หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 240)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The speaker enlightened (v) the audience on how to succeed in college.  

(ผู้พูด   ให้ความรู้-บอกแจ้ง-สอน-ให้ความสว่าง-ให้ความสำเร็จ   กลุ่มผู้ชม-ผู้ฟัง  ในเรื่องจะประสบความสำเร็จ (การเรียน) ในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร)

(a) apologized    (ขอโทษ)

(b) informed; taught    (บอก-แจ้ง; สอน)

(c) acknowledged    (ยอมรับ, รับรอง, เห็นคุณค่า, แจ้งว่าได้รับ)

(d) precipitated    (เร่งรัดให้เกิดขึ้น)

(e) invalidated    (อิน-แว้ล-ลิ-เดท)  (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(f) bragged    (โม้, คุยโว)

 

2. The invention of the telephone was a magnificent (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท) (a) achievement for mankind. 

(การประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นความสำเร็จที่   ดีเลิศ-ดีมาก-น่าประทับใจมาก-โอ่อ่า-งดงาม-สง่า-สวยมาก   สำหรับมนุษยชาติ)

(a) frugal    (ประหยัด)

(b) grand; excellent    (ดีเยี่ยม-สำคัญมาก-ชั้นหนึ่ง; ดีเยี่ยม-ดีเลิศ)

(c) altruistic    (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) sedentary    {(งาน) ที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะ, นั่งติดอยู่กับที่, (ชีวิต) ที่ไม่กระฉับกระเฉง}

(e) introspective    (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

(f) cryptic    (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับระหัส)

 

3. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท) (v) his adventures.

(เราฟังในขณะที่เขาเริ่มต้น   เล่าเรื่อง-บรรยาย-เล่าเหตุการณ์ (ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)   การผจญภัยของเขา)

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)    (บอก; เล่าทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate    (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate    (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สัง เวช, เวทนา)

(e) luxuriate    (ลัค-ชู้-ริ-เอท)  (อยู่อย่างฟุ่มเฟือย-เพลิดเพลิน, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปิติยินดีมาก)

(f) alert    (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

 

4. It is imperative (a - n) that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง  จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้-คำสั่ง-ความจำเป็น-ข้อบังคับ-กฎเกณฑ์   ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular    (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous    (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential    (สำคัญมาก; จำเป็นอย่างยิ่ง)

(d) panoramic    (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest    (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

5. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ) (n).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี   มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus    (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo    (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure    (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect    (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล;  ความเคารพนับถือ)

(e) ruse    (รูซ)  (อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย)

(f) comment    (ความเห็น, คำวิจารณ์)

 

6. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ   การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา)

(c) nomination    (การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, การแต่งตั้ง)

(d) truce    (ทรูส)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาพักรบ-สงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

(e) terror    (ความหวาดกลัว)

(f) resolution    (ปณิธาน, ความตั้งใจ, มติ)

 

7. The child groped (โกรพ) (v) for the light switch.

(เด็ก  คลำหา-ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ  สำหรับสวิทช์ไฟ)  (คือ  คลำหาสวิทช์ในที่มืด)

(a) reached confidently   (เอื้อมมือถึงอย่างมั่นใจ)

(b) searched blindly   (ค้นหาอย่างมองไม่เห็นหรือไม่สามารถมองเห็นได้  -  คือค้นหาในที่มืด)

(c) listened attentively   (ฟังอย่างเอาใจใส่-ตั้งใจ)

(d) requested for   (ร้องขอ, เรียกร้อง)

(e) bombarded   (ระดมยิง, ทิ้งระเบิด)

(f) longed for    (ปรารถนา, ใคร่จะ, อยาก)

 

8. Detectives used precaution (n) before entering the bomb’s vicinity.

(นักสืบใช้  การระมัดระวังล่วงหน้า   ก่อนเข้าไปในบริเวณของระเบิด)

(a) foresight; measures taken beforehand    (การมองเห็นหรือความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า; มาตรการที่ใช้ล่วงหน้า (เพื่อป้องกันมิให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น)  -  หมายถึง  การระมัดระวังล่วงหน้านั่นเอง)

(b) vandalism    (การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ  วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

(c) specimen    (ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น  เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ)

(d) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

(e) deficiency    (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

(f) acumen    (ความเฉลียวฉลาด, ความปราดเปรื่อง, ความหลักแหลม)

 

9. We should try to eliminate all vermin (n) from our house.

(เราควรพยายามกำจัด   สัตว์เล็กๆ หรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยต่อสังคม   จากบ้านของเรา)  (“Vermin”  รูปพหูพจน์  ไม่ต้องเติม  “S”)

(a) genocide    (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents    (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.  (สัตว์เล็กๆ  เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

(e) vices    (ความชั่ว, ความชั่วร้าย, ความเลว, ความเลวทราม, นิสัยที่เลว, ความผิดพลาด, ข้อเสีย, มลทิน, ข้อบกพร่อง)

(f) felons    (อาชญากรร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง, คนชั่วช้า)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  ร้ายกาจ, โหดร้าย)

 

10. Lenin was the disciple (ดิ-ไซ้-เพิ่ล) (n) of Marx but not his slave.

(เลนินเป็น  สาวก-ศิษย์-ผู้ติดตาม   ของมาร์คซ  มิใช่ทาสของเขา)

(a) cannibal   (คนกินเนื้อคน, ซีอุย, สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกันเอง)  (เสือ สิงโต หมี  ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้  เพราะกินเนื้อสัตว์ประเภทอื่น)

(b) discipline    (ดิส-ซิ-พลิน)  (วินัย, ระเบียบวินัย, ข้อบังคับ, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, วินัยทางศาสนา)

(c) victim    (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ)

(d) student; follower    (นักเรียน-ลูกศิษย์; ผู้ติดตาม-สาวก-ผู้รับใช้-ผู้สนับสนุน-บริวาร)

(e) adversary    (ศัตรู, คู่ปรปักษ์)

(f) fellow    (เพื่อน, เพื่อนฝูง, เพื่อนร่วมงาน, คนผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)

 

11. He predicted that this would have a negligible (a) effect on the temperature.  

(เขาทำนายว่า  สิ่งนี้จะมีผลกระทบ   เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ   มากเสียจนแทบไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่หรือวิตกกังวลต่ออุณหภูมิ)  (คือ  สิ่งนี้จะมีผลกระทบน้อยมากต่ออุณหภูมิ)

(a) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(b) spurious    (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย)

(c) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

(d) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง)

(e) insignificant; trivial; paltry    (ไม่สำคัญ; เล็กน้อยมาก-ขี้ปะติ๋ว-หยุมหยิม;  ไม่สำคัญ-ไม่มีสาระ-ขี้ปะติ๋ว-เล็กๆน้อยๆ)

(f) irreparable    (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

 

12. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

13. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

{พิษของงูทะเลทราย   มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล   อย่างหนักที่สุด (มากที่สุด, สุดขีด)}

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic   (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

14. Their formidable (ฟ้อร์-มิ-ดะ-เบิ้ล) (a) opponents gave no sign of weakness.

(คู่ต่อสู้-ฝ่ายตรงข้ามที่   น่ากลัว-น่าสะพรึงกลัว-น่าเกรงขาม-ซึ่งเอาชนะยาก-เหนือกว่ามาก-มีอำนาจหรือกำลังมาก-ยากลำบาก    มิได้แสดงสัญญานของความอ่อนแอเลย)

(a) pusillanimous    (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

(b) imperturbable    (อิม-เพอ-เท้อร์-เบ-เบิ้ล)  (ไม่หวั่นไหว, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ใจเย็น, สุขุม, เงียบ)

(c) invincible; dreadful; horrible; terrible    (ไม่สามารถเอาชนะได้-ที่ทำลายไม่ได้;  น่าหวั่นกลัว; น่ากลัว-น่าสยดสยอง; น่ากลัว-น่าเกรงขาม-สยองขวัญ-ร้ายแรง)

(d) vindictive    (อาฆาต, พยาบาท)

(e) taciturn    (แท้ซ-ซิ-เทิร์น)  (เงียบ, ขรึม, ไม่พูด, พูดน้อย, ถามคำตอบคำ)

(f) lackluster (= lackluster)    (ไม่มีชิวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

 

15. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ  ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ   ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

16. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) (a) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่   ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง   ของเขา)

(a) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant    (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous    (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable; inconceivable; doubtful   (ไม่น่าเชื่อ; สุดที่จะนึกได้-ประหลาด; น่าสงสัย-มีข้อกังขา)

(f) nimble    (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

 

17. The line AC is perpendicular (a) to AB if A is a right angle.

(เส้นเอซี   ตั้งฉาก-ได้ฉาก-ตั้งตรง-สูงชัน-เส้นตั้งฉาก-แนวตั้งฉาก-การยืนตรง   กับเส้นเอบี  ถ้ามุมเอเป็นมุมฉาก)

(a) copious    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

(b) caustic    (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย, สารกัดกร่อน)

(c) enviable    (เอ๊น-วี-อะ-เบิ้ล)  (น่าอิจฉา, เป็นที่อิจฉา, เป็นที่ต้องการ)

(d) at right angle to a horizontal plane or another line; upright or vertical    (ทำมุมฉากกับแนวนอน-แนวราบ หรือกับอีกเส้นหนึ่ง;  ตั้งตรงหรืออยู่ในแนวดิ่ง)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เท่อะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมิตร, อุบาทว์, อัปรีย์, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางร้าย)

(f) despondent    (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

 

18. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) (a) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่    เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious    (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant    (เห็นพ้องต้องกัน; พร้อมเพรียงกัน-สามัคคี; ตกลงกันได้-เห็นพ้องกัน; ซึ่งสอดคล้องกัน; ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

19. Living in the vicinity (วิ-ซิ้น-นิ-ที่) (n) of New York, Jeremy was near many museums.    

(อาศัยอยู่ใน   บริเวณใกล้เคียง-ตำบลที่ล้อมรอบ-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง    นิวยอร์ก  เจเรมี่จึงอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)

(a) council    (เค้า-เซิ่ล)  (สภา, คณะกรรมการ-กรรมาธิการ, กลุ่มคณะนิติบัญญัติ, กลุ่มคณะที่ปรึกษา, การประชุม, องค์กรร่วม, คณะมนตรี)

(b) neighborhood; proximity; region near a place    (พื้นที่-บริเวณรอบๆหรืออยู่ติดกัน; ละแวกบ้านใกล้เคียง; สถานที่ใกล้เคียง-บริเวณที่อยู่ใกล้ๆ)

(c) heyday    (เฮ้-เด)  (สมัยหรือช่วงเวลา (ในชีวิต) ที่รุ่งเรืองสุด, ระยะที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, ความร่าเริงหรือเบิกบานใจอย่างมาก)

(d) arson    (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง, การลอบเผา)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล), การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การกระทำ การพูด สิ่งตีพิมพ์หรืออื่นๆ ที่สนับสนุนการก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ, การจลาจล, การต่อต้านรัฐบาล)

(f) sculpture     (สคั้ลพ-เช่อะ)  (การแกะสลัก, การปั้นรูป, การหล่อรูป, ผลงานแกะสลัก, ผลงานปั้นหรือหล่อรูป, รูปปั้นหรือรูปสลัก) 

 

20. The merit (เม้อ-ริท) (n) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes.  

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้)

(a) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus    (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation    (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot    (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence    (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 239)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. At the zenith (ซี้-นิธ) (n) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่  จุดสุดยอด-จุดสูงสุด   ของอาชีพของเธอในทศวรรษ  ๑๙๓๐  โดโรธี ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset    (การเริ่มต้น)

(b) termination    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline    (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle    (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion    (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy    (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

 

2. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely (adv.) expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าว  อย่างสั้นๆ   ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly    (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially    (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly    (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely    (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply    (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) blatantly    (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

 

3. Needlework has always been an elegant and costly (a) form of embroidery.  

(งานเย็บปักถักร้อยได้เป็นรูปแบบ  ของการถักลาย (งานถัก, การตกแต่งประดับประดา)  ที่สวยงาม-เก๋และ  มีราคาแพง   อยู่โดยเสมอมา)

(a) complicated    (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ลำบาก)

(b) popular    (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) expensive    (มีราคาแพง)

(d) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(e) horrendous    (ฮอ-เร้น-เดิส)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, (ราคา) แพงมากเสียจนน่ากลัว-น่าตกใจ)

(f) instrumental    (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

 

4. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ)  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล    ในภูมิถาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) bloodthirsty    (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)

(f) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

 

5. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่านิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ   ความอุตสาหยพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ   และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ..........................)

 

6. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่    ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

 

7. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) (v) the winner.   

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ (ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง)  ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน   เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared   (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น; ออกมา; ปรากฏ)

(d) remonstrated    (เร้ม-เมิน-สเทรท หรือ ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

 

8. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช) (v).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ   ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

 

9. The majority of our club members would not consent (v – n) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต-การยินยอม-การเห็นชอบ-การอนุญาต    ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

10. Some people denounce (v) the government for probing into their private lives.  

(คนบางคน   ประณาม-ปรักปรำ-กล่าวโทษ-ติเตียน-ประกาศเลิก-บอกเลิก    รัฐบาล  ในเรื่องตรวจสอบ-สืบสวนเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา)

(a) galvanize    (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า)

(b) ostracize    (เนรเทศ, ขับออก, ขจัดออก, เอาออกไปจากสังคม, เอาออก, ตัดสิทธิ์, ลิดรอนสิทธิ์)

(c) condemn    (ประณาม, ตำหนิ, ตราหน้า, ด่าว่า, ประกาศหรือตัดสินว่ามีความผิด, ประกาศว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้, บีบบังคับ, ยึดทรัพย์เป็นของสาธารณะ)

(d) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม)

(e) oust    (เอ๊าซท)  (ขับออก, ขับไล่, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง, เพิกถอน)

 

11. If we could eliminate losses from people who defraud (ดิ-ฟร้อด) (v) the government, tax rates could be lowered.

(ถ้าเราสามารถขจัดความสูญเสีย (เสียหาย) จากผู้คนผู้ซึ่ง   โกง-ฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง   รัฐบาล  อัตราภาษีก็จะสามารถลดต่ำลงได้)  (เพราะมีเงินเข้ารัฐมากขึ้น  รัฐจึงเก็บภาษีน้อยลง)

(a) flatter    (ประจบ, ยกยอปอปั้น, สอพลอ)

(b) bribe    (ไบร้บ)  (ติดสินบน, ให้สินบน)

(c) exonerate    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)    

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การโกง-ฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(e) bolster    (หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ยก, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, หมอนรอง, หมอนรองชั้นล่าง, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง)

 

12. In order to evade (v) the draft, the young man had moved to Canada last year.   

(เพื่อที่จะ  หลีกเลี่ยง-หลบ-หนี   การเกณฑ์ทหาร  ชายหนุ่มผู้นั้นได้ย้ายไปอยู่แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว)

(a) escalate    (ขยาย, ลุกลาม, เพิ่มมากขึ้น)

(b) elude    (อิ-ลู้ด)  (หลบหลีก, เลี่ยง, หลบหนี, หลีก)

(c) shoplift    (ขโมยของในร้าน)

(d) gesticulate    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง  -  โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)

(e) testify    (เป็นพยาน, สาบานตัว, แถลง, ยืนยัน, พิสูจน์)

 

13. Hurricanes often devastate (v) the coffee crop, Haiti’s principal exports.  

(พายุเฮอริเคนมักจะ  ทำลาย-ล้างผลาญ   อยู่บ่อยๆ จำพวกพืชกาแฟ  ซึ่งเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศเฮติ)

(a) scatter    (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) fertilize    (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(c) fracture    (ทำให้แตก-ร้าว, แตกร้าว, ร้าว, การแตกร้าว, การแยก, รอยแตกร้าว, กระดูกหัก)

(d) annihilate    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

(e) deem    (คิดว่า)

 

14. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) (n) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง  ๒  แห่งนั้น  เห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation    (ความร่วมมือ)

(b) compromise    (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition    (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity    (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(e) blasphemy    (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

15. The prices of gold and oil fluctuate (v) daily.

(ราคาทองและน้ำมัน   ขึ้นๆลงๆ-เปลี่ยนแปลง-ไม่คงที่   เป็นรายวัน)

(a) stabilize    (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(b) augment    (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) replace    (แทนที่, เอาเก็บเข้าที่)

 

16. The proposed environmental amendment has not yet been ratified (v) by all participating countries.

(การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ  ให้สัตยาบัน-รับรอง   โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated    (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked    (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง

(c) approved    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed    (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

 

17.  It was long believed that the bed (n) of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

(มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า   พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง   ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบขนาดใหญ่มหึมาที่จมอยู่ใต้น้ำ)

(a) furniture    (เครื่องเรือน)  

(b) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep    (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom    {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทรร, แม่น้ำลำคลอง)}

 

18. A motto is a short phrase or sentence that states (v) a guiding principle.   

(คติพจน์ (คำพังเพย, ภาษิตคำขวัญ)  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆ ที่   กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง   หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง)  (การดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls    (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts    (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses    (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides    (เป็นประธานในที่ประชุม)

 

19. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น   วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัยย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย   ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในระหว่างส่วนใหญ่ของศตวรรษที่  ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ)

 

20. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) (v) as the American Indian capital of the United States. 

(แกลลัพ  รัฐนิวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ  ได้รับการ   รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า   ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised    (โฆษณา)

(b) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known    (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดองกัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 238)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. OPEC has been trying to boost (v) oil prices recently, but to no avail.

(กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันได้กำลังพยายามที่จะ   เพิ่มขึ้น-ยกขึ้น-เลื่อนขึ้น-ส่งเสริม-พูดจาสนับสนุน-เลื่อนตำแหน่ง-การเพิ่มขึ้น-การยกขึ้น-การเลื่อนขึ้น   ราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้,  แต่ไม่สำเร็จ)  (คือ  ไม่สามารถเพิ่มราคาน้ำมันได้)

(a) lower    (ทำให้ลดลง)

(b) stabilize    (ทำให้มั่นคง, ทำให้เสถียร)

(c) fix    (ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, เจาะจง, เพ่งความสนใจ, เพ่งมอง,ซ่อมแซม, เตรียม, วางแผน)

(d) raise    (เพิ่ม, เพิ่มค่า, ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, ทำให้สูงขึ้น, ยกระดับ, สร้าง, ตั้งเสา, สนับสนุน, เลื่อนขั้น, เลี้ยง (เด็ก-ไก่), ระดมพล, ปลุก, ยั่วยุ)

(e) exterminate    (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

 

2. In chemical factories, employees sometimes receive extra pay for doing hazardous (a) work.

(ในโรงงานด้านเคมี  บางทีลูกจ้างได้รับค่าจ้างพิเศษสำหรับการทำงานที่   เป็นอันตราย-มีอันตราย-เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงอันตราย)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่าพอใจ)

(c) dangerous    (มีอันตราย, เป็นอันตราย)

(d) extraordinary    (พิเศษ, ไม่ธรรมดา, ผิดธรรมดา)

(e) heterogeneous    (เฮท-เทอะ-โร-จี๊-เนียส)  (ต่างชนิดกัน, ไม่เหมือนกัน, ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยต่างชนิดกัน, ไม่ลงรอยกัน)

 

3. The street lights are usually turned on at dusk (n - a).

(ไฟถนนโดยปกติมักถูกเปิดเมื่อ   เวลาโพล้เพล้-ยามสายัณห์-ยามค่ำ-ความสลัว-เงา-มืด-สลัว-คล้ำ)

(a) noon    (เวลาเที่ยง)

(b) sunrise    (พระอาทิตย์ขึ้น)

(c) dawn    (รุ่งอรุณ)

(d) twilight    (เวลาใกล้ค่ำ, แสงอาทิตย์เวลาเย็นใกล้ค่ำ, รุ่งอรุณ, แสงรุ่งอรุณ, ระยะเวลาตกอับ, ภาวะที่ไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม)

(e) midnight    (เวลาเที่ยงคืน)

 

4. Many small nations are struggling for autonomy (n).

(ประเทศเล็กๆ จำนวนมากกำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ   อำนาจปกครองตนเอง-เอกราช-ความอิสระ-ชุมชนที่ปกครองตัวเอง-สิทธิในการปกครองตัวเอง)

(a) self-confidence    (ความเชื่อมั่นในตัวเอง)

(b) self-reliance    (การพึ่งพาตนเอง)

(c) self-government    (การปกครองตนเอง)

(d) self-protection    (การปกป้อง-คุ้มครองตนเอง)

(e) self-respect    (ความเคารพในตนเอง)

 

5. The people rebel (v –a - n) against the cruel king and take control of the government.  (เมื่อเป็นคำนาม  อ่านว่า  “เร้บ-เบิล”  แต่เมื่อเป็นคำกริยา  อ่านว่า  “ริ-เบ้ล”)

(ประชาชน  เป็นกบฏ-ก่อการกบฏ-ขัดขืน-ต่อต้าน-กบฏ-ขัดขืน-หัวดื้อ-หัวรั้น-จลาจล-ผู้ก่อการกบฏ-ผู้ขัดขืน-ผู้พยศ-ผู้ก่อการจลาจล   พระราชาผู้โหดร้าย  และเข้าควบคุมรัฐบาล)

(a) penalize    (ลงโทษ)

(b) riot    (ไร้-เอิท)  (ก่อการจลาจลหรือความอลหม่าน, หลงระเริง, สำมะเลเทเมา, การจลาจล, การก่อความไม่สงบ, ความโกลาหลอลหม่าน, ความสำมะเลเทเมา)

(c) slay    (สังหาร, ฆ่า)

(d) quell    {ระงับ (ความโกรธ), ดับ (ความกระหาย), ปราบปราม}

(e) perish    (เพ้อ-ริช)  (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เน่าเปื่อย, เหี่ยวแห้ง)

 

6. Because Miss Cynthia’s secretary doesn’t do her work efficiently enough, she transfers (v – n) her to another office in the company.

(เพราะว่าเลขานุการของมิสซินเธียมิได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ, เธอจึง   ย้าย-โยกย้าย-โอน-เคลื่อนย้าย-เปลี่ยน-การย้าย-การโยกย้าย-การโอน-การเปลี่ยน   เธอ (เลขานุการ) ไป (ทำงาน) อีกที่หนึ่งในบริษัท)

(a) dispatches   (ส่ง, ส่งไปอย่างรวดเร็ว, รีบทำ, จัดการอย่างรวดเร็ว, ฆ่า, การส่งอย่างรวดเร็ว, การฆ่า, การกระทำที่รวดเร็ว, ข่าวด่วน)

(b) reforms    (ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น)

(c) stammers    (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

(d) adores    (รักมาก, ชอบมาก, บูชา)

(e) expels    (ไล่ออก, ขับไล่)

 

7. They could not convince (คัน-วิ้นซ) (v) the girl to go to the dance with them.  

(พวกเขาไม่สามารถ  ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   แก่เด็กหญิงคนนั้นให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำได้)

(a) proclaim    (แถลง, ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) reminisce    (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle    (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade    (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

 

8. She is a conscientious (คอน-ชี-เอ๊น-ชัส) (a) representative of the student body.

(เธอเป็นตัวแทนที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียด-ถี่ถ้วน-มีธรรมในใจ-ยุติธรรม-ซื่อตรง-ควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ  ของสภา (สโมสร-องค์การ) นักเรียน)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก)

(b) culpable    (คั้ล-พะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, สมควรถูกตำหนิ)

(c) extrinsic    (เอคส-ทริ้น-ซิค)  (ไม่สำคัญ, ภายนอก, มาจากภายนอก, ซึ่งเป็นของต่างประเทศ)

(d) meticulous; high-principled; scrupulous    (พิถีพิถัน-ละเอียดลออ; มีหลักการ-คุณธรรมสูง; คิดถึงศีลธรรมจรรยา-ละเอียดรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(e) chimerical   (คิ-เม้-ริค (ริ) –เคิ่ล)  (ไม่จริง, เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ)

 

9.The diver put himself in a precarious (พรี-แค้-เรียส) (a) situation among the sharks.

(นักดำน้ำคนนั้นทำตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่  ล่อแหลม-อันตราย-ไม่ปลอดภัย-เสี่ยง-ไม่แน่นอน-ไม่มั่นคง-ไม่เพียงพอ-ไม่แน่ชัด   ท่ามกลางปลาฉลาม)

(a) incomprehensible    (ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

(b) undiscoverable    (ซึ่งค้นไม่พบ, ซึ่งไม่อาจหาเจอ)

(c) undisciplined    (อัน-ดิส-ซิพ-พลิ่นด)  (ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ)

(d) gubernatorial    (กู-เบอร์-นะ-ท้อ-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด, เกี่ยวกับที่ทำการของบุคคลดังกล่าว)

(e) hazardous; not safe, firm or steady    (มีอันตราย; ไม่ปลอดภัย-ไม่มั่นคง-ไม่สม่ำเสมอ)

 

10. The radio communications were subject to sporadic (สเพอะ-แร้ด-ดิค) (a) sunspot interference.  

(การสื่อสารทางวิทยุอยู่ภายใต้การแทรกแซงของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ (คือส่งคลื่นรบกวน)   เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นพักๆ-เป็นระยะ-กระจัดกระจาย-บางตา)

(a) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย)

(c) appalling    (อะ-พ้อล-ลิ่ง)  (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(d) spiteful    (สไพ้ท-ฟูล)  (มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, อาฆาตแค้น, พยาบาท)

(e) inconsistent; irregular; occasional    (ไม่คงที่หรือสม่ำเสมอ; ไม่สม่ำเสมอ-ไม่แน่นอน-ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน; เป็นบางโอกาสหรือบางครั้ง)

(f) perfidious    (เพอร์-ฟิด-เดียส)  (โกง, ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ, หักหลัง, ไม่มีสัจจะ)

 

11. The publishers of the newspaper asked the writer to truncate (ทรั้ง-เคท) (v) her report.  

(ผู้ตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ขอร้องให้ผู้เขียน  ตัดให้สั้น-ตัด-เล็ม-ตัดยอด   รายงานของเธอ)

(a) acknowledge    (ยอมรับ, รับรู้, รับทราบ)

(b) berate    (บิ-เร้ท)  (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(c) abrogate    (ยกเลิก, เพิกถอน)  (= cancel)

(d) liquidate    (ลิค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง,  ชำระหนี้หรือบัญชี, สะสาง, เปลี่ยนเป็นเงินสด)

(e) shorten; cut; to end something suddenly   (ทำให้สั้น; ตัด; ทำให้บางสิ่งหยุดลงโดยทันทีทันใด)

 

12. Once or twice she acted in a very peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) (a) manner.

(ครั้งหรือ    ครั้ง  เธอแสดงกริยาอาการที่  ประหลาด-แปลกพิกล-ไม่เคยปรากฏมาก่อน-เป็นพิเศษ-ลักษณะเฉพาะ-ความประหลาด   อย่างมาก)

(a) strange; unusual; uncommon   (ประหสาด-แปลก;  พิเศษ-ไม่ธรรมดา-ผิดปกติ; ไม่ธรรมดา-ไม่ใช่ทั่วๆไป)

(b) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ไม่คิดมูลค่า, ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(c) officious    (อะ-ฟิ้ช-เชิส)  (เสือก, ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป)

(d) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

(e) indefeasible    (อิน-ดี-ฟี้-ซิ-บึ้ล)  (เอาไปไม่ได้, ละเมิดไม่ได้, ซึ่งไม่สามารถพรากไปหรือทำให้เป็นโมฆะ)

(f) fractious    (แฟร้ค-ชัส)   (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, ดื้อรั้น, หัวดื้อ)   

 

13. We could scarcely believe the damage caused by the vandals (n).

(เราแทบไม่เชื่อในความเสียหาย  ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดย (ไอ้)   ผู้ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ  -  ทั้งแบบที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ)  (คือ เสียหายมากจนแทบไม่น่าเชื่อ)

(a) autopsy    (อ๊อ-ทอพ-ซี)  (การชันสูตรศพ, การผ่าศพ, ชันสูตรศพ, ผ่าศพ)

(b) catastrophes    (คะ-แทส-โทร-ฟี่)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) holocausts    (ฮ้อล-โล-คอสท)  (ความหายนะ, การทำลายจนหมดสิ้น, การเผาบูชาจนสิ้น)  ( “Holocaust” หมายถึง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซี ในสงครามโลกครั้งที่ ๒)

(d) destroyers; persons who willfully or ignorantly destroy or damage beautiful things    (ผู้ทำลาย; บุคคลผู้ซึ่งทำลาย หรือทำความเสียหายสิ่งสวยงามต่างๆโดยเจตนา หรือสะเพร่า)

(e) devices    (เครื่องมือ)

 

14. Because Jim’s and Tom’s working hours coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

(เพราะว่าชั่วโมงทำงานของจิมและทอม   เกิดขึ้นพร้อมกัน-ตรงกัน-สอดคล้องต้องกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-ลงรอยกัน   และพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน  พวกเขาจึงออกจากบ้าน (ไปทำงาน) ในเวลาเดียวกัน)

(a) differ    (แตกต่างกัน)

(b) vanquish    (แว้น-ควิช)  (ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ)

(c) occupy the same time; occupy the same place in space; correspond exactly; agree    (เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน; เกิดขึ้นสถานที่เดียวกันหรือซ้อนทับกัน; เข้ากันสนิทหรือทับกันสนิท; ลงรอยกัน)

(d) topple    {โค่นล้ม (รัฐบาล, ต้นไม้), ทำให้ล้มลง, ล้มลง, คว่ำลง, โอนเอนทำท่าจะล้ม, หกคะเมน}

(e) extend    (เพิ่ม, แผ่ขยาย, ยืดออก, กาง, ยื่น, ต่อ, ยืด (เวลา), ทำให้ยาวขึ้น)

 

15. Not wishing to act hastily, the governor pondered (v) the problems for days.   

(ไม่ปรารถนาจะทำอย่างรีบเร่ง,  ท่านผู้ว่าฯ   ไตร่ตรอง-พิจารณา-ครุ่นคิด-คำนึง   ปัญหาเป็นเวลาหลายวัน)

(a) cannibalized    {(คน) กินเนื้อคน, (สัตว์) กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, ใช้อะไหล่จากเครื่องหนึ่งไปใส่ให้กับอีกเครื่องหนึ่ง)}

(b) considered carefully    (พิจารณา-ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ)

(c) regretted    (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) demoralized    (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

(e) persevered    (เพอร์-ซี-เวี่ยร์)  (อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ยืนหยัด)

 

16. After Mary’s wrath (ร้อธ หรือ แร้ธ หรือ ร้าธ  แต่นิยมอ่าน “ร้อธ”) (n) subsided, we were able to tell her what happened.  

(หลังจาก  ความโกรธเคือง-โมโห   ของแมรี่สงบลง  เราจึงสามารถบอกเธอว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

(a) rage; fury; very great anger   (ความเดือดดาล-บันดาลโทสะ; ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความโกรธอย่างมาก)

(b) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(c) pinnacle    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

(e) greed    (ความโลภ, ความตะกละ)

 

17. The police took drastic (แดรส-ทิค) (a) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่  รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด   เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient    (ลี้-เนี่ยนท หรือ ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious    (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable   (เข้มข้นและรุนแรงมาก; สำคัญมากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)   

(d) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

(e) ambidextrous     (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี  ๒  หน้า, หลอกลวง)

 

18. At least six times since the end of the last ice age, the Mississippi River has dramatically (adv.) altered its course.

(อย่างน้อยที่สุด ครั้ง  ตั้งแต่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน (ไหล) ของมัน   อย่างรุนแรง-อย่างกะทันหัน-อย่างตื่นเต้นเร้าใจ)

(a) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ)

(b) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(c) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด)

(d) inadvertently    (อย่างไม่ตั้งใจ, อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, อย่างขาดความสนใจ)

(e) brutally    (อย่างทารุณโหดร้าย)

 

19. Jane’s gloomy nature hinders (v) her relationships with other people.

(ลักษณะ-นิสัยแบบซึมเศร้า (ห่อเหี่ยวใจ, มองโลกในแง่ร้าย) ของเจน  เป็นอุปสรรค-ขัดขวาง-กีดขวาง-หยุดยั้ง   ความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆ)

(a) exterminates    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน) 

(b) contaminates    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(c) hampers    (เป็นอุปสรรค, ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด, สิ่งกีดขวาง)

(d) decapitates    (ตัดศีรษะ)

(e) sympathizes    (เห็นอกเห็นใจ)    

 

20. I detest (v) Chinese food but I won’t deprive you of the chance to eat it.  

(ผม  เกลียด-ไม่ชอบอย่างมาก   อาหารจีน  แต่ผมจะไม่กีดกัน (ตัดสิทธิ์) โอกาสในการกินอาหารจีนของคุณ)

(a) capitulate    (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(b) improvise    (ทำแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, ทำอะไรหรือแต่งโคลงในแบบทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด)

(c) pamper    (ตามใจ, เอาใจ, พะเน้าพะนอ, ป้อยอ, ให้ท้าย, ทำให้พอใจ)

(d) abhor    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง)  (ความหมายดีกว่า “Disdain”)

(e) disdain    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ, การดูถูก-ดูหมิ่น-รังเกียจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 237)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Rats are nocturnal animals and tend (v) to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ   มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ   หลับในระหว่างกลางวัน)

(a) are certain    (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant    (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

(f) are wary    (แว้-รี่)  (ระวัง)

 

2. Since the rhinoceros does not perspire, it cools off by wallowing (ว้อล-โล่) (v) in mud or water.  

(เนื่องจากแรดไม่มีเหงื่อออก  มันทำให้ตัวเย็นขึ้นโดยการ   กลิ้ง-กลิ้งตัว-เกลือกกลิ้ง-หมกมุ่น   ในโคลนหรือน้ำ)

(a) swimming    (ว่ายน้ำ) 

(b) rolling    (กลิ้ง, หมุนตัว)    

(c) fighting    (ต่อสู้)

(d) dozing    (งีบหลับ, เคลิ้มหลับ, สัปหงก)   

(e) escalating    (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(f) jeering    (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

 

3. The preeminence (n) of the newspaper as a daily source of information has been undermined as a result of the rapid expansion of the audiovisual media.  

(ความเหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ความดีเลิศ-ความเด่นชัด  ของหนังสือพิมพ์ในฐานะแหล่งข่าวสารข้อมูลรายวัน  ได้ถูกทำลายทีละน้อย (ทำให้อ่อนลง)  อันเป็นผลลัพธ์มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อที่มีภาพและเสียง)

(a) shortcoming    (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว, ปมด้อย)

(b) superiority    (ความเหนือกว่า-ดีกว่า, ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม)

(c) rank    (ตำแหน่ง, ชั้น, ยศ, แถว, ขบวน)

(d) advantage    (ประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณประโยชน์, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น)

(e) compassion    (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

(f) renown    (ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, เกียรติคุณ)

 

4. The geyser, one of the most unusual phenomena in nature, is beautiful to behold (v).  

(น้ำพุร้อน  -  ปรากฏการณ์พิเศษสุดอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  -  มีความสวยงามที่จะ  มองดู -เห็น)

(a) view    (มองดู, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ)

(b) narrate    (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

(c) illustrate    (แสดงให้ดูด้วยภาพ)

(d) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(f) alleviate    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

 

5. Granite crystals are large enough to be seen with naked (a) eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา   เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning    (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous    (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided    (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือแว่น)

(e) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(f) obscure    (คลุมเครือ, มืดมัว, เข้าใจยาก, ไม่โด่งดัง)

 

6. The Great Wall of China is one of the world’s marvels (ม้าร์-เวิ่ล) (n).

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา  สิ่งมหัศจรรย์-สิ่งที่น่าพิศวง-ความพิศวง-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม   ของโลก)

(a) braggadocio    (แบรก-กะ-โด๊-ซี-โอ)  (การคุยโม้, การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว)

(b) jingoism    (จิ๊ง-โก-อิ-ซึม)  (ความคลั่งชาติ, การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและโวยวาย, การแสดงความรักชาติอย่างหลับหูหลับตา, การแสดงความรักชาติแบบรุกรานชาติอื่น)   (jingoist = ผู้รักชาติแบบนี้)  

(c) savagery    (แซ้ฟ-วิจ-เจอ-รี่)  (ความดุร้าย-ป่าเถื่อน-โหดร้าย-โหดเหี้ยม-ทารุณ)  (คำคุณศัพท์ คือ “savage” (แซ้ฟ-วิจ) – ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนป่า, หยาบคาย)

(d) wonder    (วั้น-เดอะ)  (สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย. การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, รู้สึกประหลาดใจ-กังขา-สงสัย-งงงวย)

(e) ferocity    (เฟ-รอส-ซิ-ที่)  (ความดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย)  (คำคุณศัพท์ คือ “ferocious” (เฟ-โร้-เชิส) – ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)  

(f) feast    (ฟีสท)  (งานเลี้ยง, พิธีฉลอง, ช่วงการจัดงานฉลอง, อาหารมากมาย, จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี-เพลิดเพลิน)

 

7. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ) (a) apologies to customers for the defects in its product.  

(บริษัทให้คำขอโทษ   มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย   แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง (ข้อเสียหาย, สิ่งชำรุด)  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious   (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable   (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant    {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat   (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious   (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

 

8. The classroom was chaotic (เค-อ๊อท-ทิค) (a) when the teacher went out. 

(ห้องเรียน   วุ่นวาย-ไร้ระเบียบ-สับสน-อลหม่าน-คลุมเครือ   เมื่อครูออกไปข้างนอกห้อง)

(คำนาม คือ  “Chaos” (เค้-ออส) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, ความคลุมเครือ)

(a) incorrigible    (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่ติดแน่น, บุคคลที่แก้ไขไม่ได้)

(b) impenitent    (ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, คนที่ดื้อรั้น)

(c) reprehensible    (น่าตำหนิติเตียน, สมควรถูกตำหนิ)

(d) unconscionable    (อัน-ค้อน-ชัน-เน-บึ้ล)  (ไม่ละอายแก่บาป, ขาดสามัญสำนึก)

(e) disorganized; messy; be in a state of complete disorder and confusion    (ไม่เป็นระเบียบ; ยุ่งเหยิง-ไม่เป็นระเบียบหรือสกปรก; อยู่ในสภาพไร้ระเบียบและสับสนวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง)

(f) pharisaical    (ฟา-ริ-เซ้-อิ-คั่ล)  (หน้าไหว้หลังหลอก, ปากกับใจไม่ตรงกัน)

 

9. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) (a) decision to raise taxes.  

(ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ   ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ)  (คือการตัดสินใจ ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ  กันยังไม่จบ ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้)                                                                                                                                                            

(คำนาม คือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious    (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious    (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable    (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน;  ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้)

(e) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(f) diabolical (= diabolic)    (ได-อะ-บ๊อล-ลิค-เคิ่ล)  (โหดร้าย, ร้ายกาจ, เหมือนภูติผีปีศาจ)

 

10. Studying abroad can be a very gratifying (แกร๊ท-ทิ-ไฟ-อิ้ง) (a) experience. 

(การศึกษาในต่างประเทศสามารถเป็นประสบการณ์ที่   น่าปลื้มปิติ-น่าพอใจ-ให้ความเพลิดเพลินหรือความรู้สึกของความสำเร็จ-ให้รางวัล)

(a) scandalous    (สแค้น-ดะ-เลิส)  (อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, อัปยศอดสู, น่าอับอาย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

(b) treacherous    (เทร้ช-เชอะ-เริส)  (ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไม่มีสัจจะ, ไร้สัตย์, ขายเพื่อน, ขายชาติ, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, อันตราย, ไม่ปลอดภัย)

(c) pleasurable; satisfying; delighting; fulfilling; rewarding   (น่าพอใจ-เป็นที่ถูกใจ-น่าสนุก-น่าสบายใจ; น่าพึงพอใจ-น่าปลาบปลื้มยินดี; ซึ่งบรรลุผลหรือประสบความสำเร็จ; ให้รางวัล)

(d) execrable    (เอ๊ค-ซิ-คระ-เบิ้ล)  (เลวทรามที่สุด, น่าชังที่สุด, เลวมาก)

(e) stringent    (สทริ๊น-เจิ้นท)  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ, แน่นหนา, รุนแรง, รีบด่วน, ฉุกละหุก)

(f) ominous    (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)

 

11. Her overt (โอ๊-เวิร์ท หรือ โอ-เวิ้ร์ท) (a) attempt to dominate the discussion was met with strong resistance.

(ความพยายามแบบ   เปิดเผย-ไม่ปิดบัง-โจ่งแจ้ง-ชัดเจน   ของเธอที่จะครอบงำการประ ชุมปรึกษาหารือ  ต้องพบกับการต่อต้าน-ต้านทานอย่างรุนแรง)

(a) rampant    {(แร้ม-เพิ่นท)  (หญ้า) ขึ้นอยู่ทั่วไป, มีแพร่หลาย, อาละวาด, วิ่งพล่าน, แผลงฤทธิ์, รุนแรงล ตึงตัง, ยืนบนขาหลัง}

(b) auspicious    (ออส-พิ้ช-เชิส)  (ได้ฤกษ์, เป็นมงคล, รุ่งเรือง, เป็นลางดี)

(c) apparent; obvious; manifest; unconcealed   (ชัดเจน-เห็นได้ชัด; เห็นได้ชัด-แจ่มแจ้ง; ชัดแจ้ง-ประจักษ์-เป็นที่เข้าใจดี; เปิดเผย-ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้น)

(d) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, ลับๆล่อๆ, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย)

(e) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(f) paltry    (พ้อล-ทรี่)  (ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ, ขี้ปะติ๋ว, เล็กๆน้อยๆ, น่าดูถูก, น่าเหยียดหยาม)

 

12. When she heard the news, she was overcome with grief (n).

(เมื่อเธอได้ยินข่าว  เธอถูกครอบงำ (ปกคลุม, เอาชนะ, พิชิต)  ด้วย   ความโศกเศร้า-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-ความยุ่งยาก)

(a) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(b) sorrow     (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(c) fury     (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) emotion     (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ-ดีใจ-รัก-เกลียด และอื่นๆ)

(e) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตื่นตระหนก, ความตกใจกลัว, ตื่นตระหนก, ตกใจกลัว)

(f) envy    (ความอิจฉา, ความริษยา, อิจฉา, ริษยา)

 

13. The warmth (วอร์มธ) of the room made the students doze (โดซ) (v).

(ความอบอุ่นของห้องทำให้นักเรียน   ม่อยหลับ-งีบหลับ-สัปหงก-เคลิ้ม)

(a) faint    (เป็นลม, สลบชั่วคราว, ท้อแท้ใจ)

(b) fall asleep    (งีบหลับ, ม่อยหลับ)

(c) yawn widely    (หาวปากกว้าง, หาว, หาวนอน, การหาว-หาวนอน-อ้าปากกว้าง)

(d) sweat profusely    (เหงื่อออกอย่างมากมาย)

(e) commence    (เริ่มต้น, ลงมือ)

(f) decline    (ปฏิเสธ (คำเชิญ, ข้อเสนอ), (สุขภาพ, ความนิยม) เสื่อม, ลดน้อยลง)

 

14. At the battle of Waterloo, Napoleon’s forces retreated (v).

(ที่การสู้รบ ณ วอเตอร์ลู  กองทัพของนโปเลียน  ล่าถอย-ถอย-ถอนกลับ-หลบหนี)

(a) attacked    (จู่โจม, โจมตี)

(b) intercepted    (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

(c) withdrew    (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

(d) pursued    (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอย, ดำเนินการต่อไป)

(e) aspired    (ใฝ่ฝัน, ปรารถนา)

(f) commended    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

15. To everyone except the expert, the painting’s defects were invisible (a).  

(สำหรับทุกคน  ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ  ข้อเสียหาย (ข้อบกพร่อง) ของภาพวาด   ไม่สามารถมองเห็นได้-ไม่ปรากฏ-ซ่อนเร้น-เล็กมากจนมองไม่เห็น)  (หมายถึง  ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยด่าง (จุดเสียหาย) ของภาพ  ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ)

(a) unable to be heard    {ไม่สามารถ (ถูก) ได้ยินได้}

(b) unable to be seen    {ไม่สามารถ (ถูก) มองเห็นได้}

(c) unable to be touched    {ไม่สามารถ (ถูก) แตะต้อง-สัมผัสได้}

(d) unable to be understood    {ไม่สามารถ (ถูก) เข้าใจได้}

(e) unable to be deleted    {ไม่สามารถ (ถูก) ลบได้}

(f) unable to be carried    {ไม่สามารถ (ถูก) แบกหาม-พาไปได้}

 

16. The driver tried to avert (v) the accident by bringing the car to a sudden stop.  

(คนขับรถพยายาม   เบี่ยงบ่าย-บิดเบน-เบี่ยงเบน-หลีกเลี่ยง   อุบัติเหตุ  โดยการหยุดรถในทันทีทันใด)

(a) minimize    (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้.......................น้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง, ดูถูก)

(b) control    (ควบคุม)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ออกห่างจาก)

(d) detain    (กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(e) notify    (แจ้งให้ทราบ)

(f) humiliate    (ทำให้อัปยศ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้อดสูใจ)

 

17. The factory was located on the outskirts (n) of the city.

(โรงงานตั้งอยู่ที่  ชานเมือง-เขตรอบนอก-ขอบ-ริม   ของเมือง)  (หมายถึง  ตั้งอยู่รอบๆนอกของเมือง  ซึ่งตรงข้ามกับใจกลางเมือง)

(a) center    (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

(b) back streets    (ถนนของเมืองสายเล็กๆ เก่าๆ ที่มีบ้านและร้านค้าขนาดเล็กตั้งอยู่)  (ตรงข้ามกับ  “Main streets”  ที่เป็นถนนสายหลักของเมือง  ที่มีตึก, ห้างสรรพสินค้า  และสำนักงานขนาดใหญ่-ทันสมัยตั้งอยู่)

(c) manufacturing district    (บริเวณที่มีการผลิตสินค้า)

(d) stock yards    (คอกปศุสัตว์ชั่วคราว)

(e) surrounding regions    (บริเวณที่อยู่โดยรอบ)

(f) therapy    (เธ้อ-ระ-พี่)  (การบำบัดโรค, ศิลปการรักษาโรค, อายุรเวท, อำนาจในการรักษาโรค, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

 

18. Freedom of speech is part and parcel (idiom) of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น   ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ   ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสม บูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)    

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

(f) nightmare    (ฝันร้าย)

 

19. Bill’s caution prompted (v) him to ask many questions before he consented.  

{ความระมัดระวัง-รอบคอบของบิล   กระตุ้น-ให้กำลังใจ-สนับสนุน-ถือหาง-บอกบท   ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม (ยอมทำตาม, คล้อยตาม, เห็นด้วย}

(a) convicted    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded    (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(d) stimulated; incited    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า; ปลุกใจ, ยุยง)   (“Prompt” เมื่อเป็นกริยา หมายถึง “กระตุ้น, ยุยง, เตือน”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”)

(e) belittled    (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

(f) catered    (เค้-เท่อะ)  (จัดหาอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง)

 

20. The prehistoric art of inscribing figures and designs on rock surfaces seems to have slowly disappeared with the advent of agriculture, which required a large amount of time and energy.

(ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์  ในการแกะสลักรูปทรงและแบบต่างๆบนพื้นผิวหน้าของหิน  ดูเหมือนว่าค่อยๆ หายไปอย่างช้าๆ พร้อมกับ   การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด  ของเกษตรกรรม  ซึ่งต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากมาย)  (หมายถึง  ศิลปะการแกะสลักฯ ค่อยๆ หายไป  เพราะผู้คนเอาเวลาไปทุ่มให้กับการทำเกษตรกรรม)

(a) financing    (การสนับสนุนทางการเงิน)

(b) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(c) turmoil    (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

(d) bounty    (เบ๊าน-ที่)  (รางวัล, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, ความใจบุญ, ความอารี)

(e) coming; appearance    (การมาถึง-การเกิดขึ้น; การปรากฏขึ้น)

(f) remedy    (เร้ม-เม-ดี้)  (การรักษา, วิธีรักษา, วิธีการแก้ไข, ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 236)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The unstable government tried to woo (v) the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ  แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน   การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard    (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate    (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract    (อะ-แทร้คท); request for; implore   (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ; ร้องขอ; ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate    (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

 

2. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน   ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)  (คือ การไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กแห่งนั้นเลวร้ายยิ่งขึ้น)

(a) amend    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront    (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb    (ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy    (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish    (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

 

3. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) (n) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น   ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition    (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) caliber (calibre)    (แค้ล-ลิ-เบอะ)  (ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง)

(c) calmness; quietness; peacefulness    (ความสงบ-สงบเงียบ; ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(d) calamity    (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(e) opportunism    (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

 

4. His bright smile was a reflection (n) of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น  ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง   ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue    (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo    (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum    (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด-คนบ้า-เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism    (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania    (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค) คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) disciplinarian    (ดิส-ซิ-พลิ-เน้-เรี่ยน)  (ผู้ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย, เกี่ยวกับระเบียบวินัย)

 

5. Humans need some sunlight for the synthesis (ซิ้น-ธิ-ซิส) (n) of vitamin D which takes place in the skin.  

(มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์สำหรับ   การสังเคราะห์-การรวมกัน-การผสมกัน-การปะติด ปะต่อ-ส่วนประกอบทั้งหมดที่ซับซ้อนที่รวมกัน    ของวิตามินดี  ซึ่งเกิดขึ้นในผิวหนัง)

(a) production by means of chemical reactions or by a natural biological process; combination; blending    (การสร้างขึ้นโดยวิธีปฏิกริยาทางเคมี หรือโดยกระบวนการทางชีววิทยาแบบธรรมชาติ; การรวมกัน; การผสมกัน)

(b) gourmet    (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม, ผู้มีรสนิยมดีในเรื่องอาหาร)

(c) amnesia    (แอม-นี้-เซีย)  (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, การหมดความจำ)

(d) drowsiness    (เดร๊า-ซิ-เนซ)  (ความซบเซา-เซื่องซึม-ง่วง-สัปหงก-ครึ่งหลับครึ่งตื่น)    

(e) peccadillo    (เพค-คะ-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิดเล็กๆน้อยๆ, บาปเล็กๆ, มลทินน้อยๆ)

 

6. Cowboy films traditionally open with a view of an immense (n) spread of rugged terrain.

(ภาพยนตร์คาวบอยโดยธรรมเนียมแล้วจะเปิดฉาก (เริ่มเรื่อง) ด้วยภาพ (ทิวทัศน์) ของผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ซึ่ง   มหึมา-ไร้ขอบเขต-ใหญ่มาก-มโหฬาร-กว้างขวาง-เหลือคณานับ-ดีมาก-ยอดเยี่ยม    ของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

(a) a beautiful    (สวยงาม)

(b) an unsettled     (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

(c) a limited    (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

(d) a vast    (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

(e) an amnesty    (การนิรโทษกรรม, การอภัยโทษ, เนรเทศไปยัง.......................)

 

7. Several types of forget-me-not plants grow best in cool, damp places, but others do well (v) in dry soil.

(หลายชนิดของพืชฟอร์เก็ตมีน๊อตเติบโตได้ดีที่สุดในที่ที่เย็นและชื้น  แต่ชนิดอื่นๆ  เติบโตได้ดี   ในดินแห้ง)

(a) go to seed    (กลายเป็นเมล็ด)

(b) thrive    (เจริญเติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง)

(c) merely survive    (เพียงแต่อยู่รอด, เพียงแต่รอดชีวิต)

(d) remain    (ยังคง, ยังอยู่, ยังอาศัยอยู่)

(e) pander    (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ-ตะกละ-หรือการกระทำผิดของผู้อื่น, ฉวยโอกาสจากสัญชาตญานที่ต่ำของผู้อื่น)

 

8. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy (v - n).

(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะ   ทำให้ถูกต้อง-แก้ไข-รักษา-เยียวยา-ขจัด-กำจัด-บรรเทา-ฟื้นฟู-การรักษา-วิธีการรักษาหรือแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(c) correct    (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

(d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(e) imbibe    (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

 

9. A drastic change in one part of the environment is apt (a) to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else.

(การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่ง (สถานที่หนึ่ง) ของสิ่งแวดล้อม   มีแนวโน้ม-ซึ่งโน้มเอียง-ง่ายสำหรับ-เรียนเก่ง-ฉลาด-เหมาะสม-พร้อม-เต็มใจ    ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆกัน – แต่ว่ามิได้คาดฝัน – ในที่อื่นๆ)

(a) likely    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(b) necessary    (จำเป็น)

(c) advised    (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

(d) rumored    (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

(e) adjacent    (ใกล้, ติด, ถัดไปจาก)

 

10. I don’t have the slightest notion (n) of what this poem means.

(ผมไม่มี  ความนึกคิด-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ-แผน   (แม้แต่) น้อยนิดที่สุด  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)  (คือ  ไม่รู้แม้แต่นิดเดียว  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

(a) policy    (นโยบาย)

(b) idea    (ความคิด)

(c) commentary    (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

(d) insinuation    (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

(e) disgrace    (ดิส-เกรซ)  (การขายหน้า, การเสียหน้า, ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

 

11. The collapse (n) of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญานการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ)  (ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำ เร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

12. His qualifications for the research assistantship are indisputable (a).

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง   ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่ไม่อาจเถียงได้)  (คือ  เหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น  -  คือเหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

 

13. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter (n).   

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ  นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น   ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว)

(a) laying eggs    (การวางไข่)

(b) nourishment    (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates    (การหาคู่)

(d) cover    (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge     (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

 

14. The breach (บรีช) (n) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย   ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน และ ศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือ ผลิตผลงานเพื่อขาย) เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๙)

(a) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange    (การแลกเปลี่ยน)    

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

 

15. Walt Whitman was the great emancipator (n) of the form and spirit of American poetry.  

(วอล์ท วิธแมน  เป็น  นักปลดปล่อย-ผู้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ   ผู้ยิ่งใหญ่  ในด้านรูปแบบและจิตวิญญานของบทกวีอเมริกัน)

(a) designer    (นักออกแบบ)

(b) liberator   (ผู้ปลดปล่อย  -  เรื่องเสรีภาพ หรือ อื่นๆ)

(c) custodian    (ผู้ปกครอง, ผู้อารักขา, ผู้ที่เก็บรักษา)

(d) enthusiast    (ผู้กระตือรือร้น, ผู้มีใจจดใจจ่อ)

(e) pacifist    (ผู้รักสันติภาพ)

 

16. Being courteous (a) is more than a form of behavior for some people, it is an attitude.

{การ (แสดงความ) สุภาพเป็นอะไรที่มากกว่ารูปแบบของพฤติกรรมสำหรับคนบางคน,  (กล่าวคือ) มันเป็นทัศนคติ – เลยทีเดียว}

(a) polite    (สุภาพ)

(b) amiable    (มีไมตรีจิต, ด้วยไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน)

(c) pretentious    (เสแสร้ง, แสร้งทำ, ตี  ๒  หน้า)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

 

17. The 1920s have generally been considered a decade of growth and prosperity (n).

(ช่วงทศวรรษ  ๑๙๒๐  โดยทั่วไปแล้ว  ได้ถูกถือว่าเป็นทศวรรษแห่งการเติบโต (ขยายตัว)  และ   ความเจริญรุ่งเรือง-ความเฟื่องฟู-ความสำเร็จ-ความมั่งคั่ง)

(a) happiness    (ความสุข)

(b) reform    (การปฏิรูป)

(c) stabilization    (การทำให้มั่นคง, การทำให้มีเสถียรภาพ, การทำให้คงที่-สม่ำเสมอ, การรักษาระดับ, การรักษามาตรฐาน)

(d) progress    (ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การก้าวไปข้างหน้า)

(e) conformity    (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

 

18. The Apollo 11 astronauts were quarantined (v) when they returned to Earth.

(นักบินอวกาศของยานอพอลโล  ๑๑  ถูก   กักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค   เมื่อพวกเขากลับมาสู่โลก)

(a) praised by the press    (ยกย่องโดยหนังสือพิมพ์)

(b) interviewed on television    (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์)

(c) isolated for medical reasons    (แยกตัวออกไปเพื่อเหตุผลทางการแพทย์)

(d) contaminated with lunar germs    (ทำให้ติดเชื้อโรคจากดวงจันทร์)

(e) complimented by the people    (ชม-ยกย่อง-สรรเสริญ  โดยผู้คน)

 

19. Nutritionists categorize (v) food into seven basic groups.

(นักโภชนาการ   จำแนกประเภท-จัดเข้ากลุ่ม-แบ่งออกเป็นหมวดหมู่   อาหาร  ออกเป็น    กลุ่มพื้นฐาน)

(a) clarify    (ทำให้กระจ่าง-ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) grind    (บดละเอียด)

(c) compile    (รวบรวม)

(d) classify    (แยกประเภท, จำแนก)

(e) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

 

20. In 1861, it seemed inevitable (a - n) that the Southern states would break away from the Union.

(ในปี  ๑๘๖๑  มันดูเหมือนว่า  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น-สิ่งที่จำเป็น-สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้    ว่ารัฐทางภาคใต้จะแยกตัวออกไปจากสหภาพ)  (คือ  แยกออกจากรัฐทางเหนือ  ก่อนที่่จะเกิดสงครามกลางเมือง  และต่อมามีการก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบัน)

(a) strange    (แปลก)

(b) certain    (แน่นอน, มั่นใจ)

(c) inconsistent     (ไม่คงเส้นคงวา, ไม่สม่ำเสมอ)

(d) proper    (สมควร, เหมาะสม)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 235)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Diamonds that are flawed (a) or are too small for jewelry are used to cut very hard metals.

(เพชรซึ่ง   มีตำหนิ-มีรอยร้าว-มีมลทิน-มีข้อบกพร่อง-มีจุดด่างพร้อย-มีช่องโหว่   หรือ (มีขนาด) เล็กเกินไปสำหรับ (ทำ) เครื่องเพชรพลอย  จะถูกใช้ตัดโลหะซึ่งแข็งมาก)

(a) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(b) lustrous    (แวววาว, เป็นมันเงา, เป็นมันระยับ, รุ่งโรจน์, ดีเลิศ, วิเศษ)

(c) crude    (หยาบ, สกปรก, เป็นธรรมชาติ, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี, น้ำมันดิบ)

(d) imperfect    (บกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, มีปมด้อย, หดแคบ)

 

2. Amelia Earhart was the first woman to make a solo (a - n) flight over the Atlantic Ocean.

(อะมีเลีย เอียร์ฮาร์ท  เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำการบิน  เดี่ยว-คนเดียว-ลำพัง-โดดเดี่ยว-ไม่มีเพื่อน-เปลี่ยว-อ้างว้าง-การบินเดี่ยว-เพลงร้องหรือบรรเลงเดี่ยว-การแสดงเดี่ยว   ข้ามมหา สมุทรแอตแลนติก)

(a) a historic    (ซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์)

(b) a debut    (เด-บู)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (การแสดงครั้งแรก, การออกโรงครั้งแรก, การปรากฏตัวครั้งแรก, การเริ่มของอาชีพ, เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ออกโรงครั้งแรก, แสดงครั้งแรกต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก, (ผู้หญิง) ปรากฏตัวต่อชุมชนเป็นครั้งแรก)

(c) an unaccompanied    (ซึ่งไม่มีผู้ติดตาม, คนเดียว, ไม่มีเพื่อน)

(d) a much publicized    (ซึ่งได้รับการโฆษณา-เผยแพร่อย่างมาก)

 

3. Geronimo was a renowned (a) chief of the Apache tribe.

(เจโรนิโม  เป็นหัวหน้าอินเดียแดงเผ่าอปาเช่  ซึ่ง  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์-เลื่องลือ-มีเกียรติคุณ)

(a) youthful    (หนุ่ม, สาว, เยาว์, อายุน้อย, เกี่ยวกับวัยหนุ่มสาว, มีพลัง, สดใส)

(b) knowledgeable    (มีความรู้, เฉลียวฉลาด)

(c) famous    (มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ดียิ่ง, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม)

(d) inventive    (ชอบประดิษฐ์คิดค้น, ที่สร้างสรรค์, เกี่ยวกับการประดิษฐ์)

 

4. Many viruses are apparently innocuous (a) to their hosts.

(เชื้อไวรัสจำนวนมาก   ปราศจากโทษ-ไม่เป็นภัย-ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นพิษ-ไม่รุกราน-ไม่น่ากลัว   ต่อเจ้าของบ้าน (คนหรือสัตว์ที่มันอาศัยอยู่) อย่างเห็นได้ชัด)

(a) injurious    (ที่เป็นอันตราย, ที่ทำให้บาดเจ็บ)

(b) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไร้โทษ, ไม่ได้รับบาดเจ็บ)

(c) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(d) parasitic    (เกี่ยวกับกาฝาก, เกี่ยวกับพยาธิ, เกี่ยวกับคนที่เกาะคนอื่นกิน)

 

5. Parents use a lullaby (n) to calm their restless or tearful babies and young children.

(พ่อแม่ใช้   เพลงกล่อมเด็กให้หลับ-เพลงกล่อม   เพื่อปลอบลูกน้อย (เด็กทารก) และลูกวัยเด็กของตน  ซึ่งนอนกระสับกระส่าย (หงุดหงิด) หรือ ร้องไห้น้ำตานองหรือโศกเศร้า)

(a) chant    (การสวดมนต์, การร้องเพลง, การท่อง, เพลง, ร้องเพลง, ร้องสวดมนต์, สรรเสริญ, ชม)

(b) prayer    (การสวดมนต์, คำสวดมนต์, การภาวนา, การอธิษฐาน, การวิงวอนขอร้อง, ผู้สวดมนต์, ผู้อธิษฐาน, ผู้วิงวอนขอร้อง)

(c) song    (เพลง)

(d) ballad    (แบ๊ล-เลิด)  (บทกวี, เพลงชนิดหนึ่ง, เพลงแบบบรรยายโวหาร, เพลงลูก ทุ่ง, เพลงพื้นเมือง)

 

6. The theory that business could operate totally without the aid of government has proved to be an erroneous belief (n).

(ทฤษฎีที่ว่าธุรกิจสามารถดำเนินไปโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยนั้น  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น   ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิด)

(a) authentic concept    (แนวความคิดที่แท้จริง)

(b) argument    (การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การให้เหตุผล)

(c) illusion    (มายา, สิ่งลวงตา, ภาพลวงตา, การหลอกลวง, ภาพหลอน)

(d) asset    (ทรัพย์สิน, สมบัติ, สิ่งมีค่า)

 

7. Subsequent (a) events proved the man to be right.

(เหตุการณ์  ต่อมา-ภายหลัง-ซึ่งตามมา-ครั้นแล้ว-หลังจากที่-ก็   ได้พิสูจน์ว่า  ชายคนนั้นเป็นฝ่ายถูก)

(a) Few    (ไม่กี่อย่าง, ๒ หรือ ๓)

(b) Later    (ต่อมา, ในเวลาต่อมา)

(c) Earlier    (ก่อนหน้านั้น)

(d) Unpredictable    (ไม่สามารถทำนายได้)

 

8. All students should bear in mind (idiom) that these books must be read by mid-semester.  

(นักเรียนทุกคนควร  จดจำ-ระลึก-จำให้ได้   ว่าจะต้องอ่านหนังสือเหล่านี้ภายในกลางเทอม)
(a) remember    (จดจำ, ระลึกได้, จำได้)

(b) molest    (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

(c) decide    (ตัดสินใจ)

(d) overlook    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

 

9. The speaker demonstrated (v) his knowledge of the subject by his excellent lecture.  

(ผู้พูด  แสดง-สาธิต-อธิบาย-เดินขบวน   ความรู้ของเขาในวิชา (หรือหัวข้อ) นั้น  โดยการบรรยายอย่างยอดเยี่ยม)

(a) repeated    (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) created    (สร้าง)

(c) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(d) revealed    (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

 

10. He is dubious (a) about the success of the plan.

(เขา  ไม่แน่ใจ-ข้องใจ-กังขา-สงสัย   เกี่ยวกับความสำเร็จของแผนการ)

(a) confident    (มั่นใจ)

(b) articulate    (พูดออกมาอย่างชัดเจน)

(c) doubtful    (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ยังไม่ตัดสินใจ, ลังเล)

(d) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ)

 

11. The student revised (v) his paper carefully, following the professor’s suggestions.  

(นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่   รายงานของเขาอย่างรอบคอบ  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied    (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c)scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped    (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

 

12. The water trickled (v) over the edge of the basin.

(น้ำ  หยด-หยดติ๋งๆ-ไหลเป็นหยด   อยู่เหนือขอบอ่างล้างหน้า-อ่างน้ำ)

(a) poured rapidly    (เท-ริน-หลั่งอย่างรวดเร็ว)

(b) flooded    {(น้ำ) ท่วม, (ข้อมูลข่าวสาร) ท่วมท้น}

(c) rushed   (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

(d) dripped steadily    (ไหลเป็นหยดอย่างสม่ำเสมอ)

 

13. We will wind up (ไวนด์-อัพ) (v) our business on Friday and take the weekend off.

(เราจะ  ยุติและเลิกกิจการ   ธุรกิจของเราในวันศุกร์  และไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ)

(b) continue    (ทำต่อไป)

(c) conclude    (ทำให้สิ้นสุด, ยุติ, สรุป, ลงเอย, ลงมติ, ตัดสินใจ)

(d) detail    (บอกรายละเอียด, ให้รายละเอียด)

 

14. The judge sentenced (v) the convicted man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสิน-พิพากษาลงโทษ   ชายผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิด)

(a) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ...................)

(b) gave high praise to    (ยกย่องสรรเสริญอย่างมากแก่....................)

(c) gave a pardon to    (ให้อภัย-ยกโทษให้กับ...................)

(d) passed judgment upon    (ผ่านคำตัดสิน-พิพากษาไปยัง....................)

 

15. The characters in this novel are fictitious (a).

(ตัวละครในนิยายเรื่องนั้น   ไม่จริง-ไม่มีตัวตน-เป็นเรื่องแต่งขึ้น-เป็นเรื่องโกหก-เป็นจินตนาการ)

(a) symbolic    (เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย)

(b) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(c) not real people    (มิใช่ผู้คนจริงๆ)

(d) identifiable    (สามารถจำแนกแยกแยะได้, สามารถหาเอกลักษณ์ได้, สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้)

 

16. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทาง (เพื่อสำรวจหรือทำอย่างอื่น)-คณะผู้เดินทางสำรวจ   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ) (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

 

17. The region has had copious (a) snow and fierce storm over several months each year.

(บริเวณนี้มีหิมะ  มากมาย-อุดมสมบูรณ์-ยืดยาว-จำนวนมาก-(คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง   และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c) perilous    (มีอันตราย)

(d) melting    (หลอมละลาย)

 

18. Signing the agreement was a major blunder (n - v) on the Prime Minister’s part.

(การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็น   ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-พูดออกมาอย่างโง่   สำคัญ (หลัก) ในส่วนของท่านนายกฯ)  (ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) big mistake    (ความผิดใหญ่โต)

(c) anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

 

19. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse (n).

(ความไม่สงบ-วุ่นวาย  ได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง  ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือ  เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a) agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b) escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชะงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

 

20. The doctor said he would make an assessment (n) of the patient’s symptoms and told her the result later.

(หมอกล่าวว่าเขาจะทำ  การประเมิน-การกำหนด-ปริมาณที่ประเมิน   อาการของผู้ป่วย  และบอกให้เธอทราบผลลัพธ์ในเวลาต่อมา)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การตรวจ)

(b) appraisal    (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา)

(c) operation    (การปฏิบัติงาน, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด)

(a) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 234)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Utilization of synthetic fertilizers has become a conventional (a) technique, supplanting organic methods.  

(การใช้ประโยชน์ปุ๋ยสังเคราะห์  ได้กลายเป็นเทคนิค  แต่ดั้งแต่เดิม-ที่มีมานานแล้ว-ที่เป็นขนบธรรมเนียมหรือประเพณี   โดยมาแทนวิธีการแบบ (ปุ๋ย) อินทรีย์)  (คือ  มีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แทนปุ๋ยคอกมานานแล้ว)

(a) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) commonplace    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

(c) economical    (ประหยัด)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

 

2. Airplanes transport people swiftly (adv.) over great distances.

(เครื่องบินขนส่งผู้คน  อย่างรวดเร็ว  เป็นระยะทางไกลๆ)

(a) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) comfortably    (อย่างสะดวกสบาย, อย่างอบอุ่น)

(c) safely    (อย่างปลอดภัย)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

 

3. In 1887, Venezuela severed (เซฟ-เว่อร์-ดึ) (v) diplomatic ties with Great Britain.

(ในปี  ๑๘๘๗  เวเนซูเอล่า  ตัดขาด-ตัดสัมพันธไมตรี-แยกออก-แบ่งแยก-แยกแยะ-แยกออกเป็นส่วนๆ-พราก-ขาด   ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) restored    (บูรณะ, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์)

(c) cut off    (ตัด – ความสัมพันธ์)

(d) suspended    (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

 

4. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) (a) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่   ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน  สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

 

5. Since the rise of television in the 1950’s, the movie industry has confronted (v) increased economic problems.

(ตั้งแต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๕๐  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้  เผชิญหน้ากับ-พบกับ-นำมาร่วมกันเพื่อตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ   ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น)  (คือ  มีรายได้ลดลง  เนื่องจากคนหันไปดูทีวีมากขึ้น)

(a) adjusted to    (ปรับให้เข้ากับ)

(b) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(c) encountered    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ, ปะทะ, การเผชิญหน้าศัตรู, การพบโดยบังเอิญ)

(d) avoided    (หลีกเลี่ยง)

 

6. A comet approaching a star can change drastically (adv.) in size.

(ดาวหางที่เข้ามาใกล้ดาว  สามารถเปลี่ยนแปลงขนาด  อย่างรุนแรงมาก-อย่างมากมาย-อย่างดุเดือดมาก-อย่างเข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด)

(a) steadily    (อย่างมั่นคง, อย่างสม่ำเสมอ)

(b) extremely    (อย่างสุดโต่ง, อย่างมากเกิน, อย่างหนักที่สุด, อย่างสุดขีด, อย่างเกินไป, อย่างเกินขอบเขต, อย่างผิดธรรมดาที่สุด)

(c) repeatedly    (อย่างซ้ำๆซากๆ, อย่างซ้ำกัน)

(d) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

7. The criminal’s world is filled with surreptitious (a) acts. 

(โลกของอาชญากรเต็มไปด้วยการกระทำซึ่ง   ลับๆ ล่อๆ-ซ่อนเร้น-แอบทำ-ลอบทำ-มีเลศนัย)

(a) vicious    (ชั่ว, ชั่วร้าย, เสื่อมทราม, เลวทราม, ผิดพลาด, บกพร่อง, ดุร้าย, ร้ายกาจ)

(b) benevolent    (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, มีจิตกุศล)

(c) clandestine    (ลับๆ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ลี้ลับ, ส่วนตัว)

(d) humble    (ถ่อมตน, ต่ำต้อย, ไม่ร่ำรวย)

 

8. The teacher asked the recalcitrant (a - n) student to stop complaining.

(ครูขอร้องให้นักเรียนซึ่ง   ดื้อรั้น-ดื้อดึง-ไม่เชื่อฟัง-หัวแข็ง-หัวรั้น-ไม่อ่อนน้อม-พยศ-บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว   คนนั้นหยุดโวยวาย-เรียกร้อง)

(a) zealous    (กระตือรือร้นเกินไป, ปรารถนาอย่างมาก, คลั่งไคล้, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน, ขยันขันแข็ง)

(b) tardy    (ล่าช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ถ่วง, ฝืนใจ)

(c) spontaneous    (ซึ่งกระทำอย่างไม่ฝืน, ซึ่งกระทำด้วยความสมัครใจ หรืออย่างเป็นธรรมชาติ)

(d) unruly    (ดื้อรั้น, ไม่สามารถปกครองได้, ควบคุมไม่อยู่, ไม่ยอม, ไม่รักษาระเบียบวินัย)

 

9. Practically anyone with rudimentary (a) knowledge of chemistry can make a bomb.

(ในทางปฏิบัติ  ใครก็ตามที่มีความรู้   พื้นฐาน-มูลฐาน-ขั้นต้น-ขั้นปฐม-แรกเริ่ม-ต่ำ-ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่-ยังไม่สมบูรณ์   ทางวิชาเคมี  ก็สามารถทำ (ผลิต) ระเบิดได้)

(a) thorough    (เธ้อร์-โร)  (ถี่ถ้วน, ละเอียด, สมบูรณ์, เต็มที่, เต็มตัว, โดยตลอด, ตลอดทั่วถึง, ทั่วไปหมด)

(b) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ, แต่งตัวเสร็จแล้ว)

(c) elementary    (เบื้องต้น, พื้นฐาน, มูลฐาน, ปฐม, ปฐมภูมิ, เกี่ยวกับโรงเรียนชั้นประถม)

(d) chronic    (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

10. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction (n) are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ  การฝ่าฝืน-การละเมิด-การทำให้แตก  นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก)  (คือ  ปรับเป็นเงินจำนวนมาก)

(a) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) crime    (อาชญากรรม)

 

11. Many movies receive disparaging (a) reviews from film experts and yet become extremely popular and successful.

(ภาพยนตร์จำนวนมากได้รับการวิจารณ์ที่  เสื่อมเสีย-ให้ร้าย-ดูถูกดูหมิ่น   จากผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์  และ – แม้กระนั้นก็ตาม – กลับได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย)

(a) negative    (ในทางลบ, ในทางปฏิเสธ, เป็นการคัดค้าน)

(b) lengthy    (ยืดยาว, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(c) commending    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

(d) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, สองแง่สองมุม, มีสองนัย, น่าสงสัย)

 

12. Through assiduous (a) research work in museums and libraries, some very rare drawings have been recovered for exhibition.

(โดยงานค้นคว้าวิจัยที่  ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะ-พากเพียร-พยายาม-ยืนหยัด   ในเรื่องพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด, ภาพวาดที่หายากมากบางภาพ  ได้ถูกนำกลับคืนมาสำหรับงานแสดงนิทรรศการ)

(a) efficient    (มีประสิทธิภาพ)

(b) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(d) tardy    (ช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย)

 

13. The fire salamander takes its name from an old belief that it could withstand (v) flames.

(สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายกิ้งก่า (ซาลาแมนเดอร์ไฟ) ได้ชื่อของมันจากความเชื่อเก่าแก่ที่ว่า  มันสามารถ   ทนต่อ-ทนทาน-ต้านทาน-อดทน-อดกลั้น-ต่อต้าน-สกัด-กลั้น   เปลวไฟได้)

(a) extinguish    (ดับไฟ)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) survive    (รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่)

(d) penetrate    (ทะลุ, ฝ่าเข้าไปข้างใน)

 

14. Because poultry is as nutritious (a) as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก   บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง-มีโภชนาการ   ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า,  คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตน)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c) hard to digest    (ย่อยยาก)

(d) nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)

 

15. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ   เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน   กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน  หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

 

16. The ambush (n – v) became a tragedy for those who attempted it because they were all killed.  

(การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย-สถานที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย-ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย-ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย   กลายเป็นโศกนาฏกรรม (เรื่องเศร้า)  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด)  (คือ  ทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat    (แพะรับบาป)

(c) surprise attack, attack after hiding and waiting   (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด, การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

 

17. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary (a) of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ออลันโดได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา  ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู   บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)  (คือ  คอยระวังคนที่จะมาเสนอความช่วยเหลือ)

(a) ostentatious     (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual    (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful    (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

 

18. Jim’s spontaneous (a) resentment at the mention of his sister was noted by some of his colleagues.  

(ความไม่พอใจ-ขุ่นเคืองใจของจิมที่   เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ-เป็นไปเอง-โดยสัญชาตญาณ-เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ   เมื่อมีการกล่าวถึงน้องสาวของเขา  ถูกสังเกตเห็นโดยเพื่อนร่วมงานของเขาบางคน)

(a) not planned or arranged, natural    (ไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการ, เป็นธรรมชาติ)

(b) malignant    (มะ-ลิก-เนิ่นท)  (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(c) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(d) quarrelsome    (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

 

19. Because Richard was a radical (n – a), the Conservative Party would not accept him as a candidate.  

(เพราะว่าริชาร์ดเป็น   คนหัวรุนแรง-หัวรุนแรง-สุดขีด-รุนแรง   พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน)  (เพื่อชิงตำแหน่งผู้แทน หรือ นายกเทศมนตรี)

(a) pacifist    (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย)    

(c) bully    (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist    (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

 

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน-งุนงง  เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร)  (คือ  สับสนหรืองง ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม, วางเพลิง, ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก, ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 233)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Third World consists of a large number of autonomous (a) countries.

(โลกที่ ประกอบด้วยประเทศ  มีเอกราช-เป็นอิสระ-ที่ปกครองตนเอง-เกิดขึ้นเอง   จำนวนมาก)

(a) self-governing    (ซึ่งปกครองตนเอง, มีเอกราช)

(b) frugal    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) flexible    (ยืดหยุ่นได้, งอไปงอมาได้)

(d) extinct    {สูญพันธ์, (ภูเขาไฟ) ดับแล้ว}

 

2. Selling second-hand cars is a lucrative (a) business.

(การขายรถยนต์มือสองเป็นธุรกิจที่   ให้กำไรดี-ให้ผลกำไร-มีกำไรงาม-ให้ผลตอบแทน)

(a) remote    (ซึ่งอยู่ห่างไกล, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน)

(b) profitable    (ให้ผลกำไร, มีประโยชน์, ได้ผลประโยชน์)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ)

(d) enormous    (ใหญ่โต, มหาศาล, มหึมา)

 

3. He couldn’t tolerate (v) her rudeness.

(เขาไม่สามารถ  อดทน-ทนทาน-ทนต่อ-อดกลั้น-ต้านฤทธิ์ยา   ความหยาบคายของเธอได้)

(a) penalize    (ลงโทษ)

(b) deceive    (หลอกลวง, ตบตา, จงใจทำให้เข้าใจผิด)

(c) endure    (ทน, อดทน, ทนทาน, อดกลั้น)

(d) conserve    (อนุรักษ์, รักษาเอาไว้, ประหยัด, ออม)

 

4. He is an astute (แอส-ทิ้วท) (a) businessman.

(เขาเป็นนักธุรกิจที่  ฉลาดหลักแหลม-มีเชาว์-มีเล่ห์-กระล่อน)

(a) valiant    (กล้าหาญ)

(b) fragile    (เปราะ, แตกหักหรือพังง่าย)

(c) authentic    (จริง, แท้)

(d) ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง, มีทักษะความชำนาญ)

 

5. The teacher admonished (v) her students for being lazy. 

(ครู  ตักเตือน-ให้สติ-ว่ากล่าว-ห้าม   นักเรียนของเธอในเรื่องความเกียจคร้าน)

(a) evacuated    (อพยพ, ขนย้าย (คนจากเขตน้ำท่วม-ไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก)

(b) evaded    (เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, หลีกหนี)

(c) declined    {ปฏิเสธ (คำเชิญ, ข้อเสนอ), (สุขภาพ, ความนิยม) เสื่อมถอย, ลดน้อยลง}

(d) warned    (เตือน, เตือนสติ, แจ้งให้ทราบ)

 

6. They will resume (v) their work after the holidays.

(พวกเขาจะ  ทำต่อไป-ดำเนินต่อไปใหม่-เริ่มต้นใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   งานของพวกเขาหลังจากวันหยุด)  (คือ  จะทำงานต่อไปหลังจากวันหยุด)

(a) authorize    (มอบอำนาจให้แก่, มอบหมายให้, อนุมัติ)

(b) squander    (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ผลาญ)

(c) continue    (ทำต่อไป)

(d) ignite    {สต๊าร์ท (เครื่องยนต์), จุด (ไฟ), ติดไฟ}

 

7. Her best work was published posthumously (พอส-ทิว-เมิส-ลี่ หรือ พอส-ชู-เมิส-ลี่) (adv.).

(งานที่ดีที่สุดของเธอได้รับการตีพิมพ์   หลังการตายของผู้ประพันธ์-เกิดมาภายหลังบิดาตาย-ซึ่งเกิดขึ้นหลังบิดาตาย)

(a) without her approval    (โดยมิได้รับการอนุญาตจากเธอ)

(b) in several languages    (เป็นหลายๆ ภาษา)

(c) in secret    (เป็นความลับ)

(d) after her death    (ภายหลังการตายของเธอ)

 

 8. The students copied the passages verbatim (เวอ-เบ๊-ทิม) (adv. - a).

{นักเรียนลอกบทความ   คำต่อคำ-ตามตัวอักษร-ตามตัวหนังสือ-เป็นคำเดียวกัน (กับต้นฉบับ)}

(a) from dictation    (จากการบอกให้เขียน)

(b) without understanding them    (โดยมิได้เข้าใจมัน)

(c) word for word    (คำต่อคำ, เหมือนคำเดิมเปี๊ยบ)

(d) in careful handwriting    (เป็นลายมืออย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง)

 

9. If we don’t punish him for the felony, we may give the impression that we don’t consider the offense (n) a serious one.

(ถ้าเราไม่ลงโทษเขาสำหรับความผิดอาญาร้ายแรง (เช่น ฆ่า, วางเพลิง, ข่มขืน), เราจะให้ความประทับใจว่า  เรามิได้ถือว่า  การกระทำผิด-การกระทำผิดกฎหมาย-การรุก-การโจมตี-การทำ (สิ่งที่ทำ) ให้ขุ่นเคือง-ความรู้สึกขุ่นเคือง-การก้าวร้าว-สิ่งละเมิด-ฝ่ายรุก-ฝ่ายโจมตี   (ดังกล่าว)  เป็นเรื่องร้ายแรง)

(a) approval    (การเห็นด้วย, การยินยอม, การอนุมัติ)

(b) crime    (อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา, ความผิดร้ายแรง, บาป, การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย)

(c) evacuation    (การอพยพ, การขนย้าย (คนจากเขตน้ำท่วม-แผ่นดินไหว), การถอนตัวออกมา)

(d) impatience    (ความใจร้อน, การขาดความอดทน)

 

10. Many people support themselves by means of crafts (n - v) such as weaving or wood engraving.

(คนจำนวนมากค้ำจุนตนเองโดยวิธี   ฝีมือทางช่าง-การช่าง-อาชีพ-ความเชี่ยวชาญ-ความชำนาญ-เล่ห์เหลี่ยม-สมาคมวิชาชีพ-เรือ-ยาน-ยานอวกาศ-ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ   เช่น  การถัก-ทอผ้า หรือ การแกะสลักไม้)

(a) projects    (โครงการ)

(b) tasks    (งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่, ทำงานหนักมากหรือเกินไป, ใช้สมองหนัก, ทำให้เหน็ดเหนื่อย)

(c) utensils    (ภาชนะ, เครื่องใช้)

(d) skills    (ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง)

 

11. Currently, there are nearly (adv.) 1,300 million people in India.

(ปัจจุบัน  มีประชากร  เกือบ-ประมาณ-เกือบทั้งหมด-เกือบเหมือน-ใกล้ชิด   ๑,๓๐๐  ล้านคนในประเทศอินเดีย)

(a) closely    (ใกล้เคียง, อย่างใกล้ชิด)

(b) certainly    (อย่างแน่นอน)

(c) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(d) unfortunately    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

 

12. A series of bad loans in the early 1980s in Latin America subsequently (adv.) led to the collapse of the savings and loan industry.

(เงินกู้ที่ไม่มีการชำระเงินคืนครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนต้นทศวรรษ  ๑๙๘๐  ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา  ในเวลาต่อมา   ได้นำไปสู่การล่มสลายของการดำเนินธุรกิจเงินออมและการให้กู้ยืม)

(a) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(b) later    (ในเวลาต่อมา)

(c) in fact    (จริงๆแล้ว, อันที่จริง)

(d) understandably    (อย่างสามารถเข้าใจได้)

 

13. Polar bears seem to have a disturbing predilection (n) for rummaging through garbage cans in outlying Canadian cities.

(หมีขั้วโลกดูเหมือนจะมี  ความชอบมากกว่า-ความลำเอียง   ที่เป็นการรบกวน (มนุษย์)  ในเรื่องการรื้อค้นกระจุยกระจายในถังขยะตามเมืองรอบนอกของประเทศแคนาดา)  (หมายถึง  หมีชอบรื้อค้นถังขยะตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ใกล้ไปทางขั้วโลกของแคนาดา)

(a) need    (ความต้องการ)

(b) habit    (นิสัย)

(c) preference    (การชอบมากกว่า)

(d) knack    (ความชำนาญหรือสามารถพิเศษ, ความคล่องแคล่วพิเศษ, ฝีมือที่ยอดเยี่ยม)

 

14. Psychologists believe that adults have an inherent (a) desire to replicate the experiences of their childhood.

(นักจิตวิทยาเชื่อว่าผู้ใหญ่มีความปรารถนา  ที่มีมาแต่กำเนิด-ประจำตัว-ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน   ที่จะจำลองประสบการณ์ในวัยเด็กของพวกเขา)

(a) an innate    (ซึ่งมีมาแต่กำเนิด, โดยกำเนิด, แต่ดั้งเดิม, โดยสันดาน, ในตัว)

(b) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินอยู่, ที่ดำเนินต่อไป)

(c) a powerful    (ที่ทรงพลัง, ที่มีอำนาจมาก)

(d) a deeply felt     (ที่รู้สึกอย่างลึกซึ้ง)

 

15. Although polyester was invented in the 1950s, it did not become popular as a commercial fabric (n) until the 1970s.

(แม้ว่าโพลีอีสเตอร์จะถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษ  ๑๙๕๐  มันก็ยังไม่เป็นที่นิยมในฐานะ  ผ้า-สิ่งทอ-โครงสร้าง-องค์ประกอบ-ตัวอาคาร-วิธีการสร้าง   ในเชิงพาณิชย์ (ผลิตเพื่อขาย)  จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐)

(a) cloth    (ผ้า)

(b) product    (ผลิตภัณฑ์)

(c) export    (สินค้าออก)

(d) necessity    (สิ่งของจำเป็น, ความจำเป็น)

 

16. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v - n) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง (ละเอียดอ่อน) ชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ  ทำให้ไหม้เกรียม-ทำให้ไหม้เล็กน้อย-ทำให้เกรียม-ไหม้เกรียม-ไหม้เล็กน้อย-(ดวงอาทิตย์) แผดจ้า-กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง-แผลไหม้เกรียม-แผลไหม้เล็กน้อย   มัน)  (คือจะทำให้ผ้าไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

 

17. Eddy was such a shrewd (ชรูด) (a) businessperson that he never lost money in any transaction. 

(เอ็ดดี้เป็นนักธุรกิจที่  เฉลียวฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม   มาก  จนกระทั่งเขาไม่เคยสูญเสียเงินในการทำธุรกรรมใดๆ เลย)

(a) fortunate    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(b) clever    (ฉลาด)

(c) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(d) well-liked    (เป็นที่ชื่นชอบหรือโปรดปราน)

 

18. There was no trace (n – v) of poison in the coffee the chemist analyzed.

(ไม่มี  ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-การลากเส้น-ปริมาณเล็กน้อยมาก-ตามรอย-ติดตาม-สืบเสาะ-สืบสวน-สอบสวน-ลากเส้น-ย้อนหลัง-สืบหาประวัติตามรอย-เดินตามทาง   ของยาพิษในกาแฟที่นักเคมีได้วิเคราะห์)

(a) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(b) taste    (รสชาติ)

(c) color    (สี)

(d) smell    (กลิ่น)

 

19. The intricate (a) directions were difficult to understand.

(การชี้ทาง  ที่ซับซ้อน-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจ   เข้าใจได้ยาก)  (หมายถึง  ป้ายบอกทางที่ชี้ไปในหลายๆ ทิศ  ทำให้คนดู (อ่าน) สับสน)

(a) vague    (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(b) unusual    (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(c) routine    (เป็นกิจวัตรประจำวัน, ตามปกติ, ประจำวัน, เกี่ยวกับงานประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน, งานประจำ)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

20. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้   ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ   ของผมได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 232)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. John was pale with fatigue (ฟะ-ทิ้ก) (n) after his sleepless night.

(จอห์นหน้า (ตัว) ซีดด้วย  ความเหนื่อย-เพลีย-เมื่อยล้า   หลังจากคืนที่นอนไม่หลับ)

(a) anger    (ความโกรธ)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) illusion    (อิ-ลู้-ชั่น)  (มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพลวงตา, ภาพหลอน)

(d) tiredness    (ไท้-เออร์ด-เนส)  (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย, ความเบื่อหน่าย-รำคาญ-จืดชืด)

 

2. I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidations (n).

(ผมคิดว่าแคโรลจะประหม่าเมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์  แต่เธอกล่าวมันโดยปราศจาก  ความกลัว-ความตกใจ-การสั่นเทา-การสั่นระริก-ความประหม่า-ความกังวลใจ)

(a) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

(b) courage    (เค้อ-ริจ)  (ความกล้าหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ)

(c) intimidation    (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

(d) fright    (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

 

3. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) (v) their inheritance.   

(ในพินัยกรรมของเขา  มิสเตอร์ลาร์สัน เตือนลูกๆของเขามิให้   ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง   มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา)}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

 

4. The death of her husband was a calamity (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ   ซึ่งทิ้งให้มิสซิสซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary    (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่มจม, โชคไม่ดีอย่างยิ่ง, ภัยพิบัติ)

(c) probity    (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรง มา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)  (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

 

5. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

{เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน,  ความหวานของ   การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้งคู่) ได้กลายเป็นเปรี้ยว (บูด, ไม่มีรสชาติ, ไม่สมใจ)}

(a) marriage (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life    (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

 

6. The gunfire was sporadic (a).

(การยิงปืน (การใช้ปืน) (เกิดขึ้น)   เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว)

(a) continuous    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆหยุดๆ)

(c) frequent    (บ่อยๆ)

(d) distant    (ไกล)

 

7. He resolved (v) to act more wisely in the future.

(เขา  ตกลงใจ-ตัดสินใจ   ที่จะทำตัวอย่างเฉลียวฉลาดมากขึ้นในอนาคต)

(a) promised    (สัญญา)

(b) consented    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) decided    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

 

8. Finally, everything in her life seemed to be in equilibrium (n).

(ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเหมือนว่าอยู่ใน  ความสมดุล-ดุลยภาพ-สภาพคงที่)  (คือลงตัว)

(a) turmoil    (การจลาจล, ความวุ่นวายปั่นป่วน, ความโกลาหล)

(b) disarray    (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย)

(c) balance    (ความสมดล, ดุลยภาพ)

(d) pandemonium    (ความแตกตื่น, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล)

 

9. The jeweler reported that the diamonds were genuine (a)

(พ่อค้า (ซื้อขายหรือซ่อม) เพชร  รายงานว่า  เพชรพวกนั้น   เป็นของจริง-ไม่เก๊หรือปลอม)

(a) imitations    (การเลียนแบบ, การทำเทียม, ของเทียม)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) perfect    (สมบูรณ์แบบ)

(d) real    (จริง, แท้, ไม่เก๊หรือปลอม)

 

10. Pilfering (v) by company employees costs many businesses thousands of dollars each year. 

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย   โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลล่าร์ในแต่ละปี)

(a) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration    (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing    (การลักขโมย)

(d) absenteeism    (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

 

11. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน  รายงานเมื่อเร็วๆ มานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์  (สัตว์ประหลาด)  ในทะเล  เป็น  การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่นตลก)  (คือ  ไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

 

12. He agreed to the plan of his own accord (idiom).

{เขาเห็นด้วยกับแผนการ  โดยสมัครใจ-โดยอิสระ-มิได้ถูกร้องขอ, ชักชวน, หรือบังคับ)}

(a) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

(b) voluntarily    (โดยสมัครใจ, โดยตั้งใจ, โดยอิสระ)

(c) unwillingly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) unhesitatingly    (อย่างไม่รีรอ, อย่างไม่ชักช้า)

 

13. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)  กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้    อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จรงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

 

14. The stray (a) dog was picked up by the dogcatcher because he had no collar. 

(เจ้าหมา  เร่ร่อน-พเนจร-ข้างถนน   ถูกจับมาโดยพนักงานจับสุนัข  เพราะว่ามันไม่มีปลอกคอ)  (ซึ่งแสดงว่ามันไม่มีเจ้าของ)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sick    (เจ็บป่วย)

(c) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง)

(d) homeless    (เร่ร่อน, ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัย)

 

15. The holiday crowds littered (v) the park.

(ฝูงชนที่มาเที่ยววันหยุด  ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด-ทิ้งเรี่ยราด-ทิ้งกระจุยกระจาย-ทิ้งระเกะระกะ-ปูหญ้าหรือฟาง   สวนสาธารณะ)

(a) cleaned    (ทำความสะอาด)

(b) left    (ออกจาก, จากไป)

(c) dirtied    (ทำให้สกปรก)

(d) filled    (ทำให้เต็ม, เติมให้เต็ม)

 

16. The charges brought against the government official finally hurt nothing but his vanity (แว้น-นิ-ที่) (n)

(ข้อหาที่ตั้งแก่ข้าราชการคนนั้น  ในที่สุด  มิได้ทำให้ (เขา) เจ็บปวดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใด  ยกเว้น   ความทะนงตัว-ความภูมิใจในตนเอง-ความหยิ่งยโส   ของเขาเอง)  (คือ  ทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาหมดไป)  (but = ยกเว้น)

(a) family    (ครอบครัว)

(b) pride    (ความภาคภูมิใจ, ความหยิ่ง)

(c) prospect    (ความคาดหวัง)

(d) image    (ภาพลักษณ์, ภาพ)

 

17. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่  มั่งคั่ง-ร่ำรวย   มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

18. The shorter trail to the top of the mountain is steep and perilous (a).

(ทางเดินลัดซึ่งนำไปสู่ยอดเขา  เป็นทางชันและ  มีอันตราย-เป็นอันตราย-อันตราย-เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงภัย-น่ากลัว)

(a) outstanding    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, ซึ่งยังไม่จ่าย, ซึ่งค้างชำระ)

(b) eccentric    (วิตถาร, พิกล, พิลึกกึกกือ)

(c) dangerous    (อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย)

(d) devoid    (ปราศจาก, ไร้, ไม่มี)

 

19. The teacher halted the altercation (n) by separating the two opponents before they could come to blows.

(ครูยุติ  การทะเลาะวิวาท   โดยการแยกคู่ปรปักษ์ทั้ง    คนออก  ก่อนที่พวกเขาจะลงมือลงไม้กัน)

(a) delegation    (คณะผู้แทน)

(b) quarrel    (การทะเลาะ, การวิวาท)

(c) fascination     (เสน่ห์, แรงดึงดูด, การทำให้หลงใหล)

(d) dilemma    (สถานการณ์ลำบาก, ภาวะหนีเสือปะจรเข้)

 

20. Our departure (n) from the airport was delayed for two hours due to fog.

(การออกเดินทาง-การจากไป-การเบี่ยงเบน-การฝ่าฝืน-การแยกไป-การตาย   จากสนามบินของพวกเรา  ถูกทำให้ล่าช้าเป็นเวลา    ชั่วโมงเนื่องจากหมอกลง)

(a) leaving     (การจากไป, การออกจาก)

(b) discarding    (การทิ้ง, การทอดทิ้ง, การทิ้งไพ่)

(c) exhibition    (นิทรรศการ, การแสดง)

(d) delay    (ความล่าช้า, การเลื่อนเวลา, การประวิงเวลา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 231)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Minute (ไม-นิ้วท) (a) energy demands allow computers to be used in a wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart.

(ความต้องการพลังงาน   เล็กน้อยมาก-เล็กมาก-ไม่สำคัญ-สำคัญเล็กน้อย-เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว-เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ   ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

(a) considerable    (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(b) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ)

(c) minuscule    (มินัส-คิยูล)  (เล็กน้อยมาก, เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

(d) consistent    (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

 

2. The camel is a very lethargic (a) animal and has a reputation for stupidity.

(อูฐเป็นสัตว์ที่  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วงเหงาหาวนอน-ซึม-ง่วง-เมินเฉย-เฉยเมย   และมีชื่อเสียงในเรื่องความโง่อย่างบัดซบ)

(a) lethal    (ร้ายแรงถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

(b) shy    (ขี้อาย, (สัตว์) ขี้ตื่น)

(c) gregarious    (ชอบคบหาสมาคม, ชอบเข้าสังคม, (สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)

(d) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน, ฝืดเคือง)

 

3. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้  คาดการณ์-พิจารณา-เก็ง-เดา-ครุ่นคิด-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-ค้าขาย   ว่ากาแล็คซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

 

4. They tried very hard to accomplish (v) their mission.

(พวกเขาพยายามอย่างหนักมากที่จะ  ทำให้สำเร็จ-บรรลุผล   ภารกิจของตน)  (คือ  ทำภารกิจให้สำเร็จ)

(a) undertake    (เข้าทำ, ดำเนินการ, อาสา, รับรอง, รับหน้าที่, รับผิดชอบ)

(b) repudiate    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

(c) shun    (หลีกเลี่ยง)

(d) achieve    (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

 

5. I asked for his help but he was reluctant (a) to cooperate.

(ผมขอความช่วยเหลือจากเขา แต่เขา  ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ  ที่จะร่วมมือ)

(a) unsure    (ไม่มั่นใจ, ไม่แน่ใจ)

(b) pleased    (ยินดี, พอใจ)

(c) unwilling    (ไม่เต็มใจ)

(d) dubious    (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, คลุมเครือ)

 

6. Female mosquitoes lay their eggs in stagnant (a) pools.

(ยุงตัวเมียวางไข่ในสระน้ำที่  นิ่ง-ไม่เคลื่อนที่)

(a) shallow    (ตื้น)

(b) filthy    (สกปรก, โสมม, ลามก, หยาบคาย, เลว, ทุจริต, น่ารังเกียจ)

(c) standing still    (อยู่นิ่งๆ, ไม่เคลื่อนที่)

(d) turbid    (ขุ่น)

 

7. If he doesn’t turn up (v) soon, we will have to go without him.

(ถ้าเขาไม่  ปรากฏตัว  โดยเร็ว  เราจำเป็นต้องไปโดยไม่มีเขา)

(a) telephone    (โทรศัพท์)

(b) approach    (เข้าไปใกล้, เข้าหา)

(c) decide    (ตัดสินใจ)

(d) appear    (โผล่มา, ปรากฏตัว)

 

8. These pills will relieve (v) your pain.

(ยาเม็ดเหล่านี้จะ  บรรเทา-ลด-ผ่อนคลาย-ปลดปล่อย-แบ่งเบา-ช่วยเหลือ-สงเคราะห์-เปลี่ยนเวร-เปลี่ยนยาม-เปลี่ยนบรรยากาศ-เปลี่ยนอารมณ์   ความเจ็บปวดของคุณ)

 (a) suit    (เหมาะสมกับ)

 (b) prevent    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

 (c) diminish    (ทำให้ลดน้อยลง, ลดลง)

 (d) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง)

 

9. I will think over (v) your offer and give you my answer next week.

(ผมจะ  พิจารณา  ข้อเสนอของคุณ  และให้คำตอบคุณสัปดาห์หน้า)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) consider    (พิจารณา, ไตร่ตรอง, ถือว่า, มองว่า)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) submit    (เสนอ, เสนอให้พิจารณา, ยอมจำนน, ยอมตาม)

 

10. She gave an immaculate (a) performance.

(เธอทำการแสดงที่   ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีที่ติ-ไม่มีจุดด่างพร้อย-ไม่มีมลทิน-ไม่มีราคี-บริสุทธิ์-มีสีเดียว)  (คือ  แสดงได้ดีอย่างไม่มีที่ติ)

(a) expensive    (แพง, มีราคาแพง)

(b) appropriate    (เหมาะสม)

(c) impeccable    (ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่ทำผิด, ไม่ทำบาป)

(d) swift    (รวดเร็ว)

 

11. Mother bought a cluster (n - v) of red grapes and a barbecued turkey for the Christmas party.

(แม่ซื้อองุ่นแดง    พวง-ช่อ-กลุ่ม-ก้อน-ฝูง-พวก-จับกันเป็นกลุ่มก้อน-เป็นกลุ่มก้อน   และไก่งวงอบ   ตัวสำหรับงานเลี้ยงคริสต์มาส)

(a) bunch    (พวง, ช่อ, เครือ, กลุ่ม, พวก, ก้อน)

(b) branch    (กิ่งก้าน, สาขา)

(c) orchard    (สวนผลไม้)

(d)  supply    (การจัดหา, การจัดส่ง, การให้, เสบียง, พัสดุ, สิ่งที่จัดหาให้, สิ่งของจำเป็นทางทหาร)

 

12. The winners will be selected at random (n).

(ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกในแบบ   โดยการสุ่ม-ส่งเดช-ไม่เลือก-เป็นไปโดยบังเอิญ-ตามบุญตามกรรม-ตามโอกาส)

(a) by interviewing    (โดยการสัมภาษณ์)

(b) by testing    (โดยการทดสอบ)

(c) by chance    (โดยบังเอิญ)

(d) by competition    (โดยการแข่งขัน)

 

13. In spite of medical advances, that disease is usually fatal (a).

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์  โรคภัยชนิดนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย)

(a) curable    (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly    (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful    (เจ็บปวด)

(d) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

 

14. His natural intelligence and his experience enabled him to cope (v) with the problem. 

(ความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ  และประสบการณ์ของเขา  ทำให้เขาสามารถ  รับมือ-จัดการ-ต่อกร   กับปัญหาได้)

(a) deal    (จัดการ, เกี่ยวข้อง, ติดต่อธุรกิจ)

(b) shun    (หลีกเลี่ยง)

(c) relax    (ผ่อนคลาย, คลายเครียด)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

 

15.  His extreme nervousness impeded (v) his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆ ของเขา   กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค  (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สะกัดกั้น)

(d) fostered    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมป์)

 

16. Identical twins are frequently inseparable (a); they even seem to think alike. 

(ฝาแฝดเหมือน  ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้   อยู่บ่อยๆ (และ) พวกเขา  แม้กระทั่งดูเหมือนว่าคิดอะไรก็เหมือนกันด้วย)  (คือ  รักกันมากจนไม่ยอมแยกจากกันหรือห่างกัน)

(a) not able to be distinguished    (ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้)

(b) not able to be understood    (ไม่สามารถเข้าใจได้)

(c) not able to be believed    (ไม่สามารถเชื่อได้)

(d) not able to be parted    (ไม่สามารถแยกจากกันได้)

 

17. Russell’s response to her request seemed gratifying (v).

(การตอบสนองของรัสเซลต่อคำขอร้องของเธอ  น่าพอใจ-น่าปลื้มปิติ-น่ายินดี)

(a) shrewd    (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(b) pleasing    (น่าพอใจ, เป็นที่พอใจ-ถูกใจ)

(c) threatening    (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)   

(d) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

 

18. The paucity (n) of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(ความแร้นแค้น-ความขัดสน-ความยากจน-จำนวนเล็กน้อย   ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  ตัว อย่างเช่น  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development    (การพัฒนา)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน-หาได้ยาก-มีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy    (ความพอเพียง)

 

19. The existing disparities (n) between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ไม่เหมือนกัน   ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน,  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ,  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

 

20. Anthropologists believe that in the sixteenth century a few thousand Vikings inhabited (v) northern Scandinavia.

(นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าในศตวรรษที่  ๑๖  ชาวไวกิ้ง  ๒ – ๓  พันคน   อาศัยอยู่ใน-อยู่ใน-มีอยู่ใน  สแกนดิเนเวียทางภาคเหนือ)

(a) governed    (ปกครอง)

(b) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(c) fought over    (ต่อสู้เพื่อ – ครอบครอง)

(d) recuperated    (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

 

21. Social and economic democracy in Japan was expected to mitigate (v) competition for social status, but instead it made the competition stronger.  

(ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการคาดหวังว่าจะ  ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง-ทำให้อ่อนโยนขึ้น   การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม  แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  มันกลับทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สะกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish    (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL