หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 57)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Not having smoked in a week, Jack boasted of his abstinence

(มิได้สูบ (หยุดสูบ) บุหรี่ใน  ๑  สัปดาห์  แจ๊คคุยโว-โม้ ถึง  การบังคับใจตัวเอง-ความพอประมาณในการกินดื่มและความเพลิดเพลิน-ความพอเหมาะพอควรไม่มากจนเกินไป   ของตนเอง)

(a) commotion   (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมืองหรือสังคม)  (= disturbance = fuss = ado = agitation = pother = ferment = stir = bustle = excitement = flurry = tumult = uproar = convulsion = tempest = confusion = noise = upheaval = rumpus)    

(b) testimony   (คำให้การ, หลักฐาน, พยาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว, การแถลงโดยเปิดเผย)  (= statement = declaration = assertion = acknowledgment = proof = evidence = deposition = attestation = substantiation = validation = attestation = verification = corroboration = admission = avowal)

(c) abstention   {การงด (ออกเสียง), การละเว้น, การสละสิทธิ์}  (= refraining = forbearance = avoidance = refusal = decline = self-denial = resistance = saying no to = turning down)  

(d) temperance   (การบังคับตัวเอง, การละเว้นสิ่งมึนเมา, การควบคุมอารมณ์, ความพอควร-พอประมาณ)  (= abstinence = moderation = austerity = asceticism = continence = abstention = sobriety = teetotalism = fasting = self-denial = self-discipline = self-control = self-restraint)

(e) vertigo   (อาการวิงเวียนศีรษะ เห็นสิ่งรอบตัวหมุนได้ ทำให้ทรงตัวลำบาก)  (= dizziness = lightheadedness = unsteadiness)

(f) nonchalance   (น้อน-ชะ-เลิ่นซ  หรือ  ล่านซ)  (ความไม่สนใจ, ความไม่ใยดี, ความเมินเฉย, ความห่างเหิน)  (= indifference = unconcern = equanimity = sang-froid = composure = detachment = self-possession = dispassion = insouciance = objectivity = casualness = imperturbability)                                                   

(g) entreaty   (เอน-ทรี้-ที่)  (การอ้อนวอน, การวิงวอน, การขอร้อง, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)  (= request = plea = supplication = petition = prayer = cry = appeal = adjuration = invocation = suit)

(h) taboo (= tabu)   (ทะ-บู้)  (๑. เป็นคำนาม หมายถึง ข้อห้าม, สิ่งห้าม, ศีลห้าม,  ๒. เป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง ห้าม, ต้องห้าม, เป็นข้อห้าม)  (1. (Noun) = prohibition = ban = forbiddance = restriction = limitation = proscription = repression = interdict = interdiction = no-no (Slang)  2. (Adjective) = prohibited = forbidden = proscribed = outlawed = banned = illicit = impermissible = unaccepted = frowned on = unacceptable = verboten = out-of-bounds = off-limits)

2. The parents told their children to repress their uncouth manners and act with decorum (ดิ-ค้อ-เริ่ม) at the party.

(พ่อแม่บอกให้ลูกๆ ของตนระงับ-ยับยั้งอากัปกริยาที่กะเร่อกะร่า-ป่าเถื่อนของตน  และประพฤติตัวด้วย   ความสุภาพ-ความประพฤติที่ถูกต้อง-มารยาท-สมบัติผู้ดี-ความงดงาม   ที่งานเลี้ยง)

(a) abeyance   (อะ-เบ๊-เอิ้นซ)  (การหยุด, การยั้ง, การระงับไว้ชั่วคราว, การพักเอาไว้ชั่วคราว, ความไม่แน่นอน)  (= suspension = inactivity = inaction = latency = cessation = recess = intermission = pause = quiescence = dormancy = remission = rest)

(b) aspersion   (อัส-เพ้อ-ซั่น หรือ ชั่น)  (การใส่ร้ายป้ายสี, การป้ายร้าย, ข้อกล่าวหา)  (= slander = defamation = libel = smear = slur = calumny = detraction = mudslinging = backbiting = discredit = reflection = attack = vilification = impugnation = assault)  

(c) enormity   (อิ-น้อร์-มิ-ที่)  (๑. ความมหึมา, ความใหญ่โต, ๒. ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย,  ความชั่วช้าเลวทราม  ๓. สิ่งชั่วร้าย, สิ่งที่ร้ายกาจ)  (1. = enormousness = hugeness = largeness = immensity = vastness = amplitude = bigness = greatness  2. = wickedness = baseness = depravity = sinfulness = vileness = heinousness = turpitude = evil = vice = viciousness = sin  3. (instance of depravity (ตัวอย่างของความชั่วร้าย-เลวร้าย)  = crime = atrocity = brutality = outrage = offense = sin = iniquity = rape = molestation = abuse = exploitation = obscenity = villainy)

(d) indignity   (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  (= disgrace = humiliation = disrespect = dishonor = affront = insult = ignominy = contempt = scorn = outrage = slur = slight)

(e) etiquette   (เอ๊ท-ทิ-เคท หรือ คิท)  (สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรม

เนียมปฏิบัติ)  (decorum = propriety = mannerliness = seemliness = decency = civility = etiquette = respectability = conformity = conventionality = good form = politeness = correct behavior = courtesy = courteousness)

(f) valor (= valour)    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)  {= courage = bravery = intrepidity = heroism = boldness = stamina = dauntlessness = fearlessness = fortitude = gallantry = mettle = nerve = spunk = toughness = guts (Slang)}

(g) anguish   (แอ๊ง-กวิช)  (ความเจ็บปวด, อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมาน, อาการกลัดกลุ้มอย่างมาก, (คำกริยา) รู้สึกปวดอย่างรุนแรง)  (= agony = torment = torture = suffering = woe = pain = distress = sorrow = pang = grief = misery = heartbreak = despair = heartache)

(h) turbulence   (เท้อร์-บิว-เลิ่นซ)  {๑. ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, การจลาจล, ความพล่าน, ๒. การรบกวน (ความสงบ), ความปั่นป่วน (ของอากาศหรือทะเล หรือลม)}  (1. = rebellion = mutiny =  chaos = pandemonium = unrest =  uprising = insubordination = riot = disorder = unruliness = wildness = anarchy = insurgency = restlessness = lawlessness = ungovernableness = undisciplinedness = uncontrollability  2. = disturbance = agitation = stir = restlessness = violence = storminess = tempest = windiness = windsweptness = roughness =  tumult = bluster)

3. The feeling of apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) was so prevalent during the election campaign that the candidates hardly bothered to make speeches.

(ความรู้สึกของ   ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   (ของประชาชน) มีอยู่ทั่วไปในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง   จนกระทั่งผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) แทบจะไม่เดือดร้อนใจที่จะกล่าวสุนทรพจน์)  (คือ ผู้ลงคะแนนไม่สนใจการเลือกตั้ง  จนผู้สมัครไม่มีอารมณ์จะหาเสียง)

(a) haven   (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ)  (= asylum = refuge = shelter = retreat = sanctuary = harbor = sanctum = cover = hideaway = haunt)

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)  (= peril = danger = precariousness = insecurity = exposure = risk = venture = hazard = adventure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(c) indifference   (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)  (apathy = indifference = unconcern = impassivity = insensitivity = coldness = numbness = dispassion = disinterest = lethargy = listlessness = torpor = sluggishness)

(d) impunity   (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม)  (= forgiveness = excuse = pardon = release = dismissal = waiving = remission = acquittal = exemption = exoneration = exculpation = indemnity = absolution = amnesty)

(e) chagrin   (ชะ-กริ้น)  (ความผิดหวังเสียใจ, ความโทมนัส, ความคับแค้นใจ, ความแค้น)  (= distress = dismay = mortification = humiliation = embarrassment = shame = resentment = vexation = frustration = despair = confusion = disgruntlement)

(f) duplicity   (ดิว-พลิส-ซิ-ที่)  (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, ความไม่ซื่อตรง, การตีสองหน้า)  (= deception = double-dealing = deceitfulness = cheating = hoax = hypocrisy = dissimulation = cant = insincerity = guile = artifice)  

(g) scrutiny   (สครู้-ทิ-นี่)  (การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด)  (= inspection = investigation = examination = probing = perusal = surveillance = dissection = study = inquisition = inquiry = research = survey = exploration = search = watching)

(h) skirmish   (สเค้อร์-มิช)  (๑. (คำนาม) การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกลุ่มเล็กๆ,  ๒. (คำกริยา) ต่อสู้กันประปราย หรือระหว่างกลุ่มเล็กๆ)  (1. (Noun) = dispute = disagreement = scrimmage = scuffle = encounter = brush = tussle = clash = argument = spat = incident = contretemps = bout = collision  2. (Verb) = scuffle = tussle = encounter = dispute = brush = collide = scrimmage = clash = conflict = engage = combat = contest = compete = struggle = contend)

4. Gaining better housing for all was the ultimate goal of the zealous reformer.

(การได้บ้านพักอาศัยที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน  เป็นเป้าหมาย   สุดท้าย-สูงที่สุด-ไกลสุด-มากสุด-ที่สุด-พื้นฐาน-รากฐาน-ทั้งหมด   ของนักปฏิรูปที่กระตือรือร้น-กระ ฉับกระเฉงคนนั้น)

(a)   incipient   (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น)  (= beginning =

starting = commencing = initial = elementary = rudimentary = inchoate = nascent = budding = embryonic)    

(b) acrimonious   (แอค-คริ-โม้-เนียส)  {(คำพูด) รุนแรง, เผ็ดร้อน, บาดหู, ขมขื่น, ดุเดือด, ถึงพริกถึงขิง}  {= sarcastic = biting = sharp = cutting = caustic = acerb = acidulous = stinging = waspish = harsh =  testy = vitriolic = bitchy (Slang)}

(c) efficacious   (เอฟ-ฟิ-เค้-เชิส)  (๑. มีประสิทธิภาพ, (ยา) ชงัด, ได้ผล, มีผล  ๒. เตะตา, เด่น, ทรงพลัง)  (1. = sufficient = adequate = effectual = competent = active = effective  2. = impressive = striking = emphatic = powerful = cogent = successful =  telling)

(d) final   (ไฟ้-เนิ่ล)  (๑. (คำคุณศัพท์) สุดท้าย, ในที่สุด, ที่สุด, จบ, เด็ดขาด, เป็นการสรุป  ๒. (คำนาม) สิ่งสุดท้าย, ตอนจบ, การสอบครั้งสุดท้าย, การแข่งขันรอบสุดท้าย)  (1. = last = ultimate = finishing = end = concluding = conclusive = terminal = terminating = extreme = decisive = definitive = closing = latest = irrevocable  2. = finale = termination = end = expiration = culmination = dead end)

(e) precocious   (พรี-โค้-เชิส)  (แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย, แก่แดด)  (= premature = early = forward = advanced = bright)   

(f) laudable   (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)  (= admirable = praiseworthy = commendable = exemplary = creditable = meritorious = model = deserving = worthy = excellent)

(g) voluble   (ว้อล-ลิว-เบิ้ล)  (พูดจาคล่องแคล่ว, พูดมาก)  (= talkative = verbal = fluent = articulate = loquacious = fast-talking = smooth-tongued = verbose = glib = facile = garrulous = eloquent = effusive = chatty = long-winded = discursive)

(h) obsolescent (= obsolete)   (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)  (= outmoded = archaic = out of date (= out-of-date) = passé = antiquated = old-fashioned = dated = disused = outworn = outdated = ancient = effete = extinct = old = old hat = out)

5. The boxing champion went down to ignominious (อิก-โน-มิ้น-เนียส) defeat at the hands of the underdog.

(แชมเปี้ยนมวยนายนั้นตกต่ำลงสู่ความพ่ายแพ้ที่   น่าอับอาย-น่าอัปยศอดสู-เสียชื่อเสียง-น่ารังเกียจ-น่าดูถูก   ในกำมือของ (คู่ต่อสู้) ผู้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ-นักมวยรองบ่อน)

(a) jubilant   (จู๊-บิ-เลิ่นท)  (ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติยินดีร่าเริง)  (= overjoyed = rejoicing = ecstatic = elated = enraptured = exultant = rollicking = triumphant) 

(b) disgraceful   (น่าอัปยศอดสู, น่าอับอายขายหน้า, เสียหน้า, เสื่อมเสีย)  (= ignominious = dishonorable = disreputable = despicable = degrading = humiliating = shameful)

(c) pernicious   (เพอร์-นิ้ช-เชิส)  (มีอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)  (= destructive = deadly = baneful = malignant = noxious = deleterious = harmful = hurtful = injurious = detrimental = damaging = virulent = ruinous = lethal = fatal)

(d) reprehensible   (เร-พริ-เฮ้น-ซิ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกดุ, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด)  (= culpable = blameworthy = remiss = censurable = blamable = delinquent = criminal = immoral = unethical = objectionable = disreputable = wrong = wicked = damnable = heinous = derelict = sinful = miscreant = villainous)  

(e) dubious   (ดู๊-เบียส)  (๑. น่าสงสัย, น่าแคลงใจ,  ๒. คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)  (1. = questionable = doubtful = suspect = unreliable = puzzling = mysterious = untrustworthy  2. = uncertain = unsure = undecided = unsettled = indefinite = vague = unpredictable = indecisive = hesitant = irresolute = disputable = debatable = problematic = ambiguous = equivocal = spurious = inauthentic)

(f) fraudulent   (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)  (= dishonest = deceptive = deceitful = cheating = sham = fake = counterfeit = duplicitous = illegal = lying = shady = treacherous = underhand = crooked = bogus = spurious)     

(g) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน)  (= needy = poor = reduced = pinched = poverty-stricken = penniless = impoverished = insolvent = bankrupt)

(h) tranquil   (แทร้ง-ควิล)  (๑. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, ๒. สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)  (1. = quiet = motionless = peaceful = hushed = calm = still = placid = smooth = even = restful = halcyon  2. = relaxed = calm = serene = placid = unruffled = peaceful = composed = unperturbed = equable = sedate)

6. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง-การคุมขัง  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister   (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์)  (= malevolent = evil = inauspicious = malign = pernicious = noxious = baleful = disastrous = ominous = threatening = menacing = unlucky = corrupt = miscreant)

(b) ubiquitous   (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)  (= omnipresent = universal = widespread = pervasive = prevalent = pervading = interfused = unavoidable = worldwide)

(c) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)  (= wicked = heinous = atrocious = flagrant = infamous = villainous = iniquitous = abominable = detestable = horrible = flagitious = base = vile = dreadful = horrendous = sinister = vicious)

(d) resilient   (ริ-ซิ้ล-เลี่ยนท)  (. ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ,  ๒. กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม)  (1. = elastic = flexible = springy = rubbery = stretch = tensile = rebounding = adjustable  2. = responsive = buoyant = sprightly = lively = perky = relaxed = free = adaptable = amenable = agreeable = complaisant)

(e) meticulous   (เม-ทิ้ค-คิว-เลิส)  (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)  (= finical = painstaking = punctilious = exacting = careful = fastidious = finicky = precise = perfectionist = fussy = scrupulous = nice)

(f) feeble   (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)  (= decrepit = weak = weakened = broken down = worn out = falling apart = dilapidated = infirm = invalid = battered = debilitated = incapacitated = rickety = doddering = shaky) 

(g) propitious   (โพร-พิ้ช-เชิส)  (เอื้ออำนวย, เป็นมงคล, นิมิตดี, ราบรื่น)  (= auspicious = promising = hopeful = favorable = felicitous = lucky = fortunate = happy = rosy = blissful = providential = timely = reassuring = opportune = encouraging = advantageous)   

(h) furious   (ฟิ้ว-เรียส)  (๑. โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, เต็มไปด้วยความโกรธ,  ๒. มีอารมณ์รุนแรง, บ้าระห่ำ, รุนแรงมาก, อลหม่าน)  (1. = angry = infuriated = raging = mad = irate = enraged = incensed = wrathful = boiling = fuming = rabid = raving = inflamed = exasperated = on the warpath = up in arms  2. = turbulent = wild = violent = fierce = savage = vehement = stormy = intense = rampant = ferocious = mighty = clamorous = unrestrained = unleashed)  

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 56)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค  ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable   (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ)  (= ceaseless = incessant = unending = endless = illimitable = unlimited = limitless = unceasing = boundless = unbounded = infinite = everlasting = eternal = perpetual = continuous = continual = constant = consistent = steady)

(b) avid   (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก  ๒.ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย)  (1.= eager = enthusiastic = keen = ardent = fervent = zealous = anxious = energetic = earnest = impassioned  2. = greedy = voracious = avaricious = rapacious = insatiable = covetous = grasping = acquisitive = hoggish = piggish = grabby = miserly = stingy = mercenary)

(c) rudimentary   (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ)  (= elementary = fundamental = introductory = beginning = initial = primary = original = essential = basic = underlying = embryonic = germinal = early = undeveloped = imperfect)

(d) transmissible   (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้)  (= communicable = catching = infectious = spreading = inoculable)

(e) caustic   (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)  (1. = sarcastic = biting = brusque = scathing = harsh = acrimonious = sardonic = stinging = bitter  2. = corrosive = erosive = gnawing = destructive = mordant = acrid = wasting)

(f) infamous   (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก)  (= notorious = scandalous = outrageous = disreputable = dishonorable = disgraceful = ignoble = execrable = ignominious = perfidious = villainous)

(g) gullible   (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา)(= credulous = unsuspecting = trustful = naïve = simple = innocent = confiding = trusting = green (อ่อนหัด, มือใหม่) = believing = unskeptical = unsuspicious)

2. One of the most poignant (พ้อย-เนิ่นท หรือ พ้อย-เยิ่นท) sights of my childhood is the toddler howling for his mother.

(ภาพที่  ๑. สะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรง-เจ็บปวด-เจ็บแสบ-สาหัส- ๒. เผ็ดร้อน-รุนแรง-ฉุน-แหลม-คมกริบ  ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตในวัยเด็กของผม  คือ  (ภาพ) เด็กทารก (ที่เดินเตาะแตะ) ร้องโหยหวนเพื่อหาแม่ของตน)

(a) inadvertent   (อิน-แอด-เว้อร์-เทิ่น)  (๑.ไม่เอาใจใส่, ขาดความสนใจ, ๒.ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่เจตนา,. เลินเล่อ, ประมาท)  (1. = inattentive = thoughtless  2. = unintentional = accidental = unintended = fortuitous = by chance  3. = careless = reckless = negligent = unmindful = unobservant = inconsiderate = heedless = forgetful = unheedful = unheeding)

(b) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)  (= sinister = threatening = portentous = foreboding = fateful = minatory = inauspicious = menacing = unpropitious = premonitory = monitory = suggestive = presaging = prophetic)

(c) heartbreaking   (ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้ใจสลาย, ซึ่งทำให้เศร้ามาก) (ความหมายของ “Poignant” มี ๒ อย่าง คือ(1. = agonizing = touching = moving = pathetic = excruciating = piercing = sharp = acute = tormenting = bitter = painful  2. = cutting = barbed = sharp = keen = acid = biting = caustic = vitriolic = trenchant = mordant = stinging)

(d) tremulous   (เทร้ม-มิว-ลัส)  {๑. (ตัว) สั่น, ๒. กลัว-ประหม่า-ลังเล ๓. ร้อนรน-กระวนกระวาย)  (1.= shaking = trembling = quivery = spasmodic = shaky = fluttery = quavering = quaky = shivering = convulsive = throbbing = palpitating  2. = fearful = faltering = hesitant = irresolute = timid = uncertain = wobbly = wavering = weak = cowardly = flinching = quailing = scared = cowering = cringing  3. = excited = aquiver = atremble = aflutter = stimulated = stirred = agitated = restless = restive = impatient = worked-up = flustered = on tenterhooks = agog)

(e) incongruous   (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่ลงรอยกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่สามัคคี, ไม่เหมาะสม)  (= discordant = incongruent = inharmonious = clashing = ill-sorted = ill-suited = disparate = mismatched = unsuitable = unfit = unbecoming = inappropriate = absurd = discrepant = grotesque)

(f) belligerent   (เบล-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ชอบตีรันฟันแทง, ชอบสู้รบ, ก่อสงคราม, ทำสงคราม, ประเทศที่ทำสงคราม, ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, ภาวะสงคราม)  (= hostile = pugnacious = bellicose = warlike = contentious = quarrelsome = embattled = litigious = combative = aggressive = polemic = defiant = disputatious = argumentative = warring = battling)

(g) sordid   (ซ้อร์-ดิด)  (๑. สกปรก, ๒. โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ๓. เห็นแก่ตัว, โลภ, งก, ตะกละ)  (1.= dirty = squalid = rundown = slummy = ramshackle = grimy = unwashed = unclean = shabby = slovenly = uncared-for = filthy  2. = wicked = evil = vile = vicious = sinful = base = degraded = debauched = impure = immoral = profligate = abandoned = wanton = disreputable = depraved = degenerate  3. = selfish = venal = corrupt = mercenary = unprincipled = self-seeking = self-serving = mean = shady = avaricious = covetous = grasping = greedy)

(h) inconsiderable   (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ)  (= insignificant = unimportant = trifling = petty = paltry = picayune = piddling = slight = inconsequential = meaningless = nit-picking = measly = mingy = frivolous = worthless)

3. The western region of Canada has a temperate climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible   (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง)  (= concrete = material = objective = solid = substantial = palpable = real = actual = manifest = plain = clear-cut = veritable = precise = specific = factual)

(b) moderate   (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ๑.ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ๒.ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม) ๓. ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง)  (1. = mild = temperate = gentle = calm = balmy  2. = middle-of-the-road = mediocre = average = balanced = reasonable = indifferent = pedestrian = commonplace = so-so = fair  3. = middle-of-the-roader = centrist}

(c) scurrilous   (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า)  (= offensive = indecent = insulting = scandalous = coarse = opprobrious = abusive = obscene = vulgar = vituperative = gross = reproachful = low = foul)

(d) rampant   (แร้ม-เพิ่นท)  (๑. แพร่หลาย, แผ่ขยายไปทั่ว, ๒. วิ่งพล่าน, รุนแรง, ตึงตัง, อาละวาด, แผลงฤทธิ์)  (1. = widespread = unchecked = prevalent = rife = epidemic = far-flung = universal = comprehensive  2. = wild = unrestrained = excessive = unbridled = flagrant = egregious = boisterous = rampaging)

(e) inane   (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ)  (= foolish = senseless = pointless = insignificant = trivial = ludicrous = fatuous = silly = ridiculous = absurd = empty = vapid = insipid = banal = bland = jejune)

(f) clandestine   (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว)  (= secret = surreptitious = confidential = undercover = underground = covert = hidden = concealed = furtive = stealthy = disguised = unrevealed = undisclosed = conspiratorial)

(g) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่อ่อนข้อ, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอมแพ้, ไม่เปลี่ยนแปลง)  (= unyielding = relentless = immovable = inflexible = obdurate = determined = irresistible = adamant = resolute = intractable = stubborn = steadfast = stanch = firm = uncooperative)

4. They did not hesitate to volunteer for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ   อาสาสมัคร-บอกโดยใจสมัคร-ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา-สมัครใจ-เกิดขึ้นเอง   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)

(a) subvert   (ซับ-เวิ้ร์ท)  (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง, ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย)  (1. = overthrow = overturn = upset = overwhelm = demolish = destroy = ruin = wreck = devastate  2. = debase = degrade = defile = deprave = corrupt = contaminate = pollute = poison = taint = undermine = warp = spoil = ruin = mar)

(b) galvanize   (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ)  (= stimulate = excite = arouse = rouse = startle = provoke = electrify = quicken = pique = incite = vitalize = rally = stir = awaken = awake = wake = fire = foment)

(c) tantalize   (แท๊น-ทะ-ไลซ)  (ยั่วเย้า, ทำให้น้ำลายไหล)  (= tease =  torment = frustrate = bait = titillate = stimulate = provoke = foil = baffle = withhold = beckon = bewitch = lead on)

(d) offer   (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)  (volunteer = offer = give = provide = proffer = donate = tender = present = submit = suggest = contribute = furnish = supply = bestow = propose  -  ขอแต่งงาน

(e) gesticulate   (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)  (= gesture = signal = mime = pantomime = motion)

(f) fabricate  (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,  ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา)  (1. = make = manufacture = construct = assemble = create = produce = build = devise = compose = fashion  2. = concoct = invent = feign = make up = forge = contrive)

(g) reprimand   (เร้พ-พริ-แมนด หรือ มานด)  {๑. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง, ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}(1. (คำกริยา) = rebuke = reprove = censure = reproach = chide = admonish = scold = chastise = upbraid = find fault with = take to task = reprehend = tell off   2. (คำนาม)= reproof = rebuke = reproach = scolding = condemnation = censure = dressing-down = tongue-lashing = admonishment = disapprobation = denunciation = upbraiding = castigation = tirade)

5. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือการป้องกัน  การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis   (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน)  (= prediction = forecast = prognostication = prophecy = divination = expectation = anticipation = foretelling = warning = promise = portent = omen = augury)

(b) trepidation   (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า)  (= fear = apprehension = anxiety = trembling = foreboding = misgiving = agitation = panic = perturbation = nervousness = nerves = jitters = dread = alarm = cold sweat)

(c) felony   (เฟ้ล-โล-นี่)  (๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง  ๒. การทำชั่ว, การทำผิด, การล่วงละเมิด)  (1. = crime = offense = misdemeanor = tort = infraction = malefaction = illegality  2. = violation = transgression = wrong = wrongdoing = misconduct = delinquency = iniquity = sin = wickedness  =  unrighteousness = dereliction = villainy = trespass = malefaction = vice = outrage)

(d) condolence   (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ)  (= sympathy = commiseration = solace = consolation = comfort = pity = compassion)

(e) overweight   (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)  (= fatness = corpulence = heaviness = stoutness = plumpness = rotundness = stockiness = fleshiness = portliness = chubbiness = paunchiness)

(f) alacrity   (อะ-แล้ค-ริ-ที่)  (๑. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความเต็มใจ, ๒. ความคล่องแคล่ว, ความว่องไวรวดเร็ว)  (1. = eagerness = willingness = zeal = enthusiasm = readiness = heartiness = fervor = relish  2. = speed = quickness = swiftness = rapidity = promptness = suddenness = readiness = dispatch)

(g) octogenarian   (อ๊อค-โต-เจน-แน้-เรี่ยน)  (ผู้มีอายุเกิน ๘๐ ปี  คือ ระหว่าง ๘๐ – ๘๙ ปี)

(h) duress   (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกัก กัน, การคุมขัง)  (= compulsion = force = coercion = obligation = constraint = pressure = urgency = demand = emergency = necessity = exigency)

(i) fraud   (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,  ๒. ผู้หลอกลวง)  (1. = deception = trickery = fakery = counterfeit = deceit = duplicity = guile = imposture = chicanery = swindle = sham = hoax = fake  2. = faker = swindler = liar = impostor = counterfeiter = cheat = crook = double-dealer = law-breaker = shady character = charlatan = rogue = scoundrel)

6. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ).

(ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้  การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล)

(a) vendetta   (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความพยาบาทอันยาวนาน, ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล)  (= feud = hostility = conflict = contention = strife = enmity = dissension = controversy = quarrel = dispute = fracas = breach = animosity = schism = clash = ill will)

(b) catastrophe   (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร)  (= disaster = calamity = debacle = misfortune = mishap = distress = blow = hardship = ruin = scourge = reverse = tragedy = cataclysm)

(c) aversion   (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ)  (= antipathy = hostility = hatred = repugnance = odium = loathing = disgust = dislike = detestation = abhorrence = distaste = revulsion)

(d) frenzy   (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก)  (= madness = mania = excitement = agitation = delirium = passion = derangement = lunacy = fury = rage = insanity)

(e) a close watch   (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)  (surveillance = watch = lookout = observance = vigil = scrutiny = guard = vigilance = care = supervision = tracking = tailing = trailing = bugging = การติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, eavesdropping = การดักฟัง-ลอบฟัง)

(f) penury   (เพ้น-ยิว-รี่)  (๑. ความยากจนที่สุด, ความขัดสน, ๒. ความขาดแคลน, ความมีไม่เพียงพอ)  (1.= poverty = pauperism = indigence = paucity = pennilessness = need = want = insolvency = destitution = privation = impecuniousness = mendicancy = beggary  2. = lack = shortage = dearth = insufficiency = inadequacy = paucity = scarcity = scantiness = deficiency = skimpiness = meagerness)

(g) affluence   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย)  (= wealth = richness = riches = opulence = plenty = prosperity = resources = assets = substance = luxury = fortune = privilege)

(h) fiasco   (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  (= failure = disaster = mess = botch = ruin = rout = defeat = miscarriage = dud = fizzle = flop)

7. Don’t be credulous and let a mountebank (เม้านท-ที-แบงค) deceive you.

(จงอย่าหูเบาและปล่อยให้  คนหลอกลวง-หมอเถื่อน-หมอกำมะลอ   หลอกต้มคุณ)

(a) accomplice   (อะ-คล้อม-พลิซ)  (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด, ผู้สมรู้ร่วมคิด)  (= co-conspirator = accessory = partner-in-crime = henchman = co-defendant = confederate = fellow-criminal = tool = cat’s-paw = aider and abettor)

(b) charlatan   (ช้าร์-ละ-เทิ่น)  (คนล่อลวง, นักต้มตุ๋น, หมอเถื่อน, คนร้องขายของตามตลาด  ผู้หลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ)  (= quack = fraud = cheat = swindler = rascal = faker = humbug = liar = bluffer = phony = deceiver = trickster = pretender = bilk = rogue = impostor = sharper)

(c) fugitive   (ฟิ้ว-จิ-ทิฟว)  (๑. (คำนาม)  ผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย  ๒. (คำคุณศัพท์)  ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, แว้บเดียว, ไม่ถาวร, ที่หลบหนี, ที่ลี้ภัย, เปลี่ยนแปลง, ร่อนเร่)  (1.  (Noun)= deserter = runaway = refugee = renegade = outlaw = outcast = wanderer = absconder = pariah  2.  (Adjective) =transitory = transient = fleeting = ephemeral = short-lived = evanescent = momentary = shifting = uncertain = unfixed = unsettled = passing = brief)

(d) interloper   (อิน-เทอะ-โล้พ-เพ่อะ)  (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, ผู้ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย, ผู้ยุ่งเรื่องของคนอื่น, ผู้พูดสอดขึ้น)  (= intruder = trespasser = interposer = interferer = meddler = obtruder = invader = poacher = stranger = outsider)

(e) altruist   (แอ๊ล-ทรู-อิสท)  (ผู้ปฏิบัติหรือยึดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)  (= philanthropist = humanitarian = benefactor = angel = patron = donor = subsidizer = Good Samaritan = Lady Bountiful = do-gooder = liberal)

(f) beneficiary   (เบน-เน-ฟิ้ช-เชีย-รี่)  (๑.  (คำนาม) ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ  ๒.  (คุณศัพท์) เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์)  (1.= donee = recipient = receiver = inheritor = heir = heiress = pensioner = gainer = winner  2. = concerning the reception of benefits)

(g) mascot  (แมส-ค้าท หรือ เคิท)  (ตัวนำโชค, ผู้นำโชค)  (= charm = totem = pet = fetish = talisman = amulet)

(h) casualty   (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ, คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม, จำนวนคนตาย, อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย)  (= victim = sufferer = loss = fatality = martyr)

(i) cynic   (ซิ้น-นิค)  (๑.  (คำนาม)คนมองโลกแง่ร้าย, บุคคลที่ระแวงสงสัยในความดี-คุณค่า-ความซื่อตรงของผู้อื่น, ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, ผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการชอบเยาะเย้ยคนอื่น, ๒.  (คำคุณศัพท์)ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, เกี่ยวกับการเกลียดสังคมมนุษย์อย่างมาก)  (= skeptic = pessimist = misanthrope = scoffer = faultfinder = sneerer = critic = detractor = censurer = carper = caviler = castigator = traducer)

(j) elite   (เอ-ลี้ท หรือ อิ-ลี้ท)  {(คำนาม)  คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, (คำคุณศัพท์) ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด} (Noun= gentry = aristocracy = upper class = nobility = flower = elect = the privileged = cream of the crop = oligarchy = meritocracy = clique = coterie = cabal)

8. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent   (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน)  (= unclear = illogical = confused = muddled = rambling = unintelligible = wild = irrational = disjointed = disconnected = inconsistent = inarticulate)

(b) prestigious   (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ)  (= renowned = esteemed = respected = prominent = eminent = distinguished = illustrious = reputable = high-class = superior = notable = outstanding = exalted = celebrated = important)

(c) harmless   (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ)  (= innocuous = inoffensive = safe = mild = moderate = unstimulating = dull = uninspiring = banal = bland)

(d) ferocious   (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง)  (= bloodthirsty = savage = cruel = fierce = rapacious = bestial = brutal = predatory = ravenous = inhuman = barbarous = murderous = fiendish = untamed = feral)

(e) flamboyant   (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่)  (= ornate = vivid = flashy = showy = bright = loud = garish = jazzy = ostentatious = florid = overdone = wild = exaggerated = theatrical = attention-getting = campy)

(f) fractious   (แฟร้ค-ชัส)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, หัวดื้อ, ดื้อรั้น)  (= rebellious = unruly = cross = petulant = cranky = intractable = irritable = captious = perverse = churlish = grumpy = contrary = recalcitrant = forward)

(g) ostentatious   (ออส-เทน-เท้-ชัส)  (ซึ่งเป็นการแสร้งแสดงอวด เช่น ว่าตนร่ำ รวย, โอ้อวด, เอาหน้า)  (= pretentious = showy = flashy = boastful = conspicuous = flamboyant = immodest = garish = grandiose = pompous)

(h) surreptitious   (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย)  (= furtive = stealthy = sly = sneaky = shifty = underhanded = clandestine = secret = hidden = covert = undercover = hush-hush)

(i) prolific   (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก)  (= fruitful = abundant = luxuriant = copious = fecund = bountiful = proliferating = productive = procreative = progenitive = fertile = multiplying)

(j) nomadic   (โน-แม้ด-ดิค)  (ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ, ท่องเที่ยวไปมา)  (= wandering = roving = unsettled = migrant = migratory = vagabond = drifting = itinerant = vagrant = footloose = vagrant = footloose = peripatetic)    

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 55)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค). 

  (การสูญเสียที่ดินที่   ๑. อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี- ๒. ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable   (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, . เลว, .น่าดูถูก, น่าสังเวช)  (1. = unhappy = poor = pathetic = unfortunate = uncomfortable = regrettable = grievous = severe  2. = inferior = worthless = shoddy = second-rate = trashy = unsatisfactory  3. = shameful = detestable = disgraceful = pitiable = menial = sorry = abject = forlorn)

(b) magniloquent   (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)  (= bragging = swollen = vaunting = inflated = bombastic = blustering = cocky = proud = vain = egotistic = conceited = haughty = arrogant = overweening = pretentious = pompous)

(c) manifest   (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย)  (1. = obvious = evident = clear = plain = patent = palpable = unmistakable = unquestionable = incontrovertible = self=evident = undeniable = indisputable  2. = reveal = exhibit = show =display = demonstrate = evidence = evince = express = present = indicate)

(d) fruitful   (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, . ที่ให้ผลดี, มีกำไร)  (1. = fecund = yielding = generative = procreative = rich = productive = copious = plenteous = plentiful = teeming = abundant  2. = creative = productive = inventive = prolific = formative = fruitful = teeming = exuberant = resourceful = ingenious = rich = seminal)

(e) painstaking   (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ  (1. = diligent = assiduous = persevering = hard-working   2. = punctilious = careful = meticulous = vigilant = thoroughgoing = exacting = finicky = precise = scrupulous = conscientious)    

(f) valedictory   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-โท-รี่)  (๑. เกี่ยวกับการกล่าวคำอำลา เช่น ตอนจบการศึกษา หรือก่อนจากกัน  การกล่าวคำอำลา, การปราศัยอำลาในพิธีรับปริญญา)  (1. = pertaining to farewell)

2. The fugitive was caught and confined (คัน-ไฟน์) to jail for another two years.

(ผู้ที่หลบหนีถูกจับและถูก  ๑. คุมขัง-กักตัว-เก็บตัว- ๒. จำกัด-ขีดคั่น-ตีวง   ในคุกเป็นเวลาอีก ๒ ปี)

(a) festered   (๑. เป็นหนอง, เกิดแผลเปื่อย, เน่าเปื่อย, ทำให้เป็นหนอง, ๒. ระทมทุกข์, ทำให้ระทมทุกข์  ๓.  แผลหนอง, ตุ่มหนอง, แผลเปื่อย)  (1. = suppurate = ulcerate  2. = annoy = irritate = rankle = gall = chafe = fret = plague = torment = vex = nettle  3. = ulcer = sore = pustule = abscess = boil = carbuncle = inflammation = infection = pimple = discharge)

(b) deliberated   (. (กริยา) คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ  ๒. (คุณศัพท์) รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา)  (1. = consider = think about = ponder = reflect = contemplate = cogitate = weigh = cerebrate = reason = examine = speculate = study = pore over = mull over  2. = thoughtful = careful = intentional = considered = slow = ponderous = thorough = painstaking = unhurried = prudent = studied = circumspect = premeditated = calculated leisurely)

(c) intensified   (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง)  (= strengthen = increase = heighten = deepen = escalate = step up = concentrate = quicken = accelerate = sharpen = whet = aggravate = exacerbate = reinforce = exaggerate = emphasize)

(d) exonerated   (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท- (ทิด)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าว หา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)  (= acquit = absolve = release = discharge = free = clear = exculpate = vindicate = justify = pardon = excuse = exempt = let off = reprieve = amnesty)   

(e) perpetrated   (เพ้อร์-พิ-เทรท- (ทิด)  (กระทำ, ดำเนินการ, ทำผิด (กฎหมาย), ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)  (= commit = do = perform = carry out = effect = execute = enact = practice = transact = bring about = inflict = actuate = act)

(f) imprisoned   (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)  ( = detain = incarcerate = shut up = intern)

(g) ousted   (เอาซท-ทิด)  (มาจาก “oust”) (ขับไล่, ขับออก, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง)  (= banish = kick out = remove = depose = overthrow = dethrone = fire = unseat = dismiss = dispossess = evict = cast out = expel = throw out = eject = turn out)

(h) placated   (เพล้-เคท หรือ แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)  (= pacify = mollify = appease = reconcile = conciliate = propitiate = soothe = satisfy = calm = assuage = quiet = tranquilize)

3. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) his cold by going out in the rain.

(เขา   ๑. ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น- ๒. ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห   ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือทำให้ใข้หวัดมีอาการหนักขึ้น โดยออกไปตากฝน)

(a)   remodels   (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(= reconstruct = reshape = rebuild = refashion = redo = reform = reestablish = convert = alter = change = refurbish = update = streamline = overhaul = make over = remake = revamp = renovate = tune up)

(b) remedies   (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด  ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, ๓. (คำนาม) สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  (1. = cure = heal = correct = repair = set right = rectify = reform = improve = better = restore = redress = right = relieve = help = alleviate = mitigate = fix = adjust  2. = medicine = treatment = cure = regimen = corrective = medication = medicament = therapy = restorative = relief = help = panacea = stimulant = dose = prescription = modality  3. = solution = help = cure = correction = alleviation = betterment = resolution =

satisfaction)

(c) busts   (บัสท)  {(คำกริยา) ๑. ทำให้ล้มเหลว, ทำให้ล้มละลาย, ล้มละลาย, ล้มลง  ๒. ทำให้ลดขั้น  ๓. ต่อย, ตี  ๔. ทำให้ระเบิด, ทำให้แตกออก  (คำนาม) ๕. การล้มละลาย, การล้มเหลว  ๖. การจับกุม}   (1. = cause to fail or become bankrupt  2. = demote = downgrade = reduce = drop = lower = depose = displace  3. = hit = strike = knock = belt = jab = poke = punch = slug = smack  4. =  burst = explode = break  5. = failure = fiasco = flop = fizzle = dud  6. arrest)

(d) worsens   (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง)  (1. = exacerbate = intensify = exaggerate = heighten = emphasize = add to = deepen = magnify  2. (ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห) = annoy = provoke = irritate = irk = bother = unsettle = disturb = nag = pester = exasperate = nettle = anger = vex = rile)

(e) stuns   (สทัน)  { (คำกริยา) ๑. ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ๒. ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนาม)  ๓. การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ ที่ทำให้งงงวย}  (1. = astound = amaze = astonish = startle = surprise = stagger = overwhelm = stupefy = dazzle = confound = awe = dumbfound = flabbergast  2. = stupefy = daze = benumb = stagger = shock = dull = blunt = paralyze = knock out = deaden = anesthetize = drug = dope = narcotize  3. = surprise = amazement = astonishment = stupefaction = overwhelming)

(f) alerts   (๑. (คำกริยา) เตือนภัย  ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ๓. ว่องไว  ๔. (คำนาม) การเตรียมพร้อม)  (1. = warn of danger = warn to be prepared  2. = vigilant = watchful = wide-awake = prepared = ready = at the ready = wary = on guard = cautious = on the qui vive = attentive = circumspect = on the lookout  3. = quick = perceptive = nimble = sharp = quick-witted = intelligent = lively = agile  4. = warning = siren = alarm = tocsin = signal = notice)

4. They were ushered into a sumptuous (ซั้มพ-ชู-อัส) dining hall.

(พวกเขาถูกพาไปยังห้องรับประทานอาหารที่  หรูหราโอ่อ่าและมีราคาแพง-โอ่โถง-ฟุ่มเฟือย)

(a) unbecoming   (๑. ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ, . ไม่เหมาะสม)  (1. = unattractive = unflattering = inappropriate = uncomely = incongruous = ill=fitting = plain = homely = drab  2. =   ill-suited = unbefitting = improper = offensive = indecent = reprehensible = discreditable = indecorous = gross = ignoble = unseemly = indelicate)

(b) luxurious; magnificent   (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า; โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)  (= lavish = extravagant = luxurious = exorbitant = rich = fancy = elaborate = posh = splendid = grand)

(c) enterprising   (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง)  (= bold = inventive = venturesome = resourceful = aggressive = intrepid = forceful = up-and-coming = adventurous = innovative = daring = ambitious = active = energetic)

(d) pugnacious   (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี)  (= combative = quarrelsome = bellicose = contentious = belligerent = aggressive = hostile = hot-tempered = hot-headed = disputatious = argumentative = fractious = choleric = scrappy = feisty)

(e) perspicacious   (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม)  (= discerning = keen = shrewd = sharp-witted = perspicuous = understanding = sagacious = astute = perceptive = acute = penetrating = lucid = sharp = clear-sighted)

(f) sycophantic   (ซิค-โค-เฟินท-ทิค)  (ประจบสอพลอ, เลียแข้งเลียขา)  (= bootlicking = flattering = fawning = apple-polishing = backslapping)

(คนประจบสอพลอ  =  sycophant (ซิค-โค-เฟิ่นท) = flatterer = bootlicker = toady = fawner = lackey = flunky = apple polisher = backslapper = courtier = lickspittle = yes-man = jackal)

5. He is conversant (คัน-เว้อ-เซิ่นท) with many fields of study.

(เขา  คุ้นเคย-รอบรู้-เชี่ยวชาญ  กับหลากหลายสาขาวิชา)

(a) enervated   (เอ๊น-เนอะ-เวท-ทิด)  (หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนกำลัง)  (= feeble = weak = frail = fragile = infirm = faint = delicate = flabby = limp = powerless = ineffectual = impotent = vulnerable = helpless)

(b) furtive   (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, ซ่อนเร้น, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์)  (= secret = stealthy = sly = covert = sneaky = surreptitious = clandestine = underhand = concealed = conspiratorial = skulking = secretive = slinking)

(c) reticent   (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่พูด, เงียบ, สงวนท่าที)  (= uncommunicative = reserved = withdrawn = retiring = quiet = low-key = subdued = restrained = self-effacing = shy = diffident = bashful = secretive = taciturn = silent = closemouthed = mum)

(d) acquainted   (อะ-เคว้น-ทิด)  (ที่คุ้นเคย, ที่รู้จักก่อน(= familiar = versed = proficient = au fait = capable = skilled = practiced = tutored = learned = erudite = well-informed = up on = au courant = up-to-date)

(e) intrepid   (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว)  (= brave = courageous = fearless = valorous = valiant = bold = heroic = daring = unflinching = stalwart = audacious = unafraid = game)

(f) hapless   (แฮ้พ-ลิส)  (โชคไม่ดี, ไร้โชค)  (= unfortunate = ill-fated = luckless = ill-starred = jinxed = miserable = cursed = wretched)

(g) adroit   (อะ-ดร๊อยท)  (คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีทักษะ)  (= skillful = dexterous = dextrous = handy = clever = deft = apt = proficient = expert = nimble = able = practiced = slick)

6. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) suit to the party.

(โปรดสวมชุด  ๑. สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี     ๒. กรุณา-โอบอ้อมอารี   ๓. พอเพียง   ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant   (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว)  (= watchful = wary = alert = cautious = circumspect = heedful = on guard = guarded = wide-awake = careful = attentive = observant = canny = on the qui vive = on the lookout)

(b) polite   (สุภาพ)  (ความหมายของ “Decent”  มี ๓ อย่าง คือ)  (1. = respectable = proper = chaste = modest = suitable = appropriate = decorous = mannerly = correct = civil = virtuous = moral = right  2. = kind = gracious = benevolent = charitable = thoughtful = helpful = understanding = generous = considerate = humane = sympathetic = warmhearted = unselfish = civilized  3. = adequate = sufficient = fair = normal = average = satisfactory = standard = usual = acceptable)

(c) irate   (ไอ๊-เรท หรือ  ไอ-เร้ท)  (โกรธจัด, โมโหมาก, เดือดดาลมาก)  (= angry = angered = enraged = furious = incensed = infuriated = irritated = exasperated = raging = provoked = wrathful = fuming = rabid = galled = riled = vexed = bad-tempered)

(d) voracious   (วอ-เร้-เชิส)  (๑. ละโมบ, โลภ, ตะกละ, จ้องแต่จะได้, ๒. ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, หิวกระหาย, ต้องการกินอาหารมาก  ๓. ไม่รู้จักพอประมาณ, ไม่ควบคุม-ยับยั้งความอยากของตน)  (1. = ravenous = greedy = ravening = gluttonous = edacious = crapulous = hungry = starved = famished = hoggish = piggish  2. = insatiable = unquenchable = bottomless = grasping = rapacious = omnivorous = covetous = insatiate = avaricious = unappeasable = avid  3. = immoderate = intemperate = excessive = uncontrolled = inordinate = unbridled = unrestrained = unlimited = undue = gross = wanton = prodigious)

(e) indiscriminate   (๑. ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ  ๒. หลากหลาย, ปนเป, คละ)  (1. =  undiscriminating = promiscuous = careless = sweeping = uncritical = casual = wholesale  2. =  random = mixed = motley = miscellaneous = diversified = heterogeneous = confused)

(f) eminent   (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)  (= outstanding = foremost = excellent = renowned = distinguished = noteworthy = conspicuous = notable = honored = esteemed = famous = celebrated = illustrious = noted = laureate = paramount = preeminent = topping)

(g) imminent   (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน)  (= coming = impending = approaching = near = immediate = at hand = looming = threatening)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 54)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The electrician was reluctant to estimate the cost of the repair work.

   (ช่างไฟฟ้า  ไม่เต็มใจ  ที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายของงานซ่อม)

(a) didactic   (= didactical)(ได-แด๊ค-ทิค)  (ชอบสอน, ในทำนองสั่งสอน, ซึ่งมุ่งหมายสำหรับสอน)  (= informative = edifying = instructive = enlightening = educational = pedantic = preachy = pedagogical)

(b) flaunting   (ฟล้อน-ทิ่ง)  (ที่อวดโก้, ที่โอ้อวด, ที่เห่อ, เดินโอ้อวด, แสดงโอ้อวด, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, โบกธงหรือผ้า) (= displaying = showing off = boasting = vaunting = brandishing = flourishing)

(c) improvident   (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, . ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย)  (1. = careless = incautious = short-sighted = imprudent = reckless 2. = spendthrift = prodigal = wasteful) 

(d) prodigal   (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย)  (= profligate = spendthrift = wasteful)

(e) unwilling   (ไม่เต็มใจ)  (= hesitating = loath = averse = disinclined = opposed = recalcitrant = contrary = negative)

(f) incipient   (อิน-ซิพ-เพี่ยน)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น)  (= beginning = commencing = starting = initial = elementary = inchoate = nascent = budding = embryonic)

2. The intrusion of the hazardous gas made it difficult to live in the house.

   (การล่วงล้ำ-การบุกรุก-การก้าวก่าย-การผลักดันของแกสอันตราย  ทำให้มันยากลำบากที่จะอาศัยในบ้านหลังนั้น)

(a) procrastination   (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)  (= postponement = delay = suspension = deferral = adjournment = recess = respite = break = abeyance = moratorium)

(b)   dissemination  (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)(spread = propagation = circulation = promulgation = distribution = handing out = announcement = advertisement = airing = transmission)

(c) discourse   (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน)  (= conversation = talk = communication = converse = colloquy = intercourse = speech = address = disquisition = dissertation = oration = chat = monologue)

(d) invasion(อิน-เว้-ชั่น)   {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)} (= raid = attack = encroachment = infringement = aggression = foray = trespass = assault = inroad = offensive = sortie = hostility = onslaught)

(e) collaboration   (ความร่วมมือ)  (cooperation = teamwork = affiliation = association = partnership = alliance = synergism = coactions = assistance = aid)

(f) superstition   (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

3. A well-trained dog will comply (คัม-ไพล่) when it is told to sit.

(สุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะ  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม  เมื่อมันถูกสั่งให้นั่ง)

(a) interrogate   (สอบถาม, ซักถาม)  (question = investigate = examination = cross-examination = inquiry = inquisition = probe = grilling)

(b) erode   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน)  (corrode = abrade = wear away = eat = consume = grind = gnaw)

(c) acquiesce   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ) (= consent = obey = conform = defer = yield = accommodate = submit = adapt = observe (ปฏิบัติตาม) = concur = respect)

(d) emulate   (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า)  (= imitate = copy = rival = challenge = mimic = contend = compete)

(e) contradict  (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, . ปฏิเสธ)  (1. = oppose = defy = contravene = counteract = annul = abrogate = obstruct = counter = combat = thwart = disagree = dispute = gainsay  2. deny = negate = repudiate =  refute)

(f) articulate   ( . (กริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน  . (คุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย)  (1. = enunciate = pronounce = utter = voice = verbalize = say = express  2.= clear = coherent = intelligible = lucid = comprehensible = understandable = rational)

(g) arbitrate    (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด)  (mediate = judge = referee = intercede = moderate = intervene = adjudicate = conciliate)

4. When asked her opinion, Mary was tactful enough to give a vague (เว้ก) answer that did not hurt anyone.

(เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเห็นของเธอ  แมรี่มีไหวพริบพอที่จะให้คำตอบที่  คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดแจ้ง-เลือน-เลอะเลือน  ซึ่งไม่ทำให้ใครเสียความรู้สึกหรือเจ็บช้ำใจ)

(a) feeble   (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง, เบาบาง)  (weak = frail = ailing = infirm = debilitated = fragile = puny = decrepit = invalid = valetudinarian = powerless = lame = ineffectual = ineffective = flimsy = inadequate)

(b) ambiguous   (แอม-บี๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ(= equivocal = unclear = imprecise = uncertain = unsure = doubtful = misleading = inconclusive = vague = double-edged = problematic = puzzling = foggy = hazy = misty)

(c) amorphous   (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน (เช่น ของเหลว-กาซ), อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน)  (= shapeless =formless = unshaped = unformed = protoplasmic = undefined = undelineated = vague = indefinite = unsettled)

(d) outspoken   (พูดโผงผาง, พูดจาขวานผ่าซาก, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย)(= frank = blunt = direct = forthright = candid = unreserved = straightforward = honest = articulate = opinionated)

(e) unprecedented   (อัน-เพรส-ซิ-เดิน-ทิด)  (ไม่เคยมีมาก่อน, ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียมได้, ไม่มีที่เปรียบหรือเสมอเหมือน,  คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)  (novel = new = unexampled = exceptional = unequaled = unparalleled = unrivaled = unique = unheard-of = extraordinary = remarkable = singular)

(f) volatile   (ว้อล-ละ-ไทล)  (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ชั่วคราว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว)  (= inconstant = unstable = changeable = mercurial = fickle = temperamental = up and down = variable = unpredictable = excitable = impetuous)

5. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ  ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์  ตัวเขา)

(a) elaborate   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (. พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง . ประณีต, ซับซ้อน)  (1. = embellish = beautify = adorn = decorate = ornament = speak in detail  2. = simple = untidy = uncomplicated = non-complex) 

(b) mastermind   (๑. วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ, . ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ)  (1.= learn thoroughly = become adept in = conquer = overcome  2. = expert = planner = initiator)

(c) impoverish   (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว)  (make poor = deteriorate = exacerbate = enfeeble)

(d) crumble   (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย)  (= disintegrate = degenerate = retrograde = decline = perish = collapse = decay = molder = decompose = break up = break down = tumble = fade away)

(e) torture   (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, ๒. การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)  (1. = torment = afflict = agonize = harrow = punish = maltreat = savage = distress = agitate = rack = crucify = impale = martyr  2. = agony = suffering = pain = punishment = anguish = torment = martyrdom = dolor = inquisition = rack = pang = crucifixion)

(f) apportion   (อะ-พ้อร์-ชั่น)  (แบ่งปัน, แบ่งสรร)  (= allot = allocate = ration = parcel = dispense = mete = dole = measure out = distribute = deal = share)

(g) vegetate   (เวจ-จิ-เทท)  (ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ, กินหญ้า)  (= stagnate = languish = molder = idle = aestivate = deteriorate = go to seed = mope = laze = loaf = droop = waste away)

(h) vegetative   (เวจ-จิ-เท-ทิฟว)  (๑. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เกียจคร้าน, ๒. เกี่ยวกับพืช, เจริญเติบโตเป็นพืช)  (1. = idle = lazy = indolent = laggard = slothful = sluggish = shiftless = listless = dawdling  2. vegetable  -  (เมื่อเป็นคุณศัพท์) เกี่ยวกับพืช, ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก)

6. The lion is the most majestic creature of the jungle.

(สิงโตเป็นสัตว์ที่  มีอำนาจ-สง่าผ่าเผย-น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ-สูงส่ง-ตระหง่าน  ที่สุดของป่า)

(a) impoverished   {. ยากจน, . อ่อนกำลัง, ๓. เสื่อม, (ดิน) เลว} (1. = poor = indigent = destitute = poverty-stricken = bankrupt =  broke  2. = feeble = frail = weak = infirm = ailing = sickly = decrepit = invalid = debilitated = puny  3. = degenerate = infertile)

(b) phony (= phoney)   (โฟ้-นี่)  (๑. ปลอม, เก๊, ไม่แท้, . ของปลอม, ของเก๊, ผู้ปลอมแปลง, ผู้แอบอ้าง)  (1. = counterfeit = fake = fault = spurious = fraudulent = specious = sham = bogus = artificial = hypocritical  2. = fake = fraud = humbug = hoax = counterfeit = imitation = sham = hypocrite = pretense = imposture)

(c) kingly; stately   (เหมือนกษัตริย์-ยิ่งใหญ่แบบกษัตริย์; ยิ่งใหญ่-สง่าผ่าเผย-มีเกียรติสูงส่ง-โอ่อ่า)  (= noble = dignified = regal = princely = imperial = splendid = grand = grandiose = impressive = imposing = monumental = sublime = solemn = exalted)

(d) berserk   (เบอ-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, ผู้ที่บ้าบิ่น-บ้าระห่ำ)  (= frenzied = manic = maniacal = uncontrollable = out of control = amok = violent = wild = frantic = insane = crazy = dangerous = deranged = destructive)

(e) ceaseless   (ซีส-เลส)  (ไม่หยุดนิ่ง, ไม่สิ้นสุด, ไม่ขาดสาย, ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน)  (= unending = perpetual = continuous = unceasing = everlasting = eternal = endless = constant = incessant = unremitting = unrelenting = interminable = protracted = enduring)

(f) voluble   (ว้อล-ลิว-เบิ้ล)  (พูดจาคล่องแคล่ว, พูดมาก)  (= fluent = articulate = loquacious = talkative = verbal = smooth-tongued = fast-talking = verbose = glib = facile = garrulous = eloquent = chatty = effusive = discursive)

(g) laconic   (ละ-ค้อน-นิค)  (พูดสั้นๆ, ใช้คำน้อย, กะทัดรัด)  (terse = concise = succinct = pithy = short = compendious = compact = brief = curt = concentrated = summary = sententious)

7. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล)  with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย-สัญญานที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆกับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)

(a) augment   (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)  (= grow = enlarge = expand = extend = dilate = add to = develop = inflate = swell = multiply = burgeon = proliferate = intensify = amplify = raise = magnify = escalate = prolong = protract)

(b) diminish   (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น)  (= decrease = lessen = abate = reduce = wane = decline = shrink = fall off = shrink = drop = abbreviate = curtail = sink = plummet = plunge = shorten = weaken = contract = compress = de-escalate)

(c) malign   (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(= defame = slander = vilify = abuse = disparage = revile = calumniate = denigrate = traduce = blacken = slur = depreciate = discredit = smear)

(d) deter   (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน)  (= prevent = hold back = warn = discourage = dissuade = restrain = check = dishearten = dampen = divert = cool = disincline = curb = undermine = unnerve = daunt = hinder = stop)

(e) subjugate   (ซั้บ-จู-เกท)  (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)  (= conquer = vanquish = overwhelm = overpower = crush = subject = humble = subdue = quell = rout = suppress = put down = harness = enslave)

(f) confront   (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ, ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)  (1. = encounter = face = meet  2. = withstand = resist = oppose = defy = face up to = challenge = beard = cope)

8. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ  ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) outcaste   (เอ๊าท-แคสท)  (คนจัณฑาล, คนไม่มีวรรณะในอินเดีย เป็นคนสังคมรังเกียจ)  (= untouchable)

(b) outcast   (เอ๊าท-แคสท)  (ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้ถูกขับออกจากกลุ่ม, ผู้ถูก (สังคม) ทอดทิ้ง, คนจรจัด, คนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่)  (= exile = displaced person = pariah = persona non grata = fugitive = vagabond = derelict = outlaw = leper)

(c) betrayer   (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง)  (= renegade = turncoat = deserter = recreant = quisling = double-dealer = conspirator = mutineer = plotter = apostate = informer = Judas = rat (slang) = ratter (slang) = defector = snake in the grass)

(d) assassin   (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

{= murderer = killer = slayer = thug = gunman = sniper = bravo = cut-throat = executioner = hit man (slang)}

(e) agnostic   (แอก-น้อส-ทิค)  (ผู้ที่ระแวงสงสัยในพระเจ้า  ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่  เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง, ผู้ไม่นับถือพระเจ้า)  (= suspect of existence of god)

(f) iconoclast   (ไอ-ค้อน-โน-แคลสท)  (ผู้ทำลายความเชื่อ-ลัทธิ ที่ถือปฏิบัติกันมา, คนทำลายจารีตประเพณี,  ผู้ทำลายรูป-รูปปั้นที่คนบูชา, ผู้ทำลายภาพพจน์)  (= skeptic = cynic = nihilist = dissenter = nonconformist)

(g) courier   (เค้อ-เรียร์  หรือ  คู้-ริ-เอ้อ)  (คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว)  (= messenger = bearer = runner = carrier = envoy = herald = emissary)

(h) rookie (slang)   (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก)  (= trainee = apprentice = proselyte = novice = neophyte = convert = beginner = tyro = greenhorn = probationer = freshman)

(i) trafficker   (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์)  (= trader = merchant = businessman = buyer = purchaser = seller = marketer = dealer = exchanger)  

(j) antagonist   (แอน-แท้ก-โก-นิสท)  (ศัตรู, ผู้เป็นปรปักษ์, ผู้ต่อต้าน, ยาต้านฤทธิ์ยาตัวอื่น)  (= enemy = adversary = rival = opponent = competitor = foe = assailant = attacker = disputant = raider = assaulter)

(j) bigot   (บิ๊ก-เกิท)  (คนดันทุรัง, คนมีอคติ, คนใจคับแคบ, คนมีทิฐิมานะ, คนหัวดื้อ-ดื้อรั้น, คนมีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้)  {= extremist = hothead = fanatic = enthusiast = monomaniac = zealot = visionary = nut (slang)}

(k) surrogate   (เซ้อ-โร-เกท)  (ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน)  (= representative = substitute = substitution = replacement = agent = deputy = alternate = exchange = secondary = backup = fill-in = stand-in = stand-by = proxy = understudy)  (surrogate mother = แม่อุ้มบุญ)

(l) martinet   (คนที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย, คนเจ้าระเบียบ)  (= strict disciplinarian)

(m) lexicographer   (นักเขียนพจนานุกรม)  (writer of dictionaries or thesauruses) 

(n) felon   (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า)  (= criminal = lawbreaker = wrong doer = culprit = miscreant = malefactor = offender = delinquent = convict = gangster)

(o) atheist   (เอ๊-ธี-อิสท)  (ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  คือ คิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง)  (= disbeliever in god)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 53)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. It is undeniable (อัน-ดิ-ไน้-อะ-เบิ้ล) that he has skill, but he needs to show more initiative.

 (มัน  ไม่อาจปฏิเสธ-ไม่อาจโต้แย้งได้-ไม่ผิดพลาดแน่นอน  ว่าเขามีทักษะ  แต่ว่าเขาจำเป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น)

(a) unbearable   (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้)  (= intolerable = unendurable = unacceptable = inadmissible = too much)

(b) unblemished   (อัน-เบล๊ม-มิชด)  (ไม่มีรอยด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไร้ราคี, บริสุทธิ์)  (impeccable = flawless = faultless = infallible = unerring)

(c) uncanny   (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ)  (weird = supernatural = mysterious = spooky = strange = unnatural = remarkable = incredible = miraculous = astonishing = exceptional = fantastic = unbelievable = unusual = singular)

(d) boisterous   (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ)  (= rowdy = very noisy)

(e) indubitable   (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้(= incontrovertible = indisputable = unquestionable= irrefutable = obvious = evident = conclusive = certain)

(f) derogatory   (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย)  (= offensive = insulting = disparaging)

2. The doctor advised me to stay away from unwholesome (อัน-โฮ้ล-เซิ่ม) foods.

(หมอแนะนำให้ผมอยู่ห่าง (หลีกเลี่ยง) จากอาหารที่   เป็นอันตรายต่อกายหรือใจ-มีสุขภาพไม่ดี-เสื่อมเสียศีลธรรม)

(a) conspicuous   (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา)  (= obvious =apparent = striking = noticeable = remarkable = famous = manifest = visible = outstanding = eminent)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)  (= talkative)

(c) infallible   (อิน-แฟ้ล-ละ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, แน่นอนที่สุด, คนที่ไม่ทำผิดพลาด หรือทำถูกโดยตลอด, สิ่งที่ถูกต้องตลอด)  (= unerring = foolproof = impeccable = flawless = faultless = perfect)

(d) unnourishing   (อั๊น-เนอ-ริช-ชิ่ง)  (ซึ่งไม่บำรุงเลี้ยง, ซึ่งไม่หล่อเลี้ยง, ซึ่งไม่เสริมกำลัง, ซึ่งไม่บำรุงด้วยอาหาร, ซึ่งไม่สนับสนุน, ซึ่งไม่เลี้ยงหรือถนอม)

(e) esoteric   (เอส-โซ-เท้อร์-ริค)  (ลึกลับ, ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน, ซึ่งรู้ในวงจำกัด, ลับเฉพาะ)  (= obscure = mysterious = hidden = private = abstruse = arcane)

(f) impermanent   (ไม่ถาวร, ชั่วคราว)  (= temporary = transitory = transient = passing = fleeting = ephemeral = elusive = provisional)

3. I am very sad about his untimely death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย   ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable   (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ)  (= disgraceful = shameful = dishonored = humiliated = opprobrious = reproachful = ignominious = degraded = notorious = unworthy)

(b) cogent   (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             (= convincing = forceful = compelling = persuasive = undeniable = sound = rational = incontrovertible = effective = potent = powerful) 

(c) macabre (= macabre)   {มะ-ค้า (ค้าบ)- บระ (เบอะร์)}  (น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าขยะแขยง, เกี่ยวกับความตาย)  (= gruesome = grisly = grim = deathlike = deadly = cadaverous = ghastly = eerie = dreadful = weird = horrible = horrific)

(d) redoubtable   (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)  (formidable = awesome = fearsome = invulnerable = awe-inspiring = commanding = fearful = dread = indomitable = invincible = impregnable = menacing = threatening)

(e) frenetic (franetical)   {เฟร-เน้ท-ทิค (เคิ่ล)}  (บ้ำระห่ำ, บ้าคลั่ง)              (= maniacal = wild = raving = frantic = frenzied = crazed = unbalanced = overexcited = hyperactive = manic = hyper)

(f) premature   (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)  (= precocious = advanced = early = ill-timed = sudden = unripe = unready = unprepared)

4. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ  ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil   (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)  {= peaceful = calm = quiet = pacific = serene = halcyon (แฮ้ล-เซี่ยน)}

(b) impromptu   (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด)  (= unprepared = improvised = spontaneous = extemporaneous)

(c) lasting   (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง   (= enduring = sturdy = resistant = solid = strong = sound = substantial = firm = abiding = immutable = constant = permanent = stable)

(d) profuse   (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย)  (= plentiful = abundant = excessive = inordinate)

(e) wistful   (วิสท-ฟูล)  (ปรารถนา, โหยหา, อยาก, ครุ่นคิด, ละห้อย)  (1. = wishful = yearning = desirous = craving = aspiring = longing = unfulfilled = unsatisfied   2. = thoughtful = pensive = reflective = introspective = meditative)

(f) corpulent   (อ้วน, อ้วนท้วน, พลุงพลุ้ย)    (= obese = very fat = stout = fleshy = rotund = chubby = fatty = plump = bulky = over-weight)

5. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น  ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม  และส่งเสียงดัง)

(a) jocose   (โจ-โคส)  (ยั่วเย้า, ล้อเล่น, ตะลกคะนอง, ขี้เล่น, ที่ขบขัน)  (= jesting = jocular = joking = funny = playful = comical = teasing = whimsical = humorous = facetious)

(b) disobedient   (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)   (= headstrong = recalcitrant = ungovernable = uncontrollable = riotous = refractory = insubordinate = fractious)

(c) comely   (คั้ม-ลี่)  (สวยงาม, สะดุดตา, เหมาะสม)  (= attractive = pretty = pleasing = handsome = good-looking = personable = winsome = bonny = cute = fair = lovely = beautiful = slightly)

(d) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน)  (= poor = needy = penniless = poverty-stricken = pinched = impoverished = insolvent)

(e) fortuitous   (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี)  (= unexpected = haphazard = by chance)

(f) affluent   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)  (= rich = wealthy = well-off = opulent = moneyed = prosperous = fortunate = well-fixed = well-to-do)

(g) prodigious   (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด)  (= huge = immense = enormous)

6. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด)}of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว  ของคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดินไหว)

(a) size   (ขนาด)  (= caliber = bulk = largeness = volume = grandeur = extent = greatness = bigness = highness)

(b) dungaree   (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีนส์, ชุดยีนส์สีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีนส์)

(c) dungeon   (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ  (= underground cell)

(d) catacomb   (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า)  (= underground cemetery)

(e) veranda (= verandah)   (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)  (= balcony = open porch)

(f) brigand   (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย)  (= robber = bandit)

(g) potpourri   {โพ้-พู-รี่ (โพ-พะ-รี่) (พอท-พั้ว-รี่)}  (ของผสม, จับฉ่าย, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส)  (= medley = mixture = combination)

7. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น  ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ  ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) iniquity   (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (ความชั่วช้า, ความเลวทราม, ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม)  (= wickedness = sinfulness = sin = evil = evildoing = wrongdoing = wrong = vice = viciousness = infamy = crime = criminality = misdeed = lawlessness)

(b) larges (ลาร์-เจส) (= largesse)   (ล้าร์-จิส)  (ทาน, ของที่มอบให้, การให้ของ, การให้ปัน, ความมีใจกว้าง)

(c) victory   (ชัยชนะ(= success = achievement = accomplishment = mastery = conquest = supremacy = coup = win = landslide = domination = primacy)

(d) artifact   (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม)  (= invention = creation = fabrication = construction = handiwork = contrivance = artefact)

(e) artifice   (อ๊าร์-ทิ-ฟิส)  (อุบาย, เล่ห์, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, วิธีการ, ความชำนาญ)  (1. = trickery = deception = cunning = craft = artfulness = fraud = duplicity = scheming = machination  2. = strategy = tactic = means = device = measure

(f) excursion   (เอคส-เค้อร์-ชั่น)  (การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์พิเศษบางอย่าง, การเดินทางในราคาพิเศษ, การเที่ยว, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง)  (1. = outing = tour = cruise = trip = expedition = voyage = jaunt = junket   2. = digression = deviation = shift = side-tracking = departure = diversion)

(g) appraisal   (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา)  (= evaluation = assessment = estimation)

8. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes.

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา  คุณลักษณะ-มีสาเหตุมาจาก-อ้างเหตุผล  ที่โดดเด่นหลายๆอย่างของเขา)

(a) incursion  (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี)  (= assault = raid = attack = onslaught = inroad = foray = infiltration = invasion = sortie = infringement = trespass = violation)

(b) characteristic   (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ-เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ-เป็นนิสัยประจำ)  (1. = feature = trait = peculiarity = quality = singularity = mark = property  2. = typical = distinguishing = peculiar = distinctive = singular = individual = specific = special)

(c) rhetoric   (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด)  (1. = expressiveness = style = eloquence = fluency = articulateness  2. = bombast = grandiloquence = verbosity = pomposity = flamboyance)

(d) grimace   (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด)  (1. = face = expression = mug = scowl = rictus = sneer  2. = make a face = sneer = scowl)

(e) calumny   (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  (= defamation = obloquy = slander = scurrility = libel = denigration = abuse = aspersion = revilement = imputation = backbiting = scandal)

(f) beau   (โบ)  (คนรัก, แฟน, คนเจ้าชู้, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, พ่อพวงมาลัย)  (= lover = boyfriend = young man = suitor = admirer = sweetheart = gentleman = friend = man = guy)

(g) ruffian   (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย)  (1. = hooligan = hoodlum = thug = criminal = crook = bully  2. = tough = rough = brute = rowdy)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 52)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. He predicted that this would have a negligible effect on the temperature.

   (เขาทำนายว่า  สิ่งนี้จะมีผลกระทบ  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ  มากเสียจนแทบไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่หรือวิตกกังวล  ต่ออุณหภูมิ)  (คือ สิ่งนี้จะมีผลกระทบน้อยมากต่ออุณหภูมิ)

(a) unwonted   (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน)

(b) spurious   (สพิ้ว-เรียส)  (ไม่แท้, เก๊, ปลอม, หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย)

(c) intransigent   (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ดื้อ, หัวแข็ง, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ประนีประนอม)

(d) inordinate   (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง)

(e) insignificant; trivial; paltry   (ไม่สำคัญ; เล็กน้อยมาก-ขี้ปะติ๋ว-หยุม หยิม;  ไม่สำคัญ-ไม่มีสาระ-ขี้ปะติ๋ว-เล็กๆน้อยๆ)

(f) irreparable   (อิ-เร้พ-เพอะ-ระ-เบิ้ล)  (ที่ซ่อมแซมไม่ได้, ที่แก้ไขไม่ได้, ที่ทำให้ดีขึ้นไม่ได้)

2. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล)achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome   (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic   (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon 

  (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous   (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent   (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

3. The venom of the desert snake is extremely potent.

(พิษของงูทะเลทราย  มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล  อย่างหนักที่สุด-มากที่สุด-สุดขีด)

(a) transcendent   (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)

  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic  (แคท-ทา-คลิส-มิค)

  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine   (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential

   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ ; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล;)

(e) onerous  {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish   (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

4. Their formidable (ฟ้อร์-มิ-ดะ-เบิ้ล) opponents gave no sign of weakness.

(คู่ต่อสู้-ฝ่ายตรงข้ามที่   น่ากลัว-น่าสะพรึงกลัว-น่าเกรงขาม-ซึ่งเอาชนะยาก-เหนือกว่ามาก-มีอำนาจหรือกำลังมาก-ยากลำบาก   มิได้แสดงสัญญานของความอ่อนแอเลย)

(a) pusillanimous   (พิว-ซิ-แล้น-นิ-เมิส)  (ขี้ขลาด, ตาขาว, ใจอ่อนแอ, ใจปลาซิว, ใจไม่เข้มแข็ง)

(b) imperturbable   (อิม-เพอ-เท้อร์-เบ-เบิ้ล)  (ไม่หวั่นไหว, ไม่ตื่นเต้นง่าย, ใจเย็น, สุขุม, เงียบ)

(c) invincible; dreadful; horrible; terrible  

(ไม่สามารถเอาชนะได้-ที่ทำลายไม่ได้;  น่าหวั่นกลัว; น่ากลัว-น่าสยดสยอง; น่ากลัว-น่าเกรงขาม-สยองขวัญ-ร้ายแรง)

(d) vindictive   (อาฆาต, พยาบาท)

(e) taciturn   (แท้ซ-ซิ-เทิร์น)  (เงียบ, ขรึม, ไม่พูด, พูดน้อย, ถามคำตอบคำ)

(f) lackluster (= lackluster)   (ไม่มีชิวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

5. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ  ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ  ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่าสำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious   (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious   (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable   (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine   (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated   (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(f) fervid   (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

6. Students who ask teachers to “repeat that again” are being redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) because “repeat” means “again”.

(นักเรียนผู้ซึ่งถามครูให้ “พูดเรื่องนั้นซ้ำอีกครั้ง”  กำลัง   ใช้คำมากเกินไป-น้ำท่วมทุ่ง-เหลือเฟือ-มากเกินไป-มากเกินความจำเป็น  เพราะว่า  “พูดซ้ำ” หมายถึง “อีกครั้งหนึ่ง”)

(a) sardonic   (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)  (= scornful)

(b) unctuous   (อั๊งค-ชู-เอิส)  (ประจบสอพลอ, เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่น, ลื่นเกินไป, เหมือนสบู่)

(c) zealous   (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดใจจ่อ, ปรารถนาอย่างมาก, ขยันขันแข็ง, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน)  (= enthusiastic = energetic = ardent = fervent =earnest)

(d) wordy; verbose; superfluous; excessive

   (ใช้คำเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง;ใช้คำมากเกินไป-ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง; มากเกินพอ-มากเกินไป-ไม่จำเป็น-ฟุ่มเฟือย;มากเกินไป-มากเกินความต้องการ)

(e) avaricious   (แอฟ-วะ-ริ้ช-เชิส)  (โลภ, งก, มักได้)

(f) contumacious (คอน-ทุ-เม้-เชิส)  (ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง)

7. The discovery of a vaccine for smallpox was a substantial (ซับ-สแท้น-เชิ่ล) medical achievement.  

(การค้นพบวัคซีนสำหรับไข้ทรพิษเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่   สำคัญ-ยิ่งใหญ่- มากมาย-มีเนื้อหา-มีแก่นสาร-มีตัวตน-มีอิทธิพล-เป็นเนื้อเป็นหนัง)

(a) gluttonous   (กลั๊ท-เทิน-เนิส)  (ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, ที่กินอย่างมูมมาม)  (= greedy = voracious = piggish = covetous = avaricious = grasping)

(b)  important; great; strong; valuable; lasting; durable   (สำคัญ; ยิ่งใหญ่; แข็งแกร่ง; มีค่า; ทนทาน-อยู่ไปนาน; คงทน-ถาวร)

(c) irrefutable   (อิ-เร้ฟ-ฟิว-ทะ-เบิ้ล)  (ที่ไม่อาจปฏิเสธได้, ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่หักล้างไม่ได้)  (= incontrovertible = decisive = indisputable)

(d) recalcitrant   (ริ-แค้ล-ซิ-เทริ่นท)  (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, พยศ, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

(e) remorseful   (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(= repentant = regretful = sorry)

(f) ravening   (แร้ฟ-เวิน-นิ่ง)  (ตะกละและหิวโซ, ช่วงชิง, แย่งชิง, ความตะกละ, การแย่งชิง, การช่วงชิง, ของที่ถูกปล้น)

8. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท) all her savings to buy a new computer.

   (เธอถูกคาดหวังว่าจะ   ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง   เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือถูกคาดว่า จะใช้เงินออมจนหมด)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease 

  (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือหรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง)

(b) replenish   (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)  (= refill = stock = restore)

(c) prevaricate   (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ)  (= lie)

(d) dabble   (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate   (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)  (= flood = submerge = overwhelm)

(f) deride   (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)  (= mock = insult = ridicule = scoff = scorn = gibe = flout)

9.  Poor harvests have been found to debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) the economy of many agricultural countries.

   (การเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลถูกพบว่า  ทำให้อ่อนแอลง-ทำให้ทรุดโทรม-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย   เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมจำนวนมาก)  (คือการปลูกพืชที่ไม่ได้ผล  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอ-ทรุดโทรมลง)

(a) denigrate   (เด๊น-นิ-เกรท)  (ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้สกปรก, ใส่ร้ายป้ายสี)  (= disparage = belittle = decry = depreciate)

(b) plunder   (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น, การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

(c) enfeeble; enervate; weaken; exhaust; exacerbate

   (ทำให้อ่อนเพลีย-หมดกำลัง; ตัดกำลัง-ทำให้อ่อนกำลัง; ทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนแอ; ทำให้หมดกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย; ทำให้ทรุดหนักลง-เลวร้ายลง)

(d) flabbergast   (แฟล้บ-เบอะ-แกสท)  (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง)  (= astound = amaze = confound = surprise = shock)

(e) degenerate   (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว)  (= deteriorate = degrade)

(f) extradite   (เอ๊ค-สทระ-ไดท)  {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}  (= deport = expel = banish)

10. The conclusion of the report should underscore its main ideas.

(การสรุป-บทสรุปของรายงานควร  เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้-เส้นใต้-เส้นที่ขีดใต้ข้อความ  ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)

(a) undergo   (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์)  (= bear = suffer = endure = experience = suffer)

(b) extenuate   (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง)  (= palliate = diminish = lessen = mitigate = excuse)

(c) implicate   (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline   (ให้ความสำคัญกับ;  เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)

(e) rehabilitate   (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)  (= renovate = recover)

(f) disconcert   (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น)  (= confuse = upset = agitate = disturb = frustrate)

11. If a miner pondered over the high mortality rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา  การตาย  ในอาชีพของตน  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte   (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)  (= tyro = novice = beginner = rookie)

(b) valediction   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา)  (= farewell = utterance)

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination

  (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด-การยุติ-การจบลง)

(d) vainglory   (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist   (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

(f) magnanimity   (แมก-นะ-นิ้ม-มี-ที่)  (ความมีใจกว้าง-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความสูง ส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, ความมีจิตใจสูงส่ง, การกระทำที่มีใจสูงส่ง)

12. Although the former farm girl pretended to be urbane, a feeling of nostalgia (นอส-แท้ล-เจีย) always came over her when she heard country music.

(แม้ว่าอดีตเด็กหญิงชาวไร่จะแสร้งทำเป็นแบบชาวเมือง-ผู้ดี   ความรู้สึก   ความคิดถึงอดีต  มักจะมาเยือนเธอเสมอ  เมื่อเธอได้ยินดนตรีบ้านนอก)

(a) obliquity   {โอ (อะ)-บลิ๊ค-ควิ-ที่}  (ความไม่ซื่อตรง, ความไม่มีศีลธรรม จรรยา, ความมีเลศนัย, ความเอียง, การเอียงลาด, ความอ้อมค้อม, ความบิดเบือน)

(b) rendezvous   (ร้าน-เด (ดี-ดะ)-วู)  (การนัดพบ, ที่นัดพบ, ที่ชุมนุม, ที่ชุมนุมพล, นัดพบ, ชุมนุมกัน)

(c) felony   (เฟ้ล-ละ-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น  ฆาตกรรม, วางเพลิง, ข่มขืน)  (= crime)

(d) melancholy   (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)  (ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก, หดหู่, ซึมเศร้า, สลดใจ, ซึ่งทำให้สลดใจ)  (= depression = gloom = despondence  =  gloomy = dismal)

(e) equanimity   (อี-ควะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)  (= composure = serenity = placidity)

(f) arson   (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง)

(g) bistro   (บิส-โทร)  (ภัตตาคารหรือบาร์เล็กๆที่นิยมเสิร์ฟไวน์)

(h) artisan   (อ๊าร์-ทิ-เซิ่น)  (ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ)

(i) yearning for the past   (การคิดถึงอดีต)

(j) artifact   (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน, สิ่งประดิษฐ์, ของเทียม)  (= invention = contrivance = artifact)

(k) fray  (เฟร) (noun-verb)  (การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้, การชกต่อย, การโต้ เถียง, ทำให้ตกใจ-ตกตะลึง)  (= brawl = fracas = fight = battle = row = commotion = disturbance = melee = frighten = flabbergast)

(l) crony   (โคร้-นี่)  (เพื่อนสนิท)  (= buddy)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 51)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. They could not convince (คัน-วิ้นซ) the girl to go to the dance with them.

   (พวกเขาไม่สามารถ  ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   แก่เด็กหญิงคนนั้นให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำได้)

(a) proclaim   (แถลง, ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) reminisce   (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender   (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle   (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade (เพอร์-สเว้ด) (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(f) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

2. She is a conscientious (คอน-ชี-เอ๊น-ชัส) representative of the student body.

(เธอเป็นตัวแทนที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียด-ถี่ถ้วน-มีธรรมในใจ-ยุติธรรม-ซื่อตรง-ควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ  ของสภา (สโมสร-องค์การ) นักเรียน)

(a) stentorian   (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก)

(b) culpable   (คั้ล-พะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, สมควรถูกตำหนิ)

(c) extrinsic (เอคส-ทริ้น-ซิค)  (ไม่สำคัญ, ภายนอก, มาจากภายนอก, ซึ่งเป็นของต่างประเทศ)

(d) meticulous; high-principled; scrupulous

(พิถีพิถัน-ละเอียดลออ, มีหลักการ-คุณธรรมสูง, คิดถึงศีลธรรมจรรยา-ละเอียดรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(e) chimerical (คิ-เม้-ริค (ริ) –เคิ่ล)  (ไม่จริง, เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ)

(f) heterogeneous (เฮท-เทอะ-โร-จี๊-เนียส)  (ต่างชนิดกัน, ไม่เหมือนกัน, ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยต่างชนิดกัน, ไม่ลงรอยกัน)

3.The diver put himself in a precarious (พรี-แค้-เรียส) situation among the sharks.

(นักดำน้ำคนนั้นทำตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่  ล่อแหลม-อันตราย-ไม่ปลอดภัย-เสี่ยง-ไม่แน่นอน-ไม่มั่นคง-ไม่เพียงพอ-ไม่แน่ชัด  ท่ามกลางปลาฉลาม)

(a) incomprehensible   (ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

(b) undiscoverable   (ซึ่งค้นไม่พบ, ซึ่งไม่อาจหาเจอ)

(c) undisciplined   (อัน-ดิส-ซิพ-พลิ่นด)  (ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ)

(d) gubernatorial   (กู-เบอร์-นะ-ท้อ-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด, เกี่ยวกับที่ทำการของบุคคลดังกล่าว)

(e) hazardous; not safe, firm or steady  (มีอันตราย, ไม่ปลอดภัย-ไม่มั่นคง-ไม่สม่ำเสมอ)

(f) ambidextrous    (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี ๒ หน้า, หลอกลวง)

4. The radio communications were subject to sporadic (สเพอะ-แร้ด-ดิค)sunspot interference.

   (การสื่อสารทางวิทยุอยู่ภายใต้การแทรกแซงของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ (คือส่งคลื่นรบกวน)   เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นพักๆ-เป็นระยะ-กระจัดกระจาย-บางตา)

(a) enormous   (อิ-น้อร์-เมิส)  (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) malevolent   (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย)

(c) appalling   (อะ-พ้อล-ลิ่ง)  (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(d) spiteful   (สไพ้ท-ฟูล)  (มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, อาฆาตแค้น, พยาบาท)

(e) inconsistent; irregular; occasional 

  (ไม่คงที่หรือสม่ำเสมอ; ไม่สม่ำเสมอ-ไม่แน่นอน-ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน; เป็นบางโอกาสหรือบางครั้ง)

(f) perfidious   (เพอร์-ฟิด-เดียส)  (โกง, ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ, หักหลัง, ไม่มีสัจจะ)

5. The publishers of the newspaper asked the writer to truncate (ทรั้ง-เคท)her report.

   (ผู้ตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ขอร้องให้ผู้เขียน  ตัดให้สั้น-ตัด-เล็ม-ตัดยอด  รายงานของเธอ)

(a) acknowledge   (ยอมรับ, รับรู้, รับทราบ)

(b) berate   (บิ-เร้ท)  (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(c) abrogate   (ยกเลิก, เพิกถอน)  (= cancel)

(d) liquidate   (ลิค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง,  ชำระหนี้หรือบัญชี, สะสาง, เปลี่ยนเป็นเงินสด)

(e) persevere   (เพอร์-ซี-เวี่ยร์)  (อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ยืนหยัด)

(f) shorten; cut; to end something suddenly   (ทำให้สั้น; ตัด; ทำให้บางสิ่งหยุดลงโดยทันทีทันใด)

6. The unstable government tried to woo the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ   แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน   การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard   (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate   (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract   (อะ-แทร้คท); request for; implore  (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ;ร้องขอ; ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate   (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate   (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(f) imbibe   (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

7. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน   ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)  (คือ การไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กแห่งนั้นเลวร้ายยิ่งขึ้น)

(a) amend   (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront   (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb(ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy   (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish   (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

(f) pander   (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ ตะกละ หรือการกระทำผิดของผู้อื่น, ฉวยโอกาสจากสัญชาตญานที่ต่ำของผู้อื่น)

8. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น   ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition   (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) caliber (calibre)   (แค้ล-ลิ-เบอะ)  (ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง)

(c) calmness; quietness; peacefulness   (ความสงบ-สงบเงียบ; ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(d) calamity   (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(e) opportunism   (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

(f) conformity   (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

9. His bright smile was a reflection of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น  ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง  ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue   (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo   (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum   (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism   (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania   (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค) คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) disciplinarian   (ดิส-ซิ-พลิ-เน้-เรี่ยน)  (ผู้ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย, เกี่ยวกับระเบียบวินัย)

10. Humans need some sunlight for the synthesis (ซิ้น-ธิ-ซิส)  of vitamin D which takes place in the skin.

  (มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์สำหรับ   การสังเคราะห์-การรวมกัน-การผสมกัน-การปะติดปะต่อ-ส่วนประกอบทั้งหมดที่ซับซ้อนที่รวมกัน   ของวิตามินดี  ซึ่งเกิดขึ้นในผิวหนัง)

(a) production by means of chemical reactions or by a natural biological process; combination; blending  

(การสร้างขึ้นโดยวิธีปฏิกริยาทางเคมี หรือโดยกระบวนการทางชีววิทยาแบบธรรมชาติ; การรวมกัน; การผสมกัน)

(b) gourmet   (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม, ผู้มีรสนิยมดีในเรื่องอาหาร)

(c) amnesia   (แอม-นี้-เซีย)  (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, การหมดความจำ)

(d) drowsiness   (เดร๊า-ซิ-เนซ)  (ความซบเซา-เซื่องซึม-ง่วง-สัปหงก-ครึ่งหลับครึ่งตื่น)    

(e) peccadillo   (เพค-คะ-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิดเล็กๆน้อยๆ, บาปเล็กๆ, มลทินน้อยๆ)

(f) disgrace   (ดิส-เกรซ)  (การขายหน้า, การเสียหน้า, ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

(g) amnesty   (การนิรโทษกรรม, การอภัยโทษ, เนรเทศไปยัง.........)

11. The Great Wall of China is one of the world’s marvels (ม้าร์-เวิ่ล).

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา  สิ่งมหัศจรรย์-สิ่งที่น่าพิศวง-ความพิศวง-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม  ของโลก)

(a) braggadocio   (แบรก-กะ-โด๊-ซี-โอ)  (การคุยโม้, การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว)

(b) jingoism   (จิ๊ง-โก-อิ-ซึม)  (ความคลั่งชาติ, การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและโวยวาย, การแสดงความรักชาติอย่างหลับหูหลับตา, การแสดงความรักชาติแบบรุกรานชาติอื่น)   (jingoist = ผู้รักชาติแบบนี้)   

(c) savagery   (แซ้ฟ-วิจ-เจอ-รี่)  (ความดุร้าย-ป่าเถื่อน-โหดร้าย-โหดเหี้ยม-ทารุณ)  (คำคุณศัพท์ คือ “savage” (แซ้ฟ-วิจ) – ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนป่า, หยาบคาย)

(d) wonder   (วั้น-เดอะ)  (สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย. การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, รู้สึกประหลาดใจ-กังขา-สงสัย-งงงวย)

(e) ferocity   (เฟ-รอส-ซิ-ที่)  (ความดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย)  (คำคุณศัพท์ คือ “ferocious” (เฟ-โร้-เชิส) – ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)   

(f) feast   (ฟีสท)  (งานเลี้ยง, พิธีฉลอง, ช่วงการจัดงานฉลอง, อาหารมากมาย, จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี-เพลิดเพลิน)

12. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ)  apologies to customers for the defects in its product.

   (บริษัทให้คำขอโทษ  มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย   แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งชำรุด  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious   (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable   (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant   {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat   (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious   (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

13. The classroom was chaotic (เค-อ๊อท-ทิค) when the teacher went out. 

(ห้องเรียน  วุ่นวาย-ไร้ระเบียบ-สับสน-อลหม่าน-คลุมเครือ  เมื่อครูออกไปข้างนอกห้อง)

(คำนาม คือ  “Chaos” (เค้-ออส) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, ความคลุมเครือ)

(a) incorrigible   (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่ติดแน่น, บุคคลที่แก้ไขไม่ได้)

(b) impenitent   (ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, คนที่ดื้อรั้น)

(c) reprehensible   (น่าตำหนิติเตียน, สมควรถูกตำหนิ)

(d) unconscionable   (อัน-ค้อน-ชัน-เน-บึ้ล)  (ไม่ละอายแก่บาป, ขาดสามัญสำนึก)

(e) disorganized; messy; be in a state of complete disorder and confusion   (ไม่เป็นระเบียบ; ยุ่งเหยิง-ไม่เป็นระเบียบหรือสกปรก; อยู่ในสภาพไร้ระเบียบและสับสนวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง)

(f) pharisaical   (ฟา-ริ-เซ้-อิ-คั่ล)  (หน้าไหว้หลังหลอก, ปากกับใจไม่ตรงกัน)

14. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) decision to raise taxes.  

 (ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ  ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ)  (คือการตัดสินใจ ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ กันยังไม่จบ ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้)                                                                                                                                                            

(คำนามคือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable   (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious   (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious   (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable   (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน;  ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้)

(e) notorious   (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(f) diabolical (=diabolic)   (ได-อะ-บ๊อล-ลิค-เคิ่ล)  (โหดร้าย, ร้ายกาจ, เหมือนภูติผีปีศาจ)

16. Studying abroad can be a very gratifying (แกร๊ท-ทิ-ไฟ-อิ้ง) experience. 

(การศึกษาในต่างประเทศสามารถเป็นประสบการณ์ที่  น่าปลื้มปิติ-น่าพอใจ-ให้ความเพลิดเพลินหรือความรู้สึกของความสำเร็จ-ให้รางวัล)

(a) scandalous   (สแค้น-ดะ-เลิส)  (อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, อัปยศอดสู, น่าอับอาย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

(b) treacherous   (เทร้ช-เชอะ-เริส)  (ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไม่มีสัจจะ, ไร้สัตย์, ขายเพื่อน, ขายชาติ, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, อันตราย, ไม่ปลอดภัย)

(c) pleasurable; satisfying; delighting; fulfilling; rewarding  

(น่าพอใจ-เป็นที่ถูกใจ-น่าสนุก-น่าสบายใจ; น่าพึงพอใจ-น่าปลาบปลื้มยินดี; ซึ่งบรรลุผลหรือประสบความสำเร็จ; ให้รางวัล)

(d) execrable   (เอ๊ค-ซิ-คระ-เบิ้ล)  (เลวทรามที่สุด, น่าชังที่สุด, เลวมาก)

(e) stringent   (สทริ๊น-เจิ้นท)  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ, แน่นหนา, รุนแรง, รีบด่วน, ฉุกละหุก)

(f) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)

17. Her overt (โอ๊-เวิร์ท หรือ โอ-เวิ้ร์ท) attempt to dominate the discussion was met with strong resistance.      

(ความพยายามแบบ  เปิดเผย-ไม่ปิดบัง-โจ่งแจ้ง-ชัดเจน  ของเธอที่จะครอบงำการประชุมปรึกษาหารือ  ต้องพบกับการต่อต้าน-ต้านทานอย่างรุนแรง)

(a) rampant   {(แร้ม-เพิ่นท)  (หญ้า) ขึ้นอยู่ทั่วไป, มีแพร่หลาย, อาละวาด, วิ่งพล่าน, แผลงฤทธิ์, รุนแรงล ตึงตัง, ยืนบนขาหลัง}

(b) auspicious   (ออส-พิ้ช-เชิส)  (ได้ฤกษ์, เป็นมงคล, รุ่งเรือง, เป็นลางดี)

(c) apparent; obvious; manifest; unconcealed   (ชัดเจน-เห็นได้ชัด; เห็นได้ชัด-แจ่มแจ้ง; ชัดแจ้ง-ประจักษ์-เป็นที่เข้าใจดี;(เปิดเผย-ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้น)

(d) surreptitious   (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, ลับๆล่อๆ, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย) (= furtive = covert = clandestine)

(e) arduous   (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(f) paltry   (พ้อล-ทรี่)  (ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ, ขี้ปะติ๋ว, เล็กๆน้อยๆ, น่าดูถูก, น่าเหยียดหยาม)

18. Once or twice she acted in a very peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) manner.

(ครั้งหรือ ๒ ครั้ง  เธอแสดงกริยาอาการที่  ประหลาด-แปลกพิกล-ไม่เคยปรากฏมาก่อน-เป็นพิเศษ-ลักษณะเฉพาะ-ความประหลาด  อย่างมาก)

(a) strange; unusual; uncommon   (ประหสาด-แปลก;  พิเศษ-ไม่ธรรมดา-ผิดปกติ; ไม่ธรรมดา-ไม่ใช่ทั่วๆไป)

(b) gratuitous   (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ไม่คิดมูลค่า, ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(c) officious   (อะ-ฟิ้ช-เชิส)  (เสือก, ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป)

(d) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

(e) indefeasible   (อิน-ดี-ฟี้-ซิ-บึ้ล)  (เอาไปไม่ได้, ละเมิดไม่ได้, ซึ่งไม่สามารถพรากไปหรือทำให้เป็นโมฆะ)

(f) fractious   (แฟร้ค-ชัส)   (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, ดื้อรั้น, หัวดื้อ)   

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 50)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The factory was located on the outskirts of the city.

(โรงงานตั้งอยู่ที่  ชานเมือง-เขตรอบนอก-ขอบ-ริม  ของเมือง)  (หมายถึง  รอบๆนอกของเมือง  ซึ่งตรงข้ามกับใจกลางเมือง)

(a) center   (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

(b) back streets   (ถนนของเมืองสายเล็กๆ เก่าๆ ที่มีบ้านและร้านค้าขนาดเล็กตั้งอยู่)  (ตรงข้ามกับ “Main streets” ที่เป็นถนนสายหลักของเมือง ที่มีตึก ห้างสรรพสินค้า  และสำนักงานขนาดใหญ่-ทันสมัยตั้งอยู่)

(c) manufacturing district   (บริเวณที่มีการผลิตสินค้า)

(d) stock yards   (คอกปศุสัตว์ชั่วคราว)

(e) surrounding regions   (บริเวณที่อยู่โดยรอบ)

(f) therapy   (เธ้อ-ระ-พี่)  (การบำบัดโรค, ศิลปการรักษาโรค, อายุรเวท, อำนาจในการรักษาโรค, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

2. Freedom of speech is part and parcel of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น  ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ  ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity   (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสมบูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)    

(b) adversity   (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity   (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part   (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery   (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

(f) nightmare   (ฝันร้าย)

3. Bill’s caution prompted him to ask many questions before he consented. 

  (ความระมัดระวัง-รอบคอบของบิล  กระตุ้น  ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม-ยอมทำตาม-คล้อยตาม-เห็นด้วย)

(a) convicted   (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded   (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) ruined   (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(d) stimulated; incited   (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, ปลุกใจ, ยุยง) 

 (“Prompt” เมื่อเป็นกริยา หมายถึง “กระตุ้น, ยุยง, เตือน”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”)

(e) belittled   (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

(f) catered   (เค้-เท่อะ)  (จัดหาอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง)

4. The prehistoric art of inscribing figures and designs on rock surfaces seems to have slowly disappeared with the advent of agriculture, which required a large amount of time and energy.

(ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการแกะสลักรูปทรงและแบบต่างๆบนพื้นผิวหน้าของหิน  ดูเหมือนว่าค่อยๆหายไปอย่างช้าๆพร้อมกับ  การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด  ของเกษตรกรรม  ซึ่งต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากมาย)

(a) financing   (การสนับสนุนทางการเงิน)

(b) adventure   (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(c) turmoil   (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

(d) bounty   (เบ๊าน-ที่)  (รางวัล, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, ความใจ

บุญ, ความอารี)

(e) coming; appearance   (การมาถึง-การเกิดขึ้น, การปรากฏขึ้น)

(f) remedy   (เร้ม-เม-ดี้)  (การรักษา, วิธีรักษา, วิธีการแก้ไข, ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

5. At the zenith (ซี้-นิธ) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่  จุดสุดยอด-จุดสูงสุด  ของอาชีพของเธอในทศวรรษ ๑๙๓๐  โดโรธี ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset   (การเริ่มต้น)

(b) termination   (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline   (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle   (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion   (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy   (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

6. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าวอย่างสั้นๆ ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly   (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially   (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly   (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely   (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply   (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) blatantly   (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

7. Needlework has always been an elegant and costly form of embroidery. 

  (งานเย็บปักถักร้อยได้เป็นรูปแบบ  ของการถักลาย-งานถัก-การตกแต่งประดับประดา  ที่สวยงาม-เก๋และ  มีราคาแพง  อยู่โดยเสมอมา)

(a) complicated   (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ลำบาก)

(b) popular   (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) expensive   (มีราคาแพง)

(d) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(e) horrendous   (ฮอ-เร้น-เดิส)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, (ราคา) แพงมากเสียจนน่ากลัว-น่าตกใจ)

(f) instrumental   (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

8. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ-พอใจ-เห็นด้วย-เห็นอกเห็นใจ  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล  ในภูมิถาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่ ๑๙)

(a) farming   (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier   (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish   (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed   (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) bloodthirsty   (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)

(f) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

9. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance and suffering. 

  (ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่า นิทาน-เรื่องเล่าลือมากมายของ  ความอุตสาหยพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ  และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise   (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity   (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance   (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness  (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น, ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance   (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ......)

(f) blasphemy   (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

10. Hotels proliferate as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers. 

  (โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish   (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate   (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply   (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster   (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter   (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem   (คิดว่า)

11. The speaker enlightened the audience on how to succeed in college. 

  (ผู้พูด   ให้ความรู้ความสว่าง-บอกแจ้ง-สอน   กลุ่มผู้ชม-ผู้ฟัง  ในเรื่องจะประสบความสำเร็จใน (การเรียน) มหาวิทยาลัยได้อย่างไร)

(a) apologized  (ขอโทษ)

(b) informed; taught   (บอก-แจ้ง, สอน)

(c) acknowledged   (ยอมรับ, รับรอง, เห็นคุณค่า, แจ้งว่าได้รับ)

(d) precipitated   (เร่งรัดให้เกิดขึ้น)

(e) invalidated   (อิน-แว้ล-ลิ-เดท)  (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(f) bombarded   (ระดมยิง, ทิ้งระเบิด)

12. The invention of the telephone was a magnificent (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท) achievement for mankind. 

(การประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นความสำเร็จที่  ดีเลิศ-ดีมาก-น่าประทับใจมาก-โอ่อ่า-งดงาม-สง่า-สวยมาก  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) frugal   (ประหยัด)

(b) grand; excellent  (ดีเยี่ยม-สำคัญมาก-ชั้นหนึ่ง; ดีเยี่ยม-ดีเลิศ)

(c) altruistic   (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) sedentary   {(งาน) ที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะ, นั่งติดอยู่กับที่, (ชีวิต) ที่ไม่กระฉับกระเฉง}

(e) introspective   (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

(f) cryptic   (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับระหัส)

13. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท) his adventures.

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)  (บอก-เล่า, ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce   (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate   (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate   (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

(e) luxuriate   (ลัค-ชู้-ริ-เอท)  (อยู่อย่างฟุ่มเฟือย-เพลิดเพลิน, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปิติยินดีมาก)

(f) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

14. It is imperative that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง  จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้   ที่ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular   (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous   (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential   (สำคัญมาก, จำเป็นอย่างยิ่ง)

(d) panoramic   (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious   (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest   (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

15. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี  มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus   (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo   (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure   (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect   (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล,  ความเคารพนับถือ)

(e) ruse   (รูซ)  (อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย)

(f) deficiency   (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

16. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่  ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง  ของเขา)

(a) absurd   (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar   (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant   (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous   (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable, inconceivable; doubtful   (ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้-ประหลาด, น่าสงสัย-มีข้อกังขา)

(f) nimble   (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

17. The line AC is perpendicular to AB if A is a right angle.

(เส้นเอซี  ตั้งฉาก-ได้ฉาก-ตั้งตรง-สูงชัน-เส้นตั้งฉาก-แนวตั้งฉาก-การยืนตรง  กับเส้นเอบี  ถ้ามุมเอเป็นมุมฉาก)

(a) copious   (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

(b) caustic   (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย, สารกัดกร่อน)

(c) enviable   (เอ๊น-วี-อะ-เบิ้ล)  (น่าอิจฉา, เป็นที่อิจฉา, เป็นที่ต้องการ)

(d) at right angle to a horizontal plane or another line; upright or vertical   (ทำมุมฉากกับแนวนอน-แนวราบ หรือกับอีกเส้นหนึ่ง,  ตั้งตรงหรืออยู่ในแนวดิ่ง)

(e) sinister   (ซิ้น-นิส-เท่อะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมิตร, อุบาทว์, อัปรีย์, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางร้าย)

(f) despondent   (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

18. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่  เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious   (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable   (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant   (เห็นพ้องต้องกัน, พร้อมเพรียงกัน, สามัคคี, ตกลงกันได้-เห้นพ้องกัน, ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious   (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible   (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome   (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

19. Living in the vicinity (วิ-ซิ้น-นิ-ที่) of New York, Jeremy was near many museums.  

 (อาศัยอยู่ใน  บริเวณใกล้เคียง-ตำบลที่ล้อมรอบ-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง  นิวยอร์ค  เจเรมี่จึงอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)

(a) council   (เค้า-เซิ่ล)  (สภา, คณะกรรมการ-กรรมาธิการ, กลุ่มคณะนิติบัญญัติ, กลุ่มคณะที่ปรึกษา, การประชุม, องค์กรร่วม, คณะมนตรี)

(b) neighborhood; proximity; region near a place   (พื้นที่-บริเวณ รอบๆหรืออยู่ติดกัน, ละแวกบ้านใกล้เคียง, สถานที่ใกล้เคียง, บริเวณที่อยู่ใกล้ๆ)

(c) heyday   (เฮ้-เด)  (สมัยหรือช่วงเวลา (ในชีวิต) ที่รุ่งเรืองสุด, ระยะที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, ความร่าเริงหรือเบิกบานใจอย่างมาก)

(d) arson   (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง, การลอบเผา)

(e) sedition   (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล), การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การกระทำ การพูด สิ่งตีพิมพ์หรืออื่นๆที่สนับสนุนการก่อความไม่สงบหรือการกบฏ, การจราจล, การต่อต้านรัฐบาล)

(f) sculpture   (สคั้ลพ-เช่อะ)  (การแกะสลัก, การปั้นรูป, การหล่อรูป, ผลงานแกะสลัก, ผลงานปั้นหรือหล่อรูป, รูปปั้นหรือรูปสลัก) 

20. The merit (เม้อ-ริท) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes. 

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้)

(a) virtue   (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus   (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation   (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot   (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance   (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence   (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 49)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.  It was long believed that the bed of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

 (มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า  พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง  ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบที่จมอยู่ใต้น้ำขนาดใหญ่มหึมา)

(a) furniture   (เครื่องเรือน)  

(b) luxury   (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep   (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud   (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom   {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทรร, แม่น้ำลำคลอง)}

2. A motto is a short phrase or sentence that states a guiding principle.

  (คติพจน์-คำพังเพย-ภาษิตคำขวัญ  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆที่  กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง  หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง  -  การดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls   (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies   (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts   (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses   (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides   (เป็นประธานในที่ประชุม)

3. The telegraph was the fastest means of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น  วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัยย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย  ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในระหว่างส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ ๑๙)

(a) converter   (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development   (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation   (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence   (ผลลัพธ์)

(e) method; approach   (วิธีการ)

4. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) as the American Indian capital of the United States. 

 (แกลลัพ  รัฐนิวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ ได้รับการ  รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า  ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised   (โฆษณา)

(b) registered   (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized   (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known   (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized   (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดอง กัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

5. There was one sentence that puzzled me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่  ทำให้ (ผม) งงงวย-ฉงนสนเท่ห์  อย่างมาก)

(a) offended   (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated   (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused   (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted   (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored   (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ, ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

6. The presence of small amounts of certain minerals such as copper or iron in food can adversely affect the taste.

(การมีอยู่ของปริมาณเล็กน้อยของแร่ธาตุบางอย่าง  เช่น ทองแดงหรือเหล็ก  ในอาหาร  สามารถมีผลกระทบต่อรสชาติอาหาร  อย่างเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์-ในทางลบ-ในทางตรงกันข้าม   -   คือจากปรุงอร่อย แต่ธาตุเหล่านั้นกลับทำให้อาหารไม่อร่อย)

(a) apparently   (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

(b) tremendously   (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

(c) unfavorably   (อย่างไม่เอื้ออำนวย, อย่างในทางลบ, อย่างไม่ราบรื่น,  อย่างไม่เหมาะสม, อย่างเสียเปรียบ)

(d) rapidly   (อย่างรวดเร็ว)

(e) generously   (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

7. The colors of the sky are among the most accurate weather indicators.

  (สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่  ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน  มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete   (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial   (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated   (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable  (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate   (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

8. Willa Cather wrote about immigrant women who braved the arduous and lonely life of the prairies.

(วิลล่า คาเธอร์  เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงอพยพ  ผู้ซึ่งเสี่ยงอันตราย-ผจญภัยกับชีวิตที่ตรากตรำ-ใช้แรงงาน  และ  โดดเดี่ยว-หงอยเหงา-ไร้เพื่อน-วังเวง-สันโดษ-คนเดียว  ในทุ่งหญ้าที่ปราศจากต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ  -  หมายถึงผู้หญิงอพยพชาวอเมริกันสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

(a) hazardous   (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless   (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary   (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect   (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious   (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

9. Controversy continues to exist over the issue of whether there are inherent presidential powers that are not mentioned in the United States Constitution.

  (การโต้แย้ง-ถกเถียง-เถียงทะเลาะ  ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเด็นที่ว่า  มีอำนาจของประธานาธิบดีที่มีอยู่อย่างถาวร (ประจำตัว)  ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในรัฐนูญสหรัฐฯ  หรือไม่)

(a) Doubt   (ข้อกังขา, ข้อสงสัย, ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์-ไม่แน่ใจ-ไม่ไว้วางใจ, สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

(b) Dispute   (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) Policy   (นโยบาย)

(d) Intervention   (การแทรกแซง, การก้าวก่าย)

(e) Copulation (ค้อพ-พิว-เล้-ชั่น) ; Sexual intercourse   (การร่วมประเวณี, การสังวาส)    

10. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised.

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก  แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated   (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered   (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded   (แทนที่)

(d) disparaged   (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated    (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

11. As part of their training, some artists reproduce famous paintings.

(ในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกฝน  ศิลปินบางคน  ลอก-จำลอง-ถอดแบบ-ทำสำเนา-พิมพ็ใหม่-สืบพันธุ์-แพร่พันธุ์  ภาพวาดที่มีชื่อเสียง)   (หมายถึง ฝึกวาดภาพหรือลอกเลียน-ทำซ้ำ  ภาพมีชื่อเสียง)

(a) copy   (เลียนแบบ, จำลอง, ถ่ายสำเนา, สำเนา, เล่มคัดลอก, หนึ่งฉบับ, หนึ่งชุด)

(b) compare   (เปรียบเทียบ)

(c) investigate   (สืบสวน, สอบสวน)

(d) pacify   (แพส-ซิ-ไฟ)  (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, เอาใจ, ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ)

(e) ejaculated   (หลั่งน้ำกามออกมา, ร้องอุทาน, ปล่อยออกมาอย่างกะทันหันและรวดเร็ว, พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ)

12. The usefulness of silver in such different fields as photography and solar energy makes it a practical as well as a precious (เพร้ช-เชิส)metal.

   (ประโยชน์ของเงินในหลากหลายสาขา  เช่น  การถ่ายภาพและพลังงานแสงอาทิตย์  ทำให้มันเป็นโลหะที่มีประโยชน์ (ใช้งานได้) และ  มีค่า-ล้ำค่า-เป็นที่รัก-สำคัญมาก)

(a) an attractive   (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) a flexible   (ยืดหยุ่น, งอได้, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้)

(c) a valuable   (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(d) a glossy   (เป็นเงามัน, เป็นเงา, วาว, ที่ดูน่าสนใจ (แบบฉาบฉวย), ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่)

(e) ambivalent   (๒ จิต ๒ ใจ, ยังไม่ตกลงใจ, ขัดแย้งในตนเอง, มีความรู้สึกทั้งเชิงบวกและลบต่อบุคคลและสิ่งของ, จิตใจโลเล, เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา)

13. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north. 

  (หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง  ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล  -  คือแถบอาร์คติก)

(a) freezing   (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting   (หลอมละลาย)

(c) permanent   (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous   (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable   (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

14. When human beings first turned to farming, they became intensely concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล   อย่างมาก-รุนแรง-เข้ม ข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง   เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน  -  คือวิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly   (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly   (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously   (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply   (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างยิ่ง, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly   (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

15. The growth of medical specialties has resulted in seriously ill patients receiving much more effective treatment than ever before.

(การเติบโตของการแพทย์แบบเฉพาะทาง  -  คือหมอมีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้าน  -  ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วย  อย่างหนัก-อย่างรุนแรง  ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเป็นอย่างมาก  กว่าที่เคยเป็นมา)

(a) intermittently   (อย่างไม่ต่อเนื่อง-เดินๆหยุดๆ-เป็นพักๆ-ไม่สม่ำเสมอ-มีลักษณะหมุนเวียน)

(b) mildly   (อย่างแผ่วเบา-อ่อนโยน-ละมุนละไม)

(c) moderately   (อย่างปานกลาง-พอสมควร-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-เพลาๆ)

(d) gravely   (เกรฟว-ลี่)  (อย่างรุนแรง-ร้ายแรง-วิกฤต-เอาจริงเอาจัง-ขึงขัง-สำคัญ-มืดมัว-เศร้าซึม)

(e) equivocally   (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมี ๒ นัย, อย่างมีเล่ห์นัย, อย่างไม่แน่นอน, อย่างไม่แน่ชัด, อย่างน่าสงสัย)

16. The dogsled is predominantly used by Artic peoples for long-distance transportation.

   (เลื่อนที่ใช้สุนัขลากถูกใช้  อย่างโดดเด่น-อย่างมากกว่ากัน-อย่างมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือ  โดยผู้คนเชื้อชาติต่างๆแถบอาร์คติก (ขั้วโลกเหนือ)  สำหรับการขนส่งระยะทางไกล)

(a) probably   (บางที, อาจจะ, ไม่แน่นอน)

(b) habitually   (อย่างเป็นนิสัย-เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร)

(c) typically   (โดยทั่วไป, โดยเป็นแบบอย่าง)

(d) confidentially   (อย่างลับๆ, อย่างเป็นที่ไว้วางใจ)

(e) chiefly   (เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด)

17. Oil can be conveyed (คัน-เว) by pipeline from an oil region to a refinery.

(น้ำมันสามารถถูก  ขนส่ง-นำ-พา-นำไป-ถ่ายทอด-ถ่ายเท-โอน   โดยทางท่อ  จากบริเวณ-ภูมิภาคที่มีน้ำมันไปยังโรงกลั่น)

(a) transported   (ขนส่ง)

(b) filtered   (กรอง)

(c) connected   (เชื่อมต่อ, เชื่อมโยง)

(d) diverted   (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(e) regulated   (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

18. Farmers seldom attempt (อะ-เท้มพท) to cultivate every foot of their land.

(ชาวนาไม่ใคร่  พยายาม-ทดลอง-ความพยายาม   ที่จะเพาะปลูกบนพื้นที่ทุกตารางฟุตของตน  -  คือ ปล่อยให้มีที่เหลือว่างเอาไว้)

(a) plan   (วางแผน, มีแผน)

(b) comprehend   (เข้าใจ)   

(c) endeavor   (เอน-เดฟว-เว่อะ)  (พยายาม, บากบั่น, ความพยายาม, ความบากบั่น)

(d) portray   (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

(e) contribute   (คัน-ทริ้บ-บิ้วท)  (มีคุณูประการ, มีส่วนช่วยให้เกิด........, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้ (เงิน, อาหาร หรืออื่นๆ)

19. In arithmetic, a number stands for the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”  แทน  ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures   (วัด)

(b) estimates   (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces   (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents   (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce   (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

20. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ-ป่าวประกาศ-ป่าวร้อง  ความมั่งคั่งและ   สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)

(a) events   (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility   (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise   (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium   (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status   (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)   

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 48)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Hurricanes often devastate the coffee crop, Haiti’s principal exports.

   (พายุเฮอริเคนมักจะ  ทำลาย-ล้างผลาญ  อยู่บ่อยๆจำพวกพืชกาแฟ  ซึ่งเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศเฮติ)

(a) scatter   (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) fertilize   (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(c) fracture   (ทำให้แตก-ร้าว, แตกร้าว, ร้าว, การแตกร้าว, การแยก, รอยแตกร้าว,  กระดูกหัก)

(d) annihilate   (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

2. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง ๒ แห่งนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation   (ความร่วมมือ)

(b) compromise   (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition   (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity   (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

3. The prices of gold and oil fluctuate daily.

(ราคาทองและน้ำมัน  ขึ้นๆลงๆ-เปลี่ยนแปลง-ไม่คงที่  เป็นรายวัน)

(a) stabilize   (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(b) augment   (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) diminish   (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) alter   (เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แก้ไข, ดัดแปลง)

4. The proposed environmental amendment has not yet been ratified by all participating countries.

 (การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ  ให้สัตยาบัน-รับรอง  โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated   (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked   (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง

(c) approved   (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed   (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated   (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

5. This is the fifth consecutive weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

 (นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่ ๕  ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ  ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และรู้สึกสะอิดสะเอียน-เบื่อ-รังเกียจ  นิดหน่อยกับมัน  -  หมายถึงกับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy   (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious   {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive   (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious   (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific   {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

6. She was not cognizant of the ramification of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง-รู้ถึง-รับรู้  ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา  ของความผิดของเธอ)

(a) damage   (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result   (ผลลัพธ์)

(c) severity   (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition   (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal   (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

7. The most common parental admonition surely is “Don’t stay out late.

   (การตักเตือน-คำตักเตือน  ของพ่อแม่  ที่ธรรมดาสามัญ (หรือเหมือนๆกัน) มากที่สุด  แน่นอน คือ “อย่าออกไปข้างนอก (บ้าน) จนดึกจนดื่นนะ”)

(a) offering   (สิ่งที่เสนอให้-ถวายให้, ของบูชา, ของขวัญ, สิ่งที่เสนอให้ตรวจดูหรือเพื่อขาย, การเสนอ-มอบ-ถวาย-บูชา)

(b) reprimand   (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง, ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(c) warning   (การเตือน)

(d) prohibition   (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

(e) ultimatum   (คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป)

8. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) and unable to get out of bed in the morning.

   (การซึมเศร้าทำให้เขา  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย  และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish   (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant   (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive   (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious   (เว้น-กลอ-เรียส){ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) trustworthy   (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

9. The witnesses’ testimony absolved her from all blame for the accident. 

  (คำให้การของพยาน  ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป  เธอจากการตำหนิ (หรือความรับผิดชอบ) ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) jeopardized  (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated   (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated   (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated   (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated   (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

10. James was fraught with remorse after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย  ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ  ภายหลังจากคำพูดโง่ๆของเขา)

(a) equanimity   (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy   (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity   (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลกต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta   (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

11. A number of people including children have been maimed for life by these bombs.  

(ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆ  ได้ถูก  ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย-ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย-ทำให้พิการ-ทำให้เสื่อมเสีย  ไปตลอดชีวิต  โดยระเบิดเหล่านี้)

(a) massacred   (สังหารหมู่)

(b) assaulted   (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) extradited   {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(d) assassinated   (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

(e) disfigured   (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

12. He wasn’t trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ทิ่ง).

(เขามิได้กำลังพยายามหลอกต้มคุณเมื่อเขาพูดว่า  รถของเขาเป็นรถที่ดีที่สุดในโลก  เขาเพียงแต่กำลัง  พูดเกินความจริง-คุยโม้-โอ้อวด)

(a) evaporating   (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(b) victimizing   (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้ถูกสังเวย)

(c) recovering   (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(d) boasting or overstating   (คุยโม้ หรือ พูดเกินความจริง)

(e) accomplishing   (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

13. After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ หรือ มี้-ดิ-โอ-เค่อะ) and that I could do better. 

  (หลังจากอ่านเรียงความของผม  มิสซิสอีแวนส์กล่าวว่า  มัน (เรียงความ)  มีคุณภาพปานกลาง-ไม่ดีไม่เลว-สามัญ  และ (กล่าว) ว่า  ผมสามารถทำได้ดีกว่านี้)

(a) prominent   (มีชื่อเสียง, สำคัญ)

(b) reprehensible   (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

(c) maladroit   (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(d) ordinary; commonplace; average; neither good nor bad   (ธรรมดาสามัญ, ไม่น่าสนใจ, เฉลี่ย, ไม่ดีหรือเลว, ปานกลาง

(e) monotonous   (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

14. Jim and Tom removed the bulky (บั๊ล-คี่) package from the car.

(จิมและทอมเคลื่อนย้ายหีบห่อ-สัมภาระที่  ใหญ่และเทอะทะ  จากรถ)

(a) heavy   (หนัก)

(b) tiny   (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) large; clumsy; taking up much space   (ใหญ่, อุ้ยอ้าย-เทอะทะ, กินเนื้อที่มาก)

(d) oppressive   (กดขี่ข่มเหง, เกี่ยวกับการกดขี่, ซึ่งทำให้ลำบากใจ-เป็นทุกข์หนัก)

(e) indelible   (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

15. It is not possible to compel a person to love his fellow man

(มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ต้อน  บุคคลคนหนึ่งให้รักเพื่อนผู้ชายของเขา  -  คือบังคับให้รักอีกคนหนึ่งโดยไม่เต็มใจ)  (หมายถึง  ความรักเป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้)

(a) force   (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, ใช้กำลัง, กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจจิต, พลังจิต, กองทัพ)

(b) torture   (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(c) slaughter   (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณ, สังหารหมู่, การฆ่า, การฆ่าสัตว์, การฆ่าเป็นอาหาร, การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น)

(d) emblazon   (เอม-เบล๊-ซั่น)  (ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม, ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย, ฉลอง, สรรเสริญ, เยินยอ)

(e) ridicule   (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า-หยอกล้อ)

16. Medics venture their lives to save wounded soldiers.  

(แพทย์  (หรือเจ้าหน้าที่การแพทย์)  เสี่ยง-เสี่ยงภัย-ผจญภัย-ลองดู-กล้าได้กล้าเสีย  ชีวิตของพวกตน  เพื่อช่วยชีวิตของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) exacerbate   (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ, ทำให้โกรธเคือง)

(b) fabricate   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

(c) hibernate   (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว, อยู่อย่างสันโดษ)

(d) risk; dare   (เสี่ยง-เสี่ยงภัย-เสี่ยงทำ-ลอง;  กล้า-กล้าทำ-กล้าเผชิญหน้า-ท้าทาย)

(e) catapult   (แค้ท-ทะ-พัลท)  (ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ, กระเด็น, หนังสติ๊ก, เครื่องยิงกระสุน, เครื่องยิงอาวุธสมัยโบราณ, เครื่องปล่อยเรือบินจากดาดฟ้าเรือ)

17. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ  ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ  ความกระหายในความรู้ของเขา)

(a) utilize   (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish   (อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe   (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal   (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate   (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

18. The whispering in the audience ceased (ซีส-ดึ) when the curtain went up.

(เสียงกระซิบกระซาบในหมู่ผู้ชม  หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย-การหยุด  เมื่อม่าน (เวที) ยกขึ้น)

(a) reiterated   (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท-ทิด)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(b) elaborated   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท-ทิด)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(c) bickered   (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) stopped   (หยุด, ยุติ, เลิก, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ห้าม)

(e) eliminated   (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

19. The severity of the disease can be imagined from the fact that thirty percent of the town population died.

(ความรุนแรง-ความเข้มงวดกวดขัน-ความเคร่ง-การเอาจริงเอาจัง  ของโรค  สามารถจินตนาการได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า  ๓๐ เปอร์เซนต์ของประชากรของเมืองตาย  -  ด้วยโรคนี้)

(a) harshness; violence   (ความรุนแรง; ความดุเดือดหรือการทำลาย)

(b) altercation   (การทะเลาะวิวาท)

(c) compliance   (การยินยอม, การทำตาม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วม มือ, การเชื่อฟัง)

(d) explanation   (การอธิบาย, คำอธิบาย)

(e) proliferation   (การแพร่หลาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี. การขยาย, การงอก, การแพร่พันธุ์)

20. Further explanations will be presented in subsequent lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้นจะถูกนำเสนอในการบรรยาย  ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal   (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous   (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious   (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious   (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later  (ต่อมา, ซึ่งตามมา)

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL