หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 220)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In the United States, the eroded (v) value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูก  กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ-สึกกร่อน   ของเงินดอลลาร์  ถูกพิจารณาว่าเป็นผล ลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง)

 

2. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina (n) and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับ  ความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-สุขภาพ   และความเร็วในการควบคุมฝูงวัว)  (คือ  พวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

(a) stability    (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(b) courage    (ความกล้าหาญ)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) efficiency    (ประสิทธิภาพ)

 

3. Newton’s explanation of gravity enabled (v) astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้สามารถ-ทำให้เป็นไปได้-ทำให้ง่ายเข้า-มอบอำนาจ   นักดาราศาสตร์  ที่จะทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)  (คือ  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์ฯ)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

 

4. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring (n) practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิ บัติ (หรือการดำเนินการ)  การจ้าง-การว่าจ้าง-การเช่า-การให้เช่า-การออกเที่ยวรับจ้าง   ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย, ถูกกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

 

5. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke (v) laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือ  เพื่อ  กระตุ้น-ก่อให้เกิด-ยุแหย่-ปลุกปั่น-ยั่ว-ก้าวร้าว   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  ดัง นั้น  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

6. Look at them closely when they occur separately and the distinction (n) between them is then clear.

(จงมองดูพวกมันอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นแยกกัน (ทีละครั้ง)  และ  ความแตกต่าง-การแบ่งแยก-การแยกแยะ-ลักษณะพิเศษ-ลักษณะที่เด่น-ความมีชื่อเสียง-เกียรติยศ   ระหว่างพวกมัน  ก็จะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้น)

(a) attraction    (การดึงดูดใจ, แรงดึงดูด, เสน่ห์, บุคคลหรือสิ่งที่ดึงดูด)

(b) similarity    (ความคล้ายคลึง, ความเหมือนกัน)

(c) difference    (ความแตกต่าง)

(d) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้อง)

 

7. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant (a - nmilitary strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่,  พระนางคลีโอพัตรา,  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง, เป็นชาวกรีก, สามารถพูดได้    ภาษา, และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่  ฉลาดมาก-หลักแหลมมาก-สุกใส-โชติช่วง-แวววาว-เพชรนิลจินดา)

(a) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(b) intelligent    (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจหรือความรู้ดี)

(c) professional    (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

(d) skillful    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

 

8. The expansion of public services has caused concern that the civil service branches are becoming autonomous (a) powers.

(การขยายการบริการสาธารณะได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่า  สาขางานราชการกำลังจะกลายเป็นอำนาจ (ซึ่ง)  เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง)  (คือ  ไม่สามารถควบคุมได้  เนื่องจากความใหญ่โต-เทอะทะของมัน)

(a) independent    (เป็นอิสระ, ไม่ขึ้นกับใคร, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, เป็นตัวของตัวเอง)

(b) superior    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

(c) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(d) robust    (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, เข้มแข็ง, กำยำ, มีกำลังมาก, เอาการเอางาน)

 

9. Most physicians (n) believe that a reasonable amount of physical exertion throughout life is one of the keys to longevity.

(แพทย์-หมอ-อายุรแพทย์   ส่วนใหญ่เชื่อว่า  ปริมาณที่เหมาะสม (พอสมควร, ไม่มากเกินไป) ของการออกแรงทางร่างกาย (การออกกำลังกาย) ตลอดชีวิต  เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการมีอายุที่ยืนยาว)

(a) researchers    (นักวิจัย)

(b) physicists    (นักฟิสิกส์)

(c) athletes    (นักกีฬา, นักกรีฑา)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

 

10. Most carmakers anticipate (v) more elaborate instrumentation in the near future when the standard automobile will utilize several microprocessors.

(ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่  คาดหวัง-มุ่งหวัง-ทำนาย-ลงมือกระทำการก่อน-ตัดบท-ใช้สอยล่วงหน้า-บังเกิดล่วงหน้า   การใช้เครื่องมือที่ละเอียดซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้  เมื่อรถยนต์มาตรฐานจะใช้ไมโครโปรเซสเซ่อร์จำนวนมาก)

(a) employ    {ใช้ (เครื่องมือ), จ้าง (คนงาน)}

(b) appreciate    (ชื่นชม, ยกย่อง, เห็นคุณค่า, เห็นประโยชน์)

(c) neglect    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง)

(d) expect    (คาดหวัง, คาดว่า, หวังว่า, คาดคิด, ปรารถนาให้)

 

11. German measles usually has a fairly abrupt (a) onset in children.

(โรคหัดเยอรมันโดยปกติมักมี  การเริ่มต้น (การจู่โจม, การโจมตี) ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด-ปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน-คับขัน-ไม่ติดต่อกัน-หยาบ-หยาบคาย   ในเด็กๆ)

(a) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious    (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden    (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early    (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

 

12. Much air cargo includes items that spoil (v - n) rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมไปถึง (ประกอบด้วย) สิ่งของซึ่ง  เสีย-เน่าเสีย-เสื่อมเสีย-แย่ลง-ปล้น-แย่ง-ทำให้ (เสื่อม) เสีย-ทำให้แย่-ทำอันตราย-โอ๋จนเสียคน-ของโจร-สิ่งที่ปล้นมา-ของเสีย   อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen    (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate    (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม, พูดดูถูก)

(c) sell    (ขาย)

(d) go bad    (เน่า, เสีย)

 

13. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of (v) them. 

(ในหลายๆ กรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มัน (สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ) ได้)

(a) get rid of     (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

 

14. The tunnel (n) was so dark and clammy that we became frightened.

(อุโมงค์-อุโมงค์ใต้ดิน-ทางใต้ดิน-โพรงใต้ดิน-ทางเข้าเหมืองแร่-ปล่องระบายอากาศ-ท่อปล่องไฟ-โพรงที่สัตว์ขุดขึ้น   มืดและเย็นชื้นมาก  จนกระทั่งพวกเราตกใจกลัว)

(a) long corridor    (ระเบียงหรือเฉลียงยาว)

(b) open ditch    (คูน้ำที่เปิดกว้าง)

(c) underground passageway    (ทางผ่าน (ทางคนเดินหรือรถวิ่ง) ใต้ดิน)

(d) center aisle    (ทางเดินตรงกลาง – ในโบสถ์หรือเครื่องบิน)

 

15. Punctuality (n) is imperative in your new job.

(การตรงต่อเวลา-การรักษาเวลา-ความถูกต้อง-การเป็นแต้มหรือจุด   เป็นสิ่งจำเป็น (หรือ เรื่องบังคับ)  ในงานใหม่ของคุณ)

(a) Being efficient    (การมีประสิทธิภาพ)

(b) Being courteous    (ความสุภาพ)

(c) Being on time    (การตรงต่อเวลา)

(d) Being cheerful    (ความร่าเริง)

 

16. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด, ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น, จะ  อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

 

17. The most pressing (a - n) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา  ด่วน-รีบด่วน-เครื่องอัด-การอัด   ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

 

18. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) (a) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ   ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative    (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient    (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned    (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

19. The concurrence (n) of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ   ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง)  (คือ  ไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้ในที่สุด)

(a) rejection    (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal    (ข้อเสนอ)

(c) agreement    (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

20. President Donald Trump believes that America must radically alter (v) its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดีโดนัลด์  ทรัมพ์  เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร   อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change    (เปลี่ยนแปลง)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 219)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  การมาก่อน-การมีสิทธิ์ก่อน-สิทธิพิเศษ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

 

2. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

 

3. The appeal (n – v) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์-ดึงดูดใจ-ร้องขอ-อ้อนวอน-เรียกร้อง-อุทธรณ์   ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

 

4. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกซ์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ  เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

5. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่    รองจากเต่าเท่านั้น  ในเรื่อง   การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

 

6. Individuals share genes not only with their offspring (n) but also with other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับ  ลูกหลาน-บุตร-ทายาท-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสันดาน-ลูกสัตว์-หน่ออ่อน-ผล-ผลิตผล-ดอกผล   ของตนเท่านั้น  แต่ยัง (ร่วม กัน) กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b) cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c) children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d) siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

 

7. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception (n) of the past as both art and history.

(การปรับปรุงใหม่ (ซ่อมแซม) อาคารเก่าในเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง  การมองเห็น-การเข้าใจ-การหยั่งรู้-ญาณ-ความรู้สึก-ความรู้สึกสัมผัส   อดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติศาสตร์)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

(c) acceptance    (การยอมรับ)

(d) example (ตัวอย่าง)

 

8. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ถูกต้องสมควร-ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี    มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

 

9. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-อย่างไร้ความปราณี-อย่างโหดเหี้ยม-อย่างทารุณ   อย่างมาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a) frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

 

10. The development of modern drama in the United States was spurred (v) by the growth of university theaters.

(พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  ได้รับการ  กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่ง   โดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

(a) discouraged    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(b) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

(c) stimulated    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

(d) hampered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

11. The waste matter from the factory contaminates v) the river.

(วัตถุ-สสารที่เป็นของเสียจากโรงงาน  ทำให้ปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์-เจือปน   แม่น้ำ)  (คือ  ทำให้แม่น้ำปนเปื้อน หรือเกิดมลภาวะ)

(a) pollutes    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(b) diminishes    (ทำให้ลดลง, ลดลง)

(c) floods    (ท่วม, ท่วมท้น)

(d) flows into    (ไหลเข้าไป)

 

12. Our country is compelled (v) to import a large amount of rice and sugar each year.

(ประเทศของเราถูก  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ให้นำเข้าข้าวและน้ำตาลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) forced    (บังคับ)

(c) persuaded    (เพอร์-สเว้ด-ดิด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(d) prohibited    (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

 

13. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา  คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ   พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) look like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ-คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

 

14. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ  เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, บกพร่อง, มีไม่พอ)

 

15. The jury listened carefully to the witness’s testimony (n).

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบ  พยาน-หลักฐาน-การยืนยันโดยการสาบานตัว-การแถลงโดยเปิดเผย-บัญญัติ  ๑๐  ประการของโมเสส   ของผู้เป็นพยาน)

(a) assistance    (ความช่วยเหลือ)

(b) approval    (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

(c) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

 

16. The scientists examined (v) the fossils closely to determine their age.

(นักวิทยาศาสตร์  ตรวจสอบ-ทดสอบ-สอบสวน-พิจารณา-ไต่ถาม   ซากฟอสซิลอย่างใกล้ชิด  เพื่อกำหนดอายุของมัน) 

(a) processed    (ประมวลผล)

(b) compared    (เปรียบเทียบ)

(c) inspected   (ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจตราอย่างละเอียด)

(d) estimated   (ประเมินค่า, ประมาณราคา)

 

17. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล  ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ (หมายถึงทฤษฎี) ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

 

18. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่  สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก   ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

 

19. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน)  (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา  คำต่างๆ ได้ถูก  สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น   เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed     (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

 

20. It is futile (a) to argue with him once he has made up his mind.

(มัน  ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์   ที่จะโต้เถียงกับเขา  ในทันทีที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 218)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Speech difficulties may sometimes be surmounted (v) if a person is shown where to place the tongue and teeth to make sounds.

(ความยากลำบากในการพูดบางครั้งอาจจะถูก  เอาชนะ-พิชิต-ปีน-ป่าย-ขึ้น-อยู่เหนือ-อยู่ข้างบน-วางบน-ข้าม-คลุมยอด   ได้  ถ้าบุคคล (ที่มีปัญหาในการพูด) ได้รับการแสดงให้เห็นว่า  จะวางลิ้นและฟันเอาไว้ที่ไหนเพื่อทำให้เกิดเสียง)

(a) identified    (ระบุ, บ่งชี้)

(b) minimized     (ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้ลดเหลือต่ำสุด)

(c) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย)

(d) surmised    (คาดการณ์, เดา, ทาย, คาดคะเน, นึก, คิด)

 

2. People usually think cats are naturally ferocious (a), but it depends on the type of cat.

(ผู้คนมักคิดว่าแมว  ดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย-สุดขีด-รุนแรง   โดยธรรมชาติ  แต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของแมวด้วย)

(a) friendly    (เป็นมิตร)

(b) savage    (ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, หยาบคาย, รุนแรง)

(c) furry    (มีขนปุกปุย)

(d) playful    (ขี้เล่น)

 

3. We have received help from diverse (a) sources.

(เราได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง   หลากหลาย-แตกต่างกัน-หลายชนิด)

 (a) informed    (ที่ได้รับแจ้งหรือบอกกล่าว)

 (b) various    (หลากหลาย, ต่างๆ กัน, มากมาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท)

 (c) a couple of    (สองหรือสาม)

 (d) independent    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ, ซึ่งอาศัยตนเอง, ซึ่งไม่พึ่งพาคนอื่น)

 

4. Widespread violence erupted (v) in the old city in September 1832, which witnessed the massacre of a large number of people.  

(ความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง  ปะทุขึ้น-ระเบิด-แตกออก-พุ่งออกมา-ทำให้ปะทุ (แตกออก, ระเบิดออก, พุ่งออก)   ในเมืองเก่าในเดือนกันยายน ปี  ๑๘๓๒  ซึ่งได้ประจักษ์การสังหารหมู่ผู้คนเป็นจำนวนมาก)

(a) broke out    (เกิดขึ้น)

(b) increased    (เพิ่ม, เพิ่มขึ้น)

(c) conduced    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(d) was expected    (ถูกคาดหวัง)

 

5. The earthquake was a terrible catastrophe (n).

(แผ่นดินไหวเป็น  ความหายนะ-ภัยพิบัติ-เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ-ตอนจบของละคร-จุดจบ   ที่น่าสะพรึงกลัว – หรือร้ายแรง)

(a) punishment    (การลงโทษ)

(b) unexpected event    (เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน)

(c) jeopardy    (อันตราย)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

6. Taking a firm stand on such controversial issues as abortion and homosexuality can jeopardize (v) the election prospects of would-be politicians.

(การมีจุดยืนที่มั่นคงในประเด็นที่มีความขัดแย้ง  เช่น  การทำแท้งและการรักร่วมเพศ สามารถ  เป็นอันตรายต่อ-ทำอันตราย-ทำร้าย   ความคาดหวังในการเลือกตั้งของผู้ที่จะเป็นนักการเมือง)  (ความหมาย  คือ  ถ้าผู้ที่จะเป็นนักการเมืองหรือสมัครลงเลือกตั้งในอนาคต  แสดงความคิดเห็นที่แน่นอนลงไปในประเด็นที่เป็นปัญหาถกเถียงกันในสังคม เช่น การทำแท้ง ฯลฯ อาจทำให้บุคคลนั้นเสียคะแนนจากผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองผู้นั้นได้  ดังนั้น  จึงเป็นการดีกว่ากันที่จะแสดงความเห็นเป็นกลางๆ เกี่ยว กับประเด็นเหล่านี้  ถ้าไม่ต้องการเสียคะแนนจากผู้เลือกตั้ง)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) reassure    (ทำให้มั่นใจอีกครั้ง, รับรองซ้ำ, ประกันซ้ำ)

(c) endanger    (ทำให้เป็นอันตราย)

(d) annihilate    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

7. Hemoglobin in the blood carries oxygen throughout (prep.) the body.

(เฮโมโกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง  พาออกซิเจนไป  ทั่ว-ทุกหนทุกแห่ง-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   (ของ) ร่างกาย)

(a) away from    (ห่างจาก, หนีจาก)

(b) all over    (ไปทั่ว)

(c) associated with    (เกี่ยวข้องกับ, สัมพันธ์กับ)

(d) discarded by    (ถูกละทิ้งโดย, ถูกทอดทิ้งโดย)

 

8. More than eight thousand magazines are published periodically (adv.) in the United States.

(วารสารมากกว่า  ๘,๐๐๐  ฉบับได้รับการตีพิมพ์  เป็นระยะๆ-เป็นช่วงๆ-เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นเวลา   ในสหรัฐฯ)

(a) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

(b) exclusively    (ผูกขาด, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

(d) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตามปกติ)

 

9. Black bears are normally unaggressive (a) creatures.

(หมีสีดำโดยปกติแล้วเป็นสัตว์ที่  ไม่ก้าวร้าว-ไม่รุกราน)

(a) smart    (ฉลาด)

(b) strong    (แข็งแรง)

(c) peaceful    (รักสงบ, มีสันติภาพ, สงบสุข, สงบเงียบ, รักสันติ)

(d) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

10. Within their courtrooms, judges are virtual autocrats (n).

 (ภายในห้องศาล  ผู้พิพากษาเป็นเสมือน   ผู้เผด็จการ-ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด)

 (หมายถึง  มีอำนาจพิจารณาคดีโดยเอกเทศ  ไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงได้  คำพิพากษาของศาลถือเป็นสิ้นสุด  จึงเปรียบเทียบผู้พิพากษาเหมือนกับผู้เผด็จการ)

(a) automatons    (หุ่นยนต์, เครื่องอัตโนมัติ เช่น เครื่องที่ใช้หยอดเหรียญเพื่อให้ทำ งาน)

(b) dictators    (ผู้เผด็จการ)

(c) dealers    (พ่อค้า, ผู้ขาย)

(d) coaches    (ผู้ฝึกสอน)

 

11. He has been having a clandestine (a) affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว   แบบลับๆ-ปิดบังซ่อนเร้น   กับเลขาฯ ของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

(a) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(b) hostile    (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

(c) secret    (ลับ, เร้นลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง, ลึกลับ)

(d) harmonious    (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

 

12. She arrived at the hospital in a state of apprehension (n) of what the doctor would say about her child.

(เธอมาถึงที่โรงพยาบาลในสภาวะของ  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความคิดเห็น-การจับกุม   ในสิ่งที่หมอจะพูดเกี่ยวกับลูกของเธอ)  (เช่น  พูดว่าป่วยหนักหรือเป็นมะเร็ง)

(a) gratefulness    (ความกตัญญู, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(b) prestige    (เพรส-ที้จ) (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) comprehension    (ความเข้าใจ)

(d) dread    (เดรด) (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

 

13. His colleagues found him rather aloof (a).

(เพื่อนร่วมงานของเขาพบว่าเขาค่อนข้างจะ  เย็นชา-ไม่สนใจ-สันโดษ-ห่างเหิน-โดดเดี่ยว)

(a) cowardly    (ขี้ขลาด)

(b) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(c) reserved    (สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที)

(d) amused    (รู้สึกขบขัน-สนุกสนาน)

ตอบ   -   ข้อ    (c)   เป็นความหมายใกล้เคียง

 

14. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) (a) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง   รุนแรง-ดุเดือด-เร่าร้อน-แรงกล้า-กระตือรือร้น-โกรธเคือง-มีพลังสูง   กับเพื่อน)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

15. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ  ต้องการ-อยากได้-ทะเยอทะยาน-สูงขึ้นไป   จะเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

 

16. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง  เข้าไปยุ่ง-ยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

 

17. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด  ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย-กระอักกระอ่วนแก่พรรคการเมืองของเขาเป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed    (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

 

18. It is not easy to remain tranquil (แทร้ง-ควิล) (a) when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง  สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

 

19. The struggle (n - v) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การต่อสู้-การดิ้นรน-การแข่งขัน-ดิ้นรน-ต่อสู้-แข่งขัน   ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ และรัฐบาลที่ล่าอาณานิคม (หรือปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลาง (หรือมีความสำคัญ) ต่อการเมืองของประเทศในโลกที่    จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, การเป็นปรปักษ์, สงคราม)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

 

20. It is vital (a) to keep an accurate record of every business transaction.

(มัน  สำคัญ-จำเป็น-จะขาดเสียมิได้   ที่จะเก็บประวัติที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ (หรือธุรกรรม) ทุกครั้ง)

(a) official    (เป็นทางการ)

(b) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(c) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, เข้าใจยาก)

(d) inadvertent    (ไม่ได้เจตนา, ไม่รอบคอบ, สะเพร่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 217)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The Chinese President, Si Jin Ping, has strongly hoped to terminate (v) the corruption that has long subverted the country.

(ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะ  ทำให้สิ้นสุด-ทำให้ยุติ-สิ้นสุด-ยุติ-ลงเอย-ลงท้าย-จบลง-เป็นผล   การคอร์รัปชั่น  ซึ่งได้บ่อนทำลายประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) support    (สนับสนุน)

(b) destroy    (ทำลาย, ดับ, ผลาญ, ฆ่า, ทำให้ไม่ได้ผลหรือใช้การไม่ได้)

(c) fabricate    (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, ทอ)

(d) find out    (ค้นพบ, พบว่า)

 

2. A large number of people thought that the newly published book defamed (v) Islam.

(ผู้คนจำนวนมากคิดว่า  หนังสือที่พิมพ์ใหม่เล่มนั้น  ทำลายชื่อเสียง-สบประมาท-ใส่ร้ายป้ายสี   ศาสนาอิสลาม)

(a) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(b) slandered    (ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ใส่ร้ายป้ายสี, หมิ่นประมาท)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์)

(d) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

 

3. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง  ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอย-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ปรานี-ไม่ไว้หน้า-บึกบึน   เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

 

4. Pandemonium (n) arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวาย-ความเอะอะโกลาหล-สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล   เกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อ  ถูกประกาศออกมา)

(a) wild uproar {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b) political unrest    (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c) anticipated diseases    (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d) amazement    (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

 

5. She tried to clarify (v) the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เธอพยายาม  ทำให้ชัดเจน-ทำให้กระจ่าง-ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-ทำให้บริสุทธิ์-ทำให้ใสสะ อาด   ประเด็นที่เป็นปัญหา  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์)  (คือ  ทำให้ประเด็นที่เป็นปัญหามีความกระจ่าง หรือเข้าใจง่ายขึ้น)

(a) bury    (ฝัง)

(b) inquire    (สอบถาม)

(c) make clear    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d) raise    {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

 

6. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น   เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

 

7. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently (adv.) debated issue among scientists.

(ลิงไร้หางหรือหางสั้น  (เช่น ลิงกอริลล่า, อุรังอุตัง)  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆ เมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม  เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย  อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น   ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely   (อย่างฉลาด)

(c) hotly    (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

 

8. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.  

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว  หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก   สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล) (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

 

9. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง  แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น-เพิ่มทวี-ขยาย-งอก-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular    (กลายเป็นที่นิยม)

 

10. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม  มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง   มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

 

11. That is the most ridiculous (a) thing I’ve ever heard.

 (นั่นเป็นสิ่งที่  น่าหัวเราะ-น่าขัน-ไร้สาระ-ตลกขบขัน   มากที่สุดที่ผมเคยได้ยินมา)

 (a) serious    (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

 (b) peculiar    (พี-คิ้ว-เลีย) (แปลก, พิกล)

 (c) silly    (เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, โง่, เซ่อ)

 (d) delectable    (อร่อย, น่ายินดี)

 

12. A good and sensible judge must be impartial (a).

(ผู้พิพากษาที่ดีและมีวิจารณญาณจะต้อง   ไม่ลำเอียง-ยุติธรรม-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ)

(a) fair    (ยุติธรรม, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์,  มาก, ปานกลาง, ดีพอใช้, สะอาด, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(b) punctual    (ตรงเวลา)

(c) judicious    (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุผล, เหมาะสม, สมควร)

(d) benevolent    (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญทำกุศล)

 

13. She won’t change her mind because she is obstinate (a).

(เธอจะไม่เปลี่ยนใจ  เพราะว่าเธอ  ดื้อดึง-ดื้อรั้น-ดันทุรัง)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

(b) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งกระด้าง, ว่ายาก, ควบคุมยาก, ยืนหยัดแน่วแน่)

(c) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)

(d) illegible    {(ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านได้ยาก}

 

14. I told him not to meddle (v) in my personal affairs.

(ผมบอกเขามิให้  ยุ่งเกี่ยว-เข้ายุ่ง-ยุ่ง-เสือก   กับเรื่องส่วนตัวของผม)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) assist    (ช่วยเหลือ)

(c) interfere    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, ขัดขา, รบกวน, สอดแทรก)

(d) evince    (แสดงให้เห็น, แสดงออก, ทำให้เห็น)

 

15. White is the conventional (a) color of the wedding gown.

(สีขาวเป็นสี  ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม-ธรรมดา-สามัญ-เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา   ของเสื้อคลุมยาวชุดแต่งงาน – ของผู้หญิง)

(a) traditional    (เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) exceptional    (พิเศษ, ผิดปกติ)

(c) indelible    (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ขัดไม่ออก, ที่ลบไม่ได้)

(d) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

16. He made a real blunder (n - v) when he insulted the President.

(เขาทำ  ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม   อย่างแท้จริง  เมื่อเขาดูหมิ่นท่านประธานาธิบดี)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด)

(b) praise    (คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ-ยกย่อง, สรรเสริญ)

(c) mistake    (ความผิดพลาด, ความผิด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(d) valor    (ความกล้าหาญ)

 

17. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเกตบอลของเรามีชัยชนะด้วย  ความต่อเนื่องกัน-การต่อเนื่อง-ลักษณะต่อเนื่อง-ลำดับ-การรับช่วง-การสืบทอดตำแหน่ง)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

 

18. Please confine (v) your remarks to the subject we are debating.

(โปรด  จำกัด-ตีวง-ขีดคั่น-เก็บตัว-กักตัว-กักขัง   คำพูดของคุณให้อยู่ในเรื่อง (หัวข้อ) ที่เรากำลังอภิปรายกัน)

(a) define    (ให้คำจำกัดความ, กำหนด, อธิบาย, ทำให้ชัดเจน)

(b) adjust    (ปรับให้เหมาะสม, ปรับให้สมดุล)

(c) limit    (จำกัด, กำหนด)

(d) express    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร, ส่งด่วน, ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง ด่วน, พิเศษ, เร็วเป็นพิเศษ, ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน, บริษัทที่ส่งของด่วน, สิ่งของที่ส่งด่วนหรือเป็นพิเศษ)

 

19. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ  ไม่พอใจ-ไม่สบายใจ-ลำบากใจ   มาเป็นเวลา  สัปดาห์แล้ว  ในขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

 

20. Animals may use their voices to threaten (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ  ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย – ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 216)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they usually congregate (v) in large herds, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียว หรือเป็นคู่,  พวกมันโดยปกติแล้ว  จับกลุ่มกัน-ชุมนุม-รวบรวม   เป็นฝูงใหญ่,  ซึ่งบ่อยครั้งมีจำนวนหลายร้อยตัว)

(a) procreate    (ให้กำเนิด, ออกลูก, สร้าง, ทำให้บังเกิด, กำเนิด, บังเกิด)

(b) eat    (กิน)

(c) live    (อาศัยอยู่)

(d) assemble    (รวมตัวกัน, ชุมนุม, ประชุม, รวบรวม, รวมเข้า)

(e) stammer    (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

 

2. Its charm and mild climate have made San Francisco, California, an attractive (a) city for both businesses and residences.

(เสน่ห์ของมันและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  ได้ทำให้เมืองซานฟรานซิสโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นเมืองที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ-น่าหลงใหล   ทั้งสำหรับการดำเนินธุรกิจและการเป็นที่พักอาศัย)

(a) a crowded    (หนาแน่น, แออัดยัดเยียด)

(b) a remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(c) an appealing    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดความสนใจ-ความอยากรู้อยากเห็น- หรือความเห็นใจ)

(d) a renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(e) a notorious    (มีชื่อเสียงในทางเลวร้าย, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่ว)

 

3. Trash recycling is becoming an increasingly viable (a) option for waste disposal.

(การรีไซเคิลขยะ-ของเสีย  กำลังเป็นทางเลือกที่   สามารถทำได้-ทำงานได้- (ทารก, เมล็ดพืช) สา    มารถมีชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้-สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้   เพิ่มมากขึ้น  สำหรับการกำจัดขยะ-ของเสีย)

(a) controversial    (ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการขัดแย้ง, ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, พลิกแพลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, งอได้, งอได้ง่าย)

(c) superb    (ดีเยี่ยม, เยี่ยมยอด)

(d) feasible    (สามารถทำได้)

(e) crucial    (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญ, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย)

 

4. Images from the Voyager spacecraft show that Saturn is distinctly (adv.) oval.

(ภาพจากยานอวกาศ “โวเยจเจอร์” (ผู้เดินทางผจญภัย) แสดงว่า  ดาวเสาร์เป็นรูปไข่ (กลมรี)   อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างแน่นอน-อย่างสังเกตได้ง่าย-อย่างแตกต่างกัน)

(a) suspiciously    (อย่างระแวง, อย่างสงสัย, อย่างกังขา)

(b) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(c) clearly    (อย่างชัดเจน)

(d) rather    (ค่อนข้างจะ)

(e) vaguely    (เวก-ลี่)  (อย่างไม่ชัดแจ้ง, อย่างคลุมเครือ, อย่างเคลือบคลุม, อย่างเลือน-เลอะเลือน)

 

5. Records indicate that the tortoise can live longer than any other animal with a spine (n).

(สถิติบ่งชี้ว่าเต่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดที่มี   กระดูกสันหลัง)

(a) shell    (เปลือก)

(b) backbone    (กระดูกสันหลัง)

(c) tail    (หาง)

(d) nose    (จมูก)

(e) mouth    (ปาก)

 

6. The eagle’s nest is a massive (a) structure of sticks lined with leaves and grass.

(รังของนกอินทรีย์เป็นโครงสร้าง   ขนาดใหญ่-มาก-เป็นก้อนใหญ่-เป็นกองใหญ่หนา แน่น-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   ของกิ่งไม้ซึ่งถูกเรียงเป็นแนว (หรือบุ) ด้วยใบไม้และหญ้า)

(a) an enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) a microscopic    (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(c) an exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

(d) a novel    (ใหม่, แปลก, แตกต่าง)

(e) an orderly    (มีระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง)

 

7. An insect’s abdomen contains organs for digesting food, reproducing, and getting rid of (v) waste products.

(ช่องท้องของแมลงจะบรรจุอวัยวะสำหรับการย่อยอาหาร,  สืบพันธุ์,  และ  กำจัด  ของเสีย)

(a) reducing    (ลด, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(c) accumulating    (สะสม, เพิ่มพูน)

(d) creating    (สร้าง, ก่อให้เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งขึ้น)

(e) pondering    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

 

8. According to some biologists, the instinct to care for the young is perhaps (adv.) the most interesting characteristic of animals.

(สอดคล้องกับนักชีววิทยาบางราย,  สัญชาตญาณในการดูแล (เอาใจใส่, อารักขา) ลูกน้อย  บางที-อย่างเป็นไปได้   เป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจที่สุดของสัตว์)

(a) possibly    (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

(b) seldom    (ไม่ใคร่จะ, นานๆครั้ง)

(c) actually    (อย่างแท้จริง, จริงๆแล้ว, แท้ที่จริงแล้ว)

(d) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(e) somewhat    (ค่อนข้าง, บ้าง, บางส่วน)

 

9. The planet Earth is a mass of rock surrounded by an envelope (n) of air.

(ดาวเคราะห์โลกเป็นหินก้อนขนาดใหญ่  ที่ถูกล้อมรอบโดย  เปลือกหุ้ม-สิ่งห่อหุ้ม   ของอากาศ)

(a) a cloud    (ก้อนเมฆ)

(b) a thin film    (ฟิล์มหรือเยื่อหุ้มบางๆ)

(c) an outer covering    (สิ่งที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมภายนอก)

(d) an accumulation    (การสะสม, การเพิ่มพูน)

(e) a circulation    (การหมุนเวียน, การโคจร, การเดินทางหรือเคลื่อนที่รอบ, การแพร่กระจาย, การจ่ายแจก, การจำหน่าย, จำนวนพิมพ์, จำนวนขาย)

 

10. Latex paints are not flammable and have little odor (n).

(สีของ (น้ำ) ยางสีขาวไม่ติดไฟได้ง่าย  และมี  กลิ่น  เล็กน้อย)

(a) color    (สี)

(b) texture    (เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, สิ่งทอ, วัตถุทำสิ่งทอ, แก่นสาร, องค์ประกอบ)

(c) smell    (กลิ่น)

(d) oil    (น้ำมัน)

(e) bruise    (บรูส)  (รอยช้ำ, รอยฟกช้ำ)

 

11. There seems to be an insatiable (a) demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่  ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม   สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight    (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy    (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

(e) bizarre    (บิ-ซา)  (ประหลาด, พิกล, พิลึก)

 

12. Fraud includes any means, such as surprise, trickery, or cunning (n), by which one person cheats another.

(การทุจริตรวมไปถึงวิธีการใดๆ เช่น การทำให้ประหลาดใจ (หรือการจู่โจมโดยไม่รู้ตัว), การใช้เล่ห์เพทุบายหรือหลอกลวง, หรือ  ความฉลาดแกมโกง   โดยการที่บุคคลหนึ่งต้มตุ๋นหลอกลวงอีกบุคคลหนึ่ง)

(a) playfulness    (ความขี้เล่น-ซุกซน-สนุกสนาน, การหยอกเล่น)

(b) laziness    (ความเกียจคร้าน)

(c) truthfulness    (การพูดความจริง, การเปิดเผยความจริง)

(d) cleverness   (ความฉลาด)

(e) creed    (ความเชื่่อ, ลัทธิ)

 

13. Thousands of lakes in North America are devoid (a) of fish because of water acidification.

(ทะเลสาบหลายพันแห่งในทวีปอเมริกาเหนือ  ปราศจาก-ขาดแคลน   ปลา  เนื่องจากน้ำ (ในทะเลสาบ) ถูกทำให้เป็นกรด)

(a) plagued by    (ทำให้เกิดภัยพิบัติหรือกาฬโรคโดย)

(b) free of    (ไม่มี, ปราศจาก)

(c) covered with    (ปกคลุมไปด้วย)

(d) interspersed with    (ถูกทำให้กระจายหรือโปรยไปด้วย)

(e) fraught with    (ฟรอท)  (เต็มไปด้วย, ที่บรรทุกเต็มไปด้วย)

 

14. Genetic engineers scientifically alter (v) genetic material in order to produce desirable new traits in crops and livestock.

(นักพันธุวิศวกรรม  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-ผันแปร    วัตถุที่เกี่ยวกับพันธุกรรมโดยทางวิทยาศาสตร์  เพื่อที่ จะสร้างคุณลักษณะใหม่ๆ ที่พึงปรารถนาในพืชและปศุสัตว์)

(a) fuse    (หลอมรวม)

(b) expand    (ขยาย)

(c) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(d) adjust    (ปรับ, แก้ไข, ปรับตัว, จัด, ปรองดอง)

(e) rehearse    {ซ้อม (ดนตรี, ละคร)}

 

15. Ground beetles are predacious throughout their lifecycle and run about freely in the pursuit (เพอร์-ซิ่วท หรือ ซูท) (n) of other insects.

(แมลงปีกแข็งที่อยู่บนดินจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตของมัน  และไปไหนมาไหนอย่างอิสระใน  การตามจับ-การติดตาม-การไล่ตาม-การดำเนินต่อไป-การดำเนินตาม-อาชีพ-การงาน-การเจริญรอย   แมลงอื่นๆ)

(a) search for    (ค้นหา)

(b) competition with    (การแข่งขันกับ)

(c) fear of    (ความกลัว)

(d) need of    (ความต้องการ)

(e) lack of    (ความขาดแคลน, ความไม่มี)

 

16. The development of nuclear technology has given many nations the capacity to unleash mass destruction and to harness (v) energy for civil and industrial purposes.

(การพัฒนาเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ได้ให้ความสามารถหลายๆประเทศ  ที่จะปล่อยการทำลายล้างอย่างมหาศาลออกมา  และ (ที่จะ)  ควบคุม-เทียมม้า   พลังงานสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีอารยธรรมและทางด้านอุตสาหกรรม – คือ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ)  (หมายถึง  การพัฒนาเทคโนฯ นิวเคลียร์  สามารถให้ทั้งการทำลายล้าง  และการควบคุมพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและสร้างความเจริญ  ทั้งนี้  แล้วแต่จะเลือกใช้)

(a) absorb    (ดูดซึม, ดูดซับ, รับเอามา)

(b) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(c) divert    (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(d) kindle    (จุดไฟ, ก่อไฟ, ทำให้ลุกเป็นไฟ, เริ่มลุกไหม้, กระตุ้น, ปลุก, เร้าอารมณ์)

(e) assemble    (ประกอบ (ชิ้นส่วน), ชุมนุมกัน, มารวมกัน)

 

17. People who do not sleep enough tend to become irritable (a).

(คนที่นอนหลับไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะ   โกรธง่าย-ฉุนเฉียวง่าย)

(a) ill    (เจ็บป่วย)

(b) easily annoyed    (โกรธง่าย, ขุ่นเคืองง่าย)

(c) weary    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อิดโรย, เบื่อหน่าย)

(d) mournful    (เศร้าโศก, เสียใจ, มืดมน, ไม่สดใส)

(e) aloof    {เย็นชา, วางเฉย, (วางตัว) ห่าง}

 

18. Most married couples want to augment (v - n) their savings before having a child.

(คู่ชายหญิงที่แต่งงานแล้วส่วนมากต้องการ  เพิ่ม-ขยาย-เสริม-เพิ่มทวี-การเพิ่ม-การขยาย   เงินออมของตนก่อนมีบุตร)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) insure    (ประกันภัย, ทำประกัน)

(c) increase    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน, การเพิ่มมากขึ้น, ผลกำไร)

(d) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

 

19. One of the most appalling scandals (n) in the field of medicine involves the dispensing of inadequately tested drugs.

(หนึ่งในบรรดา  เรื่องอัปยศอดสู-เรื่องอื้อฉาว-เรื่องฉาวโฉ่-เรื่องน่าอาย-การนินทาป้ายร้าย   ที่น่าตกใจที่สุดเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวข้องกับการจ่ายยาที่ไม่ได้รับการทดสอบอย่างเพียงพอ)  (คือ  ยาที่มีคุณภาพต่ำ)

(a) disciplines    (ระเบียบวินัย, สาขาวิชา)

(b) disclosures    (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(c) disagreements    (การไม่เห็นด้วย, ความไม่เห็นพ้อง, ความไม่ลงรอยกัน, การทะ เลาะ, การโต้แย้ง)

(d) disgraces    (ความอัปยศอดสู, ความเสื่อมเสีย, การเสียหน้า, การขายหน้า, เรื่องที่อับอายขายหน้า, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

(e) vestiges    (ร่องรอย, ของที่เหลืออยู่)

 

20. A peculiar (a) fact about life on Earth is that the molecules of living things tend to move in a leftward direction.

(ข้อเท็จจริงที่  แปลกพิกล-ประหลาด-เป็นพิเศษ-ไม่เคยปรากฏมาก่อน   เกี่ยวกับชีวิตบนโลกก็คือว่า  โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต  มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางข้างซ้าย)

(a) universal    (สากล)

(b) unexplained    (ที่ไม่ได้รับการอธิบาย)

(c) odd    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) autonomous    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 215)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆ เป็นเหตุการณ์ที่ทำลายล้างที่สุดของธรรมชาติแบบหนึ่ง, ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย   ที่ไม่สามารถคำนวณได้-เหลือคณานับ-ที่นับไม่ไหว-ที่คาดการณ์ไม่ได้-ที่ไม่แน่นอน   ของชีวิตและทรัพย์สิน)

(a) unmentionable    (ไม่อาจจะกล่าวถึงได้, เอ่ยถึงไม่ได้, พูดไม่ออก, น้ำท่วมปาก)

(b) unprofitable    (ซึ่งไม่มีกำไร, ซึ่งไม่ให้ผลกำไร)

(c) insurmountable    (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้)

(d) immeasurable    (ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

 

2. It is believed that arthritis incapacitates (v) more people than does any other chronic disorder.

(มันเชื่อกันว่า  โรคข้อต่ออักเสบ   ทำให้ไร้ความสามารถ-ทำให้ขาดคุณสมบัติ   แก่ผู้คนมากกว่าที่ความผิดปกติทางกายชนิดเรื้อรังแบบอื่นๆ ทำให้เกิด)

(a) threatens    (ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยคุกคาม, ทำให้เกิดอันตราย)

(b) irritates    (ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(c) disables    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์)

(d) accelerates    (เร่ง (ความเร็ว), ทำให้เร็วขึ้น)

 

3. Bodies with like electrical charges repel (v) each other, and those with unlike charges attract each other.

(วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกัน (จะ)  ผลัก-ผลักออก-ขับไล่-ตีกลับ-โต้กลับ-ต้านทาน-ต้านการซึมผ่าน-ยับยั้ง-ปฏิเสธ-ขจัด-ทำให้รังเกียจ   ซึ่งกันและกัน  และวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน (จะ) ดึงดูดซึ่งกันและกัน)

(a) replicate    (ทำสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำสิ่งจำลอง, ทำเลียนแบบ)

(b) repulse    (ผลัก, ขับไส, ขับไสไล่ส่ง, ขับออก, ปัดแข้งปัดขา)

(c) restore    (ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปฏิสังขรณ์, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง, บำรุงร่างกาย)

(d) repeal    (ยกเลิก (กฎหมาย), เลิกล้ม, ถอน, ลบล้าง, ละทิ้ง)

 

4. The St. Lawrence Seaway links (v - n) fifty-six ports in Canada and the United States.

(เซนต์ ลอว์เรนซ์ ซีเวย์  เชื่อม-ต่อ-ประสาน-การเชื่อม-สิ่งเชื่อมต่อ-ข้อต่อ-เครื่องประสาน-ข้อลูกโซ่   ท่าเรือ  ๕๖  แห่ง ในแคนาดาและสหรัฐฯ)

(เซนต์ ลอว์เรนซ์ ซีเวย์  เป็นระบบของแม่น้ำลึก, คลองน้ำลึก, และช่องแคบ (ที่เป็นทั้งโดยธรรมชาติและสร้างขึ้นมา) ที่เรือเดินสมุทรสามารถแล่นได้  ระบบนี้สร้างขึ้นร่วมกันระหว่างแคนาดาและสหรัฐฯ  ทำให้เรือเดินสมุทรสามารถแล่นผ่านจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าไปยังทะเลสาบทั้งห้า  (Great Lakes) ในทวีปอเมริกาเหนือ  เริ่มจากเมืองมอนทรีอัล  รัฐควีเบ็ค  ของแคนาดา  ไปยังปลายสุด (ตะวันตก) ของทะเลสาบสุพีเรีย  ในรัฐออนตาริโอของแคนาดา  มีความยาวทั้งหมดประมาณ  ๓,๐๐๐  กิโลเมตร  และเปิดเดินเรือในปี  ๑๙๕๙  เส้นทางนี้บริหารโดยบริษัทของทั้งแคนาดาและสหรัฐฯ)

(a) passes    (ผ่าน, เดินผ่าน, ผ่านไป, ข้าม, แซง, ล้ำหน้า, ล่วง, พ้น, อนุมัติ, อนุญาต, ทำให้ผ่าน, สอบไล่ได้, ออก (กฎหมาย), ส่งผ่าน, ถ่ายทอด)

(b) benefits    (ให้ประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้รับประโยชน์, ประโยชน์, ผลประ โยชน์, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, สิทธิพิเศษ, การแสดงการกุศล)

(c) connects    (เชื่อมกับ, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์กับ, เกี่ยวดอง)

(d) aggravates    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

 

5. John D. MacDonald’s mystery novels have a huge (a) audience in the United States.

(นิยายเรื่องลึกลับของจอห์น ดี. แม็คโดนัลด์  มีผู้อ่าน  มหาศาล-มหึมา-ใหญ่มาก-ใหญ่โต  ในสหรัฐฯ)

(a) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

(b) demanding    (ที่เรียกร้องมากเกินควร)

(c) impressionable    (ที่โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ที่ประทับใจง่าย)

(d) tremendous    (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา, อย่างยิ่ง, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

6. The senator was the President’s bitter political adversary (n).

(ท่านวุฒิสมาชิกเป็น  ศัตรู-ปรปักษ์  ทางการเมืองที่ขมขื่นของประธานาธิบดี)

(a) effigy    (หุ่น)

(b) enemy    (ศัตรู)

(c) consumer    (ผู้บริโภค)

(d) competitor    (ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้)

 

7. The troops liberate (v) the country from enemy occupation.

(ทหาร  ปลดปล่อย-ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ-ปลดเปลื้อง- (คำสแลง) ปล้นจากศัตรูที่แพ้ในสงคราม   ประเทศ  จากการยึดครองของข้าศึก)

(a) perplex    (ทำให้งุนงง)

(b) terrify    (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดผวา)

(c) set free    (ปลดปล่อย, ปล่อยเป็นอิสระ)

(d) donate    (บริจาค)

 

8. The jungle is the habitat (n) of tigers.

(ป่าดงดิบคือ  ที่อยู่อาศัย-ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์-สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์  ของเสือ)

(a) device    (อุปกรณ์, เครื่องกลไก, แผนการ, อุบาย)

(b) contract    (สัญญา)

(c) colleague    (เพื่อนร่วมงาน)

(d) dwelling place    (สถานที่อยู่อาศัย)

 

9. The drug will help alleviate (v) your pain.

(ยานี้จะช่วย  บรรเทา-ทำให้น้อยลง  ความเจ็บปวดของคุณ)

(a) flatter    (ประจบ, ยอ, ยกย่องเกินความเป็นจริง)

(b) expel    (ไล่ออก, ขับออกไป)

(c) relieve    (บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, แบ่งเบา)

(d) jeopardize    (ทำให้ตกอยู่ในอันตราย)

 

10. His bad temper aggravated (v) the situation.

(อารมณ์ร้ายของเขา  ทำให้แย่ลง-ทำให้เลวร้ายขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   สถานการณ์)  (คือ  ทำให้สถานการณ์แย่ลง)

(a) diminished    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(b) worsened    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

(c) defended    (ป้องกัน, ปกป้อง, ว่าความให้ (จำเลย), พิทักษ์, พูดแก้ให้, พูดสนับสนุน)

(d) confiscated    (ยึด, ริบ)

 

11. Life depends on the equilibrium (n) between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings.

(ชีวิตขึ้นอยู่กับ  ความสมดุล-ดุลยภาพ-ความเสมอภาค-สภาพคงที่-ความสงบใจ   ระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) balance    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

(c) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

(d) exchange    (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

 

12. Raised for its milk, meat, and hide, the reindeer is also used to haul (v - n) things from place to place.

{(นอกจาก) ถูกเลี้ยงไว้เพื่อน้ำนม เนื้อ และหนัง,  กวางเรนเดียร์ยังถูกใช้   ลาก-ดึง-ฉุด-สาว-ชัก-เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก-เปลี่ยนใจ-เปลี่ยนทิศทาง-การดึง-การลาก-สิ่งที่ถูกดึง   สิ่งต่างๆ  จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย}

(a) pull    (ลาก, ดึง)

(b) push    (ผลัก, ดัน)

(c) send    (ส่ง)

(d) carry    (บรรทุก, แบก)

 

13. Subterranean (a) reservoirs in the United States contain far more usable water than all surface reservoirs and lakes combined.

(อ่างเก็บน้ำ  ใต้ดิน  ในสหรัฐฯ บรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกันอย่างมากมายทีเดียว)

(a) massive    (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

(b) elegant    (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(c) underground    (ใต้ดิน)

(d) clandestine    (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

 

14. The Blackfoot people painted their buffalo hides (n) with simple horizontal lines.

{ชาวอินเดียนแดงเผ่า  “เท้าดำ”  ระบายสี  หนัง-หนังสัตว์-หนังฟอก-หนังคน   ควายของพวกเขา  ด้วยสายเชือกในแนวดิ่งอย่างง่ายๆ – หรือ โดยมีเส้นในแนวดิ่งอย่างง่ายๆ (อาจมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)}

(a) moccasins    (รองเท้าหนังของอินเดียนแดง, รองเท้าหรือรองเท้าแตะส้นแข็ง)

(b) bones    (กระดูก)

(c) robes    (เสื้อคลุมยาว, เสื้อคลุย, เสื้อชุดพิธี, เสื้อคลุมชุดอาบน้ำ)

(d) skins    (หนัง, หนังสัตว์, เปลือก, เปลือกนอก, ผิวหน้า, คนขี้เหนียว, ปอกเปลือก, ลอกเปลือก, ถลกหนัง)

 

15. Because gymnasts exercise regularly, they have supple (a) bodies.

(เพราะว่านักยิมนาสติกออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ  พวกเขาจึงมีร่างกาย  อ่อนช้อย-งอโค้งได้ง่าย-ดัด (ตน)ได้ง่าย-นิ่มนวล-นุ่ม-อ่อนลง-ปวกเปียก-เปลี่ยนใจได้ง่าย-ยินยอม-จำนน-อ่อนข้อ-ยอมตาม-คล้อยตาม)

(a) aching    (เจ็บปวด)

(b) humble    (ถ่อมตัว, สุภาพ, ต่ำต้อย)

(c) superb    (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) limber    (งอได้, ยืดหยุ่น, อรชร, อ่อนนิ่ม)

 

16. The lawmakers tried to abrogate (v) obsolete laws.

(นักกฎหมาย – ส.ส. – พยายาม  ยกเลิก-เพิกถอน  กฎหมายที่ล้าสมัย)

(a) annul    (อะ-นั่ล)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้าง, ลบล้าง)

(b) pass    (ผ่าน)

(c) advocate    (สนับสนุน)

(d) amend    (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

 

17. They planned to prolong (v) their visit to Europe for another week.

(พวกเขาวางแผนที่จะ  ขยายเวลา-ทำให้ยาวออก-ยืดออก-ต่อ-ขยายออก-หน่วงเหนี่ยว   การเดินทางไปเยือนยุโรปอีก    สัปดาห์)  (คือ  ขยายเวลาไปเยือนเพิ่มอีก    สัปดาห์)

(a) cancel    (ยกเลิก)

(b) lengthen    (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

(c) shorten    (ทำให้สั้น)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

 

18. A good pilot is indispensable (a - n) for a secure and smooth flight.

(นักบินที่ดี  จะขาดเสียมิได้-จำเป็นอย่างยิ่ง-บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง   สำหรับการบินที่ปลอดภัยและราบรื่น)

(a) convenient    (สะดวก)

(b) adequate    (พอเพียง)

(c) appropriate    (เหมาะสม)

(d) essential    (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

 

19. The incessant (a) noise from the party kept me awake.

(เสียงที่  ไม่หยุดหย่อน-ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน   จากงานเลี้ยง  ทำให้ผมตื่นอยู่)

(a) very loud    (ดังมาก)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่าพอใจ)

(c) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่, มั่นคง, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

 

20. His indifference (n) to the feelings of other people made him very unpopular.

(ความไม่แยแส-การขาดความสนใจ-ความเมินเฉย-ความไม่ลำเอียง-ความเป็นกลาง   ของเขาต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

(a) lack of courage    (การขาดความกล้าหาญ)

(b) lack of understanding    (การขาดความเข้าใจ)

(c) lack of control    (การขาดการควบคุม)

(d) lack of interest    (การขาดความสนใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 214)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The adult polar bear is almost totally a marine (a-n) animal.

(หมีขั้วโลกที่โตเต็มที่  เกือบจะเป็นสัตว์   ทะเล-อยู่ในทะเล-เกี่ยวกับทะเล-เกิดจากทะเล-เกี่ยวกับการเดินเรือ-เหมาะสำหรับการใช้ในทะเลหรือบนเรือ-นาวิกโยธิน-เรือเดินสมุทร-ภาพทะเล   โดยสิ้นเชิง)  (เนื่องจากว่ายน้ำได้เก่งมาก)

(a) plant-eating    (กินพืช)

(b) fur-covered    (ปกคลุมด้วยขน)

(c) sea-dwelling    (อาศัยอยู่ในทะเล)

(d) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

 

2. Throughout (prep.) the Pueblo (พเว้บ-โล) Indian territory, weaving was done by men.

(ทุกหนทุกแห่ง (ของ)-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   อาณาเขตของอินเดียนแดงเผ่าพเว้บโล (ในภาคใต้ของอเมริกาหรือเม็กซิโก), การถักทอผ้าถูกทำโดยผู้ชาย)

(a) Outside of    (ข้างนอก, ภายนอก)

(b) In some areas of    (ในบางพื้นที่ของ)

(c) For a while in    (ชั่วขณะหนึ่งใน)

(d) Everywhere in    (ทุกหนทุกแห่งใน)

 

3. The first paper was made from the bark (n) of the mulberry tree.

(กระดาษแผ่นแรกถูกทำจาก  เปลือกไม้  ของต้นหม่อน)

(a) dried wood    (ไม้ตากแห้ง)

(b) syrup    (ซี้-รัพ)  (น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้ผสมน้ำและต้มกับน้ำตาล)

(c) root    (ราก)

(d) outer covering    (สิ่งปกคลุมภายนอก, เปลือก)

 

4. In early New England, bachelors (n) were required to live with families.

(ในภาคนิวอิงแลนด์ (รัฐฯต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ยุคแรกๆ (สมัยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ), ชายโสด-ผู้ได้รับปริญญาตรี-อัศวินหนุ่ม-สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีคู่   ถูกกำหนดให้อาศัยอยู่กับครอบครัว)  (คือ  ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้)

(a) schoolteachers    (ครูสอนในโรงเรียน)

(b) college students    (นักเรียนมหาวิทยาลัย)

(c) unmarried men    (ผู้ชายที่ยังไม่แต่งงาน)

(d) ministers    (พระ, รัฐมนตรี, ผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้า)

 

5. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้  คาดการณ์-เดา-เก็ง-ครุ่นคิด-พิจารณา-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-เก็งกำไร-ค้าขาย   ว่ากาแล็คซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

 

6. In many ancient civilizations, agricultural knowledge was a collection of experiences transmitted verbally (adv.) from farmer to farmer.

(ในอารยธรรมโบราณจำนวนมาก  ความรู้ด้านการเกษตรกรรมเป็นการรวบรวมประสบการณ์  ที่ได้รับการส่งผ่านกันมา  โดยทางวาจา-เป็นคำพูด (คือบอกต่อๆ กันมา)-ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร-เกี่ยวกับคำ-ทีละคำ   จากชาวนาคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

(a) verbosely    (โดยใช้คำพูดฟุ่มเฟือย-เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง)

(b) orally    (โดยทางวาจาหรือทางปาก)

(c) appropriately    (อย่างเหมาะสม)

(d) concisely    (อย่างสั้นๆ, อย่างกะทัดรัด, อย่างรัดกุม, อย่างรวบรัด)

 

7. The police officer surmised (v) that the thief might have been the tall bully who spent a lot of time on the street corner.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  คาดการณ์-เดา-ทาย   ว่า  หัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแกคน  ที่มีรูปร่างสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมายอยู่ตามหัวมุมถนน)

(a) guessed    (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า)

(b) stated    (กล่าวว่า, พูดว่า)

(c) proved    (พิสูจน์)

(d) recalled    (ระลึกได้, จำได้)

 

8. Some medications cause drowsiness (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด  ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม   และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness     (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

 

9. Several kinds of tomatoes are cultivated (v) in the United States.

(มะเขือเทศมากมายหลายชนิดถูก  เพาะปลูก-ปลูก (พืช)-เพาะ (สติปัญญา, หนวด)-เลี้ยง (กุ้ง, ปู, ปลา)-พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นโดยการศึกษาหรือฝึกฝน-สร้าง (มิตรภาพ, ความรัก   ในสหรัฐฯ)

(a) grown    (เพาะปลูก, ทำให้งอกขึ้น, ทำให้เจริญ, ปล่อยให้เจริญ, ปล่อยให้งอก)

(b) eaten    (กิน)

(c) sold    (ขาย)

(d) processed    (ทำผ่านกระบวนการ)

 

10. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) (a) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่  เล็กน้อย (ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)   มาก (เกินกว่า) ที่จะไปโต้เถียง – เกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  เงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  จนไม่คุ้มค่าที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

 

11. She was far too polite to allude (v) to the stain on his jacket.

(เธอสุภาพมากเกินไปที่จะ  พูดถึง-พูดเป็นนัย-แย้ม-พาดพิงถึง-หมายถึง   รอยเปื้อน-รอยด่างบนเสื้อนอกของเขา)

(a) allow    (อนุญาตให้, ยอมให้)

(b) entice     (เอน-ไท้ส) (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) refer    (อ้างถึง, กล่าวถึง, กล่าวโยงไปถึง, พาดพิง, อ้างอิง, ถาม, ตรวจดู)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

 

12. We are determined to take whatever action is necessary to rectify (v) the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ  แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำให้ถูกต้อง-ปรับให้ถูกต้อง-คำนวณให้ถูกต้อง   สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

 

13. We are profoundly (adv.) grateful for your help and encouragement.

(เรารู้สึกขอบคุณ-ปลื้มปิติ  อย่างลึกซึ้ง   สำหรับความช่วยเหลือและการให้กำลังใจของคุณ)

(a) candidly    (อย่างเปิดเผย, อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเป็นธรรม, อย่างปราศจากอคติ, อย่างซื่อตรง-ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

(c) sincerely    (อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์, อย่างใจซื่อ, อย่างไม่ผสม-ไม่เจือปน)

(d) deeply    (อย่างลึกซึ้ง)

 

14. They have shown great fidelity (n) to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดง  ความจงรักภักดี-ความซื่อสัตย์-ความแม่นยำ-ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความสามารถส่งหรือรับสัญญาณได้อย่างถูกต้อง   อย่างยิ่งต่อบาหลี,  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  (หมายถึง  ไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance    {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity    (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness    (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

 

15. The state of Washington was formerly (adv.) part of the Oregon Territory.

 (รัฐวอชิงตัน  เมื่อก่อน-สมัยก่อน-แต่ก่อน-ในระยะแรกเริ่ม   เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนโอรีกอน)  (สมัยเมื่อยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

 (a) recently    (เมื่อเร็วๆมานี้)

 (b) probably    (บางที, อาจจะ)

 (c) previously    (เมื่อก่อน, แต่ก่อน)

 (d) for a short time    (เป็นเวลาสั้นๆ)

 

16. The ruby is the hardest of all gems save (prep.) the diamond.

 (ทับทิมแข็งที่สุดในบรรดาเพชรพลอย (หรือของมี่ค่า)  ยกเว้น  เพชร)

 (a) connected to    (เชื่อมโยงกับ)

 (b) like    (เช่น, เหมือน, คล้าย)

 (c) superior to    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

 (d) except    (ยกเว้น)

 

17. Conservative groups and artists in Hollywood have never been able to sustain a beneficial lasting (a) relationship.

(กลุ่มอนุรักษ์ฯ และศิลปินในฮอลลีวูด  ไม่เคยสามารถที่จะดำรงความสัมพันธ์ที่  ยืนนาน-ถาวร   ที่เป็นผลดี (เป็นประโยชน์) ได้เลย)

(a) worthwhile    (คุ้มค่า, ควรค่า)

(b) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, ไว้วางใจ)

(c) satisfactory    (น่าพอใจ)

(d) enduring    (ทนทาน, คงทน, ยืนนาน, อยู่ชั่วกาลนาน, อมตะ, ไม่ตาย)

 

18. Diamonds can be made artificially (adv.) from graphite subjected to high pressures and temperatures.

(เพชรสามารถถูกสร้าง  อย่างเทียม-อย่างปลอม-อย่างไม่แท้-อย่างประดิษฐ์ขึ้นเอง (ทำขึ้นเอง)-ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ   ได้จากกราไฟ้ต์ที่ผ่านความดันและอุณหภูมิที่สูง)

(a) easily    (อย่างง่ายดาย)

(b) properly    (อย่างเหมาะสม)

(c) synthetically    (อย่างเป็นของเทียม, อย่างไม่ใช่โดยธรรมชาติ, อย่างไม่จริง, อย่างไม่แท้)

(d) flawlessly    (อย่างไม่มีที่ติ, อย่างไม่มีตำหนิ)

 

19. Many pure metals have little use because they are too soft, rust too easily, or have some other drawback (n).

(โลหะบริสุทธิ์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์น้อย  เพราะว่ามันอ่อนนุ่มเกินไป,  เป็นสนิมง่ายเกินไป,  หรือไม่ก็มี  ข้อเสียเปรียบ-ข้อบกพร่อง-จุดบกพร่อง-อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-การถอนคืน-การถอนเงิน-การคืนเงิน-การคืนภาษี    อื่นๆ)

(a) property    (คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน)

(b) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

(c) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การยอมให้, การยินยอม, การเชื่อฟัง)

(d) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย)

 

20. The travel agent tried to tantalize (v) his customers with details of a proposed trip to the islands.

(ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวพยายามที่จะ  ยั่วเย้า-ทำให้น้ำลายไหล   ลูกค้าของตน  ด้วยรายละเอียดของการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ที่ถูกเสนอให้)

(a) inform    (แจ้ง, บอกให้ทราบ)

(b) tempt    (ยั่วยวน, ยั่วใจ, ล่อใจ)

(c) dissuade    (ชักชวนไม่ให้ทำ, หน่วงเหนี่ยว, ห้ามปราม, ยับยั้ง)

(d) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 213)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. The prestige (เพรส-ทิจ) (n) of our university has grown because a number of students have won government scholarships to study abroad for their master and Ph.D.

(ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติศักดิ์-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี   ของมหาวิทยาลัยของเราได้เพิ่มมากขึ้น  เพราะว่านักเรียนจำนวนมากได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศเพื่อปริญญาโท-เอก)

(a) standard    (มาตรฐาน)

(b) position    (ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, ท่า (นั่ง, ยืน), ตำแหน่งหรือฐานะทางสังคม, งาน)

(c) reputation    (ชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความมีหน้ามีตา, กิตติศัพท์)

(d) advertisement    (การโฆษณา)

 

2. In early New England, elementary education was fostered (v) for religious purposes.

(ในภาคนิวอิงแลนด์ (รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ) ยุคแรกๆ, การศึกษาขั้นประถมศึกษาได้รับการ  สนับสนุน-เลี้ยงดู-อุปถัมภ์-ให้กำลังใจ   ด้วยวัตถุประสงค์ทาง ด้านศาสนา)

(a) protected    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) promoted    (สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนชั้น, กระตุ้น, ก่อการ, ก่อตั้ง)

(c) conserved    (อนุรักษ์, ประหยัด, ออม, รักษาเอาไว้)

(d) eradicated    (ขจัด, ทำให้หมดไป)

 

3. She will resume (v) the piano lessons after the holidays.

(เธอจะ  เริ่มต้นใหม่-ดำเนินต่อไปใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   (ศึกษา) บท เรียนเปียโนหลังจากวันหยุด)  (คือ  ศึกษามาก่อนวันหยุด  และหลังวันหยุดก็จะศึกษาต่อ ไปอีก  หรือเรียนต่อไปจากที่ค้างไว้)

(a) reconsider    (พิจารณาใหม่อีกครั้ง)

(b) strengthen    (ทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงยิ่งขึ้น, ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป)

(d) begin again    (เริ่มต้นใหม่, เริ่มต้นอีกครั้ง)

 

4. The project seemed to entail (v) the use of expensive equipment.

(โครงการ  นำมาซึ่ง-พัวพันกับ  การใช้อุปกรณ์ราคาแพง)

(a) augment    (เพิ่ม, เพิ่มทวี, ขยาย, เสริม)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) involve    (เกี่ยวพันกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพันกับ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

5. It was a remarkable (a) performance.

(มันเป็นการแสดงที่  พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม)

(a) profitable    (ซึ่งมีกำไร, ที่ทำกำไร)

(b) exciting    (น่าตื่นเต้น)

(c) impressive    (น่าประทับใจ)

(d) unusual    (พิเศษ, น่าทึ่ง, ไม่ธรรมดา, ผิดปกติ)

 

6. The bullet penetrated (เพ้น-นิ-เทรท) (v) the wall.

 (กระสุนปืน  ผ่านทะลุ-เจาะทะลุ-แทง-ลอด-บุกเข้าไป-แทรกซึม-มองทะลุ-มองผ่าน-แพร่กระจาย   กำแพง)

(a) entered    (เข้าไปใน, เข้ามา, เข้าร่วม)

(b) struck    (ชน, ตี, กระแทก, ปะทะ)

(c) devastated    (ทำลาย, ทำให้เสียหายย่อยยับ)

(d) missed    (พลาดไป, คิดถึง)

 

7. Bats sleep during the day and emerge (v) at night to find fruit or catch insects to eat.

(ค้างคาวนอนช่วงเวลากลางวัน  และ  โผล่ออกมา-ออกมา-ปรากฏออกมา-มีตัวตน  ในเวลากลางคืน  เพื่อหาผลไม้ หรือไม่ก็จับแมลงกิน)

(a) travel    (เดินทาง)

(b) appear    (ปรากฏ, แสดงตัว, เกิดขึ้น, ดูเหมือน)

(c) reproduce    (สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์)

(d) recover    (ฟื้นจากไข้, คืนสภาพ, ทำให้คืนสภาพ, กลับอย่างเดิม, กู้, เอากลับคืน, ค้นพบใหม่)

 

8. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่  ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

 

9. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ  อย่างดีเลิศ-อย่างสง่า-อย่างงดงาม-อย่างโอ่อ่า-อย่างภาคภูมิ (ผึ่งผาย, สูงส่ง)   ที่สุดของสสารในจักรวาล  ที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างแปลก, อย่างประหลาด)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

 

10. Sometime between A.D. 1000 and A.D. 1500, the nomadic (โน-แม้ด-ดิค) (a) Navajo arrived in the American Southwest.

(บางเวลาระหว่างปี ค.ศ.  ๑๐๐๐  และ  ๑๕๐๐  อินเดียนแดงเผ่านาวาโจ (ซึ่ง)  ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว-เกี่ยวกับชนเผ่าเร่ร่อน   ได้มาถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา)

 (a) exotic    (เป็นของแปลก, ผิดธรรมดา, ประหลาด, เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง)

(b) ancient     (โบราณ)

(c) flourishing    (เจริญเติบโต)

(d) wandering    (เตร็ดเตร่, พเนจร, ท่องเที่ยวไป, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน, เถลไถลไป)

 

11. Boomerangs, a type of throwing stick, weigh about three ounces and can be made in a variety of configurations (n).

(บูมมะแรง – ไม้สำหรับใช้ขว้างชนิดหนึ่ง – มีน้ำหนักประมาณ    ออนซ์ และสามารถถูกทำ (สร้าง) ในหลากหลาย  รูปทรง-รูปร่างภายนอก-โครงร่าง-สันฐาน-องค์ประกอบ-กลุ่มดวงดาว)

(a) sizes    (ขนาด)

(b) widths    (ความกว้าง)

(c) shapes    (รูปร่าง, รูปทรง)

(d) colors    (สี)

 

12. To avoid contamination, surgeons always wash their hands scrupulously (adv.) before starting each operation.

(เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ  ศัลยแพทย์ล้างมือของตน  อย่างละเอียดรอบคอบ-อย่างระมัดระวัง-อย่างคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา-อย่างกระดากใจ (ตะขิดตะขวงใจ)   อยู่เสมอ ก่อนเริ่มต้นการผ่าตัดแต่ละครั้ง)

(a) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(b) gently    (อย่างแผ่วเบา, อย่างนุ่มนวล)

(c) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(d) silently    (อย่างเงียบๆ)

 

13. Mountain climbers challenge the limits of human stamina (n) in their attempts to scale the world’s highest peaks.

(นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของ  ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-ความแข็งแรง-สุขภาพ   ของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขาที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

(a) ability    (ความสามารถ)

(b) suffering    (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

 

14. The histories of all the flags of U.S. cities and states would require a thick book to recount (v).

(ประวัติของธงทั้งหมดของเมืองและรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ จะต้องใช้หนังสือเล่มหนาๆ   เล่มเพื่อที่จะ  เล่า-บรรยาย-สาธยาย  มัน)

(a) detect    (พบ, ค้นหา, สังเกตเห็น, ได้กลิ่น)

(b) comprehend    (เข้าใจ, หยั่งรู้, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

(c) justify    (พิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง, แสดงความบริสุทธิ์, แสดงเหตุผลอันสมควร, สนับสนุนความบริสุทธิ์หรือความถูกต้อง)

(d) narrate    (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์, ประสบการณ์, หรืออื่นๆ)

 

15. One of the most striking (a) aspects of Indian cultures was the production of ceremonial costumes and ornaments worn during religious rituals.

(หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่  ยอดเยี่ยม-เด่นชัด-สะดุดตา-น่าตะลึง-ประทับใจ-ซึ่งหยุดงานประ ท้วง-ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, ปะทะ, โจมตี, เคาะ, โขก, ชน)   ที่สุดของวัฒนธรรมอินเดีย  คือการผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ในพิธีการ  ซึ่งถูกสวมใส่ในระหว่างพิธีการทางศาสนา)

(a) absurd    (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) remarkable    (ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต, พิเศษ, น่าทึ่ง)

(c) arbitrary    (ตามอำเภอใจ, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์, โดยพลการ)

(d) spontaneous    (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

 

16. The demand for natural fur products began to subside (v) when environmental concerns became fashionable.

(ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ตามธรรมชาติเริ่ม  ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น   เมื่อความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มกลายเป็นแฟชั่นหรือสมัยนิยม)

(a) escalate    (ขยายตัว, ลุกลาม, ขยายวงกว้าง)

(b) decline    (ลดลง, เสื่อมลง, เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป, ปฏิเสธ, บอกปัด)

(c) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(d) fluctuate    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

 

17. In the ancient civilizations of Greece and Rome, thunder was believed to be evidence of the wrath (ร้อธ หรือ ร้าธ) (n) of the gods.

(ในอารยธรรมสมัยโบราณของกรีกและโรมัน  ฟ้าร้อง (เสียงฟ้าร้อง) ถูกเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานของ  ความพิโรธ-ความโกรธเคือง-ความกริ้วโกรธ-ความโมโห-การแก้แค้น  ของพระเจ้า)

(a) spirit    (วิญญาณ, ภูตผีปีศาจ)

(b) voice    (เสียง)

(c) power    (อำนาจ)

(d) anger    (ความโกรธ)

 

18. The demolition (n) of the old school building will be carried out in two years, prior to the construction of the electric train station.

(การรื้อ-การทำลาย-การโค่น-ภาวะที่ถูกรื้อ   อาคารโรงเรียนหลังเก่า  จะถูกดำเนินการภายใน   ปี  ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

(a) renovation    (การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การทำให้มีพลังหรือชีวิตชีวาใหม่)

(b) establishment    (การสร้าง, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(c) destruction    (การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย)

(d) reparation    (การซ่อมแซม, การแก้ไข, การปรับปรุง, การปฏิสังขรณ์, การฟื้นฟู, การชดเชย, การรักษาเยียวยา)

 

19. The introduction of the bus signaled the eventual demise (n) of the trolley car as a form of travel.

(การนำรถโดยสารประจำทางเข้ามา  เป็นสัญญาณบ่งบอก  การสิ้นสุด-การตาย-การสืบทอดตำแหน่ง-การตกทอดของมรดกผู้ตายแก่ทายาท-การสืบราชสมบัติ   ในที่สุด  ของรถรางไฟฟ้า  ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง – โดยรถรางฯ)

(a) designation    (การตั้ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง)

(b) mechanization    (การทำให้เป็นเครื่องกลไก, การเคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, การนำเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาใช้)

(c) disappearance    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย)

(d) riskiness    (การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การมีภัยอันตราย)

 

20. The blueberry is one of the many wild (ไวลด) (a) berries found growing throughout the world.

(ลูกบลูเบอรี่เป็นหนึ่งในบรรดาเบอรี่  ป่า-เป็นป่า-ไม่เชื่อง-ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม-ดุร้าย-รุนแรง-ไม่เป็นระเบียบ-ยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่ได้ยับยั้ง-ฟุ่มเฟือย-คลั่ง-เตลิดเปิดโปง-เอะอะ   จำนวนหลายชนิด  ที่ถูกพบว่าเจริญเติบโตอยู่ทั่วโลก)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) uncultivated    (ไม่ได้เพาะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม, ป่าเถื่อน, หยาบคาย)

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) inconspicuous    (ที่ไม่เด่น, ที่ไม่สะดุดตา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 212)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Since respiration is required for continual energy release, it is injurious (อิน-จั๊ว-เรียส) (a) to stop it for more than a short time.

(เนื่องจากการหายใจถูกต้องการเพื่อการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง  (ดังนั้น)  มันจึงเป็นอันตราย-ทำให้บาดเจ็บ   ที่จะหยุดการหายใจเป็นเวลาเกินกว่าช่วงเวลาสั้นๆ)  (เนื่อง จากทำให้สมองตาย)

(a) harmful    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(b) troublesome    (สร้างปัญหา, ก่อกวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์)

(c) contrary    (ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น)

(d) offensive    (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

 

2. In the late 1800s, Charlotte Gilman was a prominent (a) lecturer and writer on such theme as feminism and labor.

(ในปลายทศวรรษ  ๑๘๐๐  ชาร์ลอตต์  กิลแมน เป็นนักบรรยายและนักเขียนที่  มีชื่อ เสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก   ในหัวข้อ (เรื่อง) เช่น ลัทธิสตรีนิยมและแรงงาน)

(a) an insightful    (ซึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้-ลึกซึ้ง, ซึ่งมองทะลุ)

(b) an interesting    (น่าสนใจ)

(c) a determined    (มุ่งมั่น, แน่วแน่, มีเจตนาแรงกล้า)

(d) a notable    (มีชื่อเสียง, เด่น, สะดุดตา, มีความสามารถ, น่าจดจำ, น่าสังเกต)

 

3. The design of timepiece (n) advanced rapidly after 1300.

(การออกแบบ  นาฬิกา-เครื่องคำนวณเวลาหรือจับเวลา  ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังปี  ๑๓๐๐)

(a) works of art    (ผลงานศิลปะ)

(b) spare parts    (ชิ้นส่วนอะไหล่)

(c) clocks    (นาฬิกา)

(d) calendars    (ปฏิทิน)

 

4. The typical symphony orchestra has evolved gradually (adv.) since the late eighteenth century.

(วงซิมโฟนีออร์เคสตราโดยทั่วไปได้วิวัฒนาการ  ทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป-ค่อยๆเกิดขึ้น   ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) haphazardly    (อย่างตามอำเภอใจ, อย่างไม่มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(b) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ, น้อยมาก)

(c) logically    (ตามหลักเหตุผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(d) slowly    (อย่างช้าๆ)

 

5. In order to overcome (v) the Earth’s gravity and rise into the air, an aircraft must be acted on by a life force.

(เพื่อที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ถูกข่มขวัญ-ถูกครอบงำ-ปกคลุม   แรงโน้มถ่วงของโลกและขึ้นไปในอากาศ  เครื่องบินจะต้องได้รับแรงกระทำ (ขับเคลื่อน) อย่างมหาศาล)

(a) realize    (ตระหนัก, รู้ดี)

(b) defeat    (เอาชนะ, รบชนะ, แข่งชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้เสียหรือล้มเหลว, การได้ชัยชนะ, การทำให้พ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้)

(c) diminish    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)

(d) flee    (หนี, หลบหนี)

 

6. The recent flooding in the South was a calamity (n).

(น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเร็วๆ มานี้เป็น  ภัยพิบัติ, ความหายนะ-เคราะห์ร้าย)

(a) grief    (ความเศร้าโศก)

(b) fortune    (โชค, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ)

(c) contribution    (การให้-บริจาค, การมีส่วนช่วยหรือทำให้เกิด, การเขียนบท ความให้)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

 

7. He doesn’t mingle (v) with people his own age.

(เขาไม่  คบหา-เข้าร่วม-ผสม-ปนกัน-ประสาน-ทำให้เข้าร่วม   กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา)

(a) rehearse    {ซ้อม (ร้องเพลง, ละคร)}

(b) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(c) associate    (คบหาสมาคม-เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-เกี่ยวเนื่อง-เชื่อมสัมพันธ์กัน-เพื่อน-ผู้ร่วมงาน-มิตรสหาย)

(d) assault    (โจมตี, เล่นงาน)

 

8. She yearns (v) to return home.

(เขา  ปรารถนาอย่างแรงกล้า-ต้องการมาก-อยาก-ใฝ่ฝัน  ที่จะกลับบ้าน)

(a) abominates    (เกลียดชัง, เกลียดอย่างแรง)

(b) longs    (ปรารถนา, อยาก, ใคร่จะ)

(c) assimilates    (ดูดซึม, ย่อย)

(d) conquers    (ปราบ, พิชิต)

 

9. We confirm (v) the booking of the room by e-mail.

(เรา  ยืนยัน-รับรอง-ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น  การจองห้องโดยทางอีเมล์)

(a) establish the validity of     (สร้างความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของ)

(b) concede    (ยอมรับ)

(c) conjecture    (เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

(d) adapt    (ดัดแปลง, ปรับตัว)

 

10. An atomic bomb can annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the city.

(ระเบิดปรมาณูสามารถ  ทำลายอย่างสิ้นซาก-ทำลายล้าง-บดขยี้   เมือง)  (ทำลายเมืองอย่างสิ้นซาก)

(a) wipe out    (ทำลายให้สิ้น, ฆ่า)

(b) assemble    {ชุมนุมกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(c) assist    (ช่วยเหลือ)

(d) jeer    (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

 

11. In a work environment in which strenuous (a) activity is the norm, the human body radiates more heat.

(ในสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งกิจกรรมที่  ตรากตรำ-ใช้กำลังมาก-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง  เป็นบรรทัดฐาน (ปกติวิสัย), ร่างกายมนุษย์จะแผ่ความร้อนออกมามากขึ้น – กว่าปกติ)  (หมายถึง  ในการทำงาน  ถ้างานที่ทำต้องใช้กำลังหรือความพากเพียรเป็นบรรทัดฐาน  ร่างกายจะแผ่ความร้อนออกมามากกว่างานที่เบากว่า)  (คือ  งานที่หนักกว่า  ต้องใช้พลังงานมากกว่า  ร่างกายก็จะแผ่ความร้อนออกมามากกว่า)

(a) prolonged    (ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยาวนานยิ่งขึ้น)

(b) physical    (ทางกายภาพ, ทางวัตถุ)

(c) menial    (เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย, อย่างคนใช้, เกี่ยวกับคนใช้)

(d) vigorous    (กระฉับกระเฉง, มีพลัง, แข็งแรง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

ตอบ   -   ข้อ   (d)   เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงเท่านั้น

 

12. For Socrates the fundamental principle of any liberal study was the notion (n) that the good life is guided by rational thought.

(สำหรับโสคราตีส  หลักการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเสรีใดๆ  คือ  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์)-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ   ที่ว่า  ชีวิตที่ดีถูกนำทางโดยความคิดที่มีเหตุมีผล)

(a) tenet    (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

(b) observation    (การสังเกต)

(c) idea    (ความคิด)

(d) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

 

13. The study of law – with its great number of cases, statutes, and contracts – can be a tedious (a) process.

(การศึกษากฎหมาย – ที่เต็มไปด้วยคดี,  บทบัญญัติ (กฎข้อบังคับ),  และสัญญา – สามารถเป็นขบวนการที่  น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา)

(b) challenging    (ท้าทาย)

(c) tiresome    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อย-อ่อนเพลีย)

(d) overwhelming    (ซึ่งมีชัยท่วมท้น, ที่ครอบงำหรือปกคลุม, ซึ่งคว่ำ-ล้มล้าง-ทำลาย)

 

14. Scientists are now able to produce more and more raw materials synthetically (adv.).

(นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถผลิตวัตถุดิบ   ที่เป็นการสังเคราะห์หรือเป็นของเทียม   ได้มากขึ้นและมากขึ้น)  (ได้มากขึ้นเรื่อยๆ)

(a) professionally    (ในแบบมืออาชีพ)

(b) tirelessly    (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, อย่างไม่เบื่อหน่าย)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ)

(d) artificially    (อย่างเทียมหรือปลอม, อย่างไม่แท้, อย่างทำขึ้นเอง)

 

15. New drugs are now being tested that attempt to block (v) the formation of new cancer cells in the human body.

(ยาชนิดใหม่ๆ ในขณะนี้กำลังถูกทดสอบ  ซึ่งพยายามที่จะ  สกัดกั้น-ขัดขวาง-ต้าน-ปิด-จำกัดการใช้-ทำให้เป็นท่อน   การก่อตัวของเซลล์มะเร็งใหม่ๆ ในร่างกายมนุษย์)

(a) detect    (ค้นหา, สืบค้น, สืบหา, ตรวจพบ, พบ, พบเห็น)

(b) inhibit    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, ยับยั้ง, ห้าม)

(c) minimize    (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้เหลือน้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก)

(d) break {ทำแตก, ละเมิด (สัญญา), ตัด (ความสัมพันธ์), ทำลาย (สถิติ)}

 

16. Life in the country is not always tranquil (แทร้ง-ควิล) (a).

(ชีวิตในชนบทไม่  เงียบสงบ-เงียบ-สงบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เสมอไป)

(a) clear    (ชัดเจน, ใส)

(b) lovely    (น่ารัก)

(c) peaceful    (สงบ,  มีสันติ, รักสงบ)

(d) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

 

17. Five climbers perished during the blizzard (n).

(นักไต่เขา    คนตายไปในระหว่าง  พายุหิมะ)

(a) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

(b) combat    (การสู้รบ, การสงคราม)

(c) earthquake    (แผ่นดินไหว)

(d) snowstorm    (พายุหิมะ)

 

18. He was captured (v) trying to escape from the country.

(เขาถูก  จับกุม-จับได้-ยึดได้-เข้ายึดได้-ตีได้-ทำให้สนใจ (หลงใหล)-การจับได้-การจับกุม-การยึดได้-เชลย-สิ่งที่ถูกยึด   ขณะพยายามหลบหนีออกจากประเทศ)

(a) killed    (ฆ่า, สังหาร)

(b) injured    (ได้รับบาดเจ็บ)

(c) arrested    (จับกุม)

(d) assassinated    (ลอบสังหาร)

 

19. He is a garrulous (a) old man and well-known to his neighbors.

(เขาเป็นชายชราที่  คุยจ้อ-พูดมาก  และเป็นที่รู้จักดีของเพื่อนบ้าน)

(a) energetic    (กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, มีพลัง)

(b) talkative    (ช่างพูด, คุยเก่ง)

(c) prominent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(d) meticulous    (จู้จี้, พิถีพิถัน, เข้มงวดในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, ละเอียดลออ)

 

20. Most people prefer clothes made of durable (a) fabric.

(คนส่วนใหญ่ชอบเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าที่  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) exorbitant    (มีราคาแพงลิ่ว)

(c) lasting    (ทนทาน, อยู่ได้นาน)

(d) waterproof    (กันน้ำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 211)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb)

 

1. Back pains and an upset stomach are just two of his ailments (n).

(การเจ็บหลังและท้องเสียเป็นโรค    อย่างในบรรดาหลายๆ  โรค-ความเจ็บป่วย-ความไม่สบายกาย  ของเขา)

(a) massacre    (การสังหารหมู่)

(b) jeopardy    (อันตราย)

 (c) illustration    (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น, การให้ความกระจ่าง)

 (d) illness    (โรค, ความเจ็บป่วย)

 

2. The advent (n) of spring was a time for festivals in ancient days.

(การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด  ของฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลาสำหรับงานฉลองในสมัยโบราณ)

(a) departure    (การจากไป, การออกเดินทาง)

(b) origin    (จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ)

(c) arrival    (การมาถึง)

(d) beauty    (ความสวยงาม)

 

3. Jim tried to emulate (เอ๊ม-มิว-เลท) (v) his master.

(จิมพยายาม  เอาอย่าง-พยายามเลียนแบบ-พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า  นายของเขา)

(a) flatter    (ประจบประแจง, สอพลอ)

(b) follow the example of    (ทำตามตัวอย่างของ)

(c) deceive    (ต้มตุ๋น, โกง, หลอกลวง)

(d) oppose    (ต่อต้าน, คัดค้าน, แย้ง, เป็นศัตรูกับ, เป็นคู่แข่งของ)

 

4. The new manage was eager to reform (v) the working conditions in the factory.

(ผู้จัดการคนใหม่กระตือรือร้นที่จะ   ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่-กลับเนื้อกลับตัว-ดัดนิสัย-การปฏิรูป-การแก้ไขให้ดีขึ้น-การกลับเนื้อกลับตัว   สภาวะการทำงานในโรง งาน)

(a) improve    (ปรับปรุง)

(b) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(c) negotiate    (เจรจา, ซื้อขาย, แลกเป็นเงิน, จัดการ)

(d) extend    (ยืด (เวลา), ขยาย, ทำให้ยาวขึ้น)

 

5. Lawyers try to avoid using equivocal (a) terms

(ทนายความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูด  คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-ไม่แน่ชัด-น่าสงสัย-ไม่แน่นอน-มีเล่ห์นัย)

(a) lengthy    (ยาว)

(b) chronic    (เรื้อรัง)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า แง่, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

 

6. Auditors give an independent judgment (n) of whether a business’s financial reports are accurate or not.

(ผู้ตรวจบัญชีให้   ความเห็น-การลงความเห็น-การวินิจฉัย-คำวินิจฉัย-การพิจารณา-การพิจารณาคดี-การตัดสิน-การชี้ขาด-การเลือกเอา   ที่เป็นอิสระ  ว่ารายงานทางการเงินของธุรกิจแห่งหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่)

(a) survey    (การสำรวจ)

(b) diagnosis    (การวินิจฉัยโรค)

(c) examination    (การตรวจ, การตรวจสอบ)

 (d) opinion    (ความเห็น, ความคิดเห็น)

 

7. He complimented (v) me on my improvement.

(เขา  ชมเชย-สรรเสริญ-อวยพร-แสดงความยินดี-แสดงความปรารถนาดี-คำสรรเสริญ-คำชมเชย-คำอวยพร   ผม  ในการทำได้ดีขึ้นของผม)

(a) rebuke    (ว่ากล่าว, ตำหนิ, ต่อว่า)

(b) urge    (กระตุ้น, เร่งเร้า)

(c) consult    (ปรึกษาหารือ)

(d) praise    (สรรเสริญ, ยกย่อง, ชมเชย, สดุดี)

 

8. Cut flowers soon wither (v) unless their stems are immersed in water.

(ดอกไม้ที่ถูกตัดจากต้นจะ  เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-หดเหี่ยว-ร่วงโรย-(สี) จางลง-เน่าเปื่อย-อับเฉา-ทำให้เหี่ยวแห้ง (ร่วงโรย, อับเฉา)   ในไม่ช้า  ถ้าก้านของมันไม่ถูกจุ่มอยู่ในน้ำ)

(a) vanish    (หายไป, อันตรธาน)

(b) fall down    (หล่นลงมา)

(c) dry up    (เหี่ยวแห้ง, เฉา, แห้ง)

(d) decline    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

 

9. The extravagant (a) housekeeper discards all leftover food.

(แม่บ้านที่  สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร  โยนอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมด)

(a) frugal    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, กระเหม็ดกระแหม่)

(b) wasteful    (สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, ถลุงใช้, หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, สูญเปล่า)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, โอบอ้อมอารี)

(d) selfish    (เห็นแก่ตัว)

 

10. He has an aversion (n) to parties.

(เขามี  ความรังเกียจ-ความไม่ชอบ-ความไม่พอใจ  งานเลี้ยง)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) adoration    (ความคลั่งรัก, ความนิยม, ความเคารพ-บูชา)

(c) abhorrence    (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(d) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

11. William Shakespeare is famous for his comical (a) plays in which he employed malapropisms, or the misuse of words.

(วิลเลี่ยม เชคสเปียร์มีชื่อเสียงในเรื่องบทละคร  ตลก-ขบขัน-น่าหัวเราะ  ของเขา  ซึ่งเขาใช้ (วิธีการ) ใช้คำผิดความหมาย, หรือการใช้คำแบบผิดๆ)  (โดยเฉพาะคำพ้องเสียง)

(a) dramatic    (เกี่ยวกับละคร, มีลักษณะของละคร, ตื่นเต้นเร้าใจ, ที่เกิดขึ้นกะทันหัน)

(b) immortal    (อมตะ, ไม่รู้จักตาย, ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร, ที่ไม่ถูกลืม)

(c) humorous    (ตลก, ขบขัน, ในเชิงตลก, ซึ่งมีนิสัยเป็นคนตลก)

(d) much-performed    (ซึ่งถูกแสดงมากหรือหลายครั้ง)

 

12. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมต่างๆ  เป็น  อุปสรรค-การขัดขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด   ที่สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) occurrence in    (การเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ใน)

(c) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ธรรมชาติของ)

(d) obstacle to    (อุปสรรคต่อ)

 

13. The poet James Dolphin has been criticized for his wordy (a) and old-fashioned prose style.

(กวีเจมส์ ดอลฟิน ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องวิธีการเขียนร้อยแก้วที่   เยิ่นเย้อ-ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป-เกี่ยวกับคำ   และล้าสมัยของเขา)

(a) verbose    (ใช้คำมากเกินไป, ใช้คำแบบน้ำท่วมทุ่ง, มีคำมาก)

(b) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(c) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(d) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

 

14. With a civil war in Syria going on endlessly, a small supply of food provided by the United Nations each day is inadequate (a) for the refugees.

(ด้วยสงครามกลางเมืองในซีเรียดำเนินต่อไปอย่างไม่จบสิ้น  ปริมาณอาหารจำนวนเล็ก น้อยที่ได้รับการจัดหาโดยสหประชาชาติในแต่ละวัน  ไม่เพียงพอ  สำหรับผู้ลี้ภัย)

(a) precarious    (ไม่ปลอดภัย, ล่อแหลม, อันตราย, เสี่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง)

(b) trivial    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว)

(c) innumerable    (มากมาย, เหลือคณานับ)

(d) deficient    (ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน, บกพร่อง)

 

15. Looking at the global situations nowadays, there is no hope of living in a world of perpetual (a) happiness.

(มองไปที่สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน  ไม่มีความหวังของการมีชีวิตอยู่ในโลกของความสุข  ตลอดไป–ชั่วนิรันดร)

(a) extreme    (สุดโต่ง, มากเกิน)

(b) imaginary    (ในจินตนาการ, ในนิยาย, ไม่มีอยู่จริง)

(c) constant    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง,  คงที่, มั่นคง)

(d) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

16. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯ ดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน   มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆ นาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

 

17 Censorship is one way a society can reinforce (v) the mores and customs that regulate the conduct of its members.

(การเซนเซอร์ (แก้ไขตัดตอน) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถ   เพิ่ม-เสริม-เสริมกำลัง-เพิ่มกำลังใหม่-ทำให้แข็งแรง-สนับสนุน-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น   ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณี  ซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

(a) monitor    (ตรวจสอบ)

(b) allow    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(c) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(d) stimulate    (กระตุ้น, เร้า)

 

18. No one ever knew the reason for the enmity (n) between the two families.

 (ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของ  ความเป็นศัตรูกัน-ความเกลียดชัง-ความมีเจตนาเป็นศัตรู-ความรู้สึกต่อต้าน   ระหว่าง  ๒  ครอบครัวนี้)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

(c) friendship    (มิตรภาพ)

(d) remoteness    (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

 

19. Premature baldness in both sexes may result from a shortage (n) or imbalance of sex hormones.

(การศีรษะล้านก่อนวัยทั้งในเพศชายและหญิง  อาจเป็นผลมาจาก  ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-จำนวนที่ขาด-จำนวนที่ไม่เพียงพอ   หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) excess    (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

(c) production    (การผลิต)

(d) deficiency    (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์, ภาวะที่ขาดแคลน)

 

20. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่ง  ที่จะขาดเสียมิได้-จำเป็นอย่างยิ่ง-บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง   ในการปรุงอาหาร เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(d) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL