หมวดข้อสอบ TOEFL

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 302)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The number of people going to the cinema seems to dwindle (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) steadily.

(จำนวนของผู้คนที่ไปดูภาพยนตร์  ดูเหมือนว่า  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง  อย่างสม่ำเสมอ)

(a) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

2. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition. 

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนหรือสอดคล้องกับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

3. We stayed at a resort beside a tranquil (a) lake.

(เราพักที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใกล้กับทะเลสาบที่  สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่ง รบกวน)

(a) calm    (สงบเงียบ, สงบ, ไร้ลมพัด, (ใจ) สงบ)

(b) perilous    (มีอันตราย)

(c) vast    (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(d) contaminated    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

(e) judicious    (ฉลาด, มีวิจารณญาณดี, เข้าท่า)

 

4. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย  ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)            

(d) redoubtable   (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature   (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

 

5. For long-term planning, what the developing countries need is sustainable (a) development.

(สำหรับการวางแผนระยะยาว,  สิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องการ  คือ  การพัฒนาแบบ  ยั่งยืน-รักษาไว้ได้-ประคองไว้ได้-ช่วยสนับสนุน)

(a) susceptible    (รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, ประทับใจง่าย)

(b) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ไม่มั่นคง, บาดเจ็บได้, ถูกโจมตีได้ง่าย)

(c) maintainable    (สามารถรักษาไว้ได้, ยั่งยืน)

(d) renewable    (สร้างใหม่ได้, ทำให้กลับสู่สภาพเดิมได้, เปลี่ยนใหม่ได้, ฟื้นฟูได้)

(e) compatible    (ไปด้วยกันได้, ใช้ด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

 

6. _____________ in the water, the submarine could not be detected by the enemy’s warship.

(________________________ ในน้ำ, เรือดำน้ำไม่สามารถถูกค้นหาโดยเรือรบของศัตรู)

(a) Dived    (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง, สอดมือเข้าไป)

(b) Vanished    (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่)

(c) Submerged    (ถูกทำให้จมลง, จมลงใต้น้ำ, ดำน้ำ, จุ่ม, แช่)

(d) Soaked    (ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, จุ่ม, หมัก, แช่, ทำให้เมา)

(e) Capsized    (พลิกคว่ำ, ล่ม, ทำให้ล่ม)

 

7. Prudential Life Insurance Company will announce its allotment (n) of shares to be offered to foreign investors next month.

(บริษัทประกันชีวิตพรูเดนเชียลจะประกาศ   การจัดสรร-การจัดแบ่ง-ส่วนที่จัดสรร-ส่วนแบ่งที่ได้รับ   หุ้นของบริษัท  ที่จะเสนอให้กับนักลงทุนต่างชาติในเดือนหน้า)

(a) payment    (การจ่ายเงิน, การชำระเงิน)

(b) holding    (การถือ (หุ้น), การครอบครอง)

(c) allocation    (การจัดสรร, การแบ่งสรร, การหาตำแหน่ง, การกำหนด, การบรรจุ)

(d) purchase    (การซื้อ)

(e) determination    (การกำหนด, ความมุ่งมั่น)

 

8. We should ponder (พ้อน-เดอะ) (v) the alternatives and select the most effective one.

(เราควร  พิจารณา-ไตร่ตรอง-คำนึงถึง  ทางเลือกต่างๆ  และเลือกแนวทางที่มีประสิทธิผลที่สุด)

(a) modify    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) explain    (อธิบาย)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) consider    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิด, คำนึงถึง)

(e) admire    (แอ็ด-ไม้-เออร์)  (ชมเชย, ชื่นชม, ยกย่อง, นิยมนับถือ)

 

9. Jim is a versatile (เว้อร์-ซะ-ไทล) (a) man who can tackle all types of problems.  

(จิมเป็นคนที่  มีความสามารถรอบตัว-มีประโยชน์หลายอย่าง-สามารถปรับตัวได้ง่าย-อเนกประสงค์  ผู้ซึ่งสามารถรับมือ (จัดการ) กับปัญหาทุกประเภท)

(a) broad-minded    (ใจกว้าง)

(b) good-tempered    (อารมณ์ดี, ใจดี)

(c) perspicacious    (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลม)

(d) resourceful    (สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี, มีความชำนาญดี, มีสติปัญญาดี, เจ้าความคิด, หัวดี, อุดมสมบูรณ์)

(e) isolated    (ไอ๊-สะ-เล-ทิด)  (โดดเดี่ยว, แยกตัว, ปลีกตัว)

 

10. The arms race is the greatest single peril (n) now facing the world.

(การแข่งขัน (สะสม) อาวุธเป็น  อันตราย, ภัย   เดียวที่สำคัญ (ยิ่งใหญ่) ที่สุด  ที่กำลังเผชิญหน้ากับโลกของเราในปัจจุบัน)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดัง กล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) advent    {การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)}

(d) procrastination    (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) sanction    (แซ้ง-เชิ่น)  (คำอนุญาต, การลงโทษ)

 

11. The government has a plan to construct the elaborate (a) network of canals or water storage tanks.

(รัฐบาลมีแผนที่จะสร้างโครงข่ายที่   ซับซ้อน-ประณีต-มีการออกแบบทางศิลปะอย่างละ เอียด-ซึ่งต้องทำอย่างรอบคอบและตามระเบียบแบบแผน   ของคูคลองหรือบ่อเก็บน้ำ)

(a) simple     (ง่ายๆ,ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจง่าย, เรียบ, ถ่อมตัว, เซ่อๆ)

(b) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(c) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจ หรืออธิบาย)

(d) terse    (สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี, กะทัดรัด, รวบรัด)

(e) crafty    (แคร้ฟ-ทิ่  หรือ  คร้าฟ-ทิ่)  (เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม, มีไหวพริบ, กะล่อน)

 

12. His sight had begun to deteriorate (v).

(สายตาของเขาเริ่มต้นที่จะ  เลวลง-เสื่อมลง-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย-ชำรุด-แตกสลาย)

(a) ameliorate    (ดีขึ้น, ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) enrich    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) worsen    (ทำให้แย่ลง-เลวลง, กลายเป็นแย่ลง-เลวลง)

(d) collide    (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

(e) subsidize    (ซั้บ-สิ-ได๊ซ)  (อุดหนุนเงิน, ให้เงินสงเคราะห์)

 

13.  The mechanic used the equipment to assemble (v) cars in the garage.

(ช่างเครื่องยนต์ใช้อุปกรณ์นั้น  ประกอบ-รวมเข้าด้วยกัน-ประชุม  รถยนต์ในอู่ซ่อม)  (คือ  ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เข้าด้วยกัน)   

(a) operate    (ควบคุม, ดำเนินงาน, ผ่าตัด)

(b) repair    (ซ่อม)

(c) purchase    (ซื้อ)

(d) put together    (ประกอบเข้าด้วยกัน, นำรวมเข้าด้วยกัน)

(e) thrive    (ไธร้ฟ)  (เจริญเติบโต, งอกงาม, คึกคักมีชีวิตชีวา)

 

14. It was a superb (a) performance of the year and was awarded an outstanding performance award voted by the audiences.  

(มันเป็นการแสดงที่  ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-ดีเยี่ยม   แห่งปี  และได้รับรางวัลการแสดงดีเด่น  ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ชม)

(a) outstanding    (โดดเด่น-มีชื่อเสียง, สำคัญ, โผล่ออก, นูนออก, ยังไม่ได้ชำระ, ค้าง, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ยังแก้ไม่ตก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) excellent     (ดีเด่น, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม)

(d) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์)

(e) captivating    (น่าหลงใหล, จับใจ, ดึงดูดใจ, น่าประทับใจ, น่าติดใจ)

 

15. Her room is a terrible mess; she is very disorderly (a).

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง,  เธอ  ไม่เป็นระเบียบ-ยุ่งเหยิง-สับสน-ขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน   อย่างมาก)

(a) sheepish    (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery    (ลื่น)

(c) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly    (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้หลายอย่าง)

 

16. Registration is imperative (a) in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน  เป็นเรื่องบังคับ-จำเป็น-ไม่อาจเลี่ยงได้   เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง  ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial    (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

(e) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

 

17. The government is determined to accelerate (v) the construction project and complete it before Christmas.

(รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะ  เร่งรัด-เร่งให้เกิดขึ้น-เพิ่มขึ้น-ก่อให้เกิด   โครงการก่อสร้าง  และทำมันให้แล้วเสร็จก่อนคริสต์มาส)

(a) slow down    (ทำให้ช้าลง)

(b) resume    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

(c) speed up    (เร่ง, ทำให้เร็วขึ้น)

(d) prohibit    (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(e) magnify    (แม็ก-นะ-ไฟ)  (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

 

18. The country expected to exterminate (v) its enemy before winter came.

(ประเทศคาดหวังที่จะ  กำจัดแบบสิ้นซากหรือถอนรากถอนโคน   ศัตรูของตน  ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึง)

(a) reconcile with    (ปรองดองหรือคืนดีกับ)

(b) destroy    (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

(c) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(d) flee    (หลบหนี)

(e) revolutionize    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

 

19. She was just beginning to recuperate (v) from her illness.

(เธอเพิ่งจะเริ่มต้น  ฟื้นคืน-กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม-พักฟื้น-ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ)-กู้-เอาคืน   จากความเจ็บป่วยของเธอ)

(a) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(b) endure    (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

(c) recover    (คืนสภาพ, กลับคืนอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่)

(d) infect    (ทำให้ติดเชื้อ-ติดโรค, ทำให้เปื้อน-มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ)

(e) chat    (พูดคุย, พูดคุยอย่างกันเอง)

 

20. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น,  จะ  อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว   ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

(e) inaccessible    (เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 301)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The doctor told the patients about many things that could impair (v) a person’s health.

(หมอเล่าให้คนป่วยฟังเกี่ยวกับหลายๆสิ่งซึ่งสามารถ   ทำลาย-ทำให้เสียหาย-ทำให้บาดเจ็บ-ทำให้เลวลง-ลดคุณค่า   สุขภาพของบุคคล)

(a) promote     (๑. ส่งเสริม, สนับสนุน,  ๒. กระตุ้น, ปลูกฝัง, ก่อตั้ง, ทำให้รุนแรงขึ้น,   ๓. เลื่อนชั้น, ให้รางวัล) 

(b) damage     (ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นอันตราย)

(c) remove     (๑. เอาออกไป, ย้าย, โยกย้าย, ขนของ,  ๒. ขจัด, กำจัด, ฆ่า, ลบออก, เอาทิ้งไป,  ๓.  ปลดออก, ไล่ออก, เอาออกจากตำแหน่ง, ไล่ไป, เนรเทศ,  ๔. เอาออก, สกัดออก, ร่อน, ทำให้บริสุทธิ์, แยกออก, ตัดออก, ทิ้งไป) 

(d) endorse     (สนับสนุน, เห็นด้วย, รับรอง, อนุมัติ) 

(e) conspire    (สมคบคิด, ร่วมกันวางแผนร้าย, ร่วมหัวกันวางอุบาย)

 

2. Procedures to eradicate (v) animal diseases may include quarantine, immunization, and even slaughter.

(กรรมวิธีที่จะ   กำจัด-ทำลาย-ถอนรากถอนโคน   โรคสัตว์  อาจรวมถึง  การกักบริเวณสัตว์,  การ (ฉีดยาสัตว์เพื่อ) ให้มีภูมิคุ้มกันโรค,  และแม้กระทั่งการฆ่า)  (หมายถึง  ฆ่าสัตว์ที่เป็นโรค  หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรค)

(a) eliminate     (๑. กำจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก,  ๒. คัดออก, ลบทิ้ง, กันออกไป, เว้นว่างไว้)    

(b) alleviate     (บรรเทา, ทำให้ลดลง) 

(c) investigate     (สืบสวน, สอบสวน) 

(d) restore     (ริส-ทอร์)  (๑. ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ปฏิสังขรณ์,  ๒.  สร้างใหม่,  ๓. ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย,  ๔.  เอากลับคืนที่เดิมหรือตำแหน่งเดิม)  

(e) abrogate    {ยกเลิก (สัญญา, กฎหมาย)}

 

3. Congress first authorized a Department of Education in 1867 to collect and disseminate (v) information on education.

(สภาคองเกรสอนุญาตเป็นครั้งแรกให้กระทรวงศึกษาในปี  ๑๘๖๗  เก็บรวบรวมและ  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข้อมูลข่าวสารในด้านการศึกษา)

(a) publish    (ตีพิมพ์)

(b) record    (บันทึก)

(c) analyze    (วิเคราะห์)

(d) distribute    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย)

(e) foresee    (ฟอร์-ซี่)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

 

4. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity (n)

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่  ๒  รองจากเต่าเท่า นั้น  ในเรื่อง   การมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length    (ความยาว)

(b) lifespan    (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite    (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(e) expansion   (อิคส-แพ้น-ชั่น)  (การขยาย, การแผ่ออกไป, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

5. He was driven by avarice (แอฟ-วะ-ริส) (n) for wealth regardless of what other people said.  

(เขาถูกผลักดันโดย  ความโลภ-ความงก-ความตะกละ  ต่อทรัพย์สมบัติ  โดยไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไร)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(c) temptation    (การยั่วใจ, การล่อใจ, การล่อ, สิ่งล่อใจ)

(d) greed    (ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความตะกละ)

(e) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเร่าร้อนใจ, ความกระวนกระวายใจ)

 

6. The bad weather seriously impedes (v) the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว  อย่างรุนแรง  ต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces    (บังคับ)

(b) facilitates    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstructs    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(e) humiliates    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้อัปยศ, ทำให้อดสูใจ)

 

7. The death of her husband was a calamity (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ  ซึ่งทิ้งให้มิสซิส  ซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary    (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่ม จม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity    (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)    (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)    (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

(e) fable    (นิทานแฝงคติ, เรื่องไม่จริงหรือแต่งขึ้นมา)

 

8. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a)  statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่  เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

9. She would postpone (v) her flight until next week.

(เธอจะ  เลื่อน-เลื่อนเวลา-เลื่อนไป-ยืดเวลา-ถ่วงเวลา-จัดไว้ในตำแหน่งรอง  เที่ยวบินของเธอ  จนกระทั่งสัปดาห์หน้า)  (คือ  เลื่อนเที่ยวบินออกไปจนสัปดาห์หน้า)

(a) start    (เริ่มต้น)

(b) call off    (ยกเลิก)

(c) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(d) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(e) rebut    (ริ-บั๊ท)  (โต้กลับ, โต้แย้ง, แสดงหลักฐานหักล้าง)

 

10. Few people prefer to live in a village remote (a) from the world.

(น้อยคนมากที่ชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่  อยู่ห่างไกล-ไกลโพ้น-โดดเดี่ยว-ลึกลับ-ห่างๆ-ห่างเหิน-เมินเฉย  จากโลก)  (หมายถึง  อยู่ไกลลิบลับจากผู้คน หรือวงสังคม)

(a) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

(b) distant    (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน,  ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย)

(c) backward    (ล้าหลัง)

(d) small    (เล็ก)

(e) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือหรือคล่องแคล่ว, สะดวกหรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

 

11. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ  หนี-หลบหนี  จากอันตรายทุกอย่าง, (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)   (คือยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  ในบางคราว)

(a) hide oneself    (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) tempt    (ล่อใจ, ยั่วใจ, ล่อ, ยั่วยวน, ล่อให้ทำชั่ว)

 

12. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ  ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

 

13. Most crafty politicians are not reluctant to do away with (v) their opponent.

(นักการเมืองเจ้าเล่ห์-มีเล่ห์เหลี่ยม  เต็มใจ (= ไม่ไม่เต็มใจ) (หรือไม่ลังเล) ที่จะ  กำจัด-ขจัด-ทำให้หมดไป   ฝ่ายตรงข้ามของตน)

(a) penetrate    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มอง

ผ่าน)

(b) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(e) scatter    (กระจาย, แผ่, ขยาย, แพร่, ระบาด, ทำให้กระจาย, โปรย, โรย, หว่าน)

 

14. A good man should not abandon (v) his family.

(ผู้ชายที่ดีไม่ควร  ทอดทิ้ง-ละทิ้ง  ครอบครัวของตน)

(a) spoil    (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย,

เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)
(b) take good care of    (ดูแลเป็นอย่างดี)

(c) support    (สนับสนุน)

(d) desert     (ดิ-เซิร์ท)  (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) regulate    (ควบคุม, ดูแล, กำหนด, บัญญัติ)

 

15. His picture collection was incontrovertible (a) evidence of his wealth.

(ภาพที่เก็บรวบรวมไว้ของเขาเป็นหลักฐาน  แน่นอนที่สุด-ที่ไม่อาจปฏิเสธได้-ที่เถียงไม่ได้-ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ไม่มีทางโต้แย้ง-ที่ลบล้างไม่ได้  ของความร่ำรวยของเขา)

(a) unbearable    (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

(b) uncanny    (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

(c) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ) 

(d) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้

(e) derogatory    (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย) 

 

16. If you want to run a hotel business, you must comply (คัม-ไพล่) (v) with the conditions laid down by the authorities.

(ถ้าคุณต้องการที่จะดำเนินธุรกิจโรงแรม  คุณจะต้อง  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม  (ตาม) เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่)

(a) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(b) erode    (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(c) acquiesce    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (๑.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ๒. ปฏิเสธ) 

 

17. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล)

(a)  immensely    (อย่างมากมายมหาศาล)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e) deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

18. According to the American Civil Liberties Union, theater owners can confiscate (v) any food or drink brought into the theater.

(ตามที่สหภาพเสรีของพลเมืองอเมริกันกล่าวไว้  เจ้าของโรงหนัง-โรงละครสามารถ  ริบ-ยึด   อาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ  ที่ผู้ชมนำเข้าไปในโรงหนัง-โรงละครได้)

(a) ban    (ห้าม)

(b) surcharge    (เก็บเงินเพิ่ม, เก็บภาษีเพิ่ม, เก็บเพิ่ม, บรรทุกเกิน, เรียกเก็บเกิน)

(c) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(d) seize    (ซีซ)  (ยึด, ฉวย, จับ, จับกุม, จับตัว, ชิง, ยึดครอง, ครอบครอง)

(e) proclaim    (ประกาศ)

 

19. In some parts of the world, text messaging is more commonplace (a) than voice calling.

(ในบางส่วนของโลก  การส่งข้อความเป็นตัวหนังสือ  เป็นธรรมดาทั่วไป-สามัญ-ไม่น่าสนใจ-ซ้ำๆซากๆ   มากกว่าการโทรศัพท์)

(a) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง)

(b) vital    (ไว้-เทิ่ล)  (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญมาก, จำเป็นสำหรับชีวิต)

(c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ)    

(d) wary    (แว้-ริ่)    (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, มีไม่พอ, บกพร่อง)

(f) feasible    (ปฏิบัติได้, สามารถทำได้)

 

20. The chairman will convene (v) a meeting tomorrow.

(ท่านประธานจะ  เรียกประชุม-เรียกตัว-ทำให้รวมกัน-รวมกัน-ชุมนุมกัน  วันพรุ่งนี้)

(a) fascinate    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(b) call for a meeting    (เรียกประชุม)   

(c) expand    (ขยายออกไป, แผ่ออกไป, ทำให้ขยาย (ตัว), ขยายความ)

(d) conserve    (รักษาเอาไว้, อนุรักษ์, ประหยัด, ออม)

(e) facilitate    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(f) chase    {ไล่ (กวด), วิ่งไล่ (เพื่อจับ)}

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 300)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. There are thousands of kinds of bacteria, many of which are  beneficial (a).

(มีแบคทีเรียหลายพันชนิด  ซึ่งหลายชนิด  มีประโยชน์-เป็นประโยชน์-มีผลดี-ให้ความช่วยเหลือ(ต่อร่างกายมนุษย์)

(a) helpful    (มีประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ)

(b) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(c) infectious    {(โรค) ซึ่งติดต่อได้, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น, ซึ่งทำให้ติดเชื้อ}

(d) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(e) temporary    (ชั่วคราว)

 

2. In 1923, Jean Toomer wrote a book entitled Cane that blended (v) fiction and poetry to describe the Black experience.

(ในปี ๑๙๒๓, ยีน ทูมเม่อร์  เขียนหนังสือเรื่อง “เคน” ซึ่ง  ผสมผสาน-คลุกเคล้าให้เข้ากัน-ทำให้เหมาะกับ-กลมกลืน    เรื่องที่แต่งขึ้นกับบทกวี  เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคนผิวดำ)

(a) included    (รวมถึง, รวมทั้ง)

(b) combined    (ทำให้รวมกัน, เชื่อมโยง, รวบรวม, รวมกัน)

(c) converted    (เปลี่ยน)

(d) defended    (ป้องกัน, กล่าวแก้, แก้ต่างให้จำเลย)

(e) detected    (สืบหา, ค้นหา)

 

3. Materials transported (v) by glaciers eventually come to rest on the surface of the earth.

(วัสดุที่ถูก  พาไป-ขนส่ง-นำส่ง-ส่ง-ลำเลียง-ขนย้าย-เนรเทศ   โดยธารน้ำแข็ง  ในที่สุดแล้วก็จะมาหยุด (กอง) อยู่ที่พื้นผิวของโลก)

(a) covered    (ปกปิด, ปกคลุม, ห่อหุ้ม)

(b) carried    (พาไป, นำไป, พัดพาไป, ขนส่ง, แบก, ลำเลียง, หอบ, หาบ, อุ้ม, ยก, ถือ, บรรทุก, ส่ง, นำติดตัว, สะพาย)

(c) broken off    (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบหาสมาคม)

(d) relieved    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดลง)

(e) realized    (ตระหนัก, เห็นชัดแจ้ง)

 

4. Tall buildings became practical only with the advent (n) of safe passenger elevators in the 1850s.

(อาคารสูงๆ เริ่มใช้งานได้ (ใช้ประโยชน์ได้ดี) เพียงด้วย  การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด   ของลิฟต์ขนผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลอดภัย  ในช่วงทศวรรษ ๑๘๕๐ เท่านั้นเอง)   (คือ  ก่อนที่จะมีลิฟต์ใช้  อาคารสูงใช้งานไม่ค่อยได้ดี  เพราะยากลำบากต่อการขึ้น-ลง)

(a) promise    (สัญญา, คำสัญญา, การสัญญา)

(b) introduction    (การนำมาใช้, การเริ่มต้นใช้งาน, การแนะนำให้รู้จัก)

(c) prevalence    (การมีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย)

(d) construction    (การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง)

(e) display    (การแสดง, แสดง)

 

5. In 1971, U.S. Secretary of Commerce Maurice Stans recommended (v) a gradual conversion to the metric system.

(ในปี ๑๙๗๑, รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ นายมอริส สแตนซ  แนะนำ-ชี้แนะ-เสนอแนะ-ฝากฝัง-มอบ-ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ   ให้เปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริกทีละน้อย – หรืออย่างช้าๆ)

(a) denounced    (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน)

(b) suggested    (แนะนำ, เสนอให้ทำ)

(c) described    (อธิบาย, พรรณนา)

(d) demonstrated    (สาธิต, แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, เดินขบวน)

(e) stabilized    (ทำให้มั่นคง, ทำให้มีเสถียรภาพ)

 

6. The New England colonies owed their prosperity to fishing, shipbuilding, and commerce (n).

(อาณานิคมแถบนิวอิงแลนด์ (ของสหรัฐฯ) เป็นหนี้ความเจริญรุ่งเรืองของตนแก่การจับปลา, การต่อเรือ, และ  การค้า-การพาณิชย์)

(a) manufacturing    (การผลิต, การสร้าง-ทำ-ประดิษฐ์)

(b) politics    (การเมือง)

(c) agriculture    (เกษตรกรรม)

(d) trade    (การค้าขาย, การพาณิชย์)

(e) appliance    (เครื่องไม้เครื่องมือ)

 

7. The tip (n) of the tongue is extremely sensitive to touch.

(ตอนปลาย-ปลาย-ปลายแหลม-ปลายเรียว-ยอดสุด-ใบแทรกหนังสือ   ของลิ้นไวต่อการสัมผัสเป็นอย่างมาก)

(a) bottom    (ก้น, ด้านล่าง)

(b) end    (ตอนปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ขั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ส่วนที่เหลือ, บทสรุป, ความหายนะ, ความพินาศ, วัตถุประสงค์, การลงเอย)

(c) edge    (ริม, ขอบ)

(d) surface    (พื้นผิว, ผิวหน้า)

(e) top    (ตอนบน, ส่วนบน, ยอด)

 

8. In rain forests, bats disperse (v) many of the seeds.

(ในป่าฝน ค้างคาว   ทำให้กระจัดกระจาย   เมล็ดพืชจำนวนมาก)  (คือ  ทำให้เมล็ดพืชกระจัดกระจาย)

(a) discover    (ค้นพบ)

(b) require    (ต้องการ)

(c) distribute    (แพร่, กระจาย, แจก, แบ่งสันปันส่วน, จำหน่าย)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(e) separate    (แยกกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด)

 

9. The urban renewal projects of the 1960s razed (v) many historic buildings.

(โครงการสร้างบ้านใหม่ในเขตเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้   รื้อถอน-ทำลายราบ-ขจัด-ลบล้าง   อาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก)

(a) relocated    (ย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่)

(b) renovated    (ปรับปรุง-ตกแต่งเสียใหม่)

(c) demolished    (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)

(d) purchased    (ซื้อ)

(e) impaired    (ทำให้อ่อนแอ-เลวลง-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

 

10. The wool found beneath (prep.) the hair of certain goats is called mohair.

(ขนสัตว์ที่ถูกพบ  ข้างใต้-ภายใต้-ต่ำกว่า-เลวกว่า-ไม่เหมาะ-ไม่สมควร-เสื่อมเสีย   ขนของแพะบางชนิดถูกเรียกว่าโมแฮร์)

(a) around    (รอบๆ)

(b) attached to    (ติดอยู่กับ, ยึดอยู่กับ)

(c) under    (ใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, ล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รอง, ใต้หัวข้อ, ในสังกัด, ภายใต้การบังคับบัญชา)

(d) in back of    (อยู่ด้านหลัง)

(e) in front of    (อยู่ด้านหน้า)

 

11. Some people believe that the crystals of certain minerals have curative (a) powers.

(คนบางคนเชื่อว่าผลึกของแร่ธาตุบางชนิดมีอำนาจ  เยียวยารักษา-บำบัด-รักษาโรค-มีผลในการรักษาโรค   ได้)

(a) potent    (มีอำนาจ, มีพลัง)

(b) magical    (มีเวทย์มนตร์, เกี่ยวกับมายากล, วิเศษ)

(c) magnetic    (ซึ่งมีแรงดึงดูด, เป็นแบบแม่เหล็ก)

(d) healing    (ซึ่งเยียวยารักษา, ซึ่งทำให้หายป่วยไข้)

(e) curious    (อยากรู้อยากเห็น, แปลกพิกล, หายาก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ)

 

12. Like radios, automobiles began as playthings (n), but soon became a powerful force for social change.

(เช่นเดียวกับวิทยุ, รถยนต์เริ่มต้นในฐานะเป็น  เครื่องเล่น-ของเล่น-ตุ๊กตา-คนทีถูกหยอกเล่น,  แต่ในไม่ช้าได้กลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

(a) necessities    (ของใช้ที่จำเป็น, สิ่งจำเป็น)

(b) experiments    (การทดลอง)

(c) symbols    (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

(d) toys    (ของเล่น)           

(e) efforts    (ความพยายาม, ความบากบั่น)

 

13. Hunting and fishing techniques were highly developed among the North American Indians, particularly (adv.) in regions where agriculture was less successful.

(เทคนิคการล่าสัตว์และการจับปลาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในบรรดาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ,  โดยเฉพาะ  ในบริเวณซึ่งการเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จน้อยกว่าที่อื่น)

(a) exclusively    (แต่เพียงผู้เดียว, เป็นพิเศษ, ในวงจำกัด)

(b) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(c) originally    (แต่เดิมเริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที)

(d) especially    (โดยเฉพาะ)

(e) routinely    (เป็นกิจวัตร, เป็นปกติธรรมดา, เป็นประจำ)

 

14. Unlike trout, most bass prefer still (a) waters.

(ไม่เหมือนปลาเทร้าท์, ปลาบาสส่วนใหญ่ชอบน่านน้ำ  นิ่ง-ไม่ไหล-สงบ-สงัด-เงียบสงบ-ปราศจากสิ่งรบกวน-ปราศจากเสียง-ไม่มีฟอง-ยังคง)

(a) quiet    (เงียบสงบ, นิ่งเฉย, ปราศจากสิ่งรบกวน)

(b) shallow    (ตื้น)

(c) warm    (อบอุ่น)

(d) clear    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, ใส)

(e) profound    (ลึก, ลึกซึ้ง)

 

15. The Gross National Production represents the sum (n) of a nation’s goods and services produced in a single year.

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (เป็นตัว) แทน  ผลรวม-ผลบวก-จำนวนรวม-จำนวนทั้งหมด-ยอด-จำนวนเงิน-ข้อสรุป-ใจความย่อ-โจทย์เลขคณิต   ของสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตขึ้นใน ปี)

(a) remainder    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษอาหารที่เหลืออยู่)

(b) unit    (หน่วย)

(c) total    (ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ทั้งสิ้น)

(d) result    (ผลลัพธ์, ให้ผล)

(e) multiplication    (การคูณ, ผลคูณ)

 

16. In certain parts of the world, women are considered inferior (a), and are therefore not granted equal rights as men.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้หญิงถูกถือว่า   ด้อยกว่า-แย่กว่า-(คุณภาพ) เลวกว่า   และ ดังนั้น  มิได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนผู้ชาย)

(a) superior    (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) second-rate    (อันดับสองหรือรอง, ด้อยคุณภาพ)

(c) glamorous    (มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ, ที่ทำให้หลงใหล, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

(d) isolated    (แยกตัวออกมา, ปลีกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างไกล)

(e) penitent    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

 

17. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้กับการเสนอในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่ง เสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

18. Adolf Hitler gained support for his power-hungry goals by sparking (v) people’s emotions and prejudices.

(อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์  ได้รับการสนับสนุนสำหรับเป้าหมายที่กระหายอำนาจของตน  โดยการ   กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร้าใจ-ทำให้มีชีวิตชีวา-ทำให้เกิดประกายไฟ   อารมณ์และอคติของประชาชน)

(a) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป, คัดออก, ลบออก)

(c) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

(d) arousing    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(e) demonstrating    (แสดง, สาธิต)

 

19. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ซึ่ง   น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) taciturn    (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

 

20. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง   บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ  ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(e) aspires    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 299)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. With the advent of job specialization, some people have been able to take full advantage of their gifts (n) and become experts in their fields.

(ด้วยการปรากฏขึ้นของความชำนาญเป็นพิเศษในงาน,  คนบางคนสามารถที่จะใช้ประ โยชน์อย่างเต็มที่จาก   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-ของขวัญ-สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ-สิทธิในการให้   ของตน  และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง)

(a) instincts    (สัญชาติญาณ)

(b) talents    (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

(c) possessions    (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

(d) achievement    (ความสำเร็จ)

(e) endurance    (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

 

2. My neighbor is taking his regular (a) morning walk in the garden.  He does this every morning before he takes his breakfast.

(เพื่อนบ้านของผมกำลังเดินยามเช้าที่   เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร-สม่ำเสมอ-ปกติ-ธรรมดา-สามัญ-ตามระเบียบ-ตามแบบแผน   ของเขาในสวน,  เขาทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนกินอาหารเช้า)

(a) habitual    (เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

(b) periodical    (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ)

(c) traditional    (แบบโบราณดั้งเดิม, ตามขนบธรรมเนียม-จารีตประเพณี)

(d) voluntary    (ที่สมัครใจ, ที่รับอาสาทำ-ไม่ได้บังคับ)

(e) compulsory    (ซึ่งบังคับ, ซึ่งต้องทำ)

 

3. The audience at the performance was supportive.  Dancers were repeatedly given a big hand (idiom).

(ผู้ชมที่การแสดงให้การสนับสนุน, นักเต้นรำได้รับการ  ปรบมือ  ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, จับผิด)

(c) applauded     (ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

(d) given a hand    (ช่วยเหลือ)

(e) commended    (ยกย่องชมเชย)

 

4. My friend generously offered to look after my children while I was out, but because we already had a babysitter, I gratefully rejected (v) the offer.

(เพื่อนของผมเสนออย่างเอื้อเฟื้อที่จะดูแล (เอาใจใส่) ลูกๆ ของผมในขณะที่ผมออกไปข้างนอก,  แต่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว,  ผมเลย  ปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด-ทิ้ง-ละทิ้ง   ข้อเสนอนั้นด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ-ขอบคุณ)

(a) accepted    (ยอมรับ)

(b) embraced    (กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

(c) welcomed    (ยินดีต้อนรับ)

(d) declined    (ปฏิเสธ)

(e) pondered    (ไตร่ตรอง, ตรึกตรอง)

 

5. One shortcoming (n) of the new scheme is that it might actually daunt those applicants who it was intended to encourage.

(ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน-ความล้มเหลว-ปมด้อย   อย่างหนึ่งของโครงการใหม่ก็คือว่า  มันอาจจะทำให้ผู้สมัครเหล่านั้นหวั่นกลัว (ท้อถอย) อย่างแท้จริง,  ผู้ซึ่งโครงการถูกมุ่งหมายให้กำลังใจแก่พวกเขา)  (แทนที่จะทำให้ท้อถอย  ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม)

(a) attraction    (เสน่ห์หรือแรงดึงดูด)

(b) characteristic    (คุณลักษณะ)

(c) highlight    (เหตุการณ์ที่สำคัญ)

(d) impact    (อิทธิพล, ผลกระทบ, แรงปะทะ, การปะทะ, แรงกระทบ)

(e) drawback    (ข้อบกพร่อง, อุปสรรคสิ่งกีดขวาง)

 

6. Most features of a political system tend to develop gradually (adv.).

(ลักษณะส่วนใหญ่ของระบบการเมืองหนึ่งๆ  มีแนวโน้มที่จะพัฒนา  อย่างช้าๆ-ทีละน้อย)

(a) unevenly    (ไม่ราบเรียบ, ไม่สมดุล, ไม่ขนานกัน)

(b) slowly    (อย่างช้าๆ)

(c) effectively    (อย่างมีประสิทธิผล)

(d) locally    (อย่างท้องถิ่น-พื้นเมือง)

(e) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

 

7. Until the development of mass production in the nineteenth century, books were relatively scarce (a).

(จนกระทั่งมีการพัฒนาการผลิตในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือค่อนข้างจะ   หาได้ยาก-ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-ไม่ค่อยพบ)  (คือ  ก่อนมีการพิมพ์หนังสือได้ในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือแทบไม่มีใครพิมพ์ขาย  เพราะไม่คุ้มค่าพิมพ์)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) crude    (หยาบ, ดิบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) rare    (หายาก, มีน้อย, ไม่ค่อยมี, บาง, เบาบาง, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, น่าชมเชย,  (อาหาร) ปรุงไม่สุก)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) available    (สามารถหาได้, หาง่าย, มี, เท่าที่จะหาได้, เหมาะที่ใช้)

 

8. The smelting of ores takes place (idiom) in blast furnaces.

(การถลุงสินแร่  เกิดขึ้น  ในเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่และสูงที่ใช้ลมเป่า)

(a) originates    (มีจุดกำเนิด, เริ่มต้น)

(b) remains    (ยังคงเหลือ, ยังคงอยู่อาศัย)

(c) accelerates    (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

(d) occurs    (เกิดขึ้น)

(e) jeopardizes    (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

 

9. Arbitrators in labor disputes must be impartial (a).

(ผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งด้านแรงงานจะต้อง   ยุติธรรม-มีใจเป็นธรรม-ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด-ไม่มีอคติ)

(a) unemotional    (ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก)

(b) fair    (ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ปานกลาง, ดีพอใช้, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) impractical    (ปฏิบัติไม่ได้, ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ผล, ไม่มีประโยชน์)

(d) wise    (ฉลาด)

(e) dedicated    (อุทิศตัว, เสียสละ)

 

10. Having served previously (adv.) as counselor to President Richard M. Nixon, Anne Armstrong was appointed ambassador to Great Britain in 1976.

(หลังจากได้รับใช้ (ทำหน้าที่)   เมื่อก่อนนี้-แต่ก่อนนี้   ในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีริชาร์ด  นิกสันแอน อาร์มสตรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณา จักรในปี ๑๙๗๖)

(a) loyally    (อย่างจงรักภักดี, อย่างซื่อสัตย์)

(b) frequently    (บ่อยๆ)

(c) exactly    (อย่างแน่นอน, ใช่เลย)

(d) imminently    (อย่างใกล้แล้ว, อย่างจวนๆแล้ว, ใกล้จะเกิดแล้ว)

(e) earlier    (ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนนี้)

 

11. The first great industrial conflict (n) in the United States came in 1877.

(ความขัดแย้ง-การต่อสู้-การทะเลาะ-การเป็นปรปักษ์-สงคราม-การสู้รบ   ด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หนแรกในอเมริกา  เกิดขึ้นในปี  ๑๘๗๗)

(a) accident    (อุบัติเหตุ)

(b) boom    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว, การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว)

(c) development    (การพัฒนา)

(d) struggle    (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

(e) monopoly   (การผูกขาด – ด้านการค้าหรือสนทนาหรืออื่นๆ)

 

12. Most rabbits become active at twilight (adv.).

(กระต่ายส่วนมากออกหากิน  ในเวลาสายัณห์)  (คือ  เวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ)

(a) at noon    (เวลาเที่ยง)

(b) at midnight    (เวลาเที่ยงคืน)

(c) in the early morning    (เวลาเช้าตรู่)

(d) in the afternoon    (ในตอนบ่าย)

(e) in the early evening    (ในตอนใกล้ค่ำ)

 

13. The green flag signifies (v) the beginning of an auto race.

(ธงสีเขียว   บ่งชี้-มีความหมาย-แสดงออก-บอกให้รู้ล่วงหน้า-บอกใบ้-บุ้ย-เป็นลาง-มีความสำคัญ   ถึงการเริ่มต้นของการแข่งรถ)  (คือ  ให้รถออกวิ่งได้)

(a) delays    (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

(b) indicates    (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

(c) precedes    (มาก่อน, นำหน้า, นำก่อน)

(d) depicts    (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

(e) delivers    {ส่ง, ส่งต่อ, นำส่ง, ส่งจดหมาย, กล่าว (สุนทรพจน์), คลอดลูก, ช่วยคลอดลูก}

 

14. Many early television performers initially (adv.) starred in radio series.

(นักแสดงทางทีวียุคก่อนๆ นี้จำนวนมาก  แสดง  ในตอนเริ่มต้น-เริ่มแรก  ในรายการวิทยุซีรี่ซ์ –  เล่นเป็นหลายๆ ตอน)  (คือ  เริ่มอาชีพโดยแสดงทางวิทยุ  แล้วต่อมาหันไปแสดงทางทีวี)

(a) originally    (ดั้งเดิมเริ่มแรก, ในตอนเริ่มต้น)

(b) presumably    (โดยสันนิฐาน, โดยคาดคะเน)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(e) definitely    (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด)

 

15. Loud (a) noises may contribute to hearing loss.

(เสียง  ดัง  อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน)

(a) high-pitched    (เสียงแหลม)

(b) irregular    (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เป็นไปตามแบบแผน)

(c) high-volume    (เสียงดัง)

(d) pleasant    (น่ารื่นรมย์, น่าฟัง, น่าสบาย)

(e) faint    (สลัวๆ, เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขี้ขลาด, กลัว)

 

16. To remain alive, all living things require (v) food.

(เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป, สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ต้องการ-ประสงค์-ปรารถนา-ขอร้อง-เรียกร้อง   อาหาร)

(a) create    (สร้าง, ผลิต)

(b) redirect    (เปลี่ยนทิศทางใหม่)

(c) need    (ต้องการ, จำเป็น)

(d) postpone    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) enlarge    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มเวลาให้มากขึ้น)

 

17. Edward Hopper painted realistic urban scenes (n).

(เอ็ดเวิร์ด ฮอพเพอร์  ระบายสี  ภาพ-ทิวทัศน์   ในเมือง  แบบรีอัลลิสติก)

(a) dramas    (ละคร)

(b) buildings    (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

(c) sights    (ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมองเห็น)

(d) characters    (ตัวละคร, ตัวหนังสือ, อุปนิสัย)

(e) canvas    (ผ้าใบ)

 

18. Walt Whitman revised (v) his collection of poems Leaves of Grass many times.

(วอลต์ วิธแมน  ทบทวน-เปลี่ยนแปลงแก้ไข   กวีนิพนธ์ที่เขาเก็บรวบรวมไว้  ที่ชื่อว่าใบหญ้าหลายครั้งหลายหน)

(a) issued    (ปล่อยออก, ตีพิมพ์, ออกคำสั่ง, จ่าย, แจก)

(b) renamed    (ตั้งชื่อใหม่)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) quoted    (อ้าง, ยกเอาคำพูดมา, อ้างราคา)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

19. Tinkers once traveled from town to town, offering to mend (v) pots and pans.

(ช่างบัดกรีเมื่อก่อน  เคยเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง, เสนอ (ให้บริการ)  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-แก้-ทำให้ถูกต้อง-ปรับปรุง-ดีขึ้น-เจริญขึ้น   หม้อไหและกระทะ)

(a) sell    (ขาย)

(b) purchase    (ซื้อ, การซื้อ)

(c) clean    (ทำความสะอาด)

(d) repair    (ซ่อมแซม, การซ่อมแซม)

(e) exchange    (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

 

20. Frederick Bonfils was a newspaper editor who became famous for his lurid (a) presentation of the news.

(เฟรดเดอริกค์  บอนฟิลซ  เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการนำเสนอข่าวในแบบ  น่ากลัว-น่าขนลุก)  (คือ  เป็นวิธีการเสนอข่าวแบบน่าตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร)

(a) informative    (ซึ่งให้ข้อมูล-ข่าวสาร)

(b) literary    (เกี่ยวกับวรรณคดี-หนังสือ-ผลงานประพันธ์, มีเนื้อหาสาระดี, (สำ นวน) โผงผาง)

(c) horrible    (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)

(d) childish    (เหมือนเด็ก, ไม่ประสีประสา, ราวกับทารก)

(e) fragile    (เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, ถูกทำลายโดยง่าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 298)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. An anonymous (a) person donated 10 million dollars to charity.  No one knew who he or she was.

(บุคคลที่   ไม่ระบุชื่อ-ปิดบังชื่อ  ผู้หนึ่งได้บริจาคเงิน ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่การกุ ศล, ไม่มีใครรู้ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นใคร)

(a) impoverished    (ยากจน, อ่อนกำลัง, (ดิน) เลว, เสื่อม)

(b) extrovert    (ซึ่งเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก, ชอบแสดงตัว, ชอบสมาคม, บุคคลประเภทที่กล่าวมาข้างต้น)

(c) introvert    (ซึ่งชอบเก็บตัวหรือไม่สนใจสิ่งภายนอก, ซึ่งคิดแต่เรื่องของตัวเอง, ซึ่งถูกครอบงำด้วยความคิดของตัวเอง, บุคคลประเภทดังกล่าว)

(d) unknown    (ไม่รู้จัก, ไม่มีชื่อ, ไม่มีชื่อเสียง, ลึกลับ, ไม่รู้, ไม่เข้าใจ, ไม่ทราบ, แปลกหน้า)

(e) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

 

2. Unlike Asian people, American citizens have the legal right to carry guns so as to protect (v) themselves, their families and their properties.

(ไม่เหมือนคนเอเชีย,  พลเมืองอเมริกันมีสิทธิตามกฎหมายที่จะพกปืน  เพื่อที่จะ  ปก ป้อง-คุ้มครอง-พิทักษ์-รักษา-อารักขา   ตนเอง, ครอบครัว และทรัพย์สินของตน)

(a) alleviate    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย)

(b) prevent    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(c) safeguard    (ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา)

(d) vitalize    (ทำให้มีชีวิต, ทำให้มีชีวิตชีวา, ให้ชีวิตแก่, ให้พลัง, ให้กำลัง)

(e) economize    (ประหยัด)

 

3. Knee replacement surgery is a common solution that provides dramatic pain relief (n) for over 90% of patients.

(การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาทั่วๆ ไปที่ให้   การบรรเทา-การผ่อนคลาย-ความโล่งอก-การปลดปล่อย-การปลดเปลื้อง-การช่วยเหลือ-การสงเคราะห์-การบรรเทาทุกข์-ภาพนูน-ภาพนูนแกะสลัก  ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง  สำหรับกว่า ๙๐ % ของผู้ป่วย)

(a) agony    (การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย)

(b) stimulation    (การกระตุ้น-เร้า-เร้าใจ-ส่งเสริม-กระตุ้นประสาท-ชูกำลัง)

(c) mitigation    (การทำให้ลดน้อยลง, การทำให้เบาบาง, การทำให้บรรเทาลง, การแบ่งเบา, การลดลง, การบรรเทาลง, การอ่อนลง)

(d) acceleration    (การเร่ง, การเพิ่มความเร็ว, การเร่งให้เกิดขึ้น)

(e) competition    (การแข่งขัน)

 

4. It took me a day or two to convince (v) her that I wasn’t going to harm her.

(ผมใช้เวลาหนึ่งหรือสองวันในการ   ทำให้มั่นใจ-ทำให้เชื่อมั่น-ชักชวน-ชักจูง-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   เธอ  ว่าผมมิได้กำลังทำอันตราย (ทำให้เกิดความเสียหาย) แก่เธอ)  (ทำให้เธอมั่นใจ-เชื่อมั่น  ว่าผมมิได้กำลัง  .............................)

(a) distribute    (แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

(b) contribute    (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

(c) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ)

(d) persuade    (เพอร์-สเว้ด)  (ทำให้เชื่อ, กล่อม, ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะ นำ)

(e) speculate    (พิจารณา, คาดการณ์, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำ ไร, ค้าขาย)

 

5. You are requested to summarize your report as there is too much verbose (เวอ-โบ๊ส) (a) information.

(คุณได้รับการร้องขอให้สรุปย่อรายงานของคุณ  เนื่องจากมีข่าวสารข้อมูลที่   ใช้ถ้อยคำมากเกินไป-ใช้คำหรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง-มีคำมาก)

(a) relevant    (ตรงประเด็น, ตรงเรื่อง, ที่เกี่ยวข้อง)

(b) redundant    (เยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

(c) immense    (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

(d) missing    (ขาดหายไป)

(e) critical    (ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์, วิกฤต, ร้ายแรง)

 

6. The government advised people living in risky areas in northern provinces to prepare for possible heavy rain accumulation that might engender (v) flash floods and forest runoff.

(รัฐบาลแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดทางภาคเหนือ  ให้เตรียม พร้อมสำหรับการสะสมของฝนขนาดหนักที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งอาจจะ  ทำให้เกิด-ก่อให้เกิด-บังเกิด   น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก)

(a) trigger    (ทำให้เกิด, กระตุ้น, ลั่นไกปืน, เหนี่ยวไกปืน, ยิง)  (เมื่อเป็น คำนาม  หมายถึง  ไกปืน, สิ่งกระตุ้น, ตัวริเริ่ม)

(b) affect    (มีผลกระทบต่อ)

(c) discriminate    (แยกความแตกต่าง, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง)

(d) subscribe    (บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก, ออกค่าบำรุง, สั่งจอง, สั่งซื้อ, เซ็นชื่อเห็นด้วย)

(e) contaminate    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

 

7. After the penalty was finally increased, motorists decided to modify (ม้อด-ดะ-ไฟ) (v) their poor driving habits.

(ภายหลังจากการลงโทษถูกเพิ่มขึ้นในที่สุด,  ผู้ขับรถยนต์ตัดสินใจที่จะ  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ปรับปรุง-ดัดแปลง-ลดความรุนแรง-ลดหย่อน   นิสัยการขับรถที่สุดแย่ของตน)

(a) alter    (แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, ผันแปร)

(b) terrify    (ทำให้ตกใจกลัว)

(c) enforce    (บังคับใช้)

(d) mitigate    (ทำให้บรรเทาเบาบางลง)

(e) illuminate    (ให้แสงสว่างหรือความรู้)

 

8. Though the thief buried the evidence in the woods, it was unearthed (v) by the police, who were able to link the evidence to the criminal.

(แม้ว่าเจ้าหัวขโมยฝังหลักฐานไว้ในป่า,  มัน (หลักฐาน) ถูก  ขุด-เปิดเผย-ขุดดิน   โดยตำรวจ,  ผู้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหลักฐานกับเจ้าอาชญากรได้)

(a) sheltered    (ให้ที่พักที่กำบัง)

(b) excavated    (ขุด, ขุดคุ้ย, ขุดดิน, ขุดรู, ขุดอุโมงค์, เจาะ)

(c) camouflaged    (แค้ม-มะ-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(d) disguised    (ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

(e) annihilated    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

9. Some parents found that offering compromises to their children was the most effective way to immediately ameliorate (อะ-เม้ล-ยะ-เรท) (v) a child’s behavior, no matter what he was doing.

(พ่อแม่บางคนพบว่าการเสนอ (ให้) การประนีประนอมกับลูกๆ ของตน  เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดที่จะ  ปรับปรุง-ทำให้ดีขึ้น-ดีขึ้น   พฤติกรรมของลูกในทันทีทันใด,  ไม่ว่าเจ้าเด็กคนนั้นจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม)

(a) motivate    (กระตุ้น, ดลใจ)

(b) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) assimilate    (ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน, ดูดซึม)

(d) ruin    (ทำให้พินาศย่อยยับ)

(e) penalize    (ลงโทษ)

 

 10. The competition was so challenging that it was hard for the contestants to achieve (v) the task.

(การแข่งขันท้าทายมากเสียจนกระทั่ง  มันยากสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะ  ทำได้สำเร็จ-บรรลุผล-ได้รับ   งานหรือภารกิจ)

(a) get rid of    (กำจัด, ทำลาย)

(b) manufacture    (ผลิต)

(c) accomplish    (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

(d) enhance    (เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น, ทำให้มากขึ้น)

(e) neglect    (ละเลย, ไม่เอาใจใส่)

 

11. As the restaurant offers a wide selection of desserts from several regions of the world, it then fascinates (v) a number of customers every day.

(เนื่องจากภัตตาคารเสนอการเลือกสรรอย่างกว้างขวาง (มากมาย)  ของของหวานจากหลายภูมิภาคของโลก,  มันก็เลย  กระตุ้นความสนใจ-ทำให้หลงเสน่ห์-ตรึงใจ-ทำให้หลงรัก-ทำให้ตะลึงงัน-จับใจ   ลูกค้าจำนวนมากทุกวัน)

(a) humiliates    (ทำให้อับอายขายหน้า)

(b) tolerates    (อดทนหรืออดกลั้น)

(c) attracts    (ดึงดูด, จูงใจ, ล่อใจ, กระตุ้นความสนใจ, ทำให้หลงเสน่ห์, หลงเสน่ห์)

(d) admonishes    (ตักเตือน)

(e) recognizes    (จำได้, รู้จัก, ยอมรับ, สำนึก)

 

12. A guy was arrested for stealing beer.  After the entreaty (n), he received a sentence of probation, community service, and fines.

(ชายคนหนึ่งถูกจับกุมเนื่องจากขโมยเบียร์,  หลังจาก  การขอร้อง-การวิงวอน-การอ้อนวอน-คำขอร้อง, วิงวอน หรืออ้อนวอน,   เขาได้รับการตัดสินลงโทษให้ถูกภาคทัณฑ์, ทำงานรับใช้ชุมชน, และ (จ่าย) ค่าปรับ)

(a) testimony    (คำให้การ, พยานหลักฐาน)

(b) court    (ศาล, สนาม, ราชสำนัก)

(c) death sentence    (การลงโทษประหารชีวิต)

(d) plea    (การขอร้องวิงวอน (เพื่อให้ศาลลดโทษ), คำแก้ฟ้อง, ข้อต่อสู้ในคดี)

(e) verdict    (คำตัดสิน, คำชี้ขาด)

 

13. Long time ago the MBO (Management by Objectives) was a management system which had been emulated (v) worldwide..

(นานมาแล้ว  เอ็มบีโอ (การบริหารด้วยเป้าประสงค์)  เป็นระบบการบริหารซึ่งได้รับการ   เอาอย่าง-พยายามเลียนแบบ-พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า   ทั่วโลก)

(a) remodel    (รี-ม้อด-เดิล)  (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, สร้างใหม่, ชดเชย, ชดใช้)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(c) imitate    (เลียนแบบ, ลอกเลียน, เอาอย่าง)

(d) verify    (พิสูจน์หรือค้นหาความจริง, ตรวจสอบหรือยืนยันความเป็นจริง)

(e) resolve    (แก้ปัญหา)

 

14. They asked her a lot of pertinent (a) questions about the original production.

(พวกเขาถามเธอคำถามซึ่ง  เกี่ยวข้อง-ตรงประเด็น-ตรงกับปัญหา-เข้าเรื่อง   มากมาย  เกี่ยวกับการผลิตดั้งเดิมเริ่มแรก)

(a) predictable    (สามารถทำนายได้)

(b) relevant    (เกี่ยวข้อง, ตรงประเด็น, เข้าเรื่องกัน, สัมพันธ์กัน, เข้าประเด็น)

(c) visible    (สามารถมองเห็นได้)

(d) involved    (เกี่ยวพันหรือพัวพัน)

(e) perilous    (มีอันตราย, เป็นอันตราย, เสี่ยง)

 

15. Now with the advent (n) of new technologies, such as the iPod, iPad and digital downloads, the access to music has become much easier than ever.

(ในปัจจุบัน,  ด้วย  การปรากฏขึ้น-การมาถึง-การกำเนิด  ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น  ไอพ็อด, ไอแพ็ด, และการดาวน์โหลดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์,  การเข้าถึงดนตรีทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมากมาย)

(a) innovation    (นวัตกรรม)

(b) origin    (การเกิด, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ, รากฐาน, ระยะแรก เริ่ม, จุดเริ่มต้น)

(c) starting or coming into existence; arrival    (การเริ่มต้นหรือปรากฏขึ้น; การมาถึง)

(d) introduction    (การแนะนำ, การนำเข้ามา, การแนะนำให้รู้จัก)

(e) invention    (การประดิษฐ์คิดค้น)

 

16. A dam was built across the river in order to create a drinking water reservoir until recently, when oil spilled from a tanker and made the water unusable (a).

(เขื่อนแห่งหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นขวางแม่น้ำเพื่อที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำ (บ่อเก็บน้ำ) สำหรับน้ำดื่ม  จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ มานี้,  เมื่อน้ำมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน  และทำให้น้ำ  ไม่สามารถใช้ได้)

(a) disinfected    (ซึ่งได้รับการฆ่าเชื้อโรค)

(b) hygienic    (สะอาด, ถูกหลักสุขอนามัย, เกี่ยวกับความสะอาดหรือสุขอนามัย)

(c) potable    (สามารถดื่มได้ เช่น น้ำสะอาด)

(d) edible    {(อาหาร) สามารถกินได้}

(e) unable to be utilized    (ไม่สามารถใช้ได้)

 

17. An X-ray is an imaging test that has been utilized for decades to help doctors view the inside of the body without having to make an incision (n).

(การเอกซเรย์เป็นการทดสอบการถ่ายภาพ  ซึ่งได้ถูกใช้ประโยชน์เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว  เพื่อช่วยแพทย์มองภายในร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องทำ   การผ่าตัด-การผ่า-รอยผ่า-รอยบาก-รอยตัด-รอยแหวะ-รอยเชือด-การกรีด-การเชือด-การแกะสลัก-การสลัก-ความแหลม-ความคม-ความเฉียบขาด)

(a) operation    (การผ่าตัด, การดำเนินงาน, การปฏิบัติงาน, การคุมเครื่องจักร)

(b) analysis    (การวิเคราะห์)

(c) evaluation    (การประเมินค่าหรือประเมินผล)

(d) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน, การไต่สวน, การสำรวจ)

(e) observation    (การสังเกต)

 

18. A large number of books are available on the market at present but none is proper (a) to medical students.

(หนังสือจำนวนมากสามารถหาได้ในท้องตลาดในปัจจุบัน  แต่ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ (ถูก)   เหมาะสม-เหมาะ-สมควร-ถูกต้อง-ถูกกาลเทศะ-ถูกมารยาท   กับนักเรียนแพทย์)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) distributed    (แจก, แบ่งสันปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย, จำแนก)

(c) reserved    (จอง)

(d) appropriate    (เหมาะสม, ได้ฤกษ์)

(e) confined    (จำกัด, กักขัง, กักตัว, เก็บตัว)

                                                                    

19. James has a tendency to exaggerate the truth.  As a consequence, it is hard to believe (v) the things he says.

(เจมส์มีแนวโน้มที่จะพูดโม้ (พูดเกินจริง) ความจริง,  ผลที่ตามมาคือ  มันยากที่จะ  เชื่อ-มั่นใจใน-ศรัทธา-เชื่อว่า-เข้าใจว่า   สิ่งต่างๆ ที่เขาพูด)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) distinguish    (เห็นความแตกต่างระหว่าง, แยก, เป็นเครื่องแสดงความแตกต่าง)

(c) trust    (ไว้วางใจ, เชื่อใจ)

(d) ignore    (ละเลย, เพิกเฉย, ไม่สนใจ)

(e) summarize    (สรุป, ย่อ)

 

20. The absence of meat in your refrigerator does not necessarily indicate that you are vegetarian (a - n).

(การไม่มีเนื้อสัตว์ในตู้เย็นของคุณ  ไม่จำเป็นจะต้องบ่งบอกว่า  คุณ (เป็น)  กินเจ-กินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์-กินอาหารมังสวิรัติ-นักมังสวิรัติ-คนกินเจ)

(a) herbivorous    (กินพืชเป็นอาหาร)

(b) omnivorous    (กินทุกอย่าง, กินไม่เลือก, กินทั้งพืชและสัตว์, อ่านหนังสือทุกประ เภท, รับทุกอย่าง)

(c) carnivorous    (กินเนื้อเป็นอาหาร)

(d) benevolent    (ใจบุญ, ชอบทำบุญ, เมตตา, กรุณา)

(e) industrious    (ขยันหมั่นเพียร)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 297)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Cancer is a disease caused by malignant (a) tumor resulting from an abnormal division of body cells.

(มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกซึ่ง   อันตรายมาก-ถึงตาย-มักทำให้ตายได้    โดยเป็นผลมาจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลร่างกาย)

(a) uncontrolled    (ไม่ได้รับการควบคุม)

(b) harmless    (ไม่มีอันตราย)

(c) malevolent    (เป็นอันตราย, เป็นภัย, มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว)

(d) countless    (นับไม่ถ้วน, มากมาย)

(e) intentional    (โดยตั้งใจ, มีเจตนา)

 

2. Parents have to respond properly when their children misbehave (v) and upset other people.

(พ่อแม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างเหมาะสม  เมื่อลูกๆ ของตน  ประพฤติไม่ดี   และรบกวนผู้อื่น)

(a) misconduct    (ประพฤติไม่ดี-ไม่เหมาะสม)

(b) mislead    (นำไปผิดทาง, ทำให้หลงผิด)

(c) misplace     (ใส่ผิดที่, วางผิดที่)

(d) mismatch    (จับคู่อย่างผิดๆหรือไม่เหมาะสม)

(e) misinform    (ให้ข้อมูลผิด, แจ้งข่าวผิดๆ)

 

3. Police will no longer put up with (idiom) those caught driving under the influence of alcohol.

(ตำรวจจะไม่  อดทน   ต่อไปอีกแล้ว กับ ผู้ที่ถูกจับกุมในขณะขับรถภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์)

(a) assist    (ช่วยเหลือ)

(b) facilitate    (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, อำนวยความสะดวก)

(c) tolerate    (อดทน, อดกลั้น)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(e) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

 

4. Although the hazards (แฮ้ซ-เซิร์ด) (n) of space travel are many, the rewards make it a worthwhile endeavor.

(แม้ว่า  อันตราย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตราย-สิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยง-อุบัติเหตุ-ความไมแน่นอน   ของการเดินทางในอวกาศมีอยู่มากมาย,  รางวัล (ที่ได้จากการเดินทาง) ทำให้มันเป็นความพยายามที่คุ้มค่า)

(a) expenses    (ค่าใช้จ่าย)

(b) difficulties    (ความยากลำบาก)

(c) pressures    (ความกดดัน, แรงดัน)

(d) tendencies    (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(e) risks    (ความเสี่ยง, ภัย, อันตราย, เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)

 

5. George Washington was reluctant (a) at first to serve as President of the United States.

(ยอร์ช วอชิงตัน  ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน   ในตอนแรก  ที่จะทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐฯ)

(a) impatient    (ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระสับกระส่าย)

(b) indulgent    (หมกมุ่น, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, ที่เสพสุขอย่างไม่ลืมตา, ที่หลงผิด)

(c) sought    (เสาะหา, แสวงหา)

(d) anticipated    (คาดหวัง, ทำนาย)

(e) hesitant    (ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ)

 

6. Researchers gradually decipher (ดิ-ไซ้-เฟอะ) (v) the genetic structure found in the cells of organisms.

(นักวิจัย   ถอดรหัส-แปลความหมาย-ถอดความหมาย,   ทีละน้อย  โครงสร้างทางพันธุกรรมที่พบในเซลของสิ่งมีชีวิต)

(a) deform    (ทำให้เสียรูปทรง, ทำให้พิการ)

(b) devise    (คิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น)

(c) detest    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(d) detain    (กักขัง, คุมขัง, หน่วงเหนี่ยว)

(e) decode    (ถอดรหัส)

 

7. When carbon is added to iron in the proper proportions (n), the result is steel.

(เมื่อคาร์บอนถูกเติมลงไปในเหล็กใน  อัตราส่วน-สัดส่วน-ขนาดที่สัมพันธ์กัน    ที่เหมาะ สม,  ผลลัพธ์คือเหล็กกล้า)

(a) amounts    (ปริมาณ, จำนวน)

(b) sequences    (ลำดับเหตุการณ์, ลำดับ, ขั้นตอน, การเรียงลำดับ, การต่อเนื่องกัน) 

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) containers    (ตู้, ที่ใส่ของ, ที่เก็บ-บรรจุ)

(e) resemblances    (ความเหมือนกัน, ความคล้ายกัน)

 

8. Several shops were forced to close down though they are unaffected by the fire, and it was not known when business would resume (v).

(ร้านจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลง  แม้ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้  และไม่รู้ว่าเมื่อใดธุรกิจจะ   ดำเนินต่อไป)

(a) grow    (เจริญ, เติบโต)

(b) shrink    (หดตัว, เล็กลง, ลดลง, สั้นลง)

(c) begin again    (เริ่มใหม่อีกครั้ง)

(d) be bankrupt    (ล้มละลาย)

(e) endure    (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

9. The introduction of gunpowder has made spears and swords obsolete (a) as weapons of war.

(การนำดินปืนเข้ามาใช้  ทำให้อาวุธหอกและดาบ   ล้าสมัย-พ้นสมัย-เลิกใช้แล้ว-เก่าคร่ำครึ   ในฐานะอาวุธแห่งสงคราม)  (คือ  อาวุธที่ใช้ทำสงคราม)

(a) useless    (ไร้ประโยชน์)

(b) powerful    (มีอำนาจมาก, ทรงพลัง)

(c) unreliable    (ไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้ใจได้)

(d) intelligent    (ฉลาด, มีปัญญา, มีไหวพริบ)

(e) outdated    (ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย)

 

10. A circumspect (a) man seldom takes a chance without examining all the possibilities of failure.

(คนที่   รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียดรอบคอบ   ไม่ใคร่จะเสี่ยง  โดยปราศจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงของความล้มเหลว)

(a) sociable    (ชอบสังคม, สังคมเก่ง)

(b) cautious    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) trustworthy    (น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(d) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(e) durable    (ทนทาน, คงทน)

 

11. Since Thailand uses a lot of oil each year and is not oil-producing nation, it is compelled (v) to import a large amount of oil from abroad.

(เพราะว่าประเทศไทยใช้น้ำมันมากในแต่ละปี  และมิใช่ประเทศผลิตน้ำมัน,  ประเทศไทยจึงถูก   บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ให้นำเข้าน้ำมันในปริมาณมากจากต่างประเทศ)

(a) forced    (บังคับ)

(b) forbidden    (ห้าม)

(c) unable    (ไม่สามารถ)

(d) anxious    (กระวนกระวาย, วิตกกังวล)

(e) erroneous    (ผิดพลาด)

 

12. Many credulous (a) people are influenced by television advertisements to buy certain products.

(คน  หูเบา-เชื่อคนง่าย   จำนวนมาก  ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาทางทีวี  ให้ซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิด)

(a) uneducated    (ไม่มีการศึกษา)

(b) logical    (เป็นไปตามหลักเหตุผล, มีเหตุผล)

(c) believing    (เชื่อคนอื่น, เชื่อคนง่าย)

(d) sophisticated    (ฉลาด, เจนโลก, ทันสมัย)

(e) conspicuous    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, เห็นโทนโท่)

 

13. Hernan Cortes founded (v) Mexico City in the early 16th century.

(เฮอนัน คอร์เทซ (ขุนนางชาวสเปน)   ก่อตั้ง-สร้าง-วางรากฐาน   กรุงเม็กซิโก  ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๖)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) embraced    (รับด้วยความเต็มใจ, อ้าแขนรับ)

(d) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย)

(e) established    (ก่อตั้ง, สถาปนา, สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)

  

14. Malaria is a tropical disease that is transmitted (v) to man by the bite of the female Anopheles mosquito.

(ไข้มาลาเรียเป็นโรคในเขตในเขตร้อน  ซึ่งถูก  ส่งผ่าน-ส่งต่อ-ถ่ายทอด-แพร่เชื้อ-กระจาย-กระจายเสียง-ส่งคลื่น-ส่งสัญญาณ   ไปยังมนุษย์  โดยการกัดของยุงอโนฟีเลสตัวเมีย)

(a) generated    (ทำให้เกิดขึ้น)

(b) demonstrated    (สาธิต, แสดง, เดินขบวน)

(c) communicated    (ติดต่อ, สื่อสาร)

(d) elaborated   (พูดโดยละเอียด)

(e) injected    (ฉีดยา, ปลูกฝี, ปลูกฝังความคิด)

 

15. Some teens are openly defiant (a) and can be considered very aggressive.

(วัยรุ่นบางคน  ท้าทาย-เป็นปฏิปักษ์-ต่อต้าน-ดูหมิ่น-ท้า   อย่างเปิดเผย  และสามารถถือ (พิจารณา) ได้ว่าก้าวร้าวอย่างมาก)

(a) respectful    (เคารพนับถือ)

(b) observant    (ระวัง, เอาใจใส่, เคร่งครัด, คอยดู, ช่างสังเกต)

(c) insecure    (ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย)

(d) obscure    (เข้าใจยาก, คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัด, ไม่โด่งดัง)

(e) rebellious    (ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, เป็นกบฏ)

 

16. If the fever persists (v) or gets worse, please consider seeing a doctor.

(ถ้าไข้   ดำเนินต่อไป-ดื้อ-ทนทาน   หรือแย่ลง,  โปรดพิจารณาไปพบแพทย์)

(a) continues    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

(b) occurs    (เกิดขึ้น)

(c) declines    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

(d) diminishes    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e) irritates    (ทำให้โมโห, ทำให้รำคาญหรือหงุดหงิด)

 

17. According to the law, everyone at the crime scene is obliged (v) to tell the truth about what happened.

(ตามกฎหมาย,  ทุกคนที่สถานที่เกิดอาชญากรรม  ถูก  บังคับ-ผูกมัด   ให้ต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น)

(a) required    (ต้องการ, กำหนด, เรียกร้อง, ขอร้อง, ประสงค์)

(b) requested    (ขอร้อง)

(c) revised    (แก้ไข, ทบทวน)

(d) reimbursed    (ชดใช้คืนเงินที่ออกไปก่อน)

(e) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

 

18. She had been seriously ill, so it came as a pleasant surprise when she miraculously (adv.) recovered.

(เธอป่วยหนัก,  ดังนั้น  มันจึงปรากฏเป็นความประหลาดใจที่น่ายินดี  เมื่อเธอฟื้นจากไข้   อย่างน่าอัศจรรย์, อย่างปาฏิหาริย์-อภินิหาร-อาเพศ)

(a) peacefully    (อย่างสงบ)

(b) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่คาดหวัง)

(c) gradually    (อย่างช้าๆ, ทีละน้อย)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) intentionally    (อย่างเจตนาหรือตั้งใจ)

 

19. Over 60 countries agreed to engage (v) in the world summit to resolve the health problem.

(กว่า ๖๐ ประเทศตกลงที่จะ  เข้าร่วม-ผูกมัด-พัวพัน-หมั้น-นัดหมาย-สู้รบ-ต่อสู้-ว่าจ้าง-รับจ้าง-ให้คำมั่น-เชื่อมต่อกับ-ทำสงคราม   ในการประชุมสุดยอดระดับโลก  เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ)

(a) disseminate    (เผยแพร่)

(b) adopt    (รับเอามาใช้, รับเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม)

(c) participate    (มีส่วนร่วม)

(d) detest    (เกลียด, เกลียดชัง)

(e) testify    (ให้การเป็นพยาน, เป็นพยานในศาล)

 

20. Throughout her college life, Jane constantly obtained (v) very high marks and graduated from the college with a first class honors degree in chemistry.

(ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอ,  เจน  ได้รับ-ได้-ได้มา-ไปถึง   คะแนนสูงมากอย่างสม่ำเสมอ  และเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ทางด้านเคมี)

(a) resembled    (คล้ายกับ, เหมือนกับ)

(b) roamed    (ตระเวนไป, ท่องเที่ยวไป, เร่ร่อนไป)

(c) derived    (ได้รับ)

(d) commenced    (เริ่มต้น)

(e) captured    (จับได้, ยึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ-หลงใหล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 296)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The headmaster said he would not tolerate (v) any more vandalism in the school.

(ครูใหญ่พูดว่าเขาจะไม่   ยอมให้มี-อนุญาต-อดทน-ทนต่อ-อดกลั้น-ทนทาน-ต้านฤทธิ์ยา   (กับ) การทำลายทรัพย์สิน-ข้าวของ (สาธารณะ) ในโรงเรียนต่อไปอีกแล้ว)

(a) suffer    (ได้รับความทุกข์, เดือดร้อน, ลำบาก)

(b) admit     (ยอมรับ, รับเข้าเรียน, รับเข้าเป็นคนป่วย)

(c) allow    (อนุญาต, ยอมให้มี)

(d) argue    (โต้เถียง, ให้เหตุผล)

(e) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

 

2. The agreement has been made in ambiguous (a) language that could mean different things to different people.

(ข้อตกลง-สัญญา ได้ถูกทำขึ้นด้วยภาษาที่   กำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ   ซึ่งอาจมีความหมายแตกต่างกันกับผู้คนที่หลากหลาย)

(a) pleasant    (น่ารื่นรมย์, สบาย)

(b) sufficient    (พอเพียง)

(c) unclear    (ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ)

(d) vulgar    (หยาบคาย, ปากตลาด, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว)

(e) alleviate    (บรรเทา, ทำให้ลดลง)

 

3. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate (v) the property owners.

(ตามที่กฎหมายในบางรัฐ (ในอเมริกา) ระบุไว้,  พ่อแม่ของผู้เยาว์ที่ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย  จะต้อง  ชดใช้-จ่ายเงินชดเชย   แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น)

(a) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(b) identify    (ระบุ)

(c) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(e) replace    (แทนที่, ทดแทน)

 

4. California’s mineral resources are abundant, but not all of them can be lucratively (adv.) mined.

(ทรัพยากรแร่ธาตุของรัฐแคลิฟอร์เนียมีอุดมสมบูรณ์,  แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของมันที่สามารถขุดขึ้นมาใช้   อย่างมีกำไรงาม-เพื่อทำกำไร-อย่างให้ผลกำไร-อย่างให้ผลตอบแทน)

(a) extensively    (อย่างกว้างขวาง)

(b) financially    (ในทางการเงิน)

(c) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมีนัยยะ)

(d) dominantly    (อย่างโดดเด่น, อย่างครอบงำ)

(e) profitably    (อย่างมีกำไร)

 

5. An abortive (a) attempt or plan is one that you have to give up because it has failed.

(ความพยายามหรือแผนการที่   ล้มเหลว-ไม่สำเร็จ-ไร้ผล-แท้ง-ที่คลอดก่อนกำหนด-ซึ่งทำให้แท้ง   คือความพยายามที่คุณยอมแพ้ (เลิกทำ) เพราะว่ามันล้มเหลว)

(a) preoccupied    (เอาใจจดจ่อ, หมกมุ่น)

(b) false    (ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, ผิด, ปลอม, เท็จ, หลอกลวง)

(c) unsuccessful    (ไม่สำเร็จ)

(d) unstable    (ไม่มั่นคง, ไม่คงที่-สม่ำเสมอ)

(e) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไม่มีคุณธรรม)

 

6. At the seaside resorts where a number of tourists visit each year, the beaches have been contaminated (v).

(ณ ที่ตากอากาศชายทะเล  ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี,  ชายหาดได้ถูก   ทำให้เกิดมลภาวะ-ทำให้มีการปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) closed    (ปิด)

(c) rented    (เช่า)

(d) polluted    (ทำให้เกิดมลภาวะ-ทำให้ปนเปื้อน-ทำให้ไม่บริสุทธิ์)

(e) retouched    (ตกแต่ง, เสริมแต่ง, ขัดเกลา, ใช้สีเสริมแต่ง)

 

7. She hoped that marriage would consolidate (v) their relationship.

{เธอหวังว่าการแต่งงานจะ   ทำให้แข็งแรง-ทำให้มั่นคง-ทำให้เป็นปึกแผ่น    ความสัมพันธ์ของพวกตน (ระหว่างเธอกับเขา)}  (คือ  ทำให้ความสัมพันธ์ฯ มั่นคง-เป็นปึกแผ่น)

 (a) unite    (รวมกัน, ทำให้ยึดติดกัน, สามัคคี, ปรองดองกัน, สอดคล้องกัน, แต่งงานกัน, ทำให้เห็นอกเห็นใจกัน)

(b) vacate    (ย้าย, เอาออก, ถอนออก, ทำให้ว่าง, สละตำแหน่ง)

(c) obtain    (ได้รับ)

(d) recompense    (ชดเชย, ชดใช้, ตอบแทน, ค่าตอบแทน, เงินชดเชย)

(e) consist (of)    (ประกอบด้วย)

 

8. There are a number of possible remedies (เร้ม-มะ-ดี) (n) to this illness.

(มี   วิธีการรักษา-การรักษา-สิ่งที่ใช้ในการรักษา-วิธีการแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข    ที่เป็นไปได้มากมายหลายวิธี  กับความป่วยไข้นี้)

(a) diseases    (โรคภัยไข้เจ็บ)

(b) vacations    (วันหยุดพักผ่อนที่มีการเดินทาง)

(c) therapies    (การบำบัด, การเยียวยารักษา, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

(d) disasters    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

(e) casualties    (จำนวนคนตาย, คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ, คนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายในอุบัติเหตุ)

 

9. The past year has seen a perceptible (a) improvement in working standards.

(ปีที่ผ่านมาได้เห็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่   สามารถมองเห็นได้-แลเห็นได้-มองออกได้-เข้าใจได้-สัมผัสรู้ได้-เห็นคุณค่าได้    ในเรื่องมาตรฐานการทำงาน)

(a) suitable    (เหมาะสม)

(b) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(c) comprehensible    (สามารถเข้าใจได้, เข้าใจได้)

(d) observable    (สังเกตเห็นได้, มองเห็นได้)

(e) reliable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาอาศัยได้)

 

10. The interviewer asked rather superficial (a) questions.

(ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามที่ค่อนข้างจะ   ผิวเผิน-ไม่ลึกซึ้ง-ตื้นๆ-อยู่ผิวนอก-ใกล้ผิวหน้า-ไม่สำคัญ)

(a) paramount    (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(b) profound    (ลึกซึ้ง, ล้ำลึก, สุดซึ้ง, สนิท, แน่นแฟ้น)

(c) sumptuous    (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, โอ่โถง)

(d) difficult    (ยาก, ลำบาก)

(e) external    (ผิวเผิน, ภายนอก, ข้างนอก, นอกประเทศ, ด้านนอก)

 

11. In most parts of the world, major famines have led to international action to reduce the extent (n) of starvation.

(ในส่วนต่างๆ ของโลกส่วนมาก,  ภาวะข้าวยากหมากแพง (ความอดอยาก) ครั้งใหญ่ๆ  ได้นำไปสู่การกระทำ (ความร่วมมือ) ระหว่างประเทศ  ที่จะลด   ขนาด-ขอบเขต-ระดับการขยาย   ของความหิวโหย-การอดอาหารตาย)

(a) agony    (ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน)

(b) cause    (สาเหตุ)

(c) degree    (ระดับ, ขอบเขต, ความหนักเบา, ขีด, ขั้น, ชั้น, องศา, ปริญญา)

(d) threat    (ภัยคุกคาม, อันตราย, การข่มขู่)

(e) calamity    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

12. The government has initiated (v) a program to reform the economy.

(รัฐบาลได้   ริเริ่ม-เริ่มนำ-นำเข้า-นำไปให้รู้จัก   โครงการเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a) terminated    (สิ้นสุด, ยุติ, หมดสิ้นลง, จบลง, ทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(b) revised    (ทบทวน, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(c) described    (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

(d) started    (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

(e) approved    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

 

13. Safety is paramount (a) in our airline, and we relentlessly ensure that it is the core of our operations.

(ความปลอดภัย   สำคัญที่สุด-สำคัญยิ่ง-ยิ่งยวด-ยอดเยี่ยม-สูงสุด-อันดับหนึ่ง   ในสายการบินของเรา,  และเราให้ความมั่นใจไม่จบไม่สิ้นว่า  มันเป็นหลัก (แก่น) ของการดำเนินงานของเรา)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) significant    (สำคัญ)

(c) predictable    (สามารถทำนายได้)

(d) inevitable    (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e) excessive    (มากเกิน, เกินพอดี, มากเกินปกติหรือความจำเป็น)

 

14. World War II ended abruptly (adv.) after the United States employed the first atomic bomb.

(สงครามโลกครั้งที่ จบลง   อย่างฉับพลันทันใด-อย่างทันทีทันใด-อย่างปัจจุบันทันด่วน-ฉุกเฉิน-คับขัน-หยาบ-หยาบคาย   หลังจากที่สหรัฐฯ ใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรก)

(a) suddenly    (ทันทีทันใด)

(b) eventually    (ในที่สุด)

(c) tragically    (อย่างโศกสลด)

(d) unavoidably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(e) skillfully    (อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างชำนาญ)

 

15. The poll accurately (adv.) reflected public opinion about establishing an enormous dam.

(โพลสะท้อน   อย่างถูกต้อง-อย่างแม่นยำ-อย่างแน่นอน   ความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์)  (คือ  สะท้อนความเห็นของประชาชนฯ อย่างถูกต้อง)

(a) negatively    (ในทางลบ)

(b) correctly    (อย่างถูกต้อง)

(c) wrongly    (อย่างผิดๆ)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) punctually    (อย่างตรงเวลา)

 

16. In autumn, chipmunks fill their expansive cheek pouches with food that they carry away to store for the harsh (a) winter ahead.

(ในฤดูใบไม้ร่วง  กระแตเติมกระพุ้งแก้มที่ขยาย (กว้างขวาง) ของพวกมัน  ด้วยอาหารที่มันขนไป  เพื่อเก็บสะสมไว้สำหรับฤดูหนาวที่   รุนแรง-หยาบ-สาก-ฝาด-บาด (ตา)-แสบ (แก้วหู)-ห้าว-ไม่น่าดู    ในวันข้างหน้า)

(a) cozy    (มีความสุข)

(b) dry    (แห้ง, แห้งแล้ง)

(c) warm    (อบอุ่น)

(d) snowy    (มีหิมะตก, เต็มไปด้วยหิมะ)

(e) severe    (รุนแรง, หนาวจัด, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, ร้ายแรง, สาหัส)

 

17. The experts will assess (v) the risk and possibility of the investment.

(ผู้เชี่ยวชาญจะ   ประเมิน-กำหนด   ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการลงทุน)

(a) detect    (สืบหา, ค้นหา)

(b) approach    (เข้าไปใกล้, เข้าสู่ปัญหา, ทาบทาม, วิธีการ)

(c) inquire    (สอบถาม, ถามหา, ไต่ถาม)

(d) evaluate    (ประเมิน)

(e) define    (กำหนด, ให้คำจำกัดความ)

 

18. The history of the exploration of Antarctica recounts many true tales of perseverance (n) and suffering.

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจทวีปแอนตาร์คติก (ขั้วโลกใต้)  บรรยาย (เล่า) เรื่องเล่าลือ (นิทาน, นิยาย) ที่เป็นความจริงมากมายหลายเรื่อง  เกี่ยวกับ   ความพากเพียรพยายาม-ความมุมานะบากบั่น-ความอุตสาหะ    และความทุกข์ทรมาน)  (ของผู้อาศัยอยู่ที่นั่นหรือเดินทางไปที่นั่น)

(a) endurance    (ความทรหดอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น, ความอมตะ, ความไม่ตาย)

(b) hardship    (ความยากลำบาก)

(c) disturbance    (การรบกวน)

(d) permanence    (สภาพหรือลักษณะที่ถาวร)

(e) brilliance    (ความสว่างสุกใส, ความโชติช่วง, ความฉลาดหลักแหลม)

 

19. The number of trees has plummeted (v) over half of its previous amount since the dawn of human civilization.  And we are mostly to blame.

(จำนวนต้นไม้ได้   ลดฮวบลง-ลดดิ่งลง-ตกดิ่งลง    มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเมื่อก่อน  ตั้งแต่เริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์  และเรา (มนุษย์) เป็นผู้ควรได้รับการตำหนิเป็นส่วนใหญ่)  (คือ  เมื่อสังคมมนุษย์เริ่มเจริญขึ้น  ต้นไม้ก็ถูกโค่นเพื่อนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนหรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดมา  จนจำนวนต้นไม้ลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก)

(a) escalated    (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(b) doubled    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(c) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(d) diminished    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e) fluctuated    (ขึ้นๆ ลงๆ, ผันแปร, แกว่งไปมา, เปลี่ยนแปลง)

 

20. One remarkable (a) form of communication among insects is the dance language of the honeybee.

(รูปแบบหนึ่งที่   พิเศษ-ยอดเยี่ยม-น่าทึ่ง-น่าสังเกต   ของการสื่อสารในบรรดาพวกแมลง  คือ  ภาษาเต้นรำของผึ้งน้ำหวาน)

(a) substantial    (สำคัญ, มากมาย, ยิ่งใหญ่, มีแก่นสาร-ตัวตน-เนื้อหา)

(b) exceptional    (พิเศษ, ยกเว้น, คัดค้าน)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ)

(d) noticeable    (มองเห็นได้, สังเกตเห็นได้)

(e) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, เบาบาง, อ่อนปัญญา, ไม่เต็มเต็ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 295)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best answer to complete each sentence.  

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์)

 

1. Because of the ________ of hurricanes near the coast, a beach house must have ________ walls to prevent it from collapsing.

(เนื่องมาจาก ______ ของพายุเฮอริเคนใกล้ชายฝั่ง,  บ้านตามชายหาดจะต้องมีกำแพงที่ ______  เพื่อป้องกันมิให้บ้านล้มครืน (พัง) ลง)

(a) scarcity _______ robust    (ความหายาก, การมีน้อย, ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ _______ แข็งแรง, กำยำ, มีกำลังมาก)

(b) abundance _______ brittle    (ความอุดมสมบูรณ์, ความมีมาก _______ เปราะบาง, แตกหักได้ง่าย)

(c) shortage ________ enormous    (ความขาดแคลน ________ ใหญ่มหึมา, มากมาย)

(d) prevalence ________ sturdy    (ความมีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย _______ มั่นคง, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง)

(e) lack ________ massive    (ความขาดแคลน ________ ใหญ่โต)

 

2. Unlike Arizona, which has a ________ climate, Dakota is often ________, especially in the winter.

(ไม่เหมือนกับรัฐอริโซน่า  ซึ่งมีภูมิอากาศ _______, รัฐดาโกต้ามักจะ _______ อยู่บ่อยๆ,  โดยเฉพาะในฤดูหนาว)

(a) warm ________ humid    (อบอุ่น _______ ชื้น)

(b) stormy _______ unpredictable    (มีพายุจัด ________ ไม่สามารถทำนายได้)

(c) tropical _______ frigid    (แบบในเขตร้อน ________ เยือกเย็นมาก, เย็นชา, ไม่ยิ้มแย้ม, แข็งกระด้าง)

(d) foggy _______ cloudy    (มีหมอกลง, เต็มไปด้วยหมอก ________ มีเมฆมาก)

(e) breezy ________ windy    (มีลมพัดเอื่อยๆ _________ มีลมแรง)

 

3. After engaging in ________ exercise, it is important to recharge by eating a ________ meal.

(หลังจากเข้าร่วม (พัวพัน) ในการออกกำลังกาย ______ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเติมพลังใหม่โดยการกินอาหารที่ ______)

(a) painful _______ little    (เจ็บปวด ________ เล็กน้อย)

(b) long ________ remarkable    (ยาว, นาน ________ น่าสังเกต, ดีเป็นพิเศษ)

(c) strenuous ________ healthy    (ซึ่งใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมาก, ________ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

(d) easy ________ heavy    (ง่าย ________ หนัก)

(e) unique ________ luxurious    (ดีเลิศ, ไม่มีที่เปรียบ ________ ฟุ่มเฟือย, หรู หรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

 

4. The ________ of the dinosaur fossils was purely accidental.  Digging dirt in her backyard, a girl ________ the tip of a huge dinosaur bone.

(________ ซากไดโนเสาร์เป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ขณะกำลังขุดดินอยู่ในลานหลังบ้านของเธอ,  เด็กหญิงคนหนึ่ง ________ ปลาย (หรือยอดสุด) ของกระดูกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งของไดโนเสาร์)

(a) disappearance ________ lost    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย ________ ทำหาย, พ่ายแพ้)

(b) discovery ________ uncovered    (การค้นพบ ________ ค้นพบ, พบ, เปิด เผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก)

(c) appearance ________ evacuated    (การปรากฏ, ลักษณะท่าทาง _________ อพยพ, ขนย้ายคนหรือสิ่งของ)

(d) invention ________ revealed    (การประดิษฐ์คิดค้น ________ เปิดเผย)

(e) recovery ________ exhumed    (การนำกลับคืนมา, การฟื้นคืนสู่สภาพเดิม ________ ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น)

 

5. Although James’s parents can be _______ disciplinarians, their ________ affections reveal how much they truly care for him.

(แม้ว่าพ่อแม่ของเจมส์อาจเป็นผู้ยึดถือระเบียบวินัยซึ่ง _______, ความรักที่ _______ ของพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่า  พวกเขารัก (เอาใจใส่และเป็นห่วง) เจมส์อย่างแท้จริงมากเพียงใด)

(a) strict _______ tender    (เข้มงวด, เคร่งครัด ________ ละมุนละไม, นิ่มนวล, รักใคร่, เป็นห่วง, อ่อนนุ่ม)

(b) firm _______ infrequent    (มั่นคง, แน่นหนา, แข็งแรง, เด็ดขาด, แน่วแน่ ________ ไม่บ่อยนัก)

(c) benevolent _______ insincere    (ใจบุญ, เมตตากรุณา ________ ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์)

(d) responsible _______ scarce    (รับผิดชอบ ________ มีน้อย, หายาก)

(e) serious ________ formidable    (รุนแรง, เอาจริงเอาจัง ________ น่ากลัว, เอาชนะได้ยาก)

 

6. Though at first glance the water may appear ________, I urge you not to be fooled; it is actually rather ________.

(แม้ว่าเมื่อมองผ่านๆ – แว๊บเดียว – ครั้งแรก  น้ำนั้นอาจจะดูเหมือนว่า ________ ทั้งนี้  ผมขอกระตุ้นให้คุณอย่าโดนหลอก (โดยลักษณะภายนอกของน้ำที่เห็น),  อันที่จริงแล้วมัน (น้ำ) ค่อนข้างจะ ________)

(a) contaminated ________ dirty    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ ________ สกปรก)

(b) brackish ________ potable    (กร่อย ________ ดื่มได้)

(c) clear ________ polluted    (ใส ________ ปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

(d) clean ________ drinkable    (สะอาด ________ ดื่มได้)

(e) turbid ________ harmful    (ขุ่น ________ มีอันตราย)

 

7. After his _________ in the election, the new senator revealed his hidden ________ that displeased many of the voters; he was too proud to listen to the citizens anymore.

(ภายหลัง _______ ของเขาในการเลือกตั้ง, วุฒิสมาชิกคนใหม่เผยให้เห็นถึง ________ ที่ซ่อนอยู่ภายในของเขา  ซึ่งทำให้ผู้ลงคะแนนจำนวนมากไม่พอใจ  ทั้งนี้  เขาหยิ่งมากเกินไปที่จะยอมฟังประชาชนต่อไปอีก)

(a) loss ________ sadness    (ความพ่ายแพ้, การสูญเสีย ________ ความเศร้า)

(b) victory ________ arrogance    (ชัยชนะ ________ ความหยิ่งยโส, ความจองหอง)

(c) campaign ________ annoyance    (การรณรงค์ ________ ความขุ่นเคือง)

(d) speech ________ modesty    (สุนทรพจน์, คำพูด _________ ความถ่อมตัว, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา, ความไม่รุนแรง)

(e) defeat ________ integrity    (ความพ่ายแพ้ ________ ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม)

 

8. My neighbor was upset by the ________ of the new skyscraper across the street, as the building would ________ his view of the sea.

(เพื่อนบ้านของผมไม่สบายใจกับ ________ ตึกระฟ้าหลังใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน,  เนื่องจากตึกหลังนี้จะ ________ การมองเห็นทะเลของเขา)

(a) demolition ________ hamper    (การรื้อทิ้ง, การทำลาย ________ ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

(b) establishment ________ reveal    (การก่อสร้าง, การสถาปนา ________ เปิด เผยให้เห็น)

(c) construction ________ obstruct    (การก่อสร้าง ________ ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, บดบัง)

(d) destruction ________ discourage    (การทำลาย _________ ทำให้ท้อใจ)

(e) purchase ________ enable    (การซื้อ, ซื้อ ________ ทำให้สามารถ)

 

9. Mr. Philippe was ________ to become the English department head owing to his enthusiasm and his ________ as a teacher.

(มิสเตอร์ฟิลลิปได้รับ ________ ให้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษเนื่องมาจากความกระตือรือร้นของเขาและ ________ ของเขาในฐานะครู)

(a) promoted _______ ignorance    (ส่งเสริม, เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง ________ ความโง่เขลา, ความไม่รู้)

(b) selected ________ indolence    (เลือก ________ ความเกียจคร้าน)

(c) extoled ________ passiveness    (สรรเสริญ, ยกย่อง ________ เฉื่อย, อยู่เฉย, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้ตอบ)

(d) nominated ________ competence    (เสนอชื่อ, แต่งตั้ง ________ ความสามารถ  หรือความชำนาญ)

(e) forced ________ devotion    (บังคับ ________ การอุทิศตัว, การเสียสละ)

 

10. A tiger at the Chicago zoo ________ its leg and, after the veterinarian’s examination, the bottom portion of the leg had to be ________ to stop it from getting infected.

(เสือตัวหนึ่งที่สวนสัตว์ในเมืองชิคาโก้  ขา _______ และหลังจากการตรวจสอบของสัตวแพทย์  (พบว่า)  ด้านล่างของขาจำเป็นจะต้องได้รับการ ________ เพื่อหยุดมันจากการติดเชื้อ)

(a) hurt ________ renovated    (ได้รับบาดเจ็บ ________ ตกแต่งเสียใหม่)

(b) injured ________ vaccinated    (ได้รับบาดเจ็บ ________ ฉีดวัคซีน)

(c) lost ________ cut off    (สูญเสีย ________ ตัดออก)

(d) eliminated ________ anaesthetized    (กำจัด, ทำลาย, ลบทิ้ง ________ ทำให้ชาหรือหมดความรู้สึก)

(e) broke ________ amputated    (หัก ________ ตัดออก (แขน, ขา, หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย)

 

11. In spite of years of poverty and ________, the inventor Thomas Edison produced work that is now ________ by people across the world.

(ทั้งๆ ที่หลายปีของความยากจนและ ________ นักประดิษฐ์  โทมัส  เอดิสัน  ผลิตผลงาน  ซึ่งในปัจจุบันได้รับการ ________ โดยผู้คนทั่วโลก)

(a) inactivity _______ criticized    (การอยู่เฉยๆ, การไม่ทำอะไร ________ วิ พากษ์วิจารณ์)

(b) depression ________ repudiated    (ความหดหู่, ความซึมเศร้า ________ ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

(c) distress ________ insulted    (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ความเคราะห์ร้าย ________ ดูถูก, เหยียดหยาม)

(d) agony ________ neglected    (ความทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง ________ ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(e) adversity _______ acclaimed    (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ ________ สรร เสริญ, โห่ร้องต้อนรับ, อ้าแขนรับ)

 

12. The scientists indicate that the industrialization in both developed and developing countries ________ results in the ________ changes and the Global Warming.

(นักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า  การทำให้เป็นอุตสาหกรรมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา  ส่งผล ________ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ________ และสภาวะโลกร้อน)

(a) wonderfully ________ ecological    (อย่างอัศจรรย์ ________ ทางด้านนิเวศน์)

(b) apparently ________ psychological    (อย่างชัดเจน ________ ทางจิตวิทยา)

(c) unmistakably ________ climatic    (อย่างไม่ผิดไม่พลาด, อย่างแน่นอน, อย่างชัดแจ้ง ________ เกี่ยวกับภูมิอากาศ)

(d) unpredictably ________ social    (อย่างไม่อาจทำนายได้ ________ ทางสังคม)

(e) narrowly ________ environmental    (อย่างหวุดหวิด, อย่างเฉียดฉิว ________ ทางด้านสภาพแวดล้อม)

 

13. ________ you are purchasing or selling a room in an apartment, it is recommended to use a real estate agent whose knowledge of the property market is ________.       

(________ คุณกำลังซื้อหรือขายห้องในอพาร์ตเม้นต์ (ก็ตาม),  ขอแนะนำให้ใช้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์  ผู้ซึ่งความรู้ในเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ ________)

(a) Unless _______ satisfactory    (ถ้า (คุณ) มิได้ (กำลังซื้อ) _______ น่าพึงพอใจ)

(b) Whether _______ comprehensive    (ไม่ว่า ............. ก็ตาม _______ กว้าง ขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้)

(c) When ________ limited    (เมื่อ _______ จำกัด)

(d) If ________ little    (ถ้า ________ เล็กน้อย)

(e) Until ________ knowledgeable    (จนกระทั่ง ________ มีความรู้)

 

14. Many people find the music not only entertaining but also ________; listening to it helps them to relax and to ________ the tensions.

(คนจำนวนมากพบว่าดนตรีไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น  แต่ยัง ________ อีกด้วย,  ทั้งนี้  การฟังดนตรีช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและช่วย ________ ความเครียด)

(a) soothing _______ heighten    (ปลอบประโลม, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ _______ ทำให้สูงขึ้น, มากขึ้น, หรือเข้มข้นยิ่งขึ้น)

(b) interesting _______ intensify    (น่าสนใจ _______ ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

(c) therapeutic ______ alleviate    (ช่วยบำบัดหรือรักษาโรค _______ บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(d) melodious _______ enhance    (ไพเราะ, มีเสียงหวาน, เป็นเสียงดนตรี _______ เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

(e) tedious _______ mitigate    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ ________ ทำให้บรรเทาหรือลดลง)

 

15. Some fans feel that sports events are _______ only when the competitors are of equal ability, making the outcome of the game ________.

(แฟนๆ บางคนรู้สึกว่าการแข่งขันกีฬา _______ ก็เฉพาะต่อเมื่อผู้เข้าแข่งขันมีความสา มารถเท่าๆ กัน  ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของการแข่งขัน ______)  (คือ  ผู้ดูทายไม่ถูกว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ  เนื่องจากการแข่งขันสูสี  ทำให้ดูเกมสนุก)

(a) interesting _______ predictable    (น่าสนใจ ________ สามารถทำนายได้)

(b) boring _______ questionable    (น่าเบื่อ ________ น่าสงสัย, มีพิรุธ, มีปัญหา)

(c) dull _______ foreseen    (น่าเบื่อหน่าย ________ มองเห็นได้ล่วงหน้า, สามารถทำนายได้)

(d) exciting _______ uncertain    (น่าตื่นเต้น ________ ไม่แน่นอน)

(e) amazing _______ confidential    (น่าทึ่ง, น่าสนเท่ห์ ________ เป็นความลับ)

 

16. Due to the _______, a skilled worker has been _______ from promotion several times.  She would have been a great manager

(เนื่องมาจาก _______, คนงาน (หญิง) ที่มีฝีมือคนหนึ่งได้ถูก _______ จากการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหลายครั้ง (มิฉะนั้น)  เธอคงจะเป็นผู้จัดการที่วิเศษมาก)  (หากเธอได้ถูกเลื่อนชั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนโน้น และได้รับตำแหน่งผู้จัดการ)

(a) accident _______ patronized    (อุบัติเหตุ _______ อุปการะ, อุดหนุน)

(b) mischance _______ looked after    (โชคร้าย, อุบัติเหตุ ________ เลี้ยงดู, ดูแล)

(c) incident _______ asked    (เหตุการณ์ _______ ถาม)

(d) misfortune _______ overlooked    (โชคร้าย _______ มองข้าม)

(e) authority _______ dismissed    (เจ้าหน้าที่,  อำนาจ _______ ไล่ออก, เลิกแถว, ยกฟ้อง, ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน)

 

17. Most people read blogs to _______ an answer to a question, or a ________ to a problem they have.

(คนส่วนใหญ่อ่านบล็อกเพื่อ _______ คำตอบต่อคำถาม, หรือ (หา) _______ ต่อปัญหาที่พวกเขามี)

(a) find _______ solution    (หา, พบ, เจอ _______ วิธีแก้, การแก้ปัญหา)

(b) seek for _______ symptom    (เสาะหา ________ อาการของโรค)

(c) obtain _______ difference    (ได้รับ ________ ความแตกต่าง)

(d) imitate _______ evolution    (เลียนแบบ ________ วิวัฒนาการ)

(e) stare at _______ destination    (จ้องมอง ________ จุดหมายปลายทาง)

 

18. The doctors seemed rather ________ about the outcome of the operation on the old lady.  They do not expect her to survive.

(หมอดูเหมือนค่อนข้างจะ ________ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการผ่าตัดสุภาพสตรีชราคนนั้น,  พวกเขาไม่คาดหวังว่าเธอจะรอดชีวิต)

(a) furious    (โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง, โกรธจัด)

(b) cynical    (เยาะเย้ยถากถาง, ดูถูกเหยียดหยาม)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) optimistic    (มองโลกในแง่ดี)

(e) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

19. Because the monkeys under study are ________ the presence of human beings, they typically ________ human observers and go about their business.

(เพราะว่าพวกลิง (ทดลอง) ที่กำลังศึกษาอยู่ ________ การอยู่ต่อหน้ามนุษย์,  มัน – โดยทั่วๆ ไป – จึง ________ ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์  และยุ่งอยู่แต่กับธุระของพวกมัน) (คือ  เล่นหรือทำอะไรไปตามประสาลิง  โดยไม่สนใจคน  เพราะคุ้นกับคนจนเห็นคนเป็นสิ่งธรรมดา)

(a) pleased with _______ offend    (ยินดี, ดีใจ ________ ทำให้โกรธ)

(b) certain of _______ welcome    (แน่นอนที่จะ ________ ยินดีต้อนรับ)

(c) unaware of _______ avoid    (ไม่ตระหนักหรือรู้ถึง ________ หลีกเลี่ยง)

(d) accustomed to _______ disregard    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ ________ ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

(e) satisfied with _______ ignore    (พึงพอใจ _______ มองข้าม, ไม่สนใจ)

 

20. Although they are _______ by traps, poison and rifles, predators ________ to feast on flocks of sheep.

(แม้ว่าพวกมันจะถูก _______ โดยกับดัก, ยาพิษ และปืนไรเฟิ่ล, พวกสัตว์นักล่า (เช่น  เสือ สิงโต หมี ฯลฯ) _______ กิน (แบบเลี้ยงฉลอง) แกะเป็นฝูงๆ)

(a) harmed _______ hesitate    (ทำอันตราย _______ รีรอ, ลังเลใจ)

(b) lured _______ refuse    (ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ _______ ปฏิเสธ)

(c) eliminated _______ neglect    (กำจัดสิ้นซาก _______ ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

(d) encouraged _______ attempt    (ให้กำลังใจ _______ พยายาม)

(e) impeded _______ continue    (สกัดกั้นหรือขัดขวาง _______ ทำต่อไป  คือ  กินแกะต่อไป)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 294)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The lucrative (ลู้-คระ-ทิฟว) (a) spice trade earns him a lot of money.   

(การค้าขายเครื่องเทศที่   มีกำไร-ทำเงินได้มาก    ทำเงินให้เขาอย่างมากมาย)

(a) profitable    (พร้อฟ-ฟิ-เท-เบิ้ล) (ให้ผลกำไร, ได้ผลประโยชน์, มีประโยชน์)

(b) attractive    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ)

(c) unfavorable    (ไม่อำนวย, ไม่เอื้อ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

(d) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(e) terrible    (น่ากลัว, ร้ายแรง, สยองขวัญ, น่าเกรงขาม)

 

2. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่   เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-มากเกินความจำเป็น-เหลือเฟือ)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

3. When some animals aren’t fed on time, they become very violent (a).

(เมื่อสัตว์บางตัวไม่ได้รับอาหารตรงเวลา, พวกมันจะ   คลั่ง-รุนแรง (ด้วยความโกรธ)-ดุเดือด-ใช้กำลัง-พลการ-ทำลาย-ล่วงละเมิด-สบประมาท-ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(a) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(b) bloodthirsty   (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)  (ใช้กับคน)

(c) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(d) fierce    (บ้าคลั่ง, รุนแรง, ดุร้าย, ป่าเถื่อน, ดุเดือด)

(e) relaxed   (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

 

4. When my family went to look for a new house, we had a vast (วาสท หรือ แวสท) (a) choice.

(เมื่อครอบครัวของผมออกไปค้นหาบ้านหลังใหม่ (เพื่อจะซื้อ), เรามีทางเลือก   มากมาย-กว้างขวางมาก-ใหญ่โตมาก-มหึมา-ไพศาล)

(a) lavish   (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(b) magnificent    (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท)  (ดีเลิศ, ดีมาก, น่าประทับใจมาก,โอ่อ่า, งด งาม, สง่า, สวยมาก)

(c) altruistic    (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) cryptic   (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส)

(e) extensive    (กว้างขวางมาก, กว้าง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว, ซึ่งเพาะปลูกห่างๆ กัน)

 

5. The threat (n) of snow caused us to change our holiday plans.

(ภัย-การคุกคาม-การขู่เข็ญ-ลางร้าย-ลางเตือนภัย-อาการน่ากลัว   ของหิมะ  เป็นสาเหตุให้พวกเราเปลี่ยนแผน (ไปเที่ยว) ในวันหยุดพักผ่อน)

(a) sight    (ภาพ, ทิวทัศน์, การเห็น, สายตา, ขอบข่ายในการเห็น, สิ่งที่เห็น)

(b) menace    (เม้น-เนิส)  (ภัย, อันตราย, สิ่งที่คุกคาม, การคุกคาม)

(c) accumulation    (การสะสม, การพอกพูน, สิ่งสะสม, สิ่งที่เพิ่มพูน)

(d) amount    (ปริมาณ)

(e) turbulence    (ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, ความพล่าน, ความปั่นป่วนของลมฟ้าอากาศ หรือน้ำทะเล)

 

6. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ   สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) introspective   (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

 

7. A baby blue whale can grow to an immense (a) size in just a few years.

(ลูกปลาวาฬสีน้ำเงินแรกเกิดสามารถเติบโตมีขนาด   มหึมา-มโหฬาร-ใหญ่มาก-มากมาย-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-เหลือคณานับ   ในเพียงสองสามปีเท่านั้น)

(a) moderate    (ม้อด-เดอ-ริท)  (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(b) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

(c) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบรวมฝูง, ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกลุ่ม, ชอบสมาคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(d) microscopic    (เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(e) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

8. I talked to a colleague (ค้อล-ลีก) (n) of Mrs. Simpson recently.

(ผมพูดคุยกับ  เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน   คนหนึ่งของมิสซิสซิมสันเมื่อเร็วๆ นี้)

(a) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

(b) co-worker    (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

(c) rogue    (โรก)  (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและแยกตัวออกจากกลุ่ม)

(d) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

(e) bully    (คนพาล, อันธพาล, นักเลง, คนขี้รังแก, คนลวง)

 

9. She asked me to help her carry a bulky (บั๊ล-คี่) (a) parcel.

(เธอขอร้องให้ผมช่วยเธอแบกหีบ-ห่อที่   ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) large    (ใหญ่)

(c) light    (เบา)

(d) portable    (สามารถนำติดตัวไปได้)

(e) cunning    (เจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง)

 

10. The recent economic slowdown has hampered (v) the project progress.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ มานี้ได้    ขัดขวาง-ทำให้ชะงัก-หยุดยั้ง-สอดแทรก-ตัด    ความก้าวหน้าของโครงการ)

(a) stepped up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

(b) monitored    (ตรวจสอบ)

(c) impeded    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

(d) facilitated    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่ายขึ้น, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(e) reinforced    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

 

11. Most crafty politicians are not reluctant to do away with (idiom) their opponent.

(นักการเมืองเจ้าเล่ห์ (มีเล่ห์เหลี่ยม) ส่วนใหญ่  ไม่ลังเล (เต็มใจ) ที่จะ  กำจัด   ฝ่ายตรงข้ามของตน)

(a) penetrate    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

(b) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(e) scatter    (กระจาย, แผ่, ขยาย, แพร่, ระบาด, ทำให้กระจาย, โปรย, โรย, หว่าน)

 

12. He has planned to abandon (v) his family and marry a wealthy elderly widow.

(เขาได้วางแผนที่จะ   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง    ครอบครัวของตน  และแต่งงานกับแม่ม่ายสูงอายุที่ร่ำรวย)

(a) spoil    (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย, เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)

(b) take good care of    (ดูแลเป็นอย่างดี)

(c) support    (สนับสนุน)

(d) desert     (ดิ-เซิร์ท)  (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) regulate    (ควบคุม, ดูแล, กำหนด, บัญญัติ)

 

13. TV offers avid (a) viewers the chance to watch all day long.

(ทีวีให้โอกาสผู้ชมที่   กระตือรือร้น-ใจจดใจจ่อ-สนใจอย่างมาก-หิวกระหาย-อยากอ่าน   ที่จะชม (หนัง, ละคร) ได้ตลอดทั้งวัน)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) eager    (กระตือรือร้น, กระหาย, อยากได้, ทะเยอทะยาน, ร้อนรน)

(d) astute    (ฉลาด, หลักแหลม)

(e) apparent    (อะ-พ้า-เริ่นท)  (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น, ที่ปรากฏภายนอก)

 

14. The protesters needed a prompt reply as to whether the government would go on with the nuclear power plant.

(ผู้ประท้วงต้องการคำตอบที่   รวดเร็ว-ฉับพลัน-ทันทีทันใด   เกี่ยวกับว่ารัฐบาลจะดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปหรือไม่)

(a) slow    (ช้า)

(b) swift    (รวดเร็ว)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) inaccurate    (ไม่ถูกต้อง, ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน)

(e) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เหลือเฟือ)

 

15. Many had died from drinking contaminated (a) water.

(ผู้คนจำนวนมากได้ตายไป  จากการดื่มน้ำ   ปนเปื้อน-มีมลภาวะ-ไม่บริสุทธิ์)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่ง รบกวน)

(b) perilous    (มีอันตราย)

(c) vast    (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(d) polluted    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ, ไม่บริสุทธิ์)

(e) judicious    (ฉลาด, มีวิจารณญาณดี, เข้าท่า)

 

16. The government continues to follow moderate (ม้อด-เดอ-ริท) (a) policies.

(รัฐบาลดำเนินนโยบายแบบ   ไม่สุดโต่ง-ปานกลาง-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-พอสมควร-เพลาๆ    ต่อไป)

(a) excessive     (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

(b) not extreme    (ไม่สุดโต่ง, ไม่มากเกินไป)

(c) stressful    {(เหตุการณ์) ตึงเครียด, บีบคั้น, กดดัน}

(d) modern    (ทันสมัย, สมัยใหม่)

(e) variable    (ซึ่งผันแปร, ซึ่งขึ้นๆลงๆ, ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งปรับได้)

 

17. This sort of work would have been inconceivable before the advent (n) of microprocessors.

(งานประเภทนี้คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด (ไม่น่าเชื่อ) ก่อน   การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)   ของไมโครโปรเซสเซอร์(ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) starting or coming into existence of something    (การเริ่มต้น  หรือการปรากฏขึ้นของบางสิ่ง)    

(d) procrastination    (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) sanction    (แซ้ง-เชิ่น)  (คำอนุญาต, การลงโทษ)

(f) peril    (อันตราย, ภัย)

 

18. Jennifer met every objection (n) with sound arguments.

(เจนนิเฟอร์พบกับ   การคัดค้าน-การโต้แย้ง-การไม่เห็นด้วย-การไม่ชอบ-เหตุผลคัดค้าน   ทุกอย่าง  ด้วยการอ้างเหตุผล (ข้อโต้แย้ง) ที่ดี(ที่มีน้ำหนัก  หรือน่าเชื่อถือ)

(a) device    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, พรรคฝ่ายค้าน)

 

19. My house is adjacent to the park.

(บ้านของผมอยู่    ใกล้-ชิด-ติดต่อกัน-ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน   กับสวนสาธารณะ)

(a) remote    (ไกล, ไกลโพ้น, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(b) adjoining    (ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ)

(c) isolated    (แยกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างออกไป)

(d) opposite    (ตรงกันข้าม)

(e) thrifty    (ธริ้ฟ-ที่)  (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

 

20. The tornado caused a great deal of calamity (คะ-แล้ม-มิ-ที่) to most part of the city.

(พายุทอร์นาโดก่อให้เกิด    ภัยพิบัติ-ความหายนะ-เคราะห์ร้าย    อย่างมากมาย  กับส่วนใหญ่ของเมือง)

(a) storm    (พายุ)

(b) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่(ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) bliss    (ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, มูลเหตุของความสุขอันยิ่งใหญ่)

(d) serenity    (ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความเยือกเย็น-ปลอดโปร่ง-แจ่มใส)

(e) tempest    (พายุ, พายุแรงกล้า, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

 

หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 293)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The telephone is a handy (a) instrument which has become a highly important part of our daily life.

(โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่   มีประโยชน์และใช้งานง่าย-(ร้าน) อยู่ใกล้และเดินทางสะดวก-ง่าย-ใกล้มือ-(คน) คล่องแคล่วมีทักษะ   ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา)

(a) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(b) useless    (ไม่มีประโยชน์)

(c) redundant    (ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง)

(d) brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(e) helpful and convenient    (มีประโยชน์  และสะดวก-ใกล้มือ)

 

2. A competent (a) teacher can often help even weak students to learn whereas an inefficient teacher often fail to teach even quite clever students.

(ครูที่  มีความสามารถ-เก่ง   มักจะสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้บ่อยๆ,  ในทางตรงกันข้าม (แต่ทว่า)  ครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มักไม่สามารถที่จะสอนแม้กระทั่งนักเรียนที่ฉลาดมากๆ)

(a) sociable    (ชอบสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

(c) proficient    (มีความสามารถ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) solitary    (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว)

(e) massive    (ใหญ่และหนัก, ใหญ่และแข็งแรง, ใหญ่, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่และหนาแน่น)

 

3. Once bad habits are formed, it is difficult to eradicate (v) them, so don’t form bad habits in the first place.

(เมื่อนิสัยเลวๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมา,  มันยากที่จะ  กำจัด-ทำลาย-ทำให้หมดไป   มัน,  ดังนั้น  จงอย่าสร้างนิสัยเลวๆ ในประการแรกเลย)

(a) erode    (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

(b) estimate    (ประมาณการ, ตีราคา)

(c) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(d) deem    (ลงความเห็นว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า)

(e) establish    (สร้าง, สถาปนา)

 

4. She suppressed (v) her anger because she knew that an outburst would not help improve the situation in any way.

(เธอ   ระงับ-หยุดยั้ง-ขจัด-ทำลาย-ปราบ-ปราบปราม-ยกเลิก-ขยี้    ความโกรธของเธอ  เพราะว่าเธอรู้ว่าการเดือดดาล  (ระเบิดอารมณ์ออกไป)  จะไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด)

(a) impressed    (ทำให้ประทับใจ, กด, ย้ำ, ทำให้เป็นรอย)

(b) withhold    (ระงับ, ยับยั้ง, ขัดขวาง, อายัด, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, ยั้งมือ, ถอนกลับ)

(c) compressed    (บีบ, อัด, กด, ทำให้แข็ง)

(d) oppressed    (กดขี่, ข่มเหง)

(e) depressed    (ทำให้หดหู่ใจ-ซึมเศร้า, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง, ลดลง, กด, กดต่ำ)

 

5. The rich man made a will (n) so that his assets would be distributed according to his wishes after his death.

(ชายร่ำรวยคนนั้นทำ  พินัยกรรม-ความตั้งใจ-ความตกลงใจ-เจตนารมณ์-การตัดสินใจ-ความประสงค์-ความกระตือรือร้น    เพื่อที่ว่าทรัพย์สินของเขาจะได้ถูกแบ่งสันปันส่วนตามความปรารถนาของเขาหลังการตาย)

(a) a document in which a person declares what he wants to happen to his money and property when he dies    (เอกสารซึ่งบุคคลประกาศว่าเขาต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเงินและทรัพย์สินของเขา  เมื่อเขาตาย, พินัยกรรม)

 (b) statement    (คำพูด, คำกล่าว)

 (c) subscription    (การบอกรับเป็นสมาชิก)

 (d) prohibition    (การห้าม, การห้ามปราม, การระงับยับยั้ง)

 (e) detection    (การสืบหา, การค้นหา, การค้นหา, การค้นพบ)

 

6. Unlike teams that emphasize unity and cooperation, teams that lack cohesion (n) tend to perform poorly.

(ไม่เหมือนกับทีมที่เน้นความสามัคคีและความร่วมมือ, ทีมที่ขาด   การร่วมกัน-การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน-การเกาะติด-การเกาะกัน   มีแนวโน้มที่จะเล่นอย่างห่วยแตก)

(a) originality    (ความคิดริเริ่ม, ความไม่ซ้ำแบบใคร, ความแหวกแนว, ความเป็นตัวของตัวเอง)

(b) union    (ความสามัคคี, การปรองดองกัน, การสอดคล้องกัน, การรวมกัน, การร่วมกัน, การสมรสกัน, สหภาพ, สหพันธรัฐ, การเชื่อมกัน)

(c) foundation    (พื้นฐาน, รากฐาน, มูลนิธิ)

(d) referees    (กรรมการ, ผู้ตัดสิน)

(e) athletes    (นักกีฬา, นักกรีฑา)

 

7. The government is looking into means of improving the living conditions (n) of its people.

(รัฐบาลกำลังมองหาวิธีการปรับปรุง  สภาพ-สภาวะ-ฐานะ-เงื่อนไข   การครองชีพ (การดำเนินชีวิต) ของประชาชนของตนให้ดีขึ้น)

 (a) standard    (มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ)

(b) surroundings    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

(c) circumstances    (สถานการณ์, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, เหตุการณ์, กรณี, กาลเทศะ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, กรณีแวดล้อม)

(d) comprehension    (ความเข้าใจ)

(e) assimilations    (การผสมกลมกลืน, การดูดซับ, การซึมซับ)

 

8. Because some of the measurements were incorrect, the architect needed to revise (v) his original plan.

(เพราะว่าการวัด (ขนาด) บางแห่งไม่ถูกต้อง, สถาปนิกจึงจำเป็นต้อง  แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่-ชำระใหม่   แปลนดั้งเดิมของเขา)

(a) revitalize    (ให้ชีวิตใหม่แก่, ให้พลังใหม่, ให้กำลังใหม่, ทำให้สดชื่นอีก, ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม)

(b) remove    (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ลบ, กำจัด, ขจัด, ไล่ออก, ฆ่า)

(c) reiterate    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(d) modify    (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

(e) repent    (เสียใจ, สำนึกผิด)

 

9. During the interview for the position in a multinational company, Jack put on his best suit so as to give a good impression (n).

(ในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งในบรรษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง,  แจ๊คสวมชุดที่ดีที่สุดของเขาเพื่อให้ (เกิด)  ความประทับใจ-สิ่งที่ประทับใจ-รอยประทับ-รอยกด-รอยพิมพ์   ที่ดี)  (แก่ผู้สัมภาษณ์)

(a) promotion    (การเลื่อนชั้น-เลื่อนตำแหน่ง, การส่งเสริม)

(b) sensation    (ประสาทสัมผัส, ความรู้สึกสัมผัส, อาการรู้สึก, ความตื่นเต้น, ความดัง, ความเกรียวกราว)

(c) introduction    (การแนะนำให้รู้จัก, การริเริ่มนำมาใช้)

(d) expression    (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, น้ำเสียง, ลักษณะท่าทาง)

(e) the feelings or opinions which a person has about someone    (ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่บุคคลมีเกี่ยวกับใครบางคน)

 

10. We were provident (a) with our limited food supplies, knowing that the winter ahead would be long and cold.

(เรา   รอบคอบ-สุขุม-มองไกล-ประหยัด-ขี้เหนียว   กับเสบียงอาหารที่มีจำกัดของเรา,  โดยรู้ว่าหน้าหนาวข้างหน้าจะยาวนานและเย็นเยือก)

(a) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(b) allergic    {แพ้ (อาหาร, อากาศ, ฝุ่นละออง, เกสรดอกไม้, ฯลฯ)}

(c) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งขาดไม่ได้)

(d) preparing (providing) for the future; frugal    (ตระเตรียมหรือจัดหาไว้สำหรับอนาคต; ประหยัดอดออม, ขี้เหนียว)

(e) inevitable    (ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

11. The defendant was acquitted of bribery but convicted of perjury (n)  because he had lied on the witness stand during his trial.

(จำเลยได้รับการปล่อยตัวจากข้อหาติดสินบน  แต่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา  การให้การเท็จ-การเบิกความเท็จ-การสาบานเท็จ    เพราะว่าเขาได้โกหกบนคอก (แท่นยืนพูด) ของพยาน  ในระหว่างการไต่สวนคดี)

(a) lying under oath    (โกหกภายใต้คำสาบาน)

(b) distress    (ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

(c) episode    {ตอน (หนึ่งของเรื่อง), ฉาก, บท, กรณี, คราว, ครั้ง}

(d) gratitude    (ความกตัญญู, ความรู้สึกขอบคุณ)

(e) miniature    (มิ้น-นิ-เช่อะ)  (หุ่นจำลองขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก, แบบที่ย่อส่วนลงมา, ภาพเขียนที่เล็กมาก)

 

12. The jury saw through the mendacious (a) witness and convicted the defendant.

(คณะลูกขุนมองเห็นผ่านพยานผู้ซึ่ง   โกหก-ไม่ซื่อสัตย์-ปลอม-ไม่แท้    และตัดสินจำเลยว่ามีความผิด)

(a) inane    (อิ-เน่น)  (โง่เขลา, ขาดสติ)

(b) lying; dishonest    (โกหก, โป้ปดมดเท็จ;  ไม่ซื่อสัตย์)

(c) abortive    (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ)

(d) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(e) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

 

13. The meeting seemed uneventful (a) but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า   ปราศจากเหตุการณ์-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ   แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญ  หรือโดดเด่น)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

 

14. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ   การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) truce    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender    (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter    (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

(e) artifact    (สิ่งหรือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

 

15. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้   คาดการณ์-พิจารณา-เก็ง-เดา-ครุ่นคิด-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-ค้าขาย   ว่ากาแลกซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(e) assisted    (ช่วยเหลือ)

 

16. The lawyer probed (v) the man’s mind to see if he was innocent.

(ทนายความ   ตรวจสอบ-สืบสวน-แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่   จิตใจของชายคนนั้น  เพื่อดูว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่)

(a) searched into; examined thoroughly    (ค้นหาเข้าไปข้างใน; ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(b) abhorred    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

(c) terminated     (เลิก, ยุติ, บอกเลิกหรือยุติ)

(d) united    (รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมกัน)

(e) emphasized    (เน้น, ย้ำ)

 

17. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด) (a).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น   แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet    (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry    (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet    (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry    (หนาวและแห้งแล้ง)

(e) warm and damp    (อบอุ่นและชื้น)

 

18. Some people think that video games have a hazardous (a) influence on children.

(บางคนคิดว่า  วีดีโอเกมมีอิทธิพลที่   เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงอันตราย-เสี่ยงดวง   ต่อ เด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

19. Our customers should always receive courteous (เค้อ-เทียส) (a) treatment.

(ลูกค้าของเราควรได้รับการปฏิบัติ (ต่อพวกเขา) อย่าง  สุภาพ-มีมารยาท-มีอัธยาศัย-มีความเอื้อเฟื้อ  อยู่เสมอ)

(a) polite    (สุภาพ, มีมารยาท, นอบน้อม, มีคารวะ, มีกิริยาเรียบร้อย)

(b) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

(c) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(d) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(e) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

 

20. They made greater efforts to accelerate (v) the government’s infrastructural projects.

(พวกเขาใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะ   เร่งรัด-เร่ง-เร่งให้เกิดขึ้น-เพิ่มขึ้น-ก่อให้เกิด   โครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาล)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น, เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) influence    (มีผลกระทบ, มีอิทธิพล)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) edify   (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป

 

 

Pages

Subscribe to RSS - หมวดข้อสอบ TOEFL