-สอน; ผู้ให้คำปรึกษา; ผู้ฝึกสอน)

 

7. They harbored (v) the political refugee in their home.

(พวกเขา    ให้ที่พักอาศัย-ปิดบัง-ซ่อน-พักอาศัย-จอดเรือในท่า-จอดเรือ    ผู้ลี้ภัยทางการเมืองในบ้านของตน)

(a) sheltered; gave protection    (ให้ที่พักอาศัย; ให้ความคุ้มครอง)

(b) detained    (กักขัง, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(c) tortured    (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(d) slaughtered    (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณ, สังหารหมู่, การฆ่า, การฆ่าสัตว์, การฆ่าเป็นอาหาร, การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น)

 

8. Many opportunities stem from (v) his sensible decision to attend the university.

(โอกาสมากมาย    เกิดจาก-กำเนิดจาก    การตัดสินใจที่ฉลาดของเขาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)

(a) derive from    (ได้รับจาก)

(b) venture    (เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู, กล้าได้กล้าเสีย)

(c) originate from; emerge or develop from    (มีกำเนิดมาจาก; โผล่ออกมา หรือ พัฒนาจาก)

(d) cease    (ซีส)  (หยุด, ยุติ, สิ้นสุด, เลิก, เว้น, ตาย)  (ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง การหยุด) 

 

9. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  เป็นสัตว์เลือดเย็น,   จะ    อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว    ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับ

กระส่าย)

 

10. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา    ด่วน-รีบด่วน    ที่สุด ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆเผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-หายาก ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

 

11. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่    รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ    ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

12. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ    ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง)  (คือ  ไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

13. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมพ์  เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง    เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร    อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

14. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน    ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน    ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

 

15. The flowers will wither (v) in a few hours.

(ดอกไม้จะ    เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-หดเหี่ยว-ร่วงโรย-อับเฉา-เน่าเปื่อย-(สี) จางลง-ทำให้เหี่ยวแห้ง ร่วงโรย หรือหมดกำลัง    ในอีก  ๒ – ๓  ชั่วโมง)

(a) open    (เปิด)

(b) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom    (เบ่งบาน)

(d) dry up    (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

 

16. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

 (กล้วยไม้เป็นพืช    ผิดธรรมดา-ประหลาด-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ    ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

 

17. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ    ริบหรือยึด    สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported  (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released   {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

 

18. Most high school students look up to the star player on the football team. 

(นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่    เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส    ผู้เล่นที่เป็นดารา – คือมีฝีเท้าดี – ในทีมฟุตบอล)

(a) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy    (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect    (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue    (ติดตาม)

 

19. A sealed bottle thrown into the ocean often floats aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ    ลอยไปอย่างไม่มีจุด หมาย    ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks    (จม)

(b) leaks    (รั่ว)

(c) disintegrates    (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts    (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

 

20. One symptom of the disease is a high fever.

(อาการ-อาการโรค-ลักษณะอาการ-เครื่องแสดง-เครื่องชี้บอก-เครื่องหมาย    อย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol    (สัญลักษณ์)

(b) cause    (สาเหตุ)

(c) sign    (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain    (ความเจ็บปวด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 166)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. O. Henry’s short stories engross (v) readers all the way to their surprise endings.

(เรื่องสั้นของโอ เฮนรี่    ดึงดูดความสนใจ-ทำให้หมกมุ่น-ทำให้คร่ำเคร่ง    ผู้อ่าน  ตลอดเรื่องจนกระทั่งจบเรื่องในแบบประหลาดใจ)  (คือ  ทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำอยู่กับการอ่านจนจบเรื่อง)

(a) fertilize    (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(b) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) jeopardize    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(d) engage; become completely occupied or involved in an activity    (ทำให้ยุ่ง-ทำให้พัวพัน; (ทำให้) หมกมุ่นหรือพัวพันกับเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่)

 

2. Modern telescopes can detect the faintest light emitted (v) by distant stars.

(กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่สามารถค้นพบแสงที่จางที่สุดซึ่งถูก    ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-แพร่กระจาย-ฉาย-ส่อง    โดยดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไป)

(a) scattered   (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) mitigated   (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) released; sent out; given off    (ปล่อยออกมา; ส่งออกมา; ปล่อยออกมา)

(d) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

 

3. Houses in the United States in the old times were made chiefly (adv.) of wood products.

(บ้านในสหรัฐฯในสมัยก่อนถูกสร้าง    ส่วนใหญ่-ส่วนสำคัญที่สุด-เป็นหลัก    ด้วยผลิต ภัณฑ์ไม้)

(a) slightly    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) mostly    (ส่วนมาก, ส่วนใหญ่)

(c) briefly    (อย่างสั้นๆ)

(d) robustly    (อย่างแข็งแรง, อย่างแข็งแกร่ง)

 

4. Despite her capability and efficiency, she cannot withstand (v) the pressure of her job.

(ทั้งๆที่มีความสามารถและประสิทธิภาพ  เธอไม่สามารถ    ทนต่อ-อดทนต่อ-อดกลั้น-ต่อต้าน-สกัด-กลั้น    ความกดดันจากงานของเธอ)

(a) accomplish    (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(c) compel    (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ต้อน) 

(d) endure; resist; confront    (อดทน-ทนทาน; ต้านทาน-ยับยั้ง; เผชิญหน้ากับ)

 

5. Bus service to the city was halted (v) due to poor road conditions

(บริการรถประจำทางไปยังเมืองถูก    ทำให้หยุด-หยุด-ชะงัก    เนื่องมาจากสภาพถนนที่ย่ำแย่)

(a) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า-หยอกล้อ)

(b) stopped; discontinued    (ทำให้หยุด, หยุด; ทำให้หยุด-หยุด-เลิก-ชะงัก)

(c) exacerbated    (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ, ทำให้โกรธเคือง)

(d) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

 

6. The committee’s obdurate (อ๊อบ-ดุ-ริท) (a) refusal to listen to our plan was heart-breaking to us since we had spent ten years coming up with it.

(การปฏิเสธที่    ดื้อดึง-ดื้อรั้น-ใจแข็ง-ไม่ยอม    ของคณะกรรมการ  ที่จะฟังแผนของเรา  ทำให้เราหัวใจสลาย  เพราะว่าเราได้ใช้เวลา  ๑๐  ปี  ในการคิดและนำเสนอมัน)

(a) stubborn and insensitive    (ดื้อดึง-ดื้อรั้น และ ไม่หวั่นไหว-ไม่รู้สึก)

(b) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(c) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(d) prominent    (มีชื่อเสียง, สำคัญ)

 

7. The defendant tried to elicit (อิ-ลิส-ซิท) (v) the sympathy of the jury by appearing at the trial in a wheelchair, but the jury convicted him anyway.

(จำเลยพยายามที่จะ    นำออกมา-ดึงออกมา-ล้วงออกมา-ล้วงเอาความจริง    ความเห็นอกเห็นใจของคณะลูกขุน  โดยการปรากฏตัวที่การไต่สวนในรถเข็น  แต่อย่างไรก็ตาม  คณะลูกขุนก็ตัดสินว่าเขามีความผิด)

(a) promulgate    (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) indoctrinate    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

(c) bring out; call forth    (นำหรือดึงออกมา; เรียกออกมา)

(d) quench    (เคว้นช)  (ระงับ, ดับ, ทำให้หมด, ปราบ, เอาชนะ)

 

8. The farmer on vacation in the big city felt out of his milieu (มีล-ยู่) (n).

(a) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) equanimity   (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(d) environment; surroundings    (สภาพแวดล้อม-สิ่งแวดล้อม; สภาพแวด ล้อม-สิ่งแวดล้อม)

 

9. The mother soothed the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่    ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ    ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิกนิก  ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged    (กอด)

(b) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped    (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

10. The clerk had to break off the conversation in order to wait on a customer. 

(เสมียนคนนั้นจำเป็นต้อง    หยุด  สนทนา  โดยกะทันหัน    เพื่อมารับใช้ลูกค้า) 

(a) resume    (ดำเนินต่อไป)

(b) hurry    (รีบเร่ง)

(c) begin    (เริ่มต้น)

(d) interrupt    (ทำให้หยุด, ยับยั้ง, ตัดบท, พูดสอด, ขัดจังหวะ, ขัดขวาง)

 

11. The new tax law is explicit; that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่    ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย   (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

 

12. The union’s grievance committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ    การอุทธรณ์-ร้องทุกข์    (หรือความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ) ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel    (บุคลากร)

(b) investment    (การลงทุน)

(c) scholarship    (ทุนการศึกษา)

(d) complaint    (การอุทธรณ์-ร้องทุกข์, การบ่น)

 

13. The noise was so faint that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น    แผ่วเบาหรือค่อย    มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

 

14. Since he had never been in such a situation before, his apprehension was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน    ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-การจับกุม    ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

 

15. The boy felt disgraced because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก    อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า    เพราะว่าเขารู้ว่า  เขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

 

16. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่    มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้)มีลูกดก    ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

 

17. It is widely believed that one barrier to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า    อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-ด่านศุลกากร    ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

 

18. One of the most baffling aspects of brain research concerns the nature of consciousness. 

(หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่    น่างงงัน-น่ายุ่งเหยิง-น่าล้มเหลว-ซึ่งสกัดกั้น    มากที่สุดอย่างหนึ่งของการวิจัยสมอง  เกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตสำนึก-ภาวะจิต-ความมีสติ-ความคิดและความรู้สึกรวมกัน)

(a) controversial    (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

(b) haphazard    (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c) perplexing    (น่างงงัน, น่าสับสน)

(d) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

 

19. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้    การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

20. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ    ความกินดีอยู่ดี    ของผู้เยาว์  (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 165)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The critic’s searing review was filled with bitterness and invective (n).

(คำวิจารณ์ที่เผ็ดร้อนของนักวิจารณ์  เต็มไปด้วยความเผ็ดร้อน-รุนแรง และ    คำด่าว่า-การด่าว่าอย่างรุนแรง-การกล่าวดูหมิ่น-คำประณาม-การประณามอย่างรุนแรง)

(a) compliment    (คำชมเชย, คำสรรเสริญ, คำอวยพร, ของขวัญ)

(b) aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

(c) melancholy    (เม้-เลิน-เคอะ-ลิ)  (ความเศร้า, ความหดหู่)

(d) diatribe (ได๊-เออะ-ไทรบ); insulting or abusive speech    (การด่าอย่างรุนแรง; คำพูดที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกล่าวร้าย)   

 

2. The apple-dropping experiment gave the scientists empirical (a)  evidence that gravity exists.

(การทดลองทำแอปเปิลหล่น (ลงบนพื้นโลก) ให้พยานหลักฐาน    ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลอง-ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี)    แก่นักวิทยาศาสตร์ว่า  แรงดึงดูดของโลกมีอยู่)

(a) identical    (เหมือนกัน, เหมือนกันทุกอย่าง, อย่างเดียวกัน)

(b) practical    (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เน้นในทางปฏิบัติ, เกี่ยวกับการปฏิบัติ)

(c) relying on experience or observation; not merely theoretical    (ซึ่งอาศัยประสบการณ์หรือการสังเกต; มิใช่แต่เพียงทฤษฎี)

(d) equivocal    (คลุมเครือ, กำกวม, มีสองนัย, ตีความได้มากกว่า  ๑  อย่าง)

 

3. Eddy’s views are so nebulous (เน้บ-บิว-เลิส) (a) that no one can figure out what he thinks about anything.

(ความคิดเห็นของเอ็ดดี้    คลุมเครือ-ไม่ชัด-คล้ายเมฆ-ยุ่งเหยิง    มาก  จนกระทั่งไม่มีใครสามารถเข้าใจว่าเขาคิดเกี่ยวกับอะไร)  

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) vague; hazy; indistinct    (คลุมเครือ-ไม่ชัดแจ้ง; เป็นหมอก-มีหมอก-มืดสลัว-ไม่ชัด; ไม่ชัดเจน-คลุมเครือ-สลัว)

(c) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(d) lethargic    (ลิ-ธ้าร์-จิค)  (เฉื่อยชา, เซื่องซึม, ง่วง, ง่วงเหงาหาวนอน, เมินเฉย, เฉยเมย)

 

4. There was nothing novel (นอฟ-เวิล) (a) about the author’s latest novel; the characters were old, and the plot was borrowed.

(ไม่มีอะไร    ใหม่-แตกต่าง    เกี่ยวกับนวนิยายล่าสุดของผู้เขียน  (กล่าวคือ)  ตัวละครก็เดิมๆ  และการวางเนื้อเรื่องก็ถูกหยิบยืมมา)

(a) laborious   {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(b) trustworthy   (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

(c) new; original    (ใหม่; ไม่ซ้ำแบบใคร-ไม่เอาอย่างใคร)

(d) reprehensible    (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

 

5. The parade of soldiers was martial (a) in tone; the soldiers carried rifles and were followed by a formation of tanks.

(ขบวนพาเหรดของทหาร    คล้ายหรือเกี่ยวกับสงคราม-ชอบรบ-กล้าหาญ-เหมาะสำหรับการรบ-เกี่ยวกับนักรบหรือกองทัพ    ในน้ำเสียง  (เพราะ)  ทหารแบกปืนไรเฟิ่ล  และตามด้วยรูปขบวนของรถถัง)

(a) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ หรือ มี้-ดิ-โอ-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ)

(b) warlike; having to do with combat    (ชอบสงคราม-ชอบสู้รบ; เกี่ยวข้องกับการรบ-การต่อสู้)

(c) maladroit    (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(d) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

 

6. The island kingdom was ruled by a ruthless despot (เดส-เพิท) (n) who executed suspected rebels at noon each day in the village square.

(อาณาจักรบนเกาะถูกปกครองโดย    ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด-ผู้กดขี่-ทรราช-นักเผด็จการ    ที่ทารุณโหดร้าย  ผู้ซึ่งประหารชีวิตกบฏที่ต้องสงสัยในตอนเที่ยงวันของแต่ละวัน  ที่จัตุรัสของหมู่บ้าน)

(a) an absolute ruler; an autocrat; dictator    (ผู้ปกครองซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด; จอมเผด็จการ; ผู้เผด็จการ-ผู้บงการ)

(b) depot    (ดิ-โพ)  (โกดัง, คลังพัสดุ, สถานีรถไฟ-รถเมล์)

(c) mogul    (บุคคลสำคัญซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพล)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)  (โชกุน (ของญี่ปุ่น), นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

 

7. Congress enacted (เอน-แน้คท-เทด) (v) the legislation during its last session.

(สภาคองเกรส    บัญญัติ-ประกาศใช้-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย-แสดงออก    กฎหมาย  ระ หว่างสมัยประชุมสุดท้าย)

(a) annulled    (อะ-นั่ล)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้าง, ลบล้าง)

(b) stabilized   (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(c) ratified    (ให้สัตยาบัน, รับรอง)

(d) legislated; passed the law    (ออกกฎหมาย; ผ่านกฎหมาย)

 

8. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี    ลำดับความสำคัญ    เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงิน  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence   (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control   (การควบคุม)

(c) influence   (อิทธิพล)

(d) jurisdiction   (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

 

9. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่    มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

10. The appeal (n) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์    ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

 

11. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ    เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว    ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

12. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่  ๒  รองจากเต่าเท่า นั้น  ในเรื่อง    การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

 

13. Even though many years have passed since Einstein formulated his theory of relativity, few people are able to grasp (v) it fully.

(ถึงแม้ว่าหลายปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธ์ของเขา  ผู้คนน้อยคนสามารถ    เข้าใจ-รู้ซึ้ง-คว้า-ยึด-จับ-กำแน่น    มันอย่างเต็มที่)

(a) apply    (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

(b) revise    (แก้ไข, ทบทวน)

(c) comprehend    (เข้าใจ)

(d) project    (คาดการณ์, ประมาณการ, โครงการ)

 

14. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี    ทางเลือก    (และ)  ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement    (โอกาสของความตกลงกันหรือเห็นพ้องกัน)

 

15. His employer appeared to be in such an affable (a) mood that Tom decided to ask for a raise. 

(นายจ้างของเขาดูเหมือนจะอยู่ในอารมณ์ที่    เป็นมิตร-กรุณา    อย่างมาก  จนกระทั่งทอมตัดสินใจที่จะขอเงินเดือนขึ้น)

(a) respondent    (เกี่ยวกับการตอบ-ตอบสนอง-ขานรับ)

(b) irresponsible    (ไม่รับผิดชอบ)

(c) uncertain    (ไม่แน่นอน)

(d) agreeable    (น่าคบ, น่าพอใจ, เห็นด้วย, เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, สอดคล้อง)

 

16. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เสมียนคนนั้น    ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี    กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป  (และ) ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

 

17. He was greatly vexed (v) by the new and unexpected development.

(เขา    หัวเสีย-ถูกรบกวนหรือก่อกวน    อย่างยิ่ง  จากการพัฒนาใหม่ๆและมิได้คาดฝัน)

(a) annoyed    (รู้สึกถูกรบกวน-รำคาญ)

(b) astonished    (ประหลาดใจ, สนเท่ห์)

(c) enlightened    (ได้รับความรู้-ความสว่าง)

(d) contented    (พอใจ)

 

18. The stray (a) dog was picked up by the dogcatcher because he had no collar. 

(เจ้าหมา    เร่ร่อน-พเนจร-ข้างถนน    ถูกจับมาโดยพนักงานจับสุนัข  เพราะว่ามันไม่มีปลอกคอ)  (ซึ่งแสดงว่าไม่มีเจ้าของ)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sick    (เจ็บป่วย)

(c) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง)

(d) homeless    (เร่ร่อน, ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัย)

 

19. The holiday crowds littered (v) the park.

(ฝูงชนที่มาเที่ยววันหยุด    ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด-เรี่ยราด    สวนสาธารณะ)

(a) cleaned    (ทำความสะอาด)

(b) left    (ออกจาก, จากไป)

(c) dirtied    (ทำให้สกปรก)

(d) filled    (ทำให้เต็ม, เติมให้เต็ม)

 

20. The charges brought against the government official finally hurt nothing but his vanity (แว้น-นิ-ที่) (n)

(ข้อหาที่ตั้งแก่ข้าราชการคนนั้น  ในที่สุดมิได้ทำให้ (เขา) เจ็บปวดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใด  ยกเว้น    ความภูมิใจในตนเอง-ความทะนงตัว-ความหยิ่งยโส   ของเขา)  (but = ยกเว้น)

(a) family    (ครอบครัว)

(b) pride    (ความภาคภูมิใจ)

(c) prospect    (ความคาดหวัง)

(d) image    (ภาพลักษณ์, ภาพ)

 

21. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่    มั่งคั่ง-ร่ำรวย    มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large     (ใหญ่)

(b) industrialized     (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced     (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 164)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ    เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน    กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

 

2. You must conform (v) to the rules or leave the club.

(คุณจะต้อง    ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนกับ-ทำให้เข้ากับ

-เหมือน-ลงรอย    กฎระเบียบ  หรือมิฉะนั้นก็ออกจากชมรมไป)

(a) betray    (ทรยศ, หักหลัง, เอา (ความลับ) ไปเผย, เผย, แสดงออกซึ่ง)

(b) usurp    (ยู-เซิร์พ)  (ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่งชิงอำนาจ, บุกรุก)

(c) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(d) comply; adapt    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม; ปรับให้เข้ากับ)

 

3. One of the most important tenets (เท้น-นิท) (n) of our form of government is that people can be trusted to govern themselves.

(หนึ่งในบรรดา    หลักการ-ความเชื่อ-ข้อคิดเห็น-ความเห็น-ทฤษฎี-ข้อบัญญัติ    ที่สำคัญที่สุดของรูปแบบการปกครองของเราก็คือว่า  ประชาชนสามารถได้รับความไว้วางใจให้ปกครองตนเองได้)

(a) pinnacles    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(b) shared principles or beliefs    ()

(c) wraths    (ร้อธ)  (ความโกรธเคือง, ความโมโห, ความกริ้วโกรธ, การแก้แค้น)

(d) disasters    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ) 

 

4. Every now and then the professor would lift his head from his desk and deliver some recondite (เร้ค-เคิน-ไดท) (a) announcement that left us scratching our heads and trying to figure out what he meant.

(เป็นระยะๆ  ท่านอาจารย์จะผงกหัวขึ้นจากโต๊ะ  และกล่าวคำประกาศที่    ลึกซึ้งมาก-ลึก ลับมาก-รู้จักกันน้อย-คลุมเครือ    ซึ่งปล่อยให้เราต้องเกาหัว  และพยายามที่จะเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอะไร)

(a) irreparable    (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(c) abstruse    (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

(d) controversial    (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล)  (ที่โต้เถียงกัน, ที่ขัดแย้งกัน, ที่ทะเลาะวิวาทกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ)

 

5. The mother insisted that the killing committed by her son had not been willful (wilful) (a), but the jury apparently believed that he had known what he was doing.

(แม่ยืนกรานว่าการฆ่าที่กระทำโดยลูกชายของตน  มิได้    จงใจ-มีเจตนา-โดยสมัครใจ-ดื้อรั้น-หัวแข็ง    แต่คณะลูกขุนเชื่ออย่างชัดเจนว่า  เขา (ลูกชาย) รู้ว่าเขากำลังทำอะไร)  (หมายถึง  รู้ว่ากำลังฆ่าคน)

(a) deliberate; obstinate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ; ดื้อดึง, รั้น, เอาแต่ใจตนเอง)

(b) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัว เอง)

(c) unanimous     (ยู-แน้น-นิ-เมิส)  (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) 

(d) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(e) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

6. The purpose of the colonies was to enrich (v) the colonists and the Spanish realm.

(วัตถุประสงค์ของอาณานิคมคือ    เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย-ปรับปรุงคุณภาพ-เพิ่มคุณค่า        เจ้าอาณานิคมและอาณาจักรสเปน)

(a) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง)

(b) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(c) make wealthier; increase the value of    (ทำให้มั่งคั่งยิ่งขึ้น; เพิ่มคุณค่าของ)

(d) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

 

7. The importance of the test will sometimes intensify (v) the nervousness of the students.

(ความสำคัญของการสอบบางครั้งจะ    ทำให้เข้มข้นขึ้น-ทำให้รุนแรงขึ้น-ทำให้หนาแน่นขึ้น-กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น    ความวิตกกังวลของนักเรียน)  (คือ ทำให้ความวิตกของนักเรียนรุนแรงขึ้น)

(a) deplete    (ดิ-พลี้ท)  (ใช้หมดไป, ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, ถ่ายทิ้ง, เททิ้ง)

(b) heighten    (ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้สำคัญหรือเด่นขึ้น, เพิ่มความสูง)

(c) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

(d) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

 

8. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา    แดง    เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

 

9. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ    ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น    เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำ เร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

 

10. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently (adv.) debated issue among scientists.

 (ลิงไร้หางหรือหางสั้น  -  เช่น ลิงกอริลล่า  อุรังอุตัง -  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆเมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม  เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย    อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น    ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely   (อย่างฉลาด)

(c) hotly    (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

 

11. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.  

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว    หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก    สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล)  (คือ อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure  (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid  (หลีกเลี่ยง)

(c) live through (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome  (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

 

12. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง    แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น    ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular    (กลายเป็นที่นิยม)

 

13. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม    มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง    มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

 

14. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ    การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ    อยู่บ่อยครั้ง (คือได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

 

15. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ  ว่าใช้    เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ    ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

 

16. If you are visiting a foreign country, you may be unaccustomed (a) to eating unfamiliar foods. 

(ถ้าคุณกำลังไปเยือนต่างประเทศแห่งหนึ่ง  คุณอาจจะ    ไม่คุ้นเคย-เคยชิน    กับการกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย)

(a) surprised at    (ประหลาดใจ)

(b) unused to    (ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน)

(c) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

(d) afraid of    (กลัว)

 

17. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆและ    ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย    ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

 

18. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน  รายงานเมื่อเร็วๆมานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ – หรือสัตว์ประหลาด – ในทะเล  เป็น    การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่นตลก)  (คือไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

 

19. He agreed to the plan of his own accord (idiom).

{เขาเห็นด้วยกับแผนการ    โดยสมัครใจ (โดยอิสระ มิได้ถูกร้องขอ ชักชวน หรือบังคับ)}

(a) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

(b) voluntarily    (โดยสมัครใจ, โดยตั้งใจ, โดยอิสระ)

(c) unwillingly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) unhesitatingly    (อย่างไม่รีรอ, อย่างไม่ชักช้า)

 

20. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)    กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ ๒ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด    อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 163)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Economic conditions in the 1950s engendered (v) an era of industrial growth.

(สภาวะทางเศรษฐกิจในทศวรรษ  ๑๙๕๐    ทำให้เกิด-ก่อให้เกิด-บังเกิด    ยุคสมัยของการเติบโตทางอุตสาหกรรม)

(a) flattered    (ป้อยอ, ยกย่องเกินความเป็นจริง)

(b) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ทำให้หมุนเวียนหรือแพร่กระจาย)

(c) extended    (แผ่ขยาย, เพิ่ม, ยืดออก, กาง (ปีก), ยื่น (มือ), ยืด (เวลา), ต่อ, ทำให้ยาวขึ้น)

(d) produced; created    (ผลิต, สร้าง; สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิดขึ้น)

 

2. Particles (n) of dust can destroy electronic instruments.

(อนุภาค-ธุลี-อณู-ผงคลี-ส่วนหรือปริมาณที่น้อยที่สุด    ของฝุ่นละออง   สามารถทำลายเครื่องมืออีเลกทรอนิกส์ได้)   

(a) portions    (ส่วน (แบ่ง), ตอน)

(b) devices    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) fragments; very small pieces of something    (สะเก็ด, เศษหรือชิ้นที่แตกออก; ชิ้นเล็กมากๆของบางสิ่ง)

(d) audiences    (ผู้ชมหรือผู้ฟัง, การเข้าเฝ้า)

 

3. There was an abrupt (a) change in the weather.

(มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง    รวดเร็ว-ฉับพลันทันใด-ทันที-ทันใด-ปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน    ในดินฟ้าอากาศ)   

(a) ignorant    (ไม่ทราบ, ไม่รู้, ไม่รู้อะไร, เขลา)

(b) sudden; quick    (ทันทีทันใด; รวดเร็ว)

(c) compulsory    (ซึ่งบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) buoyant    (บ๊อย-เอิ้นท)  (ลอยได้)

 

4. The president designated (v) the vice president to represent him at the meeting.

(ท่านประธานาธิบดี    กำหนด-ระบุ-กะ-เรียกว่า-ตั้งชื่อ-ตั้ง    รองประธานาธิบดี  ให้เป็นตัวแทนเขาในการประชุม)

(a) repudiated    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ (ว่าเป็นของตน), ทอดทิ้ง)

(b) demoralized     (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

(c) indicated; specified, named, or selected to do the task    (บ่งชี้, ชี้บอก, ชี้แนะ; ระบุ, ระบุชื่อ, หรือเลือกให้ทำงาน)

(d) despised    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

 

5. They were determined (a) to go to graduate school.

(พวกเขา    มุ่งมั่น-แน่วแน่-ซึ่งตัดสินใจแล้ว-ซึ่งตัดสินแล้ว    ที่จะเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย)  (คือ  จะเรียนระดับปริญญาโท-เอก)

(a) shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(b) resolute; firm in conviction    (แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว; มั่นคงในความมั่นใจ-มุ่งมั่น)

(c) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

(d) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

 

6. A football team comprises (v) eleven players on offense and eleven players on defense.

(ฟุตบอล    ทีม    ประกอบด้วย    ผู้เล่นฝ่ายรุก  ๑๑  คน  และผู้เล่นฝ่ายตั้งรับ  ๑๑  คน)

(a) consists of    (ประกอบขึ้นด้วย)

(b) ponders    (ไตร่ตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด, คำนึง)   

(c) safeguards    (ปกป้อง, คุ้มครอง, เฝ้าระวัง)

(d) admires    (ยกย่อง, ชื่นชม)

 

7. The circumspect (a) general did everything he could not to put his soldiers at unnecessary risk.

(ท่านนายพลผู้ซึ่ง    รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียดรอบคอบ    ทำทุกอย่างที่ตนสามารถทำได้  เพื่อมิให้ทหารของเขาต้องเสี่ยงอันตรายอย่างไม่จำเป็น)

(a) threatening    (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)  

(b) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(d) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

8. The wizard conjured (up) (v) an evil spirit by mumbling some magic words and throwing some black powder into the fire.

(แม่มด    ร่ายเวทมนตร์คาถา-เรียกผี-เล่นกล-อ้อนวอน-วิงวอน    วิญญาณชั่วร้ายมา  โดยการพูดเสียงพึมพำคาถาอาคม-เวทมนตร์  และขว้างผงสีดำเข้าไปในกองไฟ)

(a) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

(b) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(d) summoned or brought into being as if by magic    (เรียกมาหรือเสกให้เป็นตัวตนขึ้นมาโดยใช้ (เสมือนหนึ่งว่าใช้) เวทมนตร์คาถา

 

9. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด    ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน    ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย-กระอักกระอ่วน  แก่พรรคการเมืองของเขาเป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed    (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

 

10. It is not easy to remain tranquil (แทร้ง-ควิล) (a) when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง    สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน    เมื่อเหตุ การณ์ต่างๆได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

 

11. The struggle (n) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การ    ต่อสู้-ดิ้นรน-แข่งขัน    ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ และรัฐบาลที่ล่าอาณนิคม (หรือปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลางหรือมีความสำคัญต่อการเมืองของประเทศในโลกที่  ๓  จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

 

12. It is vital (a) to keep an accurate record of every business transaction.

(มัน    สำคัญ-จำเป็น-จะขาดเสียมิได้    ที่จะเก็บประวัติที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ (หรือธุรกรรม) ทุกครั้ง)

(a) official    (เป็นทางการ)

(b) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(c) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, เข้าใจยาก)

(d) inadvertent    (ไม่ได้เจตนา, ไม่รอบคอบ, สะเพร่า)

 

13. Smallpox was considered eradicated two years after the last known case was reported in Somalia in 1977.

(ไข้ทรพิษถูกถือว่าถูก    กำจัดทำลายหมดไป-ถอนรากถอนโคน    ๒  ปีหลังจากกรณีที่รู้ จักกันรายสุดท้าย (หมายถึงไข้ทรพิษ)  ได้รับการรายงานในโซมาเลียในปี  ๑๙๗๗)

(a) cured    (เยียวยา, รักษา)

(b) controlled    (ควบคุม)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ลบทิ้ง)

(d) quarantined    (กักบริเวณคนหรือสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค)

 

14. Hawaii is economically vigorous, with extensive agriculture and manufacturing, and is a Pacific Basin transportation and cultural center. (รัฐฮาวาย    แข็งแรง-มีพลัง    ทางเศรษฐกิจ  ด้วยการเกษตรและการผลิตสินค้าอย่างกว้างขวาง  และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและวัฒนธรรมของลุ่มน้ำแปซิฟิก)

(a) dependable    (สามารถพึ่งพาได้)

(b) fragile    (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) prestigious    (มีชื่อเสียง, มีอิทธิพล)

(d) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, เอางานเอาการ, ที่ใช้กำลังมาก)

 

15. An intensification of internal stress and conflict among social, racial, and ideological groups has had profound effects on education in the twentieth century.

(ความเข้มข้นรุนแรงของความตรึงเครียดและความขัดแย้งภายใน  ในบรรดากลุ่มต่างๆทางสังคม  เชื้อชาติ  และอุดมการณ์  ได้มีผลกระทบที่    ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-แน่นแฟ้น    ต่อการ ศึกษาในศตวรรษที่  ๒๐)

(a) superficial    (ผิวเผิน. ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท) (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป)

(c) significant    (สำคัญ, มีลักษณะสำคัญ, มีความหมาย, มีผล)

(d) inevitable    (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

 

16. The intricate directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง    ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก    เข้าใจได้ยาก)  (หมายถึง  ป้ายบอกทางที่ชี้ไปในทิศทางต่างๆ ทำให้คนอ่านสับสน)

(a) vague    (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual    (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

17. Since I have been ill, my appetite has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้    ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ    ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

 

18. Mr. Henderson was determined to remain neutral.

(มิสเตอร์แฮนเดอร์ซันมุ่งมั่น-ตกลงใจ  ที่จะยังคง    เป็นกลาง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

(a) untroubled    (ไม่พบปัญหา, ไม่ถูกก่อกวน)

(b) unhurried    (ไม่รีบร้อน)

(c) unmarried    (ยังไม่แต่งงาน, โสด)

(d) uncommitted    (อิสระ, ไม่ได้ผูกมัด (คือไม่ได้อยู่กับฝ่ายใด), ไม่ได้มีพันธะกรณี)

 

19. The horse finally came to a halt on the very rim of the cliff.

(ม้าในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่    ริมหรือขอบ    สุดๆ (คือชิดมากๆ) ของหน้าผาแห่งนั้น)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

 

20. During the war, the shipping lanes proved vulnerable to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า    เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม    ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 162)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. We tried to be parsimonious (a), but without success.  After just a few days at the resort we realized we had spent all the money we had set aside for our entire month-long vacation.

(เราพยายามที่จะ    ประหยัดมากเกินไป-ขี้เหนียว-ตระหนี่-ใจแคบ    แต่ไม่สำเร็จ  ทั้งนี้  หลังจากพักที่รีสอร์ตได้สอง-สามวัน  เราตระหนักว่าเราได้ใช้จ่ายเงินที่เราแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับการไปพักผ่อน    เดือน  เสียจนหมดสิ้น)

(a) astute    (แอส-ทู้ท)  (ฉลาด, หัวแหลม)

(b) arrogant    (หยิ่งผยอง, ทะนงตน)

(c) indignant    (เคือง, โมโห, โกรธ)

(d) stingy    (ตระหนี่, ขี้เหนียว, ใจแคบ, ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ)

 

2. Susan felt ambivalent (a) about Alec as a boyfriend.  Her frequent desire to break up with him reflected this ambivalence.

(ซูซานรู้สึก    โลเล-สองจิตสองใจ-ทั้งรักทั้งชังในเวลาเดียวกัน-ทั้งในเชิงบวกและลบในเวลาเดียวกัน-ไม่ตกลงใจในการเลือกของสองสิ่งที่ตรงกันข้าม    เกี่ยวกับอเล็คในฐานะแฟน  (ทั้งนี้)  ความปรารถนาบ่อยๆของเธอที่จะเลิกกับเขา  สะท้อนให้เห็นถึงความสองจิตสองใจนี้)  (ซูซานสองจิตสองใจ  คือ  ด้านหนึ่งคบกับอเล็คเป็นแฟน  ส่วนอีกด้านหนึ่งอยากจะตัดสัมพันธ์กับเขาอยู่บ่อยๆ  คิดกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีสองความหมาย, มีสองนัย)   

(b) ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง)

(c) undecided; having opposed feelings simultaneously    (ยังไม่ตัดสิน ใจ (ว่าจะคบเป็นแฟนต่อไป หรือจะเลิกคบดี); มีความรู้สึกแย้งกันในขณะเดียวกัน  คือ เดี๋ยวรักเดี๋ยวชัง)

(d) prosperous    (เจริญรุ่งเรือง, ประสบความสำเร็จ, ล่ำซำ)

 

3. The machine crushes (v) corn to produce cornmeal.

(เครื่องจักร    บด-ขยี้-บี้-คั้น-ทำให้แตก-เหยียบ-กำจัด-ทำลาย    ข้าวโพด  เพื่อผลิตอาหารที่ทำจากข้าวโพด)

(a) penalizes    (ลงโทษ)

(b) grinds    (ไกรนด)  (บดจนละเอียด, ทำให้ละเอียด, ฝน, โม่, ถูอย่างแรง, กดขี่, เคี่ยวเข็ญ, รบกวน)

(c) yearns    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากมีหรือได้เป็นอย่างมาก)

(d) evinces    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

4. The discrepancy (n) in her experiment data led her to believe that she had made a mistake.

(ความไม่ลงรอยกัน-ความไม่ตรงกัน-ความขัดแย้ง    ในข้อมูลการทดลองของเธอ  ชักจูงให้ (ทำให้) เธอเชื่อว่า  เธอได้ทำผิดไปแล้ว)

(a) inconsistency    (ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน)

(b) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(c) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(d) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

 

5. Modern medicine has extinguished (v) many previously serious illnesses.

(การแพทย์สมัยใหม่ได้    ทำให้สิ้น-ทำให้หมดไป-ยุติ-ดับ-ยกเลิก-ชำระหนี้    ความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงแต่ก่อนนี้จำนวนมาก)  (คือ  ทำให้ความเจ็บไข้ที่เคยรุนแรงเมื่อก่อนนี้หมดไป)

(a) discriminated    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

(b) construed    (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประโยค)

(c) terminated    (ทำให้สิ้นสุด, ทำให้ยุติ, สิ้นสุด, ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง)

(d) contradicted    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ) 

(e) distinguished    (แสดงความแตกต่าง, แบ่งแยก, จำแนก, รู้ถึงข้อแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง)

 

6. The knight received gold as recompense (เร้ค-เคิม-เพนซ)) (n) for saving the kingdom.

(อัศวินได้รับทองเป็น    การชดเชย-การชดใช้-ค่าชดเชย-ค่าชดใช้-รางวัล-ค่าตอบแทน    สำหรับการช่วยรักษาอาณาจักรไว้ให้ปลอดภัย)

(a) privilege    (พริ้ฟ-วิ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)    

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) compensation    (การชดเชย, การทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย)

 

7. The causes of many harmful diseases have baffled (v) doctors for centuries.

(สาเหตุของโรคภัยที่มีอันตรายจำนวนมากได้    ทำให้งงงัน-ทำให้ยุ่งเหยิง    แพทย์มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว)  (คือ  ทำให้แพทย์งงงันมานานแล้ว)

(a) exhausted    (อิ๊ก-ซ้อส-ทิด)  (ทำให้หมดกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมด, ใช้ให้หมด)

(b) revised    (แก้ไข, ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

(c) puzzled    (ทำให้งงงวย, ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้ยุ่ง)

(d) frustrated    (ทำให้ไม่สมหวัง, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้คับข้องใจ, ทำให้ท้อแท้ใจมาก)

 

8. The team played hard, but victory was elusive (a) and they suffered another defeat.

(ทีมนั้นเล่นอย่างเต็มที่  แต่ชัยชนะ    หายไป-หลบหนีไป-หนีหายไป-หาตัวได้ยาก-หลบหลีกอย่างชำนาญ-ว่องไวเหมือนปรอท-เข้าใจยาก-ยากที่จะอธิบาย    และพวกเขาก็ประสบความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่ง) 

(a) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(b) evasive    (หายไป, หนีหายไป, หลบหนีไป, หายหน้าไป, หลบเลี่ยง, ไม่ตอบคำถาม)
(c) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์, ชอบอยู่เป็นกลุ่ม,(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)    

(d) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

 

9. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่    สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก    ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

 

10. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน) (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา  คำต่างๆได้ถูก    สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น    เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed    (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

11. It is futile (a) to argue with him once he has made up his mind.

(มัน    ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์    ที่จะโต้เถียงกับเขา  ในทันทีที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

 

12. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง    เข้าไปยุ่ง-เสือก    เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

 

13. Eddy was such a shrewd (ชรูด) (a) businessperson that he never lost money in any transaction. 

(เอ็ดดี้เป็นนักธุรกิจที่    เฉลียวฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม    มาก  จนกระทั่งเขาไม่เคยสูญเสียเงินในการทำธุรกรรมใดๆเลย)

(a) fortunate    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(b) clever    (ฉลาด)

(c) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(d) well-liked    (เป็นที่ชี่นชอบหรือโปรดปราน)

 

14. There was no trace (n) of poison in the coffee the chemist analyzed.

(ไม่มี    ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก    ของยาพิษในกาแฟที่นักเคมีได้วิเคราะห์)

(a) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(b) taste    (รสชาติ)

(c) color    (สี)

(d) smell    (กลิ่น)

 

15. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น    มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก    มากเสียจนกระทั่ง  เจ้าฆาตกรสามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

 

16. Her husband is very competent (a); he will repair the roof himself.

(สามีของเธอ    มีความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์    อย่างมาก  เขาจะซ่อมหลังคาด้วยตัวเอง)

(a) capable    (สามารถ, มีฝีมือ, มีวิชา, มีสติปัญญา)

(b) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, ขี้เหนียว, รู้จักเก็บเงิน)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

17. Walrus ivory, which the Eskimos used for weapons and carvings, is now very scarce due to the slaughter (สล้อ-เท่อะ) (n) of the animals.

(งาของตัววอลรัส  ซึ่งชาวเอสกิโมใช้เป็นอาวุธและการแกะสลัก  ในปัจจุบันหายากมาก  เนื่องมาจาก    การฆ่า-การฆ่าสัตว์-การฆ่าเป็นอาหาร-การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น    สัตว์เหล่านี้)

(a) migration    (การอพยพ)

(b) dispersal    (การไล่ไป, การทำให้หายไป, การทำให้กระจายไป)

(c) inbreeding    (ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน)

(d) destruction    (การทำลาย, การฆ่า, ภาวะที่ถูกทำลาย)

 

18. Virtually all people will feel humiliated (v) by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึกถูก    ทำให้ขายหน้า-เสียเกียรติ    โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed    (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ, ลำบากใจ)

(b) surprised    (ประหลาดใจ)

(c) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased    (ยินดี, พอใจ)

 

19. The national debt and chronic trade deficit have plagued (เพลก-ดึ) (v) international confidence in America.

(หนี้แห่งชาติและการขาดดุลการค้าแบบเรื้อรัง  ได้    รบกวน-ทำให้รำคาญ    ต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในอเมริกา)

(a) betrayed    (ทรยศ, หักหลัง)

(b) bothered    (รบกวน, ทำให้รำคาญ)

(c) destroyed    (ทำลาย, ฆ่า)

(d) undermined    (บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ทำลายอย่างลับๆ, ขุด, เซาะ,

ขุดอุโมงค์)

 

20. Scientists speculate that unrestrained (a) population growth and dwindling resources may force humans to look to the sea for food.

(นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า  การเติบโตของประชากร    ที่ไม่มีการควบคุม    และทรัพยากรที่ลดลง  อาจจะบังคับให้มนุษย์ต้องมองไปที่ทะเลเพื่อ (นำสัตว์น้ำมาทำเป็น) อาหาร)

(a) unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

(b) unexpected    (ซึ่งไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) unchecked    (ไม่ตรวจสอบ, ไม่ยับยั้ง, ไม่สกัด)

(d) unnecessary    (ไม่จำเป็น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 161)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. This antiquated (แอ๊น-ทิ-เคว-เทด) (a) machinery breaks down too frequently.

(เครื่องจักรกล    โบราณ-ล้าสมัย-เก่าแก่-ชรา-อดีต    ตัวนี้  เสียบ่อยมาก)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

(c) old-fashioned; outmoded; too old to be presently useful    (เก่าแก่-โบราณ; ล้าสมัย-หมดสมัย-เลิกใช้แล้ว; เก่าเกินไปกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน)

(d) dependable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

 

2. She confided (v) to me that she had always wanted to be a movie star.

(เธอ    บอกความลับ (ด้วยความไว้ใจ) -ไว้วางใจ-เชื่อถือ-ปรับทุกข์-มอบ    แก่ผมว่า  เธอต้องการจะเป็นดาราภาพยนตร์เสมอ)   

(a) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(b) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(c) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) confessed    (สารภาพ, ยอมรับ, สารภาพความผิด, ยอมรับผิด)

 

3. The teacher discreetly (adv.) told the parents about their child’s inappropriate behavior.

(ครูบอกพ่อแม่    อย่างรอบคอบ-อย่างสุขุม-อย่างระมัดระวัง    เกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมของลูกของตน)

(a) instantly    (ในทันทีทันใด)

(b) cautiously; in a careful, polite manner    (อย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง; อย่างระมัดระวังและสุภาพ)

(c) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างไว้วางใจ)

(d) gratefully    (อย่างขอบคุณ, อย่างชื่นชมยินดี, อย่างปลื้มปิติ)

 

4. The radio stations were inundated (อิ๊น-อัน-เด-เทด) (v) with reports of a severe traffic accident.

(สถานีวิทยุถูก    ท่วมท้น (มากมาย) -ทำให้เต็มไปด้วย-(น้ำ)ท่วม, ไหลบ่า    ด้วยรายงานของอุบัติเหตุจราจรที่รุนแรง)

(a) ruined    (ทำให้ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้พินาศ, ทำให้ล้มละลาย, พินาศ, หายนะ, ย่อยยับ, ล้มละลาย, ล่มจม)

(b) affected    (ได้รับผลกระทบ, มีผลกระทบ)

(c) flooded; overwhelmed    (ท่วมท้น; ปกคลุม, ครอบงำ, มีชัยท่วมท้น)

(d) alleviated    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

 

5. A person is more likely to succeed if he or she approaches projects with a positive mindset (n).

(บุคคลมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  ถ้าเขาหรือเธอเข้าสู่โครงการต่างๆด้วย    ทัศนคติที่ดี    และเป็นบวก)

(a) mentality; an established attitude or mood    (อำนาจจิต, ปัญญา; ทัศนคติหรืออารมณ์ที่มั่นคง, จิตใจที่ตั้งไว้ดีแล้ว, ทัศนคติที่ดี)

(b) confidence    (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น)

(c) purpose    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(d) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

 

6. It took two and a half days to extricate (v) the little girl from the abandoned well into which she had fallen.

(มันใช้เวลา  ๒  วันครึ่งที่จะ    ทำให้หลุด-ทำให้พ้น-ปล่อยก๊าชออกมา    เด็กหญิงตัวน้อย  จากบ่อน้ำที่ถูกทิ้งร้างซึ่งเธอได้หล่นลงไป)  (คือ  ใช้เวลากว่า  ๒  วันในการช่วยเด็กขึ้นมาจากบ่อน้ำ)

(a) impel    (กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว)    

(b) free (v) from difficulty    (ทำให้พ้นจากความยากลำบาก, แก้เรื่องยุ่งๆ)

(c) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

(d) snatch    (ฉก, ฉวย, แย่งชิง, คว้าไป, ฉวยโอกาส)

 

7. The women’s team exulted (v) in its victory over the men’s team at the badminton finals.

(ทีมหญิง    ยินดีมาก-ดีอกดีใจมาก-รื่นเริงอย่างมาก    ในชัยชนะของทีมเหนือทีมชาย  ในการแข่งขันรอบสุดท้าย)

(a) deteriorated    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(b) exploited    (อิกซ-สพล้อย-เทด)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(c) rejoiced; celebrated    (ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง, ทำให้ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง; ฉลอง-จัดงานเลี้ยงฉลอง-ทำพิธี-สรรเสริญ-ยกย่อง)

(d) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

 

8. The credulous (a) housewife believed that she had won a million dollars through an email scam.

(แม่บ้าน    ซึ่งหูเบา-ซึ่งเชื่อคนง่าย-ซึ่งเชื่อคนมากเกินไป-ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป    เชื่อว่า  เธอชนะได้เงิน  ๑  ล้านดอลลาร์  จากการสุ่มเลือกอีเมล์ของเธอ)  

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(d) gullible; eager to believe    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย; กระหายที่จะเชื่อ)

 

9. Some experts believe that the functions of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า    บทบาท-หน้าที่-ภารกิจ-งาน-การปฏิบัติงาน-พิธี    ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสารถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

 

10. It is impossible for parents to shield their children from every danger.

(เป็นไปไม่ได้สำหรับพ่อแม่  ที่จะ    ปกป้อง-ป้องกัน-คุ้มครอง    ลูกๆของตน  จากอันตราย    ทุกอย่าง)

(a) relieve    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)

(b) conserve    (สงวนไว้, อนุรักษ์ไว้)

(c) protect    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

11. The student is discourteous; he grumbles no matter how one tries to please him. 

(นักเรียนคนนั้นไม่สุภาพ  เขา    บ่น-ครวญ-แสดงความไม่พอใจ    ไม่ว่าใครสักคนจะพยายามเอาใจเขาอย่างไรก็ตาม)

(a) giggles    (หัวเราะคิกคัก)

(b) scolds    (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า)

(c) complains    (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

(d) sneers    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม)

 

12. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง-ละเอียดอ่อนชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ    ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  จะทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

13. Archaeology is an immense and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่    ใหญ่โต-มหึมา    และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ  ๓  ล้านปี)  (คือ  นับย้อนหลังไปจากปัจจุบัน)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous   (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

14. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation, and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ    ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง    และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography    (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude    (ความสูง)

(c) rainfall    (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool    (เวิร์ล-พูล) (น้ำวน)

 

15. The modern world is flooded with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก    ท่วมท้น-มากมายจนล้น    ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้ที่แข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

 

16. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating.

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง-มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถที่จะ    แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

17. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ    ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน    และความเร็วในการควบคุมฝูงวัวของมัน)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

 

18. Newton’s explanation of gravity enabled astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน    ทำให้  นักดาราศาสตร์  สามารถ  ทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

 

19. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิบัติ (หรือการดำเนินการ)    การว่าจ้าง    ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

 

20. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือเพื่อ    กระตุ้น-ก่อให้เกิด    การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  เนื้อเรื่องในละคร จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่อง

ด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL